ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.05, 17:15ARP przeznaczy ponad 150 mln zł na rozbudowę SSE Euro-Park Mielec oraz Wisłosan  

  Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zamierza przeznaczyć łącznie ponad 150 mln zł na rozbudowę infrastruktury w strefach SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan w latach 2015–2020, poinformowała prezes Aleksandra Magaczewska.

  "20 lat temu powstała w Mielcu, pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce. Dzisiaj SSE Euro-Park Mielec to najbardziej zdywersyfikowana branżowo strefa, w której zrealizowano inwestycje o wartości blisko 7 mld, udzielono ponad 300 zezwoleń a pracę znalazło ponad 30 tys. osób - powiedziała Magaczewska, podczas debaty o funkcjonowaniu SSE.

  Strategia ARP w perspektywie do 2020 r. w odniesieniu do stref zakłada wsparcie ich rozwoju poprzez zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków dla inwestorów.  Agencja będzie kontynuowała rozwój współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i partnerami lokalnymi.

  "Kiedy popatrzymy na to, co udało się osiągnąć w regionie dzięki SSE EURO-PARK Mielec, mamy powody do dumy. Oczywiście, zawsze można zrobić więcej, i dlatego cały czas pracujemy nad poprawą naszej oferty dla firm" – dodała prezes ARP.

  ARP to spółka Skarbu Państwa, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. ARP wspiera rozwój przedsiębiorstw udzielając im pożyczek na zasadach komercyjnych. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

  (ISBnews)

 • 19.05, 12:57Rząd przyjął projekt zmian mi.n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

  Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Podstawowym celem zmienianych przepisów jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Projekt noweli ma także umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, tj. nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze zmiany jakie zatwierdził rząd to:

  - nadanie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia, w szczególności z zamiarem oszustwa,

  - zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez wymaganego zezwolenia środków finansowych  innych osób, w celu obciążania ich ryzykiem,

  - usprawnienie współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (chodzi o możliwość udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego),

  - wprowadzenie ustawowych wymogów, których spełnienie jest warunkiem wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich,

  - wprowadzenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

  - wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu konsumenckiego oraz odsetek od odsetek (sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP) - maksymalny limit odsetek za opóźnienie w spłacie będzie również obejmować opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu, np. opłaty windykacyjne,

  - określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich przez banki i pozabankowe firmy pożyczkowe, podał także CIR.

  "Nowe rozwiązania są korzystne dla konsumentów i branży pożyczkowej. Przede wszystkim będą skutkować niższymi kosztami pożyczek i kredytów konsumenckich oraz większym bezpieczeństwem na rynku pożyczkowym" - czytamy dalej w komunikacie.

  Według CIR, konsument będzie lepiej chroniony przez wyeliminowanie stosowanych przez przedsiębiorców praktyk związanych z pobieraniem nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć sytuacji, gdy będzie zalegał ze spłatą pożyczki. Stanie się to możliwe, bo projekt doprecyzowuje zasady pobierania przez przedsiębiorców odsetek za opóźnienie w spłacie i zapobiega obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji.

  Korzyścią dla rynku będzie zwiększenie wiarygodności i zaufania do branży pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności, podkreślono w materiale.

  "Chodzi o działanie spółki we wskazanej formie prawnej (musi to być spółka kapitałowa), obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 200 tys. zł (utworzonego ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych) oraz niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów" - podsumowało CIR.

  Związek Firm Pożyczkowych (ZFP) postulował (m.in. w liście przesłanym do premier Ewy Kopacz) o uszczelnienie projektowanych przepisów i przeprowadzenie kontroli nad postępowaniem lobbingowym w trakcie prac nad ustawą. ZFP wskazuje, że skutki uchwalania niedopracowanych przepisów, które tylko pozornie regulują ten sektor, w niedalekiej przyszłości wymuszą ponowną nowelizację prawa oraz wcale nie przyczynią się do poprawy reputacji sektora.

  Zdaniem ZFP, uchwalenie powyższego projektu w obecnym kształcie nie przyczyni się do polepszenia ochrony obywateli korzystających z pożyczek. Wprost przeciwnie - zmniejszy ochronę konsumenta i rozwinie szarą strefę usług pożyczkowych. W projekcie ustawy w niejasnych okolicznościach pojawiły się zapisy, które zdecydowanie faworyzują firmy działające na rynku chwilówek udzielanych w ramach tzw. obsługi domowej, a dyskryminują podmioty prowadzące działalność przez Internet.

  ZFP pytał dziś także, dlaczego zrezygnowano w ustawie z wprowadzenia publicznego Rejestru Firm Pożyczkowych lub nie zobowiązano pożyczkodawców do przekazywania swoich danych finansowych i informacji o udzielanych kredytach do KNF-u. Rejestr bowiem pozwalałby poznać wiarygodne dane na temat rynku i odpowiednio zareagować, tak jak zobowiązano do tego SKOK-i, co w porę ograniczyło rosnące straty klientów.

  (ISBnews)

 • 19.05, 08:02ZFP apeluje do premier ws. projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 

  Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów ma zatwierdzić dziś przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe i innych ustaw. Związek Firm Pożyczkowych (ZFP) postuluje uszczelnienie projektowanych przepisów i przeprowadzenie kontroli nad postępowaniem lobbingowym w trakcie prac nad ustawą. ZFP wskazuje, że skutki uchwalania niedopracowanych przepisów, które tylko pozornie regulują ten sektor, w niedalekiej przyszłości wymuszą ponowną nowelizację prawa oraz wcale nie przyczynią się do poprawy reputacji sektora.

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawo bankowe i innych ustaw dotyczy ważnego interesu społecznego, jakim jest ochrona obywateli korzystających z pożyczek na rynku pozabankowych usług finansowych.

  "Czujemy się zobowiązani, aby tą drogą powiadomić panią Premier oraz Radę Ministrów, że uchwalenie powyższego projektu w obecnym kształcie nie przyczyni się do polepszenia ochrony obywateli korzystających z pożyczek. Wprost przeciwnie - zmniejszy ochronę konsumenta i rozwinie szarą strefę usług pożyczkowych. W projekcie ustawy w niejasnych okolicznościach pojawiły się zapisy, które zdecydowanie faworyzują firmy działające na rynku chwilówek udzielanych w ramach tzw. obsługi domowej, a dyskryminują podmioty prowadzące działalność przez Internet. Taka sytuacja powinna wzbudzić szereg wątpliwości co do działań lobbingowych podejmowanych na rzecz tego rozwiązania" - napisali członkowie zarządu ZFP w liście otwartym.

  Podkreślili, że ze względu na mniejsze możliwości kontroli i nadzoru obrotu "z ręki do ręki", bezsprzecznie zadziała to przeciwko dobru konsumentów.

  "Pomimo licznych apeli minister finansów dotychczas pozostawał głuchy na propozycje zobowiązania wszystkich profesjonalnych firm pożyczkowych do korzystania z baz Biur Informacji Gospodarczej, zamiast oceny kredytowej 'na oko', które pozwalają na przyznawanie kredytów osobom bez elementarnej zdolności kredytowej i tym samym torują drogę do tzw. pętli zadłużenia" - czytamy także.

  Związek wskazuje, że zaproponowany w ustawie reżim limitu nie wejdą opłaty fakultatywne, takie jak koszt obsługi domowej, który dochodzi nawet do 60% wartości pożyczanej kwoty. Proponowane w ustawie, pozorne limity nie zamykają zatem furtki do obciążania konsumentów lichwiarskimi kosztami. Możliwe będzie legalne zadłużenie klienta nawet do 275% opłat pozaodsetkowych po roku, na co zezwala niespotykany dotychczas w prawie zapis o 120 dniach łączenia kosztów.

  ZFP zwraca się także z pytaniem: Dlaczego zrezygnowano w ustawie z wprowadzenia publicznego Rejestru Firm Pożyczkowych lub nie zobowiązano pożyczkodawców do przekazywania swoich danych finansowych i informacji o udzielanych kredytach do KNF-u? Rejestr bowiem pozwalałby poznać wiarygodne dane na temat rynku i odpowiednio zareagować, tak jak zobowiązano do tego SKOK-i, co w porę ograniczyło rosnące straty klientów.

  Związek Firm Pożyczkowych jest największą organizacją pracodawców sektora internetowego niebankowego kredytu konsumenckiego. Celami statutowymi Związku, obok reprezentacji przedsiębiorców, jest również działalność prokonsumencka.

  (ISBnews)
   

 • 13.05, 14:29KE zaleca m.in. ograniczyć stosowanie obniżonych stawek VAT, umów 'śmieciowych' 

  Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Podejmując decyzję o zdjęciu procedury nadmiernego deficytu z Polski, Komisja Europejska przedstawiła szereg rekomendacji dla polskiego rządu na najbliższe dwa lata. Obejmują one m.in. ograniczenia w zakresie obniżonych stawek VAT i tzw. umów "śmieciowych", a także rozpoczęcie prac nad objęciem jednolitym systemem emerytalnym rolników i górników.

  "[KE] niniejszym rekomenduje, aby Polska podjęła działania w 2016 i 2016 r. aby:

  1. po skorygowaniu nadmiernego deficytu, osiągnąć dostosowanie fiskalne w wysokości 0,5% PKB w średnim terminie zarówno w 2015, jak i 2016 r.; ustanowić niezależną radę fiskalną; ograniczyć stosowanie obniżonych stawek VAT.

  2. rozpocząć proces ujednolicania zasad emerytalnych dla rolników i górników z zasadami stosowanymi dla innych pracowników oraz przyjąć harmonogram całkowitego ujednolicenia; wdrożyć system oceny i raportowania dochodów rolników;

  3. przyjąć rozwiązania, aby ograniczyć nadużywanie umów czasowych i cywilnych na rynku pracy;

  4. usunąć przeszkody w inwestycjach w projekty kolejowe" - czytamy w dokumencie.

  (ISBnews)
   

 • 12.05, 13:28Rząd przyjął projekt ustawy dot. wspierania polubownego rozwiązywania sporów 

  Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożony przez ministra gospodarki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Celem projektu ustawy jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Do polskiego porządku prawnego mediację w sprawach cywilnych wprowadzono w 2005 r. Niestety, ten rodzaj rozwiązywania sporów nie cieszy się popularnością - liczba ugód zawieranych w wyniku mediacji nie przekracza 0,2% spraw rozpoznawanych przez sądy. Jedną z głównych barier, która hamuje rozwój mediacji jest brak wiedzy o mediacji i innych sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Dlatego część propozycji zawartych w nowych przepisach ma uświadomić stronom sporu, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego i - co najważniejsze - zakończyć konflikt w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze propozycje zmian w zakresie mediacji: wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu; wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji, szczególnie na wstępnym etapie postępowania; uporządkowanie kwestii proceduralnych dotyczących mediacji: strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora; wprowadzenie wymagań dotyczących kwalifikacji mediatorów stałych; stworzenie systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych; skrócenie terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego z 3 do 2 miesięcy.

  "Nowe przepisy mają zwiększyć liczbę mediacji pozasądowych, a tym samym odciążyć sądy oraz obniżyć koszty, jakie spory sądowe generują w gospodarce. Wprowadzenie obowiązku poinformowania w pozwie, czy strony podjęły mediację lub inną alternatywną metodę rozwiązania konfliktu, ma wyraźnie wskazać, że każda sprawa skierowana do sądu powinna zostać poprzedzona oceną, czy jest szansa na jej polubowne zakończenie. Sędzia na każdym etapie procesu będzie nakłaniać strony do mediacji, a także pouczać o możliwości ugodowego rozwiązania sporu, w szczególności przez mediację" - czytamy dalej.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zapowiadało wcześniej, że chce promować mediację prewencyjną. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców.

  CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny poprzez mediacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  (ISBnews)
   

 • 12.05, 13:15Rząd ma założenia ustawy przewidującej domniemanie uczciwości przedsiębiorcy 

  Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo o działalności gospodarczej, zakładającej m.in. przyjazną interpretację przepisów i zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Według wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, ustawa zmniejszy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

  "Celem tego centralnego aktu prawa gospodarczego jest zwiększenie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz wzmocnienie mechanizmów dialogu w relacjach przedsiębiorców z organami administracji publicznej. Efektem proponowanych regulacji ma być m.in. zagwarantowanie, że załatwiając indywidualne sprawy organy administracji będą stosować naczelne zasady prawa gospodarczego. Prawo o działalności gospodarczej realizuje zapowiedź złożoną przez premier Ewę Kopacz w exposé" - czytamy w komunikacie.

  Fundamentem regulacji gospodarczych jest przekonanie, że 99% prowadzących działalność gospodarczą wykonuje ją rzetelnie i uczciwie, podkreślono.

  "Jasno sformułowany katalog praw przedsiębiorców i zasad dotyczących relacji przedsiębiorca-organ oraz przedsiębiorca-przedsiębiorca zmniejszy niepewność, a tym samym ryzyko gospodarcze" - skomentował Piechociński, cytowany w komunikacie.

  W założeniach zawarto fundamentalne zasady prawa gospodarczego, w tym m.in.: ideę "co nie jest prawem zabronione - jest dozwolone" oraz zasady przyjaznej interpretacji przepisów i domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czyli zobowiązanie organu administracji do podjęcia korzystnej dla przedsiębiorcy decyzji w sytuacji, gdy - mimo przeprowadzenia wszelkich możliwych dowodów - pozostaną wciąż wątpliwości dotyczące oceny stanu faktycznego. Wówczas te niewyjaśnione wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść przedsiębiorcy.

  W grudniu ubiegłego roku Piechociński informował, że Ministerstwo Gospodarki chce, aby ustawa Prawo działalności gospodarczej trafiła w marcu przyszłego roku pod obrady Sejmu i została przyjęta przed wakacjami parlamentarnymi.

  Resort podawał wtedy, że wśród celów ustawy znajduje się uproszczenie definicji działalności gospodarczej i sformułowanie "kanonu" zasad działalności gospodarczej m. in. wprowadzenie zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" i zasady "domniemania uczciwości przedsiębiorcy". Resort chce także m.in., by organy koncentrowały się na pouczaniu zaczynającego działalność mikroprzedsiębiorcy, a nie na sankcjach wobec niego i aby zostały wprowadzone dyrektywy sprzyjające miarkowaniu kar administracyjnych w przypadku małej szkodliwości uchybień (dostosowanie kary do stopnia naruszenia).

  (ISBnews)
   

 • 06.05, 11:25Szczurek: Rząd może zająć się w maju nowelą ustawy o NBP dot. kadencyjności RPP 

  Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów może jeszcze w tym miesiącu zająć się nowelizacją ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP), przewidujące m.in. zmiany z zakresie kadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP), poinformował minister finansów Mateusz Szczurek.

  "Ustawa o NBP jest już po konsultacjach w Komitecie Stałym i czeka w kolejce do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów. Może to nastąpić jeszcze w maju" - powiedział Szczurek dziennikarzom.

  W czerwcu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu tej nowelizacji. Jak wówczas informowano, rząd zaproponował, aby 1/3 składu RPP była powoływana co 2 lata w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.

  "Obecnie RPP liczy 9 członków, których kadencja trwa 6 lat. Od wejścia znowelizowanej ustawy w życie prezydent, Sejm i Senat powoływaliby dodatkowo po jednym członku RPP, czyli Rada składałaby się przejściowo z 12 osób. Po zakończeniu kadencji przez obecnych członków w 2016 r., ww. organy powoływałby po jednym członku. Skład Rady zmniejszyłby się do 6 osób. Po upływie kolejnych 2 lat skład Rady zostałby uzupełniony o kolejnych 3 członków, czyli osiągnąłby wielkość ustawową – 9 członków. Następnie co 2 lata następowałaby wymiana 1/3 składu" - tłumaczyło wówczas Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

  Według CIR, rozwiązanie to przyczyni się do wyeliminowania sytuacji, gdy w tym samym lub zbliżonym terminie, następuje wymiana większości członków RPP.

  Kadencja członków RPP kończy się w 2016 r.

  (ISBnews)


   

 • 05.05, 07:52MIR: Dofinansowanie zawartych umów w ramach programu MdM wyniesie 461,7 mln zł 

  Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - W ciągu 16 miesięcy realizacji rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" zostało zawartych ponad 20 tys. umów kredytowych. Łączna wartość dofinansowanych inwestycji mieszkaniowych wyniosła na koniec kwietnia br. 4,7 mld zł, zaś suma udzielonych kredytów 3,7 mld zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynikające z zawartych umów kredytu wyniesie 461,7 mln zł , podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Zaplanowana na 2015 r. liczba wypłat wsparcia z budżetu już na koniec kwietnia br. przekroczyła liczbę wypłat w całym 2014 r.

  BGK zrealizował także 9 wniosków o dodatkowe wsparcie w formie spłaty części kredytu (5%) w związku pojawieniem się 3 lub kolejnego wychowywanego w rodzinie dziecka.

  Rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne otrzymały dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem mieszkania (19 550 kredytów) lub domu (484 kredyty), podano w komunikacie.

  Kupowane z pomocą MdM mieszkania - zgodnie z założeniami programu - należą do oferty popularnej na rynku i mają chętnie wybierane przez nabywców parametry powierzchniowe i cenowe. Dotychczas średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nabywanego w programie to 53,12 m2, a jego cena to 232,6 tys. zł. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego to 84,59 m2, a jego średnia cena to 306,3 tys. zł.

  Łącznie w programie za pośrednictwem banków kredytujących do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono 21 985 wniosków na kwotę dofinansowania 508 mln zł.

  Ministerstwo podało, że planowane zmiany w ustawie regulującej funkcjonowanie programu MdM mają przede wszystkim poprawić zdolność kredytową rodzin wielodzietnych i umożliwić im nabycie mieszkania, które zapewni dobre warunki do życia i dalszego rozwoju rodziny.

  "Aby wzmocnić prorodzinne oddziaływanie programu MdM w projekcie, nad którym prace toczą się obecnie w Sejmie, zwiększono kwotę dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego dla osób i rodzin z dziećmi. Jeśli w rodzinie będzie dwoje dzieci dofinansowanie wzrośnie z 15 do 20 proc., jeśli co najmniej troje - wsparcie zwiększy się z 15% do 30%. Jednocześnie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50 m2 do 65 m2. Dla rodzin z trojgiem dzieci, w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160%" - czytamy w komunikacie.

  Dla osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci zniesiono także warunek "pierwszego mieszkania" i limitu wieku dla rodziców. Kolejne ułatwienie zakłada, że do umowy kredytu z kredytobiorcą będzie mogła przystąpić dowolna osoba. Obecnie może to być ktoś z najbliższej rodziny. Zmiany poszerzą również katalog mieszkań dostępnych w ramach programu.

  Dofinansowanie wkładu własnego będzie można uzyskać do nabycia mieszkania budowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz swoich członków. Ponadto zostaną wyeliminowane wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości nabywania w ramach programu mieszkań, które powstały w wyniku przebudowy lub adaptacji budynku (np. adaptowane budynki niemieszkalne, strychy i rewitalizowane kamienice).

  (ISBnews)

   

 • 27.04, 15:19MSP: Mamy nadzór nad spółkami o wartości 100 mld zł, z których nie wyjdziemy 

  Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - W nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) pozostają wciąż kluczowe spółki o wartości ponad 100 mld zł, z których akcjonariatu państwo nie zamierza się wycofać, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

  "Zadaniem ministerstwa jest pomnażanie tej wartości i dbałość o zabezpieczenie żywotnych interesów państwa w kluczowych sektorach gospodarki" - powiedział Karpiński podczas konferencji poświęconej 25-leciu przemian gospodarczych w Polsce.

  "Co ważne, przez 25 lat państwo nie utraciło kontroli nad strategicznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki firmami. Skonsolidowaliśmy w ramach silnych grup kapitałowych przemysł wydobywczy, paliwowy, energetyczny, przemysł chemiczny, a w ubiegłym roku - tu chciałbym pogratulować obecnemu na sali wiceministrowi Zdzisławowi Gawlikowi - sektor zbrojeniowy" - podkreślił szef MSP.

  Dodał, że z 8,5 tys. państwowych przedsiębiorstw w 1989 r. na proces prywatyzacji czeka tylko 3% firm. Jednocześnie państwo zachowało wpływ na kluczowe sektory i firmy, których wartość stale rośnie.

  Do budżetu państwa z tytułu prywatyzacji wpłynęło od początku transformacji 152,6 mld zł.

  "Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa walnie przyczyniło się do tego, że Polska jest dzisiaj stawiana, jako wzór nie tylko życia gospodarczego przez sąsiadów i dalsze otoczenie, ale także jest obiektem zazdrości jeśli chodzi o pewnego rodzaju balans rozwoju gospodarczego" - podkreślił minister.

  Przypomniał jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonych przekształceń własnościowych zmieniła się struktura rynku pracy - w przemyśle 88% pracowników jest zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, a pozostałe 12% w sektorze przedsiębiorstw publicznych.

  (ISBnews)

   

 • 22.04, 16:57ZBP ostrzega przed skutkami likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego 

  Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego (bte) wpłynie negatywnie nie tylko na banki, ale również na klientów. Po likwidacji bte, począwszy od 1 sierpnia 2016 r. banki będą korzystać z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego, co spowoduje dodatkowe koszty oraz wydłużenie czasu uzyskania kredytu, oceniają przedstawiciele Związku Banków Polskich (ZBP).

  "Ta zmiana regulacyjna uderza w klientów - paradoksalnie nie w tych, którzy zaciągają kredyt wiedząc od razu, że nie mają zamiaru ich spłacić, ale w tych, którzy nie spłacają kredytów z różnych powodów losowych. Głównym instrumentem, który będzie służył przyspieszeniu i zapewnieniu efektywności dochodzenia należności banku będzie praktyka wystawiania przez kredytobiorców weksli in blanco dla niskokwotowych kredytów. W przypadku kredytów hipotecznych i kredytów dla przedsiębiorstw banki będą korzystały z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego. To będzie rodzić dodatkowe koszy" - powiedział wiceprezes ZBP mecenas Jerzy Bańka podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że o ile samo wystawienie weksla in blanco nie wiąże się obecnie z opłatami, to już samo postępowanie sądowe jest związane z kosztami, które będą w wyroku przenoszone na dłużników-kredytobiorców.

  "Te sprawy będą w 99,9% wygrywane przez banki, bo tu sprawa jest prosta - dług albo jest, albo go nie ma" - podkreślił Bańka.

  Przy kredytach o wyższych kwotach banki będą stosowały instrument przewidziany w art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, tj. oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jest ono składane w formie aktu notarialnego i wiąże się z opłatą.

  "W związku z tym, że to podnosi koszty kredytu, skierowaliśmy wniosek do ministra sprawiedliwości w zakresie zmiany taksy notarialnej i ustalenie stawki na maksymalnym poziomie, tj. 50 zł tak, aby zneutralizować wyrok Trybunału" - powiedział wiceprezes ZBP.

  Bańka poinformował, że według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2009 roku, w szczycie kryzysu, w Polsce zostało wystawionych ok. 900 tys. bankowych tytułów egzekucyjnych. Obecnie liczba bte wystawionych przez banki to 300-500 tys. rocznie.

  "Należy pamiętać, że liczba wystawionych bankowych tytułów egzekucyjnych nie jest jednoznaczna z liczbą wszczętych postępowań. Szacujemy, ze co najmniej 1/3 przypadków to taka sytuacja, gdy nie ma wszczętej egzekucji" - podkreślił prezes ZBPP Krzysztof Pietraszkiewicz.

  Dodał, że sektor bankowy w krótkim czasie jest w stanie dostosować się do nowej sytuacji i udzielania kredytów w nowych warunkach, jednak Związek w tej sprawie oczekuje stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, a także Komitetu Stabilności Finansowej.

  "To nie jest tylko kwestia relacji bank-klient kredytobiorca, ale również bank-deponent. Z naszego punktu widzenia ważne jest bezpieczeństwo depozytów, dlatego oczekujemy stanowiska instytucji, które na straży tego bezpieczeństwa stoją" - podkreślił prezes.

  W ub. tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z zasadą równego traktowania" oraz, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dotyczący bte) są niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji. Przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r.

  (ISBnews)

 • 16.04, 14:05UKNF przesłał projekt Rekomendacji W do konsultacji publicznych 

  Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przesłała do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji W, dotyczący zasad zarządzania ryzykiem modeli w bankach, poinformował Urząd.

  "UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach" - czytamy w komunikacie. Uwagi dotyczące projektu można przesyłać do 9 maja br.

  Rekomendacja W jest wydawana głównie w celu m.in. ustanowienia ram regulacyjnych jasno definiujących oczekiwania nadzorcze w zakresie procesu zarządzania ryzykiem modeli, w tym wynikających z art. 85 ust. 1 CRDIV1, wskazujących bankom na konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem modeli ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji, podano w materiale.

  Rekomendacja W ma również na celu wskazania bankom dobrych praktyk w zakresie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem modeli na wszystkich jego etapach i - w konsekwencji - poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli oraz wypracowania wysokich standardów rynkowych, a także dostosowania podejmowanych przez banki działań w zakresie zarządzania ryzykiem modeli do poziomu ryzyka modeli (zasada proporcjonalności).

  "Wobec powyższego, jak również mając na uwadze treść motywu 42 Rozporządzenia CRR3 oraz art. 77 ust. 1 i 3 CRDIV, Komisja Nadzoru Finansowego wyraża oczekiwanie, że wskutek wdrożenia Rekomendacji i poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli, banki będą podejmowały działania polegające na dążeniu do szerszego korzystania z wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka również w ramach obliczania wymogów kapitałowych na potrzeby regulacyjne, celem zapewnienia większej spójności pomiędzy poziomem wymogów kapitałowych a profilem ryzyka banku" - napisał Urząd.

  Dokument zawiera 18 rekomendacji, które zostały podzielone na następujące obszary:

  - zasady i organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli,

  - proces zarządzania ryzykiem modeli,

  - zarządzanie modelami,

  - walidacja.

  KNF oczekuje, że Rekomendacja W dotycząca zasad zarządzania ryzykiem modeli w bankach zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 08:12AHK: Polska po raz 3. z rzędu najlepszą lokalizacją inwestycji w regionie CEE 

  Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Polska po raz trzeci z rzędu została uznana za najlepszą lokalizację inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z 10. Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowa (AHK), przeprowadzanej wśród zagranicznych inwestorów, którą opublikowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

  "Co warte podkreślenia, 96% ankietowanych firm, potwierdza, że ponownie wybrałoby Polskę na kraj lokalizacji inwestycji, gdyby podejmowały one aktualnie taką decyzje" - powiedział dyrektor generalny AHK Polska Michale Kern, cytowany w komunikacie.

  Wyniki jubileuszowej ankiety AHK pokazują, że zagraniczni inwestorzy są zadowoleni z obecności w Polsce. 95% badanych mówi o dobrej lub zadowalającej sytuacji w swoich firmach. Z kolei 88% badanych firm zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce, podano w materiale.

  Niezmiennie największym atutem Polski, obok członkowska w UE, jest kapitał ludzki. Zagraniczni inwestorzy wysoko cenią sobie również jakość kształcenia akademickiego w Polsce. Innymi powodami do dumy są stabilność polityczna, czy poprawa infrastruktury.

  "Jednym z głównych zadań dla Polski na najbliższe lata jest dostosowywanie kierunku edukacji do potrzeb rynku. Polskie uczelnie przestają jedynie produkować studentów, a zaczynają dostosowywać swoje oferty do potrzeb rynku. Swoją uwagę skupiamy również na rozwoju szkolnictwa zawodowego, o które tak często zabiegają zagraniczni inwestorzy" - powiedziała dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiIZ Iwona Chojnowska - Haponik, cytowana w komunikacie.

  Natomiast, zdaniem ankietowanych, wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na rok 2015 są: poprawa efektywności administracji, dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej oraz reforma finansów publicznych.

  (ISBnews)
   

 • 31.03, 15:13Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie 

  Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez ministra pracy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza świadczenia rodzicielskie, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  Zgodnie z projektem, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł netto będzie przysługiwać rodzicom, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z takich uprawnień, a więc: bezrobotnym, osobom wykonującym pracę na zlecenie, studentom, rolnikom. Będzie ono niezależne od dochodu w rodzinie.

  "Począwszy od 2016 r. rodzice/opiekunowie/rodziny zastępcze będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie - 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie, a w przypadku ciąży mnogiej - 71 tygodni" - czytamy w komunikacie.

  Okresy otrzymywania świadczeń rodzicielskich to:
  - 52 tygodnie - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka;
  - 65 tygodni - przy urodzeniu w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;
  - 67 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie trojga dzieci;
  - 69 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie czworga dzieci;
  - 71 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

  W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny - nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia, podano także.

  Nowe przepisy nie będą mieć zastosowania wobec funkcjonariuszy służb mundurowych i innych osób będących poza powszechnym systemem ubezpieczeniowy. "Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie" - czytamy także w materiale.

  Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (52 tygodnie po urodzeniu dziecka, w przypadku ciąży mnogiej - nawet 71 tygodni) mają rodzice pracujący i ubezpieczeni, a także osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. przedsiębiorcy sami opłacający składki czy osoby zatrudnione na umowę-zlecenie.

  (ISBnews)

 • 24.03, 13:29SGB-Bank: Brak ulgi w opłatach na rzecz BFG może osłabić konkurencyjność sektora 

  Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Banki spółdzielcze dążą do uwzględnienia w projekcie ustawy dotyczącej zmian w funkcjonowaniu sektora bankowego postulatu sektora bankowości spółdzielczej, polegającego na zwolnieniu z 80% opłaty rocznej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i możliwości przekazywania tych środków na stworzenie spółdzielczego funduszu pomocowego, który musi powstać w ramach Instytucjonalnego Systemu Ochrony (IPS), poinformował agencję ISBnews prezes SGB-Banku Ryszard Lorek. Ostrzegł, że nieuwzględnienie postulatów sektora może doprowadzić do osłabienia konkurencyjności sektora, który jako jedyny będzie płacił podwójnie.

  "Zgłaszamy nasze postulaty dotyczące projektu ustawy, która wkrótce zmieni zasady funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej. Jednym z ważniejszych jest w tej chwili 80-proc. zwolnienie z opłaty rocznej na rzecz BFG i uzyskanie możliwości przekazania tych środków na fundusz pomocowy IPS" - powiedział ISBnews Lorek.

  Pozostałe 20% składki nadal pozostanie w BFG i będzie pożytkowane zgodnie z przeznaczeniem składki, a zatem na gwarancję depozytów klientów.

  "Istotne jest, aby tę kwestię rozstrzygnąć w ustawie, ponieważ niekorzystne przepisy dotkną w sposób istotny bardzo znaczącą grupę, jaką stanowi sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - a bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych i banków zrzeszających to również bezpieczeństwo klientów" - powiedział prezes Lorek.

  W nowym modelu poza bankami spółdzielczymi oraz bankiem zrzeszającym, funkcjonował będzie również trzeci element - IPS, jako swego rodzaju bufor i stabilizator. Stanowić ma on dodatkową ochronę, ponieważ zakłada monitorowanie oraz zapobieganie potencjalnym ryzykom zanim one nastąpią, dodał.

  "Powołanie IPS, które wynika z ustawy, oznacza dla nas również stworzenie trzeciego rodzaju składki. Poza składką wynikającą z nadzoru KNF oraz składką na rzecz BFG, sektor spółdzielczy będzie również musiał gromadzić środki na wewnętrznym funduszu pomocowym, związanym z działaniem IPS. Przy czym działalność IPS częściowo będzie się pokrywała z kompetencjami BFG. Funkcje te niepotrzebnie będą powielane, a przede wszystkim podwójnie oskładkowane. Ponadto najważniejszą funkcją IPS będzie zapewnienie płynności i bezpieczne zarządzanie kapitałem w gronie zrzeszonych banków, czego już BFG nie robi" - zaznaczył prezes SGB-Banku.

  Jak wskazał, w sytuacji narzucenia wymogu zasilania BFG przez bankowość spółdzielczą w dotychczasowej wysokości, żeby spełnić wymogi płynnościowe, grupa musiałaby upłynnić na rynku finansowym własne aktywa. "To w oczywisty sposób oznaczałoby ograniczenie konkurencyjności naszej oferty na rynku bankowym" - podkreślił Lorek.

  Przypomniał, że rok bieżący jest dla bankowości i tak wyjątkowo trudny. Poza kosztami zmian modelu biznesowego banków spółdzielczych, banki muszą udźwignąć ciężar  bardzo niskich stop procentowych.

  Tymczasem grupa, czyli 204 banki spółdzielcze i bank zrzeszający, przygotowuje się do realizacji systemu IPS.

  "Trwają wewnętrznie przygotowania do stworzenia IPS, zostało uchwalone już minimum depozytowe. W tej chwili wewnętrznie nie możemy zrobić już nic więcej. Liczymy na uchwalenie ustawy z postulowanymi przez nas zapisami. Jeśli doszłoby do jej przegłosowania w czerwcu, pozwoliłoby nam to kontynuować budowę IPS, w kształcie wynikającym z ustawy. Nasze dalsze działania będą obejmowały stworzenie funduszu pomocowego, zawarcie wewnętrznej umowy IPS, czy wypracowanie statutu jednostki zarządzającej IPS. Tak stworzony nowy model następnie ma obowiązek przejść akceptację KNF. Przed nami jeszcze zatem długa droga od przyjęcia ustawy do wdrożenia systemu - wskazał Lorek.

  Jak dodał prezes, Grupa SGB koordynuje działania wspólnie z drugą grupą - BPS.

  Sebastian Gawłowski

   

 • 19.03, 15:02BZ WBK: Hiszpania może wejść do Top 10 polskich rynków eksportowych 

  Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Importując polskie towary o łącznej wartości 3 mld euro, Hiszpania już za chwilę może wyprzedzić Słowację i wejść do pierwszej 10-tki naszych odbiorców, uważają eksperci bankowości korporacyjnej Banku Zachodniego WBK. W okresie I-III kw. ub.r. polski eksport do Hiszpanii wzrósł aż o 22,6% r/r i wyniósł 2,34 mld euro.

  "Hiszpania jest blisko pierwszej 10-tki naszych odbiorców od wielu lat. W ostatnich latach wymiana handlowa między Polską a Półwyspem Iberyjskim była mniejsza. Hiszpania i Portugalia ciężko przeżyły okres kryzysu. Powrót na ścieżkę wzrostu wymagał odzyskania utraconej konkurencyjności cenowej, do czego konieczny był spadek cen oraz płac, co z kolei miało negatywne przełożenie na popyt krajowy i wzrost. Teraz na Półwyspie Iberyjskim widać gospodarczą odwilż, a to jest bardzo dobra informacja dla naszych eksporterów" - powiedział Robert Antczak, odpowiedzialny za rozwój biznesu międzynarodowego w Banku Zachodnim WBK, cytowany w komunikacie.

  Wyższy niż dla Hiszpanii wzrost wartości eksportu odnotowano tylko dla Cypru, Łotwy i Portugalii, przy czym duże zmiany dla tych państw wynikają głównie z niskiej bazy.

  Ekonomiści Banku Zachodniego WBK dodają, że odbicie w hiszpańskiej gospodarce w 2014 r. było szybsze niż tego oczekiwano, zwłaszcza jeśli chodzi o konsumpcję prywatną.

  "W 2015 r. spodziewamy się kontynuacji poprawy sytuacji gospodarczej na Półwyspie Iberyjskim. Naszym zdaniem, konsumpcja w Hiszpanii zwiększy się o ok. 2% w 2014 i 2015 r. Konsekwentnie poprawia się sytuacja hiszpańskiego rynku pracy i o ile bezrobocie jest wciąż wysokie, to spada w szybszym tempie. Także w Portugalii widoczne jest ożywienie, generowane głównie mocnym wzrostem inwestycji przy wciąż dość słabym wzroście konsumpcji (poniżej 1% r/r). Co prawda oba kraje dopiero wkraczają na ścieżkę ożywienia gospodarczego, ale są na dobrej drodze, m.in. dzięki przeprowadzonym wcześniej reformom strukturalnym" - prognozuje ekonomista BZ WBK Marcin Luziński, cytowany w komunikacie.

  Jak wskazał Antczak, udział Hiszpanii w polskim eksporcie to obecnie 2,4% i jest większy niż udział USA czy Ukrainy. Hiszpania to piąty pod względem liczby ludności kraj w Unii Europejskiej, a więc potencjalnie jeden z największych rynków dla naszych eksporterów.

  "Potencjał rynku hiszpańskiego oceniam przynajmniej na pierwszą piątkę odbiorców naszych towarów i usług. Dla Banku Zachodniego WBK rynek Półwyspu Iberyjskiego jest szczególnie istotny ze względu na przynależność do grupy Santander. Wszyscy nasi klienci, którzy chcą się rozwijać w tamtej części Europy, mają ułatwione zadanie" - stwierdził przedstawiciel BZ WBK i wskazał jednocześnie, że szansę ekspansji na rynku hiszpańskim ma bardzo wiele polskich branż.

  Bank podkreśla, że świetnie radzą sobie eksporterzy zbóż, głównie pszenicy i żyta, leków, kosmetyków i chemikaliów przemysłowych oraz np. wyrobów z kauczuku (w tym opon). Hiszpania jest też ważnym rynkiem dla branży motoryzacyjnej i mięsnej, jak również artykułów AGD i RTV oraz mebli. Te same grupy produktów są popularne w Portugalii. Choć na razie udział eksportu do tego kraju w całości polskiego wywozu jest niewielki (0,4%), to sama wartość eksportu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. wzrosła aż o 23,6% r/r.

  Specjaliści Banku Zachodniego WBK zwracają również uwagę na dodatkowy potencjał współpracy z Hiszpanią i Portugalią: z oczywistych powodów, takich jak powiązania historyczne i tradycje handlowe oraz wspólny język, Półwysep Iberyjski ma doskonałe warunki rozwoju współpracy z Ameryką Łacińską.

  (ISBnews)

   

 • 16.03, 16:26KNF chce w tym roku wprowadzić 2 nowe rekomendacje dla ubezpieczycieli 

  Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce w połowie roku przedstawić założenia do nowych rekomendacji dla rynku ubezpieczeń, dotyczące zarządzania produktem oraz adekwatności produktu. Mogą one być wdrożone jeszcze w tym roku, po uprzednim przyjęciu przez rząd znowelizowanej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. KNF rozpoczęła także prace nad rekomendacjami w sprawie szkód osobowych, poinformował zastępca przewodniczącego Komisji Lesław Gajek.

  "Planowany termin przygotowania wersji, dotyczącej zarządzania produktem i adekwatności produktu to jest połowa roku. Po zaakceptowaniu przez KNF, pójdą do konsultacji. Po zebraniu opinii kolejna wersja będzie poddana głosowaniu. Realny jest koniec tego roku jako data wprowadzenia. Najpierw jednak musi być uchwalona znowelizowana ustawa" - powiedział Gajek podczas konferencji prasowej.

  Komisja rozpoczęła już pracę nad tymi rekomendacjami.

  "Chodzi nam o to, by stworzyć na rynku nowy, jednolity standard dla wszystkich towarzystw dotyczący zarządzania produktem. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć, dla kogo jest produkt - każde odstępstwo od grupy docelowej powinno być badane. To dotyczy przede wszystkim produktów inwestycyjnych. Powinny być analizy scenariuszy, kiedy dany produkt jest korzystny dla klienta zanim produkt nie zostanie dopuszczony do sprzedaży" - wyjaśnił Gajek.

  Dodał, że celem nadzoru jest stworzenie nowego standardu w zakresie projektowania i życia produktu, w fazie zmian okoliczności na rynku. Zakład ubezpieczeń powinien mieć określone technologie i dokumentację.

  "Wydamy zasady dotyczące tego, jak się tworzy produkt, jak się go monitoruje. My nie będziemy ingerować w jego tworzenie. Mamy takie uprawnienia, żeby zakazać sprzedaży jakiegoś produkty, ale jeśli stworzy się dobry mechanizm powstawania produktów, to takich przypadków będzie niewiele" - powiedział Gajek.

  Komisja chce, aby towarzystwa ubezpieczeń obowiązkowo przeprowadzały badania satysfakcji klientów, a prowizja pośrednika była uzależniona od tego jaka jest satysfakcja klienta. W jej ocenie,  jest to prostsza droga do tego, by ucywilizować rynek w relacji do klientów.

  Druga rekomendacja ma dotyczyć adekwatności produktu. W jej zakres będzie wchodziło aktywne badanie potrzeb i oczekiwań klientów, badanie ich wiedzy na temat produktów, badanie doświadczenia klienta i jego możliwości finansowych.

  "Całe badanie powinno być zakończone porównaniem profilu klienta z profilem produktu. To , mamy nadzieję, wykluczy skandaliczne sytuacje, do których dochodziło wcześniej. Chodzi nam o to, by istotnie ograniczyć skalę tego zjawiska – niedopasowania produktu do klienta" - podkreślił Gajek.

  KNF chce zająć się także kwestią likwidacji szkód osobowych przez ubezpieczycieli. Komisja chce ustalenia jednolitych zasad i kryteriów w zakładach ubezpieczeń.

  Z kolei na połowę przyszłego roku Komisja planuje wprowadzenie rekomendacji dotyczących likwidacji szkód osobowych.

  "Jeśli chodzi o szkody osobowe, na koniec roku będziemy mieć tekst rekomendacji, który będzie przedmiotem dyskusji na KNF, więc to będzie z jakimś półrocznym opóźnieniem w stosunku do tych dwóch" - zapowiedział Gajek.

  "Przy zbieraniu uwag dotyczących szkód komunikacyjnych były głosy z rynku, że należałoby ten obszar uporządkować. W towarzystwach powinny być zasady, według jakich kryteriów są ustalane te zasady dla wszystkich. Chcemy, aby klient miał informację według jakiej procedury i o co może się ubiegać od zakładu w ramach likwidacji szkody. W tej chwili jest źle – to jest stosowane od przypadku do przypadku" - tłumaczył zastępca przewodniczącego KNF.

  Komisja planuje, że założenia nowej rekomendacji dotyczącej likwidacji szkód będą gotowe pod koniec roku tak, aby można je było wdrożyć w połowie 2016 r.

  Znowelizowana ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej może trafić do Sejmu w marcu i ma szansę zostać uchwalona w obecnej kadencji parlamentu. Wdraża ona m.in. dyrektywę Wypłacalność II.

  "Bardzo wspieramy ten projekt ustawy nie tylko z uwagi na to, że trzeba jak najszybciej wdrożyć dyrektywę Wypłacalność II, ale tworzyłaby się też nowa jakość między klientami a zakładami ubezpieczeń" - powiedział przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak podczas konferencji.

  (ISBnews)
   

 • 11.03, 13:18Szef KNF: W propozycjach banków dot. kredytów hipot. są dwa poważne mankamenty 

  Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Proponowane przez banki rozwiązania dotyczące kredytów hipotecznych odsuwają tylko w czasie problem spłaty kredytów dla klientów i nie usuwają głównym źródeł ryzyka, ocenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

  "Są dwa poważne mankamenty tej propozycji: pierwszy to to, że zakłada ona silne współfinansowanie z sektora publicznego i to w obydwu funduszach. W jednym 1/3 środków pochodziłoby z banków, 1/3 z banku centralnego i 1/3 z BFG. Druga to przeniesienie ryzyka z banków na budżet i klientów. W modelu z funduszem restrukturyzacji to daje roczny okres wytchnienia. Gdy po roku klient wraca do tego kredytu, to wychodzi na to, że stan zadłużenia będzie większy i miesięczna rata będzie wyższa" - powiedział Jakubiak podczas Forum Bankowego.

  "Wychodzi nam na to, że budżet będzie dużym partycypantem. To jest na pewno propozycja dobra, jeśli chodzi o umacnianie bezpieczeństwa sektora, ale dla klienta przynosi ulgę w okresie rocznym. Ale nie mnie decydować, czy właściwe władze są na to gotowe" - dodał.

  Zaprezentowane dziś przez Związek Banków Polskich (ZBP) rozwiązania zostały wypracowane w ramach grupy roboczej (ZBP, przedstawiciele 11 banków (90% portfela kredytów w CHF),przy wsparciu firmy EY i kancelarii White&Case.

  Obejmują one powstanie Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego, którego celem jest ustabilizowanie spłat rat kredytu w przypadku przekroczenia stresowych poziomów kursu walutowego poprzez dopłatę do rat kredytu, przy spełnianiu określonych warunków (m.in. regularna obsługa, zobowiązanie się do przewalutowania kredytu przy określonym kursie).

  Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślał, że banki proponują, aby rozszczepić strumień środków do BFG tak, aby część środków została przeznaczona na to, by podnosić jego zdolność interwencyjną, a część proponujemy skierować do Funduszu Stabilizacyjnego. ZBP nie oczekuje, że te środki trafią do banków, zaznaczył.

  Pietraszkiewicz podał też, że na początku tego roku banki przekazały do BFG 2,17 mld zł.

  Proponowane rozwiązanie obejmuje także utworzenie Funduszu Wsparcia i Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych zarówno walutowych, jak i złotowych dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji (np. utrata pracy, choroba, sytuacja nadzwyczajna).

  Banki chcą, aby dodatkowe rozwiązania były gotowe 31 maja 2015 r.

  (ISBnews)

   

 • 11.03, 12:50ZBP: Sektor publiczny powinien partycypować w restrukturyzacji kredytów hipot. 

  Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje, że udział banków w finansowaniu Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego sięgnąłby 2/3, a w restrukturyzacji kredytów powinien uczestniczyć także sektor publiczny, poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

  "Chcielibyśmy, aby jedna trzecia [środków składających się na Fundusz] pochodziła wprost z sektora bankowego, jedna trzecia - poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jedna i druga część, gdyby nie została wykorzystana, zasiliłaby BFG" - powiedział Pietraszkiewicz podczas Forum Bankowego.

  "Dla przyzwoitości w tym rozwiązaniu także powinny partycypować środki publiczne. Nie mogę zaakceptować sytuacji, że klienci byliby w podwyższonej strefie ryzyka. To ma być rozwiązanie wspólnej odpowiedzialności" - dodał.

  Rozwiązania zostały wypracowane w ramach grupy roboczej (ZBP, przedstawiciele 11 banków (90% portfela kredytów w CHF),przy wsparciu firmy EY i kancelarii White&Case.

  Obejmują one powstanie Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego, którego celem jest ustabilizowanie spłat rat kredytu w przypadku przekroczenia stresowych poziomów kursu walutowego poprzez dopłatę do rat kredytu, przy spełnianiu określonych warunków (m.in. regularna obsługa, zobowiązanie się do przewalutowania kredytu przy określonym kursie).

  "Proponujemy, aby rozszczepić strumień środków do BFG tak, aby część środków została przeznaczona na to, by podnosić jego zdolność interwencyjną, a część proponujemy skierować do Funduszu Stabilizacyjnego. Nie oczekujemy, że te środki trafią do banków"- dodał prezes.

  Podkreślił, że na początku tego roku banki przekazały do BFG 2,17 mld zł.

  Proponowane rozwiązanie obejmuje także utworzenie Funduszu Wsparcia i Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych zarówno walutowych, jak i złotowych dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji (np. utrata pracy, choroba, sytuacja nadzwyczajna).

  Banki chcą, aby dodatkowe rozwiązania były gotowe 31 maja 2015 r.

  (ISBnews)

 • 11.03, 10:39Raczko: Ustawa o NBP nie umożliwia subsydiowania sektora bankowego 

  Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - W ustawie o Narodowym Banku Polskim (NBP) nie jest przewidziana możliwość subsydiowania banków, powiedział członek zarządu NBP Andrzej Raczko, odnosząc się do projektu utworzenia Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego.

  "Chęć sektora bankowego znalezienia rozwiązania, które szczególnie służyłoby tym osobom, które nie są w stanie w sposób regularny spłacać kredytów ze względu na sprawy losowe jest absolutnie niezbędna" - powiedział Raczko dziennikarzom.

  "Rola banku centralnego jest ściśle zdefiniowana w ustawie i Narodowym Banku Polskim. Jeżeli weźmiemy pod uwagę uwarunkowania prawne to tam nie jest przewidywana żadna możliwość subsydiowania banków" - podkreślił.

  Dzisiejszy "Puls Biznesu" podał, że jednym z projektów sektora bankowego dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich jest utworzenie Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego, który miałby być sfinansowany z pieniędzy banków i ze środków publicznych.

  Zespół roboczy proponuje parytet, w którym jedna trzecia środków pochodziłaby z banków, jedna trzecia - z oszczędności na obniżonych składkach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jedna trzecia - z NBP, przy czym w pierwszej kolejności wykorzystywane byłyby fundusze banków, potem zaoszczędzone na BFG, na koniec - banku centralnego.

  (ISBnews)

   

 • 10.03, 15:10KNF przekaże projekt Rekomendacji Z do konsultacji publicznych w II poł. roku 

  Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła założenia Rekomendacji Z dotyczącej zasad zarządzania wewnętrznego w bankach, podała Komisja. Celem planowanej Rekomendacji Z będzie korekta stosowanych w działalności banków praktyk, zidentyfikowanych jako przyczyny nieprawidłowości lub podwyższonego ryzyka działalności. Projekt zostanie przekazany do publicznych konsultacji w drugiej połowie 2015 r.

  "W szczególności dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla, zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, systemy informacyjne i komunikacja, ciągłość działania oraz przejrzystość systemu zarządzania w banku" - czytamy w komunikacie.

  Rekomendacja Z będzie również uwzględniać wnioski UKNF wynikające z doświadczeń nadzorczych, w tym w szczególności z ustaleń inspekcji przeprowadzonych w bankach, oceny rozwiązań statutowych banków oraz nadzorczych działań analitycznych.

  "Celem planowanej Rekomendacji Z będzie korekta stosowanych w działalności banków praktyk, zidentyfikowanych jako przyczyny nieprawidłowości lub podwyższonego ryzyka działalności" - podano także.

  Komisja zakłada, że Rekomendacja Z będzie przewidywała podejście oparte na zasadzie proporcjonalności.

  "Oznacza to, że jej postanowienia będą stosowane przez banki z uwzględnieniem skali i złożoności prowadzonej przez nie działalności. W szczególności zasady określone w Rekomendacji Z będzie się stosować odpowiednio do banków spółdzielczych, jak również banków funkcjonujących w grupie kapitałowej" - czytamy także.

  Projekt Rekomendacji Z zostanie przekazany do publicznych konsultacji w drugiej połowie 2015 r.

  (ISBnews)