ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.09, 13:52Dąbrowski z ME: Polityka energetyczna uwzględni m.in. zwiększenie gazyfikacji 

  Wrocław, 20.09.2018 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętymi już założeniami do polityki energetycznej, gaz ma pełnić istotną rolę jako "paliwo przejściowe" i forma redukcji emisji. Stopień gazyfikacji kraju ma wzrosnąć do 62% w 2020 r., poinformował wiceminister Tomasz Dąbrowski.

  "Zgodnie z założeniami, które przyjęliśmy przy opracowywaniu polityki energetycznej, podejmiemy działania w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu, w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetycznego przy zapewnieniu konkurencyjnych cen tego surowca" - powiedział Dąbrowski podczas wystąpienia na IV Kongresie Energetycznym we Wrocławiu.

  Celem jest szersze wykorzystanie gazu jako surowca w krajowej gospodarce, co wpłynie na ograniczenie emisyjności.

  "Istotnym elementem działań rządu będą inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej gazu tak, aby możliwe było podniesienie poziomu gazyfikacji z 59% obecnie do 62% w 2020 r., w miarę możliwości bez dodatkowych środków finansowych" - powiedział wiceminister.

  Kolejnym obszarem ma być zapewnienie gazu jako "paliwa przejściowego", które wspiera rozwój OZE - bloki gazowe mogą pełnić rolę stabilizacyjną - i pozwala na ograniczenie niskiej emisji

  "Jednym z głównym założeń dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu są również działania związane ze zwiększaniem pojemności magazynowej. Przewidujemy także szereg działań związanych z dostosowaniem systemu gazowego do wzrostu zużycia gazu do wytwarzania energii elektrycznej" - wskazał Dąbrowski.

  Ze względu na konieczność modernizacji sektora energetycznego i wyłączenia ok. 6 500 MW mocy, powstaje konieczność budowy nowych bloków, w tym węglowych.

  "Nie przewidujemy możliwości całkowitego wyeliminowania węgla do 2050 roku, ale jego istotne ograniczenie, tak aby przynajmniej mieć na horyzoncie wypełnienie celów polityki klimatycznej UE" - podkreślił Dąbrowski.

  "Obowiązkową częścią polityki energetycznej jest prognoza zapotrzebowania na paliwa w perspektywie co najmniej 20 lat. Będzie ona przedstawiać udział paliw w rynku mocy wytwórczych do 2050 r., jak i produkcję tych mocy. Na tym etapie pokażemy też emisje i prawdopodobnie również koszty z tym związane" - wskazał także.

  Dąbrowski zapowiedział wcześniej dziś, że polityka energetyczna państwa i krajowy plan na rzecz energii i klimatu powinny być gotowe w tym samym czasie, w tej połowie roku.

  (ISBnews)

   

 • 08.08, 15:31Prezydent podpisał nowelizację ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw 

  Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podała Kancelaria Prezydenta.

  "Zasadniczym celem uchwalonej ma być wprowadzenie zmian umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeniami w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych i innych substancji. Zmiany te mają również na celu uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu paliw stałych spełniających wymagania jakościowe dla paliw przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego" - czytamy w informacji.

  Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog paliw stałych. Zgodnie z ustawą, paliwem stałym jest m.in. węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, biomasa, torf, mieszanka powyższych paliw. Ponadto wprowadzono pojęcie paliw stałych niesortowanych, co ma pozwolić na doprecyzowanie jakie paliwo nie spełnia wymagań określonych na podstawie ustawy.

  "Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania co najmniej raz na dwa lata przez ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw gospodarki, przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych wskazanych w ustawie, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów" - czytamy dalej.

  Jednocześnie wprowadzono możliwość czasowego odstąpienia (na okres nie dłuższy niż 60 dni) od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli wystąpią nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

  Ustawa zabrania sprzedaży i importu do sektora komunalno-bytowego paliw, które nie spełniają wymogów rozporządzenia jakościowego (wymogi m. in. dla węgla kamiennego i brykietów) lub są wprost wyłączone z wprowadzenia do obrotu do tego sektora (wskazane wprost w ustawie muły węglowe i flotokoncentraty, węgiel brunatny, paliwo powstałe z dowolnego zmieszania paliw stałych zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego).

  Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu wskazanego w ustawie paliwa stałego, będzie wystawiał "świadectwo jakości", tj. dokument potwierdzający spełnienie przez paliwa stałe wymagań jakościowych.

  "Przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe niezgodnie z ustawą i wymaganiami jakościowymi rozporządzenia będzie podlegać karze grzywny od 50 tys. do 500 tys. złotych lub karze pozbawienia wolności. Natomiast przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe do sektora komunalno-bytowego, nie wystawiając lub nie przekazując świadectwa jakości albo wystawiając świadectwo jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym, podlegać będzie administracyjnej karze pieniężnej od 10 tys. do 100 tys. złotych" - podano także.

  W związku z przyjętymi zmianami w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw uchwalona ustawa wprowadza zmianę w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.), mającą na celu umożliwienie objęcie kontrolą paliwa stałego importowanego na cele użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zakazów wprowadzania do obrotu oraz obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu węgla brunatnego, które wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 09:20Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

  Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Energii ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych powstałych w trakcie ich spalania. W ten sposób zostanie ograniczony smog i napływ węgla niesortowanego do Polski. Przyjęte rozwiązania prawne wpisują się w działania mające na celu istotną poprawę jakości powietrza" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii.

  Przyjęte regulacje wyznaczają standardy jakości dla paliw stałych przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym.

  "Jednocześnie w rządzie trwają prace nad przygotowaniem działań osłonowych, które zostaną skierowane do najmniej zamożnych obywateli korzystających dotychczas z paliw najgorszej jakości" - czytamy dalej.

  Zgodnie z przepisami ustawy, sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości dla paliw sprzedawanych do sektora komunalno-bytowego.

  "Świadectwo takie określi niezbędne dla kupującego parametry paliwa stałego. Dzięki temu kupujący uzyska rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu. Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł. Chodzi o niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym" - podano także.

  Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych. Koszty kontroli w całości będzie ponosił Skarb Państwa.

  Podczas drugiego czytania do ustawy w Sejmie wprowadzono poprawkę dotyczącą węgla brunatnego. Dopuszczenie do sprzedaży tego paliwa po uprzednim poddaniu termicznej obróbce umożliwi dalsze korzystanie z kotłów przeznaczonych do tego typu węgla bez zwiększania kosztów grzewczych, podkreślono.

  Ustawa została notyfikowana w Komisji Europejskiej 14 marca 2018 r. W obowiązkowym okresie wstrzymania procedury legislacyjnej państwa członkowskie i KE nie zgłosiły komentarzy i opinii do przedmiotowego projektu, co oznacza, że projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

  "Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie będzie możliwe zakończenie prac na rozporządzeniami w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych, metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych, wzoru świadectwa jakości. W ten sposób cały pakiet rozwiązań prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Energii wejdzie w życie" – podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 13:00Senat przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej 

  Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma przyczynić się do zakończenia rozbudowy terminalu i budowy gazociągu Baltic Pipe w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r.

  Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 77 posłów, nikt nie był przeciw, 2 wstrzymał się od głosu. Senat wprowadził trzy poprawki do nowelizacji ustawy. 

  "Niniejszy projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw [...] ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

  W projekcie przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:
  - doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne,
  - naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym przez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych tzw. specustawach,
  - zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych,
  - wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  (ISBnews)

   

 • 26.06, 16:20IGMNiR: Projekt ustawy o odpadach uderzy w branżę metali nieżelaz. i recyklingu 

  Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Przepisy zawarte w projekcie ustawy o odpadach nie zakończą pożarów na wysypiskach, a uderzą w branżę metali nieżelaznych i recyklingu, uważa Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR), która apeluje o skorygowanie zmian w ustawie.

  "Projekt ustawy o odpadach, który w środę będzie czytany w Sejmie, nie zakończy pożarów na wysypiskach. Rykoszetem ustawa w proponowanym kształcie uderzy w przemysł metali nieżelaznych i recyklingu, pociągając za sobą inne branże. Ograniczy poziom recyklingu w Polsce, utrudniając realizację krajowej polityki ekologicznej w kontekście wymogów unijnych. Dlatego apelujemy o skierowanie projektu do dalszych konsultacji, tak aby w gronie ekspertów wypracować najlepsze rozwiązania w interesie przemysłu i ukrócić patologie w branży odpadów" – powiedział prezes IGMNiR Kazimierz Poznański, cytowany w komunikacie.

  Izba podkreśla, że produkcja metali nieżelaznych z surowca pozyskanego z recyklingu związana jest z dużo mniejszym zużyciem energii i emisji CO2 do atmosfery w porównaniu do produkcji metali z surowca pierwotnego. Dodatkowo branża recyklingu metali zatrudnia bezpośrednio kilkanaście tysięcy pracowników, a pośrednio daje pracę kilkudziesięciu tysiącom ludzi w Polsce.

  Zdaniem Izby, projekt ustawy nakłada nieuzasadnione ograniczenia i wprowadza dodatkowe znaczące koszty dostosowania do nowych wymogów, które na obecnym etapie mogą trwale ograniczyć rozwój branży.

  "Biorąc pod uwagę fakt, że co roku branża sprowadza z zagranicy ok. 400 tys. ton i eksportuje ok. 500 tys. ton złomów, istotne podniesienie np. opłat skarbowych za międzynarodowy transport odpadów zwiększa koszty dla branży i obniża jej pozycję konkurencyjną w Europie. Niektóre zapisy dotyczące, np. ograniczenia czasu magazynowania odpadów do jednego roku wprowadzają ekspozycję branży na ryzyko zmian cen surowca. Dotąd przy dużych wahaniach cen, firmy przetrzymywały surowiec do czasu wzrostu cen do odpowiedniego poziomu, efektywnie zabezpieczając się przed stratami" – czytamy dalej.

  Projekt ustawy wprowadza także ograniczenia dla lokowania działalności recyklingowej na terenach bez planu zagospodarowania. W wielu przypadkach gminy, ze względu na duże koszty, nie uchwalają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc stosuje się konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

  "Wprowadzenie powyższego wymogu spowoduje konieczność przeniesienia dotychczasowej działalności związanej z recyklingiem metali nieżelaznych z miejsc znajdujących się na dalekich obrzeżach miast w miejsca objęte planem, które zwykle znajdują się bliżej intensywnej zabudowy mieszkaniowej" – zaznaczono.

  Projekt ustawy wprowadza również zapis o własności terenu, na którym odbywa się zbieranie odpadów niebezpiecznych. Zdaniem IGMNiR taki zapis doprowadzi do spadku poziomu recyklingu niektórych odpadów niebezpiecznych, np. zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w Polsce. W wyniku tego zlikwidowanych zostanie wiele miejsc przyjmowania tego typu odpadu, ze względu na brak tytułu własności miejsca zbierania.

  "Projekt ustawy może ograniczyć recykling złomów metali nieżelaznych w Polsce. W efekcie, krajowy przemysł będzie zmuszony do zakupu surowców pierwotnych i wtórnych z zagranicy. Konieczność zakupów surowców z zagranicy, w szczególności surowców objętych cłem (np. aluminium 3% cło na import spoza krajów Unii Europejskiej) istotnie zmniejszy atrakcyjność Polski jako miejsca do budowania nowoczesnych zakładów przemysłowych. To może mieć przełożenie na atrakcyjność Polski dla inwestycji zagranicznych i w konsekwencji ograniczyć rozwój takich branż, jak np. branża motoryzacyjna, branża producentów okien i drzwi" – podsumowano.

  (ISBnews)

 • 15.06, 13:58Nowela Prawo geologiczne i górnicze zostało przyjęte przez Sejm 

  Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zakładający ułatwienia i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów.

  Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 412 posłów, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

  Według uzasadnienia projektu, dla dużych przedsiębiorstw przyjęcie ustawy wpłynie na ułatwienie i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów.

  "Odblokowanie obszarów kraju dla działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej w zakresie węglowodorów; większe udokumentowanie zasobów; większe wydobycie. Koszt uzyskania przez przedsiębiorcę pakietu danych geologicznych jest znacznie niższy niż koszt sporządzenia go przez PIG-PIB (finansowany ze środków NFOŚiGW). Ułatwienia w uzyskaniu przedłużenia terminu ważności koncesji wydobywczych dla złóż węgla kamiennego i brunatnego" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). 

  W przypadku sektora małych i średnich firm również oznaczać to będzie ułatwienie i uproszczenia w ramach procedury koncesyjnej w zakresie węglowodorów. Odblokowanie obszarów kraju dla działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej w zakresie węglowodorów; większe udokumentowanie zasobów; większe wydobycie. Koszt uzyskania przez przedsiębiorcę pakietu danych geologicznych jest znacznie niższy niż koszt pozyskania go przez PIG-PIB (finansowany ze środków NFOŚiGW).

  W ocenach skutków wprowadzenia projektów ustawy napisano, że dodatkowe wpływy dla NFOŚiGW oraz JST będą generowały opłaty eksploatacyjne za wydobycie gazu ziemnego zawierającego hel.

  "Współwystępuje on w Polsce w złożach gazu ziemnego jako kopalina towarzysząca. Stawka opłaty eksploatacyjnej dla gazów szlachetnych została ustalona w wysokości 40 zł/tys. m3. Wprowadzono dwie nowe stawki dla gazu ziemnego z zawartości helu > 0,2%, w zależności od ilości wydobytego gazu ziemnego w okresie rozliczeniowym (powyżej i poniżej 2 500 m). Proponowane stawki opłat dla tego rodzaju gazu ziemnego wynoszą 23,40 zł/tys. m3 i 6,07 zł/tys. m3. Ponadto wprowadzona stawka za wydobycie pierwiastków ziem rzadkich wynosi 500 zł/kg. Nie sposób wyliczyć potencjalnych wpływów z wprowadzenia stawki" - czytamy dalej.

  Według ustawodawcy, obniżenie kosztów przygotowania informacji o obszarze dla którego ma być wydana koncesja - w ramach procedury "open door" w zakresie węglowodorów - nie ma obowiązku przygotowywania jej. 

  "Wydatki, jakie poniósł Skarb Państwa (NFOŚiGW) na przestrzeni lat 2016-2017 w związku ze zleceniem Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PIG-PIB) przygotowania pakietów danych geologicznych niezbędnych do ogłoszenia procedury przetargowej, wyniosły około 2,4 mln zł. Koszt sporządzenia 1 pakietu przez PIG-PIB wyniósł średnio 89 tys. zł. Wydatkiem tym zostaną obciążeni przedsiębiorcy, przy czym koszt sporządzenia jednej informacji przez agencje konsultingowe wynosi około 20 tys. zł. Wprowadzenie procedury 'open door' zmniejszy zatem wydatki NFOŚiGW, a wydatki przedsiębiorców będą niższe niż w przypadku zleceń kierowanych do PIG-PIB" - czytamy także.

  W związku z przesunięciem na dzień 1 stycznia 2020 r. przepisów regulujących wysokość stawek opłaty eksploatacyjnej dotyczącej gazu ziemnego zawierającego hel ustawa nie będzie wywierała skutków w roku 0, tj. 2018, i w 1 roku, tj. 2019, na dochody JST i NFOŚiGW.

  "Ponadto przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze, które stanowią dochód Skarbu Państwa. Nie sposób oszacować tych wpływów. Użytkowanie górnicze ustanawia się w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów. Wysokość opłat ustanawia się w ramach umowy cywilno-prawnej o ustanowienie użytkowania górniczego, chyba że ustanowienie użytkowania górniczego jest poprzedzone przetargiem lub procedurą porównania wniosków. Wtedy wysokość wynagrodzenia proponowana jest przez oferenta, przy czym jest nie niższa niż określona w obwieszczeniu o przetargu/procedurze, i stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty" - czytamy także.

  Planuje się, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 57 lit. b, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r

  (ISBnews)

   

 • 07.06, 09:25Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej 

  Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma przyczynić się do zakończenia rozbudowy terminalu i budowy gazociągu Baltic Pipe w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r.

  Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

  "Niniejszy projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw [...] ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

  W projekcie przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

  - doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne,

  - naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym przez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych tzw. specustawach,

  - zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych,

  - wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  (ISBnews)

 • 05.06, 16:23Scenariusz bazowy dla węgla brunatnego przewiduje łącznie 6 GW mocy wytwórczych 

  Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Scenariusz bazowy przedstawiony w "Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego", obejmującym lata 2018-2030 z perspektywą do 2050 r., zakłada zagospodarowanie złóż Gubin 2, Złoczew, Ościsłowo i Dęby Szlacheckie i przewiduje 6 000 MW mocy zmodernizowanych i nowych jednostek wytwórczych, podało Ministerstwo Energii.

  "Wśród rozpatrywanych w Programie scenariuszy zagospodarowania złóż, rekomendowanym scenariuszem jest tzw. scenariusz bazowy. Zgodnie z tym scenariuszem, inwestycje w poniżej wymienione nowe złoża węgla brunatnego dają możliwość skutecznego wypełnienia luki powstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych opartych na tym surowcu" - czytamy w Programie.

  Zdaniem autorów dokumentu, opcje szczególnie perspektywiczne, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne oraz stan zaawansowania prac koncepcyjno-projektowych, to:

  - Zagospodarowanie złoża Gubin 2,

  - Zagospodarowanie złoża Złoczew,

  - Zagospodarowanie złóż konińskich (Ościsłowo i Dęby Szlacheckie)

  "Przy założeniu realizacji wszystkich wskazanych powyżej opcji, moc zmodernizowanych istniejących jednostek wytwórczych dla potrzeb zagospodarowania nowych złóż oraz budowa nowych kompleksów wynosiłaby około 6 000 MW, a potencjał produkcji energii około (40 - 45) Twh/rocznie" - czytamy dalej.

  Scenariusz zakłada, że jednostki wytwórcze budowane byłyby na bazie złoża Złoczew i Gubin 2, a wprzypadku złóż konińskich założono wydłużenie czasu pracy elektrowni Pątnów II w oparciu o złoże Ościsłowo.

  Po zakończeniu wydobycia węgla w obecnie funkcjonujących kopalniach odkrywkowych, pokrywałoby to około 25% prognozowanego w tym okresie zapotrzebowania na energię elektryczną, pozostawiając przestrzeń na wykorzystanie innych technologii i dywersyfikację przyszłego krajowego miksu paliwowego.

  "Strategiczne decyzje odnośnie przyszłej roli węgla brunatnego i budowy nowych kompleksów powinny zostać podjęte najpóźniej w latach 2018/2019. Brak takich decyzji przełoży się na powstanie znaczącej luki w pokryciu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE po 2030 roku, która będzie musiała zostać uzupełniona w oparciu o inne technologie i paliwa lub import energii elektrycznej spoza Polski" - napisano także w dokumencie. 

  Przy projektowaniu miksu paliwowo-energetycznego Polski w perspektywie po 2050 roku brane będą pod uwagę również inne perspektywiczne i niezagospodarowane dotąd złoża węgla brunatnego, a w szczególności złoża: Legnica oraz Oczkowice, które do tego czasu będą podlegać ochronie przed zabudową powierzchniową poprzez niezbędne zmiany w prawie, podkreślono również.

  Autorzy programu szacują, że:

  - złoże Gubin 2 może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie;

  - złoże Złoczew może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie;

  - złoże Dęby Szlacheckie może być zagospodarowane do 2050 r. i zapewnić wydobycie 4 mln t rocznie;

  - złoże Ościsłowo może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 3 mln t rocznie;

  - złoże Legnica może być zagospodarowane do 2050 r. i zapewnić wydobycie 30-40 mln t rocznie;

  - złoże Oczkowice może być zagospodarowane do 2050 r. i zapewnić wydobycie 10-18 mln t rocznie;

  Na podstawie informacji od spółek na temat nakładów inwestycyjnych na realizację nowych kompleksów paliwowo-energetycznych opartych o węgiel brunatny, w Programie oszacowano koszty realizacji tego celu szczegółowego w perspektywie do 2030 roku. Biorąc pod uwagę to, że poszczególne projekty znajdują się na wstępnym etapie analiz, oszacowano koszty realizacji zadań i przyjęto średnią wartości w rozbiciu na roczne nakłady.

  Nakłady inwestycyjne w latach 2018-2030 na udostępnienie złóż oszacowano na 711,54 mln zł rocznie, a nakłady w latach 2018-2030 na budowę elektrowni na 3 846,15 mln zł rocznie.

  "Wszelkie działania zmierzające do uruchomienia nowych kompleksów będą finansowane ze środków własnych spółek. W tym kontekście należy mieć jednak na względzie konieczność wypracowania rozwiązań zapewniających wykonalność ekonomiczną projektów inwestycyjnych. Bez odpowiednich rozwiązań spółki nie będą skłonne finansować nowych przedsięwzięć" - wskazano w dokumencie. 

  Głównym celem strategicznym programu, opracowanego w Ministerstwie Energii i przyjętego przez Radę Ministrów, jest stworzenie warunków sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne technologie, w tym również przez wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Powinno to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wspieraniu konkurencyjności naszej gospodarki. W praktyce chodzi o zbudowanie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach

  (ISBnews)

   

 • 05.06, 11:03ME: Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego 

  Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego", podało Ministerstwo Energii.

  "Głównym celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla brunatnego w oparciu o innowacyjne i efektywne technologie, w tym również przez wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Powinno to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wspieraniu konkurencyjności naszej gospodarki. Dlatego niezbędna jest budowa rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach" - czytamy w komunikacie. 

  Zasoby węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych złożach umożliwiają utrzymanie stabilnego poziomu wydobycia i pracy kompleksów tylko do ok 2030 r.

  "Bez modernizacji istniejących jednostek wytwórczych, zagospodarowania nowych złóż i budowy nowych kompleksów w latach 2040-2045 nastąpi w Polsce całkowity zanik mocy wytwórczych opartych na węglu brunatnym i praktycznie likwidacja branży" - wskazano także.

  Węgiel brunatny wydobywa się w Polsce w pięciu kopalniach odkrywkowych: Bełchatów, Turów, Konin, Adamów i Sieniawa.

  "Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę udokumentowanych złóż węgla brunatnego konieczne jest stworzenie rankingu złóż strategicznych, które ze względu na posiadane parametry i lokalizację mają największy potencjał do zagospodarowania. Złoża te powinny także podlegać bezwzględnej ochronie. Sposób i zakres ochrony zostanie określony w odrębnym dokumencie" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 05.06, 08:01Połączone komisje sejmowe przyjęły projekt zmian w tzw. ustawie terminalowej 

  Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych - Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – przyjęto i skierowano do dalszych prac w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tzw. ustawy terminalowej, oraz niektórych innych ustaw.

  Za przyjęciem projektu głosowało 28 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymały się 4 osoby.

  Na posła sprawozdawcę wybrano Annę Paluch, wcześniej przewodniczącą podkomisji zajmującej się projektem ustawy.

  "W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

  a) doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne,

  b) naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym przez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych specustawach,

  c) zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą, przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych,

  d) wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317)" – czytamy w "Ocenie skutków regulacji" dołączonej do projektu ustawy.

  Planowanym efektem wprowadzenia zmian w ustawie terminalowej jest zakończenie objętych nią inwestycji w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r., podano także.

  (ISBnews)

 • 02.05, 11:30Polfrost: Ustawa o monitorowaniu jakości paliw uderza w terminale przygraniczne 

  Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Nowa ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw uderza głównie w polskie firmy, które są właścicielami terminali przygranicznych i polskie firmy handlujące węglem, uważa Dariusz Lewko, dyrektor zarządzający Polfrost Terminal, która wraz z innymi siedmioma firmami jest właścicielem terminali przygranicznych po polskiej stronie

  W projekcie zmian czytamy, że węgiel, który trafia do Polski nie może zawierać więcej niż 10% tzw. podziarna. W czasie transportu węgiel w sposób naturalny kruszy się i zgodnie z nowymi wymogami, zanim znajdzie się na rynku, musi być odpowiednio przesortowany.

  "Obecnie sortowanie to odbywa się to w Polsce, w terminalach przygranicznych, w których pracuje ponad 2 tys. osób. Propozycje zawarte w tej ustawie doprowadzą do tego, że przeładunek oraz sortowanie tego węgla w 40-50% może być przesunięte do terminali na terenie Rosji (obwód kaliningradzki) Litwy, Białorusi oraz Ukrainy" - powiedział ISBNews Lewko.

  W polskich kopalniach produkuje się miały węglowe, czyli tzw. węgiel energetyczny. Nie produkuje się praktycznie tzw. węgla grubego (poza kopalnią Bogdanka), dlatego węgiel w takiej formie pochodzi z importu, wskazał.

  W 2017 r. import węgla wyniósł około 13,5 mln ton i pochodził  z takich krajów jak Czechy, Rosja, Australia, Kolumbia, USA. Tak zwany węgiel gruby jest zużywany przez 5,4 mln gospodarstw domowych, z czego 3,4 mln na wsi zwłaszcza w województwach północno- wschodnich i wschodnich.

  "Import ten wpływał na stabilizację cen węgla szczególnie na biedniejszych terenach wiejskich i nie stanowił on, co warto podkreślić, konkurencji dla polskich kopalń. Ustawa ta uderzy też w gospodarstwa ogrodnicze, które są zainteresowane niską cena węgla tak, by ich produkty mogły być konkurencyjne" - wskazał dyrektor Polfrostu.

  "Pierwotnie ustawa miała zablokować napływ złej jakości węgla. Jednak w kształcie, w jakim się ukazała, dopuszcza na polski rynek napływ węgla energetycznego a zmierza do zablokowania w dużej mierze importu tzw. węgla grubego, którego praktycznie w Polsce się nie produkuje" - dodał.

  Według niego, w praktyce doprowadzi to do tego, że węgiel i tak wjedzie do Polski, ale jego przeładunek oraz sortowanie będą przesunięte do terminali rosyjskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich. Może ona również doprowadzić do spadku ściągalności VAT.

  25 kwietnia ustawa została przedstawiona na obradach sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa oraz odbyło się jej pierwsze czytanie. W pracach komisji nie mogli, mimo wcześniejszego zaproszenia, wziąć udziału przedstawiciele firm terminali z terenów przygranicznych. Sejm został tego dnia zamknięty z powodu protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych, przypomniał Lewko.

  "Proces legislacyjny już ruszył. Liczymy zatem, że Ministerstwo Energii, które wcześniej zapewniało na wcześniejszych spotkaniach o możliwości kompromisu w tej ustawie oraz posłowie z komisji, pochylą się nad naszymi postulatami, a przede wszystkim umożliwią nam udział w pracach komisji. Tak, abyśmy nie musieli zwalniać pracowników naszych terminali" - podsumował dyrektor Polfrostu.

  25 kwietnia br. Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z poprawkami legislacyjnymi.

  Na początku stycznia br. minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową.

  Według autorów, ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

  Zarządzane przez Polfrost terminale rozmieszczone są od Braniewa poprzez Sokółkę, Małaszewice, a skończywszy na Medyce koło Przemyśla.

  (ISBnews)

   

 • 25.04, 14:23Sejmowa komisja przyjęła projekt noweli ustawy o jakości paliw stałych 

  Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z poprawkami legislacyjnymi.

  "Celem projektowanej ustawy jest poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie ze sprzedaży - głównie do sektora komunalnego - paliw stałych najgorszej jakości" - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przedstawiając projekt na posiedzeniu komisji. 

  Za głosowało 19 członków komisji, nikt nie głosował przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

  Na sprawozdawcę wybrano posła Wiesława Krajewskiego.

  Na początku stycznia br. minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu 2018 r.

  Jak wówczas informował minister, kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową.

  Ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

  (ISBnews)

   

 • 19.04, 16:50Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego 

  Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). 

  "W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:
  a) doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne;
  b) naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym poprzez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych specustawach;
  c) zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą, poprzez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych;
  d) wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej" - czytamy w ocenach skutków regulacji (OSR).

  Planowanym efektem wprowadzenia zmian w ustawie terminalowej jest zakończenie objętych nią inwestycji w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r.

  "Skutkiem realizacji polityki dywersyfikacji źródeł gazu będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez pełne zintegrowanie krajowego systemu przesyłowego z systemami gazowniczymi innych krajów (w szczególności z Danią, dzięki czemu Rzeczpospolita Polska uzyska dostęp do norweskich źródeł). Tym samym zminimalizowane zostaną ryzyka związane z występowaniem ograniczeń albo przerw w dostawach gazu" - czytamy dalej. 

  Kolejną konsekwencją sprawnego ukończenia realizacją zadań objętych ustawą terminalową będzie wzrost konkurencji na rynku gazu, który ograniczy możliwość stosowania nierynkowych cen dla odbiorców gazu, podano także. 

  "Inwestycje towarzyszące inwestycjom w zakresie terminalu określone w projektowanej ustawie zostaną sfinansowane ze środków własnych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A z siedzibą w Warszawie, z wyjątkiem kosztów wywłaszczeń ponoszonych przez Skarb Państwa" - czytamy także. 

  Według OSR, szacunkowe zyski podatkowe dla budżetu oszacowano przy założeniu 19% podatku dochodowego, 15% odpisu z zysku po opodatkowaniu, przyrostu ilości gazu na podstawie aktualnej prognozy zapotrzebowania na usługę przesyłową na lata 2018-2038, uśrednionej opłaty za usługę przesyłową na poziomie 104,70 zł za 1 000 m3 gazu oraz na podstawie danych sprawozdawczych operatora; marżę zysku brutto przyjęto na poziomie 20% wartości sprzedaży. Szacowany wzrost wolumenu przesyłanego gazu (o 26 431 mln m3 w okresie do 2028) będzie efektem realizacji inwestycji wskazanych w projekcie ustawy).

  "Szacowane dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) w poszczególnych latach stanowią sumę szacowanych podatków należnych od każdego składnika infrastruktury przesyłowej. Wyliczeń dotyczących dochodów JST dokonano przy założeniu, że:
  - w przypadku inwestycji noworealizowanych podatki szacowane są jako 2% od wartości brutto środków trwałych, począwszy od początku roku następującego po roku oddania tych elementów infrastruktury przesyłowej do eksploatacji,
  - w przypadku zadań modernizacyjnych i odtworzeniowych podatki szacowane są jako 2% od średniej wartości brutto środków trwałych w danym okresie, uwzględniając zarówno przyrost, jak też całkowite umorzenie majątku i ewentualne wyłączenia elementów infrastruktury przesyłowej z eksploatacji" - czytamy także. 

  W zakresie realizacji inwestycji, które będą mogły być realizowane na podstawie ustawy terminalowej w związku z przepisami art. 38 pkt 2 lit. zg założono, że w pierwszym i w drugim roku od wejścia w życie ustawy, do użytku oddanych zostanie po 10 km gazociągów realizowanych w tym trybie, w 3 roku - 100 km gazociągów, a w ciągu następnych lat co roku przybywać będzie ich po 50 km, podano także.

  Określając wysokość wydatków budżetu państwa wzięto pod uwagę wpływ postanowień projektu ustawy terminalowej na, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 906), maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań przejętych przez wojewodów. Koszty ponoszone przez budżet państwa wynikające z nowelizacji specustawy to środki wypłacane przez wojewodów głównie za wywłaszczenia gruntu pod Zespoły Zaporowo Upustowe.

  Zakłada się, że dochody budżetu państwa w ciągu 10 lat obowiązywania regulacji wyniosą 172,4 mln zł, a JST - 576,5 mln zł. Wydatki z budżetu w ciągu 10 lat zostały oszacowane na 7,41 mln zł.

  "Terminowa realizacja przedsięwzięć objętych projektem ustawy będzie miała pozytywny wpływ na sektor dużych przedsiębiorstw, sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rodziny, obywateli i gospodarstwa domowe, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju, co powinno spowodować stabilność rynku energetycznego i umożliwić długoterminowe prognozowanie stopy wydatków w tym zakresie, a w dalszej perspektywie, wskutek większej konkurencji na rynku gazu ziemnego, zapewni niższe ceny gazu" - czytamy również. 

  Inwestycje prowadzone na podstawie ustawy mają zostać ukończone do 2022 r. zapewniając dywersyfikację źródeł gazu ziemnego, podkreślono w dokumencie. 

  Osobą odpowiedzialną za projekt jest Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

  Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 10.04, 15:28ME: Weszło w życie rozporządzenie ws. zasad kształtowania taryf gazowych 

  Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rozporządzenie ministra energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi zaczęło obowiązywać na początku kwietnia, podało Ministerstwo Energii. Nowe przepisy dostosowują dotychczasowe zasady kalkulacji taryf do potrzeb rynku i regulacji UE oraz mają zachęcać obywateli do korzystania z gazu ziemnego.

  "Nowe przepisy, wynikające z obowiązku wykonania ustawy o efektywności energetycznej, zapewniają odbiorcy większą kontrolę nad zużyciem gazu ziemnego. Pozwalają mu ponadto bardziej świadomie i oszczędnie gospodarować zużyciem, dzięki rozszerzeniu zakresu informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa gazowe. Ułatwiają również rozliczanie się z dostawcą za pomocą przedpłatowego układu pomiarowego" - czytamy w komunikacie.

  Przewidziano między innymi ułatwienie dochodzenia rekompensaty za wstrzymanie dostaw gazu czy obniżenie jakości dostarczonego gazu.

  "Dla odbiorców gazu ziemnego wprowadzono udogodnienie w postaci obniżenia kosztów przyłączenia do sieci gazowej, tym samym zwiększając dostępność paliw gazowych. W połączeniu z malejącymi cenami gazu ziemnego, znacznie prostsze będzie podjęcie decyzji o wykorzystaniu gazu ziemnego jako paliwa bardziej ekologicznego i przyjaznego dla środowiska" - czytamy dalej.

  Konieczność przygotowania nowego rozporządzenia wynikała m.in.. z obowiązku wykonania kodeksu sieci ustanowionego przez Komisję Europejską, dotyczącego zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu. Rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu wdrażają europejski mechanizm zatwierdzania taryf przesyłowych dla gazu, którego celem jest większa przejrzystość i dostępność dla użytkowników systemu gazowego.

  Nowe rozporządzenie obniża również opłaty za usługi krótkoterminowe i przerywane oraz umożliwia oferowanie przez operatora systemu magazynowania usług w drodze aukcji.

  Rozporządzenie Ministra Energii z 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi zastąpiło rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, podano także.

  (ISBnews)


   

 • 21.03, 10:58ME pracuje nad rozwiązaniami chroniącymi konsumentów energii i gazu 

  Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii uważa za zasadne rozważenie rozwiązań chroniących konsumentów zawierających umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi, polegających m.in. na wprowadzeniu wzorców umownych, obowiązku informowania odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w sposób jasny o istotnych postanowieniach umowy, itd., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. Resort pracuje nad przepisami w tym zakresie. 

  "Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystąpił z postulatem wprowadzenia zakazu zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego. Wydaje się jednak, że zakaz taki może prowadzić do ograniczenia prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy oraz ograniczenia odbiorcom możliwości wykorzystania innych kanałów kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi. W związku z powyższym, wydaje się zasadne rozważenie innych rozwiązań, polegających m.in. na wprowadzeniu wzorców umownych, obowiązku informowania odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne w sposób jasny o istotnych postanowieniach umowy, itd." - napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Wiceminister przypomniał też, że w Ministerstwie Energii jest przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z projektem, kompetencje regulatora ds. energetyki zostaną rozszerzone m.in. o sprawy sporne dotyczące zmiany umowy sprzedaży paliw gazowych i energii. W ten sposób zostanie uszczelniony system kontroli nad umowami zawieranymi przez odbiorców ze sprzedawcami energii elektrycznej.

  "Dodatkowo, w Ministerstwie Energii rozważa się wzmocnienie współpracy ww. organów w zakresie rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umów zawierających m.in. niedozwolone postanowienia umowne oraz będących przejawem nieuczciwej praktyki przedsiębiorstwa energetycznego, a wręcz skupienie spraw dotyczących nieuczciwych praktyk względem konsumentów z zakresu energetyki w jednym organie sprawującym nadzór nad rynkiem energii. Powinno to przyczynić się do usprawnienia postępowania a także zagwarantowania, że sprawy te będą rozpatrywane przez wykwalifikowany personel zajmujący się na co dzień kwestiami z obszaru energetyki" – wskazał.

  Kwestii ochrony konsumentów ma dotyczyć także nowelizacja Dyrektywy 2009/72/WE, która przewiduje wprowadzenie osobnego rozdziału zatytułowanego "wzmocnienie pozycji i ochrona konsumenta". Zostaną w niej określone m.in. obligatoryjne elementy umowy, nałożone na sprzedawcę energii elektrycznej liczne obowiązki informacyjne względem odbiorców, a także nakaz oferowania sprawiedliwych i przejrzystych ogólnych warunków umów. Warunki te będą musiały być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem i nie będą mogły zawierać pozaumownych barier dla korzystania z praw odbiorców, na przykład nadmiernej dokumentacji umów. Ponadto, odbiorcy mają być chronieni przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży.

  "Wraz z przejęciem ostatecznego kształtu uregulowań przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii niezwłocznie przystąpi do wdrożenia przepisów znowelizowanej dyrektywy" – napisał także Skobel.

  (ISBnews)

 • 20.03, 15:08Tchórzewski: Koszt podst. składek na PPK dla górnictwa węgla kam. to 110 mln zł 

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Koszt składek podstawowych przewidzianych w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowe (PPK) w części obciążającej pracodawcę dla spółek sektora górnictwa kamiennego wyniesie łącznie 110 mln zł w skali roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. W przypadku zwiększenia składek koszt może wzrosnąć nawet do 223,4 mln zł.

  "Dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, opisywany wyżej skutek finansowy wynikający z kosztów składek podstawowych w części obciążającej pracodawcę w skali roku wyniesie 110 mln zł" - napisał Tchórzewski w uwagach zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych.

  Kwota wyliczona dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) to 54 mln zł rocznie, dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 32 mln zł rocznie, dla Taurona Wydobycie 8,5 mln zł rocznie, dla Węglokoksu Kraj 3,5 mln zł rocznie, dla Lubelskiego Węgla Bogdanka 6,9 mln zł rocznie, a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 5,1 mln zł rocznie.

  W przypadku zwiększenia przez pracodawców składek o dodatkowe 2,5 pkt proc. łączny koszt dla wszystkich spółek może sięgnąć 223,4 mln zł.

  Zdaniem ministra, kwoty te stanowią dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego bardzo duże obciążenie finansowe, w szczególności dla podmiotów będących w trakcie procesów restrukturyzacyjnych.

  "Zwracam również uwagę na konieczność wprowadzenia wyłączenia z ustawowego katalogu podmiotów objętych PPK dla osób przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla" - wskazał także minister.

  Druga proponowaną ewentualnością jest dokonanie innej modyfikacji projektu, która wyłączy ustawowy obowiązek Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) jako podmiotu zatrudniającego do prowadzenia PPK wobec pracowników.

  Pracownikom korzystającym z tego rodzaju urlopów brakuje do nabycia uprawnień emerytalnych nie więcej niż 4 lata (w przypadku urlopów górniczych) oraz 3 lata (w przypadku urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla) - zdaniem Tchórzewskiego obejmowanie ich PPK wydaje się więc bezcelowe.

  "Ponadto, w przedmiotowym projekcie brak jest rozstrzygnięcia kwestii skorzystania z PPK pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (praca pod ziemią), którzy mogą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę" - czytamy dalej.

  Minister energii zaproponował także poprawki wprowadzające wymogi doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz minimalnej wysokości kapitału zakładowego dla towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) dopuszczanych do udziału w portalu PPK.

  Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

  (ISBnews)

   

 • 06.03, 14:23Rząd przyjął pakiet przepisów ws. monitorowania jakości paliw stałych 

  Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii pakiet rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla kierowanego na rynek komunalny: projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz cztery rozporządzenia wykonawcze, podał resort. 

  "Projekt ustawy dotyczącej norm jakości paliw stałych, który zostanie skierowany do Sejmu, to element realizacji programu Czyste Powietrze. Należą do nich także przyjęcie standardów emisyjnych dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (punkt ten został zrealizowany już w ubiegłym roku poprzez wydanie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów) oraz ustanowienie programu osłonowego dla mniej zamożnych Polaków. Zostało to przyjęte do realizacji poprzez uruchomienie programu termomodernizacji skierowanego na początek do 23 polskich miast" - czytamy w komunikacie. 

  W ramach prac nad ustawą uzgodnione zostały wypracowane regulacje usuwające z domowych palenisk najbardziej szkodliwe paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów. Ustawa zakłada także wyeliminowanie z rynku tzw. węgla niesortowanego, który w całości pochodzi z importu. Wprowadza też świadectwo jakości węgla, które klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla zawierające informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw. 

  Rozporządzenie w sprawie jakości paliw stałych jednoznacznie określa parametry jakościowe paliw stałych. 

  "Szczegółowe wymagania jakościowe dotyczące paliw wprowadzanych na rynek, w tym również wymagania dotyczące maksymalnego poziomu zasiarczenia węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych, określone zostaną w rozporządzeniu ministra energii, które wydane zostanie po uchwaleniu ustawy przez Sejm" - czytamy dalej. 

  Ministerstwo podkreśliło, że nowe przepisy nie nakładają żadnych nowych obowiązków na przedsiębiorstwa górnicze, które już dzisiaj poddają cały wydobywany przez siebie węgiel badaniom laboratoryjnym. Eliminują natomiast z rynku węgiel mieszany sprzedawany przez nieuczciwych pośredników, do którego nieraz trafiają najgorsze gatunki czy wręcz odpady.

  Kontrolą zgodności jakości paliw z normami, a także prawidłowością stosowania świadectw jakości, zajmować będzie się Inspekcja Handlowa, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 13:13Woźny z MPiT: Ustawa o normach jakości węgla będzie wkrótce przyjęta przez rząd 

  Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Ustawa o normach jakości paliw stałych powinna zostać przyjęta podczas jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny.

  "Jeśli chodzi o normy jakości dla paliw stałych, to jesteśmy na absolutnym finale tej podróży. Na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń dokument będzie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu" - powiedział Woźny podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że udało się uzgodnić ostateczny kształt projektu z wszystkimi zainteresowanymi ministerstwami.

  "Normy dotyczące zawartości siarki zostały przywrócone" - powiedział.

  Wskazał też, że ustawa będzie przedmiotem dalszych prac razem z przepisami dotyczącymi programu osłonowego dla najmniej zamożnych Polaków. 

  Według wcześniejszych zapowiedzi, ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów. 

  (ISBnews)

 • 08.02, 13:10KE zatwierdziła zmiany w programie pomocy dla górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska zaakceptowała poprawki do polskiego programu pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego, wartego 5 mld zł, podała Komisja. Przewidziano przedłużenie okresu udzielania pomocy do 2023 r. wobec wcześniej planowanego 2018 r.

  "Komisja stwierdziła, że występują jedynie ograniczone zakłócenia konkurencji w związku z tym programem pomocowym" - czytamy w komunikacie.

  Aktualizacja obejmuje m.in.:

  - zmiany w zakresie jednostek produkcyjnych i terminów ich przekazania przekazania do SRK,

  - przedłużenie okresu udzielania pomocy o 5 lat - do roku 2023,

  - ujęcie w programie nowych form pomocy: zwolnienia z obowiązku uzyskania koncesji na wydobywanie metanu (po zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w tym zakresie),

  - aktualizację budżetu pomocowego, podało Ministerstwo Energii.

  "Dzięki akceptacji naszych propozycji możemy kontynuować wspieranie optymalizacji procesu zmian strukturalnych w polskim sektorze węglowym. Niezwykle ważnym narzędziem w walce o nowoczesne i konkurencyjne górnictwo jest możliwość racjonalnego wsparcia rozwoju tego sektora przez państwo" - skomentował decyzję minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie resortu.

  Komisja Europejska zatwierdziła program "Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018" w listopadzie 2016 r.

  (ISBnews)

 • 07.02, 11:01Główny geolog: Konsultacje polityki surowcowej powinny skończyć się do końca br. 

  Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Konsultacje polityki surowcowej państwa potrwają do końca roku, po czym projekt przejdzie dalsze etapy ścieżki legislacyjnej, poinformował wiceminister środowiska i główny geolog kraj Mariusz Orion Jędrysek. 

  Od listopada 2017 r. prowadzone są konferencje konsultacyjne polityki surowcowej.

  "Do końca roku powinniśmy je zakończyć, zebrać wnioski i omówić na zespole międzyresortowym, po czym dokument zostanie przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów i potem na Radzie Ministrów. Myślę, że jesteśmy w miarę w czasie, bez większych opóźnień" - powiedział Jędrysek podczas posiedzenia parlamentarnych zespołów ds. górnictwa i energii oraz surowców.

  Wskazał też, że Komitet Stały powinien wkrótce zająć się projektem ustawy powołującym Państwową Agencję Geologiczną.

  "Polska Agencja Geologiczna ma prowadzić dynamiczną realizację polityki surowcowej" - powiedział wiceminister. 

  Jego zdaniem, działalność agencji poprawi stan gospodarowania środkami publicznymi, zapewni wzrost inwestycji i obniżenie ryzyk, będzie także dysponować bankiem informacji geologicznych i prowadzić weryfikację bazy surowcowej. 

  (ISBnews)