ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.07, 16:57Senat za ustawą o osłonach dla sektora elektroenerg. i węgla brunatnego z poprawkami 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Poprawki doprecyzowują m.in. kwestie wypłat świadczeń.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Jedna z wprowadzonych poprawek określa m.in. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę świadczeń. Wysokość tej dotacji wynosi 0,1% kwoty. Zgodnie z poprawką dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń socjalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 28.07, 16:34Senat za zwolnieniem ze składki solidarnościowej firm z maks. 3 tys. pracowników 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która zakłada zwolnienie z tzw. opłaty solidarnościowej podmioty z sektora wydobywczego węgla i koksu, zatrudniające do 3 tys. pracowników. 

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się.

  Jedna z przyjętych przez Senat poprawek ma na celu zwolnienie ze składki solidarnościowej małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółek zatrudniających mniej niż 3 tys. pracowników. Jak argumentowano w trakcie prac senackich uzasadnione jest to faktem, że regulacją zostałoby objętych pięć spółek, w tym cztery zatrudniające poniżej 3 tys. osób, spośród których dwie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej pomimo dobrych wyników w 2022 r. 

  Po zmianach, które uzyskały aprobatę rządu, opłatą objęta byłaby jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa.

  Inna z przyjętych poprawek zakłada, że zamrożonymi cenami energii elektrycznej w 2023 r. mają zostać również objęte spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wcześniej zawarły umowy z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej.

  Nowela zakłada podwyższenie limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny do poziomu 3 MWh rocznie (dotychczas 2 MWh) na gospodarstwo domowe, do poziomu 3,6 MWh rocznie w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną (obecnie 2,6MWh) oraz do 4 MWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (obecnie 3 MWh rocznie). Zaproponowano też obniżenie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej z 785 zł/MWh do poziomu 693 zł/ MWh.

  Limity będą stosowane przez cały rok, przedłużenie limitu ma następować automatycznie.

  Podmioty, które w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10% otrzymają dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r.

  Nowelizacja dotyczy także wprowadzenia w 2023 r. obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu.

  Definiuje również i określa zasadę obliczania 33-procentowej składki solidarnościowej na fundusz wpłaty od nadmiarowych dochodów przekraczających 120% średnich dochodów osiągniętych we wcześniejszych 4 latach zobowiązanego przedsiębiorstwa.

  Organem odpowiedzialnym za obliczanie opłaty solidarnościowej byłby prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zapisy określają, że środki ze składki solidarnościowej będą wykorzystane na cele określone w ustawie o ograniczeniu cen prądu oraz w ustawie o ochronie odbiorców gazu. Zapisy stanowią, że prezes URE może nałożyć pieniężne kary administracyjne za uchylanie się od składki solidarnościowej.

  Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy o odpisie elektroenergetycznym na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, co ma służyć optymalizacji funkcjonowania funduszu wypłaty.

  (ISBnews)

 • 19.07, 13:25Moskwa: Rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego na sezon 2023/2024 

  Warszawa, 19.07.2023 (ISBnews) - Rząd analizuje zasadność wprowadzenia dodatku węglowego także na sezon 2023/2024, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Zasadność kontynuacji wsparcia w postaci dodatku węglowego w sezonie grzewczym 2023/2024 jest stale analizowana przez rząd RP" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

  "Obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się - nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach" - dodała.

  Podkreśliła, że rozwiązanie jest poddawane pogłębionej analizie m.in. "pod kątem specyfiki rynku energii w Polsce, mechanizmów jego funkcjonowania, a także aktualnej sytuacji rynkowej".

  W ubiegłym sezonie jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Dodatki - w zróżnicowanej wysokości, w zależności od źródła ogrzewania - otrzymały także gospodarstwa ogrzewane innymi niż węgiel surowcami.

  (ISBnews)

 • 18.07, 16:15Rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), który zakłada, że gwarancjami ma zostać objętych 70% zobowiązań finansowych NABE, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Dzięki utworzeniu Agencji możliwa będzie transformacja polskiej elektroenergetyki. NABE będzie zarazem gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju" - czytamy w komunikacie.

  Nowe rozwiązania będą konieczne dla utworzenia NABE. Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze, podkreślono.

  Utworzenie NABE ma składać się z dwóch rodzajów działań:

  - w pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  - następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). Nastąpi to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować, jako NABE.

  Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70% zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty - gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału.

  Zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:

  - kredyt odnawialny,

  - długoterminowe pożyczki;

  - limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

  Termin ochrony gwarancyjnej ma trwać osiem lat od utworzenia NABE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 18.07, 10:43Rząd zajmie się dziś projektem dot. gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu projektem ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Celem regulacji jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji energetycznej, która będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

  Utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym - Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

  W ub. tygodniu spółki energetyczne podały, że w ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze.

  Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 17.07, 09:30Rząd chce przyjąć projekt dot. gwarancji Skarbu Państwa za zobowiązania NABE 

  Warszawa, 17.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która ma stanowić podstawę prawną do udzielania takich gwarancji, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na III kw.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji Transformacji, która to realizacja będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa" – wskazano w wykazie.

  Przypomniano, że utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym - Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

  Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach GIEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

  W sobotę spółke energetyczne podały, że w ramach prac dotyczących wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w NABE minister aktywów państwowych złożył propozycje nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), Tauronowi Polska Energia, Enei i Enerdze.

  Do NABE mają zostać wydzielone z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. Po wydzieleniu aktywów węglowych koncerny energetyczne mają skupić się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. NABE ma działać w formie spółki ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

 • 14.07, 07:49Senat odrzucił nowelę ustawy prawo geologiczne i górnicze ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, która zakładała ochronę złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 51 senatorów, przeciw było 43, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja wprowadzała definicję złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju miało podlegać szczególnej ochronie prawnej. Złoża po udokumentowaniu mogły uzyskać status strategicznego po warunkiem spełniania kryteriów i w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej.

  Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać miał dwuletni termin na dokonanie przeglądu dot. spełnienia złóż strategicznych. Na terenach ponad złożami kopalin można byłoby - jak zakładała nowelizacja - prowadzić działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii (np. posadowienie farm PV) czy rolniczą.

  Inwestycje nie będą mogłyby jednak być trwale związane z gruntem, tak by nie zablokować przyszłej eksploatacji złoża. Nowela określała też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji, liberalizowała przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin, m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, a także podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

  Ustawa miała również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

  (ISBnews)

 • 13.07, 20:17Sejm za ustawą o osłonach dla pracowników sektora elektroenerg. i węgla brunatnego 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, która zakłada zapewnienie osłon socjalnych pracownikom, zatrudnionym w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej. Za ustawą głosowało 439 posłów, 11 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

  Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych  jak również spółek serwisowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

  Osłony socjalne mają obejmować:

  - urlopy energetyczne,

  - urlopy górnicze,

  - jednorazowe odprawy pieniężne.

  Urlop energetyczny będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej, w ramach określonych rodzajów prac określonych, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura pomostowa.

  Prawo do urlopu energetycznego będzie przysługiwało także pracownikom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli bezpośrednio przed dniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy byli zatrudnieni przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym.

  Urlop górniczy będzie przysługiwał w wymiarze do czterech lat:

  - pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy górniczej w rozumieniu ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury górniczej;

  - pracownikowi wykonującemu prace górnicze, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury pomostowej;

  - pracownikowi wykonującemu pracę stale i w wymiarze czasu pracy nie niższym, niż połowa pełnego wymiaru na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym, biorącemu udział w procesie wydobycia węgla brunatnego w ramach określonych rodzajów prac, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury innej niż emerytura górnicza i emerytura pomostowa.

  Urlop energetyczny lub urlop górniczy będzie przysługiwał pod warunkiem że skorzystanie z niego pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury. W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Pracownik korzystający z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego straci to uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego podejmie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na innej podstawie w przedsiębiorstwie energetycznym lub przedsiębiorstwie górniczym węgla brunatnego.

  Jednorazowa odprawa pieniężna będzie przysługiwała pracownikom, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do urlopu energetycznego lub urlopu górniczego, jeżeli posiadają co najmniej 5-letni staż pracy u pracodawcy. Jej wysokość wyniesie 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i z urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne mogą być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

  Całkowity koszt powyższych świadczeń pieniężnych będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie - w okresie do dnia 31 grudnia 2053 r. włącznie.

  Warunkiem otrzymania dotacji na urlopy energetyczne lub urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty w czasie do roku 2049.

  (ISBnews)

 • 12.07, 07:42Koszt osłon dla elektroenergetyki, górnictwa węgla brunat. to 1,27 mld zł do 2033 wg OSR 

  Warszawa, 12.07.2023 (ISBnews) - Koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1,27 mld zł do 2033r, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

  "Łączną kwotę wydatków związanych z ustawą w latach 2023-2033 szacuje się na 1 270,1 mln zł. Oszacowanie kwoty wydatków związanych z ustawowymi świadczeniami na lata 2034–2049 jest na obecnym etapie niemożliwe, gdyż będzie uzależnione od harmonogramu procesu wyłączania jednostek wytwórczych oraz systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce" - czytamy w OSR.

  Rzeczony proces będzie realizowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego w sposób optymalizujący interes Skarbu Państwa oraz zapewniający bezpieczeństwo energetyczne Polski, z uwzględnieniem technicznych możliwości posiadanych aktywów, podano także.

  Wskazano, że coroczne planowanie wysokości dotacji na finansowanie świadczeń będzie oparte na informacjach o rzeczywistych potrzebach finansowych, pochodzących od Zarządcy Rozliczeń S.A.

  Celem projektu jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy w dniu wejścia w życie ustawy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować: urlopy energetyczne, urlopy górnicze  oraz jednorazowe odprawy pieniężne. Koszt świadczeń pieniężnych ma ponosić Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowej na ich pokrycie.

  (ISBnews)

 • 07.07, 23:26Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dotyczące bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.07, 11:59Rząd planuje przyjęcie projektu dot. składki solidarnościowej dla sektora węgla w III kw. 

  Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, który zakłada wprowadzenie tzw. składki solidarnościowej dla dużych podmiotów węglowych w celu stabilizacji cen energii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty w III kw.

  "Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, zapewnienie ciągłości dostaw energii. Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r." – czytamy w wykazie.

  Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw z wykorzystaniem tzw. równoważnych środków krajowych pozwoli na wsparcie skutecznych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, w szczególności obywateli w największym stopniu narażonych na ubóstwo energetyczne, zwiększy również bezpieczeństwo funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe zadania publiczne, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, podano także.

  Projekt regulacji zakłada wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora węglowego systemu składki solidarnościowej polegającej na:
  - wdrożeniu mechanizmu określenia podmiotów, które uzyskały w 2022 r. nieuzasadnione nadmierne dochody, w nawiązaniu do klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854;
  - obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów, osiągniętych w 2022 r. w wyniku prowadzenia działalności w sektorze węgla;
  - określeniu zasad przekazywania składki solidarnościowej przez wskazanych w regulacji przedsiębiorców;
  - wprowadzeniu rozwiązań nadzoru i kontroli wykonania obowiązków;
  - utrzymaniu i wzmocnieniu mechanizmu wsparcia odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki.

  Proponowana regulacja obejmuje również modyfikację przepisów ustanawiających mrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Jej celem jest objęcie szerszym wsparciem odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny.

  Dodatkowo, zmiana przewiduje obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej.

  (ISBnews)

 • 23.06, 08:11Senat wprowadził poprawki do ustawy dot. inwestycji w sieci przesyłowe 

  Warszawa, 23.06.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, do noweli o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, której celem ma być przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Za nowelą z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada:

  - rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową;

  - wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne;

  - wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  W załączniku do ustawy przesyłowej dodano nowe projekty oraz poszerzono  go również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

  Dzięki stosowaniu do tych inwestycji przepisów specustawy przesyłowej szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczących prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.

  Zmiany dotyczące inwestycji w sieci przesyłowe mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyspieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Chodzi o ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności przy przebudowie istniejących linii, czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia.

  Według szacunków, proponowane przepisy doprowadzą do przyspieszenia licznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski. Obecnie czas na uzyskanie wymaganych zgód inwestorzy szacują na ok. 22 miesiące (ze średnio 28 miesięcy, jakie są potrzebne na zrealizowanie inwestycji), a czas uzyskania dostępu do gruntów lub ich własności może trwać nawet kilka lat.

  Zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz przyspieszenie procesu uzyskiwania praw do gruntów lub dostępu do nieruchomości powinno istotnie wpłynąć na skrócenie czasu koniecznego na uzyskanie właściwych zgód administracyjnych.

  Wprowadzane przepisy dot. bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszą się do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także przeprowadzania badań technicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.06, 22:03Sejm znowelizował prawo geologiczne i górnicze ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce i usprawnienie m.in. działalności organów nadzoru górniczego.

  Za nowelizacją głosowało 236 posłów, przeciw było 185, wstrzymało się 32.

  Sejm przyjął też poprawki zakładające, że udokumentowane złoża kopalin, wody podziemne oraz kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla podlegają ochronie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji lub wykorzystania. Zgodnie z poprawkami, zmiany konieczne dla ochrony udokumentowanych złóż kopalin czy kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla wprowadza się w planach ogólnych gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego w ciągu roku od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia organowi gminy kopii decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczną albo dodatek do tej dokumentacji.

  Inna z poprawek zakłada, że gmina uwzględnia złoża strategiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym wprowadza zakaz trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów tych złóż w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości.

  Nowelizacja wprowadza definicję "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej, reguluje też proces uznawania złoża za strategiczne - jego uznanie będzie się odbywać na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska.

  Ponadto dopuszcza prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie. Dostosowuje także przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru. Umożliwia rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Nowelizacja porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, podano także.

  Zmiany mają charakter proprzedsiębiorczy i powinny przyczynić się do ułatwienia prowadzenia działalności koncesjonowanej, ujętej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, podkreślono.

  Zaproponowane przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 14.06, 08:35Moskwa: Przygotowujemy pakiet zabezpieczający przed wzrostami cen energii na kolejny rok 

  Warszawa, 14.06.2023 (ISBnews) - Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań zabezpieczających odbiorców przed wzrostami cen energii na kolejny rok, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Przygotowujemy pakiet rozwiązań na kolejny rok, natomiast teraz jest jeszcze troszeczkę wcześnie, żeby prognozować [jakie będą ceny]. Na pewno będziemy zabezpieczać odbiorców przed podwyżkami, przed wzrostami, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o gaz i wszystkie inne surowce" - powiedziała Moskwa w Polskim Radiu.

  "Jesteśmy gotowi i będziemy reagować" - dodała.

  Pod koniec maja wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiadał, że rozwiązania osłonowe będą kontynuowane, a szczegóły dotyczące cen energii elektrycznej i gazu na przyszły rok rząd przedstawi w IV kw.

  W tym roku obowiązują m.in. ceny maksymalne na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i małych i średnich przedsiębiorstw, a także cena maksymalna gazu. Ubiegłej zimy wprowadzono także m.in. dopłaty do zakupu węgla i ograniczenie ceny przy sprzedaży przez samorządy.

  (ISBnews)

 • 22.05, 11:51Sasin: Działania osłonowe zw. z cenami energii elektr. i gazu będą kontynuowane w 2024 r. 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Szczegóły działań osłonowych związanych z cenami energii elektrycznej i gazu na przyszły rok rząd przedstawi w IV kw., zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

  "Mogę zadeklarować, że rozwiązania osłonowe będą kontynuowane, natomiast o szczegółach będziemy - tak, jak w poprzednich latach - informować w IV kw. roku., bo wtedy będziemy w stanie również już mówić z większym przybliżeniem o prognozach, jeśli chodzi o wzrost cen energii w następnym roku i środkach, jakie powinniśmy przeznaczyć na to, aby ten wzrost cen energii dla obywateli dla polskich rodzin, dla innych podmiotów zrekompensować" - powiedział Sasin podczas konferencji prasowej.

  "Nie wyobrażamy sobie jako rząd, żebyśmy od tych rozwiązań odeszli" - podkreślił.

  Dodał, że rezygnacja z działań osłonowych wiązałaby się nie tylko z podwyżkami dla gospodarstw domowych, ale także ze wzrostem cen usług publicznych i stanowiłoby "uderzenie w sektor małych i średnich przedsiębiorstw".

  W tym roku obowiązują m.in. ceny maksymalne na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych i małych i średnich przedsiębiorstw, a także cena maksymalna gazu. Ubiegłej zimy wprowadzono także m.in. dopłaty do zakupu węgla i ograniczenie ceny przy sprzedaży przez samorządy.

  (ISBnews)

 • 09.05, 13:42Parlament Europejski poparł rozporządzenie dot. ograniczenia emisji metanu 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski poparł wprowadzenie przepisów dotyczących ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, poinformował Parlament. Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  "Parlament przyjął dziś swoje stanowisko w sprawie nowej ustawy mającej na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć unijne cele klimatyczne i poprawić jakość powietrza. Nowe prawo jest pierwszym aktem prawnym UE mającym na celu ograniczenie emisji metanu i obejmuje bezpośrednie emisje metanu z sektorów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla oraz z biometanu po wtłoczeniu go do sieci gazowej. Posłowie chcą też, aby nowe przepisy obejmowały sektor petrochemiczny" - czytamy w komunikacie.

  Parlament przyjął swoje stanowisko 499 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 55 wstrzymujących się i jest gotów do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie tekstu aktu prawnego.

  PE wzywa Komisję do zaproponowania wiążącego celu redukcji emisji metanu w UE do 2030 r. dla wszystkich odpowiednich sektorów do końca 2025 r. Państwa członkowskie powinny ponadto wyznaczyć krajowe cele redukcji w ramach swoich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, podano także.

  Operatorzy będą zobowiązani do przedłożenia organom krajowym programu wykrywania i naprawy wycieków metanu sześć miesięcy od daty wejścia w życie planowanego rozporządzenia.

  Posłowie do PE domagają się częstszych przeglądów wykrywania i naprawy wycieków w porównaniu z propozycją Komisji. Chcą również zaostrzyć obowiązki naprawy wycieków, tak aby operatorzy naprawiali lub wymieniali wszystkie komponenty, w których stwierdzono wyciek metanu, natychmiast po wykryciu wycieku lub nie później niż pięć dni po jego wykryciu, podano także.

  "Parlament opowiada się za zakazem wypuszczania i spalania metanu ze stacji odwadniających do 2025 r. i z szybów wentylacyjnych do 2027 r., zapewniając bezpieczeństwo pracownikom kopalń" - czytamy dalej w komunikacie.

  Zobowiązuje również kraje UE do ustanowienia planów naprawczych dla zamkniętych kopalń węgla oraz nieczynnych odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.

  Ze względu na fakt, że import stanowi ponad 80% zużywanej w UE ropy i gazu, posłowie chcą, aby od 2026 roku importerzy węgla, ropy i gazu byli zobowiązani do wykazania, że importowana energia z paliw kopalnych również spełnia wymogi rozporządzenia. Przywóz z krajów o podobnych wymaganiach dotyczących emisji metanu byłby zwolniony.

  "Dzisiejsze głosowanie jest zobowiązaniem do większej ochrony klimatu i suwerenności energetycznej w Europie. Bez ambitnych środków na rzecz ograniczenia emisji metanu Europa nie będzie mogła cele klimatyczne i cenna energia będą nadal marnowane. Apelujemy o ambitne i rygorystyczne środki redukcji metanu. W sektorze energetycznym 3/4 emisji metanu można uniknąć za pomocą prostych środków i bez dużych inwestycji. […] Europa importuje ponad 80% paliw kopalnych, które spala, ma zasadnicze znaczenie dla rozszerzenia zakresu [regulacji] na import energii" - powiedziała po głosowaniu sprawozdawca Jutta Paulus (Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy), cytowana w komunikacie.

  PE przypomniał, że metan jest gazem cieplarnianym, który powoduje zanieczyszczenie powietrza i jest odpowiedzialny za około 1/3 obecnego globalnego ocieplenia. Pochodzi z wielu sektorów, w tym rolnictwa, odpadów i energii, które według Europejskiej Agencji Środowiska odpowiadają odpowiednio za 53%, 26% i 19% emisji metanu w UE.

  UE przystąpiła do Global Methane Pledge , którego celem jest ograniczenie do 2030 r. globalnych emisji metanu o co najmniej 30% w stosunku do poziomu z 2020 r., co mogłoby ograniczyć ocieplenie klimatu ocieplenie o ponad 0,2C do 2050 r., podał PE.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 m

  Jak podał prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala, PGG emituje do 150 tys. ton metanu rocznie. Kopalnie poza Europą, których rozporządzenie nie będzie dotyczyć - średnio 47-48 mln ton metanu rocznie.

  PGG ujmuje obecnie 31% metanu, a  w przyszłości chce osiągnąć 46- 48%. Mają w tym pomóc realizowane inwestycje o wartości 300-320 mln zł.

  Obecnie stężenie metanu w kopalniach waha się od 0,03 do 0,3%.

  Ujęcie metanu  zgodnie z żądaniami KE oznaczałoby filtrowanie powietrza, którego przepływ wynosi do 22 tys. m3 na 1 minutę. Wiązałoby się to z koniecznością założenia na szybach filtrów  i przyłożenie kolejnych wentylatorów po to, żeby zwiększyć ciśnienie. Oznaczałoby to - zdaniem prezesa PGG - użycie o 25- 30% więcej niż dzisiaj zużywa PGG, żeby uzyskać ułamek metanu, który nie wytworzy energii zdolnej do pokrycia nakładu.

  Wejście w życie unijnego rozporządzenia dot. redukcji metanu doprowadziłoby do zamknięcia siedmiu kopalń PGG w roku 2027 i dwóch w 2031. Pracę straciłoby  ponad 20 tys. w produkcji i kilkadziesiąt tysięcy w zakładach, z którymi PGG współpracuje.

  Tauron Wydobycie w kopalni Brzeszcze wychwytuje ok. 57-58% metanu, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w swoich kopalniach planuje osiągnięcie poziomu 50% do 2025 r., jednak obie spółki obawiają się konsekwencji wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji metanu.

  (ISBnews)

 • 08.05, 14:24PE: Głosowanie ws. rozporządzenia dot. redukcji metanu - w tym tygodniu 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Debata i głosowanie nad unijnym rozporządzeniem ws. redukcji metanu odbędzie się w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w dniach 8-11 maja, podał Parlament. Projektowane rozporządzenie dotyczy norm emisji metanu dla sektora górnictwa.

  Wśród wiodących tematów obecnej sesji plenanej PE wskazanych przez biuro prasowe, znalazły się  m.in. "debata i głosowanie nad projektami zasad ograniczania emisji metanu w energetyce". Obecną sesję zaplanowano w dniach 8-11 maja br.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 04.05, 13:50Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich 

  Warszawa, 04.05.2023 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt noweli o ochronie żeglugi i portów morskich, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku ataków na infrastrukturę energetyczną, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zwiększyć możliwości skutecznego oddziaływania na współczesne zagrożenia terrorystyczne. Chodzi o zapewnienie możliwości reagowania polskiego wojska na zagrożenia związane z atakami na infrastrukturę energetyczną, która znajduje się na morzu, przede wszystkim na Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe)" - czytamy w komunikacie.

  Projekt zakłada, że w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, minister obrony narodowej będzie mógł wydać decyzję o zatopieniu wrogiego statku lub obiektu pływającego. Rozwiązanie to jest przewidziane wyłącznie na wyjątkowe sytuacje, gdy nie będzie już żadnych możliwości reagowania.

  Zgodnie z proponowanymi przepisami, stosowanie niezbędnych środków przymusu bezpośredniego będzie następować w taki sposób, aby:
  - zminimalizować zagrożenie życia lub zdrowia dla osób postronnych,
  - wyrządzić możliwie najmniejszą szkodę osobom, przeciwko którym środki zostały użyte,
  - ograniczyć zniszczenie statku lub obiektu pływającego (użytego, jako środek ataku o charakterze terrorystycznym), innych statków oraz infrastruktury portowej.

  W przypadku ataku terrorystycznego z użyciem obcego cywilnego statku powietrznego możliwe będzie jego zniszczenie w sytuacji ostatecznej, gdy atakowi nie można zapobiec za pomocą innych środków, a na pokładzie samolotu nie ma żadnych osób lub na pokładzie znajdują się wyłącznie osoby, które zamierzają użyć statku do ataku o charakterze terrorystycznym.

  Obszar prowadzenia działań antyterrorystycznych na morzu rozszerzony zostanie na całość polskich obszarów morskich.

  Na terenie basenu portowego w Świnoujściu powstanie stała baza dla jednostek Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwi stałą obecność i dyżurowanie jednostek Straży Granicznej w miejscu objętym ochroną.

  Aktualnie jednostki pływające Straży Granicznej wykorzystują obiekt będący w zarządzie SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa) i zlokalizowane przy nim nabrzeże.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 25.04, 15:01Rząd przyjął projekt noweli prawa geologicznego i górniczego ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 25.04.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce i usprawnienie m.in. działalności organów nadzoru górniczego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt realizuje Politykę Surowcową Państwa poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce. Nowe przepisy usprawnią też m.in. działalność organów nadzoru górniczego oraz zreformują działalność państwowej służby geologicznej" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - projekt zakłada wprowadzenie definicji "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej;.

  - uregulowany zostanie proces uznawania złoża za strategiczne – jego uznanie będzie się odbywać na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska;

  - wprowadzone zostaną instrumenty mające zapewnić większą skuteczność, jeśli chodzi o ujawnianie złóż kopalin w dokumentach planistycznych;

  - dopuszczone zostanie prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie;

  - dostosowane zostaną dotychczasowe przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru;

  - umożliwione zostanie rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi, wymieniono.

  Projekt porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, podano także.

  Zmiany mają charakter proprzedsiębiorczy i powinny przyczynić się do ułatwienia prowadzenia działalności koncesjonowanej, ujętej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, podkreślono.

  Zaproponowane przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 25.04, 14:08Patkowski z MF: Chcemy zbilansować rekompensaty dla spółek energ. wpływami z revenue cap 

  Warszawa, 25.04.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce w najbliższych miesiącach dążyć do zbilansowania wydatków na rekompensaty dla spółek energetycznych i gazowych wpływami z tzw. revenue cap (limitu przychodów), poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  "W tym momencie jako Ministerstwo Finansów mamy założenie, że w najbliższych miesiącach będziemy dążyć do tego, żeby każdy wydatek poniesiony w związku z rekompensatami dla spółek energetycznych i spółek gazowych był pokrywany z tego, co te spółki wpłacą w ramach mechanizmu revenue cap" - powiedział Patkowski podczas konferencji prasowej online.

  "Jest pewna różnica między spółkami energetycznymi, a spółkami gazowymi, ponieważ jeśli chodzi o spółki gazowe, tutaj się pokrywamy w związku z tym, co spółki gazowe z tytułu revenue cap wpłacają. Trochę inaczej jest w spółkach energetycznych i przy tych spółkach energetycznych będziemy już bardzo stanowczo, jako Ministerstwo Finansów, do tego podchodzić, żeby wpływy z tytułu revenue cap bilansowały wydatki z tym związane" - dodał wiceminister.

  W marcowej projekcji inflacyjnej Narodowy Bank Polski (NBP) szacował, że łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf dotyczących gazu, węgla, energii cieplnej i elektrycznej wyniesie w br. 2,3% PKB (wobec 0,4% PKB w 2022 r.).

  (ISBnews)