Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.05, 11:18ZBP chce, by wpłaty banku do FWK zależały od poziomu wsparcia Funduszu dla jego klientów 

  Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) chce, by wysokość kwartalnych wpłat do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zależała od poziomu wsparcia udzielonego przez Fundusz klientom danego kredytodawcy.

  ZBP przedstawił stanowisko do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który znajduje się na etapie prac sejmowych.

  "ZBP zgłasza postulat wprowadzenia do ustawy mechanizmu uzależniającego uzupełnianie Funduszu od wielkości wsparcia udzielonego klientom danego kredytodawcy" - czytamy w stanowisku.

  Proponuje wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym kwartalne wpłaty kredytodawców dokonywane proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, mogłyby być dodatkowo uzależnione od poziomu wykorzystania środków przez danego kredytodawcę oraz spłat pożyczek przyznanych dla klientów danego kredytodawcy.

  ZBP postuluje także uregulowanie, że wpłata każdego kredytodawcy składa się z dwóch części:

  - część pierwsza o charakterze zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki przekazanej przez kredytodawców, która stanowi 2/3 wpłaty

  - część druga o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonym na umorzenia należności od kredytobiorców, która stanowi 1/3 kwoty składki.  

  Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zakłada, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (którego środki wynosiły 607,4 mln zł na koniec 2021 r.) miałby zasilony dodatkowymi środkami do ponad 2 mld zł w 2022 r., by zaoferować wsparcie większej niż dotychczas liczbie kredytobiorców. Część tego wsparcia mogłaby zostać umorzona.

  (ISBnews)

 • 27.05, 11:12ZBP proponuje określenie dodatkowych kryteriów przy ubieganiu się o wakacje kredytowe 

  Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) proponuje określenie dodatkowych kryteriów do ubiegania się przez kredytobiorców o wakacje kredytowe. Prawo do takich wakacji mieliby jedynie kredytobiorcy, u których obsługa kredytu pochłania ponad 40% miesięcznego budżetu, spłacają kredyt regularnie z opóźnieniami nie dłuższymi niż 30 dni i zamieszkują mieszkanie do 75 m2 lub dom do 100 m2.

  ZBP wystosował stanowisko do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który znajduje się na etapie prac sejmowych.  Zakłada wprowadzenie m.in. wakacji kredytowych dla jednego kredytu mieszkaniowego w 2022 i 2023 r.

  "W przypadku projektu rządowego z perspektywy sektora bankowego kluczowe jest określenie w projekcie dodatkowych kryteriów dostępowych do ubiegania się przez kredytobiorców o wakacje kredytowe w związku z rosnącą inflacją i podwyżkami stóp procentowych" - czytamy w stanowisku. ZBP przypomina, że takie kryteria obowiązywały przy rozwiązaniach dotyczących wakacji kredytowych udzielanych kredytobiorcom w związku z COVID-19.

  ZBP proponuje, aby wakacje kredytowe było dostępne dla kredytobiorców spełniających następujące warunki: 

  - stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 40% na dzień złożenia wniosku (ograniczenie wakacji kredytowych do osób, które faktycznie tego potrzebują); 

  - opóźnienie w spłacie kredytu nie przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku (ograniczenie kredytów, w których występują zaległości); 

  - posiada i zamieszkuje lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 75 m2 albo dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 100 m2, na którego środki pozyskano z umowy kredytu, której dotyczy wniosek. (kryterium powierzchni nieruchomości) 

  Zdaniem ZBP, wprowadzone w toku konsultacji społecznych kryterium jedynie w zakresie ograniczenia wsparcia do nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych jest "daleko niewystarczające".

  "Wyłącza ono bowiem jedynie kredytobiorców nabywających nieruchomości w celach inwestycyjnych i w dalszym ciągu ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które faktycznie go nie potrzebują (np. rata kredytu zwiększona w następstwie wzrostu stóp procentowych nie stanowi istotnej części dochodów osiąganych przez kredytobiorców bądź kredytobiorcy w ogóle nie doświadczyli wzrostu stóp procentowych, gdyż oprocentowanie umowy jest stałe)" - czytamy dalej.

  W ocenie Związku, wprowadzenie dodatkowych kryteriów pozostaje w zgodzie z intencją wyrażoną publicznie przez prezesa Rady Ministrów podczas prezentacji założeń wsparcia rządowego dla kredytobiorców. ZBP przypomina, że zgodnie z wypowiedzią premiera wakacje kredytowe miały stanowić rozwiązanie ograniczone do określonych grup kredytobiorców, to jest do kredytobiorców, którzy będą mieli trudności w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych.  

  Otwarta formuła przystąpienia do wakacji kredytowych stanowi zagrożenie dla stabilności sektora bankowego, która będzie także osłabiać działania polityki monetarnej NBP i decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Umożliwi również nieuzasadniony transfer środków finansowych od deponentów do zamożnych kredytobiorców, którzy żadnego wsparcia nie potrzebują, wskazuje związek, czytamy także.

  W ocenie ZBP, kluczowe jest również wyłączenie z zakresu zastosowania umów kredytu o stałej stopie oprocentowania, bowiem kredytobiorcy będący stroną tego rodzaju umów nie doświadczyli wzrostu stóp procentowych. Wskazane jest także doprecyzowanie zawartego w projekcie pojęcia kredytu udzielonego w PLN tak, aby nie budziło wątpliwości, że z wsparcia nie mogą skorzystać posiadacze kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych.

  (ISBnews)

 • 27.05, 11:11ZBP: Około 75% umów kredytowych zawarto na stałą stopę procentową w I kw. 

  Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Około 75% umów kredytowych na 60% wartości kredytów udzielonych w I kw. 2022 r. zawarto na stałą stopę procentową, wynika ze stanowiska Związku Banków Polskich (ZBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "W okresie I kwartału bieżącego roku banki zawarły z klientami około 35 718 umów dotyczących kredytów na stałą stopę procentową. Były to zarówno kredyty udzielane na stałą stopę procentową od chwili podpisania umowy oraz wprowadzane aneksami do pierwotnych umów konwersje z oprocentowania zmiennego na stałe. Łącznie stanowiło to około 75% (liczba umów kredytowych) lub 60% (wolumen udzielonych kredytów) całej akcji kredytowej banków w tym okresie" - czytamy w stanowisku.

  W ocenie ZBP, klienci banków mają możliwość ustabilizowania wysokości rat kredytowych bez ingerencji ustawowej i ją wykorzystują w praktyce. 

  (ISBnews)

 • 27.05, 11:10ZBP: Koszt wakacji kredytowych dla sektora bankowego to max. 21,3-27,9 mld zł w 2022-2023 

  Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Łączny koszt wakacji kredytowych, zakładanych projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023, wynika ze stanowiska Związku Banków Polskich (ZBP) do projektu ustawy.

  "W przypadku w którym z wakacji kredytowych skorzystałoby 80% uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne (najbardziej prawdopodobny scenariusz w opinii ZBP), łączny koszt dla sektora bankowego osiągnąłby poziom 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023" - czytamy w stanowisku.

  ZBP zwraca uwagę, że uruchomienie programu wakacji kredytowych w projektowanym kształcie spowoduje istotną utratę przychodów odsetkowych banków.  

  - Jeżeli z wakacji kredytowych skorzysta jedynie 40% uprawnionych do tego kredytobiorców - utrata poziomu przychodów odsetkowych w 2022 r. może osiągnąć poziom od 4,5 do 6,4 mld zł w zależności od wysokości WIBOR 3M. 

  - Jeżeli z wakacji kredytowych skorzysta 80% uprawnionych do tego kredytobiorców - utrata przychodów odsetkowych w 2022 roku może osiągnąć poziom od 9,1 mld zł do 12,8 mld zł w zależności od wysokości WIBOR 3M. 

  - Jeżeli natomiast z wakacji kredytowych skorzysta 100% uprawnionych do tego kredytobiorców - utrata poziomu przychodów odsetkowych w 2022r. może osiągnąć poziom od 11,3 mld zł do 16 mld zł w zależności od wysokości WIBOR 3M. 

  Choć ciężko jednoznacznie wysondować możliwą skalę zainteresowania wakacjami kredytowymi, uważamy, że z rozwiązania tego może skorzystać ok. 80% uprawnionych kredytobiorców, wskazano także.

  W rezultacie prawdopodobna skala ubytku przychodów odsetkowych osiągnie poziom ok. 11 mld zł w 2022 roku (22 mld zł w okresie 2022-2023) w zależności od wysokości WIBOR 3M).  

  W ocenie ZBP, w wielu przypadkach utrata przychodów banków związana z wdrożeniem projektowanego rozwiązania, skutkująca powstaniem straty bilansowej, może oznaczać konieczność wdrożenia planów naprawczych banków. Jednocześnie kredytodawcy wciąż zobowiązani będą do wypłaty odsetek od pasywów finansujących kapitały kredytów, w tym odsetek od depozytów. 

  (ISBnews)

 • 26.05, 11:27NBP: Zamiana WIBOR na stawkę POLONIA mogłaby zmniejszyć efektywność podwyżek stóp proc. 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej, a w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Zastąpienie wskaźników terminowych WIBOR 3M oraz 6M indeksem POLONIA, który kształtuje się obecnie na niższym poziomie, osłabiałoby działanie mechanizmu transmisji monetarnej. W szczególności, w obecnych warunkach zmiana ta mogłaby zmniejszyć wpływ dokonywanych podwyżek stóp procentowych NBP na ograniczanie inflacji" - czytamy w stanowisku.

  W ocenie banku centralnego, wskazane byłoby zastosowanie stawki liczonej zgodnie z międzynarodowymi standardami jako procent składany ze stawek O/N.

  Obecnie ani NBP, ani żaden inny podmiot nie publikuje stawki, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA i która mogłaby być stosowana jako wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR [rozporządzenie 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych], wskazał NBP.

  NBP zwraca uwagę, że "jeśli [taka stawka] byłaby opracowywana i miałby za to odpowiadać podmiot inny niż NBP lub autoryzowany administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej, to uzyskanie przez niego, zgodnie z rozporządzeniem BMR, odpowiedniego zezwolenia KNF, wymagałoby czasu".

  Natomiast jeśli w momencie zastępowania wskaźnika WIBOR nie byłaby opracowywana stawka, która byłaby wynikiem kalkulacji procentu składanego z indeksu POLONIA, to w przepisach rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych należałoby wyraźnie określić, jak powinna być liczona taka stawka.

  Zdaniem NBP, wskazane byłoby jednak przeanalizowanie czy banki mogłyby samodzielnie liczyć taką stawkę do wszystkich rodzajów umów na podstawie wzoru, zawartego w rozporządzeniu.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:39NBP postuluje rezygnację z wyłączeń we wpłatach banków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji. W związku z tym postuluje rezygnację z wyłączenia niektórych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) z tego obowiązku.

  "W opinii NBP wyłączenie części kredytobiorców niespełniających wymogów kapitałowych i płynnościowych z obowiązku dokonywania wpłat na FWK (projektowany art. 16a ust. 2a i 2b ustawy o FWK) różnicuje podmioty gospodarcze i zaburza warunki konkurencji" - czytamy w stanowisku NBP do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  Projekt zakłada zwolnienie z obowiązku wpłaty składek do FWK dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych (banki) albo współczynnika wypłacalności (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).

  "Wyłączenie to premiuje instytucje, które na skutek prowadzenia nieodpowiedniej polityki znalazły się w trudnej sytuacji kapitałowej i przesuwa ciężar finansowania FWK na banki, które odpowiednio zarządzały ryzykiem i których akcjonariusze (lub udziałowcy) wyposażyli bank w kapitały odpowiedniej wielkości. Tymczasem kredytobiorcy banków zwolnionych z wpłat korzystaliby z pomocy FWK" - czytamy także.

  W ocenie NBP, system taki oznaczałby, że "banki o dobrej sytuacji kapitałowej wspierałyby zarówno swoich klientów, jak i klientów banków, które popadły w kłopoty finansowe".

  "Tworzyłoby to dla uczestników rynku nieprawidłowy system bodźców w przyszłości. W związku z powyższym pod rozwagę poddajemy rezygnację z wyłączenia niektórych podmiotów z obowiązku wpłat na FWK" - podsumował bank centralny.

  (ISBnews)

 • 26.05, 10:03NBP: Przy obecnym poziomie stóp proc. koszt wakacji kredytowych może sięgnąć 20 mld zł 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt wakacji kredytowych dla sektora bankowego w latach 2022-2023 mógłby sięgnąć nawet 20 mld zł, wynika ze stanowiska Narodowego Banku Polskiego (NBP) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2020-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł" - czytamy w stanowisku.

  W obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych - tj. przy wysokiej inflacji i korzystnej koniunkturze, a jednocześnie wobec prognozowanego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych w 2022 - wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby także utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji, podano także.

  W ocenie NBP, wątpliwości budzi brak warunku uzależniającego możliwości skorzystania z wakacji kredytowych od sytuacji finansowej kredytobiorcy czy jego sytuacji na rynku pracy, jak to ma miejsce w dotychczas obowiązujących tzw. ustawowych wakacjach kredytowych, wprowadzonych w związku z pandemią.

  NBP postuluje ograniczenie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych do kredytobiorców, faktycznie mających problemu ze spłatą kredytów.

  Wskazuje obciążenia skutkujące trudnościami w obsłudze kredytów w największym stopniu mogą dotyczyć kredytobiorców, którzy zaciągali średnio największe wartościowo kredyty w okresie najniższych historycznie stóp procentowych tj. w latach 2020-2021.

  (ISBnews)

 • 25.05, 13:59Skarb Państwa udzielił gwarancji na kwotę 63,6 mld zł w 2021r. 

  Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Skarb Państwa udzielił w roku 2021 gwarancji na łączną kwotę 63,6 mld zł, wynika z informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2021 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2021 r., wyniosły łącznie 356,3 mld zł.

  "W 2021 r. Skarb Państwa udzielił gwarancji na łączną kwotę 63 615 975 835 zł" - czytamy w informacji.

  Gwarancjami Skarbu Państwa zostały objęte w ub. roku m.in. zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę ponad 50,8 mld zł, zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju wynikające z obligacji wyemitowanych na realizację programów rządowych tarcz finansowych oraz programu wsparcia dla LOT na kwotę ok. 10,02 mld zł.

  Gwarancje dotyczyły także:

  -  spłaty kredytu zagranicznego, zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonego na częściowe finansowanie autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa (TEN-T) , wsparcia modernizacji linii kolejowej E59 Poznań Szczecin - A (gwarancja dotyczyła 300 mln euro oraz 100% odsetek od tego kredytu i 100% kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem, łącznie do kwoty 420 mln euro)  

  - spłaty pierwszej części kredytu zaciągniętego przez PKP Intercity S.A. w Europejskim Banku Inwestycyjnym, przeznaczonego na częściowe finansowanie realizacji programu na rzecz konkurencyjności PKP Intercity (gwarancja dotyczyła spłaty 80% pierwszej części kredytu w wysokości 350 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro oraz 80% odsetek od tej części kredytu i 80% innych kosztów bezpośrednio związanych z tą częścią kredytu, łącznie do kwoty 336 mln zł)

  - spłaty kredytu zaciągniętego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonego na finansowanie lub refinansowanie działalności inwestycyjnej służącej utrzymaniu i rozwojowi infrastruktury krytycznej (gwarancja wobec BGK dotyczy 100% kwoty kapitału kredytu, tj. do wysokości 550 mln zł).

  Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 r. wyniosły łącznie 356 327 067 881 zł, czytamy także.

  W 2021 r., podobnie jak w roku 2020, Skarb Państwa nie wydatkował środków na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań.

  Na 31 grudnia 2021 r. relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń do PKB za 2021 r. wyniosła ok. 13,7%, tj. nastąpił wzrost w stosunku do wysokości tej relacji wg stanu na 31 grudnia 2020 r., kiedy wynosiła 13,0%.

  W 2021 r. nastąpił spadek średniego ryzyka portfela udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w stosunku do roku 2020: z 2,2% do 1,9%.

  Należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń, wg stanu na 31 grudnia 2021 r., wyniosły blisko 28,5 mln zł. Na 31 grudnia 2020 r. należności te wynosiły 28,2 mln zł. W stosunku do roku 2020 pozycja ta wzrosła o 0,9%.

  Udzielanie poręczeń i gwarancji to podejmowanie ryzyka finansowego, z reguły na rachunek przyszłych okresów. Art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. W związku z tym kontrola narastania zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych.

  (ISBnews)

 • 18.05, 13:02Projekt dot. wsparcia kredytobiorców może zmniejszyć wpływy z CIT o 1,7 mld zł w 2022 r. 

  Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Projektowane regulacje dotyczące wsparcia kredytobiorców mogą zmniejszyć dochody sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego o 1,7 mld zł w 2022 r. wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

  "Projektowane regulacje mogą mieć wpływ na poziom dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego (zmniejszenie o ok 1,7 mld zł w 2022 r.)" - czytamy w OSR.

  Projekt wprowadza m.in. tzw. wakacje kredytowe. Możliwość zawieszenia spłaty kredytu ma nastąpić na okres nie dłuższy niż:

  - cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,

  - trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,

  - dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.,

  przy czym łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy.

  Proponowane rozwiązania mają pozwolić na wsparcie kredytobiorców, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, m.in. wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Koncepcja "wakacji kredytowych" powinna pozwolić na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu o ok. 1/3 w 2022 r. i 2023 r. Wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł, podano także.

  W zakresie pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami przewidziano możliwość szerszego skorzystania z rozwiązań, jakie zapewnia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wnioski o wsparcie będzie można składać w formie elektronicznej. Docelowa wartość środków zgromadzonych w Funduszu ma zostać zwiększona o 1,4 mld zł i wynieść na koniec 2022 r. 2 mld. zł.

  Szacuje się, że koszt dla sektora bankowego w 2022 r. wyniesie z tytułu:

  - wpłat na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - 1,4 mld zł,

  - wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych – ok. 3,5 mld zł,

  - wakacji kredytowych - każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc). Kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln.

  Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców 50% uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł. Łączny koszt dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się na poziomie analogicznym, jak w 2022 r.

  W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł (przy szacunkowym założeniu dla przykładowej sytuacji, w której nowa stawka byłaby niższa o 0,2%. W przypadku 500 mld zł łącznej wartości portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce, skutkowałoby to oszczędnościami dla kredytobiorców w skali kraju w wysokości ok. 1 mld zł, podano także.

  Na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne oszacowanie wartości proponowanego rozwiązania z uwagi na to, że nie został jeszcze wskazany konkretny wskaźnik, podkreślono.

  (ISBnews)

 • 17.05, 14:12MRiT proponuje zmiany w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało zmiany do w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, które zakładają zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji, objęcie spłatami rodzinnymi również kredytów z wkładem własnym równym 20% wartości nieruchomości oraz podniesie limitu cen m2 na kupowane mieszkanie.

  Minister Waldemar Buda zapowiedział, że promowane będzie udzielanie przez banki kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania, tak aby obowiązywały one już w 2023 r.

  26 maja wejdą w życie przepisy ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zakłada ona możliwość wzięcia kredytu hipotecznego przez osoby, które nie mają wkładu własnego. Przygotowywanymi zmianami chcemy poszerzyć krąg osób, które będą mogły skorzystać z proponowanych rozwiązań.

  "Chcemy umożliwić wniesienie większego wkładu własnego, tak aby więcej osób mogło kwalifikować się do programu" - powiedział Buda, cytowany w komunikacie.

  Jak dodał, dzięki zaproponowanym zmianom każdy kto ma wkład własny, nawet do 20% będzie mógł być objęty programem.

  Zgodnie z przepisami, państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego ma zagwarantować wkład własny od 10 do 20% finansowanej nieruchomości, maksymalnie 100 tys. zł dla osób, które wezmą kredyt na okres nie krótszy niż 15 lat. Spłacający kredyt będą objęci także wsparciem finansowym w przypadku każdorazowego powiększenia się rodziny (20 tys. zł w przypadku urodzenia drugiego dziecka, 60 tys. zł - trzeciego i każdego kolejnego). Cena metra kwadratowego nabywanego w programie wynosi obecnie 1,3 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku pierwotnego i 1,2 dla rynku wtórnego.

  "Z programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego będzie można korzystać przez kolejne 10 lat. Jego adresatami są osoby, które nie mają wkładu własnego, ale również takie, które go posiadają, ale chciałyby skorzystać z rodzinnych dopłat do kredytu na drugie i kolejne dziecko" - powiedział Buda.

  "Szacujemy, że rocznie, przy wsparciu z tego programu, może zostać zawartych do 60 tys. umów hipotecznych. Przewidujemy, że większość banków wprowadzi u siebie ten instrument, bo to oczywista korzyść dla nich. I co równie ważne - jego gwarantem jest BGK" - dodał.

  Obecnie gwarancja musi obejmować kwotę niższą niż 10% i nie wyższą niż 20% wartości nieruchomości. Po zmianie gwarancja będzie udzielana w takiej wysokości, w jakiej będzie to potrzebne dla uzyskania kredytu (wkład własny i kwota objęta gwarancją będą musiały razem wynieść 20%). Jeśli kredytobiorca zgromadzi np. środki w wysokości 17% wartości nieruchomości, to gwarancja obejmie brakujące 3% Jeśli zgromadzi 5%, to gwarancja obejmie 15%.

  MRiT proponuje podniesienie limitu ceny m2 do 1,4% wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku pierwotnego i 1,3 dla rynku wtórnego. Przykładowo limit ceny mieszkania w Warszawie na rynku pierwotnym wynosi obecnie 10 263 zł, a po zmianie byłoby to 11 052 zł. W Białymstoku cena mieszkania to obecnie 7 346 zł, po podniesieniu wskaźnika będzie to 7 911 zł.

  MRiT zapowiada otworzenie programu również na osoby, które zgromadziły środki na pokrycie dokładnie 20% wartości nieruchomości.

  Spłaty rodzinne przysługują każdorazowo po powiększeniu rodziny o drugie i kolejne dziecko. W przypadku drugiego dziecka spłata wynosi 20 tys. zł a w przypadku urodzenia trzeciego dziecka i kolejnych 60 tys. zł. Spłaty rodzinne podnoszą bezpieczeństwo kredytobiorcy, przynosząc zmniejszenie obciążeń kredytowych w przypadku powiększenia rodziny, podano także.

  Kredytobiorców, którzy zdecydują się na zaciągniecie kredytu o stałej stopie procentowej obejmiemy systemem spłat rodzinnych nawet wtedy gdy wkład własny będzie wyższy niż 20% wartości nieruchomości. Kredyty takie są droższe w chwili podpisywania umowy, ale bezpieczniejsze dla kredytobiorców i rynku. Dlatego planowane jest objęcie programem także tych kredytobiorców, którzy zaciągając taki kredyt, wniosą wkład własny na poziomie 25%

  MRiT chce, by zmiany weszły w życie jak najszybciej, tj. po okresie niezbędnym jedynie do zmian systemów bankowych (najdalej w styczniu 2023 r.). Projekt przepisów jest już na ostatnim etapie przygotowań.

  (ISBnews)

 • 17.05, 14:07MF: Rząd przyjął projekt o wsparciu kredytobiorców dot. m.in. wakacji kredytowych 

  Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który zawiera pakiet zmian dla osób z kredytami hipotecznymi, w tym m.in. wakacje kredytowe, dopłaty do kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zasilonego dodatkowymi środkami oraz zamiennik dla wskaźnika WIBOR, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

  "Chcemy, by z naszych propozycji mogła skorzystać jak największa liczba Polaków posiadających kredyty hipoteczne, którzy mogą mieć problem z ich spłatą. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy pakiet rozwiązań złożony z trzech filarów. To możliwość przesunięcia spłaty rat kredytów dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w złotych polskich, dopłaty do kredytów dla osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz zamiana wskaźnika WIBOR na nowy korzystniejszy wskaźnik, co pozwoli na obniżenie wysokości rat kredytowych. Z naszych szacunków wynika, że pozytywne skutki tego programu odczuje ok. 2 mln kredytobiorców hipotecznych" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Jak podkreślił wiceminister finansów Piotr Patkowski, dzięki konsultacjom udało się doprecyzować rozwiązania zawarte w projekcie m.in. to, że z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  Projekt wprowadza tzw. wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Dzięki temu, np. kredytobiorca którego miesięczna rata wynosi 2,4 tys. zł zmniejszy swoje obciążenie o 19,2 tys. zł.

  Planowane jest zastąpienie WIBOR go innym wskaźnikiem, który obniży wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.

  Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia, podano także.

  Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Również on będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki - ok. 1 mld zł rocznie.

  Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie jednak zasilony dodatkowymi środkami; zwiększy się do ponad 2 mld zł w 2022 r. i będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe online.

  Aby skorzystać ze wsparcia trzeba spełnić jeden z warunków:

  - co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego;

  - miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów;

  - miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1552 zł /os. gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych.

  Wsparcie z Funduszu to kwota nawet 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy - co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 tys. zł) umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.

  Projekt ustawy dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych. Nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

  Dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności startupy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje, podsumował resort.

  (ISBnews)

 • 12.05, 18:01Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm powołał Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) na wniosek prezydenta.

  Za kandydaturą Adama Glapińskiego głosowało 234 posłów, przeciwko 223, nikt się nie wstrzymał od głosu. Do wyboru potrzebna była bezwzględna większość głosów (229).

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 12.05, 12:12Rząd planuje w II kw. zmianę rozporządzenia dot. poręczeń kredytów zaciąganych przez KUKE 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia planowane jest na II kw.

  "W związku z wybuchem wojny wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przewiduje się bardzo znaczący wzrost wypłat z tytułu umów ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych zawartych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną (KUKE S.A.) na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych" - czytamy w wykazie.

  Zaangażowanie KUKE w znacznej mierze skoncentrowane jest na rynku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.

  W efekcie przewidywanego wzrostu wypłacanych odszkodowań spodziewany jest deficyt na wyodrębnionym rachunku bankowym, na którym prowadzone są rozliczenia finansowe związane z gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami eksportowymi, podano także.

  Zmiana rozporządzenia ma ułatwić ułatwi i przyspieszy proces udzielania pożyczek oraz poręczeń spłaty kredytów zaciąganych przez KUKE poprzez odformalizowanie tego procesu, co zapobiegnie ryzyku wystąpienia opóźnień w wypłatach odszkodowań i tym samym obniżenia zaufania przedsiębiorstw i banków do systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych.

  Celem planowanej nowelizacji jest usprawnienie, poprzez wyeliminowanie nadmiernych formalizmów, aplikowania przez KUKE do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub poręczenia, bez uszczerbku dla zachowania podstawowych zasad w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń przewidzianych w rozporządzeniu, tj.:

  - przesłanką wystąpienia z wnioskiem jest spodziewany, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, deficyt środków na wyodrębnionym rachunku bankowym,

  - kwota wnioskowanej pożyczki lub poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty,

  - pożyczki są oprocentowane.

  Planowanym efektem jest przyspieszenie procesu udzielania pożyczek oraz poręczeń, a w konsekwencji uniknięcie opóźnień w wypłacie środków finansowych należnych podmiotom uprawnionym na podstawie zawartych umów ubezpieczenia eksportowego, w związku z przewidywanym ryzykiem masowego wpływu roszczeń o odszkodowania w związku z wojną rosyjsko-ukraińską.

  W projekcie nowelizacji rozporządzenia:

  - zrezygnowano z przedstawiania szczegółowej dokumentacji ubezpieczeniowej przy wnioskowaniu o udzielenie pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu, w tym obowiązku przedkładania kopii umów ubezpieczenia, sprawozdania z windykacji etc.,

  - ograniczono zakres informacji dotyczących ubezpieczających, a także beneficjentów i zleceniodawców gwarancji, na rzecz których dokonywane będą wypłaty odszkodowań lub kwot gwarancji, które zobowiązana jest przekazywać we wniosku KUKE,

  - zrezygnowano z konieczności uzasadniania i przedstawiania kwot poszczególnych roszczeń na rzecz uzasadnienia łącznej, zagregowanej kwoty przewidywanych roszczeń,

  - zliberalizowano wymóg potwierdzania stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, poprzez umożliwienie przedstawienia przez KUKE S.A. dokumentu bankowego wystawionego maksymalnie 7 dni przed dniem złożenia wniosku,

  - zmodyfikowano katalog wymogów, które powinien zawierać wniosek KUKE o umorzenie pożyczki, doprecyzowano, że umorzenie może dotyczyć całości lub części pożyczki, jak również hipotezą normy prawnej objęto sytuację, w której KUKE przewiduje, że wysokość środków zgromadzonych na rachunku nie wystarczy na spłatę raty pożyczki wraz z odsetkami;

  - zrezygnowano z wymogu zasięgnięcia opinii Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w przypadku udzielenia i umorzenia pożyczki oraz poręczenia spłaty kredytu bankowego w związku z brakiem spójności tej regulacji z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

  (ISBnews)

 • 12.05, 11:05Patkowski z MF: WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - WIBOR powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami: zamiennikiem, który będzie wyznaczany rozporządzeniem ministra finansów i będzie stosowany do umów kredytowych już zawartych oraz wskaźnikiem alternatywnym, który ma obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości, poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "Ten zamiennik będzie wyznaczała Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z sektorem bankowym i także GPW Benchmark. Następnie opinię co do tego wydawał będzie Komitet Stabilności Finansowej, składający się z przedstawicieli NBP, KNF, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Ministerstwa Finansów" - powiedział Patkowski w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

  Jeżeli zostanie uzgodnione stanowisko, to na jego podstawie Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, ustanawiające zamiennik wobec WIBOR. W przypadku gdyby taki zamiennik nie został wydany, projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców, który trafił właśnie do kilkudniowych konsultacji zawiera odwołanie się do wskaźnika referencyjnego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski (NBP), czyli wskaźnika Polonia.

  "Natomiast oprócz zamiennika WIBOR-u, zamiennik WIBOR będzie stosowany do umów kredytowych, które już są zawarte i są realizowane. Planowane jest także wydanie wskaźnika alternatywnego. Wskaźnik alternatywny w odróżnieniu od zamiennika ma z kolei obejmować dopiero zawierane umowy kredytowe w przyszłości." –podkreślił Patkowski.

  Wskazał, że obywa wskaźniki powinny zostać wydawane równolegle, żeby obejmować umowy już obowiązujące, jak i umowy przyszłe, z tym, że wskaźnik alternatywny w przeciwieństwie od zamiennika WIBOR-u nie musi być wydawany drogą legislacyjną poprzez rozporządzenie ministra finansów.

  "To jest po prostu decyzja GPW Benchmark, wydawana w porozumieniu z sektorem" - dodał.  

  Po wejściu w życie ustawy o wsparciu kredytobiorców, Ministerstwo Finansów razem z GPW Benchmark KNF i Komitetem Stabilności Finansowej zyska bardzo sprawne narzędzie żeby zastąpić WIBOR, podkreślił.

  "To już nie będzie wymagało długich procedur ustawowych, to będziemy mogli robić rozporządzeniem. Już od lipca zyskamy taki bardzo mocny instrument wpływania na umowy kredytowe" - dodał.

  (ISBnews)

 • 12.05, 10:11Solidarna Polska zapowiada poparcie dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Solidarna Polska zapowiada poparcie dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) podczas dzisiejszego głosowania w Sejmie, wynika z wypowiedzi wiceprezesa tego ugrupowania Michała Wójcika.

  "Człowiek ogromnej wiedzy, wielkiej kompetencji i doświadczenia […] Adam Glapiński to profesor zwyczajny, człowiek który ma ogromne doświadczenie. My jako Solidarna Polska bardzo wysoko cenimy jego kompetencje" - powiedział Wójcik w programie "Graffitti" w PolsatNews.

  Na pytanie o poparcie klubu dla kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa NBP, powiedział: "Jako Solidarna Polska poprzemy".

  Pytany czy nie widzi problemu, że prezes banku centralnego uczestniczy w spotkaniu klubu parlamentarnego, oznajmił: "Było pewnie zaproszenie, przyjął zaproszenie, jest człowiekiem otwartym […] Prezes NBP uczestniczy w różnych spotkaniach, […] ja bym tutaj nie widział nic złego".

  Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie zaplanowano na dziś w bloku głosowań w godz. 16.00-17.30. 

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 10.05, 16:25Głosowanie nad powołaniem prezesa NBP w Sejmie w czwartek w godz. 16.00-17.30 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Sejm będzie głosował nad wnioskiem prezydenta o powołanie Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) w najbliższy czwartek, 12 maja, w bloku głosowań w godz. 16:00-17:30, podano w harmonogramie obrad Izby.

  Wcześniej Sejm ma rozstrzygnąć w kwestii wniosków o uzupełnienie porządku dziennego m.in. o punkt dotyczący właśnie powołania prezesa NBP.

  W kwietniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych (KFP) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę obecnego Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję.

  Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.

  Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa NBP 10 czerwca 2016 r., urząd objął on 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm.

  (ISBnews)

 • 10.05, 14:56Wsparcie kredytobiorców to dla sektora bankowego koszt 8,9 mld zł w 2022 r. wg OSR 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Mechanizmy wsparcia kredytobiorców, proponowane w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz o pomocy kredytobiorcom to dla sektora bankowego koszt 8,9 mld zł w roku 2022, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do tego projektu.  

  Projekt został dzisiaj przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego i minister finansów Magdalenę Rzeczkowską. Ma trafić do kilkudniowych konsultacji. Ministerstwo Finansów chce, aby został przyjęty przez rząd w przyszłym tygodniu.

  Projekt zakłada wprowadzenie m.in. wakacji kredytowych w roku 2022 i 2023 (po cztery miesiące w roku) oraz dopłat do kredytów w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców od 1 lipca 2022 r. oraz zmianę wskaźnika referencyjnego od 1 stycznia 2023r.

  "Szacuje się, że koszt dla sektora bankowego w 2022 r. wyniesie z tytułu:

  - wpłat na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - 1,4 mld zł,

  - wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych - ok. 3,5 mld zł.,

  - wakacji kredytowych - każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc)" - czytamy w OSR.

  Liczbę kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln.

  "Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców 50% uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł. Łączny koszt dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się na poziomie analogicznym, jak w 2022 r." - czytamy także.

  W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł.

  Proponowane rozwiązania pozwolą na wsparcie kredytobiorców, którzy muszą płacić zwiększone raty kredytów hipotecznych, m.in. wywołane podwyższonymi stopami procentowymi. Koncepcja "wakacji kredytowych" powinna pozwolić na obniżenie rocznych kosztów obsługi kredytu o ok. 1/3 w 2022 r. i 2023 r.

  Projektowane regulacje mogą mieć wpływ na poziom dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku CIT płaconego przez podmioty sektora bankowego (zmniejszenie o ok. 1,7 mld zł w 2022 r.), podsumowano.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:53Patkowski z MF: Chcemy, aby rząd przyjął przepisy ws. wsparcia kredytobiorców 17 maja 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce, aby rząd przyjął projekt w sprawie wsparcia kredytobiorców na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na wtorek, 17 maja, poinformował wiceminister w tym resorcie Piotr Patkowski. Projektowana regulacja dotyczy wakacji kredytowych oraz zamiennika dla wskaźnika WIBOR, który ma obniżyć wysokość rat kredytów. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) ma zostać zasilony dodatkowo 1,4 mld zł i kwota ta miałaby wzrosnąć w razie potrzeby.

  Dzisiaj założenia projektu przedstawił premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Projekt przygotowaliśmy we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Chcemy, by 17 maja Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy. Do 13 maja trwają konsultacje społeczne podczas których chcemy poznać opinie rynku" - powiedział Patkowski, cytowany w komunikacie.

  Nowe propozycje znajdą się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. W dokumencie są już wpisane rozwiązania dotyczące wyznaczania zamiennika WIBOR (skonsultowane i przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów). Uzupełniają je też przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi i zmianami w FWK.

  Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie spłaty kredytu na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem 2 x po 4 miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotówkach.

  Przejście z obecnego WIBOR-u na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców. Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki - w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r.

  Planowane jest także zasilenie nowymi środkami FWK. Trafi do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w razie potrzeby kwota ta będzie zwiększana i nie będzie konieczna w tym przypadku nowelizacja ustawy.

  Niezależnie od tego, już dziś kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

  - posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców,

  - miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznych dochodów,

  - miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty - w 2022 r. to 1 552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł.

  Wsparcie ma mieć charakter zwrotny. Spłata będzie rozpoczynać się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następować w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł będą mogły zostać umorzone.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:41Rzeczkowska: Pracujemy nad emisją obligacji detal. w ramach rozwiązań oszczędnościowych 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad emisją obligacji detalicznych w ramach rządowych rozwiązań pakietu oszczędnościowego, które zostaną przedstawione za kilka dni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Pracujemy nad tymi rozwiązaniami [emisją obligacji przez Ministerstwo Finansów]. Pan Premier zapowiedział, że taka informacja do państwa w najbliższym czasie trafi odnośnie pakietu oszczędnościowego, czy rozwiązań, które mają zachęcić, wspomóc zakładanie depozytów i oszczędzanie przez Polaków. W ramach tych propozycji również pracujemy nad kwestią obligacji, papierów detalicznych dla obywateli" - powiedział Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas konferencji przedstawienie w najbliższych dniach rozwiązań, które mają doprowadzić do wzrostu atrakcyjności oszczędzania wśród Polaków.

  (ISBnews)

 • 10.05, 13:40Morawiecki: Wkrótce zaprezentujemy plan, który ma podnieść atrakcyjność oszczędzania 

  Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zapowiada przedstawienie w najbliższych dniach rozwiązań, które mają doprowadzić do wzrostu atrakcyjności oszczędzania wśród Polaków.

  "Poprzez wzrost inflacji i podnoszenie stóp procentowych przez bank centralny, co doprowadza do bardzo wysokich zysków instytucji finansowych i niezdolności do podzielenia się tymi korzyściami z obywatelem. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dlatego zaproponuję w ciągu najbliższych kilku dni także rozwiązania w zakresie oszczędności" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Zarówno oszczędności, które powinny być oferowane Polakom poprzez sektor finansowy, jak również oszczędności, które już dzisiaj w Ministerstwie Finansów są proponowane i spróbujemy przedstawić jak najlepsze warunki dla naszych obywateli" - dodał.

  Jego zdaniem, środki, które Polacy zyskają w wyniku tarcz antyinflacyjnych, powinny być "przeznaczane na lepiej pracujące oszczędności".

  "I dlatego zaprezentuję też pewien plan i to już w najbliższych dniach, który ma doprowadzić do wzrostu atrakcyjności oszczędzania przez Polaków" - zaznaczył.

  Zastrzegł jednak, że zależy to w dużej mierze od decyzji sektora finansowego.

  "Niestety nie na wszystko mamy wpływ […] ponieważ to decyzje sektora banków komercyjnych w dużym stopniu i instytucji finansowych, ale postaramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, aby była korzyść z tego tytułu" - dodał.

  Zapytany, w jaki sposób będzie przekonywał banki do podwyższania oprocentowania depozytów, premier odpowiedział: "Poprzez perswazję".

  (ISBnews)