ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 21.05, 14:04Rząd planuje przyjąć projekt wydzielenia aktywów węglowych w II kwartale 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Opracowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) projekt transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce poprzez wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa powinien zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2021 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

  "Proces wydzielania aktywów przyjmie formułę nabycia przez Skarb Państwa od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, Enea S.A., Tauron Polska Energia S.A. wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym w tym spółek serwisowych świadczących usługi na ich rzecz. W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym wśród nabywanych aktywów znają się również kopalnie węgla brunatnego. Aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego nie zostaną włączone do podmiotu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach węglowych. Aktywa ciepłownicze w związku z planowanymi ich modernizacjami w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych nie będą przedmiotem wydzielenia" - czytamy w opisie projektu. 

  Następnie Skarb Państwa ma dokonać integracji nabytych aktywów w ramach jednego podmiotu. Integratorem będzie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Integracja nastąpi poprzez połączenie nabytych przez Skarb Państwa spółek lub ich wniesienie na podwyższenie kapitału do PGE GiEK, które będzie działać pod firmą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). NABE będzie podmiotem samowystarczalnym, który w ramach swojej działalności będzie realizować inwestycje utrzymaniowe i modernizacyjne niezbędne do utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. Tym samym będzie gwarantem bezpiecznej i zrównoważonej transformacji ze względu na dostarczanie mocy niezbędnej do bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wraz z podłączaniem do KSE nowych nisko lub zeroemisyjnych źródeł wytwórczych NABE będzie wycofywało z użytkowania eksploatowane bloki węglowe.

  Transakcja nastąpi po przeprowadzeniu stosownych analiz biznesowych i ekonomicznych, w tym badania due diligence oraz sporządzeniu wyceny wybranych aktywów. Sposób rozliczenia transakcji, z uwagi na zadłużenie spółek wytwarzania wobec podmiotów dominujących w grupach kapitałowych, będzie przedmiotem szczegółowych uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa a obecnymi właścicielami. 

  "Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom związanym z niedostatecznym bilansem, zakłada się również stworzenie dedykowanego mechanizmu. Jego celem będzie stopniowe odstawianie jednostek węglowych, z uwzględnieniem konieczności utrzymania niezbędnych rezerw mocy do czasu wprowadzenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowych nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych zdolnych do jego zbilansowania, oraz zapobieżenie szokowi podażowemu związanego z odstawianiem dużej liczby jednostek węglowych w krótkim czasie" - czytamy dalej.

  Szczegółowe rozwiązania dotyczące mechanizmu wsparcia będą przedmiotem oddzielnych regulacji i ze względu na ograniczenia wynikające z europejskich przepisów dotyczących funkcjonowania rynku wewnętrznego będą musiały zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  "Przedstawiona koncepcja wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych przyczyni się do przyśpieszenia tempa transformacji energetycznej Polski. Pozwoli również na wypełnienie podjętych zobowiązań klimatycznych i ograniczy zmniejszenia emisyjności krajowej gospodarki. Brak jej realizacji może doprowadzić do opóźnienia procesu transformacji co będzie prowadziło do szeregu negatywnych konsekwencji, które został opisane w dokumencie" - podsumowano.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 13:31TSUE: Polska ma zaprzestać wydobycia węgla z kopalni w Turowie do wyroku 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych, poinformował TSUE. 

  Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów znajduje się w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami.  W marcu ub. roku minister klimatu przedłużył - zgodnie z przepisami - koncesję na prowadzenie działalności wydobywczej do 2026 r. Zgodnie z polskim prawem przedłużając jednorazowo koncesję o sześć lat nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Czechy skierowały sprawę do  Komisji Europejskiej, a gdy ta uznała, że Polska dopuściła się naruszenia dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ), zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).  W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przez TSUE, Czechy domagały się zastosowania środka tymczasowego w postaci natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego z tej kopalni do czasu rozstrzygnięcia.

  W wydanym dzisiaj postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta uwzględniła wniosek Czech o zaprzestanie wydobycia do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku.

  "Na pierwszy rzut oka nie można wykluczyć, iż polskie przepisy naruszają wymogi wynikające z dyrektywy OOŚ, zgodnie z którą co do zasady rozbudowa przedsięwzięcia dotyczącego kopalni odkrywkowej powinna być przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko lub przynajmniej należy uprzednio sprawdzić, czy przeprowadzenie takiej oceny jest konieczne. Tak więc argumenty podniesione przez Czechy wydają się prima facie niepozbawione poważnej podstawy" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem wiceprezes, wydaje się wystarczająco prawdopodobne, że dalsze wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku może mieć negatywny wpływ na poziom lustra wód podziemnych na terytorium czeskim.

  "Działalność ta prowadzi do ciągłego odpływu znacznych ilości wody z terytorium Czech na terytorium Polski, co niewątpliwie obniża poziom wód podziemnych na terytorium czeskim, co może z kolei zagrozić zaopatrzeniu w wodę pitną społeczności zależnych od dotkniętych tym zjawiskiem części wód" - czytamy dalej.

  Wiceprezes uznała, że takie szkody mają poważny charakter., a prawdopodobieństwo nadmiernego odpływu wód podziemnych z terytorium czeskiego potwierdza ponadto okoliczność, że Polska przyjęła zaplanowany na wielką skalę środek zaradczy polegający na budowie ekranu przeciwfiltracyjnego, mającego w szczególności zapobiec negatywnym skutkom środowiskowym tej działalności wydobywczej.  Budowa takiego ekranu zostanie ukończona dopiero w 2023 r.

  Ponadto przypomniała, że szkoda dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego ma co do zasady nieodwracalny charakter, ponieważ najczęściej naruszeń takich interesów nie można, ze względu na ich charakter, usunąć ze skutkiem wstecznym. W przypadku, gdy - jak podkreśliła - dojdzie, obniżenia się poziomu wód podziemnych oraz szeregu konsekwencji braku zaopatrzenia w wodę pitną nie będzie można później naprawić, również w przypadku uwzględnienia wniesionej przez Czechy skargi.

  Zdaniem wiceprezes TSUE, Polska nie poparła dowodami twierdzenia, że zarządzenie tych środków (tj. wstrzymanie wydobycia do czasu wyroku TSUE) pociągnęłoby za sobą, ze względu na układ technologiczny elektrowni Turów, nieodwracalne zatrzymanie tej elektrowni. Nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów wiązałoby się z rzeczywistym zagrożeniem  bezpieczeństwa energetycznego, zaopatrzenia polskich odbiorców w energię czy też dla transgranicznych przesyłów energii.

  "Nawet jeśli nagła niedostępność danej elektrowni może powodować negatywne skutki, operatorzy systemu elektroenergetycznego są w stanie tak zrównoważyć sieć elektroenergetyczną, aby zrekompensować taką niedostępność" - czytamy także. 

  W ocenie wiceprezes TSUE, "wskazywana przez Polskę szkoda społeczno-gospodarcza związana z likwidacją miejsc pracy pracowników kopalni i elektrowni Turów oraz osób zatrudnionych przez przedsiębiorstwa będące podwykonawcami stanowi w istocie szkodę o charakterze finansowym, która nie może, jeśli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, zostać uznana za nieodwracalną, ponieważ odszkodowanie pieniężne może co do zasady przywrócić poszkodowanemu sytuację sprzed wystąpienia tej szkody".

  Jest to dziewiąty przypadek w historii Trybunału, kiedy jedno z państw członkowskich wnosi skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom przeciwko innemu państwu członkowskiemu.

  W 1994 r. PGE Elektrownia Bełchatów (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna) otrzymała koncesję na prowadzenie działalności wydobywczej w tej kopalni do dnia 30 kwietnia 2020 r.

  Zgodnie z przepisami termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego może zostać jednokrotnie wydłużony do sześciu lat bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli wydłużenie to jest uzasadnione racjonalną gospodarką złożem oraz nie wiąże się to z rozszerzeniem zakresu koncesji.  O takie wydłużenie operator wnioskował w październiku 2019 r. W marcu 2020 r. minister klimatu udzielił koncesji na wydobywanie węgla brunatnego do 2026 r.

  Czechy uznały, że udzielając tej koncesji Polska dopuściła się szeregu naruszeń prawa Unii i wniosły w sprawę do Komisji Europejskiej. Komisja w grudniu 2020 r. wydała uzasadnioną opinię, w której zarzuciła Polsce szereg naruszeń prawa Unii.

  Komisja uznała w szczególności, że, przyjmując przepis pozwalający na przedłużenie do sześciu lat obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Polska naruszyła dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko („dyrektywa OOŚ") .

  Czechy wniosły w lutym 2021 r. skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego . W oczekiwaniu na wydanie przez Trybunał wyroku kończącego postępowanie w sprawie C-121/21 Czechy zwróciły się też do Trybunału o nakazanie Polsce niezwłocznego zaprzestania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

  (ISBnews)

   

 • 13.05, 09:41Rząd podjął uchwałę dot. konsolidacji spółek paliwowo-gazowych  

  Warszawa, 13.05.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie niezbędnych działań w zakresie konsolidacji spółek paliwowo-gazowych: Orlenu, Lotosu i PGNiG, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Projekt uchwały został przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

  "Rada Ministrów uznaje za niezbędne podjęcie dalszych działań w zakresie prowadzenia analiz i prac nad konsolidacją Polski Koncern Naftowy 'Orlen' Spółka Akcyjna, Grupa 'Lotos' Spółka Akcyjna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, w formule połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem weryfikacji zasadności zastosowania takiej formuły przez doradców finansowych i prawnych Skarbu Państwa" - czytamy w uchwale.

  PKN Orlen, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy, dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG. W wyniku połączenia, akcjonariusze spółek Grupa Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami PKN Orlen.

  Jak poinformował podczas środowej konferencji prasowej poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin po finalizacji bezgotówkowego połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), udział Skarbu Państwa w PKN Orlen wzrośnie do 50% w porównaniu do 27,52% obecnie.

  Model połączenia trzech podmiotów ma zostać do września 2021 roku. Walne zgromadzenia, które miałyby zatwierdzić połączenia, miałyby się odbyć na przełomie października i listopada.

  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

  Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

  Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

  (ISBnews)

 • 26.04, 16:05Koszt restrukturyzacji górnictwa w latach 2021-2027 to ponad 9,6 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 26.04.2021 (ISBnews) - Koszt planowanej restrukturyzacji górnictwa w latach 2021-2027 wyniesie 9 657 mln zł, w tym w roku bieżącym 578 mln zł, a w przyszłym 2 316 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Projekt trafił właśnie do konsultacji, które maja potrwać do 30 kwietnia.

  "Niniejszy projekt nowelizacji ustawy stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 r. do realizacji "Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.". Wprowadzenie zmian w ustawie jest niezbędne w celu umożliwienia dalszego nabywania kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenia ich likwidacji, jak również prowadzenia w nich restrukturyzacji zatrudnienia. Intencją zmian w zakresie terminów przekazywania zbędnego majątku produkcyjnego oraz pracowników jest zapewnienie sektorowi bezpiecznego środowiska regulacyjnego w okresie istotnych i szybkich zmian" – czytamy w uzasadnieniu.

  Celem projektu jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych i należnych z tego tytułu świadczeń socjalnych       pracownikom zatrudnionym w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, którzy w okresie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, nie posiadają uprawnień emerytalnych. Tymi instrumentami są: 1) urlop górniczy albo 2) urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, albo 3) jednorazowa odprawa pieniężna, podano także.

  Oszacowane koszty procesu restrukturyzacji w kwocie 2 260,9 mln zł, związane z przekazywaniem w latach 2021–2023 r. majątku kopalń wraz z pracownikami do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmują wydatki na łączną kwotę 2 215,9 mln zł, z czego: – urlopy górnicze i przeróbkarskie 1 181,4 mln zł – jednorazowe odprawy pieniężne 150,9 mln zł – fizyczna likwidacja 643,0 mln zł – naprawianie szkód górniczych 193,6 mln zł – renty wyrównawcze 26,2 mln zł – dotacje z NFOŚiGW 20,8 mln zł oraz zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu zwolnień z wpłat i opłat na kwotę 45 mln zł.

  Do szacunków przyjęto ceny bieżącego roku, co oznacza, że w przyszłości ponoszone koszty mogą się zwiększyć, zwłaszcza w zakresie zadań związanych z fizyczną likwidacją oraz naprawianiem szkód górniczych, podano także.

  Dotacji będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w trybie i na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy. W ocenie skutków regulacji przedstawiono wpływ projektu na sektor finansów publicznych w latach 2021–2027, który po stronie wydatków wykazuje zwiększenie na kwotę 9 521 mln zł, z czego:

  – wydatki z budżetu państwa w formie dotacji 8 412 mln zł

  – dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 1 109 mln zł.

  Kwota wydatków obejmuje koszty restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego dla jednostek, których likwidację rozpoczęto:

  – przed dniem 1.01.2007 r. 3 152 mln zł

  – w latach 2015–2018 4 153 mln zł

   – w latach 2021–2023 2 216 mln zł

  W  latach 2021–2027 wydatki zostały oszacowane na kwotę 6 369 mln zł dla jednostek, których likwidację rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2015 r. Uwzględniając środki już wydatkowane na ten cel w latach 2015–2020, w projekcie ustawy limit podwyższono do 12 mln zł i wydłużono okres finansowania do 2027 r., podano także.

  Projekt zakłada, że nowela ma częściowo wejść w życie 1 lipca 2021 r., w pozostałej części - od 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.04, 18:22Soboń z MAP: Zmiany w sektorze energetycznym będą konsultowane z załogami spółek 

  Katowice, 22.04.2021 (ISBnews) - Przed przyjęciem projektu ustawy, umożliwiającej wniesienie aktywów węglowych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Enei i Taurona do planowanej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), będą prowadzone konsultacje ze stroną społeczną, poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Strona społeczna, niezależnie której grupy energetycznej to dotyczy - zarówno PGE, Enei czy Taurona - w momencie, gdy uzyskamy wykaz prac legislacyjnych dotyczący naszego programu wydzielenia aktywów wytwórczych węglowych do odrębnego podmiotu, pokażemy również, w jaki sposób ten proces będzie wyglądał. Włączymy wówczas stronę społeczną w te konsultacje"- powiedział Soboń dziennikarzom w Katowicach.

  "Z całą pewnością, przed przyjęciem tego programu przez Radę Ministrów on będzie poprzedzony i możliwością zgłaszania uwag, ale także spotkaniami, w których będziemy mogli otwarcie porozmawiać o wszystkich wadach i zaletach proponowanych rozwiązań" - podkreślił wiceminister.

  Przed weekendem Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego. MAP podał wówczas, że proponuje, aby Skarb Państwa nabył aktywa węglowe od PGE, Taurona i Enei, a następnie zintegrował je w jednym podmiocie, którym ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - ma ono funkcjonować pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Działanie te - według przewidywań MAP - powinny zakończyć się w przyszłym roku.

  Głównym założeniem będzie przekazanie do nowej spółki wszystkich bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Dodatkowo, dla zachowania naturalnej ciągłości dostaw do tego podmiotu trafią także kopalnie węgla brunatnego.

  (ISBnews)

   

 • 21.04, 15:59KE chce wprowadzenia węglowego mechanizmu korekcyjnego w 2023 r. 

  Warszawa, 21.04.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska chce, by węglowy mechanizm korekcyjny na granicach Unii Europejskiej (CBAM) został wprowadzony w 2023 r., poinformował Vicente Hurtado Roa z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (TAXUD).

  "Naszym celem jest wprowadzenie w życie tego mechanizmu w roku 2023. Oczywiście, to zależy od uzgodnień między instytucjami" - powiedział Hurtado Roa podczas webinaru.

  Komisja Europejska planuje przedstawić propozycję regulacji w tej sprawie w czerwcu 2021 r.

  "To będzie 12 propozycji, w tym nowelizacja ETS i nowelizacja dyrektywy podatkowej" - wskazał przedstawiciel TAXUD.

  Później rozpoczną się uzgodnienia pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą UE.

  Założeniem CBAM jest obciążenie finansowe produktów importowanych do Unii Europejskiej z krajów, które nie prowadzą takiej polityki klimatycznej, jak Unia Europejska, w związku z czym z produkcją w tych krajach wiążą się wyższe emisje gazów cieplarnianych.

  (ISBnews)

   

 • 16.04, 19:03MAP proponuje, by PGE GiEK zostało integratorem aktywów węglowych jako NABE 

  Warszawa, 16.04.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego, podał resort. MAP proponuje, aby Skarb Państwa nabył aktywa węglowe od PGE, Taurona i Enei, a następnie zintegrował je w jednym podmiocie, którym ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - ma ono funkcjonować pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Działanie te - według przewidywań MAP - powinny zakończyć się w przyszłym roku.

  MAP podało w komunikacie, że złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego.

  "Tym samym rusza proces zmierzający do wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które należą do Skarbu Państwa. Umożliwi to bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko oraz zeroemisyjnych" - czytamy w komunikacie.

  "Kierujemy do prac rządowych przełomowy projekt transformacji energetyki. Zakłada on wydzielenie spółek węglowych, co da spółkom Skarbu Państwa oddech" - powiedział wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie.

  Po uzyskaniu wpisu do wykazu prac Rady Ministrów, program zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym oraz międzyresortowym a następnie dalszym pracom w rządzie.

  "PGE, Enea oraz Tauron są obecnie właścicielami 70 bloków węglowych. Wydzielenie ich z tych podmiotów odbędzie się przez nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych. W związku z nierozerwalnością kompleksów energetycznych zasilanych węglem brunatnym wśród nabywanych aktywów znajdą się również kopalnie węgla brunatnego. Nie będą natomiast nabywane aktywa związane z wydobyciem węgla kamiennego. Przedmiotem wydzielenia nie będą też elektrociepłownie opalane węglem, gdyż planowana jest ich modernizacja w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Proces ten zostanie poprzedzony niezbędnymi analizami oraz reorganizacją wewnątrz samych koncernów. Program przewiduje, że PGE, Enea oraz Tauron wskażą po jednej spółce, wokół której dokonają integracji swych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla. Następnie Skarb Państwa nabędzie od nich udziały w tych podmiotach. Nastąpi to po przeprowadzeniu due diligence oraz stosownych wycen.

  "Po nabyciu od spółek energetycznych ich aktywów związanych z wytwarzaniem energii z węgla Skarb Państwa dokona ich integracji w ramach jednego podmiotu. Integratorem ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która zacznie działać jako spółka pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego" - czytamy dalej.

  Jak podkreśla MAP, NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, który z jednej strony będzie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej - zrównoważoną transformację. Będzie prowadzić jedynie inwestycje oraz modernizacje niezbędne dla bieżącego utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych. Nie będzie natomiast budować nowych. Wraz z wprowadzeniem do systemu nowych nisko oraz zeroemisyjnych źródeł wytwórczych będzie stopniowo wycofywać bloki węglowe. Dzięki temu transformacja zostanie przeprowadzona bezpiecznie dla systemu oraz jego odbiorców.

  "Taka koncepcja wydzielenia aktywów węglowych przyczyni się do przyspieszenia tempa transformacji energetycznej Polski" - podkreślił Sasin.

  Pozwoli również na oszczędności poczynione dzięki ograniczeniu opłat emisyjnych. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze będą mogły służyć transformacji, dodał resort.

  "Realizacja programu rozpocznie się po przyjęciu przez rząd. Plany przewidują, że działania związane z samym wydzieleniem aktywów węglowych oraz uruchomieniem NABE powinny się zakończyć w przyszłym roku" - napisano w komunikacie.

  MAP podkreślił, że ze względu na "restrykcyjną i zaostrzającą się" politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a także konieczność realizacji założeń przyjętej na początku lutego tego roku „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" (PEP 2040) sektor energetyczny znalazł się w trudnym położeniu. Polityka europejska zakłada, że do 2030 roku nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do 1990 roku, a także co najmniej 32-proc. udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii. Dla polskiego sektora elektroenergetycznego to ogromne wyzwanie.

  Ze względów historycznych, ale także z powodu posiadanych przez Polskę zasobów naturalnych energetyka w naszym kraju jest oparta przede wszystkim na węglu. Udział energii wytworzonej z tego właśnie paliwa wynosił w 2020 roku blisko 70%. Problemem jest również wiek kotłów energetycznych. Ponad 70 proc. z nich ma ponad 30 lat.

  "W związku z tym Polska musi w najbliższych latach dokonać zasadniczej zmiany systemu, a praktycznie wybudować nowy. Chodzi o to, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i móc pokrywać zwiększające się zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie opierać się przy tym na krajowych źródłach i chronić obywateli przed drastycznym wzrostem cen. Wyliczenia ekspertów pokazują, że bez zaplanowanej w programie transformacji energetyki rachunek za prąd jaki płaci przeciętny obywatel za 10 lat byłby wyższy o ok. 250 zł rocznie" - czytamy w komunikacie.

  MAP wskazuje przy tym, że budowa nowych niskoemisyjnych jednostek wytwórczych niesie jednak ze sobą konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych. Szacunki PEP 2040 mówią, że skala tych nakładów do 2040 roku może sięgać nawet 1,6 bln zł. Inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych angażować będą środki finansowe rzędu 867-890 mld zł. Prognozowane nakłady w samym sektorze wytwórczym energii elektrycznej sięgać mogą 320-342 mld zł.

  "Przeprowadzenie tak skomplikowanego i kosztownego procesu nie jest możliwe bez zaangażowania koncernów energetycznych" - zaznaczył Sasin.

  Ze względu na ograniczenia ze strony instytucji finansowych koncerny energetyczne mają zaś obecnie problem z pozyskaniem kapitału niezbędnego to tej transformacji. Banki nie chcą udzielać finansowania podmiotom, które mają w swym portfolio aktywa węglowe, podkreślono w materiale.

  "Aby odciążyć je od tego balastu i umożliwić pozyskanie kapitału potrzebnego do niezbędnych inwestycji planujemy więc wydzielenie do osobnego podmiotu elektrowni węglowych Enei, PGE oraz Taurona" - podsumował wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 08:36Sasin: Wydzielenie aktywów węgl. szansą na finansowanie inwestycji w energetyce 

  Warszawa, 13.04.2021 (ISBnews) - Planowane wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych umożliwi im pozyskanie finansowania zewnętrznego na inwestycje w transformację energetyczną, poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W weekend zapowiedział, że rząd w tym tygodniu ma pracować nad projektem restrukturyzacji energetyki, który doprowadzi do wydzielenia tych aktywów.

  "Ta decyzja da spółkom energetycznym Skarbu Państwa nowe życie i nadzieję na rozwój, cały projekt przygotowany w ministerstwie aktywów państwowych […] zakłada wydzielenie z […] PGE, Enei, Tauronu tych elektrowni, które produkują energię elektryczną z węgla. Ta produkcja energii z węgla w związku z polityką klimatyczną UE jest mało przychodowa, mało perspektywiczna" - powiedział Sasin w rozmowie z radiową Jedynką.

  Wskazał, że "ogromne opłaty emisyjne" powodują, że ta produkcja jest droga, nie daje spółkom możliwości uzyskiwania zysków. Powoduje również to, że te spółki nie mogą pozyskiwać funduszy na nowe inwestycje. "Taka jest dzisiaj polityka instytucji finansowych, że nie chcą udzielać finansowania tym podmiotom gospodarczym, które funkcjonują na rynku węglowym" - podkreślił.

  "Cała transformacja energetyczna wymagająca ogromnych inwestycji, nakładów, będzie z natury rzeczy realizowana przez spółki energetyczne - myślę o inwestowaniu w energetykę odnawialną, offshore, ale również w energetykę odnawialną lądową, ale również inne sposoby pozyskiwania energii - przejściowo gaz ziemny, a przyszłościowo - wodór, inne źródła energii. To wymaga ogromnych, wielomiliardowych inwestycji. My częściowo pozyskamy pieniądze na tę transformację z UE, ale ogromną część tych inwestycji muszą udźwignąć spółki. Bez możliwości sięgnięcia po finansowanie zewnętrzne z banków, z instytucji finansowych, to byłoby kompletnie niemożliwe. A to by spowodowałoby, że Polska utraciłaby niezależność energetyczną" - podsumował minister.

  (ISBnews)

 • 23.02, 13:59Soboń z MAP: Ustawowe gwarancje zatrudnienia dla górników są niekonstytucyjne 

  Katowice, 23.02.2021 (ISBnews) - Kolejne spotkanie przedstawicieli rządu i górniczych związków zawodowych to krok, który przybliża nas do podpisania umowy społecznej, uważa wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jak wskazał, w jego ocenie, ustawowe gwarancje zatrudnienia, których domagają się górnicy, są niekonstytucyjne.

  "Chodzi nam o bezpieczeństwo pracy [górników] do emerytury, a w sytuacji, w której nie będzie to możliwe, przewidujemy szczodre osłony socjalne pozwalające na wcześniejsze świadczenia emerytalne albo odejście od górnictwa" - powiedział Soboń dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów.

  Przedstawiciele związków domagają się ustawowych gwarancji zatrudnienia co - w ocenie wiceministra - jest niezgodne z konstytucją.

  "Moim zdaniem, ustawowe zagwarantowanie zatrudnienia dla górników jest niezgodne z konstytucją" - powiedział Soboń dziennikarzom przed spotkaniem ze związkowcami.

  Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz powiedział, że "najwięcej rozbieżności dotyczy systemu subsydiowania węgla dla energetyki i unijnych przepisów, na podstawie których umowa społeczna ma być notyfikowana w Komisji Europejskiej."

  Szef Solidarności w PGG Bogusław Hutek spodziewa się, iż subsydiowanie węgla dla energetyki możliwe będzie najwcześniej w IV kwartale tego roku.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 15:06Rząd przyjął uchwałę w sprawie 'Polityki energetycznej Polski do 2040 r.' 

  Warszawa, 02.02.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dokument zakłada m.in. co najmniej 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30% w 2030 r. w stosunku do 1990 r., budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r. i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.

  "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w naszym kraju. Opiera się na trzech filarach. Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych" - czytamy w komunikacie.

  Dokument stanowi wkład w realizację Porozumienia paryskiego, zawartego w 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP21), z uwzględnieniem przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. uwzględnia także wyzwania związane z dostosowaniem gospodarki do m.in. unijnych uwarunkowań dotyczących celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r., Europejskiego Zielonego Ładu czy planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19, podano także.

  "Sprawiedliwa transformacja

  - Oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną.

  - Chodzi także o zapewnienie nowych miejsc pracy i gałęzi przemysłu uczestniczących w przekształceniach sektora energii.

  - Działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane kompleksowym programem rozwojowym.

  - W transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii. Dzięki temu transformacja energetyczna będzie przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i każdy - nawet małe gospodarstwo domowe - będzie mógł w niej uczestniczyć.

  - Transformacja energetyczna może stworzyć ok. 300 tys. nowych miejsc pracy w branżach związanych z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją czy termomodernizacją budynków" - czytamy dalej.

  Zeroemisyjny system energetyczny został wskazany jako kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego ma być możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

  W kierunku tym chodzi także o zaangażowanie energetyki przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych.

  Kolejny filar to dobra jakość powietrza. Dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych (wykorzystujących lokalne źródła energii), w widoczny sposób ma poprawić się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa. Najważniejszym rezultatem transformacji - odczuwalnym przez każdego obywatela - będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce, podkreślono.

  "Cele polityki energetycznej Polski do 2040 r.

  - Optymalne, możliwie długie wykorzystanie własnych surowców energetycznych (transformacja regionów węglowych).

  - Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej (rynek mocy; wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych).

  - Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych (budowa Baltic Pipe oraz drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego).

  - Rozwój rynków energii (wdrażanie Planu działania mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej; rozwój elektromobilności; hub gazowy).

  - Wdrożenie energetyki jądrowej (Program polskiej energetyki jądrowej).

  - Rozwój odnawialnych źródeł energii (wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej).

  - Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji (rozwój ciepłownictwa systemowego).

  - Poprawa efektywności energetycznej (promowanie poprawy efektywności energetycznej)" - podano także.

  Najważniejsze elementy polityki energetycznej Polski do 2040 r. to:

  - W 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%

  - W przypadku energetyki wiatrowej na morzu - moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.

  - W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

  - Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ok. 30% w stosunku do 1990 r.

  - Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

  - Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.

  - Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 14:42Prezes GIPH za ustawą dot. odejścia od węgla, obejmującą też firmy okołogórnicze 

  Warszawa, 27.01.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Proces likwidacji kopalń powinien odbywać się na podstawie aktu prawnego w randze ustawy, która obejmowałaby sprawy transformacji zarówno w górnictwie węgla kamiennego, jak i w firmach okołogórniczych, ocenia prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusz Olszowski w rozmowie z ISBnews.TV. Według niego, można uniknąć wzrostu bezrobocia i lawiny upadłości firm, jeśli ten proces będzie odpowiednio rozciągnięty w czasie i znajdą się środki na sfinansowanie transformacji.

  "Porozumienie dotyczące transformacji górnictwa zawiera bardzo szeroki pakiet socjalny dla górników, którzy stracą pracę w wyniku zamykania kopalń. Niestety, w tym dokumencie nie znalazły się zapisy dotyczące wsparcia dla firm okołogórniczych, które tak samo są narażone na skutki tej rozłożonej czasie, ale jednak likwidacji górnictwa węglowego w Polsce" - powiedział Olszowski w rozmowie z ISBnews.TV.

  Izba od dłuższego czasu apeluje do rządu, żeby takim samym pakietem objąć cały sektor.

  "Będziemy nadal o to walczyć. Uważamy, że powinien powstać akt prawny w randze ustawy, który by regulował sprawy transformacji, zarówno w górnictwie węgla kamiennego, jak i w firmach otoczenia górnictwa a do tej pory tego nie było" - podkreślił Olszowski.

  Prezes Izby uważa, że pakietami socjalnymi powinni zostać objęci również pracownicy firm okołogórniczych. Chodzi o wcześniejsze emerytury, dofinansowanie szkoleń na przekwalifikowanie się, instrumenty umożliwiające założenie własnej działalności gospodarczej przez pracowników zwalnianych z firm z otoczenia górnictwa.

  Jego zdaniem, firmy okołogórnicze już teraz są zmuszone do dywersyfikacji działalność.

  "Niestety, praktycznie wszystkie instytucje finansowe odmawiają finansowania jakichkolwiek projektów związanych z węglem, czy to też z górnictwem. I firmy otoczenia górnictwa są pozbawione finansowania zarówno na inwestycje, jak i na zmiany, na dywersyfikację swojej działalności, czy na zmianę profilu działalności" - wskazał Olszowski.

  Zwrócił uwagę, że te firmy, które świadczą usługi tylko na rzecz górnictwa będą miały największy problem. Są również takie, które dość szybko mogą przekierować swoje usługi na inne gałęzie przemysłu np. motoryzacyjnego, ochrony środowiska, przemysłu 4.0, realizować projekty z zakresu robotyzacji, internetu rzeczy.

  Olszowski podkreślił, że największe obawy budzi wzrost bezrobocia i lawina upadłości, jednak wszystko zależy od perspektywy czasowej i środków finansowych przeznaczonych transformację górnictwa. Wygaszanie kopalń w Polsce zaplanowano do 2049 roku.

  "Jeżeli ten proces będzie odpowiednio rozciągnięty w czasie i znajdą się środki na sfinansowanie transformacji, wówczas nie przewiduje lawiny upadłości firm. Jeżeli natomiast polityka UE będzie w dalszym ciągu polegała na zwiększaniu norm emisyjności czy przyspieszaniu celu uzyskania neutralności klimatycznej, spowoduje to bardzo gwałtowne wyparcie węgla z rynku, przyspieszy likwidację kopalń i wówczas, obawiam się, że połowa firm okołogórniczych może po prostu upaść" - dodał prezes Izby.

  Zwrócił uwagę, że kopalnie w Polsce będą likwidowane w tempem wręcz ekspresowym w porównaniu z innymi krajami UE, tym bardziej, że według wielu prognoz zużycie węgla będzie rosło. "Firmy okołogórnicze nie będą miały czasu, żeby albo całkowicie zmienić profil swojej działalności, albo nastawić się na działalność eksportową" - wskazał Olszowski.

  Poza tym - jak dodał - firmy okołogórnicze nie funkcjonują tylko na Śląsku. W Izbie zrzeszonych jest 60 podmiotów, które mają swoje siedziby w takich województwach jak:łódzkie, pomorskie, mazowieckie, podkarpackie, lubelskie. „Górnictwo to nie jest problem tylko Śląska, ale całej gospodarki polskiej" - podkreślił.

  Zdaniem Olszowskiego, polityka energetyczna UE "to science fiction". Ustalenia na konferencjach klimatycznych - począwszy od lat 90-tych XX wieku - nie zostały zrealizowane.

  "Wyznaczane są cele a zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania efektywności energetycznej nie są realizowane. Komisja Europejska przykręca śrubę, narzuca kolejne. […] Dla mnie to kompletny absurd. Idą za tym tak ogromne koszty, że kraje, w których udział węgla w miksie energetycznym może nie jest aż tak duży, jak w Polsce, ale jest istotnym segmentem, nie mają szans na spełnienie tych wymogów" - powiedział Olszowski.

  "To jest samobójcza polityka Unii. W skali globalnej nie ma to żadnego znaczenia, bo zużycie węgla i innych paliw kopalnych będzie rosło. UE to ułamek procenta globalnych emisji. I my będziemy wydawać miliardy euro na osiągnięcie celów, które będą bardzo trudne do osiągnięcia, ale w skali globalnej one nie mają żadnego znaczenia" - dodał.

  "Jestem zwolennikiem walki o czyste powietrze. Byłem, jestem i będę. Tylko zatrute powietrze mamy nie przez spalanie węgla w energetyce. Świat ma czyste technologie węglowe. Powinniśmy walczyć przede wszystkim z niską emisją, polegającą nie na spalaniu dobrego węgla w dobrych urządzeniach, tylko spalaniu byle czego, w byle jakim urządzeniu" - zaznaczył Olszowski.

  Przypomniał, że górnictwo ma ogromny wpływ na gospodarkę, a cały sektor generuje kilkanaście procent PKB. „Jeżeli w krótkim czasie, nierozważnie zlikwidujemy segment wydobywczy, to skutki mogą być opłakane dla całej gospodarki" - podsumował.

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 26.01, 13:21Rząd przyjął projekt noweli ws. inwestycji w strategiczną infrastrukturę energ. 

  Warszawa, 26.01.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowane zmiany dotyczą specustaw inwestycyjnych, które umożliwiają przygotowanie i realizację najważniejszych inwestycji związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w Polsce. Chodzi o usprawnienie procesu inwestycyjnego obejmującego przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" - czytamy w komunikacie.

  Celem zmian jest ułatwienie inwestycji w rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz inwestycji w gazową sieć przesyłową i infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych, a także utrzymania istniejących obiektów w należytym stanie.

  "Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym na podstawie ogólnych przepisów jest niezwykle czasochłonne (czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy). Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu. Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym, rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym" - czytamy dalej.

  W projekcie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ma to doprowadzić do wyeliminowania sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

  Wprowadzono też przepisy związane z przewidzianym połączeniem spółek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i Polskie LNG, które zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

  "Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych" - podsumowano.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 18.01, 10:59Dziadzio z MKiŚ: Aktualizacja polityki surowcowej powstanie w II poł. 2021 r. 

  Warszawa, 18.01.2021 (ISBnews) - Prace nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa powinny zakończyć się w drugiej połowie 2021 r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej Piotr Dziadzio.

  "Z uwagi na fakt, iż zagadnienia ujęte w Polityce Surowcowej Państwa mają charakter interdyscyplinarny i są ściśle związane z innymi dokumentami strategicznymi m.in Polityką Energetyczna Polski 2040 oraz aktami normatywnymi zaistniała konieczność aktualizacji zapisów dokonanych w tym dokumencie. Planowane jest zakończenie prac trwających nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa w drugiej połowie 2021 r." - napisał Dziadzio w odpowiedzi na interpelację poselską.

  31 maja 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt Polityki Surowcowej Państwa.

  (ISBnews)

 • 22.12, 13:43Prezydent podpisał ustawę ws. przedłużenia dotacji dla zabytk. kopalń do 2027 r. 

  Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, podała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja zakłada przedłużenie do końca 2027 roku terminu przekazywania dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz kopalni siarki "Machów" w likwidacji.

  "Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771). Zgodnie z deklaracją zawartą w treści uzasadnienia do projektu ustawy podstawowym celem tego aktu jest wydłużenie, do dnia 31 grudnia 2027 r., udzielania dotacji z budżetu państwa dla: Kopalni Soli 'Bochnia' sp. z o.o., Kopalni Soli 'Wieliczka' S.A., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Kopalni Siarki 'Machów' S.A. w likwidacji" - czytamy w informacji.

  Ustawa przewiduje również zaprzestanie udzielania dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" w Bytomiu na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Działania te będzie kontynuować Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która uzyska również prawo do dotacji z budżetu państwa na finansowanie przejętych działań.

  "W myśl przepisu przejściowego do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. Ustawa stanowi nadto, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, przejmuje działania Centralnej Pompowni 'Bolko' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu z dniem 1 stycznia 2021 r." - czytamy dalej.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.11, 10:25Sejm przyjął projekt wydłużenia wypłat dotacji dla zabytkowych kopalń do 2027 r. 

  Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Sejm zgodził się na przedłużenie do końca 2027 roku terminu przekazywania dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz kopalni siarki "Machów" w likwidacji. Za nowelizacją ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów opowiedziało się 442 posłów, nikt nie był przeciwny, 6 wstrzymało się od głosu.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

  Dotacja dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" ma służyć przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

  Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony wyrobisk. Zaniechanie prac likwidacyjnych i zabezpieczających mogłoby doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Mogłoby także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej.

  Dzięki nowelizacji środki dotacji będą mogły zostać także przekazane na Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. W wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim. Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami, niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

  Środki mają także trafić do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido" na wykonanie prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie. 

  Jednocześnie ma zostać zaprzestane udzielanie dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 26.11, 18:10Rząd chce przyjąć projekt dot. przedłużenia restrukturyzacji kopalń w IV kw. 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w IV kw. 2020 r. projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładający przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Zasadniczym celem projektu jest zmiana przepisów polegająca na wydłużeniu okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużeniu terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń.

  Projektowane zmiany zakładają:

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

  - zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

  - uwzględnienie w limicie środków możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom lub byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

  Projekt nowelizacji zakłada, że w sytuacji, kiedy likwidację kopalni, zakładu górniczego lub jego części rozpoczęto w okresie między 1 stycznia 2019 r. a dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz po 31 grudnia 2023 r., przedsiębiorstwo górnicze będzie finansować proces likwidacji  z funduszu likwidacji zakładu górniczego.

  Planowane jest także doprecyzowanie, że wypłata odpraw dla pracowników (przechodzących w latach 2015-2018 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A) możliwa jest tylko raz. W projektowanej nowelizacji oprócz wprowadzenia możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku. W Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ma zostać zagwarantowana do 31 grudnia 2023 r. kwota 1 mld zł na pokrycie wydatków z tytułu odpraw.

  "Projektodawca założył, że skala restrukturyzacji powinna być większa niż poprzednio (zupełnie inna sytuacja na rynku węgla i energii), a nie będzie możliwe zrealizowanie zakładanego poziomu restrukturyzacji bez odejść większej liczby pracowników zatrudnionych zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią" – podano w uzasadnieniu.

  Zasady ustalania wysokości odprawy nie ulegają zmianie.

  Projekt zakłada też  przedłużenie terminów uzyskania uprawnień emerytalnych przez osoby korzystające z urlopów - do 1 stycznia 2028 r. dla osób korzystających z urlopu górniczego oraz do 1 stycznia 2027 r. dla osób korzystających z urlopów dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla. Ma dotyczyć  wyłącznie pracowników, którzy w ramach procesu restrukturyzacji przejdą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, ale przed 1 stycznia 2024 r.

  Przedłużenie okresu stosowania rozwiązań zawartych w ustawie spowodowało też zwiększenie wysokości limitu środków na restrukturyzację do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).

  Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie wynosiła 7 mld zł i obejmowała finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

  (ISBnews)

 • 23.11, 13:32Nowelizacja ustawy naftowej ma przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje liniowe 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Inwestycje obejmujące budowę oraz przebudowę Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra"), należącego do spółki IKS Solino z Grupy PKN Orlen, zostaną przyspieszone dzięki ułatwieniu wykupu gruntów niezbędnego do towarzyszących modernizacji inwestycji liniowych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

  Sama modernizacja zostanie sfinansowana przez PKN Orlen bądź inną spółkę z Grupy Orlen. Skarb Państwa poniesie tylko część kosztów odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości pod te inwestycje, zaznaczono.

  Maksymalne koszty odszkodowań Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczeń szacowane są na 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra") jest jedynym magazynem kawernowym w Polsce, jego pojemność nie jest dostosowana do wymagań ustawowych. W kontekście modernizacji i rozwoju magazynu, największymi ryzykami obarczone są tzw. inwestycje liniowe polegające na budowie rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych (paliw), wody technologicznej i solanki. Opóźnienia w ich realizacji wynikają głównie z trudności w nabywaniu praw do dysponowania gruntami i konieczności aktualizacji lub ponownego pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym na drodze sądowej wobec braku porozumień z właścicielami, podkreślono.

  "W związku [z tym] niezbędne jest stworzenie ram prawnych, ułatwiających i przyśpieszających realizację rozpoczętego już programu inwestycyjnego, którego efektem będzie odczuwalny w najbliższych latach skutek w postaci zwiększenia dostępnych w PMRiP 'Góra' pojemności magazynowych pod zapasy obowiązkowe oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw, wymagane do utworzenia przez Agencję, jak i spółki sektora naftowego, a tym samym zwiększenie możliwości operacyjnych magazynu kawernowego w Górze do jego nominalnych zdolności magazynowych wynoszących max. ok. 6 mln m3 łącznie dla ropy i paliw" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN, wymieniono.

  "Skarb Państwa pokryje koszty wywłaszczeń nieruchomości. Organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest wojewoda. Źródłem finansowania wydatków Skarbu Państwa będzie rezerwa celowa. W projekcie proponuje się odmienny mechanizm rozliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste, zgodnie z którym, w większej mierze ciężar finansowy tego użytkowania zostanie przeniesiony na inwestora" - czytamy dalej. Maksymalny koszt odszkodowań to 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" to jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw. Magazyn ten zlokalizowany na wysadzie solnym "Góra" k. Inowrocławia ma pojemność ponad 6 mln m3. Magazyn należy do IKS Solino (Grupa PKN Orlen).

  (ISBnews)

   

 • 17.11, 12:41Rząd przyjął projekt wydłużenia wypłat dotacji dla zabytkowych kopalń do 2027 r. 

  Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, umożliwiający wydłużenie do końca 2027 roku przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz kopalni siarki "Machów" w likwidacji, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli 'Bochnia' i 'Wieliczka' oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Kopalni Siarki 'Machów' S.A. w likwidacji" - czytamy w komunikacie.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

  Dotacja dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" ma służyć przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

  Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony cennych wyrobisk, podano także

  Zaniechanie prac likwidacyjnych i zabezpieczających mogłoby doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Mogłoby także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej, wyjaśniono.

  Dzięki planowanej nowelizacji środki dotacji mogłyby zostać także przekazane na Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. W wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim.  Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

  Środki miałyby także trafić do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido" na wykonanie prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie. 

  Jednocześnie ma zostać zaprzestane udzielanie dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 09.11, 12:07MRPiT: Plany sprawiedliwej transformacji powinny powstać w I poł. 2021 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji (TPST) oraz plan krajowy powinny zostać ukończone i przekazane do Komisji Europejskiej do połowy 2021 r., poinformowała wiceminister pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek.

  "Wsparcie z FST [Funduszu Sprawiedliwej Transformacji] będzie opierać się na terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji (TPST). Środki z FST będą programowane w ramach przygotowywanych programów wspieranych również z EFRR, EFS+ lub Funduszu Spójności albo w ramach odrębnego dedykowanego programu finansowanego wyłącznie z FST. TPST będą stanowić część tych programów i zostaną przyjęte na mocy tej samej decyzji Komisji Europejskiej (KE), co sam program. Dlatego datą graniczną przekazania planów jest moment przekazania programu bądź programów do KE. Chcielibyśmy, aby to przekazanie nastąpiło w pierwszej połowie 2021 roku" - napisała Michałek w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczyła jednak, że z uwagi na brak finalnych regulacji dotyczących rozporządzenia wdrażającego FST termin ten może ulec modyfikacjom.

  "Prace nad przygotowaniem TPST w regionach już trwają. Stan zaawansowania tych prac w poszczególnych regionach jest różny. Przedstawiciele rządu aktywnie uczestniczą w pracach poszczególnych grup roboczych, przygotowujących TPST. Jednocześnie na poziomie krajowym opracowywany jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, ma w założeniu integrować najważniejsze działania w zakresie sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym. Prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca I półrocza 2021 r." - dodała wiceminister.

  Podkreśliła, że Polska będzie największym beneficjentem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z ustaleniami lipcowego szczytu Rady Europejskiej pula środków alokowana w tym funduszu to 17,5 mld euro, z czego około 3,5 mld euro może trafić do Polski. W Polsce interwencją FST ma zostać objęte 6 województw.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 12:45Soboń z MAP: Decyzja ws. wydzielenia aktywów węglowych zapadnie do końca roku 

  Wrocław, 07.10.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce przed końcem roku przedstawić projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, poinformował ISBnews wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Pracujemy nad tym, żeby jeszcze przed końcem roku zaprezentować pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych" - powiedział Soboń w rozmowie z ISBnews w kuluarach VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

  Dodał, że projekt ten dotyczy wydobycia węgla, ale przede wszystkim aktywów produkujących energię opartą na węglu.

  "Najtrudniejsze w przygotowywanym projekcie jest znalezienie formuły pozabilansowego wydzielenie aktywów wytwórczych pracujących w oparciu o węgiel" - powiedział Soboń.

  W czerwcu br. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu. Jak wówczas szacował, prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy.

  Wojciech Żurawski

  (ISBnews)