Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 24.03, 18:18Sejm przyjął ustawę dot. usprawnienia tworzenia Centralnej Ewidencji Kierowców 

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, której celem jest m.in. zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szybsza i kompleksowa realizacja projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców. Za ustawą głosowało 233 posłów, a przeciw było 192.

  Celem regulacji, która stanowiła przedłożenie poselskie, jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym zwiększenie efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców zgodnie ze zwinną metodyką projektową.

  Chodzi o umożliwienie kompleksowego zlecenia i podjęcie realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zmiana ma na celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK2.0, a także zapewnienie możliwości jego etapowego wdrażania.

  W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich. Przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

  Aplikacja udostępniona w systemie CEPiK2.0 będzie obejmować procesy realizowane przez organy rejestrujące, w tym komunikację z innymi systemami teleinformatycznymi.

  (ISBnews)

 • 24.03, 17:01Senat przyjął bez poprawek nowelę o dopłatach do dekodera i telewizora  

  Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która umożliwia doprecyzowanie przepisów i ustanowienie dwóch rodzajów dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

  W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, następuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Chodzi o zamianę dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. W tej sprawie przyjęta już została rządowa ustawa, która przewiduje dofinansowanie osobom najuboższym zakup dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Nowela doprecyzowuje przepisy i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

  Najważniejsze rozwiązania:

  • Wprowadzono rozróżnienie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy uprawniona osoba ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu telewizora, czy dekodera. W przypadku nabycia telewizora, kwota dofinansowania wyniesie 250 zł. W przypadku nabycia dekodera, kwota dofinansowania wyniesie 100 zł.
  • Osoba uprawniona będzie musiała złożyć oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego.
  • Nie będzie możliwości wykorzystania dofinansowania na zakup dekodera oferowanego w pakiecie z abonamentem na usługę telewizji kablowej lub satelitarnej. Chodzi o to, żeby dofinansowanie nie objęło tych ofert, których celem nie jest zapewnienie odbioru telewizji w sposób naziemny. 
  • Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych.
  • W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem  Poczty Polskiej S.A.
  • Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe.
  • Program będzie realizowany do końca 2022 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  W Polsce ok. 30% gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:48Rząd chce różnych dopłat do dekodera i telewizora w zw. ze zmianą standardu nadawania 

  Warszawa, 15.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, który ma doprecyzować przesłanki przyznawania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego oraz zróżnicować kwotę dopłaty w zależności czy kupowany jest dekoder czy telewizor, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzono zróżnicowaną wysokość świadczenia - 100 zł na dekoder, 250 zł na telewizor.

  Przyjęcie projektu noweli przez Radę Ministrów planowane jest na marzec.

  "Potrzeba przeprowadzenia nowelizacji ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, powstała w związku z koniecznością doprecyzowania ustawy w zakresie ustalenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania wsparcia państwa w zakresie przyznania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego" – czytamy w wykazie.

  Z uwagi na zapewnienie osobom uprawnionym możliwości realnego wyboru co do nabywanego sprzętu wprowadzono zróżnicowanie wysokości dofinansowania w zależności od tego czy osoba ta zdecyduje się na zakup dekodera czy też telewizora.

  Wprowadzono zróżnicowaną wysokość świadczenia - 100 zł na dekoder, 250 zł na telewizor.

  Takie rozróżnienie jest uzasadnione dużą rozbieżnością cenową między dekoderem a telewizorem i jednocześnie pozwoli na podejmowanie decyzji przez osoby uprawnione co do wyboru sprzętu jaki chcą zakupić, wyjaśniono.

  Wykluczono możliwość wystąpienia sytuacji, w której podmioty oferujące dekodery i usługi powiązane ze sobą ekonomicznie tak ustalają stosunek cen dekodera do wartości usługi, że choć formalnie świadczenie wykorzystywane jest na zakup urządzenia, to z ekonomicznego punktu widzenia stanowi ono dofinansowanie usługi, podano także.

  (ISBnews)

 • 24.02, 18:12Sejm przyjął część poprawek dot. dofinansowania wz. ze zmianą standardu nadawania TV 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami, w tym te zakładające m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne.

  Sejm poparł pakiet poprawek, zakładających rozszerzenie możliwości skorzystania z pomocy finansowej nie tylko przy zakupie dekodera telewizyjnego, ale także zakupu innych odbiorników cyfrowych, które zapewnią odbiór programów telewizyjnych po zmianie standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  Odrzucił natomiast m.in. poprawkę, nakładającą na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku przestawienia informacji dotyczącej postanowień umowy z Pocztą Polską, a także przywrócili zapis w ustawie dot. limitu wydatków na ten cel.

  Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania w kwocie do 100 zł zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z  obowiązkowym w całej Unii Europejskiej w 2022 r. przejściem z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC.

  Ustawa określa, że wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ustanawia też zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Zawiera przepisy dotyczące karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  Zgodnie z ustawą program ma być realizowany do końca 2022 r.

  (ISBnews)

 • 22.02, 09:35RCB: Trzeci stopień alarmowy dot. cyberbezpieczeństwa obowiązuje na terenie całego kraju 

  Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju do 4 marca, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).  Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy (ALFA-CRP).

   "Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP)" - czytamy w komunikacie.

  Trzeci stopień zagrożenia cyberbezpieczeństwa został wprowadzony na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

  Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

  (ISBnews)

 • 17.02, 09:21Senat za ustawą dot. dofinansowania wz. ze zmianą standardu nadawania telewizji cyfrowej 

  Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z poprawkami. Zakładają one m.in. zmianę definicji dekodera telewizyjnego, tak by wprowadzana ustawą dopłata objęła także odbiorniki telewizyjne oraz nakładają na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku przestawienia informacji dotyczącej postanowień umowy z Pocztą Polską.

  Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, przeciw było 2, trzech wstrzymało się od głosu.

  Senat przyjął poprawki, zmieniające definicję dekodera telewizyjnego - zgodnie z nimi, ma to być to "odbiornik cyfrowy, o którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne". W efekcie dopłatą objęte mają być nie tylko dekodery, ale także odbiorniki telewizyjne.

  Kolejna poprawka dotyczy jawności umowy z Pocztą Polską i zobowiązuje ministra właściwego do spraw informatyzacji do przedstawienia właściwej komisji sejmowej i komisji senackiej informacji dotyczącej postanowień umowy z operatorem.

  Pozostałe mają charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania w kwocie do 100 zł zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z  obowiązkowym w całej Unii Europejskiej w 2022 r. przejściem z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC.

  Ustawa określa, że wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ustanawia też zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Zawiera przepisy dotyczące karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

  Zgodnie z ustawą program ma być realizowany do końca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 27.01, 14:32Komitet RM ds. Bezpieczeństwa Narodowego pozytywnie zaopiniował nowelę o KSC 

  Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), podała Kancelaria Premiera.

  "Ważny krok w sprawie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa! Komitet RM do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o KSC. Komitet przekazał zalecenie pilnego procedowania projektu" - czytamy na profilu Cyfryzacja KPRM na Twitterze.

  Na początku grudnia 2021 r. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Jacek Oko informował, ze jest gotowy do uruchomienia procesu aukcji, w której rozdane zostaną bloki częstotliwości w zakresie 3480-3800 MHz wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli ustawy o KSC. Urząd planuje udostępnienie zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz na potrzeby wdrożenia nowych technologii 5G.

  (ISBnews)

   

 • 29.12, 13:59Prezydent podpisał ustawę dot. Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, której celem jest ustanowienie nowej jednostki organizacyjnej policji – Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) i powołanie w tym celu nowej służby odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz wykrywanie i ściganie sprawców cyberprzestępstw, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Kierowanie nowotworzoną jednostką policji powierzono komendantowi CBZC, jako organowi podległemu komendantowi głównemu policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego policji, natomiast zastępców komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał komendant główny policji na wniosek komendanta CBZC" – czytamy w komunikacie.

  Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

  Ustawa wprowadza zmiany w procedurze naboru do służby w policji, które mają na celu umożliwienie prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie bezpośrednio do służby w jednostce zwalczania cyberprzestępczości - dodany zostaje etap sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego zakresu, podano także.

  Rozszerzono katalog przestępstw, w przypadku których możliwe jest zastosowanie kontroli operacyjnej, o przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego takich jak:

  – elektroniczna korupcja seksualna małoletniego,

  – propagowanie pedofilii,

  – fałszywy alarm,

  – hacking komputerowy, czyli bezprawne uzyskanie informacji,

  – niszczenie danych informatycznych,

  – sabotaż komputerowy – zakłócenie systemu,

  – zakłócenie pracy w sieci,

  – bezprawne wykorzystanie programów i danych,

  – kradzież z włamaniem,

  – oszustwo komputerowe.

  W ustawie uregulowano także kwestie związane z kierowaniem policjantów na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju lub za granicą, a także na aplikacje w zawodach prawniczych, realizowane poza jednostkami szkoleniowymi policji. Przepisy zakładają zawarcie umowy, gdy koszt nauki przekraczać będzie kwotę sześciokrotności wysokości wynagrodzenia minimalnego. Określono także przypadki, w których powstanie konieczność zwrotu kosztów poniesionych na naukę oraz możliwość zwolnienia z obowiązku zwrotu – w szczególnych przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.

  Policjant pełniący służbę na stanowisku związanym z bezpośrednim zwalczaniem cyberprzestępstw będzie miał prawo do świadczenia dodatkowego związanego z pełnieniem takiej służby w wysokości od 70 do 130 % przeciętnego uposażenia policjantów.

  W ustawie znalazły się także przepisy, uprawniające organy postępowania karnego do zajmowania środków na rachunkach bankowych, gdy zostały one zatrzymane jako dowód, a także wydłużenie do roku (dwa razy po 6 miesięcy) czasu blokowania środków na rachunkach bankowych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub blokowania transakcji – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

  Ustawa zakłada przekazanie z budżetu państwa, w okresie 10 lat, środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4,43 mld zł, co ma zapewnić unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, możliwość budowy siedziby nowej jednostki organizacyjnej policji oraz umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.12, 13:26Prezydent zawetował nowelę ograniczającą udział podmiotów spoza EOG w rynku mediów 

  Warszawa, 27.12.2021 (ISBnews) - Prezydent zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji ograniczającą udział podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w polskim rynku medialnym. Jednocześnie zaznaczył, że co do zasady jest zwolennikiem ograniczenia udziałów i akcji podmiotów zagranicznych, ale rozwiązanie takie powinno dotyczyć podmiotów, które planują inwestycje, a nie już istniejących.

  "Decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia, tzn. że ją […] wetuję. Tym samym zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi do ponownego rozpatrzenia" – powiedział Duda podczas konferencji prasowej.

  Jednocześnie poinformował, że jest zwolennikiem rozwiązania, zmierzającego do ograniczenia "ilość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są czy będą posiadaczami koncesji medialnych w naszym kraju". Apelował, żeby żeby to zrobić w sposób uporządkowany, bez tzw. wrzutek legislacyjnych, czyli "wrzucania poprawek w drugim czytaniu".

  Prezydent zdecydował na zawetowanie nowelizacji, gdyż w jego ocenie narusza ona  polsko-amerykański Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych z 21 marca 1990 roku. Podkreślił, że spod przepisów traktatu mogą być wyłączone inwestycje związane z mediami, ale - jak zaznaczył – dotyczy to inwestycji przyszłych.

  Tymczasem – jak powiedział prezydent – "cała ustawa i cała ta zmiana dotyczy podmiotów, które już dzisiaj są obecne na rynku i które już dzisiaj posiadają tutaj swoje inwestycje, swoją własność, które już dzisiaj na naszym rynku w tym zakresie prowadzą działalność gospodarczą".

  Podkreślił też, że chodzi o podmioty, które uzyskały koncesję.

  "Tuż po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia działalności następuje uderzenie w te uprawnienia i następuje ich ograniczenie poprzez […] ustawę" - zaznaczył.

  W ocenie prezydenta, nowelizacja uderza w prawa nabyte i włączenie jej do polskiego porządku prawego wiązałoby z koniecznością zbycia udziałów czy akcji przez podmioty spoza EOG do poziomu 49% w ciągu sześciu miesięcy, co przekładałoby się na konieczność ich zbywania po cenach niższych niż faktyczna wartość. W praktyce – jak powiedział Duda – wiązałoby się to z kosztownym dla Polski sporem przez Trybunałem Arbitrażowym.

  "Trzeba sobie zadać pytanie w jakim stopniu jest to uderzenie w coś, co nazywamy tzw. interesami w toku, mało tego prawami, które zostały dobrze nabyte, jak mówią prawnicy. Bo zostały nabyte zgodnie z obowiązującymi prawami, zgodnie z prawem. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z ingerencją i to ingerencją bardzo poważną w prawa już istniejące, w prawa obowiązujące" – podkreślił prezydent.

  Wskazał, że biorąc pod uwagę zobowiązania międzynarodowe Polski, nie zdecydował o skierowaniu noweli do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż ten badałby jej zgodność przede wszystkim z przepisami konstytucji.

  Podkreślił, że w Polsce – wzorem innych państw, m.in. Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych – powinny zostać wprowadzone ograniczenia w dostępie do rynku mediów dla podmiotów zagranicznych.

  "Jako prezydent absolutnie podzielam tę opinię, że takie ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone, ale powinny być w Polsce wprowadzone na przyszłość , dla tych którzy będą chcieli w naszym kraju w przyszłości po wejściu przepisów w życie zainwestować, którzy będą w związku z tym wiedzieli w jakich warunkach i na jakich warunkach tę inwestycję mogą prowadzić" – powiedział Duda.

  Zawetowana przez prezydenta nowelizacja zakłada, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG.

  Celem noweli jest doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad  nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej. W nowelizacji wyrażono wprost, że wskazane w nim ograniczenia mają zastosowanie również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne.

  Koncesje, które wygasają w okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu zostają przedłużone na 7 miesięcy. Przepis ten ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis całej ustawy to 30 dni.

  Nowela stanowi także, że w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków, powoływanych przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Natomiast prezesa i członków zarządu spółek medialnych powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

  Teraz nowela trafi do Sejmu. Sejm może odrzucić prezydenckie veto większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  (ISBnews)

   

 • 27.12, 10:15Maksymalny koszt dofinansowania do zakupu dekoderów TV to 1,7 mld zł w 2022 r. 

  Warszawa, 27.12.2021 (ISBnews) - Maksymalny koszt dofinansowania do zakupu przez gospodarstwa domowe dekoderów w związku ze zmianą sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej to 1,7 mld zł w 2022 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Realną szacowaną kwotą jest 272,4 mln zł.

  Projekt znajduje się obecnie w konsultacjach, które potrwają do 7 stycznia. Zakłada wprowadzenie dofinansowania w formie świadczenia obejmującego zakup dekodera do telewizora umożliwiającego co najmniej odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Świadczenie do maksymalnej wysokości 100 zł będzie przysługiwało jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego. Nie będzie jednak miało charakteru pieniężnego, lecz będzie ulgą na zakup dekodera.

  "Wydatki budżetu w związku z realizacją programu mogą wynosić od 5,5 mln zł (w przypadku braku zainteresowania programem) do 1,7 mld zł (w przypadku, gdy ze świadczenia skorzystają wszyscy uprawnieni bez względu na rzeczywiste zapotrzebowanie na dekoder DVB-T2/HEVC)" - czytamy w OSR.

  W Polsce obecnie telewizję wyłącznie w sposób naziemny odbiera ok. 4,44 mln gospodarstw (źródło: Krajowy Instytut Mediów). Ostateczna liczba gospodarstw domowych, które skorzystają ze świadczenia nie jest możliwa do oszacowania. Zatem można przyjąć, że minimalna liczba gospodarstw, które wystąpią o przyznanie świadczenia będzie mieścić się w granicach 2,27 mln (szacunkowa liczba gospodarstw nieprzystosowanych do odbioru DVB-T2/HEVC) natomiast maksymalna liczba gospodarstw, które wystąpią o przyznanie świadczenia to 14 mln (liczba wszystkich gospodarstw domowych w Polsce)

  Kwota 272,4 mln zł zakłada, że 2,27 mln gospodarstw otrzyma świadczenie, które będzie przeznaczone na zakup dekodera o wartości odpowiadającej maksymalnej kwocie dofinansowania lub wyższej (koszt 227 mln zł). Pozostała kwota to koszty przygotowania i wdrożenia systemu teleinformatycznego, procedowania wniosków oraz kampanii informacyjnej.

  W przypadku racjonalnego podejścia osób do wnioskowania o przyznanie świadczenia, zgodnie z którym ze świadczenia skorzystają wyłącznie osoby, które posiadają w swoim gospodarstwie domowym sprzęt nieprzystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie (2,27 mln) wydatki z budżetu państwa kształtować się będę na poziomie 272,4 mln zł, przy uwzględnieniu kosztów przygotowania i wdrożenia systemu teleinformatycznego, podano także.

  W przypadku skorzystania ze świadczenia wszystkich gospodarstw domowych koszty dla budżetu państwa wyniosą ok. 1,7 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 15:06Sejm za poprawkami Senatu dot. Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (BCZC), które m.in. regulują zasady blokowania środków także na kontach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Nowelizacja zakłada powołanie CBZC jako jednostki policji, odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.

  Nowelizacja w wersji pierwotnie przyjętej przez Sejm określała zasady wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku bankowego z pominięciem SKOK-ów.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), w związku z powołaniem nowej służby, w policji przybędzie docelowo 1 800 etatów. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w internecie. Nową jednostką kierować ma komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podległy komendantowi głównemu policji.

  Zgodnie z nowelizacją, CBZC będzie odpowiadać za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości.

  Funkcjonariusze CBZC będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o policji. Przy naborze do służby będą brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny.

  Zgodnie z regulacją, funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów.

  Jak wynika z OSR, łącznie na realizację projektowanych zmian budżet państwa przeznaczy 4,43 mld zł, co oznacza dodatkowe nakłady w sektorze finansów publicznych.

  (ISBnews)

   

 • 16.12, 17:41Senat wprowadził poprawki do regulacji dot. Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 

  Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które m.in. regulują zasady blokowania środków także na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Nowelizacja zakłada powołanie Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) jako jednostki policji, odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.  

  Za nowelą wraz z przyjętymi poprawkami, z których część miała charakter precyzujący i porządkujący głosowało 98 senatorów.

  Nowelizacja w wersji przyjętej przez Sejm określała zasady wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku bankowego z pominięciem SKOK-ów.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) w związku z powołaniem nowej służby, w policji przybędzie docelowo 1 800 etatów. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie. Nową jednostką kierować ma komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podległy komendantowi głównemu policji.

  Zgodnie z nowelizacją, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości.

  Funkcjonariusze CBZC będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o policji. Przy naborze do służby będą brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny.

  Zgodnie z regulacją, funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), łącznie na realizację projektowanych zmian budżet państwa przeznaczy 4,43 mld zł, co oznacza dodatkowe nakłady w sektorze finansów publicznych.

  (ISBnews)

 • 10.12, 13:06Projekt dot. dokumentacji pracowniczej w syst. elektronicznym - w konsultacjach 

  Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Możliwość zawierania umów o pracę według gotowych wzorów na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl, a także prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu elektronicznego zakłada projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie. Projekt – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL)  trafił obecnie do konsultacji społecznych, które mają potrwać 21 dni.

  Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. System będzie też zintegrowany z systemem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie zawierania umów przez mikroprzedsiębiorcę.

  "Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia wzory umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umowy uaktywniającej oraz umowy o pomocy przy zbiorach. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projektowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie zawierania prostych umów w typowych sytuacjach.

  W projekcie przewiduje się rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zwierania umów.

  W porównaniu do obecnego stanu prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu pracy projekt zakłada następujące rozwiązania:

  - stworzenie przez ministra właściwego do spraw pracy wzorów określonych dokumentów;

  - umożliwienie zawierania umów i ich zmiany, rozwiązania czy dokonywania innych czynności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków wynikających z takiej umowy w sposób elektroniczny w Systemie; 

  - prowadzenie mechanizmu powiadamiania stron umowy o otrzymaniu oświadczeń woli strony umowy, wniosku oraz innych dokumentów. Informacje będzie przekazywana przez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez strony umowy do kontaktu oraz wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazane przez strony umowy do kontaktu. Numer telefonu będzie podawany do Systemu i nie będzie bez zgody pracownika, zleceniobiorcy, niani czy pomocnika rolnika udostępniany osobie powierzającej prace; 

  - prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy.

  Zgodnie z projektem, podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do Systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (w tym podpisem zaufanym) przez strony umowy.

  System ma posiadać także dodatkowe funkcjonalności pozwalające m.in. na obliczanie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi i wystawianie świadectwa pracy. Założono, że pracodawcy, rolnicy, rodzice albo zleceniodawcy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokonają zgłoszeń do ZUS, a System  ułatwi wyliczenie oraz przekazanie składek i zaliczek z tytułu podatków.

  Projekt zakłada, pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (obecnie ma taki obowiązek w trakcie trwania zatrudnienia i co do zasady przez 10 lat po jego ustaniu). Zgodnie z projektowaną regulacją, czynności te ma wykonywać System teleinformatyczny.

  We wszystkich sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego.

  (ISBnews)

   

 • 09.12, 11:43PE: Bezpłatny roaming mobilny w UE zostanie przedłużony do 2032 r. 

  Warszawa, 09.12.2021 (ISBnews) - Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i słoweńskiej prezydencji w Unii Europejskiej uzgodnili, że zwolnienie z dodatkowych opłat roamingowych w państwach Unii Europejskiej będzie obowiązywać do 2032 r., poinformował Parlament Europejski. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, program znoszący opłaty roamingowe miał wygasnąć 30 czerwca 2022 r.

  "Program 'Roam like at Home' zostanie odnowiony na kolejne dziesięć lat, według planów nieformalnie uzgodnionych przez eurodeputowanych i słoweńską prezydencję Rady" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z umową będącą następstwem zniesienia dopłat roamingowych w 2017 r., konsumenci nadal będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych podczas podróży zagranicznych w UE bez dodatkowych opłat.

  Ponadto będą mieli prawo do takiej samej jakości i szybkości połączenia mobilnego za granicą, jak w kraju. Dostawcy usług roamingu będą zobowiązani do oferowania takiej samej jakości roamingu, jak te oferowane w kraju, jeśli takie same warunki są dostępne. Nowe przepisy mają zakazywać praktyk obniżających jakość usług roamingowych (np. poprzez zmianę połączenia z 4G na 3G).

  W trakcie rozmów eurodeputowani opowiadali się zniesieniem dopłat za połączenia wewnątrzunijne (np. w przypadku połączeń z Belgii do Włoch), ponieważ - jak podkreślali - konsumenci nadal są zdezorientowani różnicą między połączeniami w roamingu a połączeniami wewnątrzunijnymi. 

  Ceny hurtowe usług roamingu, które naliczają operatorzy, gdy ich klienci korzystają z innych sieci podczas roamingu w UE - zostaną ograniczone do 2 euro za 1 GB w 2022 r. i będą stopniowo zmniejszane do 1 euro w 2027 r. Jeśli konsumenci przekroczą limity umowy podczas roamingu, żadne dodatkowe opłaty nie mogą być wyższe niż te, wynikające z cen hurtowych.

  Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować nad tekstem na najbliższym posiedzeniu.

  Rozporządzenie w sprawie roamingu ustanowiło zasadę "Roam like at Home" (RLAH), która nakazywała zniesienie dodatkowych opłat roamingowych w UE od czerwca 2017 r. Obecnie rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 12:49Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Funduszu Cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, której celem jest powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego mają być finansowane dodatki do wynagrodzeń osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych sektora publicznego, zwane świadczeniem teleinformatycznym, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zwiększenie atrakcyjności pracy w instytucjach publicznych, które odpowiedzialne są za cyberbezpieczeństwo państwa.

  […] Działania podejmowane na podstawie ustawy służyć będą realizacji celów określonych w rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024" – czytamy w komunikacie.

  Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. Ustawa wskazuje źródła przychodu Funduszu, którymi będą między innymi:

  - wpływy z kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

  - środki z zysku netto wypracowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy,

  - środki z Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

  - dotacje z budżetu państwa i inne przychody.

  Środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego udzielane będą ze środków Funduszu na podstawie umowy pomiędzy dysponentem Funduszu a wnioskodawcą.

  W ustawie określono tryb przyznawania i cofania prawa do świadczenia oraz jego ponownego przyznawania w przypadku wcześniejszej utraty tego prawa.

  Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek przedstawiania sejmowej Komisji sprawozdania z dysponowania środkami Funduszu za każdy kwartał, w terminie 21 dni od zakończenia kwartału.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 02.12, 17:38Sejm przyjął część poprawek do ustawy dot. Funduszu Cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 02.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy, zakładającej utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący.

  Posłowie odrzucili jednak poprawki, podwyższające m.in. limit środków przekazywanych do Funduszu.

  Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób, realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy utworzenia Funduszu w celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

  Środki Funduszu mają zostać przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty związane z obsługą.

  Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa.

  Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa to koszt 125 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i po 150 mln zł w kolejnych latach.

  (ISBnews)

 • 29.11, 16:01Rząd chce przyjąć w IV kw. projekt kodeksowego uregulowania pracy zdalnej 

  Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji kodeksu pracy, zakładający wprowadzenie do kodeksu definicji pracy zdalnej oraz uregulowania w tym zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji kodeksu pracy w tym zakresie planowane jest na IV kw.

  "W zakresie dotyczącym wprowadzenia pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy polegają na wprowadzeniu definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość" - czytamy w wykazie.

  W projekcie mają znaleźć się regulacje zgodnie z którymi będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia, przy czym nie będzie wymagana forma pisemna.

  Zgodnie z projektowaną regulacją, pracodawca będzie mógł w szczególnych przypadkach (tj. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe) powierzyć wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, przy zastrzeżeniu złożenia przez pracownika bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w tej formie.

  Planowane jest ponadto:
  1) uregulowanie obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej w:
  − porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi),
  − regulaminie ustalonym przez pracodawcę - jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową;
  2) umożliwienie wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin, określające zasady wykonywania pracy zdalnej;
  3) wprowadzeniu możliwości wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika;
  4) uregulowanie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (m.in. zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną);
  5) unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
  6) ustanowienie zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną;
  7) zagwarantowanie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników;
  8) wprowadzenie szczególnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  9) wyodrębnienie okazjonalnej pracy zdalnej, do której z uwagi na jej szczególny charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej;
  10) umożliwienie pracownikowi przekazywania wszystkich wniosków, dla których przepisy Kodeksu pracy lub innych ustaw lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy przewidują formę pisemną, w postaci papierowej lub elektronicznej.

  Projektowane w tym zakresie regulacje zastąpią przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy, które zostaną uchylone. Niektóre rozwiązania prawne normujące telepracę zostaną przejęte do nowych kodeksowych przepisów o pracy zdalnej, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 14:29Senat za ustawą zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa z poprawkami 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Wprowadził do niej jednak poprawki, podwyższające m.in. limit środków przekazywanych do Funduszu.

  Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób, realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy utworzenia Funduszu w celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

  Środki Funduszu mają zostać przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty związane z obsługą.

  Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa.

  Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa to koszt 125 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i po 150 mln zł w kolejnych latach.

  (ISBnews)

   

 • 22.11, 12:43PwC: Ponad 21% przedsiębiorców planuje skorzystać z e-faktur w 2022 r. 

  Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Ponad 21% przedsiębiorców planuje dobrowolnie wdrożyć e-faktury już w roku przyszłym, a - wedle deklaracji - działania w tym zakresie podjęło ok. 20% wynika z danych PwC. Obecnie 16% polskich przedsiębiorstw operuje fakturami nadającymi się do automatycznego przetworzenia. Wprowadzenie możliwości e-fakturowania od przyszłego roku zakłada nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która 18 listopada ukazała się w Dzienniku Ustaw. W roku 2023 e-faktury będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

  Według szacunkowych statystyk, w Polsce jest około 1,7 mln podatników VAT.

  "Przeanalizowaliśmy wyniki badań, które przeprowadziliśmy w ramach naszych spotkań, w ramach ankiet dla przedsiębiorców i jak się okazuje, tylko niespełna 20% przedsiębiorców rozpoczęło przygotowania do nowego modelu fakturowania. I tyle samo mniej więcej planuje skorzystać z tego modelu w okresie przejściowym, co pokazuje, że jeszcze niestety te prace nie są zaawansowane" - powiedziała wicedyrektor ds. JPK, e-sprawozdań i e-Faktur w PwC Polska Magdalena Brzuszczyńska w trakcie webinaru Rewolucyjna zmiana w przepisach: E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF).

  Według danych Eurostatu, 16% przedsiębiorców operuje fakturami nadającymi się do automatycznego przetwarzania.

  "W 2023 roku [pojawi się] obowiązek e-fakturowania, teraz jest czas, by się do tego przygotować. Możemy [to zrobić] nie wchodząc w całości w ten nowy model, tylko wybierając sobie np. jakoś proces, typ faktur i wdrożyć to w okresie […] pilotażowym" - podkreśliła.

  Przypomniała, że na początku października Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu testów Krajowego Systemu e-Faktur.

  Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

  Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Przemysław Koch wskazał, że wprowadzenie systemu e-faktur to szansa na dalsze uproszczenie systemu podatkowego w Polsce.

  "Każda faktura, która będzie wystawiana przez krajowy system e-Faktur czy przez platformę KseF będzie opatrzona unikalnym identyfikatorem KseF, który będzie taki sam zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. I ten identyfikator pozwoli nam z automatu zmaczować wszystkie faktury i powinien także pozwolić docelowo na dalsze uproszczenie systemu podatkowego w Polsce" - powiedział Koch w trakcie webinarium.

  "Nie widzę żadnych przeszkód wtedy, żeby zrezygnować z obowiązku przekazywania plików JPK_VAT, bo wszystkie dane będą już przekazane online'owo do resortu finansów. Co więcej, będziemy mieć wszystkie dane online'owe, takie, które docelowo mogą pozwolić na przygotowanie wstępnej deklaracji VAT-owskiej: VAT 7 , VAT 7K, gdzie przedsiębiorca tylko potwierdzi, które koszty chce wykazać w jakim miesiącu i zaakceptuje taką deklarację, więc to także krok w kierunku upraszczania systemu podatkowego w Polsce" - dodał.

  Jak podaje Ministerstwo Finansów e-fakturowanie wprowadziły dotychczas Włochy, Hiszpania, Portugalia, planuje to zrobić także Francja.

  (ISBNews)

   

 • 18.11, 06:45Sejm przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę zakładającą utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa jako państwowego funduszu celowego, z którego będą finansowane zadania podmiotów publicznych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Za powołaniem Funduszu głosowało 275 posłów, przeciw było 117, a wstrzymało się 45.

  Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób, realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy utworzenia Funduszu w celu finansowania zadań podmiotów publicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma on być państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.

  Środki Funduszu mają zostać przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne oraz koszty związane z obsługą.

  Świadczenie teleinformatyczne ma być dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia. Ma przysługiwać osobom realizującym zadania z poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz obsługującym pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa

  Utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa to koszt 125 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i po 150 mln zł w kolejnych latach.

  (ISBnews)