Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.03, 13:14Wesoły z MAP: Aktualizację wniosku notyfikacyjnego ws. górnictwa przedstawimy do IV/V 

  Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) - Zakończenie prac nad aktualizacją wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej ws. programu dla górnictwa węgla kamiennego, wynikającego z umowy społecznej, planowane jest na przełom kwietnia i maja, poinformował wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Podkreślił, że wniosek zostanie przedstawiony po ogłoszeniu zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski.

  "Przygotowywana jest w tej chwili aktualizacja wniosku notyfikacyjnego, o czym poinformowaliśmy Komisję Europejską. My czekamy ze złożeniem tej aktualizacji tylko na ogłoszenie Polityki Energetycznej Państwa, żeby być pewnym, że ta nasza aktualizacja będzie zgodna z tym dokumentem" - powiedział Wesoły podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

  "Przewidywany termin zakończenia prac nad aktualizacją wniosku to przełom kwietnia i maja 2023r." - wskazał.  

  Wiceminister poinformował, iż Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie, że złożenie takiego wniosku nastąpi do 30 czerwca br.

  "Jeśli chodzi o aktualizację Polityki Energetycznej, chciałbym tutaj powiedzieć krótko, bo ministerstwem wiodącym jest Ministerstwa Klimatu, ale wiemy, że ten dokument pojawi się bodajże w marcu" - powiedział Wesoły.

  Notyfikacja Komisji Europejskiej jest warunkiem wejścia w życie warunków ugody społecznej z maja 2021 r.

  Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska.

 • 06.03, 10:31Max. koszt osłon dla pracowników sektora elektroenergetycznego to 1,27 mld zł do 2033- OSR 

  Warszawa, 06.03.2023 (ISBnews) - Maksymalny koszt osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego to 1 268,3 mln zł do 2033 r., wynika projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

  Projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jest procedowany w związku z procesem wydzielenia aktywów węglowych z grup kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

  "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy na lata 2023-2033 wynosi 1 268 300 000 zł" - czytamy w projekcie ustawy.

  Koszt osłon - jak wynika z OSR - ma wynieść w tym roku 14,42 mln zł. Następnie 74,91 mln zł w 2024 r., 247,65 mln zł w 2025 r., 216,1 mln zł w 2026 r., następnie będzie sukcesywnie spadać w latach kolejnych (z niewielkim wzrostem w jednym wzrostem do 120,44 mln zł w roku 2031.

  Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie osłon socjalnych pracownikom sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy zatrudnieni są w spółkach objętych procesem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym odchodzeniu w perspektywie do 2050 r. od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych (opartych o tzw. ślad węglowy).

  Osłony socjalne mają obejmować:

  · urlopy energetyczne - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu prace: o szczególnym charakterze lub na stanowisku pracy w obszarze produkcyjnym lub remontowym,

  · urlopy górnicze - w wymiarze do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury, wykonującemu: pracę lub prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,

  · jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikom, z którymi rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a którzy nie mogą skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne finansowane są z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)

 • 03.03, 10:39Szef KNF: Metody pomiaru ryzyka klimatycznego są przedmiotem prac EUNB, wytyczne w 2024 

  Warszawa, 03.03.2023 (ISBnews) - Metody pomiaru skali ryzyka klimatycznego i ewentualne zwiększenie wymogów kapitałowych dla banków zaangażowanych w finansowanie sektora paliw kopalnych i wysokoemisyjnej działalności są przedmiotem prac toczących się w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Wydanie wytycznych w tym zakresie planowane jest na 2024 r, poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

  "Obecnie w ramach EUNB toczą się prace, w toku których dyskutowane jest zwiększenie wymogów kapitałowych dla banków zaangażowanych w finansowanie sektora paliw kopalnych i wysokoemisyjnej działalności (dyskusje dotyczą uwzględnienia w wymogach kapitałowych tzw. "brown penalizing factor", odnoszącego się do tzw. „brązowych aktywów", czyli ekspozycji na sektory paliw kopalnych oraz sektory wysokoemisyjne)" – napisał Jastrzębski w odpowiedzi na interpelację poselską dot. wpływu zmian klimatycznych na sektor bankowy w Polsce.

  Zwrócił jednak uwagę, że "koncepcje te nie wyszły jak dotychczas poza sferę dyskusji i na chwilę obecną nie są odzwierciedlone w wymogach regulacyjnych". Jego zdaniem "właściwe i precyzyjne" zdefiniowanie pojęć w obszarze ESG, takich między innymi jak: zielone czy brązowe aktywa jest istotnym wyzwaniem stojący przed regulatorem europejskim.

   "Całkowite odejście od finansowania ww. branż wydaje się również szczególnie utrudnione w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej" – ocenił.

  "Impulsem ze strony organu nadzoru pobudzającym banki do zwiększania ich zaangażowania w finansowanie „zielonych" aktywów jest fakt, że kwestie dotyczące tego zaangażowania, podobnie jak inne zagadnienia w zakresie ESG, są przedmiotem oceny banków dokonywanej w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION). Dodatkowo, planowane jest zwiększenie badania obszaru ESG w tym procesie" –podał także.

  Metody pomiaru skali ryzyka klimatycznego są aktualnie przedmiotem prac toczących się w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB).

  "UKNF monitoruje te prace i oczekuje na ich rezultaty, aby móc wykorzystać je do własnej (w ramach zadań UKNF) próby opisu i kwantyfikacji skali ryzyka klimatycznego dla polskiego sektora bankowego" - podkreślił.

  Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2022 r. dokumentem "The EBA Roadmap on Sustainable Finance", wydanie przez EUNB dokumentów mogących w szczególności ukierunkować i wspomóc działania UKNF w tym zakresie, tj. Wytycznych w zakresie zarządzania ryzykami ESG, Wytycznych w sprawie wspólnych procedur i metod w zakresie procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP), znowelizowanych pod kątem tych ryzyk, jak również Wytycznych w zakresie testów warunków skrajnych obejmujących ryzyka ESG, planowane jest na rok 2024.

  (ISBnews)

 • 02.03, 15:04AmCham: Zmiana min. odległości z 500 na 700 metrów zniszczy potencjał energetyki wiatrowej 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Zmiana minimalnej odległości z 500 na 700 metrów zniszczy potencjał energetyki wiatrowej, ocenia Amerykańska Izba Handlowa (AmCham).

  "Dla firm amerykańskich inwestujących w Polsce kluczowe jest, aby polskie prawo odpowiadało na potrzeby biznesu. W obszarze odnawialnych źródeł energii przepisy powinny wdrażać rozwiązania służące efektywności energetycznej, zmniejszać koszty zielonej transformacji, wspierać inwestycje i służyć tworzeniu miejsce pracy. Odległość minimalna 500 metrów zapewnia optymalny rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Ingerencja w zaakceptowane w szerokich konsultacjach zapisy to sygnał dla inwestorów zagranicznych o braku stabilności regulacyjnej polskiego rynku" - powiedziała dyrektorka ds. prawnych i polityk publicznych w AmCham, cytowana w komunikacie.

  W apelu skierowanym do premiera oraz parlamentu globalnych koncernów (wskazano, że z 500 na 700 metrów znacząco ogranicza potencjał energetyki wiatrowej na lądzie w nadchodzącej dekadzie, a co za tym idzie niewystarczającą ilość zielonej energii w sieci.

  "Przy tak dużym zapotrzebowaniu na dodatkowe GW mocy z OZE, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i polskich konsumentów, uważamy, że wszelkie próby ograniczenia dalszego rozwoju energetyki wiatrowej są dla Polski straconą szansą na przyciągnięcie nowych inwestycji, stworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie pełnego potencjału jako europejskiego hubu dla wielu globalnych korporacji" - czytamy dalej.

  Apel podpisały światowe giganty - Google, Mercedes, IKEA, Amazon, Siemens, Bosch, a także Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Cement Ożarów, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Polska Izba Motoryzacji.

  Na początku lutego br. Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wykreślając tzw. zasadę 10H, czyli zakazu budowania wiatraków w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność wysokości projektowanej elektrowni do zabudowy i zastępując ją odległością minimalną na poziomie 700 metrów. Jednocześnie Sejm odrzucił większość zgłoszonych poprawek, w tym te, które zakładały zarówno zmniejszenie odległości minimalnej do 500 metrów, jak i jej zwiększenie do 1 000 metrów.

  Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które zakładają m.in. zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowy do 500 m. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Z porządku obrad na najbliższe posiedzenie wynika, że rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie tej ustawy może wejść pod obrady Izby w przyszłym tygodniu.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:54Rząd chce przyjąć w marcu projekt ws. ułatwień przy budowie i eksploatacji biogazowni 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, którego celem jest przyśpieszenie powstawania biogazowni w Polsce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest w marcu.

  "Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym" - czytamy w wykazie.

  Ponadto, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. Elastyczność wytwarzania w tego rodzaju instalacjach stanowi istotny atut wobec rosnącego udziału mniej stabilnych instalacji OZE (w szczególności instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych) w miksie energetycznym Polski, podano także.

  W projektowanej ustawie zaproponowano wprowadzenie:
  - ułatwień w procesie inwestycyjnym, poprzez określenie szeregu przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;

  - ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że nie stanowią odpadu substraty określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym, co doprowadzi do tego, że nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;

  - ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że wymieniony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej, wymieniono w wykazie.

  (ISBnews)

 • 02.03, 10:12Sasin: Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych 

  Warszawa, 02.03.2023 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Z jego wypowiedzi wynika, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  Rozwiązanie to nie obejmowałoby spółek energetycznych, bo one pokrywają część kosztów regulowanej ceny energii i gazu ziemnego.

  "Teraz jest kwestia spółek górniczych, bo część z tych spółek rzeczywiście również na mocno rosnących cenach węgla zarobiła bardzo dużo, głównie chodzi tutaj o węgiel koksujący. […] Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej są rzeczywiście rekordowe w zeszłym roku, w tym roku zapowiadają się również rekordowo. No i jest kwestia Orlenu rzeczywiście, czyli tak naprawdę przetwórstwa […], przerobu ropy naftowej" - powiedział Sasin w Radiu Plus.

  Projekt regulacji w tym zakresie przygotowywany jest na poziomie międzyresortowym.

  "Pracujemy w tej chwili - Ministerstwo Klimatu [i Środowiska] konkretnie - ale we współpracy z Ministerstwem Finansów i z moim resortem. Współpracujemy nad stworzeniem takich mechanizmów, które również tutaj wyrównałyby te dysproporcje czy te zyski, które wynikają nie chociażby z rozszerzenia działalności, z jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen paliw" - wyjaśnił.

  Zdaniem wicepremiera prawdopodobnie te rozwiązania obejmą również rok poprzedni czyli 2022. Zastrzegł jednak, że "nie chce tego przesądzać".

  Dodał, że spółki te potrzebują środków na inwestycje chociażby w energetykę. Przypomniał, że Orlen ma w planach ogromne inwestycje w offshore czyli w energetykę wiatrową na morzu.

  "Jeżeli chcemy mieć tańszą energetykę na przyszłość, chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne, chcemy transformacji energetycznej czyli właśnie odchodzenie od węgla […], to musimy ten węgiel czymś zastąpić. Żeby go zastąpić trzeba zainwestować ogromne pieniądze […], nie tylko w atom, ale również w inne źródła energii, w tym energię odnawialną" - powiedział.

  "Musimy tutaj balansować, czyli zostawić jednak te pieniądze na inwestycje w spółkach" - dodał.

  Proponowane rozwiązania mają zostać zaprezentowane już wkrótce.

  "Myślę, że w marcu będziemy w stanie projekt już przedstawić" - zakończył.

  (ISBnews)

 • 01.03, 12:37Sejmowa KFP pozytywnie zaopiniowała zmianę planu Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny ws. odpisów 

  Warszawa, 01.03.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany planu finansowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zgodnie z którymi wpływy z tytułu odpisu będą kształtowały się w ujęciu kasowym w 2023r. w kwocie 19, 1 mld zł z odpisu elektrycznego i 12 mld zł z odpisu gazowego.

  Propozycję zmian przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Wpływy z tytułu odpisu będą kształtowały się w ujęciu kasowym w 2023r. w kwocie 19,1 mld zł z odpisu elektrycznego i 12 mld zł z odpisu gazowego. Oczywiście, te kwoty w kolejnych miesiącach będą zależne od rożnych czynników rynkowych czyli chociażby od ceny uprawnień do emisji, od ceny paliwa, jak również od wartości wydobycia gazu oraz ceny gazu na rynkach krajowych" - powiedział dyrektor departamentu elektroenergetyki i gazu  w tym resorcie Paweł Pikus.

  Kwoty te wynikają ze wzorów, ustanowionych rozporządzeniami ministra klimatu i środowiska.

  "To ujęcie jest ujęciem najbardziej realnym na moment zmiany przedstawienia zmiany planu i umożliwi przekazanie środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu" - podkreślił dyrektor.

  Mechanizmy odpisów elektrycznych i gazowych zostały wprowadzone ustawami, zamrażającymi ceny energii i gazu dla niektórych grup odbiorców oraz wprowadzającymi tzw. cenę maksymalną powyżej określonych limitów zużycia. Są do nich zobowiązani wytwórcy energii, firmy obrotu oraz podmioty wydobywające gaz ziemny.

  (ISBnews)

 • 28.02, 14:04Rząd przyjął projekt ustawy dot. elektrowni szczytowo-pompowych ws. magazynowania energii 

  Warszawa, 28.02.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, który ma na celu usprawnienie realizacji i rozbudowy  tych elektrowni, by uczynić z nich magazyny energii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce usprawnić przygotowanie, realizację i rozbudowę inwestycji dotyczących elektrowni szczytowo-pompowych. Elektrownie te będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

  "Magazynowanie energii stanowi kluczowy warunek transformacji energetycznej. Ponadto, magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych" - wskazano również.

  Zgodnie z projektem, inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to ma zapewnić szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.

  Wskazano, że w Polsce mogłoby powstać co najmniej sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka. Elektrownia w Młotach dałaby ok. 1 gigawat energii elektrycznej, co - według szacunków - wystarczyłaby dla ok. 1,5 mln gospodarstw domowych przez kilka godzin (równowartość ilości energii elektrycznej wytworzonej przez jeden reaktor jądrowy i jeden blok węglowy lub jedną dużą farmę wiatrową na morzu).

  Według projektu, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Wniosek ma zawierać szczegółowe informacje i dane, a także będą do niego załączone opinie, m.in. związane z określeniem granic terenu objętego wnioskiem.

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej ma stanowić podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.                                                 

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 23.02, 08:03Senat za zmniejszeniem min. odległości wiatraków od budynków do 500 m 

  Warszawa, 23.02.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które zakładają m.in. zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowy do 500 m. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciwny.

  Jedna z poprawek zakłada, że tzw. minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej będzie wynosić nie mniej niż 500 m, a nie 700 m, jak proponował Sejm. Odległość ta będzie jednak mogła być zmniejszona, jeśli po konsultacjach z mieszkańcami rada gminy dopuści w drodze uchwały budowę turbin w odległości mniejszej niż 500 m, ale nie mniejszej niż odległość zasięgu uciążliwych oddziaływań, określonych w odrębnych przepisach. W takiej sytuacji inwestor będzie zobowiązany do opłacania gospodarstwom położonym bliżej niż 500 m opłaty dystrybucyjnej, mocowej, kogeneracyjnej i opłaty OZE, zawartych w rachunkach za energię elektryczną.

  Inna z poprawek ma na celu wyłączenie stosowania wymogów w zakresie minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących przed dniem 16 lipca 2016 r.

  Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakłada, że turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej - pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny (reguła 10H) a 500 m dla budynków mieszkalnych - będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP.

  Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową. Ustawa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych.

  Nowela zachowuje zasadę 10H w wypadku parków narodowych, a w wypadku rezerwatów przyrody - limit 500 m. W przypadku innych form ochrony przyrody odległość ma wynikać z decyzji środowiskowej dla konkretnej instalacji. Ustawa utrzymuje zakaz budowy wiatraków na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

  Wprowadzona w trakcie prac sejmowych autopoprawka zakłada także, że inwestor zaoferuje co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego.

  (ISBnews)

 • 21.02, 09:04Senackie komisje za utrzymaniem zasady 10H z możliwością zmniejszenia odległości do 500 m 

  Warszawa, 21.02.2023 (ISBnews) - Senackie komisje rekomendują Senatowi utrzymanie zasady 10H w nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jako minimalnej odległości lokalizacji wiatraków i budynków mieszkalnych od siebie z możliwością zmiany tej odległości w ramach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do 500 metrów.

  Wczoraj Komisja Środowiska, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowały wprowadzenie kilku poprawek do ustawy.

  Komisje zaproponowały utrzymanie zasady 10H - 10-krotność wysokości wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu, jako minimalnej odległości lokalizacji wiatraków i budynków mieszkalnych od siebie. Jednak gminy będą jednak mogły zmienić tę odległość w ramach uchwalanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a minimalna odległość możliwa do zastosowania przez gminy limit wyniosłaby nie 700, a 500 metrów.

  Kolejna poprawka wprowadza możliwość przywrócenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego opracowanych przez gminy przed 2016 rokiem. Ma to umożliwić budowanie turbin w miejscach, w których były one w tych planach dopuszczone.

  Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny.

  Nowelizacja zmienia zasady lokalizowania nowych inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, zasady lokalizowania, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych oraz zasady lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie tych elektrowni.  Nowe elektrownie wiatrowe będą mogły powstawać tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgody na budowę w danej lokalizacji będą wymagały przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), które badają m.in. wpływ emitowanego hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców.

  W przypadku projektów MPZP uwzględniających elektrownię wiatrową gminy nie będą mogły odstąpić od przeprowadzenia SOOŚ. Co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej inwestor będzie musiał zaoferować mieszkańcom gminy do wykorzystania na zasadzie prosumenta wirtualnego, nie więcej niż 2 kW dla mieszkańca. Nowela utrzymuje zakaz budowy elektrowni wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Ustala minimalną odległość od parku narodowego zgodnie z zasadą 10H, a od rezerwatu przyrody 500 metrów.

  (ISBnews)

 • 14.02, 16:00KE proponuje zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych 

  Warszawa, 14.02.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych po roku 2030 o 45%, po roku 2035 - o 65% i po 2040 - o 90%, poinformowała Komisja. Proponuje też, by po roku 2030 wszystkie autobusy miejskie były bezemisyjne.

  "Komisja proponuje stopniowe wprowadzanie surowszych norm emisji CO 2 dla prawie wszystkich nowych pojazdów ciężarowych z certyfikowanymi emisjami CO2 w stosunku do poziomów z roku 2019, w szczególności:

  - redukcję emisji o 45% od 2030 r.;

  - redukcję emisji o 65% od 2035 roku;

  - redukcję emisji o 90% od 2040 r." - wskazano w komunikacie.

  W ocenie Komisji Cele te pomogą ograniczyć emisje CO2 w sektorze transportu - ciężarówki, autobusy miejskie i autobusy dalekobieżne odpowiadają za ponad 6% całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w UE i ponad 25% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego. 

  Te zaostrzone normy emisji zapewniłyby, że ten segment sektora transportu drogowego przyczyni się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz cele UE w zakresie klimatu i zerowego zanieczyszczenia, podano także.

  Aby stymulować szybsze wprowadzanie autobusów bezemisyjnych w miastach, Komisja proponuje również, aby od 2030 r. wszystkie nowe autobusy miejskie były bezemisyjne.

  W ocenie Komisji, jej propozycje będą miały pozytywny wpływ na transformację energetyczną poprzez zmniejszenie popytu na importowane paliwa kopalne oraz zwiększenie oszczędności energii i wydajności w unijnym sektorze transportu. 

  Zmiany - jak wskazuje KE - mają też przynieść korzyści europejskim przewoźnikom i użytkownikom w postaci obniżenia kosztów paliwa i całkowitego kosztu posiadania oraz zapewnić szersze zastosowanie bardziej energooszczędnych pojazdów. 

  Poprawi również jakość powietrza, zwłaszcza w miastach oraz zdrowie Europejczyków, puentuje Komisja.

  Przypomina też, że UE jest liderem rynku w produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, a wspólne ramy prawne - jak podkreśla - pomagają zabezpieczyć tę pozycję na przyszłość. 

  W szczególności zmienione normy stanowią wyraźny i długoterminowy sygnał, który ma ukierunkować inwestycje unijnego przemysłu w innowacyjne technologie bezemisyjne i przyspieszyć rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania, podano.

  (ISBnews)

 • 14.02, 15:55PE przegłosował osiągniecie zerowej emisyjności na drogach do 2035 r. 

  Warszawa, 14.02.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski zatwierdził nowe cele redukcji do roku 2035 emisji CO2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100% w stosunku do roku 2021, poinformował Parlament. Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55% dla samochodów osobowych oraz 50% dla samochodów dostawczych.

  Nowe cele redukcji poparło 340 eurodeputowanych, przeciw było 279 (przy 21 głosach wstrzymujących) .

  "Nowe przepisy torują drogę do celu, jakim są zerowe emisje CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku (unijny cel polegający na zmniejszeniu emisji CO2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100% w stosunku do roku 2021). Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55% dla samochodów osobowych oraz 50% dla samochodów dostawczych" - czytamy w komunikacie.

  W przypadku małego wolumenu produkcji w roku kalendarzowym (od tysiąca do 10 tysięcy nowych samochodów osobowych lub od tysiąca do 22 tysięcy nowych samochodów dostawczych) producent może uzyskać zwolnienie z tych przepisów do 2035 roku (producenci wytwarzający mniej niż tysiąc nowych pojazdów rocznie będą nadal z nich zwolnieni).

  Obecny mechanizm zachęt dotyczący pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) zostanie tak zmodyfikowany, aby odpowiadał oczekiwanym tendencjom w sprzedaży.

   Mechanizm ten obecnie nagradza producentów sprzedających więcej takich pojazdów (o poziomie emisji od zera do 50g CO2/km, takich jak samochody elektryczne i wysokowydajne samochody hybrydowe typu plug-in) niższymi celami emisji CO2.

  Odsetek ZLEV na lata 2025–2029 wynosi 25% sprzedaży nowych samochodów i 17% sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Jednak od 2030 zachęty te mają zostać zniesione, zaznaczył Parlament.

  PE przypomniał, że od 2025 roku co dwa lata Komisja będzie publikować sprawozdanie, w którym oceni postępy w dążeniu do bezemisyjnego ruchu drogowego.

  Po przegłosowaniu tekstu aktu prawnego, aby wejść w życie będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Europejską i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  (ISBnews)

 • 14.02, 13:09Prezydent podpisał nowelę dot. ograniczenia podwyżek cen ciepła 

  Warszawa, 14.02.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zakłada ograniczenie podwyżek cen ciepła dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych do grudnia 2023 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W ustawie proponowane jest nowe narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców, mające zastąpić ww. mechanizm - tj. maksymalna cena dostawy ciepła. Narzędzie to będzie stosowane w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Maksymalna cena dostawy ciepła zostanie zdefiniowana jako cena dostawy ciepła (tj. suma średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe) obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. powiększona o 40%" - czytamy w komunikacie.

  Jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ciepła, większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., odbiorca będący podmiotem uprawnionym nie zostanie obciążony wzrostem kosztów przewyższającym ww. pułap 40%, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają z tego tytułu odpowiednie wyrównanie, podano także.

  Jeżeli maksymalna cena dostawy ciepła w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, przedsiębiorstwo energetyczne będzie obowiązane stosować najniższą z tych cen, oraz będzie uprawnione do otrzymania wyrównania z tego tytułu.

  Ustawa ma na celu objęcie systemem wsparcia kosztów zarówno wytwarzania, jak i dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców - takich jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ustalana będzie w oparciu o wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, występujące w danym systemie ciepłowniczym, tj. w oparciu o:

  - cenę za zamówioną moc cieplną;

  - cenę ciepła;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe.

  Niestosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne skutkować będzie odpowiedzialnością administracyjną (przewidziane w tym zakresie kary nie będą mogły być niższe niż 1 mln zł).

  Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych przysługiwać będzie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą z taryfy przedsiębiorstwa a ceną ustaloną zgodnie z ustawą jako maksymalna cena dostawy ciepła, oraz ilości sprzedanego ciepła w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

  Wyrównanie będzie wypłacane przez:

  - Zarządcę Rozliczeń S.A. - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła;

  - wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, na którą nie  jest wymagana koncesja, ani zatwierdzenie taryf przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Ustawa przewiduje także wypłatę wyrównania dla  sprzedawców ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła. Wyrównania takie będzie wypłacane na wniosek sprzedawcy ciepła złożony nie wcześniej niż w terminie 15 dni i nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

  Niedokonanie takiego rozliczenia i takiej korekty skutkować będzie obowiązkiem zwrotu wyrównania wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania wyrównania oraz wiązać się będzie z odpowiedzialnością administracyjną (przewidziane w tym zakresie kary nie będą mogły być niższe niż 1 mln zł).

  Wyrównania będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Nowela zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące, w szczególności dotyczące składania wniosku o wypłatę wyrównania za marzec 2023 oraz dotyczące rekompensat należnych w przypadku, gdy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. średnia cena wytwarzania ciepła obliczona przez sprzedawcę ciepła nie przekroczyła w danym systemie ciepłowniczym średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

  Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji, który wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia oraz regulacji wchodzących w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 09.02, 14:44Sejm przeciw obniżeniu VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło do 5% 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładały m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną, oraz objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców.

  Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Sejm przyjął większość z kilkudziesięciu poprawek Senatu, odrzucił natomiast te zakładające obniżenie stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, a także rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Odrzucona została też poprawka, zmierzająca do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r.

  Przyjęto poprawki o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i redakcyjnym.

  Przepisy nowelizacji zmierzają do zapewnienia wsparcia dla części opłat, które przenoszone są w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

  Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;

  - cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.

  Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego.

  Nowelizacja zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

  (ISBnews)

 • 09.02, 12:54MRiT: Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie przedsiębiorstw energochłonnych 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów energii dla przemysłów energochłonnych, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Budżet programu to 5 mld zł.  Według szacunków MRiT ze wsparcia skorzysta ponad 1 tys. firm, w tym przede wszystkim średnie i duże.

  O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Decyzję o wsparciu podejmuje minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  "Wysokie ceny energii spowodowane agresją Rosji na Ukrainę to ogromne obciążenie dla firm przemysłowych z energochłonnych branż, takich jak produkcja wyrobów hutniczych, kafli ceramicznych czy nawozów. To wsparcie pomoże im utrzymać ciągłość działania, a tym samym utrzymać miejsca pracy" - powiedział wiceminister Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

  Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, których koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r., a także co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

  Na składanie wniosków przedsiębiorcy mają 14 dni. Należy je składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wypłata pomocy ma nastąpić w ciągu 38 dni od rozpoczęcia naboru. Budżet programu wynosi ponad 5 mld zł.

  Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii, wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.

  Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową.

  Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022, albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.

  Program "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Jest zgodny z prawem UE, bazuje na opublikowanych w październiku br. przez Komisję Europejską zaktualizowanych "Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".

  (ISBnews)

 • 09.02, 11:24Senat za nowelą o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej z poprawkami 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dotyczące definicji elektrowni jądrowej, inwestycji towarzyszących oraz roszczeń o odszkodowanie Skarbu Państwa dla przedsiębiorców, w przypadku szkody z działalności na terenie gmin, w których realizowana jest taka inwestycja.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, jeden był przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji ma być usprawnienie i przyśpieszenie procesu budowy elektrowni jądrowej nawet o kilkanaście miesięcy w stosunku do sytuacji z obecnie obowiązującymi przepisami.

  Senat wprowadził do niej kilka poprawek. Zgodnie z jedną z nich podstawową definicją elektrowni jądrowej będzie ta zawarta w ustawie prawo atomowe.

  Inna z poprawek zakłada, że pozwolenie na budowę obiektu jądrowego, będącego równocześnie elektrownią jądrową może być wydane po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi lub linii kolejowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą kolejową, posiadających status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy tego obiektu jądrowego.

  Senat chce też, by inwestor był zobowiązany - na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości - do zapewnienia nieruchomości zamiennych, zapewniających odtworzenie ich dotychczasowej sytuacji życiowej i materialnej. Senatorowie wprowadzili też poprawkę, według której w przypadku wywłaszczenia wartość odszkodowania nie mogłaby być niższa niż koszt odtworzenia nieruchomości bez uwzględniania stopnia jej zużycia, a w odniesieniu do lokali mieszkalnych nie mogła pogarszać warunków mieszkaniowych dotychczasowego właściciela.

  Inna z poprawek zakłada, że przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w gminie, na terenie której realizowana jest inwestycja lub w gminie sąsiedniej przysługuje przed sądem roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkodę majątkową, jeżeliby taka została poniesiona na skutek realizacji tej inwestycji.

  Ponadto Senat chce, by do postępowań w sprawie wydania opinii, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosować - z pewnymi wyjątkami - przepisy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

  Według założeń, nowelizacja ma doprowadzić do skrócenia czasu realizacji inwestycji - nawet o kilkanaście miesięcy (według szacunków MKiŚ - o 12-18 miesięcy), w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

  Nowela rozszerza katalog inwestycji towarzyszących - o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Umiejscawia tzw. decyzję zasadniczą na początkowym etapie procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

  Rozszerza decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  Zgodnie z nowelizacją, nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie - według noweli - stanowił podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

  Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, będą zobowiązane do udostępnienia nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma to pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

  Nowela wprowadza możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

  Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże, sprawdzone reaktory jądrowe PWR generacji III (+), przypomniano.

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:32Rząd chce przyjąć projekt o osłonach socjalnych dla sektora elektroenergetycznego w I kw. 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którego celem jest wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników branży energetycznej i branży górnictwa węgla brunatnego dotkniętych skutkami polityki klimatycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu regulacji planowane jest na I kw.

  "Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz pracowników przedsiębiorstw górniczych w okresie systemowej redukcji lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych" - czytamy w wykazie.

  Osłony socjalne mają obejmować:
  - urlopy energetyczne / urlopy górnicze - do czterech lat, przysługujące pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury;
  - jednorazowe odprawy pieniężne - przysługujące pracownikowi, z którym rozwiązywana jest umowa o pracę, posiadającemu co najmniej 5-letni staż pracy w przedsiębiorstwie, a który nie może skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

  W okresie korzystania z urlopu górniczego lub z urlopu energetycznego pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 80% miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Skorzystanie z urlopu energetycznego lub urlopu górniczego będzie dobrowolne i będzie się odbywać się na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy, podano także.

  Projekt ustawy zakłada, że świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą finansowane z dotacji budżetowej.

  (ISBnews)

 • 09.02, 08:30Senat proponuje obniżenie VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię i ciepło do 5% 

  Warszawa, 09.02.2023 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z poprawkami, które zakładają m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną i objęcie maksymalnymi cenami ciepła także przedsiębiorców. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

  Senat wprowadził do niej szereg poprawek. Prócz obniżenia stawki VAT m.in. na gaz ziemny, energię i ciepło, proponuje rozszerzenie zakresu stosowania cen maksymalnych ciepła także na potrzeby mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Poprawki zmierzają do określenia maksymalnej ceny dostawy ciepła w ten sposób, aby była ona liczona w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 31 marca 2022 r. (a  nie 30 września 2022 r. )

  Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, legislacyjny i redakcyjny.

  Przepisy nowelizacji zmierzają do zapewnienia wsparcia dla części opłat, które przenoszone są w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła.

  W ten sposób wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła.

  Maksymalną cenę ciepła obwarowano również limitem wynikającym ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, tak aby nie doszło do nadmiernych wzrostów cen ciepła w tych lokalizacjach, w których podwyżki cen ciepła miały miejsce przed dniem 30 września 2022 r. W takim przypadku w rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze będzie zobowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy.

  Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym:

  - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w złotych za MW;

  - cenę ciepła wyrażoną w złotych za GJ;

  - cenę nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę;

  - stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;

  - stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażoną w złotych za GJ.

  Cena ta będzie obejmować więc składniki kosztowe w zakresie wytwarzania oraz przesyłania ciepła - wpływające na rachunek odbiorcy końcowego.

  Nowelizacja zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczy i opublikuje w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetycznych posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła.

  (ISBnews)

 • 08.02, 19:13Sejm znowelizował ustawę wiatrakową, wprowadzając odległość min. od zabudowań 700 m 

  Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wykreślając tzw. zasadę 10H, czyli zakazu budowania wiatraków w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność wysokości projektowanej elektrowni do zabudowy i zastępując ją  odległością minimalną na poziomie 700 metrów. 

  Za nowelą głosowało 214 posłów, 27 było przeciw, a 209 wstrzymało się od głosu.

  Jednocześnie Sejm odrzucił większość zgłoszonych poprawek, w tym te, które zakładały zarówno zmniejszenie odległości minimalnej do 500 metrów, jak i jej zwiększenie do 1 000 metrów. Odrzucone zostały też poprawki, dotyczące organizowania referendum w sprawie lokalizacji elektrowni.

  Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w wersji przyjętej w lipcu ub. roku przez rząd zakładał minimalną odległość od budynków, w jakiej mogłyby być lokowane wiatraki na poziomie 500 metrów. W styczniu br. posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali poprawkę, zwiększającą tę odległość (w przypadku budynków mieszkalnych) do 700 metrów.

  Nowelizacja zakłada odejście od zasady 10H, czyli od zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej.

  Obowiązek zachowania odległości pozostawiono w projektowanych przepisach w przypadku parków narodowych (10H).

  Nowela zakłada także, że prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) ma okresowo certyfikować (co 5 lat) oraz weryfikować kompetencje i zasoby podmiotu prowadzącego usługi serwisu technicznego elementów technicznych elektrowni wiatrowej (biorąc pod uwagę m.in. posiadany personel, jego kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonych czynności serwisowych). Prowadzony ma być rejestr podmiotów mogących świadczyć tego typu usługi. Weryfikacji ma podlegać też to czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

  Nowela nakłada także na inwestora obowiązek przekazywania 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się elektrownia wiatrowa.

  (ISBnews)

 • 08.02, 14:25Trzeciakowska: Do zarządcy rozliczeń wpłynęło 609 wniosków o rekompensaty na 0,5 mld zł 

  Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) - Do zarządcy rozliczeń wpłynęło 609 wniosków od przedsiębiorstw energetycznych o wypłatę rekompensat na kwotę 0,5 mld zł ze względy na ograniczenie podwyżek cen ciepła, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.  Rekompensatami objętych zostało 12 mln GJ.

  We wrześniu ub. roku Sejm przyjął  ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która ograniczyła możliwość podnoszenia rachunków za ciepło dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, takich jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola.  W przypadku wzrostu cen netto dla dostaw ciepła większych niż 40% w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r., regulacja wprowadza wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych.

  "Poprzednia wersja ustawy bardzo dobrze działa […] 609 wniosków o wypłatę rekompensat do zarządcy rozliczeń na blisko 0,5 mld zł wpłynęło, 12 mln GJ zostało objętych rekompensatami i pomocą" - powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska podczas senackiej debaty nad nowelizacją tej ustawy.

  Nowela dotyczy rekompensat dla części opłat, które są przenoszone w czynszach m.in. na gospodarstwa domowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Jak podkreśliła Łukaszewska-Trzeciakowska celem nowelizacji jest zapewnienie dodatkowego wsparcia poprzez zagwarantowanie, że ceny ciepła nie przekroczą zapowiadanych we wrześniu poziomów.

  (ISBnews)