ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.08, 07:51Sejm za poprawkami Senatu dot. funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, doprecyzowujące m.in. zasady udzielania pożyczek, pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców.

  Senat wprowadził do ustawy kilkanaście poprawek. Dotyczą one m.in. zasad ustalania siedziby i adresu kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP) oraz międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Zgodnie z poprawkami siedzibą i adresem kasy zapomogowo-pożyczkowej są siedziba i adres pracodawcy, u którego została ona utworzona. Senat zaproponował też, by kasy zapomogowo-pożyczkowe mogły powstawać w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W wersji przyjętej przez Sejm mowa była o straży pożarnej, jednak w ochotniczych straży pożarnych nie jest możliwe tworzenie kas, ponieważ nie dochodzi tam do zatrudnienia strażaków.

  Inna z poprawek wprowadza zakaz pełnienia funkcji w organach KZP przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także obowiązek odwołania członka organu, który został skazany za te przestępstwa w trakcie kadencji.

  Kolejna z senackich poprawek przyznaje zarządowi KZP większą swobodę przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich oraz rat pożyczek przez członka Kasy, w przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi. Reszta poprawek miała charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez sejmową Komisję Finansów Publicznych oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i zaakceptowane przez Sejm.

  Ustawa reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych. Kontrolę nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku − reprezentacja osób wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy walne zebranie członków kasy zapomogowo-pożyczkowej będzie musiało podjąć uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kasy do struktury organizacyjnej pracodawcy.

  W ustawie uzupełniono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące m.in. zasad udzielania pożyczek, pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwości podjęcia uchwały o jej likwidacji z inicjatywy walnego zebrania członków, zasad rozliczeń w razie likwidacji.

  Ustawa umożliwia tworzenie kas przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Oznacza to, że będą mogli do nich przynależeć nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.). Dotychczas taką możliwość mieli tylko pracownicy.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, działające na podstawie obecnych przepisów, staną się kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Konsekwencją będzie konieczność dostosowania statutów kas do zmienianej podstawy prawnej w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

  (ISBnews)

 • 10.08, 15:19Rząd przyjął projekt zmian ustawy dot. wymagań dla firm inwestycyjnych 

  Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych, podało Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  "Chodzi o ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje. Ponadto, wprowadzone zostaną bardziej proporcjonalne i odpowiednie ram ostrożnościowe dla mniejszych firm inwestycyjnych, co powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności oraz zmniejszenia barier związanych z wejściem na rynek. Projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego"- czytamy w komunikacie CIR.

  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi.

  "Wymagany poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności, na który dany dom maklerski posiada zezwolenie. Wprowadzono obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego" - czytamy dalej.

  Zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących organowi nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności, podano także. 

  Jak wskazano, wprowadzono także zmiany w przepisie dotyczącym polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Polityka wynagrodzeń będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci. Doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

  Wprowadzono grupowy test kapitałowy dla prostszych struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych, podano także. 

  W projekcie uregulowano zasady współpracy pomiędzy właściwymi organami w państwach UE i KNF, w razie sytuacji nadzwyczajnej. Wprowadzono także przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.

   Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 17:57Senat wprowadził poprawki do noweli dot. tzw. pakietu SLIM VAT2 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził kilka poprawek do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo bankowe, zakładających m.in. że w przypadku przekazania środków na rachunek techniczny, podatnik VAT może wydać dyspozycję wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy. Za nowelą z poprawkami opowiedziało się 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z przyjętą poprawką, w przypadku przekazania środków pieniężnych na rachunek techniczny podatnik VAT może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę tych środków i wskazać we wniosku dyspozycję wypłaty środków na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

  Senatorowie wprowadzili też zmianę, zgodnie z którą przepisy ustawy będą stosowane również do wierzytelności powstałych przed jej wejściem w życie, których nieściągalność została uprawdopodobniona po 30 września 2021 r.

  Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo bankowe zakłada możliwość dokonania korekty przez podatnika, rozliczającego podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku. Wprowadza też ułatwienie w odliczeniu VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej w wysokości 100% odliczeń od wydatków na samochody poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na samochód.

  Umożliwiono odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie na "bieżąco" - rozszerzono liczbę okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji. Dopuszczono - opcjonalnie - możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Uregulowano także kwestie uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.

  W nowelizacji zawarte są regulacje, umożliwiające wydanie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty. Możliwe będzie także przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

  Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. Pakiet zawierał rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 23.07, 13:00Sejm nowelizował ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm nowelizował ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która zakłada zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawców. Za nowelizacją głosowało 443 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja określa zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe. W sytuacji, gdy w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku - reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

  W przypadku zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia lub podziału likwidacji) uchwałę o dostosowaniu struktury organizacyjnej i statutu kas do struktury organizacyjnej pracodawcy walne zebranie członków będzie musiało podjąć.

  Uzupełniono i doprecyzowano przepisy dotyczące m.in.:

  • zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (np. szczegółowe określenie zasad poręczenia pożyczki);
  • pokrywania kosztów działania międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
  • możliwości podjęcia uchwały o likwidacji kasy zapomogowo-pożyczkowej z własnej inicjatywy walnego zebrania członków;
  • zasad dokonywania rozliczeń kwestii majątkowych w razie likwidacji kasy zapomogowo-pożyczkowej.

  Nowela umożliwia tworzenie kas przez co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Oznacza to, że będą mogli do nich przynależeć nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.). Dotychczas taką możliwość mieli tylko pracownicy.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, działające na podstawie obecnych przepisów, staną się kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Konsekwencją będzie konieczność dostosowania statutów kas do zmienianej podstawy prawnej w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:52Sejm znowelizował ustawę o funduszach inwestycyjnych i opłat e-TOLL 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która ma ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej. Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o drogach i zakłada m.in. obniżenie do 75% kwoty obowiązujących opłat drogowych w systemie e-TOLL do 30 września.

  Za nowelizacją głosowało 447 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia czytelnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

  W trakcie pierwszego czytania sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki, zakładające m.in. obniżenie stawki za przejazd w ramach nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL do 75% obowiązujących opłat. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać do 30 września (wówczas to ma zostać wyłączona możliwość płacenia za przejazd w ramach systemu viaTOLL).

  Komisja przyjęła też poprawki określające katalog wyjątków od konieczności zatrzymywania pojazdu mimo braku możliwości przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Dopuszczono też możliwość odstąpienia od poboru opłaty przez szefa KAS za przejazd autostradą w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  "Poprawki zgłoszone w czasie posiedzenia komisji są w całości poprawkami korzystnymi dla obywateli, są one związane z działającym już systemem e-TOLL, nowym systemem poboru opłat drogowych. Odpowiadają z jednej strony na złagodzenie ryzyk związanych z korzystaniem z tego systemu, a właściwie awariami systemu w przypadku wykonywania przewozów przez firmy transportowe, przez profesjonalnych przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również przez użytkowników autostrad" - tłumaczyła w trakcie drugiego czytania wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Dodatkowo, ponieważ mamy okres przejściowy, bo z funkcjonowania systemu viaTOLL, dotychczasowego systemu poboru opłat, przechodzimy do nowego systemu e-TOLL, celem zachęcenia przedsiębiorców i użytkowników dróg do korzystania z nowych rozwiązań wprowadzono taki mechanizm rabatu, jeżeli chodzi o opłaty drogowe za wcześniejsze przystąpienie do systemu" - dodała.

  Nowe rozwiązania maja ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, wprowadzane nowelizacją:

  • Jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Większa przejrzystość i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy ma zostać nałożony obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.
  • Centralna baza danych, która ma być dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczyć ma transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzenie zakresu danych, które UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) będą musiały przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Dokładne określenie warunków, na jakich ma nastąpić zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.
  • W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zaproponowano zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

  W trakcie prac sejmowych zmianie uległ też termin wejścia w życie nowelizacji - ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw).

  (ISBnews)

   

 • 22.07, 14:24RPP: Za podwyżką stopy ref. o 15 pb w VI: E. Gatnar, Ł. Hardt, K. Zubelewicz 

  Warszawa, 22.07.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy referencyjnej o 15 pb, wynika z głosowań podczas czerwcowego spotkania RPP, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

  Za przyjęciem wniosku o podwyższenie stopy referencyjnej NBP o 15 pb głosowali: Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Kamil Zubelewicz. Przeciw przyjęciu wniosku głosowali: Adam Glapiński, Grażyna Ancyparowicz, Cezary Kochalski, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łon, Rafał Sura, Jerzy Żyżyński.

  W czerwcu br. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

  RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 21.07, 16:35Strategia UKNF na 2021-25: Proaktywny nadzór, większe wykorzystanie technologii 

  Warszawa, 21.07.2021 (ISBnews) - Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na lata 2021-2025 zakłada 17 celów, których realizacja będzie odbywała się przy większej proaktywnosci w działaniach Urzędu i z coraz szerszym wykorzystaniem nowych technologii, poinformowali przedstawiciele instytucji. Realizacja strategii nie będzie wiązała się z podwyżką opłat pobieranych przez UKNF, a dodatkowe środki Urząd chce pozyskiwać z grantów.

  "Uważamy, że nowoczesny i sprawny nadzór musi działać proaktywnie, a do tego potrzebne jest przede wszystkim efektywne zarządzanie informacją, posiadanymi zasobami wiedzy. Z tym wiążą się kolejne działania, czyli digitalizacja, automatyzacja procesów nadzorczych oraz wdrożenie w UKNF zintegrowanego systemu zarządzania całą organizacją" - powiedział Jastrzębski podczas prezentacji strategii.

  Podkreślił, że proaktywność to słowo-klucz całej strategii.

  "To, co chcemy przede wszystkim osiągnąć, to żeby nie było problemów z przepływem informacji czy z niewystarczająco szybkim przepływem informacji. Chodzi o to, żeby reakcja na jakikolwiek sygnał z zewnątrz była możliwie jak najszybsza. […] To wymaga zmian wielopłaszczyznowych, bo i technologicznych, i - nie ukrywam - zmian, jeśli chodzi o postawy, o pewne nastawienie na działanie" - dodał.

  Strategia została skonstruowana jako zbiór celów strategicznych prowadzących w 3 kierunkach zmian: skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją, wymieniono w dokumencie.

  UKNF w latach 2021-2025 realizuje cele, na które składają się 9 celów ustawowych oraz 17 celów strategiczne. Dla każdego z 17 celów strategicznych zostanie opracowany (do końca października) plan wdrożenia.

  Wśród tych celów znajdują się m.in.:

  * w perspektywie rynku finansowego:

  - nadużycia i nieprawidłowości skuteczniej wykrywane i zwalczane na rynku finansowym;

  * w perspektywie procesów wewnętrznych:

  - rozwinięte mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom

  - zaangażowanie podmiotów nadzorowanych w zrównoważony rozwój (ESG) uwzględnione

  - udoskonalanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rynku finansowego

  - zwiększony wpływ na kształt regulacji krajowych i zagranicznych

  - wzmocniony nadzór nad produktami i usługami finansowymi oraz ich dystrybucją

  * w perspektywie procesów interesariuszy:

  - działania informacyjne, ostrzegawcze, i edukacyjne dostosowane do zmian rynku finansowego i potrzeb jego uczestników

  - przestrzeń do rozwoju innowacji i stosowania nowych technologii na rynku finansowym

  * w perspektywie procesów aktywów:

  - kultura organizacji oparta na wartościach, efektywnej komunikacji, doskonaleniu i zrównoważonym rozwoju

  - nowoczesne technologie wzmacniające procesy nadzorcze i organizacyjne

  - zintegrowane zarządzanie celami, procesami i aktywami poprzez cyfrowy model organizacji.

  "Te 17 celów strategicznych jest ze sobą powiązane. Jeżeli nie poprawimy naszych aktywów, zasobów, to nie będziemy mogli zmienić naszego sposobu działania, nie przyniesiemy korzyści interesariuszom i nie wpłyniemy też na rynek finansowy tak, jak byśmy chcieli wpłynąć" - wskazał Piotr Czyżewski z Departamentu organizacji, controllingu i budżetowania w UKNF.

  Dodał, że możliwa jest jednak realizacja niektórych w mniejszych zakresie, jeśli wpłyną na to np. koszty.

  Kluczowe obszary inwestowania w ramach strategii to: zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi i systemów ICT oraz rozwój kapitału ludzkiego, podano w dokumencie.

  "Proaktywność staramy się realizować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego po to, by śledzić pewne trendy i móc ostrzegać się wzajemnie" - wskazał dyrektor generalny Urzędu KNF Kamil Mroczka.

  Strategia będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego. Jednakże jej realizacja nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego.

  "Nie zakładamy, aby w związku z realizacją strategii była potrzeba zmiany naszego podejścia do kosztów nadzoru i zwiększania tych kosztów. Natomiast to, gdzie upatrujemy pewnego potencjału na pozyskanie środków, to chcemy w ramach współpracy ze środowiskami naukowymi korzystać ze środków grantowych Widzimy duży potencjał aplikowania o granty związane z badaniami wdrożeniowymi. Wydaje nam się, że UKNF jest też potencjalnie dobrym partnerem dla środowisk akademickich" - powiedział Jastrzębski.

  Cele strategiczne podlegają corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W ramach przeglądu, w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków jej realizacji, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 20.07, 15:26Projekt dot. rozwoju rynku finans. i ochrony inwestorów trafił do konsultacji 

  Warszawa, 20.07.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zakładający zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zwłaszcza banki i fundusze inwestycyjne został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Uwagi można składać do 10 sierpnia.

  "Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego […] , w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Jak podano, zaproponowane w projekcie ustawy regulacje, co do zasady, mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez KNF, w szczególności banki i fundusze inwestycyjne.

  Zmiany będą skutkowały zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur, skróceniem czasu na załatwienie sprawy, zwłaszcza poprzez wprowadzanie obowiązku notyfikacji w miejsce obowiązku uzyskiwania zezwolenia KNF, w przypadku wykonywania czynności outsourcingu/podoutsourcingu, zwolnienie z szeregu obowiązków na potrzeby outsourcingu w przypadku, gdy dostawcą usług dla banku jest inny bank, podano także.

  Nowelizacja ma przyczynić się do ograniczenia obowiązków informacyjnych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec gmin uprawnionych do dziedziczenia do niezbędnego minimum. Jednocześnie w przypadku oferowania, zawierania lub umożliwienia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej, czy obowiązkiem informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  o działaniach dotyczących planu naprawy banku nastąpi zwiększenie liczby dokumentów i procedur.

  Projekt ustawy wprowadza także rozwiązania w zakresie digitalizacji i doręczeń elektronicznych, które mają ułatwić i usprawnić współpracę pomiędzy KNF a pomiotami nadzorowanymi (skrócą czas na załatwienie sprawy, zmniejszenie obrotu korespondencji papierowej), np. wdrożenie elektronicznego zawiadamiania o zmianach statutów funduszy inwestycyjnych i notyfikacji obrotu znacznymi pakietami akcji z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

  Przyspieszeniu oraz uproszczeniu ulegnie ocenienie nadesłanych przez podmiot nadzorowany dokumentów, dokonywanie zawiadomień i notyfikacji oraz obniżenie kosztów obsługi administracyjnej podmiotów nadzorowanych wskutek braku konieczności pobierania dodatkowych opłat np. za pobranie dodatkowego wypisu aktu notarialnego dla KNF, podkreślono.

  Proponowane zmiany dotyczą m.in:

  * poprawy funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, w tym w szczególności zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia poprzez:

  - ustanowienie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji,

  - ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego,

  - wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej,

  - uwzględnianie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w wezwaniu,

   - doprecyzowanie przepisów o zabezpieczeniu wezwania,

  - wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia wezwania,

  - doprecyzowanie zasad odpowiedzialności podmiotu pośredniczącego w wezwaniu,

   - wprowadzenie rozwiązania, że wzywający będzie zobowiązany do wyrównania ceny wszystkim podmiotom, które zbyły akcje w wezwaniu - w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu, z którego wynika obowiązek wzywającego do zapłaty akcjonariuszowi, który zbył akcje w wezwaniu, wyższej ceny niż cena zapłacona w wezwaniu,

   - przeniesienie do ustawy niektórych przepisów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach)

   * rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie:

  - ustawowego umocowania do szybkiego zastosowania przez przewodniczącego KNF lub jego zastępcę środka nadzorczego w postaci żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej,

   - upoważnienia zastępcy przewodniczącego do kierowania pracami Komisji także podczas obecności przewodniczącego,

   - sprawowania nadzoru nad obrotem obligacjami poprzez rozszerzenie gromadzonych i publikowanych w bazie obligacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) poprzez wprowadzenie nowego zakresu danych przekazywanych do rejestru KDPW,

  - wprowadzenia mechanizmów nakładających na większą liczbę podmiotów obowiązek przekazywania dodatkowych informacji do Rejestru Zobowiązań Emitentów (RZE),

   - zapewnienia efektywności monitorowania rynku lokat strukturyzowanych, poprzez określenie dokładnego zakresu sprawowanego nadzoru i wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego dla banków rekomendujących, oferujących lub umożliwiających zawarcie umowy na lokatę strukturyzowaną,

   - wprowadzenia nowego sposobu informowania KDPW poprzez skrócenie czasu na aktualizację informacji w RZE oraz przeniesienie określonych zapisów dot. prowadzonego przez KDPW rejestru do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

  - wyeliminowania instytucji "zobowiązania do wykonania zaleceń"

  - KNF będzie mógł podjąć działania nadzorcze wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji bezpośrednio po stwierdzeniu, że podmiot nadzorowany nie realizuje zaleceń KNF,

  - likwidacji dobrowolnej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, w szczególności poprzez nadanie organowi nadzoru uprawnienia do wyznaczania likwidatora z urzędu,

  * nadanie KNF dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane, m. in. w zakresie:

  - podniesienia maksymalnego wymiaru kary z 500 tys. zł do 5 mln  zł, także w przypadku nałożenia sankcji na podmiot zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzowanego lub na podmiot, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierza zarządzanie w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ),

  - podniesienia maksymalnego wymiaru kary nakładanej w przypadku dopuszczenia się naruszeń na członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta z wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy albo 100 tys. zł do 20 mln zł,

  - przyznania KNF możliwości nakładania kar na członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do wysokości 20 mln zł, w przypadku dopuszczenia się naruszeń przez te osoby,

  - określenia katalogu okoliczności, które organ nadzoru będzie brał pod uwagę przy określaniu wysokości kar pieniężnych nakładanych na członków zarządu lub rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji oraz prokurentów.

  Projekt zakłada, że nowela miałaby wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 19.07, 10:04Posiedzenie składu całej Izby Cywilnej SN ws. kredytów w CHF wyznaczono na 2 IX 

  Warszawa, 19.07.2021 (ISBnews) - Termin posiedzenia składu całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej został wyznaczony na 2 września na godz. 10:00, podał Sąd Najwyższy.

  "Informujemy, że w dniu 16 lipca 2021 r. […] na dzień 2 września 2021 r. godz. 10.00 sala 'A' został wyznaczony termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego" - czytamy na stronie Sądu Najwyższego.

  W maju Izba Cywilna Sądu Najwyższego, obradująca w pełnym składzie, nie przyjęła uchwały dotyczącej zagadnień prawnych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Izba zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Praw Dziecka. Nowy termin nie został wówczas wyznaczony.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 15:01Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt noweli o PPE dot. ułatwień dla pracodawców 

  Warszawa, 15.07.2021 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych (PPE), w tym m.in. znieść najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne oraz uprościć tryb zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego planowane jest na IV kw.

  Wśród rozwiązań zawartych w projekcie planowane jest:

  - wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu PPE dla pracodawców, które polegają na zniesieniu najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających ww. podmioty, uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru. Zamiast trybu rejestracji projekt wprowadzenie trybu notyfikacji ich zawarcia;

  - wprowadzenie zmian dotyczących warunków uczestnictwa w programie - np. zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, dywersyfikacja źródeł finansowania składki dodatkowej, bezwarunkowe dopuszczenie możliwości wnoszenia składek dodatkowych, również za okresy nieobecności w pracy (np. w związku z urlopem wychowawczym);

  - wprowadzenie zmian art. 36 ustawy o PPE (określającego zasady sprawowania nadzoru bieżącego), która daje podstawę dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do wykonywania nadzoru w sytuacji zlikwidowania programu (Aktualnie KNF może nadzorować prawidłowość realizacji programu tylko do momentu jego likwidacji, po zlikwidowaniu programu nie posiada już podstawy do podejmowania działań nadzorczych wobec pracodawców i instytucji finansowych, którzy realizowali program);

  - dostosowanie pozostałych przepisów art. 13a ustawy o IKE i IKZE do wprowadzonego w art. 13a  tej ustawy przepisu ust. 1a, który reguluje limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 13:46KE apeluje o wdrożenie przepisów UE dot. pokrycia strat i dokapitalizow. banków 

  Warszawa, 15.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Polski  ze względu na brak wdrożenia do prawa krajowego unijnej dyrektywy dotyczącej naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (tzw. BRRD II), poinformowała Komisja. Oprócz Polski Komisja skierowała  uzasadnioną opinię do ośmiu innych państw.

  "Dyrektywa ta wdraża standard całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) dla banków o znaczeniu systemowym przyjęty przez Radę Stabilności Finansowej i udoskonala zastosowanie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) w odniesieniu do wszystkich banków" - czytamy w komunikacie.  

  Komisja podkreśla, że nowe przepisy lepiej gwarantują stworzenie przez banki solidnej i wystarczającej zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania, tak aby w przypadku upadłości banku straty były ponoszone przez akcjonariuszy i wierzycieli banków, a nie finansowane z pieniędzy podatników.

  Przyczynia się to do zwiększenia odporności europejskiego systemu bankowego, a także do utrzymania stabilności finansowej oraz zwiększenia zaufania do rynku. Dyrektywa BRRD II zapewnia również, aby inwestorzy indywidualni nie inwestowali nadmiernie w instrumenty dłużne (takie jak obligacje), które kwalifikują się do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, a zatem zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności do pokrycia strat banku, zaznaczyła Komisja.  

  Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy i powiadomić Komisję o krajowych środków transpozycji do 28 grudnia 2020 r. W lutym 2021 r.

  Komisja skierowała wezwanie także do: Belgii, Czech, Włoch, Litwy, Łotwy, Holandii, Portugalii i Rumunii.

  Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do zgłoszenia środków pełnej transpozycji. Ze względu na brak zawiadomienia o środkach transpozycji Komisja postanowiła kontynuować postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wspomnianym państwom uzasadnione opinie, podano także.  

  Państwa mają dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu transpozycji BRRD II, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

   

 • 08.07, 19:02Sejm znowelizował ustawę o BFG dot. m.in. przymusowej restrukturyzacji (sprost.) 

  Korygujemy tytuł dzisiejszej depeszy, jej treść pozostaje bez zmian

  Warszawa, 08.07.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, regulującą m.in. procedurę przymusowej restrukturyzacji banków. Za nowelą głosowało 434 posłów, jeden był przeciwny, a 8 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone do noweli poprawki.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy unijnej 2019/879 z 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (BRRDII).

  BRRDII wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (tzw. MREL), który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji), w przypadku gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji.

  Chodzi o to - jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu - aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych.

  BRRDII uspójnia wymóg TLAC (wymóg w zakresie całkowitej zdolności do absorpcji strat w odniesieniu do banków działających globalnie) i MREL pod względem metodologicznym, zgodnie z założeniem, że standardy TLAC i MREL mają wspólny cel, jakim jest zapewnienie, aby instytucje i podmioty mające siedzibę w UE posiadały wystarczającą zdolność do pokrycia strat i dokapitalizowania, z tego względu powinny stanowić uzupełniające się elementy wspólnych ram.

  Poza przepisami dotyczącymi wymogu MREL, kluczowe zmiany przewidziane przez BRRDII i wdrażane w nowelizacji to:

  * wprowadzenie moratorium, tj. uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji do tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań względem określonych wierzycieli podmiotu na etapie przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za podmiot będący u progu upadłości;

  * wprowadzenie przepisów mających na celu ochronę inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in);

  * wprowadzenie przepisów dotyczących umownego uznania zawieszenia zobowiązań wynikających z umów finansowych zawieranych przez podmiot krajowy jeżeli umowa jest regulowana prawem państwa trzeciego.

  Znowelizowana ustawa ma także na celu:

  * zapewnienie neutralności podatkowej oraz zwolnień podatkowych dla rządowych instrumentów stabilizacji finansowej,

  * wprowadzenie trybu dokonywania z urzędu wpisu KRS decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,

  * uregulowanie następstw podatkowych odnoszących się do sukcesji uniwersalnej banku lub kasy w razie ich przejęcia,

  * przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową przez System Ochrony Instytucjonalnej (tzw. IPS), firmy faktoringowe oraz możliwość udzielania przez Narodowy Bank Polski ( informacji objętych tajemnicą bankową BGK,

  * uzupełnienie środków wczesnej interwencji o wskazanie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) środków pozwalających rozwiązać stwierdzone problemy,

  * usprawnienie operacyjności kredytu refinansowego NBP oraz gwarancji Skarbu Państwa - Ministerstwa Finansów(SP-MF)przez zapewnienie wraz z przelewem wierzytelności przejścia hipoteki lub zastawu rejestrowego bez konieczności dokonywania właściwego wpisu sądowego, zapewnienie przejścia z mocy prawa na Skarb Państwa, z chwilą zaspokojenia należności NBP z tytułu udzielenia kredytu, nadwyżki środków pieniężnych i części pozostałego zabezpieczenia tego kredytu (co ma dotyczyć również zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu należności związanych z gwarancją dla NBP co do kredytu refinansowego,

  * doprecyzowanie reżimu prawnego dotyczącego możliwości wyboru banku w charakterze syndyka w ramach postępowania upadłościowego innego banku,

  * rozszerzenie katalogu podmiotów, przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego o BFG, a także wprowadzenie możliwości zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki, wraz z wprowadzeniem wartości nominalnej instrumentów, które zaliczane do MREL mogą być oferowane klientom detalicznym

  * wprowadzenie uprawnień nadzorczych do nakładania, w drodze decyzji, sankcji administracyjnych i środków zapobiegających naruszeniom praw uczestników obrotu,

  Ponadto nowela: doprecyzowuje warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, rolę ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, prezesa Rady Ministrów, Komitetu Stabilności Finansowej w tym procesie oraz termin i zakres opinii Prokuratorii Generalnej dotyczącej skutków prawnych zastosowania dla Skarbu Państwa. Zakłada wprowadzenie obowiązku informowania Prokuratorii Generalnej o postępowaniach, w których może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisu zwiększającego kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego poprzez nadanie KNF uprawnień do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez użytkowników usług płatniczych przepisów rozporządzenia (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 08.07, 18:15RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami 

  Warszawa, 08.07.2021 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%, podał bank centralny. Po posiedzeniu nie odbędzie się konferencja prasowa, natomiast o godz. 18:40 zostanie opublikowany komunikat.

  Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

  Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50%, stopa depozytowa - 0,0%, a stopa redyskonta weksli - 0,11%, stopa dyskontowa weksli - 0,12% w skali rocznej, podano w komunikacie.

  "Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2021 r. zostanie opublikowana dziś o godz. 18:40 na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl)" - czytamy dalej.

  RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

  (ISBnews)

   

 • 02.07, 18:11Glapiński: Kurs w umowie kredytu FX można zastąpić kursem wg prawa lub zwyczajów 

  Warszawa, 02.07.2021 (ISBnews) - W umowach walutowych kredytów mieszkaniowych, w przypadku których stwierdzono abuzywność tzw. klauzul przeliczeniowych, można zastosować rozwiązanie polegające na zastąpieniu kursu określonego w umowie innym kursem określanym w sposób wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. Według niego, "zewnętrznym i niezależnym" wobec obu stron umowy kredytowej byłby kurs średni NBP.

  "Z punktu widzenia stricte ekonomicznego, można oceniać jako proporcjonalne rozwiązanie odnośnie umów, w przypadku których stwierdzono abuzywność tzw. klauzul przeliczeniowych, polegające na zastąpieniu kursu określonego w umowie innym kursem określanym w sposób wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów" - czytamy w stanowisku prezesa NBP skierowanym do Sądu Najwyższego.

  Według niego, z ekonomicznego punktu widzenia szczególnie trudne do uzasadnienia byłyby rozstrzygnięcia zakładające zniesienie powiązania wartości kredytu z walutą obcą przy zachowaniu oprocentowania właściwego tej walucie (kredyt złotowy oparty na stawce LIBOR) lub przyjmujące przedawnienie roszczeń banku.

  Szef banku centralnego wskazał też, że jeżeli kwestionowany jest tylko określony w umowie sposób ustalania kursów walutowych na potrzeby umowy (stosowanie przez bank tzw. tabeli kursowych), a nie powiązanie kapitału i rat kredytu z kursem waluty obcej per se, to takie rozstrzygnięcie wydaje się "uzasadnione i proporcjonalne".

  "Pozwala ono bowiem utrzymać umowę, eliminując tylko i wyłącznie wadliwe postanowienie dotyczące sposobu ustalenia kursu walutowego. Mechanizm ustalania kursu średniego NBP jest transparentny i niezależny od działań kredytodawców, a informacja o wartości tego kursu jest łatwo dostępna dla kredytobiorców. Zarówno dla banków, jak i kredytobiorców ten kurs byłby zewnętrznym i niezależnym od nich parametrem ekonomicznym umowy" - podkreślił.

  Glapiński napisał też, że z ekonomicznego punktu widzenia posiadaczowi środków finansowych zazwyczaj przysługuje wynagrodzenie za udostępnienie tych środków innym podmiotom. Wynagrodzenie to może przybierać m.in. formę oprocentowania. Z kolei unieważnienie umowy kredytowej bez orzeczenia wynagrodzenia za kapitał oznaczałoby, że kredytobiorca otrzymałby nieoprocentowany kredyt na zakup mieszkania, "co nie miałoby miejsca na warunkach rynkowych".

  "Mając powyższe na uwadze, w celu zachowania równości wobec innych kredytobiorców, w szczególności złotowych, ewentualne wynagrodzenie za kapitał mogłoby bazować na oprocentowaniu złotowych kredytów mieszkaniowych. Alternatywnym podejściem do kwestii tego wynagrodzenia mogłaby być perspektywa zakładająca zwrot kosztów, które ponieśli kredytodawcy z tytułu udostępnienia kredytobiorcom środków pieniężnych, a więc udzielenia walutowego kredytu mieszkaniowego (wraz z zabezpieczeniem pozycji walutowej banku)" - uważa prezes NBP.

  Szef banku centralnego zwrócił też uwagę, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej i ustalenia wzajemnych roszczeń natychmiastowe spełnienie przez kredytobiorcę roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału (i ewentualnego wynagrodzenia za korzystanie z niego) oznacza konieczność spłaty znacznej kwoty.

  "Jednocześnie dla banku należność (powstała na skutek braku możliwości zwrotu świadczenia przez kredytobiorcę) wiązałaby się z ryzykiem kredytowym i w przeciwieństwie do pierwotnego walutowego kredytu mieszkaniowego byłaby niezabezpieczona. W takim wypadku wydaje się, że warte rozważenia byłoby rozwiązanie konsensualne, tzn. aby ewentualnie nowy stosunek prawny łączący strony miał charakter złotowego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipotecznie na nieruchomości, będącej pierwotnym zabezpieczeniem walutowego kredytu walutowego" - wskazał Glapiński.

  Stanowisko prezesa NBP zostało sformułowane w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Cywilnej z 11 maja 2021 r., na mocy którego Izba Cywilna SN zwróciła się o przedstawienie stanowiska co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 29 stycznia 2021 r. (BSA I-4110-4/20) dotyczących hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (dalej łącznie: walutowe kredyty mieszkaniowe lub walutowe kredyty hipoteczne).

  (ISBnews)

 • 01.07, 10:17UKNF: Polubowne rozwiązanie sporów dot. kredytów CHF jest optymalnym wyjściem 

  Warszawa, 01.07.2021 (ISBnews) - Polubowne rozwiązywanie spraw związanych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi jest pod wieloma względami optymalne, oceniono w "Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczących hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej".

  "Pod wieloma względami optymalne jest więc polubowne rozwiązywanie spraw związanych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Kierunek ten jest zgodny z rekomendacjami Narodowego Banku Polskiego, a także z założeniami polityki makroostrożnościowej realizowanej przez Komitet Stabilności Finansowej oraz Ministerstwo Finansów" - czytamy w stanowisku.

  Urząd zwraca uwagę, że na drodze do szerokiego wdrożenia rozwiązań polubownych stanął jednak brak gotowości banków do zaproponowania klientom takich parametrów rozwiązania ugodowego, którego atrakcyjność uczyniłaby ugodę realną alternatywą dla ścieżki sądowej.

  "Oczywistym warunkiem powodzenia wariantu ugodowego jest to, że jego parametry muszą satysfakcjonować obie strony. W szczególności w poszukiwaniu rozwiązania polubownego należy wykluczać rozwiązania skrajne, w przeciwnym razie trudno jest osiągnąć zgodność stron co do ugodowego rozstrzygnięcia. W dniu 8 grudnia 2020 r. przewodniczący KNF publicznie wyraził pogląd, że scenariuszem polubownym, który wydaje się mieć największe szanse powodzenia - stanowiąc także możliwie szeroki konsensus społeczny - jest rozwiązanie zakładające swoiste zrównanie sytuacji kredytobiorców walutowych z osobami, które w analogicznym czasie zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w złotych" - czytamy dalej.

  Rozwiązanie to zostało wskazane jako propozycja, która - mając na względzie także poziom oczekiwań kredytobiorców - miała szansę zostać uznana przez klientów jako realna alternatywa dla ścieżki sądowej, jednocześnie zachowując ekonomiczną spójność, zapewniając bankom rozsądną rekompensatę z tytułu kosztu korzystania z kapitału i nie prowadząc do pokrzywdzenia innych grup kredytobiorców, podkreślił UKNF.

  "Ugodowemu podejściu wydaje się sprzyjać także Trybunał Sprawiedliwości UE. TSUE wyraźnie wypowiedział się w niedawnym orzeczeniu, że konsument w zamian za otrzymanie poprawy warunków umowy, z własnej, nieprzymuszonej woli może zrzec się podnoszenia zarzutów nieuczciwości warunku umownego w przyszłości. Jest to istotne, gdyż z punktu widzenia banków istotnym elementem jest zapewnienie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa i stabilności prawnej zawartych ugód, z którego to punktu widzenia kluczowe jest przekonanie o ich zgodności z unijnym i krajowym prawem ochrony konsumentów" - czytamy dalej.

  Ewentualne rozwiązanie ugodowe jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia klienta, który zostaje uwolniony od konsekwencji zmaterializowanego ryzyka walutowego, uzyskując często istotne obniżenie salda kredytu, przy czym następuje to bez konieczności ponoszenia istotnych kosztów na prowadzenie sporu sądowego z bankiem, bez wieloletniego oczekiwania na jego rozstrzygnięcie oraz związanej z tym niepewności co do domowego budżetu, wskazano także w dokumencie.

  "Rozwiązanie ugodowe oparte o powyższe założenia ma szereg zalet. Po pierwsze, jest rozwiązaniem prostym i w maksymalnym stopniu niezależnym od arbitralnych kryteriów, których wprowadzenie utrudniałoby zbudowanie szerszego konsensusu i mogłoby prowadzić do przedłużających się i niekonkluzywnych dyskusji, jak miało to już miejsce w przeszłości. Po drugie, jest zgodne z podstawowym paradygmatem nauki finansów, w myśl którego korzystanie z cudzego kapitału z założenia ma swój koszt - w ramach zaproponowanego rozwiązania koszt ten odpowiada kosztowi dla historycznego, analogicznego kredytu mieszkaniowego zaciąganego w złotych. Po trzecie, pozwala bankom w możliwie przewidywalny sposób skwantyfikować koszt i ryzyko w odniesieniu do tej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, która zostałaby objęta rozwiązaniem ugodowym. Zmniejszyłoby to ciążącą sektorowi bankowemu niepewność związaną z oczekiwaniem na uksztaltowanie się linii orzeczniczej oraz na rozstrzygnięcia prawne, a także pozwoliło alokować zasoby banków na inne, bardziej rozwojowe obszary działalności. Po czwarte, oparte na powyższych założeniach rozwiązanie ugodowe urzeczywistniałoby zasady sprawiedliwości społecznej, zapobiegając sytuacji, w której zobowiązani z tytułu kredytów walutowych znaleźliby się - w wyniku rozstrzygnięć prawnych dotyczących kwestii niebędących w istocie źródłem problemu (por. pkt II.1., powyżej) - w sytuacji korzystniejszej od osób, które historycznie zdecydowały się na kredyt złotowy (w szczególności nie akceptując ryzyka walutowego). Po piąte, prowadzi do trwałej eliminacji ryzyka walutowego w relacji kredytowej. Po szóste, minimalizuje koszty społeczne, z jednej strony zapobiegając dalszej antagonizacji banków i kredytobiorców, z drugiej zaś ograniczając obciążenie wymiaru sprawiedliwości" - wyliczył Urząd.

  Pełna realizacja postulowanego rozwiązania polubownego wymaga zgodnej woli stron, a osiągnięcie wszystkich korzyści związanych ze scenariuszem ugodowym nie jest możliwe w sytuacji, w której co najmniej jedna ze stron dąży do rozstrzygnięcia sprawy w drodze orzeczenia sądowego, dodał.

  "Niemniej jednak powyższa prezentacja logiki oraz zalet rozwiązania polubownego może być istotna także z punktu widzenia zagadnień, przed których rozstrzygnięciem staje Izba Cywilna SN. Nawet jeżeli nie wszystkie elementy rozwiązania polubownego mogą zostać uwzględnione w ramach kształtowania linii orzeczniczej, to jednak założenia propozycji ugodowej mogą oddziaływać na zagadnienia, których rozwiązanie pozostaje kluczowe także w razie rozstrzygania spraw na drodze sądowej. Dotyczyć to może w szczególności rozliczenia kosztu korzystania z kapitału, która to kwestia powinna być w każdym przypadku rozstrzygana w zgodzie z podstawowymi zasadami nauki finansów, a zarazem w duchu sprawiedliwości społecznej, która sprzeciwia się nieuzasadnionemu uprzywilejowywaniu kredytobiorców walutowych względem osób, które historycznie zdecydowały się na kredyt złotowy (np. obawiając się ryzyka walutowego), i dla jego uniknięcia akceptowały wyższe oprocentowanie i wyższą bieżącą ratę kredytu" - napisano też w stanowisku.

  Według UKNF, oceniając sprawę z dzisiejszej perspektywy, a więc post factum i będąc bogatszym o wiedzę płynącą z późniejszych wydarzeń należy uznać, że skala deprecjacji PLN do CHF przekroczyła granice przyjmowane zarówno przez klientów, jak też przez profesjonalnie zajmujące się prognozowaniem rynku finansowego banki. Zmaterializował się bowiem skrajny scenariusz dotyczący możliwych wahań kursu CHF/PLN, podczas gdy niewiele osób należycie uwzględnia skrajne scenariusze przy podejmowaniu decyzji.

  "Z tą oceną koresponduje logika propozycji ugodowej, która została przedstawiona przez przewodniczącego KNF w dniu 8 i 9 grudnia 2020 r. Skoro tak diametralnie zmieniły się warunki, czego żadna ze stron nie przewidywała (i - przynajmniej w odniesieniu do strony nieprofesjonalnej - być może nie była w stanie przewidzieć), to strony powinny się spotkać i uzgodnić inną formułę rozliczeń" - napisano także.

  Stanowisko UKNF zostało sformułowane w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Cywilnej z dnia 11 maja 2021 r., na mocy którego Izba Cywilna SN zwraca się do Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie stanowiska co do kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 29 stycznia 2021 r. (BSA I-4110-4/20) dotyczących hipotecznych kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej (dalej łącznie: walutowe kredyty mieszkaniowe lub walutowe kredyty hipoteczne).

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 16:40Rząd chce przyjąć projekt dot. rozwoju rynku finansowego w I kw. 2022 r. 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań oraz usprawnień obowiązujących regulacji prawnych w obszarze rynku finansowego, w tym m.in. poprawę funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz umożliwienie łączenia wszystkich Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego są podyktowane koniecznością ich dostosowania do zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego […] , w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez KNF przez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych" - czytamy w wykazie.

  Zmiany proponowane w niektórych ustawach sektora finansowego zakładają ujednolicenie rozwiązań prawnych w zakresie uprawnień poszczególnych służb do uzyskiwania informacji zawierających tajemnice prawnie chronione, a także rozszerzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o przekazaniu danych uprawnionym służbom.

  Chodzi m. in. działania instytucji państwowych zaangażowanych w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz  wynikają z rekomendacji  Zespołu zadaniowego ds. opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym powołanego w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020", podano także.

   Zaproponowane zmiany obejmują w szczególności:
  - poprawę funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, w tym w szczególności zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia,
  - rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF,
  - nadanie KNF dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane,
  - regulacje dotyczące trybu prowadzenia czynności kontrolnych przez KNF, w tym umożliwienie przeprowadzania czynności kontrolnych  poza miejscem prowadzenia działalności przez podmioty kontrolowane,
  - umożliwienie korzystania z doręczeń elektronicznych w odniesieniu do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych KNF niemających formy decyzji administracyjnej,
  - rozszerzenie obowiązku informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy,
  - regulacje dotyczące tzw. rachunków uśpionych (tzn. rachunków osób zmarłych lub rachunków zapomnianych), które wychodzą naprzeciw postulatom zmniejszenia zakresu informacji o tych rachunkach - przekazywanych gminom jako potencjalnym dziedziczącym - do niezbędnego minimum, określenia odbiorcy informacji, oraz wydłużenia okresu, w którym banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, obowiązane będą do udzielenia takiej informacji,
  - regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mające na celu uproszczenie procedury ich  działania  oraz dostosowanie  do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu,
  - określenie szczególnych warunków i zasad powierzania wykonywania czynności z zakresu działalności bankowej (outsourcing) w przypadku banków hipotecznych,

  Propozycje dotyczą także:

  - umożliwienia łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), analogicznie do rozwiązań funkcjonujących w odniesieniu do funduszy otwartych oraz FIZ aktywów niepublicznych,
  - kwestii dostępu do tajemnicy zawodowej,
  - zniesienie obowiązku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW oraz posiadania agenta emisji wobec niepublicznych FIZ; umożliwienie łączenia wszystkich niepublicznych FIZ,
  - umożliwienie TFI nabywania papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  - ułatwienia w funkcjonowaniu rejestru pośredników ubezpieczeniowych,
  - zniesienie obowiązku każdorazowego przesyłania przez zakłady ubezpieczeń do KNF informacji o ustalonych taryfach składek za ubezpieczenia obowiązkowe i ich zmianach 

  - doprecyzowanie przepisów wskazujących na zakres danych, które są podstawą do możliwości niewyznaczania komitetu audytu przez jednostki zainteresowania publicznego,
  - jednoznaczne wskazanie, że FIZ może warunkowo nabywać nieruchomości do portfela inwestycyjnego również po upływie okresu dostosowawczego,
  - zapewnienie skuteczności pełnomocnictw złożonych w ramach systemów rozliczeń i rozrachunku w przypadku ogłoszenia upadłości uczestnika rozliczającego, przyznanie CCP uprawnienia do wypowiadania umowy o uczestnictwo w systemie rozrachunku w przypadku upadłości uczestnika bądź innego podmiotu zawierającego transakcje,
  - zapewnienie funkcjonowania funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego.

  (ISBnews)

 • 22.06, 14:15Rząd przyjął projekt noweli o funduszach inwestycyjnych 

  Warszawa, 22.06.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, którego celem jest m.in. ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, proponowane w projekcie:

  • Wprowadzenie jednolitych wymagań dotyczących informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Zapewnienie większej przejrzystości i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy ma zostać nałożony obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.
  • Ustanowienie centralnej bazy danych, która ma być dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczyć ma transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzenie zakresu danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) będą musiały przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Wprowadzenie ściśle określonych warunków, na jakich ma nastąpić zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.
  • W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zaproponowano zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

  Według założeń, nowe rozwiązania mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 21.06, 11:28BGK: Wnioski JST w Programie Inwestycji Strategicznych - od przyszłego tygodnia 

  Warszawa, 21.06.2021 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) będą od przyszłego tygodnia mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji m.in. infrastrukturalnych, wodno-kanalizacyjnych, czy zeroemisyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, który ma funkcjonować w ramach Polskiego Ładu. Maksymalna wysokość bezzwrotnego dofinansowania ma sięgać nawet 95% wartości inwestycji, poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka.

  "Ten program jest gotowy pod względem legislacyjnym. I dzisiaj czekamy tylko i wyłącznie już na uchwalę Rady Ministrów. Sama oś programu, czyli umożliwienie składania wniosków przez samorządy będzie możliwa od przyszłego tygodnia" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka podczas konferencji prasowej w Świdniku.

  Program został przygotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Dwie pierwsze dwie edycje mają mieć charakter pilotażowy. Pilotażowe nabory mają pozwolić zweryfikować priorytetowe dla samorządów obszary inwestycji. Program ma objąć 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. W programie nie ma limitów wartości inwestycji.

  Zgodnie z założeniami, każda jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła złożyć wniosek o inwestycję, która ma dla niej charakter strategiczny.

  Proces składania wniosków ma odbywać się elektronicznie - w specjalnie przygotowanej aplikacji.

  Preferowane będą inwestycje, które mają sprzyjać podnoszeniu produktywności, zwiększaniu efektywności i podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej. Analiza wniosków ma przebiegać automatycznie. Oceną zajmować się będzie komisja składająca się z BGK i KPRM.

  Po akceptacji wniosku wydawana ma być promesa wstępna BGK co do danej inwestycji, która będzie umożliwiać zorganizowanie przetargu, zaś po przetargu będzie wydawana właściwa promesa inwestycyjna. Po jej otrzymaniu samorządy będą mogły podpisać umowy inwestycyjne.  Po zrealizowaniu inwestycji BGK dokona emisji obligacji i płatności dla jednostki samorządu terytorialnego, który będzie mógł zapłacić wykonawcom. W przypadku inwestycji ponad 12-miesięcznych będą wypłacane dwie, trzy transze.

  Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że jednym z kryteriów przyznawania dofinansowania dla inwestycji będą też dochody gminy.

  "Chcemy mieć wyższy priorytet dla tych gmin, które miały najniższe dochody, w których te inwestycje często leżały na półkach odłożone, bo nie było ich stać na to, żeby realizować te strategiczne, kluczowe inwestycje dla danej społeczności. Dlatego to kryterium dochodu na jednego mieszkańca chcieliśmy przyjąć jako bardzo ważne. […] Chcemy zapewnić bezzwrotne finansowanie nawet do 95% danej inwestycji. To […] unikatowe rozwiązanie, ale dające szansę na to, żeby inwestycje odkładane zaczęły być realizowane" - podkreśliła prezes BGK.

  Wskazała też na rolę inwestycji we wzroście gospodarczym.

  "1% PKB przeznaczony na inwestycje, te najbardziej kluczowe, te o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej, przynoszą wzrost gospodarczy na poziomie 2-2,5% PKB. To jest wielka szansa dla polskiej gospodarki, to oznacza że im więcej wydamy pieniędzy na ważne, efektywne inwestycje, tym większy wzrost gospodarczy osiągniemy" - dodała.

  O szczegółowych zasadach programu Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje jeszcze w czerwcu.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 12:57MF: Rząd zdecydował o wydłużeniu klauzuli powrotu do SRW na 2022 roku  

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych dotyczący wydłużenia na 2022 rok klauzuli powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), podało Ministerstwo Finansów. Zmiany mają zapewnić dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r., zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024.

  "Nasz projekt odpowiada na potrzebę dalszego wspierania gospodarki w związku z COVID-19 i dostosowania ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej, do obecnej sytuacji związanej z  stanem pandemią. Chcemy, zgodnie z zaleceniami instytucji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, w okresie pandemii i bezpośrednio po niej, koncentrować się na odbudowie potencjału gospodarczego. Temu ma służyć nasza polityka makroekonomiczna" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Jak wskazał resort, nowe kryteria określające długość trwania klauzuli powrotu do SRW będą oparte o porównanie realnego tempa wzrostu gospodarczego ze średnią sprzed pandemii.

  "Rozwiązanie to pozwoli wydłużyć klauzulę powrotu przy zachowaniu spójności z ogólną klauzulą wyjścia w UE" - czytamy w komunikacie.

  Projekt noweli zakłada również wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz będzie wchodził w zakres SRW, jednak nie będzie objęty nieprzekraczalnym limitem ze względu na "ratunkowy" charakter, podał resort.

  "Podobnie jak w 2021 r., na rok 2022 zakłada się wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego" - czytamy dalej.

  Nowela zakłada włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do sektora finansów publicznych, celem m.in. zmniejszenie różnic w zakresie metodologii unijnej i polskiej dot. sektora finansów publicznych.

  Ponadto projekt przewiduje zmianę kadencji zarządu BFG z 3 na 5 lat; "dookreślone" będą zasady nadzoru Rady BFG nad zarządem, co ma to na celu zapewnienie większej stabilizacji BFG.

  "Projekt wprowadza możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach którego wydatki z roku 2021 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku  - do 30 listopada 2022 r. Prezes Rady Ministrów będzie mógł też w drodze rozporządzenia przenieść planowane wydatki budżetowe między częściami i działami budżetu państwa. Prezes Rady Ministrów będzie mógł też podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Z zablokowanych środków minister finansów będzie mógł utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Minister właściwy do spraw budżetu, w latach 2021-2022, będzie mógł na wniosek Prezesa Rady Ministrów przekazać skarbowe papiery wartościowe Funduszowi Reprywatyzacji na podwyższenie kapitału zakładowego spółek. Rozwiązanie to ma służyć pobudzeniu aktywności inwestycyjnej w okresie popandemicznego odbicia gospodarczego" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 10.06, 17:13Prezydent podpisał nowelę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych  

  Warszawa, 10.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i innych ustaw, które mają umożliwić obsługę postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W konsekwencji jedynym narzędziem do składania pism i dokumentów w postępowaniach upadłościowych a także restrukturyzacyjnych będzie system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe […]  Wyłączność zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych pozwoli na pełną realizację tworzenia i przetwarzania elektronicznych akt sądowych" - czytamy w komunikacie.  

  Zmiany wprowadzone nowelizacją zamierzają do:

  - zapewnienia wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

  - ujawniania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych szerokiego zakresu danych dotyczących toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego w celu zwiększenia transparentności tych postępowań. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane informacje dotyczące:

  • niewypłacalnych osób fizycznych, wobec których wszczęte zostało postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
  • osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące; aktualnie w Rejestrze ujawnione mogą być wyłącznie informacje o osobach, wobec których toczy się łącznie egzekucja należności budżetu państwa oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
  • osób fizycznych, które skorzystały z dobrodziejstwa oddłużenia w ramach warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

  - uregulowania zasad zaprzestania ujawniania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w sytuacji prawomocnego warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; dane te przestaną być ujawniane po upływie:

  • 3 lat od dnia upływu terminu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
  • 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

  - rozszerzenia katalogu podmiotów obowiązanych do niezwłocznej zmiany albo usunięcia z Krajowego Rejestru Zadłużonych informacji błędnych lub nieaktualnych, o organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

  - usprawnienia nadzoru wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą i syndykiem;

  - przyspieszenia i usprawnienia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenia ich efektywności;

  - zwiększenia stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych;

  - szerszego wykorzystywania nowych technologii w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

  Ustawa, co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. z wyjątkiem m.in. przepisu, który wydłuża do 30 listopada 2021 r. możliwość obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który wejdzie w życie z 30 czerwca 2021 r.

  (ISBnews)