Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 06.04, 13:18Do Sejmu wpłynął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie terminala LNG w Świnoujściu 

  Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG. Trafił on do prac sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu […] podyktowany jest koniecznością zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Konieczność wprowadzenia modyfikacji szczególnych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podano także.

  Obecne brzmienie ustawy terminalowej sugeruje, że dokonanie reorganizacji po stronie PGNiG spowoduje wyeliminowanie możliwości kontynuowania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych, którym powierzona zostałaby realizacja tych inwestycji towarzyszących.

  Na gruncie obecnego brzmienia ustawy terminalowej przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż wskazany w ustawie terminalowej spowoduje wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy, a tym samym konieczność kontynuowania, a w niektórych przypadkach również wszczynania postępowań na nowo, w normalnym trybie administracyjnym.

  Wobec powyższego wprowadzono propozycję przepisu, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
  · następcę prawnego PGNiG, lub
  · podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
  · podmiot z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie
  realizował inwestycje towarzyszące.

  Taka konstrukcja przepisu pozwoli objąć jego zakresem również inne podmioty, przy czym konkretnie wskazany krąg tych podmiotów uzasadnia pewność, że będą one dawały gwarancję prawidłowej realizacji tych inwestycji towarzyszących.

  Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Przyjęcie zatem rozwiązań podobnych w odniesieniu do PGNiG nie będzie negatywnie wpływać na zakres podmiotowy ustawy terminalowej, wskazano.

  (ISBnews)

 • 30.03, 11:52Rząd chce zastąpić węgiel z Rosji większym wydobyciem, importem z Australii, Kolumbii, USA 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje konieczność uzupełnienia brakujących wolumenów węgla w polskiej gospodarce poprzez zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone, wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  Projekt, zawierający zapisy dotyczące embarga na rosyjski węgiel został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do Sejmu.

  "Ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje konieczność uzupełnienia brakujących wolumenów węgla w polskiej gospodarce. Będzie to realizowane przez:

  1. Zwiększenie wydobycia w Polsce.

  2. Zwiększenia importu z pozostałych kierunków.

  Poza importem drogą kolejową (Rosja, Kazachstan), węgiel trafia do Polski poprzez porty, z takich krajów jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone" - czytamy w uzasadnieniu.

  Z analizy wynika, że import węgla zostanie zastąpiony przede wszystkim poprzez zwiększenie importu z kierunków zamorskich, podano także.

  W uzasadnieniu przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja - 8,03, Kolumbia - 0,6, Kazachstan - 0,51, inne - 0,11, USA - 0,08.

  W zakresie, w jakim projekt przewiduje wprowadzenie zakazu przywozu oraz tranzytu przez terytorium RP węgla podlega notyfikacji technicznej. Ze względu okoliczności odnoszące się do ochrony bezpieczeństwa publicznego, proces notyfikacji ma przebiegać przy zastosowaniu trybu pilnego, wskazano także.

  W projekcie zaproponowano wprowadzenie sankcji karnej za naruszenia przepisów dotyczących embarga na określone towary, które są przedmiotem handlu z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz separatystycznymi republikami obwodu donieckiego i ługańskiego.

  Zgodnie z proponowanym przepisem, łamanie sankcji polegających na embargu handlowym, a także umyślne dopuszczenie się udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie tych sankcji miałoby być zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. Wskazano również, że odpowiedzialności karnej podlegać będzie osoba odpowiedzialna za zawarcie transakcji handlowej, aby wykluczyć wszczynanie postępowań przeciwko osobom, które mają w procederze funkcję jedynie wykonawczą (np. kierowca albo podwykonawca).

  Planowane jest również fakultatywne uprawnienie dla sądu orzeczenie przepadku przedmiotu przestępstwa (a więc towarów, jako że nie jest możliwe zastosowanie tego przepisu w odniesieniu do zakazanych usług), nawet jeśli nie będzie on własnością sprawcy.

  (ISBnews)

 • 30.03, 11:33Rząd planuje przygotowanie ustawy dot. rekompensat za embargo na rosyjski węgiel 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje opracowanie projektu określającego krąg podmiotów uprawnionych do rekompensat z powodu embarga na rosyjski węgiel, wysokość tych rekompensat oraz tryb ich ustalania, wynika z uzasadnienia do projektu ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  Projekt został wczoraj przyjęty przez rząd i trafił już do Sejmu.

  "Krąg uprawnionych podmiotów, wysokość, oraz tryb ustalania rekompensat szkód rzeczywistych poniesionych w związku z wejściem w życie zakazu […] dotyczącego węgla pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej określi odrębna ustawa" - czytamy w uzasadnieniu.

  W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni.

  Jak zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, całkowite odejście od rosyjskiego węgla planowane jest na kwiecień, najpóźniej maj br.

  (ISBnews)

 • 30.03, 10:55Morawiecki apeluje do Komisję Europejską o ustanowienie podatku od rosyjskich węglowodorów 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zaproponował ustanowienie nowego podatku od rosyjskich węglowodorów w Unii Europejskiej. Zaapelował też do państw unijnych o rezygnację z surowców, sprowadzanych z Rosji.

  "Polska zaprezentowała bardzo radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców, nie chcemy tej zależności. Ale inni, nie robiąc sobie nic z wojny, z okrucieństwa wojny, z agresji rosyjskiej na Ukrainę, z szantażu - korzystają z tych surowców. Dlatego wzywam dzisiaj Komisję Europejską również do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.  

  Dzisiaj zaprezentowano plan odejścia od rosyjskiego węgla do kwietnia-maja br. oraz odejścia od gazu i ropy sprowadzanej z Rosji do końca tego roku.

  "Pokazujemy ten najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od [rosyjskich] węglowodorów i wzywamy także innych, naszych sąsiadów, naszych partnerów, przyjaciół z Unii Europejskiej wszystkich do ponownego kroku jak najszybszego odejścia od rosyjski ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla i sprawiedliwy podatek, który będzie wyrównywał pole gry w całej Unii Europejskiej" - wskazał premier.

  (ISBnews)

 • 30.03, 10:02Morawiecki: Odejście od rosyjskiego węgla w IV/V, od ropy i gazu - do końca 2022 r. 

  Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Rząd zakłada odejście od rosyjskiego węgla do kwietnia, najpóźniej maja 2022 roku, a od rosyjskiej ropy i gazu – do końca tego roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego." – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Jednocześnie zapowiedział odejście od rosyjskiej ropy i gazu do końca tego roku.

  "Punkt drugi to odejście od rosyjskiej ropy. Od roku 2015-2016 rozpoczął się proces derusyfikacji tego ważnego surowca […] Doszliśmy do tego, że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni. Ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku" – podkreślił premier.

  Przypomniał też, że proces uniezależniania się od rosyjskiego gazu trwa od kilku lat.

  "I rosyjski gaz - tutaj byliśmy bardziej przewidywalni […] decyzja o budowie Gazoportu w Świnoujściu, dokończenie budowy Gazoportu w Świnoujściu, a następnie rozpoczęcie budowy w 2016 gazociągu w Świnoujściu plus rozbudowa gazociągów plus pływający Gazoport koło Gdańska. To wszystko uniezależnia nas od rosyjskiej ropy realnie już w tym roku" – podkreślił.

  (ISBNews)

 • 29.03, 17:13Rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. 

  Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) w związku z sytuacją geopolityczną, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy, wynika z dokumentu. 

  "Rząd aktualizuje założenia „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.", aby zneutralizować lub ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Wpisuje się to również w realizację głównego celu polityki energetycznej, tj. zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko" - czytamy w komunikacie.

  Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną i powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności. Rewizja „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r."  będzie mieć na celu dobranie odpowiedniej ścieżki w nowej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, mając na uwadze również ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego, podano także.

  Zaktualizowana polityka energetyczna Polski musi uwzględniać również suwerenność energetyczną, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Rosji oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi. Chodzi o dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.

  W pozostałych filarach polityki energetycznej Polski – sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu oraz poprawa jakości powietrza – działania ograniczające zapotrzebowanie na paliwa kopalne z Rosji i innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi będą przyspieszane w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a jednocześnie nastawione na budowanie innowacyjności gospodarki i jej wzmocnienie.

  Najważniejsze zmiany w "Polityce Energetycznej Polski do 2040 r."

  1. Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe

  - Konsekwentnie realizowane będzie dążenie Polski do pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną zdywersyfikowanymi technologicznie źródłami krajowymi w celu utrzymania wysokiego stopnia niezależności energetycznej.

  - Inwestycje w sektorze energetycznym będą ukierunkowane na zapewnienie stabilności pracy systemów energetycznych z uwzględnieniem ograniczania wpływu sektora na środowisko życia człowieka.

  2. Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii

  - Zdynamizowanie rozwoju OZE we wszystkich sektorach będzie odpowiadać na wyzwania związane z niezależnością i suwerennością. Jednocześnie będzie to uwzględniać poprawę jakości życia wynikającą z lepszej jakości środowiska naturalnego.

  - Równolegle obecna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie, która ogranicza możliwość importu surowców energetycznych z Rosji wymusza na państwach członkowskich UE działania zmierzające do szybszej integracji OZE.

  - W perspektywie 2040 r. dążyć się będzie do tego, aby ok. połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł. Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój wykorzystania OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi. Szczególnie pożądane będzie wykorzystanie OZE w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych oraz w ramach instalacji hybrydowych.

  - Zwiększone zostanie wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych.

  3. Poprawa efektywności energetycznej

  - Polska będzie dążyć do poprawy efektywności energetycznej, która ogranicza popyt na energię, a tym samym redukuje zapotrzebowanie na surowce oraz skutki potencjalnych braków dostaw energii.

  - Chodzi o działania mające na celu termomodernizację i renowację budynków, co będzie mieć również istotne znaczenie dla ochrony gospodarstw domowych przed ubóstwem energetycznym. Programy wsparcia termomodernizacji, tj. "Czyste Powietrze" będą nastawione na umożliwienie wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła przy zachowaniu komfortu cieplnego odbiorców.

  - Niezbędne jest również wzmocnienie działań poprawiających efektywność procesową i zmniejszającej wykorzystanie energii w przemyśle.

  4. Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów

  - Polska będzie dążyć do stopniowego zmniejszania zależności gospodarki od gazu ziemnego i ropy naftowej, jednakże w perspektywie najbliższych dekad wciąż niezbędne jest zagwarantowanie pewności ich dostaw do odbiorców.

  - Z tego względu kontynuowana będzie dywersyfikacja źródeł, kierunków i dróg dostaw tych surowców, która obejmować będzie w szczególności uniezależnienie od dostaw z Rosji i innych państw objętych sankcjami gospodarczymi.

  - Przyspieszona zostanie budowa gazowego pływającego terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej wraz z rozbudową sieci krajowej oraz rozbudową podziemnych magazynów gazu ziemnego.

  - Polska będzie dążyć do zastępowania popytu na gaz ziemny gazami zdekarbonizowanymi oraz innymi sprawdzonymi paliwami, m.in. poprzez rozwój technologii bazujących na wodorze, które stanowią realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego.

  - Aby ograniczyć popyt na paliwa płynne zintensyfikowane będą działania związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w transporcie, tj. biokomponentów w paliwach ciekłych, biometanu, wodoru, niskoemisyjnych paliw syntetycznych, czy energii elektrycznej. Silniej promowane będzie również wykorzystanie "czystego" transportu publicznego, zmiana przyzwyczajeń kierowców do bardziej ekologicznych sposobów jazdy, czy szersze wykorzystanie transportu kolejowego do transportu towarów.

  5. Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa

  - Jednostki gazowe wciąż będą miały znaczenie dla regulowania pracy systemu energetycznego, jednak ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej i brak przewidywalności na rynku gazu w ujęciu średniookresowym zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących jednostek węglowych. Również w konsekwencji tych zmian plany inwestycyjne dotyczące nowych mocy gazowych powinny podlegać weryfikacji pod kątem ekonomiki produkcji.

  - Co szczególnie istotne w ciepłownictwie – tempo konwersji jednostek węglowych na jednostki gazowe będzie zależne od dostępności surowca. Jednocześnie poszukiwane będą możliwości wykorzystania innych źródeł energii, stanowiących realną alternatywę dla wykorzystania gazu ziemnego w ciepłownictwie. Powinno przyczynić się to również do budowy efektywnych systemów ciepłowniczych.

  6. Wykorzystanie jednostek węglowych

  - Wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Tempo ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla może ulec niewielkiemu spadkowi w stosunku do dotychczasowych scenariuszy ze względu na możliwą potrzebę dłuższej niż przewidywano eksploatacji poszczególnych istniejących jednostek węglowych, biorąc pod uwagę potencjalne zakłócenia w imporcie surowców energetycznych.

  - Dla zapewnienia ciągłości dostaw podjęte zostaną działania mające na celu utrzymanie gotowości do pracy jednostek węglowych zgodnie z ich technicznym czasem życia, który jest dłuższy niż wynika to z przesłanek ekonomicznych, wrażliwych na ceny uprawnień do emisji CO2.

  - W tym celu zweryfikowana zostanie możliwość modernizacji istniejących jednostek wytwórczych. Pozwoli to na ich wykorzystanie przy lepszych parametrach pracy i niższym obciążeniu środowiska, co wpłynie również na ekonomiczne przesłanki ich wykorzystania. Inwestycje te przyczynią się do zapewniania lepszych warunków integracji OZE w systemie elektroenergetycznym, ze względu na zagwarantowanie odpowiedniej rezerwy mocy.

  - Elementem nowego dokumentu będzie plan wykorzystania istniejących jednostek wytwórczych z uwzględnieniem możliwości zwiększenia efektywności i okresu funkcjonowania bloków węglowych wraz z niezbędnymi działaniami modernizacyjnymi i utrzymaniowymi na rzecz zapewnienia właściwego poziomu mocy stabilnych i właściwego bilansowania. Plan zostanie opracowany przy udziale zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego prowadzonego przez ministra ds. energii, a także ministra ds. aktywów państwowych oraz pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i spółek Skarbu Państwa.

  - Aby optymalnie wykorzystać krajowe zasoby surowcowe, technologiczne i infrastrukturalne, zintensyfikowane będą również działania mające na celu rozwój czystych technologii węglowych (CTW). Wzmocni to bezpieczeństwo energetyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii oraz budowaniu krajowych przewag konkurencyjnych.

  7. Wdrożenie energetyki jądrowej

  - Konsekwentnie wdrażana będzie energetyka jądrowa oparta przede wszystkim o duże reaktory (powyżej 1000 MW), która ma niską wrażliwość na przerwy w dostawach paliwa oraz zapewnia dostawy stabilnej i czystej energii.  Jednocześnie rygorystyczne normy światowe dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni jądrowych i pozwalają na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

  - Równolegle do prowadzonych prac dotyczących budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz kompleksowej realizacji PPEJ kontynuowane będą wysiłki mające na celu perspektywiczne wdrożenie małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactor, SMR). Wykorzystanie tej technologii do wytwarzania ciepła procesowego może stanowić w przemyśle i ciepłownictwie alternatywę dla jednostek konwencjonalnych. W elektroenergetyce tego typu rozproszone jednostki – nie zastępując systemowych dużych bloków jądrowych – mogą stanowić dodatkowy  element dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej, stanowiąc czynnik wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym.

  8. Rozwój sieci i magazynowania energii

  - Priorytetem pozostaną działania wzmacniające rozwój sieci elektroenergetycznych, mechanizmów automatyzacji oraz zapewniające wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

  - Wraz z rosnącym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym konieczne jest również zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła na poziomie prosumentów, wytwórców OZE, operatorów sieci oraz agregatorów. W związku z tym intensyfikowane będą prace związane z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich, które wpłyną na redukcję skutków potencjalnych zakłóceń w wytwarzaniu lub przesyle energii. Perspektywicznie szczególną rolę w magazynowaniu energii będzie pełnić wodór, zwłaszcza ten pochodzący z OZE oraz zapewniający zagospodarowanie nadmiarowej generacji z OZE.

  9. Negocjacje zmian regulacji UE

  - Polska będzie podejmować wysiłki negocjacyjne w celu reformy mechanizmów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i ambitnej transformacji, przyczyniając się do realizacji celów UE, przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych, bez ponoszenia nadmiernych kosztów wynikających z polityki klimatycznej.

  - Konieczne jest zapewnienie adekwatnych środków finansowych, umożliwiających prowadzenie inwestycji zmniejszających ryzyko braków dostaw energii, spowodowane brakiem stabilnych źródeł wytwarzania. Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na rozwój nowych niskoemisyjnych technologii i ich integracji w systemie. Takie wielokierunkowe podejście będzie jednocześnie wzmacniać elastyczność systemu energetycznego i bezpieczeństwo jego pracy oraz wykorzystywać krajowy i unijny potencjał techniczny, gospodarczy i kadrowy.

  (ISBnews)

 • 29.03, 16:40Muller: Rząd chce ustawowego zakazu importu węgla z Rosji 

  Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - Rząd zaproponował zmiany w ustawie, które uniemożliwiają import węgla z Rosji, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. Obecnie taki import prowadzą głównie spółki prywatne.

  Przepisy, dotyczące tego zakazu zostały zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i znalazły się w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie. 

  "Powołując się na klauzule bezpieczeństwa poszliśmy o krok dalej w tych przepisach, które zostały […] zaproponowane tzn. wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji i to zostanie wpisane wprost do ustawy" – powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

  "Zdajemy sobie z tego sprawę, że może to budzić wątpliwości prawne, niestety uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję Unii Europejskiej w tym zakresie, więc taki zakaz będzie wprowadzony także i do tej ustawy" – dodał.

  (ISBnews)

 • 18.03, 11:07Morawiecki: W ramach tarczy antyputinowskiej przeznaczymy ponad 3 mld zł na Gaz-System 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej rząd chce przeznaczyć ponad 3 mld zł na budującą infrastrukturę gazociągową spółkę Gaz-System, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. […] Rozpoczynamy razem pełną derusyfikację polskiej gospodarki i europejskiej gospodarki. Trzeba odejść od zależności od Rosji. To będzie kosztować, ale to jest być albo nie być Polski i Europy" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Musimy myśleć na kilka kroków do przodu. Dlatego zbudowaliśmy w Polsce prawdziwą przestrzeń do niezależności gazowej. Gazociąg bałtycki i gazoport w Świnoujściu, który powiększamy, to nasza odpowiedź i inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne" - wymienił także premier.

  "Ponad 3 mld zł też w ramach tej tarczy antyputinowskiej przeznaczamy na dokapitalizowanie tej firmy, która buduje gazociągi" - powiedział Morawiecki. 

  Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Odpowiada m.in. za budowany z duńskim partnerem - Energinet - Baltic Pipe, który ma zostać uruchomiony w br.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 10:55Moskwa: Przedłużamy stosowanie taryf gazowych dla odbiorców indywidualnych do 2027 r. 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd zdecydował o przedłużeniu ochrony taryfowej dla odbiorców domowych oraz instytucji pożytku publicznego do roku 2027, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecnie obowiązek taryfowy obowiązuje do końca 2023 r.

  "W obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydowaliśmy o przedłużeniu ochrony taryfowej prezesa URE na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do roku 2027" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

  Podkreśliła, że rząd od wielu lat realizuje strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na zupełne uniezależnienie się od importu z Rosji od 2023 roku.

  "Jako jedni z nielicznych możemy powiedzieć, że popieramy sankcje surowcowe i jesteśmy przygotowani do niezależności surowcowej. Przypomnę, że od 1 stycznia kolejnego roku w Polsce nie będzie rosyjskiego gazu. Infrastruktura Baltic Pipe, litewska, słowacka - te wszystkie inwestycje, które konsekwentnie prowadziliśmy przez lata pozwalają nam już dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi. De facto, przez ostatnie miesiące te dostawy rosyjskie płynęły w tak różnych ilościach, że musieliśmy się na ten scenariusz przygotować już w tym roku. Już dzisiaj jesteśmy gotowi na tę niezależność" - dodała minister.

  Wskazała też, że w Polsce magazyny gazu "od zawsze są napełniane przeciętnie od 60 do 100% przed sezonem jesienno-zimowym".

  (ISBnews)

   

 • 09.03, 14:55Prezydent podpisał ustawę dot. obniżki stawek od wydobycia srebra i miedzi 

  Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Przepisy te znalazły się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  "Zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin służą obniżeniu  w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra" - czytamy w komunikacie. Stawki te mają zostać obniżone o ok. 30%

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:11Morawiecki: Polska gotowa na embargo na rosyjski węgiel, ale potrzebuje gwarancji KE 

  Warszawa, 02.03.2022 (ISBnews) - Polska jest gotowa do wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel, ale potrzebuje gwarancji Komisji Europejskiej, że nie zostanie ukarana za ten krok, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wskazał, że wdrożenie embargo jest częścią handlu międzynarodowego i kompetencja do jego wprowadzenia w przypadku Polski została przeniesiona na organy unijne,

  "Odpowiadając na […] pytanie o embargo na węgiel - jesteśmy gotowi uczynić to w każdej chwili, w każdym dniu, potrzebuję tylko jednej rzeczy od Komisji Europejskiej i potrzebuję jednego słowa zapewnienia, że Polska nie będzie ukarana za ten krok, ponieważ wdrożenie embargo jest częścią handlu międzynarodowego, który jest kompetencją, która została przeniesiona na poziom Komisji Europejskiej" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.  

  "Potrzebuję jednego słowa zapewnienia ze strony Komisji Europejskiej, że Polska nie zostanie znowu ukarana za to działanie i wówczas będziemy gotowi na wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel" - dodał.

  Polska importuje ok. jednej piątej zużywanego węgla, w tym ok. 75% z Rosji.

  (ISBnews)

 • 24.02, 18:05Sejm przyjął część poprawek dot. obniżki stawek od wydobycia srebra i miedzi 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do regulacji zakładającej obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. Poprawki miały głownie charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Przepisy te znalazły się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

 • 23.02, 16:31Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. strategicznych inwestycji w sektorze naftowym 

  Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która ma ograniczyć liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem uchwalonej ustawy jest wykorzystanie w toku realizacji proponowanych zamierzeń inwestycyjnych rozwiązań normatywnych, jakie zostały przyjęte w krajowym porządku prawnym dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Wdrożone rozwiązania ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań" - czytamy w komunikacie.

  Załącznik do noweli zawiera wykaz kolejnych strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którym umożliwia się ich sprawne wykonanie przez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu.

  Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie krajowego rynku na pojemności magazynowe pod zapasy ropy naftowej i produktów naftowych, przyjęta regulacja służy zapobieżeniu sytuacji niedoboru pojemności magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku naftowym, podkreślono także.

  Podstawowym celem, jaki realizuje przedmiotowa nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym jest jej rozszerzenie o inwestycje związane z dostosowaniem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra w Górze (gmina Inowrocław) do wymagań dostępności fizycznej zgromadzonych w tym magazynie zapasów interwencyjnych.

  Ponadto ze względu na prognozowany znaczący wzrost krajowej konsumpcji gazu ziemnego, ustawa zakłada możliwość budowy nowych, kawernowych pojemności magazynowych.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą):

  - części magazynowej w PMRiP "Góra",

  - części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,

  - nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,

  - istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A.,

  - otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek,

  - rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów w celu zmiany trasy istniejących rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów, na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek lub na potrzeby działania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Górze.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:18Senat przyjął nowelę dot. obniżki stawek od wydobycia srebra i miedzi z poprawkami 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. Poprawki miały głownie charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wraz z poprawkami głosowało 100 senatorów.

  Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:16Senat przyjął nowelizację ustawy o realizacji inwestycji w sektorze naftowym bez poprawek 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, rozszerzającą wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz definicje: inwestora oraz niezbędnej infrastruktury. Za nowelą głosowało 97 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w związku z zagrożeniami dotyczącymi dostępności pojemności magazynowych na potrzeby sektora naftowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych.

  Planowane w ramach specustawy inwestycje mają zwiększyć dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę naftową i produkty naftowe, a także rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej oraz produktów naftowych.

  Zgodnie z nowelizacją, przepisy specustawy obejmą m.in. cały proces rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw "Góra" ok. 6 mln m3 (łącznie dla ropy i paliw), budowę nowej kopalni soli Lubień Kujawski, a także infrastrukturę do budowy i eksploatacji magazynu gazu Damasławek, który zamierza zbudować na własne potrzeby operator przesyłowy gazu Gaz-System.

  Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym mają zostać sfinansowane ze środków inwestora - spółki PKN Orlen lub innej spółki z grupy kapitałowej Orlen.

  Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 16:36KE przedstawiła regulację uzupełniającą dot. dekarbonizacji gospodarki 

  Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła dziś uzupełniający akt delegowany, dotyczący dekarbonizacji gospodarki. Zawiera on m.in. dodatkowe regulacje dotyczące rynku gazu oraz energetyki jądrowej, poinformowała Komisja. Nowa regulacja miałaby - po zatwierdzeniu przez Parlament Europejskie i Radę - obowiązywać od stycznia 2023 r.

  "Celem jest przyspieszenie transformacji dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań wspierających osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową odgrywają ważną rolę. Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i pozwolą nam przyspieszyć przejście od bardziej zanieczyszczającej działalności – takiej jak wytwarzanie energii elektrycznej z węgla – w stronę bardziej neutralnej dla klimatu przyszłości, opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii" - czytamy w komunikacie.

   Przedstawiony przez Komisję akt delegowany dotyczący zmiany klimatu:

  - uzupełnia unijną systematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju o dodatkowe działalności ekonomiczne sektora energetycznego. 

  - wprowadza określone wymogi dla przedsiębiorstw dotyczące ujawniania informacji, związane z ich działalnością w sektorach gazowym i energetyki jądrowej. 

  Model redukcji emisji, przygotowany przez Komisję, a dotyczący ścieżek zgodnych z porozumiem paryskim zakłada , że gaz ziemny będzie stanowić 22% krajowego zużycia energii brutto w 2030 r. i 9% w 2050 r.

  Zgodnie z nową, przygotowaną przez Komisję regulacją każda nowa elektrownia/ciepłownia oparta na gazie (lub odnowiona elektrociepłownia lub elektrociepłownia) powinna znaleźć się poniżej progu emisji na poziomie 100g CO2/kWh w cyklu życia lub spełniać szereg rygorystycznych warunków i uzyskać pozwolenie na budowę do 2030 r. Co ważne, wykorzystanie gazu powinno zastąpić zakłady pracujące na bardziej zanieczyszczających stałych i ciekłych paliwach kopalnych (np. węgiel). 

  Jeśli chodzi o kogenerację energii cieplnej i elektrycznej oraz działalność grzewczą/chłodzącą, w przypadku każdej nowej elektrowni opalanej gazem ziemnym, która ma zostać wybudowana, elektrownia węglowa o tej samej mocy musi zostać usunięta, aby spełnić techniczne kryteria kwalifikacji. 

  Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, moc elektrowni gazowej nie może przekraczać mocy elektrowni węglowej o więcej niż 15%. Obiekty muszą zintegrować szybkie przejście na odnawialne źródła energii z wyraźnym zobowiązaniem do pełnego przejścia na odnawialne lub niskoemisyjne źródła energii do 31 grudnia 2035 r.

  Komisja Europejska zaznaczyła w akcie delegowanym, że energia jądrowa stanowi niskoemisyjne źródło energii. Po zasięgnięciu opinii naukowej stwierdziła, że energia jądrowa, z zastrzeżeniem rygorystycznych warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska (w tym usuwania odpadów), które zapewniają poszanowanie zasad, nie powoduje znaczącej szkody, może odgrywać rolę w przejściu na neutralność klimatyczną zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

  Energia jądrowa generuje stosunkowo niewielką ilość odpadów w porównaniu z dużą ilością wytwarzanego ciepła i/lub energii elektrycznej. Produkuje głównie odpady promieniotwórcze o niskiej aktywności, dla których istnieją składowiska działające od dziesięcioleci, podczas gdy wysokoaktywne odpady promieniotwórcze stanowią 1% wszystkich odpadów jądrowych.

  Ramy regulacyjne UE ustanawiają wymóg prawny dla polityk krajowych, aby ograniczyć wytwarzanie odpadów promieniotwórczych do minimum.

  W szczególności powinny funkcjonować zakłady unieszkodliwiania odpadów o niskiej aktywności, a państwa członkowskie powinny posiadać szczegółowy plan uruchomienia do 2050 r. obiektu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych o wysokiej aktywności. Zabroniony jest wywóz odpadów promieniotwórczych w celu unieszkodliwienia w państwach trzecich.

  Dokładniej, niniejszy uzupełniający akt delegowany dotyczący klimatu obejmuje następujące działania:

  Działania związane z energią jądrową:

  1. Zaawansowane technologie z zamkniętym cyklem paliwowym ("Generacja IV") w celu zachęcenia do badań i innowacji w zakresie przyszłych technologii pod względem norm bezpieczeństwa i minimalizacji odpadów (bez klauzuli wygaśnięcia);
  2. Nowe projekty elektrowni jądrowych do wytwarzania energii, które będą wykorzystywały najlepsze dostępne istniejące technologie ("Generacja III+"), będą uznawane do 2045 r. (data uzyskania pozwolenia na budowę);
  3. Modyfikacje i modernizacje istniejących instalacji jądrowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji będą uznawane do 2040 r. (data zatwierdzenia przez właściwy organ)

  Działania związane z gazem:

  1. Wytwarzanie energii elektrycznej z kopalnych paliw gazowych
  2. Wysokosprawna kogeneracja ciepła/chłodu i energii z kopalnych paliw gazowych
  3. Produkcja ciepła/chłodu z kopalnych paliw gazowych w wydajnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym

  Każda działalność związana z gazem musi spełniać jeden z następujących progów emisji:

  • emisje w cyklu życia poniżej 100gCO2e/kWh lub
  • do 2030 r. (data uzyskania pozwolenia na budowę), a w przypadku braku dostępności OZE w wystarczającej skali, emisje bezpośrednie wynoszą poniżej 270gCO2e/kWh lub, w przypadku działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, ich roczna bezpośrednia emisja GHG nie może przekroczyć średnio 550kgCO2e/ kW mocy obiektu przez 20 lat. W takim przypadku działalność musi spełniać szereg warunków kumulatywnych: np. zastępuje obiekt wykorzystujący stałe lub płynne paliwa kopalne, działalność zapewnia pełne przejście na gazy odnawialne lub niskoemisyjne do 2035 r. oraz regularną niezależną weryfikację zgodności z kryteriami.

  Komisja oczekuje, że akt delegowany wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

  Parlament Europejski i Rada (które przekazały Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie) będą miały cztery miesiące na przeanalizowanie dokumentu i, jeżeli uznają to za stosowne, na zgłoszenie wobec niego sprzeciwu.

  Mogą te zawnioskować o dodatkowe dwa miesiące czasu na przeprowadzenie kontroli. Rada będzie miała prawo wniesienia sprzeciwu wobec aktu w drodze wzmocnionej większości kwalifikowanej, co oznacza, że co najmniej 72% państw członkowskich - tj. co najmniej 20 państw członkowskich – reprezentujących co najmniej 65% ludności UE musi zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego.

  Parlament Europejski może wyrazić sprzeciw, jeżeli większość (tj. 353) posłów podczas posiedzenia plenarnego zagłosuje przeciwko.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 10:35Prezydent podpisał nowelę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która rozszerza zakres wsparcia na redukcję zdolności produkcyjnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W drodze nowelizacji rozszerzono zakres przedmiotowy ustawy o zasady udzielania wsparcia publicznego na redukcję zdolności produkcyjnych. W myśl dodanych regulacji przedsiębiorstwo górnicze objęte systemem wsparcia stopniowo wygasza działalność wydobywczą wyznaczonych jednostek produkcyjnych i w okresie do dnia zamknięcia tych jednostek otrzymuje wsparcie publiczne w postaci dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.

  Dopłata stanowi dodatnią różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowanymi działalności wydobywczej a przychodami kwalifikowanymi, z uwzględnieniem zastosowania ceny referencyjnej.

  Dopłatę przekazuje się w formie dotacji z budżetu państwa lub podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa na podstawie odpowiednio umowy o przyznanie dotacji na finansowanie dopłaty lub umowy o podwyższeniu kapitału zakładowego, zawartej między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a właściwym przedsiębiorstwem górniczym objętym systemem wsparcia, podano także.

  Wprowadzone przepisy przewidują także zawieszenie a następnie umorzenie pozostałych do spłaty zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez ubezpieczonych i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne, które na mocy umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2021 r. zostały rozłożone na raty lub których termin płatności został odroczony.

  Ustawa zakłada nadto zawieszenie, a następnie umorzenie wymagalnych oraz niewymagalnych zobowiązań pieniężnych przedsiębiorstwa górniczego objętego systemem wsparcia z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna.

  System wsparcia stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej, wskazano.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBmews)

 • 27.01, 17:25Sejm odrzucił senackie veto do noweli dot. wygaszania wydobycia węgla kamiennego 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającej stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

  Za odrzuceniem senackiego veta głosowało 236 posłów, 70 było przeciw, a 152 wstrzymało się od głosu

  Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

  2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

  Na finanse publiczne mają mieć wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co ma skutkować koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

  Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających  skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

  Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną mają korzystać z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia mają otrzymywać wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

  Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty mają być wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

  Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ma określić wysokość  dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego nowym systemem wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

  Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  (ISBnews)

 • 27.01, 15:42Sejm za obniżeniem stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 XI 2022r. 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Sejm poparł regulację zakładającą obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r.

  Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin głosowało 278 posłów, przeciw było 16, a 163 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.

  Nowy wzór obliczenia podatku od wydobycia miedzi i srebra przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł.

  Jak wynikało z uzasadnienia do projektu ustawy, pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 10:30Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi do 30 XI 2022r. to koszt 726 mln zł  

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Obniżenie stawek podatku od wydobycia srebra i miedzi o ok. 30% w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 listopada 2022 r. to koszt ok. 726 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

  Przepis dotyczący czasowej obniżki podatku od wydobycia został złożony jako autopoprawka do procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt ten dotyczy korekt podatkowych Polskiego Ładu.

  "Obowiązujący wymiar podatku od wydobycia niektórych kopalin, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł." – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

  W związku z tym zaproponowano wprowadzenie czasowej obniżki podatku.

  "Zmiany zaproponowane w art. 2a projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują wprowadzenie regulacji epizodycznej, która znajdzie zastosowanie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. Dodawany art. 22a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin […] określa wzory obliczenia podatku od wydobycia miedzi (ust. 1) i srebra (ust. 2) w tym okresie."  -podano także.

  Nowy wzór przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

  Pomimo obniżenia od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra zakłada się, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin osiągną pułap założony w ustawie budżetowej na 2022 r., zaznaczono.

  (ISBnews)