ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 28.11, 10:25Sejm przyjął projekt wydłużenia wypłat dotacji dla zabytkowych kopalń do 2027 r. 

  Warszawa, 28.11.2020 (ISBnews) - Sejm zgodził się na przedłużenie do końca 2027 roku terminu przekazywania dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz kopalni siarki "Machów" w likwidacji. Za nowelizacją ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów opowiedziało się 442 posłów, nikt nie był przeciwny, 6 wstrzymało się od głosu.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

  Dotacja dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" ma służyć przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

  Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony wyrobisk. Zaniechanie prac likwidacyjnych i zabezpieczających mogłoby doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Mogłoby także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej.

  Dzięki nowelizacji środki dotacji będą mogły zostać także przekazane na Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. W wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim. Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami, niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

  Środki mają także trafić do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido" na wykonanie prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie. 

  Jednocześnie ma zostać zaprzestane udzielanie dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady 31 grudnia 2020 r.

  (ISBnews)

 • 26.11, 18:10Rząd chce przyjąć projekt dot. przedłużenia restrukturyzacji kopalń w IV kw. 

  Warszawa, 26.11.2020 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć w IV kw. 2020 r. projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładający przedłużenie regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń i zakładów górniczych do końca 2023 r. oraz regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Zasadniczym celem projektu jest zmiana przepisów polegająca na wydłużeniu okresu zbywania mienia przedsiębiorstw górniczych na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się likwidacją, a także wydłużeniu terminu uprawniającego pracowników przedsiębiorstw górniczych do skorzystania z możliwych świadczeń.

  Projektowane zmiany zakładają:

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2023 r.,

  - przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,

  - zwiększenie wysokości limitu środków przeznaczonych na finansowanie procesu restrukturyzacji, rozpoczętego w 2015 r. do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do dnia 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE),

  - uwzględnienie w limicie środków możliwości finansowania rent wyrównawczych pracownikom lub byłym pracownikom kopalń przekazanych do SRK przez przedsiębiorstwa górnicze po dniu 1 stycznia 2015 r.

  Projekt nowelizacji zakłada, że w sytuacji, kiedy likwidację kopalni, zakładu górniczego lub jego części rozpoczęto w okresie między 1 stycznia 2019 r. a dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz po 31 grudnia 2023 r., przedsiębiorstwo górnicze będzie finansować proces likwidacji  z funduszu likwidacji zakładu górniczego.

  Planowane jest także doprecyzowanie, że wypłata odpraw dla pracowników (przechodzących w latach 2015-2018 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A) możliwa jest tylko raz. W projektowanej nowelizacji oprócz wprowadzenia możliwości skorzystania z jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników powierzchni, rozszerzono grupę uprawnionych o pracowników dołowych, posiadających co najmniej roczny staż pracy pod ziemią. Obniżono również próg wymaganego stażu pracy w przedsiębiorstwie górniczym z 5 lat do 1 roku. W Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ma zostać zagwarantowana do 31 grudnia 2023 r. kwota 1 mld zł na pokrycie wydatków z tytułu odpraw.

  "Projektodawca założył, że skala restrukturyzacji powinna być większa niż poprzednio (zupełnie inna sytuacja na rynku węgla i energii), a nie będzie możliwe zrealizowanie zakładanego poziomu restrukturyzacji bez odejść większej liczby pracowników zatrudnionych zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią" – podano w uzasadnieniu.

  Zasady ustalania wysokości odprawy nie ulegają zmianie.

  Projekt zakłada też  przedłużenie terminów uzyskania uprawnień emerytalnych przez osoby korzystające z urlopów - do 1 stycznia 2028 r. dla osób korzystających z urlopu górniczego oraz do 1 stycznia 2027 r. dla osób korzystających z urlopów dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla. Ma dotyczyć  wyłącznie pracowników, którzy w ramach procesu restrukturyzacji przejdą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy, ale przed 1 stycznia 2024 r.

  Przedłużenie okresu stosowania rozwiązań zawartych w ustawie spowodowało też zwiększenie wysokości limitu środków na restrukturyzację do kwoty 14 mld zł oraz wydłużenia okresu finansowania realizacji zadań środkami z limitu do 31 grudnia 2027 r tj. do daty utraty ważności Decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE).

  Dotychczasowa kwota limitu określona w ustawie wynosiła 7 mld zł i obejmowała finansowanie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, która rozpoczęła się w 2015 r. i zabezpiecza środki do 2023 r.

  (ISBnews)

 • 23.11, 13:32Nowelizacja ustawy naftowej ma przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje liniowe 

  Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews) - Inwestycje obejmujące budowę oraz przebudowę Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra"), należącego do spółki IKS Solino z Grupy PKN Orlen, zostaną przyspieszone dzięki ułatwieniu wykupu gruntów niezbędnego do towarzyszących modernizacji inwestycji liniowych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

  Sama modernizacja zostanie sfinansowana przez PKN Orlen bądź inną spółkę z Grupy Orlen. Skarb Państwa poniesie tylko część kosztów odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości pod te inwestycje, zaznaczono.

  Maksymalne koszty odszkodowań Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczeń szacowane są na 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra") jest jedynym magazynem kawernowym w Polsce, jego pojemność nie jest dostosowana do wymagań ustawowych. W kontekście modernizacji i rozwoju magazynu, największymi ryzykami obarczone są tzw. inwestycje liniowe polegające na budowie rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych (paliw), wody technologicznej i solanki. Opóźnienia w ich realizacji wynikają głównie z trudności w nabywaniu praw do dysponowania gruntami i konieczności aktualizacji lub ponownego pozyskiwania decyzji administracyjnych, w tym na drodze sądowej wobec braku porozumień z właścicielami, podkreślono.

  "W związku [z tym] niezbędne jest stworzenie ram prawnych, ułatwiających i przyśpieszających realizację rozpoczętego już programu inwestycyjnego, którego efektem będzie odczuwalny w najbliższych latach skutek w postaci zwiększenia dostępnych w PMRiP 'Góra' pojemności magazynowych pod zapasy obowiązkowe oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw, wymagane do utworzenia przez Agencję, jak i spółki sektora naftowego, a tym samym zwiększenie możliwości operacyjnych magazynu kawernowego w Górze do jego nominalnych zdolności magazynowych wynoszących max. ok. 6 mln m3 łącznie dla ropy i paliw" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN, wymieniono.

  "Skarb Państwa pokryje koszty wywłaszczeń nieruchomości. Organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest wojewoda. Źródłem finansowania wydatków Skarbu Państwa będzie rezerwa celowa. W projekcie proponuje się odmienny mechanizm rozliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste, zgodnie z którym, w większej mierze ciężar finansowy tego użytkowania zostanie przeniesiony na inwestora" - czytamy dalej. Maksymalny koszt odszkodowań to 5,84 mln zł.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" to jedyny polski podziemny magazyn ropy i paliw. Magazyn ten zlokalizowany na wysadzie solnym "Góra" k. Inowrocławia ma pojemność ponad 6 mln m3. Magazyn należy do IKS Solino (Grupa PKN Orlen).

  (ISBnews)

   

 • 17.11, 12:41Rząd przyjął projekt wydłużenia wypłat dotacji dla zabytkowych kopalń do 2027 r. 

  Warszawa, 17.11.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, umożliwiający wydłużenie do końca 2027 roku przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" oraz kopalni siarki "Machów" w likwidacji, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli 'Bochnia' i 'Wieliczka' oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Kopalni Siarki 'Machów' S.A. w likwidacji" - czytamy w komunikacie.

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

  Dotacja dla kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka" ma służyć przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

  Zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony cennych wyrobisk, podano także

  Zaniechanie prac likwidacyjnych i zabezpieczających mogłoby doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Mogłoby także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej, wyjaśniono.

  Dzięki planowanej nowelizacji środki dotacji mogłyby zostać także przekazane na Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji. W wyrobisku byłej Kopalni Siarki "Piaseczno" powstał zbiornik wodny. Wyrobisko to zlokalizowane jest na obszarze ok. 210 ha na terenach gmin Łoniów i Koprzywnica w powiecie sandomierskim oraz w woj. świętokrzyskim.  Aby zabezpieczyć tereny przyległe przed podtopieniami niezbędne jest odwadnianie wyrobiska.

  Środki miałyby także trafić do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum zarządza kompleksem poprzemysłowych obiektów naziemnych oraz wyrobiskami podziemnymi kopalni "Królowa Luiza" i "Guido" na wykonanie prac zabezpieczających, aby zachować je w jak najlepszym stanie. 

  Jednocześnie ma zostać zaprzestane udzielanie dotacji Centralnej Pompowni "Bolko" sp. z o.o. na finansowanie działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu. Zadania te przejmie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zajmująca się m.in. zabezpieczeniem czynnych kopalń węgla kamiennego przed zagrożeniem wodnym, gazowy i pożarowym ze strony kopalń zlikwidowanych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2021 r.

  (ISBnews)

 • 09.11, 12:07MRPiT: Plany sprawiedliwej transformacji powinny powstać w I poł. 2021 r. 

  Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji (TPST) oraz plan krajowy powinny zostać ukończone i przekazane do Komisji Europejskiej do połowy 2021 r., poinformowała wiceminister pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek.

  "Wsparcie z FST [Funduszu Sprawiedliwej Transformacji] będzie opierać się na terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji (TPST). Środki z FST będą programowane w ramach przygotowywanych programów wspieranych również z EFRR, EFS+ lub Funduszu Spójności albo w ramach odrębnego dedykowanego programu finansowanego wyłącznie z FST. TPST będą stanowić część tych programów i zostaną przyjęte na mocy tej samej decyzji Komisji Europejskiej (KE), co sam program. Dlatego datą graniczną przekazania planów jest moment przekazania programu bądź programów do KE. Chcielibyśmy, aby to przekazanie nastąpiło w pierwszej połowie 2021 roku" - napisała Michałek w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Zaznaczyła jednak, że z uwagi na brak finalnych regulacji dotyczących rozporządzenia wdrażającego FST termin ten może ulec modyfikacjom.

  "Prace nad przygotowaniem TPST w regionach już trwają. Stan zaawansowania tych prac w poszczególnych regionach jest różny. Przedstawiciele rządu aktywnie uczestniczą w pracach poszczególnych grup roboczych, przygotowujących TPST. Jednocześnie na poziomie krajowym opracowywany jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, ma w założeniu integrować najważniejsze działania w zakresie sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym. Prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca I półrocza 2021 r." - dodała wiceminister.

  Podkreśliła, że Polska będzie największym beneficjentem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z ustaleniami lipcowego szczytu Rady Europejskiej pula środków alokowana w tym funduszu to 17,5 mld euro, z czego około 3,5 mld euro może trafić do Polski. W Polsce interwencją FST ma zostać objęte 6 województw.

  (ISBnews)

   

 • 07.10, 12:45Soboń z MAP: Decyzja ws. wydzielenia aktywów węglowych zapadnie do końca roku 

  Wrocław, 07.10.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) chce przed końcem roku przedstawić projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, poinformował ISBnews wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Pracujemy nad tym, żeby jeszcze przed końcem roku zaprezentować pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych" - powiedział Soboń w rozmowie z ISBnews w kuluarach VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

  Dodał, że projekt ten dotyczy wydobycia węgla, ale przede wszystkim aktywów produkujących energię opartą na węglu.

  "Najtrudniejsze w przygotowywanym projekcie jest znalezienie formuły pozabilansowego wydzielenie aktywów wytwórczych pracujących w oparciu o węgiel" - powiedział Soboń.

  W czerwcu br. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu. Jak wówczas szacował, prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy.

  Wojciech Żurawski

  (ISBnews)

   

 • 23.09, 14:36Emilewicz: Pracujemy nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych 

  Warszawa, 23.09.2020 (ISBnews) - Trwają prace nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych, aby zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Mamy doświadczenie Polskiej Strefy Inwestycji, która daje pewne przywileje podatkowe, dziś myślimy i pracujemy nad rozwiązaniami podatkowymi dla regionów pogórniczych" - powiedziała Emilewicz podczas ImpactCEE.

  Dodała, że będzie to schemat, który będzie musiał być notyfikowany przez Komisję Europejską.

  Na finansowanie transformacji energetycznej regionów pogórniczych przeznaczony jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie trwa opracowywanie planów regionalnych dla poszczególnych terenów. Plany te mają m.in. uwzględniać sposób wykorzystania środków z Funduszu.

  "Chcemy pokazać we wszystkich regionach pogórniczych środki oraz sposób transfuzji tych środków i cele dla tych nowych inwestycji, które będą tam się pojawiać" - powiedziała wicepremier.

  Zaznaczyła, że chodzi przede wszystkim o "przekwalifikowywanie i dostosowywanie się do tych nowych miejsc pracy" oraz tworzenie atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 15:50Koszty nowej specustawy przesyłowej to dla budżetu ok. 104 mln zl w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 08.09.2020 (ISBnews) - Przyspieszenie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz systemów do przesyłania paliw gazowych i ciekłych zostanie sfinansowane ze środków inwestora oraz Unii Europejskiej, dla budżetu państwa będzie to wydatek ponad 104 mln zł w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji publicznych.

  Wydatki dla sektora finansów publicznych z tytułu wejścia noweli w życie oszacowano na 155,36 mln zł, a dochody - 51,19 mln zł w perspektywie 10 lat.

  "Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych zostaną sfinansowane ze środków inwestora  (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz Unii Europejskiej przyznanych w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - czytamy w w uzasadnieniu.

  Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości w przypadku inwestycji związanych ze stacjami elektroenergetycznymi ma pokryć Skarb Państwa. Z OSR wynika, że do wybudowania 13 stacji elektroenergetycznych planowane jest dokonanie wywłaszczeń działek gruntowych o powierzchni ok. 125,03 ha.

  Przy szacowaniu wpływu na sektor finansów publicznych pod uwagę wzięto harmonogram inwestycji opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które są operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz planowane do pozyskania powierzchnie gruntu, podano.

  Założono, że planowana powierzchnia wywłaszczonego gruntu pod stację elektroenergetyczną wynosi od 1,1 ha do 30 ha, a wywłaszczeniu podlegać będą nieruchomości o łącznej powierzchni 125,03 ha, - przyjęto, że wywłaszczeniom podlegać będą w 100% grunty budowlane. Przyjęto średnią cenę gruntu budowlanego na poziomie 128 zł/m2.

  Specustawa przesyłowa określa, że inwestor uzyskuje z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego wywłaszczonych nieruchomości, z tytułu którego uiszczać będzie opłatę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dochody z tytułu wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste zostały oszacowane na ok. 51,19 mln zł.

  Celem nowelizacji jest weryfikacja listy inwestycji objętych obowiązującą obecnie specustawą przesyłową, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki inwestycji morskich. Obecne przepisy nie zawierają regulacji, umożliwiających np. budowę połączenia systemów przesyłowych między państwami.

  W projekcie znalazły się rozwiązania umożliwiające uczestnikom systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego uczestnictwo w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego bądź gazowego będą mogli opiniować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (m.in. zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze oddziaływania niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego i hałasu, ani w strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu lub strefie bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu).

  Nowa regulacja ma także zawierać przepis zwalniający operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE), operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System) oraz PERN z obowiązku sporządzania i przesyłania prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują.

  W założeniu znowelizowana ustawa nie ma mieć charakteru epizodycznego.

  Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

  Obecna ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii - strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w szczególnym trybie.

  Możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej z obecnej specustawy przesyłowej zdecydowanie skraca czas uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji (z ok. 56 do ok. 19 miesięcy).

  Wprowadzenie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy doprowadzić ma do dalszego skrócenia tego okresu. Ponadto, dzięki weryfikacji przepisów ustawy, czas uzyskiwania przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na cele budowlane wynosić ma 4 miesiące (okres uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej).

  Projekt zakłada, że nowelizacja nie będzie miała charakteru epizodycznego. Jego przyjęcie przez RM planowane jest na III kwartał.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 12:12Soboń z MAP: Chcemy by zniesienie obliga giełdowego weszło jak najszybciej 

  Katowice, 04.09.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej zniesienie obligatoryjnego handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) jest już gotowy w Ministerstwie Klimatu, poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Projekt ustawy wprowadzającej zniesienie obligatoryjnego handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii jest już gotowy" - powiedział Soboń podczas panelu w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Zastrzegł, że strona rządowa chce, aby na temat projektu wypowiedzieli się wszyscy zainteresowani w ramach procesu uzgodnień, ale zaapelował, aby nie krytykować projektu, zanim nie zostanie on zaprezentowany.

  "Chcemy, żeby zniesienie obliga giełdowego weszło w życie jak najszybciej" - dodał wiceminister w rozmowie z dziennikarzami.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 12:10Rząd chce przyjąć nowelę dot. strateg. inwestycji w sieci przesyłowe w III kw. 

  Warszawa, 04.09.2020 (ISBnews) - Rząd chce uprościć i usprawnić proces inwestycyjny, a tym samym umożliwić szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów do przesyłania paliw gazowych i ciekłych, usprawnić integrację nowych źródeł wytwórczych, by minimalizować ryzyko ograniczeń czy przerw w dostawie paliw i energii elektrycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

  "Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz stabilności i bezpieczeństwa poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej (zwłaszcza w kontekście zmian zachodzących w sektorze energetycznym i planowanego wzrostu udziału niesterowalnych źródeł energii odnawialnej, w tym morskiej energetyki wiatrowej […] oraz zmiany zachodzące w obszarze wytwarzania energii elektrycznej związane m.in. z wzrostem potencjału wytwórczego w rejonie północnej i centralnej RP), niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt ma zweryfikować listę inwestycji objętych obowiązującą obecnie specustawą przesyłową, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki inwestycji morskich. Obecne przepisy nie zawierają regulacji, umożliwiających np. budowę połączenia systemów przesyłowych między państwami.

  W projekcie mają znaleźć się rozwiązania umożliwiające uczestnikom systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego uczestnictwo w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego bądź gazowego będą mogli opiniować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (m.in. zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze oddziaływania niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego i hałasu, ani w strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu lub strefie bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu).

  Nowa regulacja ma także zawierać przepis zwalniający operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System) oraz PERN z obowiązku sporządzania i przesyłania prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują.

  W założeniu znowelizowana ustawa nie ma mieć charakteru epizodycznego.

  Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

  Obecna ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii – strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – w szczególnym trybie.Możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej z obecnej specustawy przesyłowej zdecydowanie skraca czas uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji (z ok. 56 do ok. 19 miesięcy). Wprowadzenie planowanych zmian doprowadzić ma do dalszego skrócenia tego procesu.

  Specustawa pozwala także na zmniejszenie liczby decyzji pozyskiwanych w odrębnych postępowaniach administracyjnych oraz organów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej zawiera w swoim zakresie rozstrzygnięcia dotyczące m. in.:

  - lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy terenu;

  - ograniczenia sposób korzystania z nieruchomości;

  - wywłaszczenia;

  - podziału nieruchomości;

  - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej;

  - usunięcia drzew lub krzewów;

  - lokalizacji urządzeń w obszarze pasa drogowego.

  "Doświadczenia zabrane w okresie 5 lat stosowania specustawy wykazały, że jest ona narzędziem usprawniającym i przyśpieszającym proces przygotowywania i realizacji inwestycji. Analiza przepisów specustawy przesyłowej wykazała również, że konieczna jest weryfikacja niektórych z nich, celem ich doprecyzowania lub zmiany pod kątem nowych wyzwań" - napisano w uzasadnieniu.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 11:02Soboń z MAP: Wydzielenie aktywów górniczych niekoniecznie do jednego podmiotu 

  Katowice, 04.09.2020 (ISBnews) - Wydzielenie aktywów górnictwa węgla kamiennego nie musi oznaczać utworzenia jednego górniczego podmiotu, poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

  "Nigdzie nie jest powiedziane, że ta separacja [górnictwa od energetyki] oznacza jeden podmiot. To musi być zrobione z taki sposób, żeby zapewnić rentowność biznesów, także tych górniczych" - powiedział Soboń podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

  W czerwcu rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu. Jak mówił wówczas wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 13:58Prezydent podpisał nowelę o biokomponentach i biopaliwach  

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem nowelizacji jest uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% - tak jak obecnie - przychód zobowiązanie wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom" i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC. Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  Pozostałe zapisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.08, 16:18Rząd chce powołać pełnomocnika ds. transformacji energetyki i górnictwa węgla 

  Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje powołanie pełnomocnika do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. transformacji energetyki i górnictwa węglowego planowane jest na III kw.

  Powołanie pełnomocnika ma poprawić koordynację działań w obszarze energetyki i górnictwa węglowego na poziomie struktur rządowych, a tym samym przyspieszyć działania w tym obszarze.

  "Otoczenie regulacyjne UE, które dotyczy energetyki zmienia się bardzo gwałtownie. Ma to także wpływ bezpośrednio na sektor wydobywczy węgla. Powoduje to konieczność utworzenia podmiotu, który w szczególności:

  - zapewni przygotowanie i realizację koncepcji transformacji energetyki i górnictwa;

  - będzie koordynował i monitorował działania wynikające z koncepcji transformacji

  - będzie opiniował dokumenty rządowe, w tym projekty aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa, przygotowywanych przez organy administracji rządowej" - podano w uzasadnieniu.

  Jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa węglowego przejmie dotychczasowe obowiązki pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 13:51Rząd chce znosić obowiązek zapasów gazu dla korzystających z usług regazyfikacji 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Rząd chce zacząć stopniowo znosić obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego z podmiotów, które korzystają z usług regazyfikacji lub przeładunku skroplonego gazu ziemnego LNG, tak by całkowicie ich zwolnić z obowiązku utrzymywania zapasów od 1 października 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie przez Radę Ministrów (RM) projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym planowane jest na III kw. 2020 r.

  "Mechanizm [znoszenia obowiązku utrzymywania zapasów gazu] ma być skorelowany ze zmianami struktury polskiego rynku gazu ziemnego, tj. jego wzrostem i uwolnieniem cen dla odbiorców gazu ziemnego z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz terminami oddania do użytkowania infrastruktury dywersyfikacyjnej, w szczególności nowych zdolności LNG" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowana zmiana pozwoli na utrzymanie poziomu zapasów obowiązkowych na stabilnym poziomie, odpowiadającym zużyciu odbiorców chronionych.

  Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie inwestycje w zakresie rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych, przyjęto, że możliwe jest całkowite zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych od przywozu LNG od dnia 1 października 2023 r. przy stopniowym zmniejszaniu ich wymiaru, tj. o:

  - 1/3 - od dnia 1 października 2021 r.

  - 2/3 - od dnia 1 października 2022 r.

  Ponadto, w celu dostosowania przepisów ustawy do obecnych warunków panujących na rynku gazu ziemnego oraz do prawa unijnego, zaplanowano także:

  - wprowadzenie definicji odbiorcy chronionego, wobec którego nie mają zastosowania ograniczenia w poborze gazu ziemnego;

  - skorelowanie terminów przekazywania przez zobowiązane podmioty dokumentów i informacji - umożliwiających operatorowi systemu gazowego weryfikację technicznych możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do krajowego systemu gazowego - z początkiem roku gazowego;

  - usprawnienie procesu zawierania tzw. "umów biletowych";

  - zmianę przepisu upoważniającego Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, aby możliwe było wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie bezpiecznych dostaw do odbiorców z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych;

  - rezygnację z przepisu zwalniającego przedsiębiorstwa energetyczne z odpowiedzialności za skutki wprowadzanych ograniczeń w poborze gazu ziemnego;

  - umożliwienie określania stopni zasilania w dowolnej ilości, aby możliwe było zapewnienie efektywności mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;

  - rezygnację z autoryzowanego audytora w dziedzinie energetyki przemysłowej i umożliwienie dokonywania weryfikacji podawanych przez odbiorców informacji przez operatora w oparciu o dane historyczne.

  28 listopada 2019 r. Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię, w której podtrzymała wcześniejsze stanowisko dotyczące niezgodności przepisów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 25 października 2017 r. dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 994/2010. Komisja uznała, że przepisy ustawy o zapasach mają charakter dyskryminacyjny, zakłócający konkurencję na rynku gazu oraz nakładający nieuzasadnione obciążenia na przedsiębiorstwa na polskim rynku gazu.

  (ISBnews)

   

 • 20.08, 14:40Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji 

  Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Minimalizowanie obciążeń dla podmiotów, które w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą dążyć do oszczędności energii finalnej, uszczelnienie monitorowania i raportowania oszczędności energii oraz stworzenie warunków rozwoju rynku usług energetycznych ESCO zakłada projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, który trafił do konsultacji społecznych.

  Uwagi do projektu, dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można zgłaszać przez miesiąc.

  W projekcie założono, że oszczędność energii finalnej między 1 stycznia 2021 r.  a 31 grudnia 2030 r. powinna wynosić nie mniej niż 5580 tys. ton oleju ekwiwalentnego. Wynika to z dyrektywy 2018/2002/UE, której celem jest oszczędność energii finalnej o 32,5% w stosunku do scenariusza referencyjnego. Oznacza to, że w latach 2021-2030 łączne oszczędności zużycia energii finalnej powinny być równoważne corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016-2018.

  Projekt nowelizacji rozszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych. Podmioty te będą mogły zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (np. poprzez modernizację budynków, urządzeń, infrastruktury), umarzać odpowiednią liczbę białych certyfikatów lub uiszczać opłatę zastępczą w określonych warunkach.

  Jak wynika z założeń, popyt na "białe certyfikaty" ma wzrosnąć, co ma się przełożyć na zwiększenie poziomu efektywności energetycznej. Zaproponowano także środki alternatywne do certyfikatów - programy i instrumenty finansowe dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

  Ma powstać centralny rejestr oszczędności energii, prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zagregowane dane mają być udostępnione ministrowi do spraw klimatu, by ułatwić bieżące szacowanie osiąganych oszczędności w zakresie zużycia energii finalnej.

  Zaproponowano także zmianę dotyczącą doprecyzowania, w jakich sytuacjach umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowy EPC) nie mają wpływu na zwiększenie poziomu długu publicznego. W ocenie autorów projektu, powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tego typu umowami wśród jednostek sektora publicznego.

  W ocenie MK, program dofinansowań spotka się rocznie z zainteresowaniem minimum 25 tys. odbiorców zastępujących piec na paliwa stałe kotłem gazowym i 5 tys. odbiorców wymieniających wyeksploatowany kocioł gazowy na nowy o wyższej sprawności energetycznej. W perspektywie 10-letniej ma to się przełożyć na wymianę 290 tys. urządzeń grzewczych (i przepływ w wysokości ponad 5 mld zł). Nowelizacja ma także objąć wsparcie dla 3,5 mln domów rodzinnych, ogrzewanych paliwami stałymi.

  "Proponowane zmiany będą wiec miały pozytywny wpływ na poprawę efektywności energetycznej wśród odbiorców końcowych. Dofinansowanie zakupu lub wymiany pieców opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne kotły gazowe oraz dofinansowanie wymiany kotłów gazowych na kotły o wyższych (pod kątem sprawności) parametrach technologicznych stanowić będzie zachętę dla gospodarstw domowych do podjęcia działań. […] Dzięki wymianie urządzeń na te o wyższej sprawności, zwiększy się ich efektywność energetyczna oraz zmniejszy zużycie energii. Drugim skutkiem będzie zwalczanie niskiej emisji poprzez pozbywanie się tzw. kopciuchów, a w konsekwencji znacząca poprawa jakości powietrza w Polsce" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projektowana zmiana nakłada na właścicieli lub zarządców budynku wielolokalowego obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt do 1 stycznia 2027 r. Ma to umożliwić odbiorcom końcowym śledzenie bieżącego zużycia, co - zdaniem autorów ustawy - ma przełożyć się na bardziej efektywne, w tym ekonomiczne użytkowanie ciepła i tym samym może pośrednio przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

  W projekcie ustawy znalazły się zmiany do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dotyczącego Operatorów Usług Kluczowych (OUK) i określające określa obowiązki tych podmiotów, a także wprowadzające szereg rozwiązań mających zapewnić cyberbezpieczeństwo najbardziej kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Dotychczas wyznaczono 72 podmioty, uznając je za OUK.

  Minister właściwy ds. energii ma docelowo objąć swoimi nadzorem około 200 podmiotów, gdyż - jak zaznaczono - sektor energetyczny wymaga szczególnej dbałości o cyberbezpieczeństwo, a oprogramowanie SCADA/HMI, urządzenia sieciowe, oprogramowanie inżynierskie oraz sterowniki programowalne, które są podstawowymi i niezastępowalnymi narzędziami do zachowania ciągłości procesu technologicznego, są najbardziej podatne na ataki.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), skutki dla sektora finansów publicznych w roku 2020 oszacowano na 0,72 mln zł, na rok przyszły dochody w wysokości 75,73 mln zł. W całej perspektywie dziesięcioletniej koszt realizacji ustawy ma wynieść ok. 6,78 mld zł.

  Prognozowane podwyższenie cen nośników energii spowoduje wzrost przychodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Szacuje się, że wyniesie on w całym okresie 1,06 mld zł.

  Niemniej w wyniku rosnących oszczędności energii, co będzie miało wpływ na sprzedawany wolumen nośników energii, spowoduje obniżenie wpływów z podatku VAT. Średnia cena ważona wolumenem obowiązku została przyjęta na podstawie danych z 2018 roku na poziomie 3116,83 zł/toe. Przy założeniu utrzymania tej wartości w latach 2021-2030 i założeniu utrzymania ceny, obniżenie wpływów z tytułu VAT wyniesie 4,09 mld zł.

  Łączny koszt zakupu i wymiany urządzeń do rozliczania kosztów zakupu ciepła nieposiadających funkcji zdalnego odczytu szacuje się na 317,7 mln zł.

  Jak podano bez nowelizacji ograniczenie emisji CO2 (w oparciu o tzw. białe certyfikaty) w latach 2021 byłoby na poziomie 107,7 mln ton, podczas gdy nowelizacja pozwoli na redukcję emisji na poziomie niemal 144,3 mln ton CO2.

  (ISBnews)

   

 • 07.08, 15:11Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów kierunkowo przyjęła kierunkowo projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi przede wszystkim o ograniczanie emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (indywidualnych gospodarstw domowych, niewielkich, lokalnych kotłowni, warsztatów i zakładów usługowych).

  "Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu 'Czyste Powietrze' i Programu 'Stop Smog'" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przyjętym projektem ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą zbierane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (m.in. dotyczące stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

  "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW" - podano w komunikacie.

  Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB ma być ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

  Ministerstwo Klimatu szacuje, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków ma zostać połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r., podano także.

  Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji mają zostać wprowadzone do CEEB.

  W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

  Zaproponowano także szereg ułatwień w obowiązujących programach „Stop Smog" oraz „Czyste Powietrze. 

  Program "Stop Smog"

  *    Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog". Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.

  *    Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.

  *    Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.

  *    Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

  Chodzi m.in. o:

  -  Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  -  Zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.

  -  Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

  -  Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:

  o   przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;

  o   modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;

  o   zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).

  -  Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

  -  Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.

  -  Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

  Program "Czyste Powietrze"

  *    Program "Czyste Powietrze" został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

  *    W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.

  *    Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  *    Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.

  *    Usprawnienie funkcjonowania programu:

  - Ze środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Czyste Powietrze".

  - Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.

  - Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.

  -  Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).

  -  Beneficjent Programu "Czyste Powietrze" będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

  Po przejściu ścieżki legislacyjnej znowelizowana ustawa weszłaby w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 07.07, 14:02Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią 

  Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, poinformował minister Michał Kurtyka. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  "Chcemy, by ten dokument został przyjęty jak najszybciej i do konsultacji społecznych zostanie przekazany jesienią" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Minister wymienił cztery priorytety strategii, które - w jego ocenie - pozwolą na stworzenie nowego sektora gospodarki.

  Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej".

  "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i elektrolizerów. Zakładamy, że w 2030 r. może funkcjonować w Polsce średnia elektrociepłownia, gdzie jednym z paliw będzie wodór. Chcemy też, by wodór odegrał rolę w produkcji paliw syntetycznych" - wymienił minister.

  Drugi priorytet to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych dzięki własnej produkcji wodoru.

  "Chcemy poddać pod refleksję powstanie autostrady wodorowej Północ-Południe. Zakładamy, że na Północy będzie największa produkcja z elektrolizerów zgromadzonych w strefie offshore" - powiedział Kurtyka.

  "Po trzecie, chcemy zwiększyć rolę wodoru w transporcie. Mamy szanse na postanie pierwszych lokomotyw na wodór i na wodorowe autobusy. Chcielibyśmy, by powstało ok. 15 nowych stacji tankowania wodorem, w pierwszej kolejności dla transportu ciężarowego" - powiedział minister.

  Wreszcie, czwartym priorytetem jest przyjęcie nowego "prawa wodorowego".

  "Rozpoczęły się prace nad nowym prawem wodorowym. To będą regulacje dla obrotu, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru w gospodarce" - zakończył minister.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:19MAP: Jonasz Drabek został pełnomocnikiem ds. górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powołał Jonasza Drabka na pełnomocnika ds. górnictwa węgla kamiennego, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

  "Jonasz Drabek jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty do wyższego dozoru górniczego. Jest ratownikiem górniczym" - czytamy w komunikacie.

  W Ministerstwie Aktywów Państwowych Drabek realizuje zadania związane z restrukturyzacją i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego. Jest dyrektorem Departamentu Górnictwa. W ramach obowiązków sprawuje nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi i instytutami branżowymi. Jest również odpowiedzialny za obszar regulacji i finansowania górnictwa, podano także.

  (ISBnews)

 • 07.05, 09:44Branża okołogórnicza zwróciła się do premiera o powołanie zespołu kryzysowego 

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora okołogórniczego w czasie kryzysu wywołanego pandemią wymaga uzyskania gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań, wskazano w liście otwartym skierowanym przez grupę firm i instytucji okołogórniczych do premiera Mateusza Morawieckiego. Sygnatariusze poprosili premiera o powołanie zespołu kryzysowego celem wypracowania rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków kryzysu.

  "Wywołany obecną sytuacją postępujący paraliż firm sektora okołogórniczego może w konsekwencji doprowadzić je do trwałej utraty kompetencji i możliwości produkcyjnych, a tym samym zaburzenia ciągłości wydobycia surowców oraz dostaw dla energetyki. To oznaczałoby skazanie Polski na import węgla i drastyczne obniżenie poziomu naszego bezpieczeństwa energetycznego" - czytamy w liście otwartym.

  Pogłębiające się problemy spółek górniczych, w tym w szczególności Polskiej Grupy Górniczej, oraz sytuacja związana z pandemią już teraz zmuszają spółki okołogórnicze do ograniczania lub wstrzymania produkcji oraz redukcji zatrudnienia, wywołując "efekt domina", co oznacza również konieczność wstrzymania zakupów materiałów i części oraz zleconych wcześniej usług kooperacyjnych. To z kolei powoduje zahamowanie lub ograniczenie działalności podmiotów, z którymi szeroko współpracuje nasz sektor, wskazano także.

  Sygnatariusze listu podkreślili, że skutki tej sytuacji oraz działań kryzysowych podejmowanych w polskich spółkach wydobywczych przełożą się w konsekwencji nie tylko na poważne problemy pracowników ich firm, ale również na tysiące pracowników innych, mniejszych firm, z którymi współpracują. Polskie spółki wydobywcze rozpoczęły na dużą skalę proces zamrażania realizacji lub rezygnacji z kontraktów w toku oraz zawieszania czy renegocjacji zawartych wcześniej umów.

  "Chcielibyśmy podkreślić, że nie oczekujemy podjęcia przez Pana Rząd żadnych wyjątkowych działań. Zależy nam na wypracowaniu rozwiązań długoterminowych. Dlatego pierwszym wspólnym celem powinno być zagwarantowanie bezpieczeństwa sektora w czasie kryzysu. W tym świetle priorytetowe jest uzyskanie gwarancji respektowania przez spółki Skarbu Państwa zawartych już umów i regulowania przez nie wynikających z nich zobowiązań" - czytamy dalej.

  Zdaniem sygnatariuszy, kolejnym krokiem powinno być wspólne wypracowanie zestawu rozwiązań przynoszących pozytywne skutki dla polskiego sektora wydobywczego oraz energetycznego nie tylko w perspektywie najbliższych tygodni, ale lat.

  "Prosimy Pana Premiera o powołanie zespołu kryzysowego, złożonego z przedstawicieli spółek wydobywczych, Rady Ministrów RP, PFR, reprezentantów naszej branży oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków mającego miejsce kryzysu. Jesteśmy gotowi do współpracy i dialogu" - czytamy dalej.

  Według szacunków samorządu gospodarczego w sektorze zaplecza górniczego zatrudnionych jest łącznie ok. 400 tys. osób - pracownicy zarówno z firm usługowych i serwisowych, producenci maszyn i urządzeń górniczych, ale także z placówek naukowo-badawczych i projektowych o profilu górniczym. W samym tylko sektorze producentów maszyn górniczych, w Polsce zarejestrowanych jest ok. 200 podmiotów. W dużych i średniej wielkości spółkach pracuje prawie 80% zatrudnionych w tym sektorze, wskazano także w materiale.

  List sygnowały: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Famur, Carboautomatyka, Becker Warkop, Hydrotech, Grupa Kapitałowa Fasing, Patentus, Linter oraz Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność".

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 14:51Woźny: Należy ograniczyć opłaty za dostęp do drogi dla nowych inwest. gazowych  

  Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Wskazana będzie zmiana prawa, która ograniczy opłatę za dostęp do pasa drogowego pobieraną przez samorządy do 20 zł w przypadku nowych inwestycji gazowych, uważa pełnomocnik rządu ds. programu "Czyste Powietrze" i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

  "To jest kolejna rzecz do zmiany, bo w ciągu ostatniego pół roku udało się Ministerstwu Cyfryzacji w porozumieniu z samorządami doprowadzić do nowelizacji ustawy o wspieraniu budowy sieci szerokopasmowych, gdzie ustalono, że dla potrzeb budowy nowych sieci szerokopasmowych na wszystkich terenach ta opłata będzie wynosiła 20 zł. […] Dokładnie taką samą interwencję będziemy chcieli zrealizować w przypadku sieci gazowych" - powiedział Woźny podczas inauguracji programu LeadAIR prowadzonego przez Forum Energii.

  Wyjaśnił, że rozmawiał dziś z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy wskazali mapę powiatów w Małopolsce, gdzie opłata za dostęp do pasa drogowego wynosi 200 zł wobec możliwego przedziału 20-200 zł.

  W rozmowie z dziennikarzami wskazał, że zmiana mogłaby dotyczyć dróg samorządowych, ale być może już nie krajowych.

  "Nie chodzi o to, by zabierać komuś pieniądze, tylko to by dotyczyło nowych inwestycji, żeby zachęcać gestorów do budowy przy tych drogach" - podkreślił.

  (ISBnews)