Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.03, 15:44Sejmowa komisja będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie tzw. Lex Pilot 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie projektów ustaw prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej,  znane jako tzw. Lex Pilot, które wprowadzają m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  Za przyjęciem zgłoszonych podczas dyskusji wniosków o odrzucenie projektów głosowało 10 posłów, 5 było przeciw.

  Na początku marca przeprowadzono wysłuchanie publiczne.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowanie listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakładał, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć miał operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -  urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Projekt zakładał, że lista ustawowa miałaby objąć programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowywały i doprecyzowywały obowiązującą zasadę must-offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie mógłby uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie miałby możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program byłby zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie mógłby uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 21.03, 15:57Rząd przyjął projekt ustawy o stworzeniu Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 21.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, który zakłada opracowanie systemu umożliwiającego każdemu obywatelowi pełny i łatwy dostęp do danych na temat swoich oszczędności emerytalnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. Będzie to system, dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE" - czytamy w komunikacie.

  Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania oszczędzaniem oraz ułatwi planowanie swojej przyszłości. Do Centralnej Informacji Emerytalnej trafią tylko dane osób chętnych.

  Najważniejsze rozwiązania są następujące:

  - powstanie Centralna Informacja Emerytalna (CIE), która zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło;

  - w systemie będą gromadzone informacje o posiadanych produktach ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego (publiczny, firmowy i indywidualny): ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz o ich stanie;

  - rozwiązanie umożliwi również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych; - dzięki CIE, możliwa będzie aktualizacja danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych, wymieniono.

  CIE ma być dostępna poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Skorzystanie z usług CIE będzie dobrowolne.

  Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.03, 15:51Rząd przyjął projekt ustawy o realizacji Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 21.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), którego powstanie ma poprawić bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej, wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  "Projekt przewiduje powstanie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Będzie to sieć nowoczesnych, modułowych ośrodków, które podniosą bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Nowe przepisy przyczynią się do sprawnej i bezpiecznej realizacji inwestycji" - podano w komunikacie.

  KCPD ma zapewnić:

  - bezpieczną lokalizację dla rejestrów i systemów państwa;

  - bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług;

  - standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych;

  - zwiększenie dostępności systemów informatycznych w administracji publicznej;

  - wzrost wydajności i efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej;

  - podniesie potencjału administracji publicznej dotyczące kompetencji IT;

  - umożliwienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa, wymieniono.

  Nowe przepisy, dzięki wykorzystaniu doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, zapewnią szybką i sprawną realizację inwestycji. Chodzi o usprawnienie postępowań administracyjnych, uproszczenie procedur uzyskania decyzji poprzedzających decyzję o pozwolenie na budowę i pozwoleniu na użytkowania oraz wprowadzenie specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji, podano także.

  W KCPD przechowywane będą dane z rejestrów i systemów państwowych całej administracji. Obecne, zgłoszone na 2026 r., zapotrzebowanie na powierzchnie, to ponad 3,1 tys. m2.

  (ISBnews)

 • 14.03, 11:16Prezydent podpisał nowelę o dostępności stron www i aplikacji podmiotów publicznych 

  Warszawa, 14.03.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest poprawa skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W tym celu ustawa nakłada obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny nie tylko całości stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotu, ale również zarządzanych elementów strony internetowej czy aplikacji mobilnej" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany wprowadzone do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych mają również na celu doprecyzowanie, że mechanizm nadmiernych kosztów może być stosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach do konkretnych, poszczególnych elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, a nie ich całości. Podmiot publiczny nawet w przypadku stwierdzenia nadmierności kosztów zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej jakiegoś elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej nadal powinien dbać o jego maksymalnie możliwą dostępność cyfrową i o pełną dostępność cyfrową pozostałych elementów tworzących stronę internetową lub aplikację mobilną, wskazano.

  "Jednocześnie ustawa wprowadza przepis, który przewiduje, że w przypadku gdy podmiot publiczny publikuje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej zarejestrowane wcześniej multimedia nadawane na żywo, dostosowuje je do wymagań określonych w załączniku do ustawy, czyli do wymogu dodania napisów i audiodeskrypcji do opublikowanego nagrania, w terminie 14 dni od dnia zakończenia nadawania. W przypadku braku odpowiednich możliwości termin ten może zostać wydłużony. Nie może być on jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia zakończenia nadawania. Jednocześnie podmiot publiczny będzie zamieszczał na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej informację o nowym, wydłużonym terminie dostosowania takiego multimedium" - czytamy dalej.

  Ustawa przewiduje także wyłączenie złożonych schematów i dokumentacji technicznej w formie nietekstowej z wymagań ustawy dotyczących dostępności cyfrowej, gdyż nie jest możliwe dostarczenie ich alternatywy w formie tekstowej przekazującej pełną, analogiczną treść.

  Ustawa wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą organy podatkowe, inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, będą udostępniały ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dane objęte tajemnicą skarbową w zakresie niezbędnym do udostępnienia przez tego ministra usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych. Dane te będą udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  Ustawa wejdzie wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem:

  1) przepisu wprowadzającego zmiany w ustawie - Ordynacja podatkowa oraz przepisu, zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł udostępnić usługę online polegającą na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz określonych podmiotów publicznych, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

  2) przepisu stanowiącego, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wykona ten obowiązek za rok 2022 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 2a pkt 1 lit. b po dniu 28 lutego 2023 r., w art. 29 ust. 2a pkt 2 po dniu 31 marca 2023 r., jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r., który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 28 lutego 2023 r.

  (ISBnews)

 • 09.03, 19:47Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel zrównującą e-dokumenty z tradycyjnymi 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel, zrównującą e-dokumenty z tradycyjnymi, doprecyzowującą zasady korzystania z dokumentu elektronicznego, a także zakładającą zapewnienie dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.

  Za ustawą głosowało 436 posłów, przeciw było 9 wstrzymało się dwóch.

  Podczas prac nad ustawą wprowadzono szereg poprawek.

  Mają one na celu m.in. rozszerzenie możliwości potwierdzania tożsamości w gminie dla celów korzystania z aplikacji mObywatel nie tylko w ramach procedury wnioskowania o dowód osobisty, ale także w ramach oddzielnego procesu, zastąpienie dotychczasowego procesu wnioskowania o wydanie dowodu osobistego - procesem zautomatyzowanym, a także usprawnienie i uproszczenie procesu przyłączania systemów teleinformatycznych, w ramach których udostępniane są usługi online, do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

  Wprowadzono też okres przejściowy dla instytucji finansowych, dot. dostosowania narzędzi i procedur wewnętrznych do wejścia w życie aplikacji mObywatel do 1 września 2023 r.

  Ustawa zakłada:

  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego);

  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów;

  - przygotowanie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);

  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania ze standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

  - nadanie upoważnienia Radzie Ministrów do określenia zakresu danych oraz rejestrów publicznych (systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych), z których użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli pobrać dane w ramach usług dostępnych w aplikacji mObywatel;

  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;

  - umożliwienie użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej - profilu mObywatel;

  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;

  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu mObywatel oraz aplikacji mObywatel;

  - udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel będzie naturalnym następstwem zwiększania dostępności określonych ulg i uprawnień nadawanych obywatelom (w tym wypadku osobom niepełnosprawnym)

  - udostępnienie mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych;

  - udostępnienie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy i umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym.

  (ISBnews)

 • 09.03, 19:33Sejm znowelizował ustawę o drogach publ. ws. naboru w ramach Funduszu Rozwoju Dróg 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o drogach publicznych, której celem jest m.in. przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 i wydłużenie czasu na realizację projektów inwestycyjnych.

  Za nowelą głosowało 276 posłów, 12 było przeciw, a 160 wstrzymało się.

  Dotyczy ona zapewnienia w przepisach możliwości ogłaszania przez wojewodów naborów na rok 2024 wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. umożliwić zawarcie z burmistrzami, prezydentami miast, i starostami powiatów umowy o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych.

  Ponadto nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwienia transgranicznej wymiany informacji na temat nieuiszczenia tych opłat.

  W 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przekazanych zostanie ponad 2,6 mld zł. Dzięki temu ma powstać lub zostać zmodernizowanych prawie 2,8 tys. km dróg, w tym ponad 1,5 tys. km dróg powiatowych oraz 1,3 tys. km dróg gminnych.

  Rozwiązania dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

  - Wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach RFRD.

  - Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

  Rozwiązania dostosowujące polskie prawo do przepisów UE:

  - Złagodzone zostaną podstawowe warunki świadczenia usługi opłaty elektronicznej (EETS) dla jej dostawców

  - Rezygnacja z obowiązku zawarcia przez dostawców EETS umów z wszystkimi podmiotami, które pobierają opłaty na obszarach EETS na terytorium UE (obowiązek będzie obejmował cztery państwa, a nie wszystkie państwa, jak dotychczas).

  - Zmiana warunków wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS.

  - Wprowadzenie przepisów dotyczących terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to ma zapewnić dostawcom EETS możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.

  - Uściślenie obowiązków użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalenie jasnego podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS.

  - Wprowadzenie ram prawnych dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych. Dzięki temu rozwiązaniu ma zostać zwiększona skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 09.03, 12:51MRiT chce, aby deweloperzy w podawali ogłoszeniach ceny mieszkań 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje wprowadzenie obowiązku dla deweloperów dotyczącego wskazywania ceny mieszkań w ogłoszeniach, np. na stronach internetowych, wynika z wypowiedzi ministra Waldemara Budy. Resort prowadzi obecnie rozmowy z deweloperami w sprawie uregulowania przepisów budowlanych i wyeliminowania nadużyć.

  "Jeżeli jest oferta mieszkań na stronie internetowej, to wszystkie mieszkania mają mieć swoją cenę, pokazaną na stronie internetowej" - powiedział Buda w RMF FM. Dodał, że nie może być sytuacji "zadzwoń i wynegocjuj".

  "Cena podstawowa - ta, za którą można kupić mieszkanie […] powinna być pokazana na stronie internetowej" - doprecyzował.

  Poinformował, że rozwiązanie to znajdzie się w projekcie ustawy, która ma przeciwdziałać nadużyciom w budownictwie. Prace nad projektem prowadzone są w MRiT.

  "Jutro mamy takie spotkanie z branżą, spotkaliśmy się kilkukrotnie, ja przedstawiłem moje propozycje […] Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku i jutro wyjdziemy w pewnym konsensusie" - powiedział Buda.

  (ISBnews)

 • 09.03, 08:04Senat wprowadził poprawki do noweli o dostępności cyfrowej podmiotów publicznych 

  Warszawa, 09.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, których celem było doprecyzowanie terminów wejścia w życie regulacji oraz spraw związanych z egzekwowaniem przepisów.

  Nowela została przyjęta jednogłośnie.

  Zakłada ona:

  - doprecyzowane wymagań dotyczących dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych.

  - możliwość niezapewnienia dostępności cyfrowej ze względu na nadmierne koszty, można będzie stosować do poszczególnych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych.

  - możliwość publikacji deklaracji dostępności w innym miejscu niż strona internetowa czy aplikacja mobilna, której dotyczy deklaracja.

  - publikację deklaracji dostępności w tym samym języku co strona internetowa lub aplikacja mobilna, której dotyczy.

  - dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo, w terminie maksymalnie 14 dni.

   (ISBnews)

 • 06.03, 13:58Ponad 200 podmiotów chce zabrać głos w wysłuchaniu publicznym ws. Lex Pilot 

  Warszawa, 06.03.2023 (ISBnews) - Ponad 200 podmiotów zgłosiło chęć zabrania głosu w dzisiejszym wysłuchaniu publicznym w sprawie projektów ustaw Prawo komunikacji elektronicznej oraz  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej, znanych jako tzw. Lex Pilot, które wprowadzają m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  "Informuję, że w regulaminowym czasie i trybie wpłynęły zgłoszenia łącznie od 216 podmiotów tj. osób indywidualnych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej" - powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Jan Grabiec.

  Podmioty, które zgłosiły chęć udziału w wysłuchaniu publicznym mogą zabrać głos tylko raz, nie ma prowadzonych dyskusji czy odpowiadania na pytania. Wysłuchanie ma charakter bierny jeżeli chodzi o administrację publiczną czy posłów komisji.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowania listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakłada, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć ma operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -  urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Chodzi zatem o takie podmioty, jak operatorzy sieci kablowych czy operatorzy telewizyjnych platform satelitarnych, a także operatorzy sieci telekomunikacyjnych świadczący usługę typu IPTV, jak również inne podmioty świadczące usługi dostępu do rozprowadzanych programów w określonych lokalizacjach, niezależnie od tego, czy są oni operatorami sieci telekomunikacyjnych.

  Wyraźnie wskazane zostałoby także, że obowiązek dotyczy rozprowadzania w systemach zamkniętych, do odbioru stacjonarnego i wyłącznie w Polsce.

  Projektowana ustawa zawiera także delegację dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia wobec innych podmiotów, na mocy którego zostałyby one objęte reżimem must-carry, o ile:

  -      podmioty te rozprowadzają programy dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców wyłącznie na terytorium Polski i

  -      dany rodzaj rozprowadzania służy znacznej liczbie odbiorców do odbioru programów telewizyjnych.

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) kierowałaby się przy wydaniu rozporządzenia wytycznymi z zakresu interesu publicznego, a przed jego wydaniem przeprowadzone zostałyby konsultacje społeczne.

  Wciąż wymagana byłaby zamknięta natura rozprowadzania (dla zidentyfikowanych uprawnionych umownie odbiorców) i jego ograniczenie do terytorium Polski.

  Proponuje się ustalenie ustawowej podstawowej listy programów objętych must-carry oraz listy uzupełniającej określanej w drodze rozporządzenia KRRiT.

  Lista ustawowa objęłaby programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru. Właściwy obszar dla poszczególnych regionalnych programów telewizji publicznej, uwzględniając lokalizację terenowych oddziałów TVP oraz techniczne uwarunkowania rozprowadzania programów, określałoby rozporządzenie KRRiT.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowują i doprecyzowują obowiązującą zasadę must-offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie będzie miał możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program będzie zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 28.02, 14:02Rząd przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel, zakładający m.in. wprowadzenie e-dowodu 

  Warszawa, 28.02.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel, który zakłada m.in. wprowadzenie dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel będą miały taką samą wagę jak dokumenty tradycyjne" - czytamy w informacji.

  Proponowane rozwiązania:

  - umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości;

  - zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty - pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.

  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;

  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji;

  - zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego);

  - umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel;

  - udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie);

  - przygotowanie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji).

  Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów, podano także.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.02, 13:10Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 r. 

  Warszawa, 21.02.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Program ma być realizowany do 2030 r. Na ten cel ma trafić 234 mln zł.

  Program zakłada stworzenie stabilnego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń, dzięki któremu obywatele będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe, stosownie do ich potrzeb i oczekiwań oraz zmieniających się uwarunkowań technologicznych, społecznych i gospodarczych, podano.

  Określa działania w ramach 5 priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych:

  - rozwój edukacji cyfrowej;

  - zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych;

  - wsparcie kompetencji cyfrowych osób pracujących;

  - rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych;

  - wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

  Program zakłada, że w 2030 r.:

  - 80% mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe;

  - 40% mieszkańców Polski będzie posiadać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe;

  - 6% osób pracujących będą stanowić specjaliści ICT;

  - 29% specjalistów ICT będą stanowić kobiety;

  - na szczeblu administracji rządowej funkcjonować będzie ugruntowany i sprawdzony mechanizm koordynacji i monitorowania działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.

  Założono, że w szkoleniach weźmie udział ponad 1,5 mln obywateli, w tym ponad 4 tys. pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz 270 tys. nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, także akademickich oraz innych edukatorów. Chodzi również o 77 tys. pracowników administracji publicznej szczebla rządowego i 124 tys. samorządowego oraz ok. 40 tys. pracowników kultury. Ze wsparcia skorzystać ma również - według szacunków - 24 tys. młodych talentów informatycznych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni.

  (ISBnews)

 • 17.02, 11:14Cieszyński: Będzie projekt ws. bezpieczeństwa w przejazdach zamawianych przez aplikacje 

  Warszawa, 17.02.2023 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem ustawy, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa pasażerów w środkach transportu, zamawianych przez aplikacje, zapowiedział minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. Projekt zakłada m.in. osobistą weryfikację kierowców przez firmy przewozowe.

  "Poprawiamy bezpieczeństwo pasażerów w środkach transportu zamawianych przez aplikacje. Konieczna będzie osobista weryfikacja kierowców, firmy będą musiały regularnie sprawdzać, czy przewóz rzeczywiście wykonuje osoba, która deklarowała pracę" - powiedział Cieszyński w TVP Info, cytowany na profilu resortu na Twitterze.

  "Projekt tej ustawy za chwilę trafi do RM. Przewiduje on także kary w wysokości nawet 1 mln zł dla firm, które nie dopełnią obowiązków określonych w ustawie" - dodał.

  (ISBnews)

 • 14.02, 13:19Rząd przyjął projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej 

  Warszawa, 14.02.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, którego celem jest ograniczenie nadużyć w komunikacji elektronicznej poprzez m.in. wprowadzenie uwierzytelniania poczty elektronicznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej" - wskazano w komunikacie.

  Usługi dostarczane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych są coraz częściej wykorzystywane przez przestępców. Mogą oni np. podszywać się pod numer zaufanych instytucji i dzwonić z rzekomo prawdziwego numeru. W ten sposób mogą próbować m.in. nakłonić ofiary do niekorzystnego dla nich działania (zjawisko CLI spoofing). Innym zagrożeniem są fałszywe krótkie wiadomości tekstowe SMS. Oszuści, podszywając się pod zaufane instytucje, próbują nakłonić nieświadome ofiary do ujawnienia danych osobowych, informacji o karcie kredytowej, czy zainfekować urządzenie, poprzez kliknięcie w link w wiadomości (zjawisko smishingu).

  Proponowane rozwiązania:

  - Na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaną nałożone obowiązki i uprawnienia związane ze zwalczaniem nadużyć w komunikacji elektronicznej (dot.  generowania sztucznego ruchu, smishingu, CLI spoofingu, czy nieuprawnionej zmiany informacji adresowej, katalog nadużyć nie jest zamknięty)

  Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli w szczególności: blokować krótkie wiadomości tekstowe, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości (znamiona smishingu), przekazanym przez CSIRT NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), który będzie monitorował występowanie tego nadużycia, a także blokować połączenia głosowe, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

  - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ma prowadzić wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (ma to ograniczyć możliwość podszywania się oszustów pod numery infolinii urzędów czy innych podmiotów, wniosek o wpis numeru do wykazu będą mogły złożyć jednostki sektora finansów publicznych, banki, inne instytucje finansowe lub ubezpieczeniowe). 

  - Na poziomie ustawowym zostanie opracowana lista ostrzeżeń dotyczących domen internetowych, które służą do wyłudzeń danych i środków finansowych użytkowników Internetu.

  - Dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą zobowiązani do stosowania mechanizmu uwierzytelnienia poczty elektronicznej przy świadczeniu tej usługi.

  - Wprowadzone mają zostać kary dla osób dopuszczających się nadużyć w komunikacji elektronicznej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 08.02, 19:36Sejm nowelizował ustawę o dostępności cyfrowej podmiotów publicznych 

  Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nakładając na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej treści, które umieszczane są na stronach internetowych, które do nich nie należą.

  Za nowelizacją głosowało 431 posłów, 12 było przeciw.

  Zakłada ona:

  - doprecyzowane wymagań dotyczących dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych.

  - możliwość niezapewnienia dostępności cyfrowej ze względu na nadmierne koszty, można będzie stosować do poszczególnych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych.

  - możliwość publikacji deklaracji dostępności w innym miejscu niż strona internetowa czy aplikacja mobilna, której dotyczy deklaracja.

  - publikację deklaracji dostępności w tym samym języku co strona internetowa lub aplikacja mobilna, której dotyczy.

  - dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo, w terminie maksymalnie 14 dni.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 07.02, 13:04Rząd przyjął projekt noweli VAT ws. ściślejszej współpracy dostawców usług z administracją 

  Warszawa, 07.02.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), który zakłada zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw VAT. Proponowane rozwiązania zakładają zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi, a dostawcami usług płatniczych. Chodzi np. banki czy instytucje kredytowe. Ponadto, stworzone zostaną równe szanse dla całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o branżę handlu elektronicznego" - czytamy w komunikacie.

  Proponowane rozwiązania:

  - administracja podatkowa zyska dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT, w międzynarodowym handlu elektronicznym,

  - dostawcy usług płatniczych będą prowadzić kwartalną ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców płatności (obowiązek będzie dotyczył m.in. krajowych banków, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, instytucji płatniczych i SKOK-ów, nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne),

  - ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy),

  - wprowadzone zostaną zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności,

  - określone zostaną także szczegółowo dane dotyczące ewidencji, która prowadzona będzie przez dostawcę usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty i daty) i ewentualnych zwrotów płatności.

  Nowe przepisy są wymagane przez Unię Europejską. Mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 06.02, 15:26Sejmowa komisja podjęła uchwałę ws. wysłuchania publicznego ws. Lex Pilot w dniu 6 marca 

  Warszawa, 06.02.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii podjęła uchwałę ws. przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie projektów ustaw Prawo komunikacji elektronicznej oraz  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, znane jako tzw. Lex Pilot, które wprowadzają m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  Za wnioskiem o podjęcie uchwały ws. przeprowadzenia wysłuchania publicznego w dniu 6 marca głosowało 9 posłów Komisji, przeciw było także 9. W takiej sytuacji rozstrzygającym okazał się głos przewodniczącego Komisji.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowania listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakłada, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć ma operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -  urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Chodzi zatem o takie podmioty, jak operatorzy sieci kablowych czy operatorzy telewizyjnych platform satelitarnych, a także operatorzy sieci telekomunikacyjnych świadczący usługę typu IPTV, jak również inne podmioty świadczące usługi dostępu do rozprowadzanych programów w określonych lokalizacjach, niezależnie od tego, czy są oni operatorami sieci telekomunikacyjnych.

  Wyraźnie wskazane zostałoby także, że obowiązek dotyczy rozprowadzania w systemach zamkniętych, do odbioru stacjonarnego i wyłącznie w Polsce.

  Projektowana ustawa zawiera także delegację dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia wobec innych podmiotów, na mocy którego zostałyby one objęte reżimem must-carry, o ile:

  -      podmioty te rozprowadzają programy dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców wyłącznie na terytorium Polski i

  -      dany rodzaj rozprowadzania służy znacznej liczbie odbiorców do odbioru programów telewizyjnych.

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) kierowałaby się przy wydaniu rozporządzenia wytycznymi z zakresu interesu publicznego, a przed jego wydaniem przeprowadzone zostałyby konsultacje społeczne.

  Wciąż wymagana byłaby zamknięta natura rozprowadzania (dla zidentyfikowanych uprawnionych umownie odbiorców) i jego ograniczenie do terytorium Polski.

  Proponuje się ustalenie ustawowej podstawowej listy programów objętych must-carry oraz listy uzupełniającej określanej w drodze rozporządzenia KRRiT.

  Lista ustawowa objęłaby programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru. Właściwy obszar dla poszczególnych regionalnych programów telewizji publicznej, uwzględniając lokalizację terenowych oddziałów TVP oraz techniczne uwarunkowania rozprowadzania programów, określałoby rozporządzenie KRRiT.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowują i doprecyzowują obowiązującą zasadę must-offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie będzie miał możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program będzie zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 02.02, 08:42FPP: Nowa wersja nowelizacji KSC będzie musiała być zmieniona, bo nie uwzględnia NIS 2 

  Warszawa, 02.02.2023 (ISBnews) - Zmiany proponowane w nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) nie są w pełni zgodne z prawem unijnym, ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Jeśli te zapisy nie zostaną poprawione, nowelizowaną właśnie ustawę za chwilę trzeba będzie zmieniać jeszcze raz. Koszt wielokrotnych wdrożeń jak zwykle poniosą przedsiębiorcy, podkreślono.

  Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji kolejna wersja nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) pojawiła się 17 stycznia br. Dzień wcześniej weszła w życie NIS 2 - unijna dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa. Choć Polska ma obowiązek niedługo wdrożyć ją do polskich przepisów, projekt nowelizacji KSC w kilku istotnych kwestiach jest niezgodny z tą dyrektywą. Różni się w zakresie pojęć, obowiązków i ogólnego podejścia do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Jak podkreśla Federacja, będzie to miało poważne negatywne konsekwencje.

  "NIS 2 nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków dotyczących obsługi incydentów. Nowelizacja KSC niezależnie od NIS 2 modyfikuje zakres tych obowiązków i robi to niespójnie z założeniami NIS 2. Już tylko z tego powodu przedsiębiorcy będą musieli ponieść koszty podwójnego wdrożenia. Najpierw dostosować się do przepisów KSC, a następnie - po wdrożeniu NIS 2 - powtórzyć prace. KSC odnosi się do ograniczonego grona podmiotów z sektora energetycznego, transportowego, bankowego, finansowego i zdrowotnego. NIS 2 znacząco rozszerzy to grono i obejmie tysiące nowych podmiotów. Oba dokumenty są na tyle niespójne, że niektóre podmioty będą częścią krajowego systemu bezpieczeństwa w rozumieniu NIS 2, ale już nie nowelizacji KSC" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  Wyjaśnił, że chodzi m.in. o operatorów usług pocztowych, dostawców usług kurierskich czy producentów żywności.

  "Już teraz można by się zastanowić, jak rozwiązać ten problem, szczególnie że dotyczy on nawet niektórych małych i mikroprzedsiębiorców. Najwięcej obaw mają przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy wcześniej nie byli objęci KSC. Projekt nakłada na nich wiele zupełnie nowych obowiązków. Nawet mali przedsiębiorcy będą musieli spełniać wymogi bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów. Zgodnie z projektem powinni też zrezygnować z dostawców sprzętu i oprogramowania, których organ uzna za dostawców wysokiego ryzyka" - dodał.

  FPP wskazuje ponadto, że zamiast skoordynowanej oceny ryzyka na poziomie UE i aktywnego zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorcę, co jest ważnym założeniem unijnych przepisów, nowelizacja KSC uwzględnia odgórną decyzję organu.

  "Kryteria takiej decyzji pozostają niejasne i są sprzeczne z NIS 2. Dają też organowi większą władzę niż przewiduje DORA - dyrektywa dotycząca wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE. Obecne zapisy projektu pozwalają uznać za dostawcę wysokiego ryzyka praktycznie każdy podmiot spoza UE. Ocena nie dotyczy konkretnych usług czy systemów IT, ale całych ich kategorii" - czytamy w komunikacie.

  "Zakaz korzystania z usług oraz sprzętu ICT określonych dostawców będzie dotyczyć tysięcy podmiotów objętych KSC. Ograniczenie rynku odbije się na wszystkich jego uczestnikach, zmniejszy konkurencyjność i będzie miało negatywne skutki gospodarcze. Podmioty objęte KSC będą musiały usunąć ze swojej sieci wszystkie produkty, usługi lub procesy ICT wskazane w decyzji. Nie będzie już można wprowadzać do użytku rozwiązań tego typu. Podmioty objęte KSC będą musiały stale monitorować decyzje organów i utrzymywać ciągłą gotowość do zmiany stosowanych rozwiązań w narzuconym terminie. Może się to okazać ogromnie kosztowne lub wręcz niewykonalne, szczególnie w przypadku mniejszych podmiotów" - napisała też Federacja.

  (ISBnews)

 • 30.01, 15:18Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą pracę zdalną 

  Warszawa, 30.01.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza do Kodeksu definicję pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy, uchyla regulacje z zakresu telepracy oraz wprowadza możliwość kontroli trzeźwości pracownika, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych:

  1. umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
  2. wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy […] oraz uchylenia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. O wprowadzeniu kontroli powinien poinformować nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

  Nowelizacja wprowadza także przepisy dotyczące pracy zdalnej.

  Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Uzgodnienie może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. O pracę zdalną może też wnioskować pracownik.

  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad członkiem rodziny osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności..

  Nowela wskazuje, że praca zdalna nie obejmuje m.in. prac szczególnie niebezpiecznych, a także wprowadza możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku.

  Praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:

  - w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

  - w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie jest możliwe z powodu działania siły wyższej

  - jeżeli pracownik złoży oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

  Nowela wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy. W przypadku, gdy w narzędzia należą do pracownika, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą (lub ryczałt).

  Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, Przeprowadza ją w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej - przepisy te wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 12:26KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach dot. platform cyfrowych 

  Warszawa, 27.01.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia i wdrożenia unijnych przepisów ws. współpracy administracyjnej między organami podatkowymi w kontekście korzystania przez podatników z platform cyfrowych, poinformowała Komisja.

  W marcu 2021 r. Rada przyjęła zmianę dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (dyrektywa 2021/514)

  Zgodnie z przepisami tej dyrektywy, platformy cyfrowe, takie jak strony internetowe i aplikacje mobilne, które umożliwiają podatnikom sprzedaż towarów, oferowanie usług osobistych online i offline lub wynajem nieruchomości lub środków transportu, muszą zgłaszać tych podatników i ich działalność gospodarczą. 

  Informacje te pomogą organom podatkowym w państwach członkowskich tych konkretnych podatników zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania lub błędnej sprawozdawczości za pośrednictwem platform cyfrowych. Wszystkie państwa członkowskie musiały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego i poinformować o tym Komisję do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Polska, podobnie jak Belgia, Estonia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia i Rumunia nie poinformowały Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

  Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia i dokończenie ich transpozycji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 27.01, 11:12FPP: Planowana aukcja pasma dla 5G może być niezgodna z nową unijną dyrektywą NIS2 

  Warszawa, 27.01.2023 (ISBnews) - Aukcja częstotliwości z pasma C - na potrzeby sieci 5G, którą planuje ogłosić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), może być niezgodna z prawem - chodzi o najnowszą dyrektywę europejską NIS2, która weszła w życie 16 stycznia 2023 r., uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  "Chodzi o art. 11, który przyznaje prezesowi UKE nieuzasadnione przepisami prawo do wykluczania określonych dostawców z dostarczania sprzętu do budowy 5G w projekcie decyzji rezerwacyjnej. Jest to niezgodne z ustawą Prawo telekomunikacyjne, a także z Rozporządzeniem ministra cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Taki zapis jest nie tylko nieakceptowalny i nie ma podstawy prawnej, ale także istotnie narusza praworządność i jest sprzeczny z najnowszą dyrektywą europejską NIS2, która weszła w życie 16 stycznia 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

  UKE rozpoczął konsultacje dotyczące aukcji 5G w dniu 20 grudnia 2022 r, które potrwają do 31 stycznia 2023. W ramach przyszłej aukcji przewidziane zostało, że prezes UKE przekazuje podmiotowi, który wygrał aukcję "informację o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka". Po otrzymaniu takiej informacji zwycięzca aukcji będzie miał obowiązek wycofania z eksploatacji sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej, które pochodzą od dostawcy wysokiego ryzyka. Takie podejście stoi - jak stwierdza FPP - w oczywistej sprzeczności z art. 21 dyrektywy NIS2. Zgodnie z NIS 2, ocena ryzyka m.in. usług i produktów ICT wykonywana będzie na szczeblu UE i przy udziale przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich. Takie rozwiązanie pozwala na koordynację działań oraz - co szczególnie istotne - budowanie jednolitych standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej UE, stwierdzono w informacji.

  "Przedstawiony w konsultacjach projekt dokumentacji aukcji 5G nie różni się zasadniczo od poprzedniej wersji. Jednym z wyjątków są właśnie regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, które są zadziwiająco zbieżne z licznymi wersjami projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z ostatnich lat, który nie doczekał się nawet akceptacji wewnętrznej przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednocześnie nie uwzględniają one faktu, że od 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dyrektywa NIS2, która w istotny sposób różni się od projektów polskich nowelizacji. W świetle powyższego za niedopuszczalne należy uznać to, żeby w kluczowych na poziomie krajowym kwestiach, jaką niewątpliwie jest aukcja 5G, odwoływać się do postanowień nieobowiązujących w przepisach obowiązującego prawa polskiego i dodatkowo niezgodnych z dyrektywą NIS2" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  "Niektóre z proponowanych przez prezesa UKE w ramach konsultacji wymagań dotyczących aukcji 5G odwołują się do nieobowiązujących, a wręcz nieuzgodnionych ostatecznie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. W świetle dyrektywy NIS 2, która właśnie weszła w życie, postanowienia zawarte w dokumentacji aukcyjnej przestają być aktualne. Ich zmiana powinna uwzględniać rozwiązania przyjęte w dyrektywie NIS2, a nie w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który jest już częściowo nieaktualny. Wreszcie, w świetle bardzo zaawansowanych prac sejmowych nad projektem nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, pojawia się wątpliwość, czy w dostatecznym stopniu na etapie konsultacji uwzględniono całość regulacji prawnych, które docelowo będą regulować m.in. zasady zarządzania zasobami częstotliwości, w tym także aukcji" - dodał Counsel w kancelarii Maruta Wachta, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach compliance, prawa ochrony danych osobowych i e-commerce Wojciech Piszewski.

  (ISBnews)