Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.07, 16:12Rząd przyjął projekt ws. wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

  Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który zakłada poprawę dostępu do informacji dotyczących dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski, w tym m.in. stworzenie centralnej bazy danych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce zapewnić lepszy dostęp do informacji dotyczących dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski. Chodzi o stworzenie centralnej bazy danych, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji m.in. o możliwości skorzystania z wybudowanych sieci szerokopasmowych, rodzaju świadczonych usług czy ofercie dostępu do Internetu szerokopasmowego" – czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - wdrożony zostanie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).

  - system będzie zbierał i nieodpłatnie udostępniał informacje o punktach adresowych, w których usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu (za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych): 

  • są oferowane,
  • są planowane do udostępnienia, dzięki inwestycjom finansowanym ze środków publicznych,
  • są planowane do udostępnienia w ciągu trzech lat, dzięki inwestycjom ze środków prywatnych.

  - użytkownicy systemu, za pomocą formularzy elektronicznych, będą mogli m.in. zgłosić w danym punkcie adresowym zapotrzebowanie na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. SIDUSIS będzie umożliwiał wysyłanie automatycznych powiadomień o takim zapotrzebowaniu do wybranego podmiotu, który w tym punkcie adresowym może świadczyć usługi.

  - nowe przepisy wprowadzą możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych. Rola koordynatora będzie polegała m.in. na reprezentowaniu gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na jej terenie.

  (ISBnews)

 • 11.07, 16:40Rząd planuje przyjęcie projektu noweli VAT-owskiej i noweli o KAS w IV kw. 

  Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu regulacji, nakładającej na dostawców usług płatniczych obowiązki prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności, przechowywania jej przez okres trzech lat od oraz udostępniania tej ewidencji szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej planowane jest na IV kw.

  "Projektowana ustawa nakłada na dostawców usług płatniczych (m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego) obowiązki:
  1. prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych;
  2. przechowywania ewidencji przez okres trzech lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność;
  3. udostępniania ewidencji za pomocą standardowego formularza elektronicznego w formacie xml Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą informacje" - czytamy w komunikacie.

  Obowiązek prowadzenia ewidencji będzie miał zastosowanie, jeżeli kumulatywnie spełnione zostaną następujące warunki:

  - środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług);

  - dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy, wymieniono.

  Projektowana ustawa określa również zasady, które dostawcy usług płatniczych muszą stosować w celu określenia lokalizacji płatników i odbiorców płatności, oraz szczegółowy zakres informacji, które ma zawierać ewidencja - są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty, daty) i ewentualnych zwrotów płatności, podano także.

  Zgromadzone dane - zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2020/283 w odniesieniu do środków służących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw w dziedzinie VAT - będą przesyłane drogą elektroniczną do CESOP (elektroniczny systemu informacji o płatnościach, zarządzany na poziomie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską).

  Zmiany w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia ww. dyrektywy zmierzają do uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce i zapewnienia dodatkowych narzędzi dla administracji podatkowej w celu skuteczniejszego wykrywania nierzetelnych przedsiębiorstw, dopuszczających się oszustw i innych nieprawidłowości.

  Oczekuje się, że wprowadzone rozwiązania poprzez zwiększenie efektywności monitorowania przez administrację skarbową przestrzegania obowiązków w zakresie VAT w sektorze e-commerce poprawią efektywność poboru VAT, a ponadto poprawią pozycję gospodarczą rzetelnych przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze e-commerce, w efekcie czego poprawie ulegnie również funkcjonowanie wspólnego rynku, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 11.07, 13:08Cieszyński,KPRM: Pozytywnie rozpatrzono ponad 449 tys. wniosków o dofinansowanie dekoderów 

  Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Dotychczas pozytywnie rozpatrzono ponad 449 tys. wniosków o dofinansowanie dekoderów w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji, z czego zrealizowanych zostało ponad 370 tys. świadczeń, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński. Oszacowanie dokładniej liczby beneficjentów programu będzie możliwe w IV kw.

  "Od początku programu do dnia 29 czerwca br. włącznie zostało pozytywnie rozpatrzone 449 379 wniosków" - napisał Cieszyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożono w woj. śląskim (71,1 tys.), łódzkim (43,6 tys.) i mazowieckim (43,5 tys.). Najmniej w podlaskim (12,4 tys.) oraz lubuskim (9,8 tys.).

  Od początku programu do 29 czerwca br. włącznie zostało zrealizowane 370 172 świadczenia, podał minister.

  Jednocześnie podkreślił, że minister cyfryzacji będzie mógł oszacować tę liczbę w IW kw. 2022 r. po "zakończeniu procesu migracji i przeprowadzeniu odpowiednich badań".

  Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z 20 czerwca 2022 r. zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r. Jednak zmiana systemu emisji jest możliwa również przed tym terminem.

  Przesłanki uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej określa ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  W Polsce ok. 30% gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC wiąże się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

  (ISBnews)

 • 05.07, 16:52PE przyjął akty o usługach cyfrowych oraz o rynkach cyfrowych dot. odpowiedzialności firm 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął akt o usługach cyfrowych oraz akt o rynkach cyfrowych, które określają normy funkcjonowania i świadczenia usług informatycznych w Unii, podał Parlament.

  Posłowie przyjęli akt o usługach cyfrowych 539 głosami za, przy 54 głosach przeciw i 30 głosach wstrzymujących się, zaś akt o rynkach cyfrowych - 588 głosami za, przy 11 głosach przeciw i 31 głosach wstrzymujących się.

  "Akt o usługach cyfrowych jasno określa obowiązki dostawców usług cyfrowych, takich jak media społecznościowe czy rynki cyfrowe. Ma on umożliwiać walkę z rozprzestrzenianiem się nielegalnych treści, dezinformacją i innymi zagrożeniami społecznymi. Obowiązki te są proporcjonalne do rozmiaru platformy i stwarzanego przez nią zagrożenia dla społeczeństwa" - czytamy w komunikacie.

  Nowe obowiązki to m.in:

  - nowe sposoby przeciwdziałania nielegalnym treściom w internecie oraz zobowiązanie platform do szybkiego działania, z poszanowaniem podstawowych praw, w tym wolności słowa i ochrony danych;

  - lepsza identyfikowalność i kontrola uczestników rynków internetowych, by można było bezpieczniej korzystać korzystanie z produktów i usług; obejmuje to wyrywkowe kontrole ponownego pojawiania się nielegalnych treści;

  - większa przejrzystość i odpowiedzialność platform, które będą musiały między innymi jasno informować o moderowaniu treści lub o stosowaniu algorytmów do rekomendowania treści (systemy rekomendacji); użytkownicy będą mogli odwoływać się od decyzji o moderowaniu treści;

  - zakaz nieuczciwych praktyk i niektórych rodzajów reklamy ukierunkowanej, w tym reklamy skierowanej do nieletnich lub opartej na szczególnie chronionych danych. Niedozwolone będą zwodnicze interfejsy i nieuczciwe praktyki służące manipulacji wyborami użytkowników.

  Przyjęte regulacje nakładają nowe obowiązki na bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, czyli takie, z których korzysta co najmniej 45 mln osób miesięcznie i które stwarzają największe zagrożenie. Egzekwowaniem tych obowiązków zajmie się Komisja Europejska.

  Należą do nich zapobieganie zagrożeniom systemowym (takim jak rozpowszechnianie nielegalnych treści, negatywny wpływ na przestrzeganie praw podstawowych, procesy wyborcze, zdrowie psychiczne oraz przyczynianie się do przemocy ze względu na płeć) i poddawanie się niezależnym kontrolom. Ponadto użytkownicy zyskają możliwość wyboru, czy chcą otrzymywać rekomendacje oparte na profilowaniu. Platformy będą musiały udostępniać dane i algorytmy odpowiednim organom i zweryfikowanym badaczom, podano także.

  Akt o rynkach cyfrowych określa wymogi dla dużych platform internetowych pełniących rolę strażników dostępu, czyli takich, których dominująca pozycja na rynku sprawia, że konsumenci są niemal zmuszeni z nich korzystać. Przepisy mają stworzyć uczciwsze środowisko biznesowe i poszerzyć oferty usług dla konsumentów.

  By zapobiegać nieuczciwym praktykom biznesowym, tzw. strażnicy dostępu będą musieli:

  - umożliwić łączenie usług osób trzecich i własnych usług, co oznacza, że mniejsze platformy będą mogły zwrócić się do dominujących platform komunikacyjnych o pozwolenie użytkownikom na wysyłanie wiadomości, w tym wiadomości głosowych, oraz plików między różnymi aplikacjami.

  - umożliwić użytkownikom biznesowym dostęp do danych, które generują, na platformie strażnika dostępu, by mogli promować swoją ofertę i zawierać umowy z konsumentami poza platformą strażnika dostępu.

  Strażnicy dostępu nie będą mogli:

  - faworyzować swoich produktów lub usług w stosunku do tych oferowanych na ich platformach przez strony trzecie;

  - uniemożliwiać użytkownikom odinstalowania preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji ani korzystania z aplikacji albo sklepu z aplikacjami strony trzeciej;

  - przetwarzać danych osobowych użytkownika, by targetować reklamy, chyba że uzyskają jego wyraźną zgodę.

  Komisja może prowadzić badania rynku, by pilnować, czy przepisy aktu o rynkach cyfrowych są prawidłowo wdrażane i dostosowuje się je do szybko zmieniającego się sektora cyfrowego. Jeśli strażnik dostępu łamie przepisy, Komisja może nałożyć na niego grzywnę w wysokości nawet 10% jego łącznego światowego obrotu w poprzednim roku obrotowym i nawet 20% w przypadku ponownego złamania przepisów.

  Obecnie regulacje muszą zostać formalnie przyjęte przez Radę, co zaplanowano na wrzesień, po czym mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii i wejść w życie dwadzieścia dni później.

  Akt o usługach cyfrowych będzie bezpośrednio stosowany w Unii od 1 stycznia 2024 roku. Jeśli chodzi o bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, to przepisy aktu będą miały zastosowanie wcześniej - cztery miesiące po tym, jak Komisja uzna dany podmiot za bardzo dużą platformę lub wyszukiwarkę.

  Akt o rynkach cyfrowych ma obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie. Strażnicy dostępu będą mieli maksymalnie sześć miesięcy, by zastosować się do jego przepisów po tym, jak zostaną za takich uznani.

  (ISBnews)

 • 30.06, 16:51Senat przyjął nowelizację prawa budowlanego z poprawkami 

  Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa budowlanego, umożliwiającą prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawki dotyczą m.in. zmiany oficjalnej nazwy książki obiektu budowlanego, prowadzonej w formie elektronicznej; ma to być Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - c-KOB.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie.

  Zmiana nazwy na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego - c-KOB wynika z faktu, że nazwa proponowana wcześniej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego e-KOB)  jest już zarejestrowana przez inny podmiot. Pozostałe poprawki miały głównie charakter redakcyjny i związany ze spójnością odesłań.

  Nowelizacja prawa budowlanego umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działania portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również - jak obecnie - w formie papierowej.

  Nowela zakłada prowadzenie centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane i karanych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Niezwłocznie po uznaniu kwalifikacji zawodowych właściwa krajowa rada izby samorządu zawodowego ma przekazywać te dane Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za pomocą systemu e-CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy. Przy uzyskiwaniu decyzji budowlanych aktualne uprawnienia projektantów będą dostępne dla organów w postaci elektronicznej. Nowela umożliwia także uzgadnianie poszczególnych części projektu budowlanego sporządzanego w formie elektronicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  (ISBnews)

 • 17.06, 14:41MF: UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 roku 

  Warszawa, 17.06.2022 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Już od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), tj. e-faktury na zasadach dobrowolnych.

  "KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta" - czytamy w komunikacie.

  Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

  (ISBnews)

 • 14.06, 18:02Rząd chce przyjąć projekt o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w III/IV kw. 

  Warszawa, 14.06.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, nakładający na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki i uprawienia w tym zakresie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu planowane jest na przełomie III i IV kw.

  "Proponowane rozwiązania mają służyć stworzeniu odpowiednich ram prawnych do podejmowania działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w dalszej perspektywie pozwolą w większym stopniu, niż obecnie, ograniczyć skalę nadużyć i chronić bezpieczeństwo użytkowników. Kwestia zwalczania nadużyć nie jest regulowana w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej oraz nie była dotychczas regulowana w ustawie - Prawo telekomunikacyjne" - czytamy w wykazie.

  Przedsiębiorcy telekomunikacyjnie będą obowiązani do:
  - podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom w komunikacji elektronicznej;
  - blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;
  - blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

  Projekt nakłada na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) obowiązek prowadzenia wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

  Zespół CSIRT NASK będzie monitorował występowanie smishingu i przekazywał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym wzorce wiadomości wskazujące na wystąpienie smishingu. Niektórzy dostawcy poczty elektronicznej będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.

  (ISBnews)

 • 09.06, 14:40Sejm za nowelizacją prawa budowlanego wprowadzającą elektroniczny dziennik budowy 

  Warszawa, 09.06.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizacje prawa budowlanego wprowadzającą możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej i monitorowania przez inwestora zdalnie wpisów w nim dokonywanych.

  Za nowelizacją opowiedziało się 405 posłów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 45.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek, dotyczących m.in. postępowania przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych, wyboru izby okręgowych izb architektów oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz poprawek doprecyzowujących.

  Jednocześnie czasowo zostanie zachowana dotychczasowa forma prowadzenia dziennika budowy, czyli papierowa. Inwestor będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie czy papierowo.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku dołączania do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego (z zastrzeżeniem, że ww. obowiązku nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane).

  Administratorem w zakresie danych zgromadzonych w systemie elektronicznego dziennika budowy (systemie EDB) oraz podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i rozwój systemu elektronicznego dziennika budowy będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego oraz inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy uzyskają prawo dostępu do tego systemu, czyli m.in. do przeglądania dokonanych w dzienniku budowy wpisów.

  Ponadto nowelizacja dopuszcza możliwość kontynuacji prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej w sytuacji, gdy pierwotnie dziennik budowy był prowadzony w postaci papierowej. Niemniej jednak dziennik budowy prowadzony od początku w postaci elektronicznej nie będzie mógł mieć zmienionej formy.

  Każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer, który pozwoli zarówno inwestorowi, jak i organowi nadzoru budowanego, na odnalezienie dziennika w systemie elektronicznego dziennika budowy i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy. Dzięki temu nie będzie konieczne dołączanie dziennika budowy do dokumentacji przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania.

  Nowela zakłada także prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  Regulacja doprecyzuje termin, w jakim będzie konieczne założenie książki obiektu budowlanego - 30 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Ponadto określa katalog osób lub podmiotów uprawnionych do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego oraz wskazuje termin, w jakim wpisu należy dokonać.

  Nowela zakłada także, że książkę obiektu budowlanego zakłada się i prowadzi w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem systemu elektronicznej książki obiektu budowlanego (systemu EKOB). Adres strony internetowej, która zapewni dostęp do elektronicznej książki obiektu budowlanego ma – zgodnie z nowelą - podać Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

  Nowelizacja wprowadza także przepisy regulujące funkcjonowanie portalu e-Budownictwo, zapewnienie prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w systemie e-CRUB;  oraz zawiera regulację w zakresie przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane oraz trybu pracy organów samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.

 • 01.06, 18:03Rząd chce przyjąć projekt noweli kodeksu cywilnego dot. m.in. podpisów osobistych w IV kw. 

  Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu noweli kodeksu cywilnego, zakładającego m.in. rozszerzenie katalogu podpisów elektronicznych o podpis osobisty, zmianę formy umowy leasingu oraz rozszerzenie ochrony konsumenckiej  w sprawach o odszkodowanie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów ma nastąpić w IV kw.

  "Nowelizacja zakłada rozszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, których użycie umożliwi zachowanie formy elektronicznej czynności prawnej oraz zniesienie barier prawnych dla obywateli i przedsiębiorców w prawie cywilnym, jak również usprawnienie obrotu cywilnoprawnego, w tym gospodarczego, z uwzględnieniem zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa" - czytamy w wykazie.

  Choć certyfikat podpisu osobistego, obligatoryjnie zawiera numer PESEL (w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego numer PESEL jest jednym z dopuszczalnych identyfikatorów i może być w nim umieszczany fakultatywnie), to konstrukcja projektowanego przepisu kodeksu cywilnego, która w równoważny sposób traktuje kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis osobisty, zdaniem projektodawcy nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony dany osobowych.

  Dane osobowe obywateli przekazywane do Centrum Certyfikacji są objęte ochroną określoną przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w związku ze świadczeniem usług certyfikacyjnych.

  Złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem osobistym ma charakter dobrowolny, co oznacza autonomię woli strony stosunku cywilnoprawnego w zakresie wyrażenia zgody na możliwość posłużenia się numerem PESEL w procesie składania podpisu osobistego i jego certyfikacji.

  Projektowana regulacja wprowadza także zmiany formy umowy leasingu. Projekt zakłada wprowadzenie formy dokumentowej pod rygorem nieważności dla zawarcia umowy leasingu, co ma umożliwić uproszczenie i przyśpieszenie procesu zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ułatwi także zawieranie umów na odległość.

  Dodatkowo celem projektu jest ułatwienie zawierania umów leasingu w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego lub innej zbliżonej, która wiąże się z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz niejednokrotnie z obowiązkiem poddania się kwarantannie, co utrudnia dochowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  Ponadto planowane jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej na osoby fizyczne uprawnione do odszkodowania w stosunkach z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia powodującego szkodę. W projekcie przewidziano rozszerzenie definicji konsumenta w sprawach z zakresu umowy ubezpieczenia również na osoby będące beneficjentami umów odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń osobowych.

  Projektowana zmiana ma na celu przyczynienie się do zwiększenia ochrony osób poszkodowanych w relacjach z ubezpieczycielami (podmiotami profesjonalnymi) poprzez umożliwienie tym osobom formułowanie roszczeń, jak i korzystanie z przywilejów konsumenckich, podano także. 

  Projektowane zmiany dotyczą także ograniczenia katalogu osób, które mogą być stroną umowy o dożywocie, do osób wyszczególnionych w przepisach tj. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, dzieci rodzeństwa, ojczyma, macochy, przysposabiającego oraz jego małżonka, przysposobionego oraz jego małżonka, a także osoby pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu, jeżeli stale zamieszkiwała z dożywotnikiem w chwili zawarcia umowy o dożywocie.

  Planowane zmiany są uzupełnieniem rozwiązań, służących ograniczeniu niepożądanych zjawisk w obrocie nieruchomościami, wyjaśniono.

  W projekcie przewiduje się, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu wejścia w życie ustawy oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie.

  (ISBnews)

 • 24.05, 15:45Rząd przyjął projekt noweli kodeksu pracy dot. pracy zdalnej 

  Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzający do kodeksu przepisy dot. pracy zdalnej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy" - czytamy w komunikacie.

   Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci, podano także.

  Projekt zakłada także, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

  Najistotniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie, a  dotyczące pracy zdalnej:

  - wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

  - obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

  - pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, - rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

  - możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

  - obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  - możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję;

  W wyniku przyjęcia tych rozwiązań oczekiwane jest zmniejszenie liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 23.05, 13:24Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o aplikacji mObywatel w II kw. 

  Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o aplikacji mObywatel, zakładającego m.in. zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie, rozszerzenie zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu oraz umożliwienie wykorzystywania aplikacji przy uwierzytelnianiu profilu zaufanego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na II kw.

  "Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług mobilnych, jak i podmiotów świadczących takie usługi, stwarzając mechanizmy niezbędne dla budowania zaufania do cyfrowych usług Państwa oraz całego mobilnego środowiska" - czytamy w wykazie.

  Celem projektowanej nowelizacji ma być m.in.
  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który służyć ma jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego;
  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów.
  - przygotowanie rozwiązania w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);
  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania z standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  - rozszerzenie dostępnego zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu elektronicznego mObywatel - o takie dane jak: NIP (jeśli został nadany), datę wydania dowodu osobistego, stan cywilny, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu, dane z Rejestru Danych Kontaktowych - celem wdrożenia nowych usług w tej aplikacji;
  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;
  - umożliwienie przekazania danych w celu uwierzytelnienia użytkownika aplikacji w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego.
  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel;
  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;
  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aplikacji mObywatel.

  W zakresie funkcjonalności aplikacji mObywatel, które nie będą udostępnione w dniu wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy (np. usługa płatności elektronicznych), minister właściwy do spraw informatyzacji wyda komunikat przed ich powszechnym udostępnieniem. Pozwoli to poinformować obywateli oraz podmioty prywatne i publiczne o wdrożeniu i uruchomieniu rozwiązania stanowiącego odpowiedź na zdefiniowane wyżej problemy, podano także.

  (ISBnews)

 • 23.05, 09:37Prezydent podpisał nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dot. systemu informatycznego 

  Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która zakłada utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a uchodźcami poszukującymi pracy, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, […] zarówno obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, jak i pozostałymi obywatelami Ukrainy legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

  Podmiotem odpowiedzianym za utworzenie i zapewnienie funkcjonowania ww. systemu teleinformatycznego będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Minister będący administratorem danych przetwarzanych w systemie, odpowiadać będzie za zapewnienie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych. Korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego będzie zapewnione przy użyciu usług online dostępnych przez stronę internetową lub w ramach aplikacji mObywatel, podano także.     

  Obywatel Ukrainy poszukujący pracy będzie mógł założyć w systemie teleinformatycznym profil pracownika. W celu zapewnienia pewności identyfikacji osób korzystających z systemu, użytkownik systemu będzie uwierzytelniany z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej bądź z wykorzystaniem certyfikatu wydanego mu w publicznej aplikacji mobilnej - mObywatel.

  Utworzenie przez obywatela Ukrainy profilu pracownika w systemie teleinformatycznym oraz korzystanie z tego systemu będzie dobrowolne. Obywatel Ukrainy w dowolnym momencie będzie mógł zaktualizować swoje dane albo usunąć z systemu teleinformatycznego swój profil pracownika.

  W systemie przetwarzane będą następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, wiek, płeć, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wgląd do danych obejmujących wiek, płeć, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg zatrudnienia będą posiadać podmioty zamieszczające w systemie oferty pracy, czyli pracodawcy, podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy, podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy. W przypadku pozostałych danych ww. podmioty uzyskają dostęp do nich wyłącznie po udzieleniu zgody przez użytkownika.

  Okres przetwarzania danych został ograniczony do 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności użytkownika w systemie. Po upływie tego okresu minister właściwy do spraw informatyzacji powiadomi użytkownika o zamiarze usunięcia jego danych. W przypadku dalszego braku aktywności użytkownika w terminie 30 dni od przesłania powiadomienia jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.

  Terminy uruchomienia systemu i funkcjonalności określone zostaną w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, podano także.

  Ponadto ustawa dokonuje zmiany ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, poprzez dodanie przepisu który ma ma pozwolić na rozwój systemu służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy i wykorzystanie go do realizacji innych zadań publicznych. Nowe funkcjonalności systemu będą udostępniane sukcesywnie po przeprowadzeniu prac analitycznych i deweloperskich w tym zakresie.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:54KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów dot. europejskiej usługi opłaty elektronicznej 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z niedopełnieniem przez te państwa obowiązku powiadomienia Komisji o środkach krajowych wprowadzonych w celu transpozycji dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

  Chodzi o dyrektywę 2019/520.

  "EETS jest systemem poboru opłat, za który użytkownicy dróg w UE mogą płacić na podstawie jednej umowy abonamentowej, jednego dostawcy usług i jednego urządzenia pokładowego obejmującego wszystkie państwa członkowskie. Dyrektywa ma dwa cele: zapewnienie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 19 października 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Oprócz Polski uzasadniona opinia została skierowana także do Belgii, Bułgarii, Irlandii. Portugalii i Węgier.

  Dzisiejsze uzasadnione opinie są następstwem wezwań do usunięcia uchybienia wysłanych w listopadzie 2021 r. w tej samej sprawie do państw członkowskich.

  W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony tych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:22KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów prawa autorskiego dot. transmisji online 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Polski w związku z brakiem powiadomienia Komisji wdrożeniu do prawa krajowego przepisów dyrektyw dot. prawa autorskiego i praw pokrewnych w zakresie niektórych transmisji online oraz rynku cyfrowego, podała Komisja.

  Chodzi o dyrektywy 2019/790 oraz 2019/789.

  "Obie dyrektywy mają na celu modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, tak aby konsumenci i twórcy mogli odnieść jak największe korzyści ze środowiska cyfrowego. Zapewniają one ochronę podmiotom praw autorskich z różnych sektorów oraz stymulują tworzenie i rozpowszechnianie treści o wyższej wartości. Zapewniają one także użytkownikom większy wybór treści poprzez zmniejszenie kosztów transakcji oraz ułatwienie dystrybucji programów radiowych i telewizyjnych w całej UE" - czytamy w komunikacie.

  Państwa członkowskie muszą wprowadzić te przepisy bez dalszych opóźnień, co umożliwi obywatelom UE, sektorom kreatywnym, prasie, naukowcom, nauczycielom i instytucjom dziedzictwa kulturowego, a także usługodawcom w całej UE rozpoczęcie korzystania z oferowanych w ten sposób możliwości.

  W lipcu 2021 r. Komisja wszczęła  postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwania do usunięcia uchybienia do państw członkowskich, które nie powiadomiły o pełnej transpozycji obu dyrektyw.

  Nowe przepisy dotyczące praw autorskich regulują stosunki między podmiotami praw autorskich i platformami internetowymi oraz kwestie wynagrodzenia poszczególnych artystów i twórców. Regulują m.in. kwestie wynagrodzenia twórcom i podmiotom praw autorskich, wydawcom prasowym i dziennikarzom, w szczególności w przypadku korzystania z ich utworów w internecie. Przepisy te wprowadzają większą pewność prawa i tworzą więcej możliwości wynagradzania w relacjach z platformami internetowymi, zwiększając siłę przetargową twórców i podmiotów praw autorskich.

  Nowe przepisy obejmują również nowe gwarancje pełnej ochrony wolności wypowiedzi użytkowników w internecie, aby umożliwić im legalną wymianę własnych treści. Ponadto nowe przepisy stwarzają dalsze możliwości, w szczególności dzięki nowym wyjątkom dotyczącym praw autorskich i uproszczonym mechanizmom licencjonowania wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim w internecie i ponad granicami do celów edukacyjnych, badawczych i związanych z ochroną dóbr kultury.

  Dyrektywa w sprawie programów telewizyjnych i radiowych w wersji ostatecznie przyjętej w 2019 r. ułatwia nadawcom udostępnianie za granicą niektórych programów telewizyjnych i radiowych w ramach ich usług online. Zawiera ona również przepisy, które umożliwiają operatorom łatwiejsze uzyskanie licencji na retransmisję kanałów telewizyjnych i radiowych, umożliwiając im tym samym dotarcie do szerszego kręgu odbiorców w UE.

  Uzasadnione opinie dot. dyrektywy 2019/789 zostały skierowane prócz Polski także do Bułgarii, Cypru, Grecji, Irlandii, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online.

  Natomiast uzasadnione opinie ws. dyrektywy 2019/790 zostały skierowane prócz Polski, także do: Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

  Państwa członkowskie, do których skierowano dziś uzasadnioną opinię, mają dwa miesiące na zaradzenie sytuacji i przyjęcie krajowych środków transpozycji obu dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko tym państwom członkowskim.

  (ISBnews)

 • 19.05, 10:05Senat wprowadził poprawki do noweli dot. automatyzacji załatwiania spraw przez KAS 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy, zakładającej automatyzację załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Zgodnie z nowelą narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy. Poprawki mają głownie charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym wydawania zaświadczeń, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

  Zapewniony zostanie także dostęp do zdalnych usług KAS świadczonych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. 

  E-Urząd Skarbowy, jako podstawowe narzędzie teleinformatyczne wykorzystywane w kontaktach z organami KAS, będzie pełnić rolę serwisu informacyjno-transakcyjnego dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. E-Urząd Skarbowy umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie dotyczących VAT, PIT i CIT.

  Automatyzacja procesu załatwiania spraw, w tym przede wszystkim wydawania zaświadczeń, przełoży się na natychmiastowy dostęp klientów do informacji posiadanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwi również likwidację kosztów po stronie użytkowników (np. związanych z opłatą skarbową za wydawanie zaświadczenia na wniosek złożony poprzez e-Urząd Skarbowy). Rozwiązanie ograniczy także koszty zwrotu nadpłat podatku podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

  Uruchomienie doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym pozwoli na dwustronną elektroniczną komunikację między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej znacznie ograniczy ilość spraw załatwianych przez organy KAS w formie tradycyjnej.

  Udostępniony zostanie system teleinformatyczny "e-Koncesje", który pozwoli na usprawnienie procesu  elektronicznej obsługi wydawania koncesji oraz zezwoleń.

   (ISBnews)

 • 09.05, 13:26Rząd chce wdrożyć system informatyczny do kontaktu pracodawców z poszukującymi pracy 

  Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wdrożenie systemu teleinformatycznego ułatwiającego kontakty pracodawców z osobami poszukującymi pracy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne planowane jest na II kw.

  "Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa napotykają trudności w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Niezbędne jest zapewnienia im wsparcia w znalezieniu stosownych ofert pracy na terytorium RP. W tym celu planowane jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego, służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy" - czytamy w wykazie.

  Projekt ustawy zakłada utworzenie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i zapewnienie funkcjonowania ww. systemu teleinformatycznego, zawierającego funkcjonalności pozwalające na:
  - wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy;
  - wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji opisujących wiedzę i doświadczenie zawodowe obywateli Ukrainy;
  - dokonywanie analiz informacji w celu przygotowania dla obywatela Ukrainy rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych ujawnionych przez tę osobę.

  Oferty pracy, przetwarzane w systemie teleinformatycznym, będą mogły być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, usługodawców świadczących usługi związane z udostępnieniem ofert pracy oraz usługodawców świadczących usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy, podano także.

  (ISBnews)

 • 28.04, 15:13Sejm przyjął nowelizację dot. automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę celem automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowela zakłada, że narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy. Nowelizację poparło 430 posłów, przeciw było dwóch, a 17 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek dot. postępowania naczelnika US w przypadku uprawdopodobnienia naruszenia prawa oraz przepisów epizodycznych.

  Celem nowelizacji jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym wydawania zaświadczeń, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej - Portal Podatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

  Zapewniony zostanie także dostęp do zdalnych usług KAS świadczonych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. 

  E-Urząd Skarbowy, jako podstawowe narzędzie teleinformatyczne wykorzystywane w kontaktach z organami KAS, będzie pełnić rolę serwisu informacyjno-transakcyjnego dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. E-Urząd Skarbowy umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie dotyczących VAT, PIT i CIT.

  Automatyzacja procesu załatwiania spraw, w tym przede wszystkim wydawania zaświadczeń, przełoży się na natychmiastowy dostęp klientów do informacji posiadanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwi również likwidację kosztów po stronie użytkowników (np. związanych z opłatą skarbową za wydawanie zaświadczenia na wniosek złożony poprzez e-Urząd Skarbowy). Rozwiązanie ograniczy także koszty zwrotu nadpłat podatku podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

  Uruchomienie doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym pozwoli na dwustronną elektroniczną komunikację między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej znacznie ograniczy ilość spraw załatwianych przez organy KAS w formie tradycyjnej.

  Udostępniony zostanie system teleinformatyczny "e-Koncesje", który pozwoli na usprawnienie procesu  elektronicznej obsługi wydawania koncesji oraz zezwoleń.

   (ISBnews)

 • 14.04, 12:15Rząd chce przyjąć projekt dot. skrócenia postępowań wieczystoksięgowych 

  Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji prawa o notariacie, którego celem jest przejście do elektronicznych akt ksiąg wieczystych i ich udostępnianie notariuszom, a tym samym skrócenie czasu trwania postępowań wieczystoksięgowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

  "Celem projektowanej regulacji jest odciążenie sądów w czynnościach o charakterze bezspornym oraz skrócenie czasu na dokonanie czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym" - czytamy w wykazie.

  Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2020 roku wpłynęło ok. 5 mln spraw wieczystoksięgowych. Przy czym średni czas rozpoznania spraw w Wydziałach Ksiąg Wieczystych w 2020 r. wynosił 3 miesiące, natomiast w III kwartale 2021 - 2,8 miesiąca.

  Zgodnie z obecnymi przepisami, wraz z założeniem nowej KW dokonuje się jednym żądaniem wpisu w dziale I-O i II KW budynkowej. Projektowanym rozwiązaniem jest odejście od tradycyjnych i przejście do elektronicznych akt ksiąg wieczystych i ich udostępnianie podmiotom uprawnionym (np. notariusz).

  Rozważane jest także udostępnienie notariuszowi na jego żądanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej w formie elektronicznej - skanów sporządzonych przez sąd, przekazywanych notariuszowi na adres e-mail (z zachowaniem poszerzonych wymogów bezpieczeństwa - dostęp hasłem) lub skrzynkę EPUAP (lub w inny bezpieczny sposób) bez konieczności ich kserowania i wysyłania pocztą.

  Jak podkreślono w wykazie, wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyniłoby się to do oszczędności po stronie sądu, ponadto notariusz składając wniosek o udostępnienie dokumentów z akt księgi wieczystej (wszystkich lub wybranych) uzyskiwałby o kilka dni szybszy dostęp do nich, bez oczekiwania na ich przesyłkę. Zainteresowanym ma jednak przysługiwać prawo wyboru miedzy składaniem wniosku drogą elektroniczną, a dokonaniem tego w dotychczasowy sposób.

  Proponowana regulacja zakłada, że notariusze mogliby dokonywać wpisów w księgach wieczystych, które wiązałyby się z zakładaniem nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca oraz wpisu hipoteki.

  Warunkiem wdrożenia proponowanych zmian byłoby powierzenie notariuszom uprawnień umożliwiających im podłączenie się do systemu jako użytkownikom. Dla umożliwienia takich działań konieczne jest dokonanie modyfikacji w funkcjonalności systemu teleinformatycznego, które uwzględniałyby odstępstwa od normalnego toku czynności podejmowanych przez sąd w postępowaniu wieczystoksięgowym.

  Decyzje dotyczące udzielenia poszczególnym notariuszom dostępu do systemu teleinformatycznego - z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informatycznego byłyby wydawane przez ministra sprawiedliwości. Notariusz, dokonując wpisu, zobligowany byłby do dołączenia dokumentów stanowiących podstawę wpisu potwierdzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 10:09Senat za ustawą dotyczącą usprawnienia tworzenia Centralnej Ewidencji Kierowców 

  Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do  nowelizacji ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, usuwając możliwość zlecenia z wyłączeniem prawa zamówień publicznych zadań związanych z obsługą centralnej ewidencji kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów. Nowelę wraz z poprawkami poparło 53 senatorów, przeciw było 3, a wstrzymało się 44.  

  Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców.

  Senatorowie wprowadzili do noweli kilka poprawek. Jedna z nich usuwa zapis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców i Centralną Ewidencję Pojazdów.

  Inna z poprawek wydłuża do 90 dni z proponowanych 30 minimalny termin, jaki powinien minąć od ogłoszenia komunikatu dotyczącego wdrożenia rozwiązań technicznych dotyczących rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej do czasu a faktycznym wejściem tych rozwiązań w życie.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

 • 05.04, 15:11KIKE apeluje o niewykluczanie małych i średnich firm z ostatecznego kształtu ustawy KSC 

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), zrzeszeni przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego z segmentu MŚP apelują do premiera o interwencję ws. zapisu projektu ustawy nowelizującej ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), stanowiącego o tym, kto może brać udział w postępowaniu ws. uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, podano w liście KIKE. Chodzi o uwzględnienie w ostatecznym zapisie małych i średnich firm branżowych.

  "W najnowszej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, datowana na dzień 15 marca 2022 r., […] pojawił się zapis zapewniający tylko największym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym możliwość wzięcia udziału w ewentualnym postępowaniu. Chociaż zaproponowane rozwiązanie jest krokiem w dobrą stronę, to wyrażam przekonanie, iż konieczny jest jeszcze jeden krok, który zapewni wszystkim (a nie tylko największym) przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz dystrybutorom sprzętu równe traktowanie" - czytamy w liście.

  Jego zdaniem, rozwiązanie zaproponowane w obecnym kształcie (wg projektu z 15 marca), znacząco różnicuje sytuację prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów: z jednej strony, w postępowaniu będą mogli wziąć udział jedynie najwięksi przedsiębiorcy, a z drugiej strony, wynik tego postępowania będzie oddziaływać na wszystkich przedsiębiorców, bez względu na osiągnięty przychód z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

  "Gdyby nie przewidziane w nowelizacji wyłączenie art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, to niewątpliwie każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny mógłby ubiegać się o status strony postępowania, gdyż każdy przedsiębiorca może zostać objęty obowiązkiem wycofania sprzętu z użytkowania, bez względu na wysokość osiągniętego przychodu. Zaznaczenia przy tym wymaga fakt, że przedsiębiorcy z segmentu MŚP mają inne (gorsze) możliwości finansowe pokrycia kosztu ewentualnej wymiany sprzętu, niż ich duzi konkurenci. Tym bardziej budzi zdziwienie fakt, że interesy przedsiębiorców z segmentu MŚP będą gorzej chronione, niż interesy dużych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów sprzętu" - czytamy dalej.

  Dodał, że minimum, które powinno być przewidziane w znowelizowanej ustawie KSC i o które postuluje KIKE, jest zagwarantowanie przedsiębiorcom możliwości reprezentowania ich interesów w postępowaniu w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, przez powołane do tego organizacje oraz izby gospodarcze.

  "Podkreślam przy tym raz jeszcze, że takie rozwiązanie zapewniałoby minimum ochrony interesów przedsiębiorców z segmentu MŚP przy jednoczesnym ograniczeniu liczby stron postępowania. Tylko w KIKE zrzeszonych jest 176 przedsiębiorców - zarówno przedsiębiorców telekomunikacyjnych (świadczących usługi telekomunikacyjne), jak i dystrybutorów sprzętu elektronicznego (importerów, dostawców), wszyscy z nich o polskim kapitale. W razie uchwalenia ustawy KSC w obecnym brzmieniu (wg projektu z dnia 15 marca 2022 r.) wszyscy Ci przedsiębiorcy zostaną pozbawieni gwarancji procesowych i nie będą mogli bronić swoich interesów w postępowaniu administracyjnym, którego wynik będzie na nich bezpośrednio oddziaływać, również finansowo" - podano także.

  (ISBnews)