ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.10, 10:24Opóźnienie przejścia na WIRON wynikiem problemów z objęciem nim istniejących umów - prasa 

  Warszawa, 27.10.2023 (ISBnews) - Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych zdecydował o przesunięciu finalnego momentu konwersji WIBOR na WIRON na koniec 2027 r. (z planowanego 2025 r.) głównie z powodu problemów z zastąpieniem nowym wskaźnikiem istniejących obecnie umów, opartych na wskaźniku WIBOR, wynika z nieoficjalnych informacji Business Insider Polska. Jak podkreśla portal, to ogromna część rynku - instrumenty te opiewają na ponad 10 bln zł.

  KS NGR uzasadnił zmianę harmonogramu chęcią ograniczenia ryzyka związanego z reformą stawek referencyjnych. Podano, że zidentyfikowano specyficzne dla polskiego rynku wyzwania, wynikające ze skali oraz struktury umów i instrumentów wykorzystujących WIBOR, które generować mogą ryzyka dla przeprowadzenia bezpiecznej konwersji. Sprawę skomplikowała również duża zmienność stóp procentowych (reformy tego typu bezpieczniej prowadzi się przy stabilnym koszcie pieniądza), przypomniano.

  "Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że głównym problemem okazał się tzw. spread korygujący. O obawach rynku z nim związanych pisaliśmy wiosną tego roku. Pojawiły się wtedy pierwsze sugestie, że być może nie uda się przeprowadzić reformy w pierwotnie zakładanym terminie" - czytamy w artykule.

  "Od paru miesięcy w KS NGR głównym tematem dyskusji była tranzycja stawek w istniejącym portfelu. To najtrudniejszy element układanki. Szczególnie że to ogromny rynek: kredyty i obligacje oraz instrumenty pochodne oparte na wskaźnikach WIBOR są warte łącznie około 10-11 bln zł. Dlatego ostatnie analizy dotyczyły tego, jak zmienność stóp procentowych wpłynie na reformę i czy spread korygujący zapewni neutralność ekonomiczną obu stron kontraktów" - powiedziała portalowi osoba będąca blisko tego procesu, zastrzegając zachowanie anonimowości.

  Spread korygujący ma wyrównać różnice w oprocentowaniu i zapewnić neutralność reformy dla obu stron kontraktu. Chodzi o to, aby np. oprocentowanie obligacji czy kredytu nie spadło albo nie wzrosło po zamianie w umowie WIBOR-u na WIRON. Spread jest wymagany przez unijne rozporządzenie BMR. "Sęk w tym, że nie zawsze neutralność ekonomiczna mogłaby zostać zachowana nawet przy wprowadzeniu spreadu korygującego" - wskazał Business Insider.

  "O ile w niektórych analizowanych scenariuszach - zależnych od ścieżki stóp procentowych i sposobu przeprowadzenia konwersji - transfer wartości byłby zbliżony do zera, a to bardzo pozytywny wynik, to były też takie scenariusze, w których różnice sięgałyby kilku, a nawet kilkunastu miliardów złotych, a to byłoby ryzykowne dla wszystkich stron procesu" - wyjaśnił rozmówca portalu.

  Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, która została powołana w związku z reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, we wrześniu 2022 roku zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez nowy wskaźnik referencyjny. Zgodnie z jej poprzednią wersją wskaźniki WIBOR i WIBID miały przestać być publikowane w 2025 r. Zgodnie z tym dokumentem zamiana WIBOR na WIRON w istniejących umowach miała nastąpić w 2024 r.

  (ISBnews)

 • 24.10, 13:20Buda: Rząd przyjął projekt wakacji kredytowych w 2024 r. z częściowym kryterium dochodowym 

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt dotyczący przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. dla wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu do 400 tys. zł oraz dla tych kredytobiorców, którzy korzystali z kredytu w kwocie od 400 tys. zł do 800 tys. zł, ale miesięczna rata jest wyższa niż 50% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

  "Rada Ministrów przyjęła projekt, który daje szansę na kontynuowanie wakacji kredytowych w 2024 r. Z analizy sytuacji kredytobiorców cały czas wynika, że rata - pomimo pierwszych obniżek stóp procentowych - nadal jest znacząco wyższa, najczęściej około dwukrotnie wyższa, niż ta, która była w momencie zawierania kredytu. W związku z tym kontynuowanie wakacji kredytowych dla ok. 1 mln osób jest koniecznością" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

  Podkreślił, że osoby, których kredyt nie przekracza 400 tys. zł będą mogły skorzystać z wakacji bez kryteriów. Natomiast w przypadku osób, u których kwota kredytu jest wyższa niż 400 tys. zł, ale niższa niż 800 tys. zł, będą mogły mieć taką możliwość wówczas, gdy miesięczna rata kredytu będzie wyższa niż 50% dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia z ostatnich trzech miesięcy.

  Jak podkreślił minister, "w praktyce ponad 1 mln osób skorzysta z wakacji kredytowych, z czego ponad 90% to są kredytobiorcy posiadający kredyty poniżej 400 tys. zł".

  W projekcie założono, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w styczniu 2024 r.

  Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział, że projekt zostanie przesłany zarówno do Sejmu tej kadencji, jak i do Sejmu przyszłej kadencji.

  (ISBnews)

 • 24.10, 10:30Mind&Roses: 80% bankowców za kryterium dochodowym przy wakacjach kredytowych 

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Według 80% bankowców, w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych powinno być wprowadzone kryterium dochodowe, wynika z badania przeprowadzonego przez Mind&Roses.

  "W związku z zapowiedzią przedłużenia wakacji kredytowych zdaniem 80% badanych powinno być wyznaczone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tego rozwiązania" - czytamy w "Monitorze Bankowym".

  Na pytanie o wprowadzeniu kryterium dochodowego "zdecydowanie tak" odpowiedziało 54% ankietowanych, "raczej tak" - 26%. Zdecydowanie przeciwko wprowadzeniu kryterium dochodowego opowiedziało się 14% bankowców, "raczej nie" odpowiedziało 6%.

  (ISBnews)

 • 23.10, 16:55Rząd chce pełnego prawa do wakacji - do 400 tys. kredytu, warunk.- do 800 tys. w 2024 r. 

  Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przedłużenie wakacji kredytowych na przyszły rok dla wszystkich kredytobiorców, którzy pobrali kredyt do 400 tys. zł, a w przypadku gdy kwota kredytu była wyższa niż 400 tys. zł, ale niższa niż 800 tys. zł będzie z nich mógł skorzystać tylko ten kredytobiorca, u którego wydatki na pokrycie miesięcznej raty stanowią 50% dochodu jego gospodarstwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Proponuje się, aby zawieszenie spłaty na warunkach jakie obowiązywały w roku 2023 było możliwe także w roku 2024. W stosunku do obowiązujących regulacji proponuje się jednak wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł" - czytamy w wykazie.  

  Jak wskazano, kwotę tę ustalono na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego jako odpowiadającą średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, podlegającego zawieszeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

  "W przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 000 zł, ale nie wyższa niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, jednak w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50%" - podano także.

  Doprecyzowano, że badany dochód będzie średnim dochodem z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a nie dochodem z ostatniego miesiąca.

  Rozwiązanie takie jest odwzorowaniem warunków umożliwiających kredytobiorcy skorzystanie z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, uregulowanego w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

  Jak podkreślono w wykazie, "pomimo pierwszych wprowadzanych przez Radę Polityki Pieniężnej obniżek stóp procentowych, warunki spłaty tych kredytów hipotecznych w dalszym ciągu pozostają znacząco gorsze od tych, które obowiązywały w dniu ich udzielania oraz z jakimi na podstawie dostępnych wówczas prognoz, kredytobiorcy mogli się liczyć w latach następnych". Wobec powyższego zasadne stało się przedłużenie możliwości skorzystania z prawa do zawieszenia spłaty raty kredytu na kolejny rok, wskazano.

  (ISBnews)

 • 20.10, 09:47Buda: Na kolejnym posiedzeniu Sejmu będziemy forsować projekt wakacji kredytowych w 2024 

  Warszawa, 20.10.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie założeń albo projektu ustawy dotyczącej przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 na posiedzeniu Rady Ministrów w  przyszłym tygodniu i skierowanie projektu na najbliższe posiedzenie Sejmu, wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy.

   "Na Radzie Ministrów najbliższej we wtorek przyjmujemy założenia albo projekt i czekamy na kolejny Sejm, będziemy forsować tę ustawę. Nie pozwolimy 2 mln Polaków zostawić w trudnej sytuacji" - powiedział Buda w Polskim Radiu.

  "Wprowadziliśmy to w 2022, były w 2023, muszą być w 2024" - dodał.

  Podkreślił, że według założeń przyszłoroczne wakacje kredytowe mają dotyczyć około 80% kredytobiorców, którzy obecnie korzystają z tego rozwiązania.

  "Mają dotyczyć większości osób uprawnionych z tej pierwszej edycji 2022/2023, czyli tych, którzy mają kredyt poniżej średniej czy do średniej, dzisiaj średnia kredytu nawet w bezpiecznym kredycie 2% to jest 397 tys. zł. Więc mniej więcej w tych granicach. Natomiast wyżej tej kwoty oczywiście tak, ale przy  pewnej relacji być może  do dochodu, który ma dany kredytobiorca" - doprecyzował.

  We wrześniu premier Mateusz Morawiecki informował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały 2024 r. z zastosowaniem kryterium dochodowego.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 19.10, 09:21Buda: Przygotowujemy projekt ws. wakacji kredytowych w 2024 r. na następne posiedzenie RM 

  Warszawa, 19.10.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt ustawy o wakacjach kredytowych w 2024 r. na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów, zapowiedział szef resortu Waldemar Buda. Podał, że przy wprowadzeniu kryteriów dochodowych, z tego rozwiązania w przyszłym roku mogłoby skorzystać ok. 1,7 mln - 1,75 mln kredytobiorców.

  "My przygotowujemy już ustawę na najbliższą Radę Ministrów […] Ministerstwo Finansów już bardzo mocno nad tym pracuje i na najbliższą Radę Ministrów we wtorek chcemy przedłożyć gotowy projekt ustawy, bo słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby dzisiaj można było z tego zrezygnować" - powiedział Buda w "Trójce".

  "To jest po prostu konieczne" - dodał.

  Zapowiedział też wprowadzenie kryteriów dochodowych.  

  "Będą kryteria, które zaproponujemy w tej ustawie. Nie chcę zdradzać szczegółów […], ale większość osób, które skorzystało z wakacji będzie mogła z nich skorzystać. Na 2 mln osób, które skorzystało z wakacji, 1,7 mln - 1,75 mln z pewnością z nich skorzysta [w 2024]" - podkreślił.

  We wrześniu premier Mateusz Morawiecki informował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały 2024 r. z zastosowaniem kryterium dochodowego.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 11.10, 10:05Skarbiec TFI: Centralna Ewidencja Emerytalna będzie cennym wsparciem inwestora - wywiad 

  Warszawa, 11.10.2023 (ISBnews) - Obowiązująca od 5 października br. Ustawa o Centralnej Ewidencji Emerytalnej (CIE) przewiduje utworzenie w ciągu najbliższych 1-2 lat bazy wszystkich produktów przeznaczonych do inwestycji na cele emerytalne, która w pierwszym etapie pomoże osobom już inwestującym długoterminowo lepiej wykorzystywać ustawowe limity wpłat i wybierać produkty inwestycyjne, ocenia członek zarządu Skarbiec TFI Krzysztof Fabrykiewicz w rozmowie z ISBnews.

  Najważniejszą usługą elektroniczną świadczoną w ramach CIE będzie zapewnienie dostępu do informacji emerytalnej, w tym do informacji o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym stanie zgromadzonych środków oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, czyli emerytur z systemów publicznych (ZUS, w tym OFE i KRUS), i świadczenia wypłacanego przez instytucje finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK), jak podała Kancelaria Prezydenta, informując o podpisaniu ustawy.

  "Największą korzyścią w pierwszym etapie z punktu widzenia użytkowników będzie to, że będą oni wiedzieli, na czym stoją - jakie mają limity wpłat, które jeszcze mogą wykorzystać, jakie produkty, a z punktu widzenia instytucji finansowych to będzie chyba głównie cross selling dla tych, którzy już są zaangażowani w jakieś produkty emerytalne" - powiedział Fabrykiewicz w rozmowie z ISBnews.

  Podkreślił jednocześnie, że lepiej, zwłaszcza w odniesieniu do osób młodych i dopiero wkraczających na rynek pracy, jest mówić o inwestowaniu na przyszłość niż o odkładaniu na emeryturę - chodzi o programy długoterminowe, które należy postrzegać właśnie jako inwestycje.

  "Ci, którzy już zainteresowali się takimi produktami mogą zobaczyć dokładniej, co posiadają, co mogą zrobić jeszcze. Ale druga grupa to są ci, którzy mają tylko konto w ZUS. Jeśli informacja o tej ewidencji stanie się powszechna, to takie osoby być może będą chciały zobaczyć, co tak naprawdę ma dla nich ZUS na dziś i na przyszłość albo też sprawdzić, czy pracodawca płaci za nich składki czy nie. I jeśli ktoś już pofatyguje się, żeby tam zajrzeć, a atrakcyjna i przejrzysta strona wizualna pomoże 'przytrzymać' takie osoby, to część z nich będzie skłonna wejść do świata długoterminowych inwestycji. Niemniej jednak tego rodzaju efekty będą zapewne odłożone w czasie" - wskazał członek zarządu.

  Warunkiem dostępu do usług świadczonych w ramach CIE będzie założenie profilu CIE. Założenie profilu i korzystanie z usług będzie nieodpłatne i dobrowolne. Jak podkreślił Fabrykiewicz, w CIE znajdą się kalkulatory pozwalające na proste symulacje - pokazujące, że np. przy określonym poziomie wpłaty miesięcznej i określonym poziomie stopy zwrotu możesz liczyć na tego typu wypłatę w określonym okresie.

  "Bardzo ważne jest, jak koniec końców ta ewidencja będzie wyglądała - czy będzie to tylko stricte techniczne wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy, czy jednak przejrzysty, atrakcyjny serwis, w którym bardzo istotną rolę będzie odgrywać user experience. Szczegóły tego rozwiązania mogą być różne i mogą decydować o jego atrakcyjności" - zaznaczył członek zarządu.

  Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju Portal (PFR Portal).

  "Na razie ciężar pracy jest po stronie Portalu PFR - on tak naprawdę musi przygotować narzędzia, a każda z instytucji finansowych potem dostarczy dane. Warto podkreślić, że PPK ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dotyczące właśnie technologii, wykonawców itd. Widać, że PFR jest otwarty na dyskusję z rynkiem. Jest to trochę efektem PPK - ten program sprawił, że zniesione zostały pewne granice mentalne dotyczące konsultowania się z rynkiem a propos takich trochę biznesowych aspektów. W przypadku PPK upublicznianych jest dużo danych, wyniki inwestycyjne są pokazywane i porównywane. Dlatego spodziewam się, że PFR Portal będzie rozmawiał z nami o tym, w jaki sposób można byłoby te informacje prezentować" - ocenił Fabrykiewicz.

  W ustawie określono daty graniczne. PFR Portal będzie obowiązany osiągnąć gotowość techniczną systemu CIE do odebrania danych od podmiotów obowiązanych i z ewidencji PPK, a ZUS i KRUS zgłosić gotowość techniczną do podłączenia do systemu CIE w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Z kolei podmioty obowiązane funkcjonujące przed dniem ogłoszenia komunikatu ministra będą zobowiązane do zgłoszenia gotowości technicznej do przekazania danych do CIE po upływie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ale przed 24 miesiącami od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast udostępnienie usług elektronicznych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, przypomniała Kancelaria Prezydenta.

  Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

  (ISBnews)

 • 03.10, 09:26Muller: Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie stosunkowo wysoki 

  Warszawa, 03.10.2023 (ISBnews) -  Próg dochodowy dla wakacji kredytowych w 2024 r. będzie "stosunkowo wysoki", obejmie większość kredytobiorców, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

  "Sama ustawa musi być przyjęta przez nowy Sejm, wtedy będzie jasno przyjęte przepisy. Natomiast ten próg będzie stosunkowo wysoki, on obejmie większość osób" - powiedział Muller w Polsat News.

  We wrześniu premier Mateusz Morawiecki informował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały 2024 r. z zastosowaniem kryterium dochodowego.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 20.09, 10:34Morawiecki: Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały 2024 r., z kryterium dochodowym 

  Warszawa, 20.09.2023 (ISBnews) - Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, z zastosowaniem kryterium dochodowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki

  "Decyzja w tej sprawie już jest. Przedłużamy wakacje kredytowe na cały przyszły rok. Będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, których stać na spłatę, niech spłacają" - powiedział Morawiecki w rozmowie z Polsat news.

  "Poleciłem opracowanie kryteriów dochodowych, które będą sprawiedliwe" - dodał premier.

  W sierpniu premier Mateusz Morawiecki informował, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września. Wcześniej nie wykluczał, że taka regulacja zawierałaby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

  (ISBnews)

 • 08.09, 15:23Prezydent podpisał nowelę ustawy o gwarantowanych ubezpieczeniach eksportowych 

  Warszawa, 08.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, a także inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Proponowane w ustawie rozwiązania rozszerzają zaś mandat ustawowy KUKE również o działalność niezwiązaną z eksportem. W ustawie zaproponowano więc, aby wszystkie ubezpieczenia oferowane w oparciu o ustawę o KUKE nosiły wspólne miano 'ubezpieczeń gwarantowanych'" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa będzie dawać możliwość reasekuracji przez KUKE ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami, o ile ryzyka te nie wystąpiły na terytorium RP i mają zarazem charakter nadzwyczajny, każdorazowo określany przez Radę Ministrów w akcie wykonawczym do ustawy.

  KUKE będzie także mogła oferować ochronę ubezpieczeniową w zakresie umów lub inwestycji realizowanych na terytorium RP, umożliwiających rozpoczynanie, kontynuowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu.

  Ubezpieczenie takie obejmować będzie szkody poniesione przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego:

  - w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta albo

  - w wyniku realizacji inwestycji

  - pod warunkiem, że szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko handlowe, polityczne lub nierynkowe. Ubezpieczenie takie będzie mogło być udzielone także w przypadku niespełnienia wymogu krajowego pochodzenia produktów i usług.

  Ustawa rozszerza katalog podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej KUKE o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które dokonują eksportu krajowych towarów i usług.

  Krajowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiej ochrony także w przypadku dokonywania inwestycji bezpośrednich za granicą za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych mających siedzibę za granicą.

  Ochrona będzie także przysługiwała członkom konsorcjum, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorca krajowy lub jego przedsiębiorca zależny, lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ramach tego konsorcjum będzie mieć miejsce:

  - eksport krajowych produktów i usług;

  - sprzedaż przez przedsiębiorcę zależnego za granicą towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe;

  - inwestycja bezpośrednia za granicą.

  Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być także objęte inwestycje podejmowane w celu realizacji kontraktów eksportowych  - ubezpieczenie takie obejmie szkody poniesione przez ubezpieczającego w związku z realizacją danej inwestycji, jeżeli szkody te będą następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.

  Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne – zmierzające przede wszystkim do uniemożliwienia przejmowania kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.

  Niedopuszczalne będzie także przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczym. Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do przejęcia kontroli w wyniku nabycia spadku. Naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować będzie cofnięciem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola, oraz nałożeniem przez organ inspekcji farmaceutycznej kary pieniężnej od 50 tys.  zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę.

  Przepisy dotyczące niedozwolonego przejęcia kontroli będą miały zastosowanie do przejęcia kontroli, które nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy.

  Przepisy dotyczące zmian w prawie farmaceutycznym mają zostać skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

  Nowela dokonuje również nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wydłużając okres tymczasowego zarządu przymusowego, jaki może być ustanawiany na jej podstawie (z 12 do 24 miesięcy).

  Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

  (ISBnews)

 • 05.09, 08:22MRIT: Złożono ponad 41,8 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy 2%, zawarto 5,7 tys. umów 

  Warszawa, 05.09.2023 (ISBnews) - W ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%" złożono dotychczas ponad 41,8 tys. wniosków i zawarto 5,7 tys. umów na łączną kwotę na kwotę ok. 2,16 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków, a 5 kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br.

  "Bezpieczny kredyt 2% w liczbach: 41 824 złożonych wniosków, 5 728 podpisanych umów kredytowych" - czytamy na profilu resortu na X (dawniej Twitterze).

  Obecnie "Bezpieczny kredyt 2%" oferuje 9 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem oraz VeloBank. Pięć kolejnych instytucji deklaruje gotowość przystąpienia do programu w III/IV kwartale br., podał resort.

  W ubiegłym miesiącu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował ISBnews, że "Bezpieczny kredyt 2%" będzie oferować 16-17 banków pod koniec br.

  O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

  Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.  Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  (ISBnews)

 • 01.09, 15:02KNF, MF: Przygotowano zmiany ustawowe zabezpieczające ASI dopuszczone do obrotu 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości uczestników rynku kapitałowego związane z zastosowaniem zmienionych przepisów Ustawy o Funduszach do alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, przygotowane zostały odpowiednie zmiany ustawowe wyraźnie i jednoznacznie przesądzające, że przepisy te nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, podały Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Ministerstwo Finansów we wspólnym komunikacie.

  "Wobec wątpliwości interpretacyjnych związanych z przepisami regulującymi działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, które to przepisy zawarte są w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (ustawa) [...] - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego - przedstawiają następujące wyjaśnienia dotyczące zakresu i sposobu zastosowania tych przepisów. Ustawa wprowadza liczne zmiany do [...] ustawy o funduszach dotyczące funkcjonowania zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi" - czytamy w komunikacie.

  Jak zaznaczono, zmiany te w szczególności przesądzają, że inwestorem ASI może być tylko klient profesjonalny w rozumieniu ustawy o funduszach. W tym zakresie należy wyjaśnić, że celem wprowadzonych zmian jest uregulowanie obrotu prawami uczestnictwa ASI przede wszystkim z punktu widzenia możliwości ich nabywania przez klientów detalicznych poza obrotem zorganizowanym. 

  "Zmiany te nie odnoszą się więc do takich akcji wyemitowanych przez ASI, które w dniu wejścia w życie Ustawy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Nie należy więc interpretować wprowadzonych przepisów w sposób prowadzący do wykluczenia takich ASI z obrotu zorganizowanego. Wprowadzone przepisy ograniczające zbywalność praw uczestnictwa (akcji) ASI znajdą natomiast zastosowanie do takich akcji ASI, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego" - czytamy dalej.

  Istotą zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi, jakimi są akcje, jest brak ograniczeń w zbywalności tych papierów wartościowych. Zasada ta musi mieć charakter nadrzędny przy interpretacji przepisów, które znajdują zastosowanie do emitentów akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu z racji wykonywanej przez nich działalności (w omawianym przypadku: regulowanej działalności ASI), dodano także.

  "Gdyby intencją ustawodawcy było wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym lub z alternatywnego systemu obrotu akcji ASI - w szczególności: dopuszczonych do takiego obrotu w dniu wejścia w życie Ustawy - uwzględnione zostałoby to w formie przepisów szczególnych wprost regulujących tę kwestię. Ten argument ma znaczenie rozstrzygające w kontekście stosowania art. 70k ust. 6 Ustawy o Funduszach, a także prowadzi do dopuszczenia możliwości nabywania i zbywania w obrocie zorganizowanym (jako obrocie wtórnym) akcji ASI przez klientów detalicznych" - podano również.

  Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości uczestników rynku kapitałowego związane z zastosowaniem zmienionych przepisów Ustawy o Funduszach do ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, przygotowane zostały odpowiednie zmiany ustawowe wyraźnie i jednoznacznie przesądzające, że przepisy te nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, podkreślono w informacji.

  "Zmiany te są obecnie w toku prac parlamentarnych, niemniej z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację i wynikającą z niej interpretację nowych przepisów Ustawy o Funduszach, stan prawny który ma zostać potwierdzony projektowaną nowelizacją może zostać wywiedziony już z ogłoszonego w dniu 29 sierpnia 2023 r. brzmienia przepisów Ustawy. Celem niniejszego stanowiska jest potwierdzenie takiej interpretacji w związku z wątpliwościami podnoszonymi przez uczestników rynku" - podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:06Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, która ma przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej, która została zdefiniowana jako zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie" - czytamy w komunikacie.

  CIE będzie przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach:

  - filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS;

  - prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców - na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE);

  - prywatny filar indywidualny - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), podano także.

  W ustawie określono zasady funkcjonowania CIE, zasady dostępu do informacji emerytalnej oraz warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

  Najważniejszą usługą elektroniczną świadczoną w ramach CIE będzie zapewnienie dostępu do informacji emerytalnej, w tym do informacji o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym stanie zgromadzonych środków emerytalnych oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, czyli emerytur z systemów publicznych (ZUS, w tym OFE i KRUS), i świadczenia wypłacanego przez instytucje finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK).

  Za pomocą systemu CIE będzie możliwa aktualizacja danych osobowych poprzez dokonanie elektronicznej dyspozycji danych, które zostaną przekazane do wszystkich instytucji, w których konta ma zainteresowany. Ustawa nie wprowadza zmian w zasadach gromadzenia oszczędności emerytalnych, a reguluje jedynie dostęp do informacji o nich za pomocą strony internetowej i aplikacji na telefony komórkowe (aplikacji mobilnej).

  Warunkiem dostępu do usług świadczonych w ramach CIE będzie założenie profilu CIE. Założenie profilu i korzystanie z usług będzie nieodpłatne i dobrowolne. 

  Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju Portal. Będzie on także odpowiadał za prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym. PFR Portal został obowiązany do umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integracji systemu mObywatel z systemem CIE, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zainteresowanym korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE w aplikacji mObywatel.

  Zadaniem PFR Portal będzie również umożliwienie ZUS i KRUS oraz podmiotom obowiązanym (tj. instytucjom wykonującym działalność w drugim i trzecim filarze, tzn. instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE, zarządzający PPE oraz powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE) przekazywania w drodze teletransmisji danych do systemu CIE oraz pobierania niezbędnych danych z ewidencji PPK. Jednocześnie PFR Portal będzie występował do podmiotów obowiązanych o przekazanie informacji emerytalnych tylko osób, które zalogowały się do profilu CIE.

  Dane zgromadzone w CIE będą mogły być udostępniane wybranym organom państwa, m.in. sądom i prokuraturom. Wskazano również, że PFR Portal będzie nieodpłatnie udostępniał ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, PFR S.A., Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego dane dotyczące informacji emerytalnych oraz dane dotyczące korzystania przez zainteresowanych z systemu CIE, w tym dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE i dane o korzystaniu z usług elektronicznych. Dane te będą udostępniane  tylko w celach analitycznych i statystycznych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z osobą fizyczną, podkreśłono.

  Ustawa przewiduje możliwość zlecania przez PFR Portal wykonywania czynności z zakresu utworzenia, rozwoju lub utrzymania systemu CIE wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie, przede wszystkim obowiązku zachowania tajemnicy. Wybór wykonawcy, któremu ma być udzielone zlecenie wykonania czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE, będzie wymagał zawiadomienia ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  PFR Portal będzie obowiązany osiągnąć gotowość techniczną systemu CIE do odebrania danych od podmiotów obowiązanych i z ewidencji PPK, a ZUS i KRUS zgłosić gotowość techniczną do podłączenia do systemu CIE w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

  Z kolei podmioty obowiązane funkcjonujące przed dniem ogłoszenia komunikatu ministra będą zobowiązane do zgłoszenia gotowości technicznej do przekazania danych do CIE po upływie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ale przed 24 miesiącami od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast udostępnienie usług elektronicznych powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. 

  Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

  (ISBnews)

 • 30.08, 12:18Prezes ZUS: Prawo do 14. emerytury ma 7,9 mln osób, z czego 62% - w pełnej wysokości 

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - Prawo do dodatkowej, 14. emerytury w systemie powszechnym przysługuje 7,9 mln osób, w tym 62% z nich w pełnej wysokości,  poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. W tym roku świadczenie ma być wypłacane we wrześniu.

  "Według naszych wyliczeń […] wychodzi nam, że to jest w naszym systemie powszechnym 7,9 mln osób, w tym 62% pełna kwota, […] 38% to jest pomniejszona kwota" - powiedziała Uścińska w rozmowie z "wPolsce.pl".

  Podała też, że prawo do świadczenia uzyska o blisko 738 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia w 2023 r. kwota stosowana do obliczania dodatkowej 14. emerytury ma wynosić 2,65 tys. zł brutto i taka też będzie wysokość tego świadczenia dla osób, które mają je pobierać w pełnej wysokości.

  Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. wskazuje, że w tym roku miesiącem wypłat ma być wrzesień.

  Zgodnie z ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, termin wypłaty świadczenia i jego wysokość (zgodnie z ustawą co najmniej kwota najniższej emerytury) jest określana w rozporządzeniach Rady Ministrów.

  Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  - kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

  (ISBnews)

 • 29.08, 15:57KNF obejmie nadzór nad instytucjami pożyczkowymi od 1 stycznia 2024 r. 

  Warszawa, 29.08.2023 (ISBnews) - Działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego będzie od 1 stycznia 2024 r. podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała Komisja. Nowe obowiązki wprowadza ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

  "Nowe przepisy - nadchodzące zmiany

  1. Podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które nie spełnią nowych wymogów, będą mogły prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich bez spełniania tych wymogów, do 31 grudnia 2023 roku.

  2. Do 30 listopada 2023 roku instytucje te mają obowiązek poinformowania KNF o podjętych działaniach w kierunku spełnienia nowych wymogów. Informacja taka powinna odnosić się do nowych wymogów w zakresie:

  a) formy prawnej (instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą),

  b) wymogów kapitałowych (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 mln zł i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych).

  Spełnienie wymogów powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 roku.

  3. Od 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe, które nie będą spełniały wspomnianych wymogów, zostaną wykreślone z rejestru instytucji pożyczkowych, prowadzonego przez KNF. Spełnienie tych wymogów powinno być potwierdzone wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z uwagi na to, że zmiana umowy spółki, a także podwyższenie kapitału zakładowego dla swej skuteczności wymagają wpisu do rejestru. Brak takiego wpisu będzie podstawą do wykreślenia instytucji pożyczkowej z rejestru. Dlatego tak istotne jest złożenie wniosków do sądu rejestrowego z odpowiednim wyprzedzeniem" - czytamy w komunikacie.

  Po 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe kontynuujące działalność, będą zobowiązane do przekazywania KNF kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, obejmujących informacje o:

  a) udzielonych kredytach konsumenckich, w tym ich liczbie, z uwzględnieniem liczby kredytów, o których mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim, wartości, strukturze terminowej i walutowej oraz opóźnieniach w spłatach,

  b) zawartych umowach o kredyt konsumencki, w tym ich liczbie, rodzajach oraz statusie,

  c) liczbie klientów, którym udzielono kredytu konsumenckiego, z uwzględnieniem liczby klientów, którym udzielono kredytu, o którym mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim,

  d) łącznych przychodach uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z wyodrębnieniem przychodów uzyskanych w związku z pozaodsetkowymi kosztami kredytu,

  e) bilansie, ze wskazaniem źródeł finansowania działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego,

  f) osobach pełniących funkcje członka zarządu, rady nadzorczej i prokurenta instytucji pożyczkowej, w tym o spełnianiu przez te osoby określonych w ustawie wymagań w zakresie niekaralności (brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi  i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe), wymieniono w informacji.

  W razie niewykonywania, przewidzianych w ustawie o kredycie konsumenckim, obowiązków przekazania informacji KNF bądź nieprawidłowego ich wykonania, w przypadku nie wykonania w wyznaczonym terminie zaleceń wydanych przez KNF dotyczących zapewnienia zgodności działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z ustawą o kredycie konsumenckim oraz w przypadku innych naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim, KNF będzie mogła:

  a) nałożyć karę pieniężną do wysokości 150 tys. zł na członka zarządu instytucji pożyczkowej bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości,

  b) nałożyć na instytucję pożyczkową karę pieniężną do wysokości 15 mln zł,

  c) wystąpić do organu instytucji pożyczkowej z wnioskiem o odwołanie członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości,

  d) zawiesić w czynnościach członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości, do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o jego odwołanie (zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji w zakresie praw i obowiązków majątkowych tego podmiotu),

  e) wykreślić instytucję pożyczkową z rejestru instytucji pożyczkowych, a jeżeli jest wpisana jednocześnie do rejestru pośredników kredytowych - także z tego rejestru, podano również.

  Instytucje pożyczkowe będą zobowiązane do wnoszenia rocznych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru. Terminy ich wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat, a także sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat oraz wzór deklaracji o dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru określi Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

  Od 18 grudnia 2022 roku KNF prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych, zaś od 18 maja 2023 roku KNF uzyskała uprawnienie do wykreślenia z rejestru instytucji pożyczkowych podmiotu, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  (ISBnews)

 • 24.08, 12:55Morawiecki: Decyzja ws. ew. wakacji kredytowych w I poł. IX, możliwe kryterium dochodowe 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych w 2024 r. zapadnie do połowy września, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że jeżeli decyzja będzie dotyczyć przedłużenia wakacji, będzie rekomendował wprowadzenie kryterium dochodowego.

  "Ta decyzja zapadnie do końca pierwszej połowy września, czyli do połowy września. W pierwszej połowie września ta decyzja prawdopodobnie zapadnie, nawet trochę szybciej. I wtedy przedstawimy również na jakich zasadach" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował  odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych" - dodał.

  W czerwcu Morawiecki zapowiadał, że decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Nie wykluczał wówczas, że taka regulacja zawierałby kryterium dochodowe czy dotyczyłaby np. jednego półrocza przyszłego roku.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku. 

  (ISBnews)

 • 24.08, 09:51Prezydent podpisał ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, która wprowadza nowy produkt zabezpieczenia emerytalnego w III filarze emerytalnym na szczeblu unijnym, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  Ustawa wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), określa wymogi dotyczące zasad udzielania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii Europejskiej pod oznaczeniem „OIPE", a także określa wymogi dotyczące ich tworzenia, dystrybucji, przenoszenia oraz nadzoru nad nimi.

  "OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich państwach UE przez dostawcę, który posiada zezwolenie na tworzenie OIPE i jego dystrybucję. Dostawcą mogą być instytucje finansowe wykonujące działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, oraz instytucje zarządzające aktywami. W ramach OIPE będą funkcjonować krajowe subkonta otwarte w ramach każdego indywidualnego konta OIPE. Subkonta będą wykorzystywane do prowadzenia rejestru wpłaconych składek oraz wypłat zgromadzonych środków" - czytamy w komunikacie.  

  Ustawa dokonuje zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych.

  W zakresie zapewnienia stosowania rozporządzenia 2019/1238 ustawa określa:

  1) zasady gromadzenia oszczędności na kontach OIPE;

  2) warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE;

  3) warunki dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotu zgromadzonych w ramach OIPE środków.

  Na koncie OIPE będzie mógł  gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Osoba fizyczna z chwilą założenia subkonta OIPE będzie składać dostawcy oświadczenie, że nie gromadzi oszczędności na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę. Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługiwać będzie osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat. Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie będzie mogła zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

  Umowy o prowadzenie OIPE będzie mogła być zawarta z dostawcą będącym:

  1. zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe;

  2. towarzystwem funduszy inwestycyjnych,   spółką zarządzającą lub  zarządzającym z UE prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub z zarządzającym ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI - o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.;

  3. firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; w takim przypadku świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzeniu rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w ramach subkonta OIPE obejmować będzie lokowanie środków w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami tej ustawy;

  4. bankiem krajowym, oddziałem instytucji kredytowej lub oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe; w takim przypadku oszczędzający będzie zawierał umowę o prowadzenie OIPE w formie rachunku oszczędnościowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tej ustawy.

  W umowie o prowadzenie OIPE oszczędzający będzie mógł wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na subkoncie OIPE w przypadku jego śmierci (osoby uprawnione).

  Wpłaty dokonywane na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie będą mogły przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Po przekroczeniu przez oszczędzającego tego limitu dostawca będzie obowiązany do przekazania oszczędzającemu nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie OIPE.

  Środki zgromadzone na koncie OIPE oraz na subkoncie OIPE stanowić będą majątek wspólny małżonków.

  Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie OIPE będzie następować:

  1)     na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:

  a)    dokonywania wpłat na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

  b)     dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty;

  2)     na wniosek osoby uprawnionej - w przypadku śmierci oszczędzającego.

  Wypłata będzie mogła być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.

  Ustawa określa także zasady dokonywania wypłat transferowych - pomiędzy poszczególnymi subkontami OIPE oraz z subkonta OIPE na  indywidualne konta emerytalne (IKE) wskazanych osób (dot. np. wypłat z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE osoby uprawnionej, z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka,  czy z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE jego małżonka). W tym zakresie ustawa dokonuje także odpowiedniej nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.  

  W ustawie określono także zasady postępowania w przypadku:

  1) otwarcia likwidacji dostawcy;

  2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub prawomocnego umorzenia postępowania upadłościowego dostawcy albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dostawcy;

  3) wydania przez organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez dostawcę;

  4) wydania przez organ nadzoru decyzji o zawieszeniu działalności dostawcy i ustanowieniu zarządu komisarycznego, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także wydania decyzji przez organ nadzoru o wyrejestrowaniu OIPE.

  W tych przypadkach miała będzie miejsce wypłata transferowa zgromadzonych w OIPE środków do innego, wybranego dostawcy, lub ich zwrot oszczędzającemu.

  Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona będzie do rejestracji i wyrejestrowaniu OIPE, wykonywania kontroli działalności dostawców OIPE oraz stosowania wobec nich sankcji - na zasadach określonych w nowelizowanej w tym celu ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.     

  Przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, wypłat i wypłat transferowych zgromadzonych  środków oraz z tytułu zwrotów środków z subkonta OIPE dokonywanych na rzecz małżonka lub byłego małżonka będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w nowelizowanej ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W zakresie nieobjętym zwolnieniem, co dotyczyć będzie w szczególności przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE, stosowana będzie ryczałtowa stawka podatku, wynosząca wówczas 75% uzyskanego dochodu (w innych przypadkach nieobjętych zwolnieniem będą stosowane niższe stawki ryczałtu - np. w przypadku zwrotu środków innego niż dokonywany między małżonkami lub byłymi małżonkami - stawka podatku 19%). Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na subkoncie OIPE  będzie także wolne od podatku od spadków i darowizn.         

  Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w innych przepisach regulujących funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, polegają w szczególności na:

  1. umożliwieniu kasom posługiwania się nazwą: „Unia Kredytowa";

  2. poszerzenia katalogu czynności dozwolonych kasom o świadczenie usługi przekazu pieniężnego także na rzecz innych osób niż ich członkowie;

  3. uzupełnieniu i doprecyzowaniu przepisów o tajemnicy zawodowej;

  4. rozszerzeniu katalogu podmiotów mogących zostać członkami kasy o spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będące członkami kasy;

  5. upoważnieniu kas do prowadzenia rachunków powierniczych, w tym otwartych i zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych;

  6. wprowadzeniu nowego źródła kapitału kas w formie udziału inwestorskiego, z którym nie będzie związane członkostwo w kasie, a który będzie uprawniał otrzymania kwot z tytułu podziału nadwyżki bilansowej kasy za dany rok, o ile kasa spełniać będzie odpowiednie wymogi w zakresie wypłacalności, kondycji finansowej oraz poziomu funduszy własnych. W tym zakresie ustawa przewiduje w szczególności, że:

  1. udziały inwestorskie mogą obejmować wyłącznie osoby prawne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z kasą,
  2.  objęcie udziału inwestorskiego może nastąpić jedynie w zamian za środki pieniężne,
  3. całkowita wartość udziałów inwestorskich objętych w kasie nie może przekraczać 50% wartości funduszu udziałowego według stanu określonego w aktualnym zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym kasy,
  4. udziały inwestorskie nie mogą być zbywane,
  5. posiadacz udziału inwestorskiego może wypowiedzieć całość lub część udziałów inwestorskich i wystąpić o zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie,
  6. udziały inwestorskie nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  7. upoważnieniu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej do świadczenia na rzecz krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych usługi w zakresie:

  1. prowadzenia rachunków i pośredniczenia w przeprowadzaniu przez te podmioty rozliczeń finansowych związanych z ich działalnością w zakresie usług płatniczych;
  2. pośredniczenia w wydawaniu instrumentów płatniczych;

  8. upoważnieniu Kasy Krajowej do udzielania wsparcia finansowego mającego na celu zapewnienie stabilności finansowej danej kasy;

  9. upoważnieniu Kasy Krajowej do utworzenia funduszu wsparcia edukacji i promocji, powstającego z rocznej składki ustalanej corocznie przez zarząd Kasy Krajowej, którego celem będzie przede wszystkim finansowanie wspólnych akcji wizerunkowych i edukacyjnych;

  10. poszerzeniu obowiązków informacyjnych Kasy Krajowej wobec Komisji Nadzoru Finansowego;

  11. wyłączeniu  środków wniesionych przez kasy na fundusz stabilizacyjny, utrzymywany w Kasie Krajowej, z katalogu kosztów uzyskania przychodów, oraz wprowadzeniu szeregu zwolnień podatkowych związanych z uruchamianiem funduszu stabilizacyjnego;

  12. wskazaniu, że kasy są obowiązane utrzymywać określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (tzw. wymóg MREL) od 1 stycznia 2032 r., 

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 24.08, 08:50Prezydent podpisał nowelę dot. rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów 

  Warszawa, 24.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która zmierza do uporządkowania i usprawnienia funkcjonowania instytucji rynku finansowego w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad tym rynkiem, ochrony klientów instytucji finansowych oraz ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad tym rynkiem, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa służy również wypełnieniu niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Finansowego (SRRF), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych, podano.

  Dodatkowo ustawa realizuje Strategię w zakresie stworzenia warunków regulacyjnych dla rozwoju rynku pożyczek papierów wartościowych.

  Ustawa dokonuje nowelizacji 41 ustaw.

  W celu ochrony klientów instytucji finansowych ustawa m.in.:

  - ogranicza możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (wartość co najmniej 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej lub innej) oraz wprowadza obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych;

  - ustanawia ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych dla klientów detalicznych oraz zakaz zaciągania przez alternatywne spółki inwestycyjne pożyczek od osób fizycznych (celem tego rozwiązania jest zabezpieczenie klientów rynku finansowego przed agresywnymi strategiami sprzedażowymi najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych);

  - wprowadza przepis ograniczający stosowane dotychczas przez niektóre firmy działania polegające na wykorzystywaniu autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego, w celu pozyskania klientów (np. wybiórcze, publiczne przywoływanie odpowiedzi KNF na zapytania złożone przez te firmy do KNF);

  - zapewnia ubezpieczającym i ubezpieczonym w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ponoszącym ryzyko lokaty, ochronę porównywalną z ochroną zapewnioną uczestnikom funduszy inwestycyjnych otwartych w zakresie prowadzonej przez te fundusze działalności lokacyjnej, poprzez umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wydania rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, będący osobą fizyczną lub ubezpieczający niebędący osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony, będący osobą fizyczną, ponosi koszt składki ubezpieczeniowej;

  - zapewnia organowi nadzoru instrumenty efektywnego nadzoru nad dostawcami usług płatniczych w celu ochrony użytkowników i zapewnienia zgodności działalności dostawców z prawem, w tym związanych z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;

  - nakłada na zakład ubezpieczeń - w przypadku wyczerpywania się sumy gwarancyjnej - obowiązek poinformowania poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości zgłoszenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego roszczeń o wypłatę renty oraz nakłada na ten Fundusz obowiązek informacyjny wobec osób poszkodowanych i uprawnionych o możliwości wyczerpania się określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

  W celu wzmocnienia odporności i zwiększenia stabilności systemu finansowego ustawa m.in.:

  - zwiększa efektywność monitorowania rynku lokat strukturyzowanych, poprzez określenie dokładnego zakresu nadzoru i wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego dla banków rekomendujących, oferujących lub umożliwiających zawarcie umowy na lokatę strukturyzowaną;

  - wprowadza regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego mające na celu uproszczenie obowiązujących procedur oraz dostosowanie ich do Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu;

  - zwalnia Komisję Nadzoru Finansowego z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych poprzez włączenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do katalogu organów, z którymi możliwa jest wymiana informacji i dokumentów, w tym ustawowo chronionych, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań tych organów oraz KNF;

  - podnosi z 500 tys. zł do 5 mln zł maksymalną karę na podmiot, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w przypadku naruszeń przepisów ustawy lub wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem funduszu inwestycyjnego;

  - umożliwia nakładanie kar na podmioty, którym wygasło albo zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności, z którą wiąże się naruszenie, oraz na podmioty, które zostały wykreślone z rejestru uprawniającego do prowadzenia określonej działalności;

  - umożliwia nałożenie sankcji na członków rady nadzorczej lub członków zarządu banku, bezpośrednio nadzorujących obszar, w którym miało miejsce naruszenie, odpowiedzialnych za naruszenie prawa, pełniących funkcję w okresie, w którym miało miejsce naruszenie;

  - umożliwia korzystanie z doręczeń elektronicznych w odniesieniu do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, niemających formy decyzji administracyjnej;

  - umożliwia od strony formalnej zawarcie porozumienia o współpracy i wymianie informacji pomiędzy Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

  - wprowadza do prawa rynku finansowego instytucję czynnego żalu - poprzez wprowadzenie w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów zawartych w dodawanym rozdziale 2b „Układ w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji";

  - wprowadza instytucję tzw. jednolitej licencji bankowej (bank nie będzie musiał uzyskać dodatkowego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej);

  - umożliwia bankom państwowym prowadzenie działalności maklerskiej.

  Nowela zawiera też przepisy dotyczące wydłużenia terminu wejścia w życie zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na udostępnianiu umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (w ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi). Przepisy te miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r., natomiast w wyniku nowelizacji ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

  Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 21.08, 09:27Komisja sejmowa zaproponowała zmiany chroniące giełdowe ASI przed delistingiem  

  Warszawa, 21.08.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zaproponowała zmiany ustawy, które sprawią, że ustawowe ograniczenie w obrocie akcjami nie będzie dotyczyło Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI), które już posiadają status spółek publicznych, poinformował mec. Jarosław Rudy z Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy.

  "Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów państwowych wniosła do Sejmu RP o wniesienie poprawek do rządowego projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. […] Jeżeli powyższe zmiany wejdą w życie, to akcje ASI posiadających status spółek publicznych nie zostaną objęte ustawowym ograniczeniem obrotu z nowego art. 70k ust. 6 UFI i nie będzie podstaw do wykluczenia dziewięciu spółek z obrotu na GPW oraz NewConnect i miliardowych strat inwestorów" - napisał Rudy na LinkedIn. 

  Wcześniej agencja ISBnews podawała, że giełdowe ASI sygnalizują, iż potencjalne ograniczenie zbywalności i delisting notowanych walorów spółek ASI mogłoby być efektem nowelizacji ustaw w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

  "Cieszę się, że problem został dostrzeżony i tak szybko nastąpiła reakcja odpowiednich instytucji. Jestem przekonany, że ASI jako spółki publiczne wnoszą pozytywny wkład w funkcjonowanie rynku kapitałowego, pozwalają inwestorom na lepszą dywersyfikację aktywów w portfelu i dają ekspozycję na projekty inwestycyjne o potencjalnie atrakcyjnej stopie zwrotu" - skomentował prezes i inwestor JR Holding ASI January Ciszewski.

  (ISBnews)

 • 17.08, 17:57Sejm odrzucił poprawki do noweli o ubezpieczeniach eksportowych  

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Poprawki miały charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Nowela poszerza katalog ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych.

  Odrzucone poprawki dotyczyły m.in. doprecyzowania sankcji za przekroczenie przepisów dotyczących zakazu przejęcia kontroli nad apteką ogólnodostępną.

  Nowela - prócz regulacji związanych z Korporacją Kredytów Eksportowych (KUKE) - zawiera również przepisy dot. rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w prawie farmaceutycznym. Wprowadza zakaz przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli podmiot przejmujący kontrolę jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo wchodzi w skład grupy kapitałowej, która takie apteki prowadzi.

  Nowelizacja rozszerza katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń - o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju. Wprowadza też możliwość reasekuracji przez Korporację ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie).

  Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co ostatecznie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw.

  Nowelizacja wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi tutaj o ograniczenia do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.  Rozszerzanie systemu wsparcia jest również konieczne dla dalszego rozwoju projektów OZE.

  (ISBnews)