ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.08, 14:40Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji 

  Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Minimalizowanie obciążeń dla podmiotów, które w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą dążyć do oszczędności energii finalnej, uszczelnienie monitorowania i raportowania oszczędności energii oraz stworzenie warunków rozwoju rynku usług energetycznych ESCO zakłada projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, który trafił do konsultacji społecznych.

  Uwagi do projektu, dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można zgłaszać przez miesiąc.

  W projekcie założono, że oszczędność energii finalnej między 1 stycznia 2021 r.  a 31 grudnia 2030 r. powinna wynosić nie mniej niż 5580 tys. ton oleju ekwiwalentnego. Wynika to z dyrektywy 2018/2002/UE, której celem jest oszczędność energii finalnej o 32,5% w stosunku do scenariusza referencyjnego. Oznacza to, że w latach 2021-2030 łączne oszczędności zużycia energii finalnej powinny być równoważne corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016-2018.

  Projekt nowelizacji rozszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych. Podmioty te będą mogły zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (np. poprzez modernizację budynków, urządzeń, infrastruktury), umarzać odpowiednią liczbę białych certyfikatów lub uiszczać opłatę zastępczą w określonych warunkach.

  Jak wynika z założeń, popyt na "białe certyfikaty" ma wzrosnąć, co ma się przełożyć na zwiększenie poziomu efektywności energetycznej. Zaproponowano także środki alternatywne do certyfikatów - programy i instrumenty finansowe dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

  Ma powstać centralny rejestr oszczędności energii, prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zagregowane dane mają być udostępnione ministrowi do spraw klimatu, by ułatwić bieżące szacowanie osiąganych oszczędności w zakresie zużycia energii finalnej.

  Zaproponowano także zmianę dotyczącą doprecyzowania, w jakich sytuacjach umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowy EPC) nie mają wpływu na zwiększenie poziomu długu publicznego. W ocenie autorów projektu, powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tego typu umowami wśród jednostek sektora publicznego.

  W ocenie MK, program dofinansowań spotka się rocznie z zainteresowaniem minimum 25 tys. odbiorców zastępujących piec na paliwa stałe kotłem gazowym i 5 tys. odbiorców wymieniających wyeksploatowany kocioł gazowy na nowy o wyższej sprawności energetycznej. W perspektywie 10-letniej ma to się przełożyć na wymianę 290 tys. urządzeń grzewczych (i przepływ w wysokości ponad 5 mld zł). Nowelizacja ma także objąć wsparcie dla 3,5 mln domów rodzinnych, ogrzewanych paliwami stałymi.

  "Proponowane zmiany będą wiec miały pozytywny wpływ na poprawę efektywności energetycznej wśród odbiorców końcowych. Dofinansowanie zakupu lub wymiany pieców opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne kotły gazowe oraz dofinansowanie wymiany kotłów gazowych na kotły o wyższych (pod kątem sprawności) parametrach technologicznych stanowić będzie zachętę dla gospodarstw domowych do podjęcia działań. […] Dzięki wymianie urządzeń na te o wyższej sprawności, zwiększy się ich efektywność energetyczna oraz zmniejszy zużycie energii. Drugim skutkiem będzie zwalczanie niskiej emisji poprzez pozbywanie się tzw. kopciuchów, a w konsekwencji znacząca poprawa jakości powietrza w Polsce" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projektowana zmiana nakłada na właścicieli lub zarządców budynku wielolokalowego obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt do 1 stycznia 2027 r. Ma to umożliwić odbiorcom końcowym śledzenie bieżącego zużycia, co - zdaniem autorów ustawy - ma przełożyć się na bardziej efektywne, w tym ekonomiczne użytkowanie ciepła i tym samym może pośrednio przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

  W projekcie ustawy znalazły się zmiany do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dotyczącego Operatorów Usług Kluczowych (OUK) i określające określa obowiązki tych podmiotów, a także wprowadzające szereg rozwiązań mających zapewnić cyberbezpieczeństwo najbardziej kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Dotychczas wyznaczono 72 podmioty, uznając je za OUK.

  Minister właściwy ds. energii ma docelowo objąć swoimi nadzorem około 200 podmiotów, gdyż - jak zaznaczono - sektor energetyczny wymaga szczególnej dbałości o cyberbezpieczeństwo, a oprogramowanie SCADA/HMI, urządzenia sieciowe, oprogramowanie inżynierskie oraz sterowniki programowalne, które są podstawowymi i niezastępowalnymi narzędziami do zachowania ciągłości procesu technologicznego, są najbardziej podatne na ataki.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), skutki dla sektora finansów publicznych w roku 2020 oszacowano na 0,72 mln zł, na rok przyszły dochody w wysokości 75,73 mln zł. W całej perspektywie dziesięcioletniej koszt realizacji ustawy ma wynieść ok. 6,78 mld zł.

  Prognozowane podwyższenie cen nośników energii spowoduje wzrost przychodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Szacuje się, że wyniesie on w całym okresie 1,06 mld zł.

  Niemniej w wyniku rosnących oszczędności energii, co będzie miało wpływ na sprzedawany wolumen nośników energii, spowoduje obniżenie wpływów z podatku VAT. Średnia cena ważona wolumenem obowiązku została przyjęta na podstawie danych z 2018 roku na poziomie 3116,83 zł/toe. Przy założeniu utrzymania tej wartości w latach 2021-2030 i założeniu utrzymania ceny, obniżenie wpływów z tytułu VAT wyniesie 4,09 mld zł.

  Łączny koszt zakupu i wymiany urządzeń do rozliczania kosztów zakupu ciepła nieposiadających funkcji zdalnego odczytu szacuje się na 317,7 mln zł.

  Jak podano bez nowelizacji ograniczenie emisji CO2 (w oparciu o tzw. białe certyfikaty) w latach 2021 byłoby na poziomie 107,7 mln ton, podczas gdy nowelizacja pozwoli na redukcję emisji na poziomie niemal 144,3 mln ton CO2.

  (ISBnews)

   

 • 07.08, 15:11Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów kierunkowo przyjęła kierunkowo projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi przede wszystkim o ograniczanie emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (indywidualnych gospodarstw domowych, niewielkich, lokalnych kotłowni, warsztatów i zakładów usługowych).

  "Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu 'Czyste Powietrze' i Programu 'Stop Smog'" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przyjętym projektem ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą zbierane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (m.in. dotyczące stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

  "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW" - podano w komunikacie.

  Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB ma być ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

  Ministerstwo Klimatu szacuje, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków ma zostać połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r., podano także.

  Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji mają zostać wprowadzone do CEEB.

  W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

  Zaproponowano także szereg ułatwień w obowiązujących programach „Stop Smog" oraz „Czyste Powietrze. 

  Program "Stop Smog"

  *    Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog". Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.

  *    Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.

  *    Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.

  *    Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

  Chodzi m.in. o:

  -  Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  -  Zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.

  -  Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

  -  Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:

  o   przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;

  o   modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;

  o   zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).

  -  Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

  -  Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.

  -  Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

  Program "Czyste Powietrze"

  *    Program "Czyste Powietrze" został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

  *    W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.

  *    Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  *    Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.

  *    Usprawnienie funkcjonowania programu:

  - Ze środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Czyste Powietrze".

  - Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.

  - Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.

  -  Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).

  -  Beneficjent Programu "Czyste Powietrze" będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

  Po przejściu ścieżki legislacyjnej znowelizowana ustawa weszłaby w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 07.07, 14:02Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią 

  Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, poinformował minister Michał Kurtyka. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  "Chcemy, by ten dokument został przyjęty jak najszybciej i do konsultacji społecznych zostanie przekazany jesienią" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Minister wymienił cztery priorytety strategii, które - w jego ocenie - pozwolą na stworzenie nowego sektora gospodarki.

  Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej".

  "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i elektrolizerów. Zakładamy, że w 2030 r. może funkcjonować w Polsce średnia elektrociepłownia, gdzie jednym z paliw będzie wodór. Chcemy też, by wodór odegrał rolę w produkcji paliw syntetycznych" - wymienił minister.

  Drugi priorytet to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych dzięki własnej produkcji wodoru.

  "Chcemy poddać pod refleksję powstanie autostrady wodorowej Północ-Południe. Zakładamy, że na Północy będzie największa produkcja z elektrolizerów zgromadzonych w strefie offshore" - powiedział Kurtyka.

  "Po trzecie, chcemy zwiększyć rolę wodoru w transporcie. Mamy szanse na postanie pierwszych lokomotyw na wodór i na wodorowe autobusy. Chcielibyśmy, by powstało ok. 15 nowych stacji tankowania wodorem, w pierwszej kolejności dla transportu ciężarowego" - powiedział minister.

  Wreszcie, czwartym priorytetem jest przyjęcie nowego "prawa wodorowego".

  "Rozpoczęły się prace nad nowym prawem wodorowym. To będą regulacje dla obrotu, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru w gospodarce" - zakończył minister.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:19MAP: Jonasz Drabek został pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powołał Jonasza Drabka na pełnomocnika ds. górnictwa węgla kamiennego, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

  "Jonasz Drabek jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty do wyższego dozoru górniczego. Jest ratownikiem górniczym" - czytamy w komunikacie.

  W Ministerstwie Aktywów Państwowych Drabek realizuje zadania związane z restrukturyzacją i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego. Jest dyrektorem Departamentu Górnictwa. W ramach obowiązków sprawuje nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi i instytutami branżowymi. Jest również odpowiedzialny za obszar regulacji i finansowania górnictwa, podano także.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:44Branża okołogórnicza zwróciła się do premiera o powołanie zespołu kryzysowego 

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora okołogórniczego w czasie kryzysu wywołanego pandemią wymaga uzyskania gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań, wskazano w liście otwartym skierowanym przez grupę firm i instytucji okołogórniczych do premiera Mateusza Morawieckiego. Sygnatariusze poprosili premiera o powołanie zespołu kryzysowego celem wypracowania rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków kryzysu.

  "Wywołany obecną sytuacją postępujący paraliż firm sektora okołogórniczego może w konsekwencji doprowadzić je do trwałej utraty kompetencji i możliwości produkcyjnych, a tym samym zaburzenia ciągłości wydobycia surowców oraz dostaw dla energetyki. To oznaczałoby skazanie Polski na import węgla i drastyczne obniżenie poziomu naszego bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy w liście otwartym.

  Pogłębiające się problemy spółek górniczych, w tym w szczególności Polskiej Grupy Górniczej, oraz sytuacja związana z pandemią już teraz zmuszają spółki okołogórnicze do ograniczania lub wstrzymania produkcji oraz redukcji zatrudnienia, wywołując "efekt domina", co oznacza również konieczność wstrzymania zakupów materiałów i części oraz zleconych wcześniej usług kooperacyjnych. To z kolei powoduje zahamowanie lub ograniczenie działalności podmiotów, z którymi szeroko współpracuje nasz sektor, wskazano także.

  Sygnatariusze listu podkreślili, że skutki tej sytuacji oraz działań kryzysowych podejmowanych w polskich spółkach wydobywczych przełożą się w konsekwencji nie tylko na poważne problemy pracowników ich firm, ale również na tysiące pracowników innych, mniejszych firm, z którymi współpracują. Polskie spółki wydobywcze rozpoczęły na dużą skalę proces zamrażania realizacji lub rezygnacji z kontraktów w toku oraz zawieszania czy renegocjacji zawartych wcześniej umów.

  "Chcielibyśmy podkreślić, że nie oczekujemy podjęcia przez Pana Rząd żadnych wyjątkowych działań. Zależy nam na wypracowaniu rozwiązań długoterminowych. Dlatego pierwszym wspólnym celem powinno być zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora w czasie kryzysu. W tym świetle priorytetowe jest uzyskanie gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań" - czytamy dalej.

  Zdaniem sygnatariuszy, kolejnym krokiem powinno być wspólne wypracowanie zestawu rozwiązań przynoszących pozytywne skutki dla polskiego sektora wydobywczego oraz energetycznego nie tylko w perspektywie najbliższych tygodni, ale lat.

  "Prosimy Pana Premiera o powołanie zespołu kryzysowego, złożonego z przedstawicieli spółek wydobywczych, Rady Ministrów RP, PFR, reprezentantów naszej branży oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków mającego miejsce kryzysu. Jesteśmy gotowi do współpracy i dialogu" - czytamy dalej.

  Według szacunków samorządu gospodarczego w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tys. osób - pracownicy zarówno z firm usługowych i serwisowych, producenci maszyn i urządzeń górniczych, ale także z placówek naukowo-badawczych i projektowych o profilu górniczym. W samym tylko sektorze producentów maszyn górniczych, w Polsce zarejestrowanych jest ok. 200 podmiotów. W dużych i średniej wielkości spółkach pracuje prawie 80% zatrudnionych w tym sektorze, wskazano także w materiale.

  List sygnowały: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Famur, Carboautomatyka, Becker Warkop, Hydrotech, Grupa Kapitałowa Fasing, Patentus, Linter oraz Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność".

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 14:51Woźny: Należy ograniczyć opłaty za dostęp do drogi dla nowych inwest. gazowych  

  Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Wskazana będzie zmiana prawa, która ograniczy opłatę za dostęp do pasa drogowego pobieraną przez samorządy do 20 zł w przypadku nowych inwestycji gazowych, uważa pełnomocnik rządu ds. programu "Czyste Powietrze" i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

  "To jest kolejna rzecz do zmiany, bo w ciągu ostatniego pół roku udało się Ministerstwu Cyfryzacji w porozumieniu z samorządami doprowadzić do nowelizacji ustawy o wspieraniu budowy sieci szerokopasmowych, gdzie ustalono, że dla potrzeb budowy nowych sieci szerokopasmowych na wszystkich terenach ta opłata będzie wynosiła 20 zł. […] Dokładnie taką samą interwencję będziemy chcieli zrealizować w przypadku sieci gazowych" - powiedział Woźny podczas inauguracji programu LeadAIR prowadzonego przez Forum Energii.

  Wyjaśnił, że rozmawiał dziś z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy wskazali mapę powiatów w Małopolsce, gdzie opłata za dostęp do pasa drogowego wynosi 200 zł wobec możliwego przedziału 20-200 zł.

  W rozmowie z dziennikarzami wskazał, że zmiana mogłaby dotyczyć dróg samorządowych, ale być może już nie krajowych.

  "Nie chodzi o to, by zabierać komuś pieniądze, tylko to by dotyczyło nowych inwestycji, żeby zachęcać gestorów do budowy przy tych drogach" - podkreślił.

  (ISBnews)

 • 09.03, 09:41Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego 

  Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) -  Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego, umożliwiającą zakończenie postępowań w sprawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Zgodnie z nowelą, postępowania wszczęte przed końcem 2014 roku, a dotychczas niezakończone, będą prowadzone na podstawie obowiązujących wówczas przepisów.

  Chodzi o wnioski o koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż miedzi, złożone przez dwie firmy: Leszno Cooper oraz KGHM. Jak wynika z informacji ministerstwa klimatu, koncesje w tym zakresie zostały udzielone, jednak były one zaskarżane do sądów administracyjnych. Po wyroku nie mogły zostać ponownie rozpatrzone przez organ administracji, gdyż 1 stycznia 2015 roku uległy zmianie przepisy.

  Celem wprowadzonej zmiany jest - co podkreślali zarówno inicjatorzy nowelizacji (grupa posłów PiS) jak i ministerstwo klimatu - zakończenie postępowania koncesyjnego na poszukiwanie i rozpoznanie złóż. Dopiero po przyznaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż firmy mogą podjąć działania w zakresie wykonywania prac geologicznych pozwalających udokumentować zasoby. Jeśli udokumentują je w odpowiedniej kategorii, mogą otrzymać koncesję na wydobycie.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.03, 15:05KE wprowadziła cła antydumpingowe na niektóre produkty stalowe z Chin 

  Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zdecydowała o nałożeniu ostatecznych ceł antydumpingowych na niektóre produkty stalowe z Chin. Cła w mają obowiązywać od jutra przez okres pięciu lat, poinformowała Komisja. Wysokość ceł została ustalona na poziomie 50,3-66,4%.

  "Przywrócą one równe warunki działania dla europejskiego przemysłu stalowych kół jezdnych, który ucierpiał z powodu dumpingowego przywozu z Chin" - czytamy w komunikacie.

  Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte w lutym 2019 r. i dotyczyło chińskiego eksportu stalowych kół do samochodów osobowych, ciągników drogowych, przyczep ciągników drogowych, autobusów i pojazdów przeciwpożarowych.

  Potwierdziło ono, że w 2018 r. Chińscy producenci dokonali wywozu do Unii ponad 2 mln stalowych kół jezdnych po cenach dumpingowych, co - jak zaznaczyła Komisja - doprowadziło do strat dla producentów europejskich i zagroziło około 3 tys. miejsc pracy w UE.

  "Na tej podstawie Komisja postanowiła nałożyć ostateczne cła antydumpingowe, które zastąpią cła tymczasowe obowiązujące od października 2019 r." - czytamy dalej.

  Wprowadzenie tych ceł antydumpingowych wpisuje się - jak zaznacza Komisja - w działania UE, mające na celu "zapewnienie uczciwych warunków dla producentów stali w UE". Dotychczas pory UE wprowadziła 52 środki ochrony handlu produktami stalowymi, z których 28 dotyczy produktów importowanych z Chin.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 12:37MK: Rząd przyjął projekt ustawy zw. z wdrożeniem nowelizacji dyrektywy gazowej 

  Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa energetycznego związanej z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych, podało Ministerstwo Klimatu.

  "Nowelizacja ta jest ukoronowaniem starań Rządu RP w zakresie ujednolicenia europejskich zasad dla wszystkich gazociągów importowych, również tych które dotychczas korzystały z luk prawnych, jak Nord Stream, czy planowany Nord Stream 2. Wdrożenie tej dyrektywy to koniec tej niesprawiedliwej sytuacji" - przypominał minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowelizacji tzw. dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych. Skutkiem tego ma być budowa wspólnego, jednolitego rynku gazu ziemnego w UE oraz brak uprzywilejowania niektórych dróg dostaw gazu do Europy.

  Dyrektywa nakazuje stosowanie wymogów prawa UE dotyczących m.in.: dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii Europejskiej.

  "Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla gazociągów przesyłowych, czy stosowania prawa UE do takiej infrastruktury importowej, jak gazociąg jamalski. Również Baltic Pipe jest w pełni podporządkowany regułom europejskim. Jesteśmy w tym zakresie wzorem dla innych państw" - zaznaczył Kurtyka.

  Głównym celem ustawy jest dostosowanie kompetencji polskich organów i operatora systemu przesyłowego do wymogów prawa UE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki bierze udział w konsultacjach transgranicznych dotyczących stosowania prawa UE do gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

  Minister klimatu zostanie upoważniony do prezentowania stanowiska rządu podczas prac parlamentarnych, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 09:45Gryglas z MAP: Można odejść od podatku miedziowego, jeśli KGHM miałby problemy 

  Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rząd mógłby rozważyć rezygnację z pobierania podatku od wydobycia niektórych kopalin - tzw. podatku miedziowego - jeśli sprawiłby on, że KGHM Polska Miedź ma ograniczone środki na inwestycje, ale na razie taka sytuacja nie ma miejsca, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

  "Patrzymy na to racjonalnie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że firma miałaby ograniczone środki inwestycyjne, to nie wykluczamy wycofania się z tych rozwiązań. Ale na razie nie ma takiej potrzeby" - powiedział Gryglas w wywiadzie dla Radia Wnet.

  Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. W ostatnich latach przedstawiciele rządu wielokrotnie mówili o możliwości zawieszenia lub likwidacji tej daniny. Jednakże w tegorocznej ustawie budżetowej zapisano dochody z tytułu tego podatku w wysokości 1,7 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 24.02, 11:16Sasin: Kształt modelu własnościowego w energetyce - do połowy roku 

  Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) analizuje docelowy model polskiej energetyki i jego ewentualną konsolidację. Kształt modelu powinien być znany do połowy roku, poinformował minister Jacek Sasin.

  "Do połowy roku chciałbym, żebyśmy mieli jasność, co do tego, jak będzie wyglądał model polskiej energetyki" - powiedział Sasin dziennikarzom.

  "Myślę, że w tę stronę powinno to pójść, nie potrafię jednak powiedzieć, czy to będzie prosta konsolidacja" - dodał minister w odpowiedzi na pytanie, czy spółek ma być docelowo mniej.

  Wcześniej wskazał, że ministerstwo analizuje docelowy model energetyki, przy czym "trudno uciec od pytania o rolę górnictwa".

  "Mamy w dalszym ciągu znaczną część energetyki opartą o węgiel. Nasze prace będą zmierzały do tego, jak ten model ma wyglądać w sytuacji, gdy wchodzi coraz więcej energetyki odnawialnej" - powiedział Sasin.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 13:14Gawęda z MAP: Powstanie aktualizacja programu dla górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad aktualizacją programu dla górnictwa kamiennego, tak by dostosować sektor do zapotrzebowania energetyki, poinformował wiceminister Adam Gawęda.

  "W tej chwili prowadzimy proces przeglądu inwestycji, posiadanych koncesji i złóż w Polskiej Grupie Górniczej i w pozostałych spółkach wydobywczych. Pracujemy nad zmodernizowanym programem dla górnictwa, tak by wykorzystać ten potencjał i popatrzeć w perspektywie najbliższej dekady, ile faktycznie energetyka będzie potrzebowała [węgla]" - powiedział Gawęda dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego PowerPol.

  Wskazał, że w wyniku "zawirowań" rynkowych występują nadwyżki i niedobory surowca, a celem ministerstwa jest, by węgiel w zaplanowanej ilości docierał do odbiorców końcowych.

  Dodał, że weryfikacji musi uleć m.in. plan wydobycia ok. 30 mln ton węgla rocznie przez Polską Grupę Górniczą.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 14:34Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030 

  Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., podało Ministerstwo Energii. Konsultacje dokumentu potrwają do 29 listopada.

  "Przedstawiamy zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Uwzględnia on wiele ze zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  "Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:

  - 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.

  - 21-23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

  - wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

  - poprawa efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.

  - ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.)" - czytamy w dokumencie.

  W ramach kierunku "Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych" projekt zakłada, że popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import-eksport będzie miała charakter uzupełniający. Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe. Dokończona ma zostać eksploatacja czynnych złóż i zagospodarowanie perspektywicznych. Za perspektywiczne złoża uznano Złoczew i Ościsłowo, a za rezerwowe Gubin. Popyt na gaz ziemny i ropę naftową ma być pokrywany głównie surowcem importowanym, przy czym realizowane będą działania mające na celu realną dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw.

  Kierunek "Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej" przewiduje, że Polska będzie dążyć do pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami.

  "Wykorzystanie węgla przez energetykę utrzyma się na stabilnym poziomie, ale udział węgla w strukturze zużycia energii będzie spadał (do ok. 56- 60% w 2030 r.). Ze względu na kontrybucję w ogólnounijnym celu OZE w zużyciu energii finalnej, coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne - ich poziom w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej może wynieść ok. 32%. Realizację celu umożliwi przede wszystkim rozwój fotowoltaiki (od 2022 r.) oraz morskich farm wiatrowych (po 2025 r.), które ze względu na warunki ekonomiczne i techniczne mają największe perspektywy rozwoju. Dla osiągnięcia takiego poziomu OZE w bilansie, niezbędny jest rozwój technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy regulacyjnych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora energii, dokonywana będzie modernizacja i/lub wycofywanie jednostek wytwórczych o niskiej sprawności i stopniowe zastępowanie ich mocami o wyższej sprawności (także kogeneracyjnymi). Głównym narzędziem redukcji emisji będzie wdrożenie w 2033 r. energetyki jądrowej - do 2043 r. powstanie 6 bloków jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW" - czytamy dalej.

  W ramach kierunku "Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej" przewidziano realizację projektów strategicznych: gazociągu Baltic Pipe i drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego.

  Kierunek "Rozwój rynków energii" zakłada m.in. dokończenie liberalizacji rynku gazu. Przewidziane projekty strategiczne to: przygotowanie i wdrażanie planu działań mających służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej; regionalne centrum przesyłu i handlu gazem; rozwój elektromobilności.

  W ramach kierunku "Wdrożenie energetyki jądrowej" przewidziano, że pierwszy blok jądrowy (o mocy ok. 1-1,5 GW) zostanie uruchomiony w 2033 r., a kolejnych pięć co 2-3 lata o łącznej mocy 5-7,5 GW.

  W kierunku "Rozwój odnawialnych źródeł energii" skupiono się na strategicznym projekcie budowy morskich farm wiatrowych. Polska deklaruje osiągniecie 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r. W elektroenergetyce możliwy jest wzrost udziału do 32%, w ciepłownictwie i chłodnictwie 1,1 pkt proc. r/r przyrostu w udziale, w transporcie 14%.

  "Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji" zakłada, że dążyć się będzie do rozbudowy oraz poprawy efektywności ciepłownictwa, a przede wszystkim do budowy i przekształcania istniejących systemów w efektywne energetycznie systemy ciepłownicze.

  "Oczekuje się, że w 2030 r. co najmniej 85% spośród systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW spełniać będzie kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Kluczowa jest techniczna rozbudowa ciepłownictwa sieciowego, do czego przyczyni się rozwój kogeneracji, uciepłownianie elektrowni, zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym, modernizacja i rozbudowa systemu dystrybucji ciepła i chłodu oraz popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci" - czytamy w materiale.

  W ramach kierunku "Poprawa efektywności energetycznej" zadeklarowano 23% oszczędności energii pierwotnej w stosunku do prognoz z 2007 r. Głównym narzędziem walki z problemem tzw. niskiej emisji ma być powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego dostępu do ciepła, co będzie mieć także wpływ na redukcję problemu ubóstwa energetycznego. Na zmniejszenie emisji komunikacyjnej oddziaływać będzie także wdrożenie elektromobilności oraz szeregu działań zaplanowanych dla rozwoju rynku paliw alternatywnych, podano.

  Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawiło także załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

  - Ocenę realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa;

  - Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego;

  - Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko PEP2040.

  Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r.

  Zaprezentowany pod koniec listopada 2018 r. pierwotny projekt PEP 2040 przewidywał m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. miały wynieść 400 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.11, 13:37Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza 

  Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Wprowadzane regulacje umożliwiają odstąpienie od wyrażonej w art. 171b ustawy - Prawo ochrony środowiska - zasady swobodnego przepływu towarów, która w dotychczasowym brzmieniu przepisów miała charakter bezwzględnie obowiązujący. Wprowadzone przedmiotową ustawą przepisy wskazują konkretny produkt (tj. kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW), do których nie będzie stosowana zasada swobodnego przepływu towarów, wskazując jednocześnie przesłanki takiego odstąpienia, którymi są potrzeba ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Oznacza to, że zakazane będzie wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z ustawą, instytucją obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie Inspekcja Handlowa. Kontrolowana będzie m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

  "Przedmiotową ustawą wprowadzono dodatkowo przepisy umożliwiające nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Kary mają wynosić od 10 tys. zł do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z ustawą, karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli" - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1 oraz art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 11:23Prezydent podpisał ustawę uchylającą podatek węglowodorowy 

  Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem ustawy jest uchylenie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym" - czytamy w komunikacie.

  W związku z uchyleniem podatku węglowodorowego, ustawa zakłada przyśpieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin (gazu ziemnego i ropy naftowej). Zgodnie z art. 6 uchwalonej ustawy, podatek ten będzie płatny z dniem wejścia jej w życie, natomiast art. 10 zakłada, iż ustawa, co do zasady, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia.

  "Uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Przywrócono również możliwość składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniających pracowników" - czytamy dalej.

  Ustawa co do zasady wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

  - art. 3 pkt 3 i art. 9, dotyczących zeznania CIT-8, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r.;

  - art. 3 pkt 2 i art. 8, dotyczących sprawozdań finansowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 10.10, 15:45Tchórzewski: Projekt specustawy górniczej nie dotyczy Śląska 

  Opole, 10.10.2019 (ISBnews) -  Projekt tzw. specustawy górniczej ma usprawnić inwestycję w kopalnię węgla brunatnego w Złoczewie, a nie kopalnie na Śląsku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  "Specustawa nie dotyczy Śląska, a dotyczy Złoczewa" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Opolu.

  Tzw. specustawa to projekt nowelizacji prawa górniczego, która ma ułatwić wydobycie węgla.

  (ISBnews)

 • 26.09, 11:44Główny geolog: Projekt polityki surowcowej wymaga sporej weryfikacji 

  Siedlce, 26.09.2019 (ISBnews) - Projekt polityki surowcowej Polski, który został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów powinien zostać poddany weryfikacji i zmianom priorytetów, uważa wiceminister środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio.

  "Polityka surowcowa została przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów, jednak wymaga ona sporej weryfikacji i zmiany priorytetów. Chcielibyśmy, żeby ten dokument określał nasze potrzeby nie tylko z perspektywy surowców, które mamy w kraju, ale też, jak powinniśmy zapewnić surowce sprowadzane z różnych kierunków geograficznych" - powiedział Dziadzio podczas sesji plenarnej Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego (OSG) w Siedlcach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym OSG.

  Jego zdaniem, w polityce surowcowej powinny zostać uwzględnione zjawiska geopolityczne, które wpływają na to, skąd Polska będzie mogła sprowadzać surowce.

  "Powinniśmy zwrócić uwagę także na surowce wtórne, na odzyskiwanie pierwiastków z surowców, które znajdują się u nas na hałdach. Polityka surowcowa to również woda pitna i zasoby energii geotermalnej" - dodał wiceminister.

  Podkreślił też, że działania nakierowane na politykę surowcową państwa powinny być realizowane w horyzoncie czasowym kolejno 2025, 2030, 2040 i 2050 roku.

  Dr Piotr Dziadzio objął stanowisko głównego geologa kraju i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska 1 sierpnia 2019 r.

  (ISBnews)

   

 • 30.08, 14:25Prezydent podpisał tzw. specustawę terminalową 

  Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302, z późn. zm.) jest usprawnienie procesu budowy kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłączy do wytwórców energii elektrycznej, pozwalającej na bezpieczną realizację dostaw paliwa gazowego pochodzącego z terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do jak najszerszej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych" - czytamy w informacji.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, nowelizacja uzupełnia katalog inwestycji towarzyszących budowie terminalu LNG w Świnoujściu, powierzając Polskiej Spółce Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie realizację budowy:

  - gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Konopki - Ełk - Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

  - gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

  - gazociągu Dworzysko - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego,

  - gazociągu Kolnik - Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,

  - gazociągu Tulce - Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego,

  - gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego,

  - gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego,

  - gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego,

  - gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie znajdującego się w Zambrowie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

  - przyłącza gazowego do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego,

  - przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, podano także.

  "Do katalogu inwestycji towarzyszących wprowadzono także inwestycje realizowane przez odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji, polegających na budowie przyłącza lub gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, łączących tę jednostkę wytwórczą lub jednostkę kogeneracji z siecią przesyłową gazową" - czytamy także.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 13:51Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy 

  Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym" - czytamy w komunikacie.

  Uchylenie ustawy wynika z tego, że:

  - Niespełnione zostały założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego;

  - Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego;

  - W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nastąpiła weryfikacja przyjętych przy jej uchwalaniu założeń;

  - Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

  Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

  "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych)" - czytamy dalej.

  Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

  Przepisy dotyczące specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące zeznania CIT-8 zaczną obowiązywać 15 października 2019 r., a w zakresie sprawozdań finansowych - 1 stycznia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 22.07, 16:36Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. uchylenie ustawy o podatku węglowodorowym 

  Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. przygotowanym przez ministra finansów projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony w Polsce 18 kwietnia 2012 r. Jest on pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Podatek ten obejmował początkowo wyłącznie wydobycie miedzi oraz srebra. Jak tłumaczył wcześniej resort finansów, ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym zostały wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, w konsekwencji których, począwszy od 1 stycznia 2016 r., objęte opodatkowaniem zostało dodatkowo wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednakże podatek od wydobycia tych węglowodorów miał być pobierany od 1 stycznia 2020 r.

  We wtorek rząd rozpatrzy także projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  (ISBnews)