ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.02, 09:49Projekt dotyczący odzysku odpadów energetycznych trafił do konsultacji 

  Warszawa, 08.02.2022 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw, określający kryteria i kierunki wykorzystania tych materiałów trafił do konsultacji i uzgodnień, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Mają one potrwać 14 dni.

  "Projekt określa rodzaje odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw, wskazuje na dopuszczalne w procedurze utraty statusu odpadów procesy odzysku. Ponadto […] zawiera minimalne kryteria jakościowe i kierunki wykorzystania materiałów lub produktów powstałych w procesie odzysku w ramach procedury utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.  

  Odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw, po spełnieniu szczegółowych warunków zawartych w projektowanym rozporządzeniu, tracą status odpadów. Pierwszym z warunków jest poddanie ich procesowi odzysku R5 lub R12. Drugim z warunków jest to, by miały zastosowanie gospodarcze i mogłyby być wykorzystane jako składniki do produkcji cementu, betonu i spoiw, podbudów, kruszyw, mieszanek związanych i niezwiązanych, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz materiałów budowlanych wykorzystujących gips syntetyczny, podano także.

  Powstałe materiały lub produkty muszą spełniać co najmniej minimalne kryteria jakościowe określone w załącznikach do projektowanego rozporządzenia.

  Posiadacz odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw w drodze utraty statusu odpadów może zagospodarować wytwarzane na bieżąco odpady, jak i odpady zdeponowane na składowiskach.

  Projekt wspiera wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w kraju oraz jest zgodny z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu. Bezpośrednim efektem wdrożenia proponowanych rozwiązań jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów powstające w procesie energetycznego spalania paliw, wskazano.

  Jak podano w uzasadnieniu, sektor energetyczny w Polsce produkuje rocznie ok. 14 040 tys. Mg odpadów, co stanowi ok. 20% wolumenu wytworzonych odpadów w kraju w skali roku. Część odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw poddana jest odzyskowi, jednak większość (w 2019 r. tj. 7 552 tys. Mg) trafia na składowiska. Łączna ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach wynosi ok. 325 477 tys. Mg, przy czym część z nich jest już niedostępna, z uwagi na przeprowadzone rekultywacje.

  Ilość odpadów powstałych w procesie energetycznego spalania paliw w Unii Europejskiej  sięga ok. 100 mln Mg rocznie, a w Stanach Zjednoczonych rocznie jest ich wytwarzanych 130 mln Mg. Wskaźnik zagospodarowania przemysłowego tych odpadów wynosi ok. 41%. Pozostała ich część podlega magazynowaniu lub jest deponowana na składowiskach. W Europie odpady powstałe w procesie energetycznego spalania paliw wykorzystuje się głównie do produkcji kruszyw antropogenicznych. W Europie wytwarza się rocznie około 150 mln Mg kruszyw antropogenicznych powstających z odpadów, powstałych w procesie energetycznego spalania paliw, głównie jako uboczne produkty spalania węgla w energetyce, z czego ok 100 mln Mg powstaje w krajach członkowskich.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 16:36KE przedstawiła regulację uzupełniającą dot. dekarbonizacji gospodarki 

  Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawiła dziś uzupełniający akt delegowany, dotyczący dekarbonizacji gospodarki. Zawiera on m.in. dodatkowe regulacje dotyczące rynku gazu oraz energetyki jądrowej, poinformowała Komisja. Nowa regulacja miałaby - po zatwierdzeniu przez Parlament Europejskie i Radę - obowiązywać od stycznia 2023 r.

  "Celem jest przyspieszenie transformacji dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych rozwiązań wspierających osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym i energią jądrową odgrywają ważną rolę. Wybrane działania związane z gazem ziemnym i energią jądrową są zgodne z klimatycznymi i środowiskowymi celami UE i pozwolą nam przyspieszyć przejście od bardziej zanieczyszczającej działalności – takiej jak wytwarzanie energii elektrycznej z węgla – w stronę bardziej neutralnej dla klimatu przyszłości, opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii" - czytamy w komunikacie.

   Przedstawiony przez Komisję akt delegowany dotyczący zmiany klimatu:

  - uzupełnia unijną systematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju o dodatkowe działalności ekonomiczne sektora energetycznego. 

  - wprowadza określone wymogi dla przedsiębiorstw dotyczące ujawniania informacji, związane z ich działalnością w sektorach gazowym i energetyki jądrowej. 

  Model redukcji emisji, przygotowany przez Komisję, a dotyczący ścieżek zgodnych z porozumiem paryskim zakłada , że gaz ziemny będzie stanowić 22% krajowego zużycia energii brutto w 2030 r. i 9% w 2050 r.

  Zgodnie z nową, przygotowaną przez Komisję regulacją każda nowa elektrownia/ciepłownia oparta na gazie (lub odnowiona elektrociepłownia lub elektrociepłownia) powinna znaleźć się poniżej progu emisji na poziomie 100g CO2/kWh w cyklu życia lub spełniać szereg rygorystycznych warunków i uzyskać pozwolenie na budowę do 2030 r. Co ważne, wykorzystanie gazu powinno zastąpić zakłady pracujące na bardziej zanieczyszczających stałych i ciekłych paliwach kopalnych (np. węgiel). 

  Jeśli chodzi o kogenerację energii cieplnej i elektrycznej oraz działalność grzewczą/chłodzącą, w przypadku każdej nowej elektrowni opalanej gazem ziemnym, która ma zostać wybudowana, elektrownia węglowa o tej samej mocy musi zostać usunięta, aby spełnić techniczne kryteria kwalifikacji. 

  Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, moc elektrowni gazowej nie może przekraczać mocy elektrowni węglowej o więcej niż 15%. Obiekty muszą zintegrować szybkie przejście na odnawialne źródła energii z wyraźnym zobowiązaniem do pełnego przejścia na odnawialne lub niskoemisyjne źródła energii do 31 grudnia 2035 r.

  Komisja Europejska zaznaczyła w akcie delegowanym, że energia jądrowa stanowi niskoemisyjne źródło energii. Po zasięgnięciu opinii naukowej stwierdziła, że energia jądrowa, z zastrzeżeniem rygorystycznych warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska (w tym usuwania odpadów), które zapewniają poszanowanie zasad, nie powoduje znaczącej szkody, może odgrywać rolę w przejściu na neutralność klimatyczną zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

  Energia jądrowa generuje stosunkowo niewielką ilość odpadów w porównaniu z dużą ilością wytwarzanego ciepła i/lub energii elektrycznej. Produkuje głównie odpady promieniotwórcze o niskiej aktywności, dla których istnieją składowiska działające od dziesięcioleci, podczas gdy wysokoaktywne odpady promieniotwórcze stanowią 1% wszystkich odpadów jądrowych.

  Ramy regulacyjne UE ustanawiają wymóg prawny dla polityk krajowych, aby ograniczyć wytwarzanie odpadów promieniotwórczych do minimum.

  W szczególności powinny funkcjonować zakłady unieszkodliwiania odpadów o niskiej aktywności, a państwa członkowskie powinny posiadać szczegółowy plan uruchomienia do 2050 r. obiektu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych o wysokiej aktywności. Zabroniony jest wywóz odpadów promieniotwórczych w celu unieszkodliwienia w państwach trzecich.

  Dokładniej, niniejszy uzupełniający akt delegowany dotyczący klimatu obejmuje następujące działania:

  Działania związane z energią jądrową:

  1. Zaawansowane technologie z zamkniętym cyklem paliwowym ("Generacja IV") w celu zachęcenia do badań i innowacji w zakresie przyszłych technologii pod względem norm bezpieczeństwa i minimalizacji odpadów (bez klauzuli wygaśnięcia);
  2. Nowe projekty elektrowni jądrowych do wytwarzania energii, które będą wykorzystywały najlepsze dostępne istniejące technologie ("Generacja III+"), będą uznawane do 2045 r. (data uzyskania pozwolenia na budowę);
  3. Modyfikacje i modernizacje istniejących instalacji jądrowych w celu przedłużenia okresu eksploatacji będą uznawane do 2040 r. (data zatwierdzenia przez właściwy organ)

  Działania związane z gazem:

  1. Wytwarzanie energii elektrycznej z kopalnych paliw gazowych
  2. Wysokosprawna kogeneracja ciepła/chłodu i energii z kopalnych paliw gazowych
  3. Produkcja ciepła/chłodu z kopalnych paliw gazowych w wydajnym systemie ciepłowniczym i chłodniczym

  Każda działalność związana z gazem musi spełniać jeden z następujących progów emisji:

  • emisje w cyklu życia poniżej 100gCO2e/kWh lub
  • do 2030 r. (data uzyskania pozwolenia na budowę), a w przypadku braku dostępności OZE w wystarczającej skali, emisje bezpośrednie wynoszą poniżej 270gCO2e/kWh lub, w przypadku działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, ich roczna bezpośrednia emisja GHG nie może przekroczyć średnio 550kgCO2e/ kW mocy obiektu przez 20 lat. W takim przypadku działalność musi spełniać szereg warunków kumulatywnych: np. zastępuje obiekt wykorzystujący stałe lub płynne paliwa kopalne, działalność zapewnia pełne przejście na gazy odnawialne lub niskoemisyjne do 2035 r. oraz regularną niezależną weryfikację zgodności z kryteriami.

  Komisja oczekuje, że akt delegowany wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

  Parlament Europejski i Rada (które przekazały Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w ramach rozporządzenia w sprawie) będą miały cztery miesiące na przeanalizowanie dokumentu i, jeżeli uznają to za stosowne, na zgłoszenie wobec niego sprzeciwu.

  Mogą te zawnioskować o dodatkowe dwa miesiące czasu na przeprowadzenie kontroli. Rada będzie miała prawo wniesienia sprzeciwu wobec aktu w drodze wzmocnionej większości kwalifikowanej, co oznacza, że co najmniej 72% państw członkowskich - tj. co najmniej 20 państw członkowskich – reprezentujących co najmniej 65% ludności UE musi zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego.

  Parlament Europejski może wyrazić sprzeciw, jeżeli większość (tj. 353) posłów podczas posiedzenia plenarnego zagłosuje przeciwko.

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 12:50Kaźmierski z MRiT: Prace nad liberalizacją 10h mogą zakończyć się w II kwartale 

  Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Proces legislacyjny projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien zakończyć się w II kw. 2022 r., poinformował wicedyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Andrzej Kaźmierski.

  "Jak najbardziej realne jest skierowanie projektu do Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie do Rady Ministrów i zamknięcie procesu w II kwartale tego roku" - powiedział Kaźmierski podczas premiery raportu Instytutu Jagiellońskiego i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej "Krajowy łańcuch dostaw w lądowej energetyce wiatrowej".

  Wskazał, że opóźnienie w pracach związane jest m.in. z przejściem wiceministra odpowiedzialnego za ten projekt do innego resortu.

  "W tym tygodniu spodziewamy się następcy ministra [Artura] Sobonia" - powiedział.

  Wśród kolejnych koniecznych działań Kaźmierski wymienił uproszczenie procedury dla repoweringu przy zachowaniu wymagań środowiskowych.

  W styczniu br. wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów trafić do Sejmu w I kw. 2022 r. Projekt zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

  (ISBnews)

   

 • 01.02, 13:57MRiT: Rząd przyjął projekt o rekompensatach dla systemów energochłonnych 

  Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych, który ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

  Zgodnie z projektowaną regulacją, maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld zł. W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld zł.

  Planowana regulacja zmierza do wyrównania szans krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.

  Projekt dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Chodzi o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru. 

  Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

  "Przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Dzięki proponowanym zmianom, rekompensaty kosztów pośrednich będą stanowić skuteczną ochronę przed ucieczką emisji CO2. Pozwolą także uniknąć niepożądanych zakłóceń konkurencji oraz zachować funkcjonujące w ramach ETS zachęty do realizowania, efektywnej pod względem kosztów, dekarbonizacji gospodarki" - powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

  Projekt nowelizacji zawiera rozwiązania, mające na celu:

  - zmianę formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty - zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;

  - dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat, do Nowych  Wytycznych KE ;

  - objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;

  - wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, mających na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;

  - wprowadzenie możliwości zwiększenia poziomu rekompensat do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie  przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

  W projekcie nowelizacji znalazły się także przepisy dot. przedłużenia terminu składania wniosków w 2022 roku do 30 kwietnia. Ma to za zadanie umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej, podano także.

  Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 28.01, 12:06Prezydent podpisał nowelę prawa energ. ws. odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gaz. 

  Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego, która wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych przy wykorzystaniu sieci gazowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonej z innymi sieciami gazowymi" – czytamy w komunikacie.

  W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorstwo korzystające z prawa przyznanego ustawą Prawo energetyczne może odmówić świadczenia usług, a dopiero później zwrócić się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie. W wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, przedsiębiorstwo może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a następnie – w wypadku ponownie niekorzystnego wyroku – złożyć apelację. Do czasu wydawania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

  Celem nowelizacji jest usunięcie lex specialis względem przepisu, umożliwiającego odmówienie świadczenia usług dopiero po uzyskaniu prawomocnej aprobującej decyzji URE.

  Po wejściu w życie przepisów noweli przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

  Zgodnie z nowelizacją, podmiot, właściciel sieci będzie zobligowany dopuścić również innych sprzedawców do korzystania z sieci. Odbiorca będzie mógł zmienić dostawcę i będzie mógł wybrać cenę gazu ziemnego z tych, które są oferowane przez różnych dostawców.

  Nowelizacja wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 17:36Sejm odrzucił senackie veto do noweli prawa wodnego ws. regulacji przy budowie atomu 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy prawo wodne, która rozstrzyga jakie przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących budowy elektrowni jądrowej.  

  Za odrzuceniem veta głosowało 257 posłów, 189 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.  

  Celem regulacji jest rozstrzygnięcie, które przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy obiektu energetyki jądrowej, wydawanej na podstawie specustawy z 29 czerwca 2011 r.

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostało wszczęte na wniosek złożony w 2015 r. Ocena oddziaływania na środowisko wymaga weryfikacji raportu, a zatem w 2015 r. inwestor wystąpił o określenie zakresu takiego raportu i otrzymał taką decyzję.

  Nowelizacja prawa wodnego określa zakres wymagań formalnych stawianych przy opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przepisy również przesądzają, że wniosek o wydanie decyzji w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Ma to skutkować zmianą katalogu załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  (ISBnews)

 • 27.01, 09:52Prezydent podpisał ustawę dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat sprzedawców gazu, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Głównym celem ustawy jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych" – czytamy w komunikacie.  

  W zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych uchwalona ustawa wprowadza zmiany mające na celu: 

  - rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r.  (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szkoły, żłobki, przedszkola, jednostki pomocy społecznej, noclegownie, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe w zakresie działalności pożytku publicznego);

  - wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, służący zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A., a rekompensaty dla podmiotów uprawnionych będą finansowane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

  Ustawa umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotom sprowadzającym gaz ziemny z zagranicy, zobowiązanym na podstawie art. 24 ustawy o zapasach do utrzymywania zapasów gazu ziemnego, zlecenie na podstawie umowy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

  Wraz z zawarciem umowy o świadczenie takich usług, Agencja będzie przejmować na rzecz Skarbu Państwa własność zapasów obowiązkowych na warunkach cenowych wskazanych w ustawie oraz będzie wstępować w prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług magazynowania zawartych z operatorem systemu magazynowania, podano także.

  Ustawa wprowadza możliwość udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie – Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych.

  Przyjęte przepisy: 

  - określają, że pożyczki mogą być udzielane podmiotom, o których mowa w art. 62c ust. 1 oraz art. 49b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne;

  - przewidują, że udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy zawieranej przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

  - określają maksymalną wysokość sumaryczną należności z tytułu kapitału udzielonych pożyczek;

  - ustalają minimalną stawkę oprocentowania udzielanych pożyczek, na poziomie maksymalnej stawki oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 78g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powiększonej o jeden punkt procentowy;

  - określają, że wszystkie przychody z tytułu spłaty pożyczek, dochodów z tytułu odsetek oraz innych dochodów należnych Skarbowi Państwa wskazanych w umowie pożyczki są gromadzone na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

  - dają upoważnienie ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania pożyczek.

  Ustawa zakłada, że przedsiębiorstwo energetyczne, któremu przed dniem wejścia w życie ustawy prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę, stosuje tę taryfę dla wszystkich odbiorców określonych w ustawie, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.

  W celu zapewnienia finansowania dla sprzedawcy z urzędu paliwa gazowego, ustawa obejmuje gwarancją Skarbu Państwa do dnia 1 stycznia 2026 r. zobowiązania przez nich zaciągane z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich działalnością.

  Ustawa przewiduje również objęcie gwarancją Skarbu Państwa zobowiązań również gdy środki pozyskane z tych obligacji lub kredytów są przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu innych kredytów lub obligacji, zaciągniętych przez te same podmioty.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 26.01, 14:25Sejm odrzucił poprawki rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do niższych taryf gaz. 

  Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym te rozszerzające katalog podmiotów, które mogłyby korzystać z niższych taryf gazowych. Przyjął natomiast poprawki o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.  

  Senat chciał, by katalog odbiorców, uprawnionych do stosowania niższych stawek został rozszerzony o podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej na potrzeby spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. A także m.in. podmioty prowadzące: obiekty sportu i rekreacji, parki naukowo-techniczne, komunikacja  miejska, a także mali i średni przedsiębiorcy.

  Poprawki te zostały odrzucone przez Sejm.

  Ustawa zakłada, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na 2022 r. Oprócz gospodarstw domowych, taryfy na gaz, zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą obowiązywać także innych odbiorców, a wśród nich: szpitale, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną, spółdzielnie socjalne wspierające np. osoby z niepełnosprawnościami, noclegownie, a także ochotnicze straże pożarne.

  Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu. Sprzedawcy gazu dla odbiorców objętych taryfami otrzymają rekompensaty w wysokości różnicy między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy.

  Ich łączny koszt oszacowano na poziomie do 10 mld zł w 2022 r.

  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów, a także świadczyć w zakresie tworzenia i utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu. Ustawa wprowadza też możliwość przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcom z urzędu na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, przedsiębiorcom realizującym w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek nie będzie mogła przekroczyć 20 mld zł.

  Do 1 stycznia 2026 r. gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100% kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem.

  (ISBnews)

   

 • 24.01, 10:48Zyska z MKiŚ: Polityka energetyczna Polski powinna zostać zaktualizowana w ciągu 2 lat 

  Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. będzie konieczna w ciągu najbliższych dwóch lat, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

  "Już minister Michał Kurtyka na to wskazywał, i potwierdza to tez minister Anna Moskwa, że aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w ciągu dwóch najbliższych lat będzie konieczna" - powiedział Zyska podczas debaty na Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym PowerPol.

  Rada Ministrów 2 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r.". Dokument zakłada m.in. co najmniej 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30% w 2030 r. w stosunku do 1990 r., budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r. i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 16:46MKiŚ: Projekt ustawy dot. zasady 10H ma trafić do Sejmu w I kw. 2022 r. 

  Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych powinien po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów trafić do Sejmu w I kw. 2022r., poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Projekt zakłada m.in. rezygnację z tzw. zasady odległościowej, zakładającej minimalną odległość elektrowni od budynku równą dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (10H) i wprowadza bezwzględną odległość minimalną (500 metrów).

  "Obecnie, zgodnie z zasadami procesu legislacyjnego, jakim podlegają rządowe projekty ustaw, należy spodziewać się skierowania projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Organem prowadzącym i odpowiedzialnym w tej sprawie jest Minister Rozwoju i Technologii. Po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, należy oczekiwać wniesienia jej pod obrady Sejmu, co może nastąpić w I kwartale 2022 roku" – napisał Zyska w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Przypomniał, że w 2021 r. projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a następnie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i przekazany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych. W połowie grudnia 2021 r. projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

  Zgodnie z uzasadnieniem projektu uelastycznienie zasad lokowania elektrowni wiatrowych sprawi, że możliwe będzie wybudowanie od 6 GW do 10 GW nowych mocy zainstalowanych do 2032 roku (w zależności od scenariusza rozwoju energetyki wiatrowej).  

   (ISBnews)

   

 • 21.01, 08:53Senat odrzucił nowelę prawa wodnego w zakresie regulacji stosowanych przy budowie atomu 

  Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy prawo wodne, która rozstrzygała jakie przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących budowy elektrowni jądrowej.  Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 52 senatorów, 48 było przeciw.

  Celem regulacji było rozstrzygnięcie, które przepisy mają być stosowane w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla budowy obiektu energetyki jądrowej, wydawanej na podstawie specustawy z 29 czerwca 2011 r.

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostało wszczęte na wniosek złożony w 2015 r. Ocena oddziaływania na środowisko wymaga weryfikacji raportu, a zatem w 2015 r. inwestor wystąpił o określenie zakresu takiego raportu. I otrzymał taką decyzję.

  Nowelizacja prawa wodnego określała zakres wymagań formalnych stawianych przy opracowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przepisy również przesądzały, że wniosek o wydanie decyzji w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można było złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Miałoby to skutkować zmianą katalogu załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  (ISBnews)

   

 • 21.01, 08:39Senat za nowelą prawa energetycznego dot. odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gaz. 

  Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację prawa energetycznego, która wprowadza zmiany w obszarze prawa do odmowy świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.  

  W dotychczasowym stanie prawnym przedsiębiorstwo korzystające z prawa przyznanego ustawą Prawo energetyczne może odmówić świadczenia usług, a dopiero później zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie. W wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, przedsiębiorstwo może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a następnie – w wypadku ponownie niekorzystnego wyroku – złożyć apelację. Do czasu wydawania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

  Celem nowelizacji jest usunięcie lex specialis względem przepisu, umożliwiającego odmówienie świadczenia usług dopiero po uzyskaniu prawomocnej aprobującej decyzji URE.

  Po wejściu w życie przepisów noweli przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

  Nowela ma wejść w życie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 21.01, 08:13Senat rozszerzył katalog podmiotów korzystających z niższych taryf gazowych 

  Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Senat rozszerzył katalog podmiotów, które mogłyby korzystać z niższych taryf gazowych m.in. o podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej na potrzeby spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. Senat chce, by obniżonymi taryfami objęte zostały także m.in. podmioty prowadzące: obiekty sportu i rekreacji, parki naukowo-techniczne, komunikacja  miejska, a także mali i średni przedsiębiorcy.

  Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kilkudziesięcioma poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt był był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęte przez Senat poprawki m.in. rozszerzają katalog podmiotów, które mogłyby skorzystać z niższych taryf gazowych. Senatorowie zdecydowali, że z obniżonych taryf na gaz mogłyby korzystać podmioty, które wykorzystują gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie, w którym ciepło to jest produkowane na potrzeby spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi.

  Do katalogu podmiotów, które mogą korzystać z obniżonych taryf gazowych, dodali podmioty lecznicze, ogrody botaniczne i zoologiczne, jednostki policji, straż miejską, izby wytrzeźwień, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podmioty prowadzące: schroniska dla zwierząt, kluby sportowe, obiekty sportu i rekreacji, parki naukowo-techniczne oraz działalność w zakresie ochrony przyrody i komunikacji miejskiej, finansowane ze środków publicznych prowadzące działalność sportową, zarządzające rodzinnymi ogrodami działkowymi, a także zakłady pracy chronionej oraz małych, średnich i mikro- przedsiębiorców.

  Inna z poprawek zakłada, że ceny regulowane gazu obejmą przedsiębiorców, dostarczających ciepło ze źródeł gazowych do lokali mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

  Ustawa zakłada, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na 2022 r. Oprócz gospodarstw domowych, taryfy na gaz, zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), będą obowiązywać także innych odbiorców, a wśród nich: szpitale, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, szkoły, żłobki, przedszkola, domy dziecka, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną, spółdzielnie socjalne wspierające np. osoby z niepełnosprawnościami, noclegownie, a także ochotnicze straże pożarne.

  Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu. Sprzedawcy gazu dla odbiorców objętych taryfami otrzymają rekompensaty w wysokości różnicy między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy.

  Ich łączny koszt oszacowano na poziomie do 10 mld zł w 2022 r.

  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów, a także świadczyć w zakresie tworzenia i utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu. Ustawa wprowadza też możliwość przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcom z urzędu na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, przedsiębiorcom realizującym w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek nie będzie mogła przekroczyć 20 mld zł.

  Do 1 stycznia 2026 r. gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną w 100% kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe na potrzeby obrotu gazem.

  (ISBnews)

 • 18.01, 13:36MAP: Po przyjęciu ustawy o dopł. dla odbiorców wrażliwych - wniosek o notyfikację do KE 

  Warszawa, 18.01.2022 (ISBnews) - Po przyjęciu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o notyfikację, poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Zapewnił, że regulacja jest zgodna z przepisami unijnymi.

  "Oczywiście, po przyjęciu tej ustawy rząd będzie występował do Komisji Europejskiej z uzgodnieniami. Natomiast […] też podkreślam to, że przygotowując projekt ustawy, dokładaliśmy wszelkich starań, żeby w żaden sposób nie przekroczyć przepisów unijnych, zwłaszcza w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej" – powiedział Małecki podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

  Ustawa, nad którą pracuje senacka komisja zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców. Ustawa obejmuje ochroną taryfową m.in. szpitale, szkoły, placówki dziennego pobytu czy domy dziecka. Instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023r.

  "Ten katalog odbiorców wrażliwych, który wprowadziliśmy do ochrony taryfowej na poziomi taryfy ustalonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest zawężony do działalności organizacji, poza działalnością biznesową. Czyli jeżeli mówimy o wsparciu odbiorców gazu w postaci szkół, wyższych uczelni, nie dotyczy to gazu zużywanego na potrzeby działalności biznesowej, prowadzenie np. czy w stołówkach, czy w księgarniach czy w klubach"  - tłumaczył Małecki.

  Podkreślił, że ustawa nakłada wymóg złożenia przez przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych deklaracji do sprzedawcy gazu, jaka cześć gazu jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe, a jaka na cele biznesowe.

  "Rekompensaty dla sprzedawców gazu dotyczą tylko tych podmiotów, które kupują gaz po cenach rynkowych i sprzedają odbiorcom wrażliwym po cenach 200, 17 zł MWH" – podkreślił wiceminister.

  Pytany czy proponowana ustawa nie narusza przepisów unijnych, powiedział: "Nie wchodzimy w obszar dofinansowania biznesu, czyli ustawa jest zgodna z przepisami unijnymi, ustawa nie narusza europejskiego rynku w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej".

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 18:28Sejm przyjął ustawę dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych i wprowadzenie mechanizmu rekompensat sprzedawców gazu. Za ustawą głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

  Sejm poparł poprawkę, dotyczącą objęcia ochroną taryfową spółdzielni socjalnych, wykorzystujących paliwo do podstawowej działalności. Inne poprawki zostały odrzucone. 

  Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r.

  Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

  Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

  Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

  W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 13.01, 07:11Senat odrzucił nowelę dotyczącą wygaszania wydobycia węgla kamiennego 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 52 senatorów, przeciwnych było 46 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  1) do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

  2) dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Zmiany w ustawie miałyby przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

  Na finanse publiczne miałyby wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

  Nowy system wsparcia skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających  skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

  Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną korzystałyby z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia otrzymywałyby wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

  Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty byłyby wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

  Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, miałaby określić wysokość  dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego Nowym Systemem Wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  Ponadto w noweli znalazły się przepisy pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

  Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

  (ISBnews)

   

 • 11.01, 16:20Rząd przyjął projekt ustawy dot. ochrony odbiorców paliw gazowych 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada zamrożenie cen gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzenie mechanizmu rekompensat, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce objąć gazową ochroną taryfową m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Chodzi o to, by instytucje te płaciły za gaz według takich samych stawek, jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta funkcjonowałaby do końca 2023 r. Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone zostaną ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Ponadto, rząd chce zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - Do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni.

  - Zamrożone zostaną ceny paliw gazowych na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

  - Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tą niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy.

  - W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

  - Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

  - Jednoznacznie potwierdzona została konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych.
  - Chodzi o tych odbiorców, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

  - Ochrona taryfowa zagwarantowana zostanie wszystkim mieszkańcom spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

  Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

  (ISBnews)

 • 11.01, 11:32Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu wyniesie 10 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie około 10 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt jest procedowany w trybie odrębnym, tj. z pominięciem etapów: uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Znajduje się obecnie na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

  "Koszt rekompensaty z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 10 mld zł, na które składa się:

  1. rekompensata z tytułu zastosowania art. 62f ustawy – Prawo energetyczne: ok. 7,4 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z okresu listopad-grudzień 2021 r.);

  2. rekompensata z tytułu automatycznego zastosowania ochrony taryfowej na warunkach wynikających z zastosowania art. 62f ustawy – Prawo energetyczne dla odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: ok. 1,2 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z w grudniu 2021 r.);

  3. rekompensata z tytułu objęcia ochroną odbiorców z sektora użyteczności publicznej: ok. 1,5 mld zł (kwota została oszacowana przy założeniu zakupu paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii według średniej ceny dla dostaw w roku 2022 z w grudniu 2021 r.)" – czytamy w OSR.

  Kwota przekazana Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego w celu świadczenia usług biletowych nie przekroczy 5,3 mld zł, podano także.

  Całkowitą, bieżącą wartość gazu ziemnego stanowiącego zapasy obowiązkowe, które kształtują się przeciętnie na poziomie ok. 13 ,5-14 mln MWh, można oszacować na poziomie 5,1-5,3 mld zł.

  Jednocześnie należy przyjąć, że w przypadku świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych usług biletowych, miesięczny koszt utrzymania zapasów obowiązkowych, utworzonych i utrzymywanych w instalacjach magazynowych w Polsce, przy założeniu utrzymania aktualnych stawek taryfowych może wynieść 47,9 mln zł i pokrywany będzie z opłaty uiszczanej przez zlecającego usługę biletową.

  Z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że 179 przedsiębiorstw posiada koncesję na obrót (sprzedaż) paliwami gazowymi, jednak tylko 90 z nich aktywnie uczestniczy w obrocie tym paliwem.

  Projekt dotyczy m.in. ok. 7 milionów gospodarstw domowych oraz maks. 40 tysięcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

  Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych zakładają:

  · rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp.),

  · wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych,

   · potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi.

  Rząd chce, by projekt został przyjęty I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.01, 10:23Rząd chce przyjąć w I kw. projekt dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych 

  Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy dot. odbiorców wrażliwych paliw gazowych w celu ochrony m.in. gospodarstw domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej przy  zapewnieniu płynności dla sprzedawców gazu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Proponowane rozwiązania obejmują także ochroną taryfową odbiorców w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów ws. zakupu gazu ziemnego.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu planowane jest na I kw.

  "Projekt ustawy zakłada wprowadzenie mechanizmów pozwalających na:
  - rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 […] o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej
  - wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych,
  - potwierdzenie  i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi" – czytamy w wykazie.

  Przepisy ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez sprzedawców z urzędu paliwa gazowego z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością (zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności w celu terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem płynności na rynku giełdowym, ciągłością dostaw energii lub pozostawaniem w gotowości do świadczenia usług sprzedawcy z urzędu).

  Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa, mającym na celu pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego jest umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie - Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych.

  W celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zgodnie z projektem, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zostanie dodana do katalogu podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju.

  W celu realnego zwiększenia roli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w systemie bezpieczeństwa dostaw gazu, przedmiotowy projekt stwarza podstawę do nabycia przez nią w imieniu Skarbu Państwa gazu ziemnego, na cele utrzymania zapasów obowiązkowych.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 10:33MF: Zerowy VAT na żywność i energię miałby obowiązywać przez 5-6 miesięcy 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną miałby obowiązywać tymczasowo, przez 5-6 miesięcy, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  "Ministerstwo Finansów skierowało wystąpienia do Komisarza ds. Gospodarki, Pana Paolo Gentiloniego, w których wskazano na pilną potrzebę podjęcia przez Rząd RP dodatkowych, szczególnych działań w obszarze VAT nakierowanych na złagodzenie negatywnych skutków inflacji, na jakie narażone są przede wszystkim gospodarstwa domowe i małe firmy" – napisał Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską.  

  "Działania te zakładają tymczasowe (tj. przez ok. 5-6 miesięcy) zastosowanie przez Polskę 0% stawki VAT do żywności oraz gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej, a także 8% stawki VAT do paliw silnikowych" – czytamy także.

  O skierowaniu wniosku do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie m.in. zerowego VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe informował w ubiegłym miesiącu premier Mateusz Morawiecki. Pojawiały się też nieoficjalne informacje, że polski rząd ma taką zgodę uzyskać.

  (ISBnews)