Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.11, 14:29Senat za ustawą zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa z poprawkami 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Wprowadził do niej jednak poprawki, podwyższające m.in. limit środków przekazywanych do Funduszu.

  Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób, realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy utworzenia Funduszu w celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

  Środki Funduszu mają zostać przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty związane z obsługą.

  Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa.

  Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa to koszt 125 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i po 150 mln zł w kolejnych latach.

  (ISBnews)

   

 • 22.11, 12:43PwC: Ponad 21% przedsiębiorców planuje skorzystać z e-faktur w 2022 r. 

  Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Ponad 21% przedsiębiorców planuje dobrowolnie wdrożyć e-faktury już w roku przyszłym, a - wedle deklaracji - działania w tym zakresie podjęło ok. 20% wynika z danych PwC. Obecnie 16% polskich przedsiębiorstw operuje fakturami nadającymi się do automatycznego przetworzenia. Wprowadzenie możliwości e-fakturowania od przyszłego roku zakłada nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która 18 listopada ukazała się w Dzienniku Ustaw. W roku 2023 e-faktury będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

  Według szacunkowych statystyk, w Polsce jest około 1,7 mln podatników VAT.

  "Przeanalizowaliśmy wyniki badań, które przeprowadziliśmy w ramach naszych spotkań, w ramach ankiet dla przedsiębiorców i jak się okazuje, tylko niespełna 20% przedsiębiorców rozpoczęło przygotowania do nowego modelu fakturowania. I tyle samo mniej więcej planuje skorzystać z tego modelu w okresie przejściowym, co pokazuje, że jeszcze niestety te prace nie są zaawansowane" - powiedziała wicedyrektor ds. JPK, e-sprawozdań i e-Faktur w PwC Polska Magdalena Brzuszczyńska w trakcie webinaru Rewolucyjna zmiana w przepisach: E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF).

  Według danych Eurostatu, 16% przedsiębiorców operuje fakturami nadającymi się do automatycznego przetwarzania.

  "W 2023 roku [pojawi się] obowiązek e-fakturowania, teraz jest czas, by się do tego przygotować. Możemy [to zrobić] nie wchodząc w całości w ten nowy model, tylko wybierając sobie np. jakoś proces, typ faktur i wdrożyć to w okresie […] pilotażowym" - podkreśliła.

  Przypomniała, że na początku października Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu testów Krajowego Systemu e-Faktur.

  Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

  Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Przemysław Koch wskazał, że wprowadzenie systemu e-faktur to szansa na dalsze uproszczenie systemu podatkowego w Polsce.

  "Każda faktura, która będzie wystawiana przez krajowy system e-Faktur czy przez platformę KseF będzie opatrzona unikalnym identyfikatorem KseF, który będzie taki sam zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. I ten identyfikator pozwoli nam z automatu zmaczować wszystkie faktury i powinien także pozwolić docelowo na dalsze uproszczenie systemu podatkowego w Polsce" - powiedział Koch w trakcie webinarium.

  "Nie widzę żadnych przeszkód wtedy, żeby zrezygnować z obowiązku przekazywania plików JPK_VAT, bo wszystkie dane będą już przekazane online'owo do resortu finansów. Co więcej, będziemy mieć wszystkie dane online'owe, takie, które docelowo mogą pozwolić na przygotowanie wstępnej deklaracji VAT-owskiej: VAT 7 , VAT 7K, gdzie przedsiębiorca tylko potwierdzi, które koszty chce wykazać w jakim miesiącu i zaakceptuje taką deklarację, więc to także krok w kierunku upraszczania systemu podatkowego w Polsce" - dodał.

  Jak podaje Ministerstwo Finansów e-fakturowanie wprowadziły dotychczas Włochy, Hiszpania, Portugalia, planuje to zrobić także Francja.

  (ISBNews)

   

 • 18.11, 06:45Sejm przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Za powołaniem Funduszu głosowało 275 posłów, przeciw było 117, a wstrzymało się 45.

  Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób, realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy utworzenia Funduszu w celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

  Środki Funduszu mają zostać przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty związane z obsługą.

  Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa

  Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa to koszt 125 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i po 150 mln zł w kolejnych latach.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 14:56Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości  

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości dostosowującej przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzającej obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zgodnie z deklaracją projektodawcy nowelizacja, dążąc do zachowania jednolitości w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej, stanowi odpowiedź na rozwiązania przewidziane w prawie europejskim, tj. w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania" - czytamy w komunikacie.

  Wprowadzane zmiany w założeniu mają umożliwić wykorzystanie zdobyczy technologii cyfrowej w sferze rachunkowości i rewizji finansowej, a w konsekwencji ułatwić wywiązywanie się z obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  Zmiany ustawy o rachunkowości dotyczą m.in.: stosowania elektronicznego formatu sprawozdań przez emitentów i jednostki niebędące emitentami, zasad podpisywania sprawozdań jednostek kierowanych przez organy kolegialne oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

  Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obejmują w szczególności: modyfikację zasad odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Krajową Komisję Rewizyjną, modyfikację trybu zgłaszania zmian w zakresie danych podlegających wpisowi do rejestru firm audytorskich, wprowadzenie dodatkowego, obligatoryjnego elementu do sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, wprowadzenie przepisów dotyczących legitymacji służbowych dla kontrolerów Agencji Nadzoru Audytowego oraz innych, wskazanych w ustawie osób, określenie zasad sprawowania przez Agencję kontroli w firmach audytorskich w sposób zdalny.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w terminie późniejszym.

  (ISBnews)

   

 • 16.11, 14:21Prezydent podpisał nowelę ustawy VAT dot. e-faktur  

  Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającą możliwość dobrowolnego stosowania e-faktur od przyszłego roku i wprowadzenie takiego obowiązku od roku 2023, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy normujące zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest także dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany w tym zakresie obejmują modyfikację zasad wystawiania faktur korygujących, w tym zmniejszenie liczby elementów takiej faktury, a także faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie Ordynacja podatkowa oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.: 

  - wprowadzenie definicji legalnej terminu "faktura ustrukturyzowana",

  - określenie zasad i trybu wystawiania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych jako fakultatywnych form dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu;

  - określenie zasad prowadzenia i funkcjonowania KSeF,

  - określenie katalogu podmiotów, które będą mogły korzystać z KSeF,

  - określenie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych,

  - określenie zasad ustalania podatku do zapłaty oraz zwrotu podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w przypadku korzystania z faktur ustrukturyzowanych,

  - rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,

  - umożliwienie podatnikom wystawiania faktur nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.11, 11:46KIG: Arbitralne uprawnienia kolegium w noweli KSC mają kontrowersyjny charakter  

  Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews/ISBtech) - W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) pojawiły się dość kontrowersyjne zapisy, jak choćby arbitralne uprawnienia nadane tzw. kolegium, które może decyzją administracyjną bez jakiejkolwiek możliwości odwołania zmienić dostawców sprzętu i oprogramowania. Pozostaje jednak pytanie, czy ta formuła będzie wykorzystywana również w innych celach, które nie są związane z bezpieczeństwem cyfrowym Polski, ocenił w rozmowie z ISBtech prezydent Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski. Według niego, szerokość konsultacji noweli jest bezwzględnie pożądana, podobnie jak maksymalnie długie vacatio legis.

  "Bezpieczeństwo cyfrowe w sposób nierozerwalny łączy ze sobą działania na polu państwa, biznesu i obywatela. Przechodzenie do formuły powszechności komunikacji cyfrowej nie jest już przywilejem czy planem, jest rzeczywistością, za którą stoją niestety ogromne ryzyka. Technologia zawsze wyprzedza regulacje prawne, stąd ich wdrażanie musi charakteryzować się przyszłą wizją. Na szczeblu krajowym kwestie związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa cyfrowego określa ustawa KSC, która jest bezpośrednią implementacją wspólnotowej dyrektywy NIS" - powiedział ISBtech Arendarski.

  Zaznaczył, że technologie cyfrowe charakteryzują się ciągłą rotacją, mają to w zasadzie wpisane w swoje DNA, stąd inicjatywy rządu związane z nowelizacją ustawy KSC są i będą wymogiem dostosowującym prawo do otoczenia.

  "Byłoby to absolutnie zrozumiałe, gdyby nowelizacje ustawy miały charakter konsekwentnej unifikacji prawa. Poprzednie próby nowelizacji wprowadzały bardzo potrzebne wsparcie dla działań Zespołów Reagowania na Incydenty (CSIRT), Centra Wymiany Analiz i Informacji (ISAC) czy też wsparcie budowy Centrów Operacji (SOC). W nowelizacjach pojawiały się również dość kontrowersyjne zapisy, jak choćby arbitralne uprawnienia nadane Kolegium, które może decyzją administracyjną bez jakiejkolwiek możliwości odwołania zmienić dostawców sprzętu i oprogramowania" - wskazał prezydent KIG.

  Ocenił, że patrząc się na bezpieczeństwo cyfrowe na świecie - region, w którym my żyjemy może być i jest szczególnie narażony na ataki, inwigilacje i dezinformacje z obszaru świata, gdzie "wschód słońca jest wcześniej niż w Europie".

  "Podtekst polityczny jest zrozumiały i nie jest to tylko problem w naszym kraju. Pozostaje jednak pytanie, czy ta formuła będzie wykorzystywana również w innych celach, które nie są związane z bezpieczeństwem cyfrowym Polski? Obecna nowelizacja, której tryb i zasady są odmienne do dotychczas stosowanych konsultacji społecznych nie może dać spokoju przedsiębiorcom z branży, ale również - jak nie przede wszystkim - podmiotom i osobom korzystających z ich usług. Stąd szerokość konsultacji jest bezwzględnie pożądana podobnie jak maksymalnie długie vacatio legis. Długi okres obowiązywania ustawy bierze się z faktu ogromnej ilości skutków, które ponosić będą dostawcy usług cyfrowych jak również ich odbiorcy" - podkreślił Arendarski.

  W jego ocenie, szybkie wprowadzenie nowego prawa prawdopodobnie spowoduje chaos organizacyjny i prawny ponieważ obecnie zaprezentowana nowelizacja zakłada również wcześniej nie sygnalizowane zmiany, jak choćby powołanie Operatora Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa (OSSB), która to ma powołać spółkę (Polskie 5G), a wszystko to ma być finansowane głównie ze środków publicznych.

  "Należy w tym miejscu przypomnieć, że idea powołania wyżej wymienionego podmiotu jest znana na rynku od 2019 r., jednak do tej pory interesariusze, bez których działanie to nie jest możliwe - nie porozumieli się" - przypomniał prezydent KIG.

  W ramach działań w kierunku cyberbezpieczeństwa MSWiA powołało Centralne Biuro do zwalczania przestęp cyberbezpieczeństwa, MON we wrześniu b.r. powołał Departament Cyberbezpieczeństwa. Prawdopodobnie w 2022 r. zostanie powołany nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP bazujący na Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

  "Działania te służą uszczelnieniu naszego państwa, jak i obywateli przed coraz liczniejszymi incydentami. Stąd zmiany prawa w formule ad hoc na pewno nie są oczekiwane przez przedsiębiorców, dla których stabilność prawa jest fundamentem prowadzenia biznesu. Należy również zadać sobie pytanie: czy obecna nowelizacja, a istniejące prawo jest zgodna z prawem polskim i wspólnotowym. Jak ma się do tego in spe Prawo Komunikacji Elektronicznej czy choćby Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej?" - podsumował Arendarski.

  Sebastian Gawłowski

  (ISBnews/ISBtech)

   

 • 29.10, 19:10Sejm przeciw określeniu wzoru e-faktury w rozporządzeniu 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przepisy zakładające, że wzór e-faktury ma zostać określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie informacji Publicznej. Przyjął natomiast poprawki o charakterze legislacyjnym i dookreślającym termin wejścia w życie.

  Nowy system, fakultatywny dla firm, ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

  Nowela zakłada wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia 2022 r. dla wszystkich chętnych. Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 15:50Senat za nowelą o rachunkowości dot. do nowych technologii bez poprawek 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o rachunkowości dostosowującej przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzając obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także do tzw. ustawy około-COVID-owej.

  W nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL.

  Dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zaproponowano rozwiązania prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych) przez: wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu, wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL.

  Nowelizowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla firm kierowanych przez zarząd, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków.

  Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).

  Proponowane zmiany mają także przyczynić się do poprawy komunikacji między Polską Agencją Nadzoru Audytorskiego a firmami audytorskimi. Dodatkowe regulacje dotyczące firm audytorskich obejmują m.in. doprecyzowanie sytuacji, w której nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta. Uściślone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Nowela zawiera też regulacje, dot. odbywania w sposób zdalny posiedzeń Agencji Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym oddawanie głosów w trybie obiegowym poza posiedzeniem.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 14:03KE przyjęła wniosek ustawodawczy dot. wzmocnienia cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy, mający na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń do komunikowania przez internet, w tym tabletów, smartfonów, sprzętu elektronicznego czy aparatów fotograficznych, a także urządzeń do monitorowania kondycji fizycznej, podała Komisja.

  Podkreśliła, że obecnie sprzęt bezprzewodowy jest celem ponad 80% ataków na cyberbezpieczeństwo w porównaniu z urządzeniami przewodowymi.

  "Komisja podjęła dziś działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych dostępnych na rynku europejskim. Ponieważ telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności i bezprzewodowe zabawki są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu, rośnie ryzyko cyberzagrożeń w odniesieniu do każdego konsumenta. Przyjęty dziś akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych przed ich sprzedażą na rynku UE" - czytamy w komunikacie.

  W akcie tym ustanowiono nowe wymogi prawne dotyczące zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, które producenci będą musieli uwzględnić przy projektowaniu i wytwarzaniu wspomnianych produktów. Akt ten zapewni również ochronę prywatności i danych osobowych obywateli, zapobiegnie ryzyku oszustw pieniężnych, a także zapewni większą odporność naszych sieci komunikacyjnych, podano również.

  Proponowane dziś przepisy obejmą urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe, tablety i inne produkty, które mogą komunikować się za pośrednictwem internetu, a także szereg urządzeń do noszenia na ciele, takich jak inteligentne zegarki lub monitory aktywności.

  Nowe przepisy, o których mowa, mają pomóc:

  - poprawić odporność sieci - urządzenia i produkty bezprzewodowe będą musiały posiadać funkcje służące zapobieganiu działania na szkodę sieci komunikacyjnych oraz wykorzystania urządzeń do zakłócania funkcjonowania strony internetowej lub innych usług.

  - poprawić ochronę prywatności konsumentów - urządzenia i produkty bezprzewodowe będą musiały posiadać funkcje gwarantujące ochronę danych osobowych. Np. producenci będą musieli wdrożyć nowe środki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych do danych osobowych lub ich przekazywaniu.

  - ograniczyć ryzyko oszustw pieniężnych - urządzenia i produkty bezprzewodowe będą musiały posiadać funkcje minimalizujące ryzyko oszustw przy dokonywaniu płatności elektronicznych. Np. będą musiały na przykład zapewnić lepszą kontrolę uwierzytelniania użytkownika.

  Akt delegowany, o którym mowa, zostanie uzupełniony aktem dotyczącym cyberodporności, zapowiedzianym niedawno przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen, a jego zakres obejmie więcej produktów i uwzględni ich cały cykl życia.

  Akt delegowany wejdzie w życie po dwumiesięcznym okresie kontroli, jeżeli Rada i Parlament nie wniosą sprzeciwu.

  Po wejściu w życie producentom będzie przysługiwał 30-miesięczny okres przejściowy na zagwarantowanie zgodności z nowymi wymogami prawnymi. Przedstawiciele przemysłu będą mieli tym samym wystarczająco dużo czasu, aby dostosować odpowiednie produkty, zanim zaczną obowiązywać nowe wymogi, co ma nastąpić w połowie 2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 10:29Komisja PE za projektem zaostrzenia obowiązków państw dot. cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego poparła wczoraj przyjęcie mandatu negocjacyjnego w sprawie zmiany unijnego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Celem projektu ma być ustanowienie surowszych wymagań dla przedsiębiorstw, administracji i poszczególnych państw w zakresie zarządzania ryzykiem, obowiązków sprawozdawczych i wymiany informacji, poinformował Parlament.

  Konieczność zmian uzasadniono faktem, że globalne koszty uszkodzeń przez oprogramowania ransomware (oprogramowanie blokujące dostęp do systemu i odczyt danych) wzrosły w ciągu ostatnich sześciu lat 57-krotnie od 2015 r., a w 2021 r. cyberataki miały miejsce co 11 sekund.

  "W porównaniu z obowiązującym prawodawstwem nowa dyrektywa zobowiązałaby więcej podmiotów i sektorów do podjęcia działań. 'Podstawowe sektory', takie jak energetyka, transport, bankowość, zdrowie, infrastruktura cyfrowa, administracja publiczna i sektor kosmiczny zostaną objęte nowymi przepisami bezpieczeństwa. Ponadto nowe przepisy chroniłyby również tak zwane 'ważne sektory', takie jak usługi pocztowe, gospodarka odpadami, chemikalia, żywność, produkcja wyrobów medycznych, elektronika, maszyny, pojazdy silnikowe i dostawcy usług cyfrowych. Wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych sektorach zostałyby objęte przepisami" - czytamy w komunikacie.

  Wymagania obejmują m.in. reagowanie na incydenty, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, szyfrowanie i ujawnianie słabych punktów. Państwa członkowskie miałyby możliwość identyfikowania mniejszych podmiotów o wysokim profilu ryzyka bezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo stałoby się obowiązkiem najwyższego szczebla kierowniczego, podano także.

  Dyrektywa ustanawia również ramy dla lepszej współpracy i wymiany informacji między różnymi organami i państwami członkowskimi oraz tworzy europejską bazę danych podatności na zagrożenia.

  Pierwotna dyrektywa w sprawie cyberbezpieczeństwa powstała w 2017 r. Jednak kraje UE wdrożyły ją na różne sposoby, tym samym powodując fragmentację jednolitego rynku, co doprowadziło do niewystarczających poziomów cyberbezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom zagrożeń, przepisy dostosowane do obecnej sytuacji są bardzo potrzebne, czytamy dalej.

  Projekt mandatu negocjacyjnego - sprawozdanie - został przyjęty 70 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się. Posłowie do PE głosowali również za otwarciem negocjacji z Radą stosunkiem głosów 71 do 2, przy 1 głosie wstrzymującym się. Mandat zostanie ogłoszony na sesji plenarnej 10 listopada.

  Najnowsze prognozy pokazują, że do 2021 r. globalne koszty uszkodzenia oprogramowania ransomware mogą osiągnąć 17 mld euro, czyli 57 razy więcej niż w 2015 r. Przewiduje się, że do 2021 r. firmy będą atakowane przez oprogramowanie ransomware co 11 sekund, co oznacza wzrost w porównaniu z 40 sekundami w 2016 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.10, 11:59KIKE: Nowela o cyberbezpieczeństwie (KSC) potrzebuje dłuższych konsultacji  

  Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Nowy projekt o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wymaga dłuższych konsultacji społecznych ze względu na rozwiązania, których wcześniej nie było, a dotyczą one strategicznych dla rynku telekomunikacyjnego kwestii, uważa ekspert grupy roboczej ds. kontaktów z administracją publiczną w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej (KIKE), radca prawny z Kancelarii itB Legal Łukasz Bazański.

  Zdaniem Bazańskiego, rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa są potrzebne i KIKE tego nigdy nie negowała.  

  "Obawy Izby rodzi jednak potencjalna arbitralność przy podejmowania decyzji, który producent (a nie produkt) jest dostawcą/usługodawcą wysokiego ryzyka, co finalnie może doprowadzić do konieczności wymiany sprzętu przez ISP, a to z kolei wiąże się z nieprzewidzianymi i wysokimi wydatkami" - powiedział Bazański w rozmowie z ISBnews.

  Według niego, skoro uwagi KIKE nie zostały uwzględnione poprzednio, to najwyraźniej dodatkowe i dłuższe niż 7 dni konsultacje są potrzebne.

  "Abstrahuję od tego, że nowa odsłona zawiera też rozwiązania nowe, których wcześniej nie było, a dotyczą tak strategicznych dla rynku telko kwestii, jak plan powołania operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, utworzenia spółki Polskie 5G czy plan utworzenia Funduszu Cyberbezpieczeństwa i zasilenie go m.in. środkami z Funduszu Szerokopasmowego" - dodał Bazański.

  Ekpert podkreślił, że KIKE uczestniczy w pracach i konsultacjach nad ustawą od początku, kiedy to wśród swoich członków zidentyfikowała ryzyko, jakie niesie dla nich projekt.

  "Mowa oczywiście o ryzyku wycofania z rynku sprzętu chińskich producentów, z których - z uwagi na konkurencyjność cenową, jakościową i 'obsługową' - korzysta większość członków Izby. Zresztą swego czasu Izba publikowała raport, pokazujący skalę wykorzystania elementów sieciowych z państw zza Wielkiego Muru. W tym zakresie kolejna odsłona projektu niczego nie zmienia, ryzyka, które dla ISP istniały, istnieją nadal. Pomimo 'uśpienia' projektu przez niemal 8 miesięcym w tym zakresie projektodawcy niczego nie zmienili" - podsumował Bazański. 

  Kolejna wersja projektu noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - projekt z 12 października 2021 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji 13 października br.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 25.10, 16:56Projekt dot. zwiększenia dotacji dla Poczty Polskiej trafił do konsultacji społ. 

  Warszawa, 25.10.2021 (ISBnews) - Projekt prawa pocztowego, zakładający likwidację funduszu kompensacyjnego i przekazanie 89 mln zł dotacji z budżetu państwa dla operatorów pocztowych za 2020 r., w tym głównie Poczty Polskiej, i 736 mln zł w okresie dziesięcioletnim  trafił właśnie do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Konsultacje mają potrwać do 7 dni.

  Oznacza to, że łączne koszty usługi powszechnej, po nowelizacji wyniosłyby za rok 2020 - 372 mln zł,  w roku 2021 - 373 mln zł, a w 2022 roku - 593 mln zł. Łącznie koszty w okresie 2020-2030 wyniosłyby 6 546 mln zł.

  "Przepisy prawa pocztowego przewidują możliwość udzielenia operatorowi świadczącemu usługi powszechne, czyli operatorowi wyznaczonemu (w latach 2016 - 2025 te rolę pełni Poczta Polska S.A.), rekompensaty w przypadku, gdy świadczenie tych usług w danym roku obrotowym przyniosło stratę (rozumianą jako ujemny wynik finansowy na sprzedaży usług powszechnych)" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z prawem pocztowym rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych, którzy świadczą usługi powszechne, a z budżetu państwa dopiero, gdy kwota pochodząca od operatorów zobowiązanych nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.

  W ocenie projektodawców mechanizm ten nie spełnia swojego celu, jakim jest wsparcie wykonywania przez operatora wyznaczonego obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  "Kwota udziału każdego z operatorów jest przy tym ograniczona do wysokości 2% przychodów danego operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Limit ten ma z założenia ograniczać potencjalny negatywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku usług pocztowych (w szczególności konkurencyjnych warunków świadczenia usług powszechnych). Jego zastosowanie powoduje jednak, że łączny udział operatorów pocztowych w dopłacie (poza operatorem wyznaczonym) wynosi jedynie około 1 mln zł" - czytamy dalej.

  Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych.

  W związku z tym finansowanie usługi powszechnej ze środków operatorów pocztowych zostanie zastąpione finansowaniem z budżetu państwa.

  Wysokość dopłaty do kosztu netto w roku 2020 określono w oparciu o dane przekazane przez operatora wyznaczonego na lata 2020 - 2025, Pocztę Polską S.A.

  Projekt ma być procedowany w trybie przyśpieszonym.

  Konieczność przyjęcia przyspieszonego trybu prac nad projektem, którego głównym celem jest wprowadzenie skutecznego mechanizmu finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych, uzasadniona jest trudną sytuacją Poczty Polskiej S.A. oraz rolą i funkcją, jaką pełni ona w polskiej gospodarce |i dla społeczeństwa, podano także.

  (ISBNews)

 • 22.10, 12:14Prezydent podpisał nowelę ustawy o dowodach osobistych ws. usług elektronicznych 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, której celem jest stworzenie podstawy prawnej dla usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich, przy wykorzystaniu rejestrów administrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują, że pobieranie określonych informacji oraz zaświadczeń będzie się odbywało przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne" - czytamy w komunikacie.

  Informacje i zaświadczenia pozyskane przy użyciu usługi elektronicznej będą opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Korzystanie z tych usług będzie wolne od opłat.

  Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ma na celu:

  - umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych pobrania informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka zostały udostępnione z tego rejestru;

  - umożliwienie zainteresowanym podmiotom składania wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych;

  Jednocześnie wprowadza zmiany w ustawie o ewidencji ludności, które zakładają:

  - umożliwienie opatrzenia powiadomienia o nadaniu numeru PESEL zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji (dotyczy powiadomień sporządzanych na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia),

  - wprowadzenie nowej formy rejestracji zdarzeń zameldowania, wymeldowania stałego i czasowego oraz wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa przewiduje możliwość transakcyjnej realizacji zdarzeń tj. automatycznie w systemie na skutek wysłania zgłoszenia przez osobę fizyczną, po spełnieniu określonych warunków.,

  - rozszerzenie usługi wglądu do danych własnych w rejestrze PESEL o możliwość wglądu przez rodziców do danych osób niepełnoletnich o ile istnieje między nimi powiązanie oraz dysponują władzą rodzicielską,

  - umożliwienie automatycznego pobierania przy użyciu usługi elektronicznej zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL dotyczących nie tylko tej osoby, ale również osób niepełnoletnich o ile istnieje między nimi powiązanie oraz dysponują władzą rodzicielską,      

  - umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, pobranie informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe udostępniono z rejestru PESEL;

  Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego mają na celu umożliwienie pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy. 

  W związku z wprowadzeniem nowych usług elektronicznych w ustawie o ewidencji ludności konieczna była także zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wielokrotnego i nieograniczonego wyszukiwania danych w księgach wieczystych o ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 14 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

  - m.in. przepisów, które umożliwiają dokonywanie wymeldowania przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 3 marca 2022 r.;

  - m.in. przepisów, które umożliwiają między innymi wgląd do rejestru PESEL, pobieranie zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 2 czerwca 2022 r.;

  - przepisów, które umożliwiają dokonanie zameldowania przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.;

  - przepisów, upoważniających ministra właściwego do spraw informatyzacji do zakupu sprzętu komputerowego dla gmin, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 21.10, 13:20KIGEiT: Projekt o KSC wymaga co najmniej 30-dniowych konsultacji społecznych 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Termin konsultacji społecznych dotyczący nowego projektu o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) jest za krótki, ocenia Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) i wnioskuje o jego wydłużenie do 30 dni z 7 dni zaproponowany w projekcie. Izba chce także zorganizowania konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych.

  "Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, trwających co najmniej 30 dni oraz zorganizowanie zapowiadanej konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych w najbliższym czasie, zgodnie ze składanymi przez przedstawicieli rządu deklaracjami" - czytamy w liście prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego do sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego.

  "Zapowiadany partnerom społecznym termin 7-dniowy jest zdecydowanie zbyt krótki, biorąc pod uwagę istotność regulowanej materii, nowe elementy wprowadzone w tym projekcie, jak również powszechnie przyjęte zasady prowadzenia procesu legislacyjnego i nierozłącznie z tym związane konsultacje prowadzone przez organy publiczne ujęte m.in. w ustawie o związkach zawodowych, ustawie o organizacjach pracodawców, czy też ustawie o Radzie Dialogu Społecznego" - czytamy także. 

  Ponadto, Izba ponawia prośbę o zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej, o której mowa w § 44 Regulaminu pracy Rady Ministrów oraz zaproszenie na nią przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowiska, ewentualnie zorganizowanie odrębnej konferencji z udziałem przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowiska, zgodnie z §47 pkt 2) Regulaminu pracy Rady Ministrów.

  "Taka konferencja była zapowiadana bezpośrednio po zakończeniu konsultacji pierwotnego projektu przez dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, jednakże nie odbyła się do dzisiaj, ze szkodą dla procesu tworzenia dobrego prawa. Uważamy bowiem, że tylko dialog i wymiana stanowisk daje okazję do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań służących wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa przy zapewnieniu rozwoju rynku ICT i nowoczesnych usług w Polsce" - napisano także w liście. 

  W ocenie Izby - jak widać z treści nowego projektu - w wyniku 12 miesięcy prac rządowych, został on istotnie zmieniony zarówno w zakresie przedmiotowym (odzwierciedlonym w samym tytule), a także wprowadza rozwiązania nie ujęte ani w projekcie pierwotnym, ani w późniejszych wersjach (w tym m.in. z 22 stycznia 2021 r), co do których podmioty zainteresowane nie miały możliwości wypowiedzenia się w toku przeprowadzonych konsultacji, w tym: działanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, w tym kwestia dotacji, wprowadzenie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, kwestie związane ze spółką Polskie 5G, szczegółowe zasady przyznania i wykorzystania zasobów częstotliwości z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz, wprowadzenie systemu certyfikacji - jednakże wciąż dalekiej od wskazywanej przez rynek do pierwotnego projektu - czy bardzo ograniczone wprowadzenie stosowania procedury administracyjnej (KPA) m.in. w zakresie: postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, poleceń zabezpieczających.

  Według KIGEiT, projekt wciąż opiera się także na wadliwym założeniu, że w dalszym ciągu najsłabszym ogniwem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest technologia, a także pomija też kwestię ścigania rzeczywistych sprawców dokonujących przełamywania zabezpieczeń, często działających na zlecenie innych państw lub międzynarodowych grup przestępczych.W w zamian za to narzuca się dodatkowe obowiązki formalne i proceduralne na potencjalne ofiary tych przestępstw.

  "W związku z powyższym, Izba kieruje prośbę o uwzględnienie postulatu przeprowadzenia rzetelnych i pełnych, a więc co najmniej 30-dniowych konsultacji publicznych oraz przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej w celu przygotowania aktu prawnego, który rzeczywiście będzie realizował założenia dotyczące zapewnienia należytego poziomu cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej" - podsumowano w liście. 

  Kolejna wersja projektu noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - projekt z 12 października 2021 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji 13 października br.

  (ISBnews)

   

 • 21.10, 09:53Senacka komisja chce, by wzór e-faktury był określony w rozporządzeniu 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, by wzór e-faktury został określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie - jak stanowi nowela ustawy o podatku od towarów i usług - w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie informacji Publicznej. Wczoraj senatorowie komisji rozpatrywali przepisy noweli VAT-owskiej, wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF).

  Nowy system, który ma być fakultatywny dla firm, ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

  W ocenie Biura Legislacyjnego Senatu, wzór e-faktury powinien być uregulowany w rozporządzeniu, gdyż ma mieć ma charakter powszechnie obowiązujący. Pozostałe poprawki mają głównie charakter legislacyjny.

  Nowela zakłada wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia 2022 r. dla wszystkich chętnych. Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 17:26KE zapowiada inicjatywy ustawodawcze dot. m.in. Zielonego Ładu i cyfryzacji 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska chce zaproponować w roku przyszłym ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, wprowadzenie instrumentu nadzwyczajnego, który miałby zapobiegać zakłóceniom konkurencji, wynika z programu prac Komisji na rok 2022.

  Program ten zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów, odnoszących się m. in. do Zielonego Ładu, transformacji cyfrowej, gospodarki, wzmacniania pozycji Europy na świecie, promowania europejskiego stylu życia oraz  impulsu dla demokracji europejskiej.

  "W przypadku kryzysu na taką skalę [jak pandemia COVID-19] nie wystarczy przywrócić tego, co było. Musimy wyjść z kryzysu silniejsi i bardziej odporni. W tym duchu przedstawiamy dziś nasz program prac na 2022 r. […] Mam teraz nadzieję, że szybko osiągniemy porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie.

  Komisja zapowiada również inicjatywę ustawodawczą, wspierającą powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw w UE dostęp do kapitału. Deklaruje też, że jak tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego "szybkie i spójne wdrożenie w całej UE".

  Jak podano w komunikacie, Komisja będzie kontynuować starania, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Oprócz pakietu Fit for 55 przedstawionego w 2021 r. jako część Zielonego Ładu, KE zaproponuje ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla.

  Komisja ponadto: podejmie dalsze działania prowadzące do mobilności bezemisyjnej, np. przeprowadzi przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, kontynuować będzie realizację planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, aby poprawić jakość wody i powietrza, określi nowe przepisy dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów, oraz poczyni postępy w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym przez wzmocnienie prawa do naprawy produktów zamiast zastępowania ich nowymi, czytamy także.

  Komisja planuje tez uruchomienie środków w ramach Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, by podwoić zewnętrzne finansowanie na rzecz bioróżnorodności.

  Część programu prac dotyczy też transformacji cyfrowej.

  "Jednolity rynek wciąż ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności Europy, dlatego Komisja poddaje ponownej analizie politykę konkurencji i zamierza wprowadzić instrument nadzwyczajny jednolitego rynku, aby zapobiegać przyszłym zakłóceniom. Aby rozwiązać pilne problemy związane z podażą półprzewodników umożliwiających cyfrowe rozwiązania, przyjmiemy europejski akt o mikroczipach, którego celem będzie promowanie nowoczesnego ekosystemu i rozwój nowych rynków dla przełomowych europejskich technologii. Komisja zaproponuje też europejski akt dotyczący cyberodporności, aby ustanowić wspólne standardy odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa" - wymieniła KE w komunikacie.

  Zapowiedziała też rozpoczęcie tworzenia unijnego systemu globalnej bezpiecznej komunikacji satelitarnej, aby zapewnić państwom członkowskim dodatkową dostępną w całej UE łączność szerokopasmową.

  Priorytetowo chce traktować też środki wspierające zdobywanie umiejętności cyfrowych w szkołach i szkolnictwie wyższym.

  Komisja zapowiada, że przedstawi także wniosek ustawodawczy w celu poprawy ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na azbest w miejscu pracy.

  "Aby wspierać politykę państw członkowskich, Komisja wystąpi z inicjatywą dotyczącą odpowiedniego dochodu minimalnego, która wzmocni siatki bezpieczeństwa socjalnego, niezbędne do łagodzenia wstrząsów gospodarczych" - czytamy dalej.

  Planowane są także inicjatywy odnoszące się do sektora finansowego.

  "Uznając, że sektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego, przedłożymy również wnioski ustawodawcze wspierające powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych  oraz ułatwiające przedsiębiorstwom w UE dostęp do kapitału. Ja tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego szybkie i spójne wdrożenie w całej UE" - podkreśliła KE.

  Jak wynika z zapowiedzi KE, do końca bieżącego roku przedstawiona ma zostać  nowa wspólna deklaracja UE-NATO i Komisja postara się przyspieszyć prace nad rzeczywistą Europejską Unią Obrony.

  W ramach wysiłków na rzecz globalnej transformacji energetycznej i zdrowszych oceanów przedłożone zostaną: nowa strategia dotycząca międzynarodowych zobowiązań energetycznych oraz plan działania w dziedzinie międzynarodowego zarządzania oceanami, podano także.

  Komisja zapowiedział też unijną strategię na rzecz uniwersytetów i zaproponuje sposoby głębszej i trwalszej współpracy transnarodowej w szkolnictwie wyższym.

  "Wykorzystując doświadczenia i wnioski z pandemii, Komisja zaprezentuje europejską strategię w dziedzinie opieki, aby w sposób kompleksowy usprawnić system – od opieki nad dziećmi po opiekę długoterminową. Aby dalej rozwijać Europejską Unię Zdrowotną, Komisja zapewni dostęp do przystępnych cenowo wysokiej jakości leków dzięki propozycji nowych ram funkcjonowania dynamicznego sektora farmaceutycznego w UE" - czytamy dalej.

  "Przedstawi również nowelizację prawodawstwa dotyczącego leków dla dzieci i leków na choroby rzadkie, a także wspierać będzie ratujące życie badania przesiewowe i wczesną diagnostykę chorób nowotworowych w zaleceniu dotyczącym badań przesiewowych w kierunku raka" - czytamy także.

  Komisja zapowiada też, że podejmie "dalsze działania w ochronie wolności i pluralizmu mediów, przedstawiając europejski akt o wolności mediów, oraz stać będzie na straży praworządności, która jest podstawowym elementem skutecznego funkcjonowania UE".

  "Kontynuować będziemy również prace nad strukturą nowego międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki, w ścisłej konsultacji z pozostałymi instytucjami. Aby zapewnić równość dla wszystkich, zaproponujemy środki mające usprawnić uznawanie rodzicielstwa między państwami UE. Przedstawimy również inicjatywę dotyczącą drenażu mózgów i łagodzenia skutków spadku liczby ludności, w której zaproponujemy możliwe rozwiązania" - podkreśliła KE.  

  Komisja zapowiada rozpoczęcie rozmów z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 08:29Sejm za wsparciem dla gmin w załatwianiu spraw obywatelskich 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, umożliwiającą  ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji udzielenie wsparcia gminom w realizacji zadań z obszaru spraw obywatelskich, do których wykonywania niezbędne jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sprzętowej.

  Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych zakłada poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwiać online m.in. o zameldowanie i wymeldowanie się oraz pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

  Sejm przyjął dwie poprawki Senatu - jedną która umożliwia wsparcie dla gmin w zakresie infrastruktury i sprzętu, niezbędnego do wykonywania zadań - i drugą stanowiącą, że przepis ten powinien wejść w życie w dniu, następującym po dniu ogłoszenia noweli.

  Posłowie odrzucili natomiast poprawkę, regulującą zasady pobierania odpisu skróconego aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego wyłącznie za pośrednictwem usług sieciowych, a gdyby nie było to możliwe – składania wniosku wyłącznie w formie elektronicznej.

  Celem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych jest przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu w systemie teleinformatycznym oraz włączenie usług do witryny gov.pl, z której korzystanie będzie możliwe po uprzednim założeniu np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).

  Nowe usługi mają umożliwić m.in.: 

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

  - zameldowanie oraz wymeldowanie się;

  - zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

  - pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

  - złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

  - pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

  - pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

  Nowe usługi mają zacząć obowiązywać stopniowo począwszy od marca 2022 r.

  Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 12,8 mln Polaków.

  (ISBnews)

 • 14.10, 18:18Sejm odrzucił veto do noweli dot. przekazania wypłaty 500+ do ZUS 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu poparło 237 posłów, 209 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada przekazanie obsługi programu "Rodzina 500+" do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe.

  Wnioski mają być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski mają być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, mają być przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 14.10, 15:12Cyfrowa Polska chce przyspieszenia procesu zatrudniania cudzoziemców 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Związek Cyfrowa Polska wnioskuje o zmiany w ustawie o cudzoziemcach w tym m.in o uzupełnienie listy podmiotów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski, w których zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na specjalnych zasadach oraz o nakładanie kar na urzędników, którzy nie będą dotrzymywali terminów rozpatrywania wniosków o pozwolenie na pracę, podał Związek. 

  Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce, przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) uwagi branży w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz wybranych innych ustaw.

  Ustawa o cudzoziemcach określa m.in. zasady i warunki wjazdu cudzoziemców do kraju i pobytu w nim. Reguluje relacje przyjezdnych z urzędami administracji publicznej oraz pracodawcami. Projektowane aktualnie zmiany dotyczyć będą również ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wpłyną na warunki zatrudniania pracowników pochodzących spoza kraju.

  "Wiele firm z naszego rynku boryka się dziś z problemem niedoboru pracowników. Dlatego musimy zadbać o możliwość pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej kadry z zagranicy. Regulacje, które przyśpieszą proces zatrudniania obcokrajowców w kraju, uzyskiwania przez nich pozwolenia na prace, są dla nas kluczowe" - powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, cytowany w komunikacie.

  Branża cyfrowa zwraca uwagę, że projekt przewiduje ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki kraju. Apeluje jednak o udostępnienie listy tych podmiotów i proponuje, by znalazły się na niej te firmy, instytucje oraz organizacje, które podpisały uprzednie porozumienie cenowe z polskim fiskusem. Jak zauważa Związek, porozumienia takie zapewniają sprawne rozliczenia i większe wpływy do budżetu z tytułu podatku CIT. 

  Kanownik, który skierował pismo do MSWiA, jednocześnie przestrzega przed proponowanymi w projekcie zmianami w składaniu wniosków o pobyt czasowy i pracę. Jego zdaniem, mogą one prowadzić do zatorów w urzędach wojewódzkich. 

  "Projekt zakłada, że aby dostać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, nie będzie konieczna ani umowa o pracę ani umowa najmu mieszkania. Może to skutkować ogromnym zwiększeniem liczby wniosków, również w związku z migracją z krajów rozwijających się. Obawiamy się, że taka propozycja nie tylko nie poprawi sytuacji migracyjnej i pracy urzędów, lecz wręcz ją pogorszą" - dodał Kanownik.

  Wśród uwag Związku znalazły się również propozycje korzystnej dla pracodawców rezygnacji z konieczności zmiany decyzji pobytowej, w przypadku nowych warunków zatrudnienia, np. zmiany stanowiska. Branża proponuje również ustalenie kar dla urzędów nieprzestrzegających ustawowo określonych terminów rozpatrywania spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

  (ISBnews)

 • 11.10, 13:42GPW postuluje objęcie przepisami dot. crowdfundingu także spółek z o.o. 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postuluje objęcie przepisami planowanej ustawy crowdfundingowej także spółek z o.o., wynika z opinii GPW do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) podano, że opinia ta została "przyjęta kierunkowo".

  Projekt został skierowany do ponownych konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do 22 października.

  Giełda "poddaje pod rozwagę skorzystanie - w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 - z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"- czytamy w opinii GPW.

  Podkreśliła ona, że wprowadzenie tego rozwiązania wymaga usunięcia z KSH obecnych ograniczeń formalnych, zwłaszcza dokonanie zmian w treści art. 180 KSH, który ustanawia wymóg notarialnego poświadczenia podpisów przy zbywaniu udziałów (§ 4) oraz art. 174 KSH, z którego wynika zakaz wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółce z o.o. (§ 6).

  Obecne regulacje - w ocenie GPW - te w istotny sposób utrudniają tej kategorii podmiotów możliwość korzystania z atrakcyjniejszej od kredytu bankowego, czy emisji obligacji formy finansowania, jaką są coraz popularniejsze zbiórki publiczne, podkreśliła GPW.

  W przypadku, gdyby ustawodawca nie chciał otwierać drogi do finansowania w formie crowdfundingu dla wszystkich spółek z o.o. GPW postuluje wprowadzenie rozwiązań pośrednich, poprzez np: (i) wprowadzenie wymogu przekształcenia się w spółkę akcyjną po skutecznym pozyskiwaniu przez spółkę z o.o. funduszy na dalszy rozwój (np. w określonym okresie) lub (ii) umożliwienie korzystania z tej formy finansowania jedynie większym podmiotom (np. o określonej wartości kapitału zakładowego).

  Jak wynika z informacji na stronach RCL, opinia GPW do projektu została "przyjęta kierunkowo".

  Spółka z o.o. to najpopularniejsza, po jednoosobowej działalności gospodarczej, forma prawna prowadzenia działalności w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2019 r. powstało 33 117 spółek z o.o. podczas gdy w przypadku spółek akcyjnych były to 243 nowe podmioty.

  Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie warunków do przestrzegania rozporządzenia 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wdrożenie dyrektywy 2020/1504 z 7 października 2020 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.  Projekt nakłada na operatorów platform crowdfundingowych obowiązek wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddanie ich nadzorowi KNF.

  Projektowana ustawa ma przyznać KNF uprawnienia nadzorcze m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców, wprowadzić odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą. Ma też uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych - w przypadku ofert publicznych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum.

  Od 10 listopada 2023 r. podwyższony ma zostać podwyższony z 2,5 mln euro do 5 mln euro próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

  Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

  (ISBnews)