ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 23.07, 16:22KE wyłączyła część pomocy publicznej spod obowiązku notyfikacji 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska rozszerzyła zakres ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, dzięki czemu państwa unijne będą mogły wdrażać niektóre środki pomocy bez obowiązku notyfikacji, poinformowała Komisja.

  Zmiany dotyczą: pomocy przyznawanej przez władze krajowe na projekty finansowane za pośrednictwem niektórych centralnie zarządzanych programów UE przewidzianych w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz niektórych środków pomocy państwa, które mają za zadanie wspierać transformację ekologiczną i cyfrową, a równocześnie wspierać odbudowę gospodarczą po pandemii COVID-19.

  "Wyłączenie takiej pomocy z obowiązku uprzedniego zgłoszenia stanowi znaczne uproszczenie. Ułatwia ono państwom członkowskim szybkie przekazywanie pomocy, gdy spełnione są warunki ograniczające zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku" - czytamy w komunikacie.

  Komisja uprościła zasady pomocy państwa mające zastosowanie do krajowego finansowania projektów lub produktów finansowych, które wchodzą w zakres części niedawno przyjętych programów UE.

  Mowa tu o krajowych środkach przeznaczonych na:

  1. operacje z zakresu finansowania i inwestycji wspierane z funduszu InvestEU;
  2. projekty z zakresu badań naukowych, rozwoju i innowacji (RD&I), które otrzymały tzw. pieczęć doskonałości w ramach programu "Horyzont 2020" lub programu "Horyzont Europa", a także współfinansowane projekty badawczo-rozwojowe lub działania obejmujące łączenie zespołów w ramach tych dwóch programów;
  3. projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) znanej jako Interreg.

  Wraz z dzisiejszą zmianą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych państwa członkowskie mogą teraz bezpośrednio wdrażać te środki pomocy bez konieczności zgłaszania ich Komisji, która musi zostać poinformowana dopiero po fakcie, podano także.

  Wyłączenie pomocy w tych obszarach z obowiązku uprzedniego zgłoszenia jest możliwe dzięki zabezpieczeniom zawartym w programach UE, którymi zarządza centralnie Komisja. Wsparcie udzielane w ramach tych programów jest: ukierunkowane na cel leżący we wspólnym interesie; wymierzone w istniejące niedoskonałości rynku lub służy osiągnięciu celów spójności społeczno-gospodarczej i jest ograniczone do niezbędnej kwoty minimalnej.

  Z obowiązku uprzedniego zgłoszenia Komisji została także wyłączona pomoc na zieloną i cyfrową gospodarkę. Chodzi tu o następujące kategorie pomocy:

  1. pomoc na projekty dotyczące efektywności energetycznej budynków;
  2. pomoc na infrastrukturę ładowania i tankowania niskoemisyjnych pojazdów drogowych;
  3. pomoc dla stałych sieci szerokopasmowych, sieci telefonii komórkowej 4G i 5G, pomoc na niektóre projekty dotyczące transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej oraz niektóre bony.

  Zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie muszą informować Komisję Europejską o wszelkiej pomocy państwa i mogą wdrażać ją dopiero po jej zatwierdzeniu przez Komisję. Unijne rozporządzenie  upoważniające dotyczące pomocy państwa umożliwia Komisji stwierdzenie, że niektóre kategorie pomocy państwa są zgodne z jednolitym rynkiem i są w związku z tym wyłączone z obowiązku powiadomienia przewidzianego w traktacie.

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 11:34Sejm znowelizował ustawę o rtv w zakresie udostępniania platform wideo  

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii, wdrażający m.in. regulacje unijne, dot. dostawców platform wideo oraz ochrony konsumentów. Za nowelą opowiedziało się 434 posłów, 7 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone poprawki, także tę wykreślającą możliwość przerywania reklamą filmów dla dzieci, trwających dłużej niż 60 minut.

  Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące świadczenia audiowizualnych usług medialnych, dostosowując je do dyrektywy Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych regulacji dla dostawców platform udostępniających wideo oraz modyfikację przepisów dotyczących ochrony konsumentów, w tym szczególnie małoletnich.

  Nowelizacja zakłada:

  • Wprowadzenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności związanej z dostarczaniem platform udostępniania wideo;
  • Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform;
  • Zgłoszenie platformy udostępniania wideo do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w systemie teleinformatycznym. Wzór zgłoszenia i wykazu mają zostać określone w rozporządzeniu KRRiT;
  • Zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy i popełniania określonych w ustawie przestępstw, zagrażających prawidłowemu rozwojowi małoletnich (bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych);
  • Wyeliminowanie treści zabronionych, bądź ich udostępnianie w sposób zgodny z prawem w ramach kontroli ex post;
  • Obowiązek stworzenia mechanizmu składania skarg, tak aby odbiorcy treści na platformie mieli zapewniony łatwy sposób sygnalizowania dostawcom platform o naruszeniach przepisów w treściach umieszczanych na platformie;
  • Modyfikacja reguły umieszczania reklam w usługach medialnych:
  • Podział doby na trzy przedziały czasowe, z czego dwa zawierałyby ograniczenia emisji reklam:
  • - 06.00-18.00 - 20% tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 144 minut;
  • - 18.00-24.00 - 20% tego czasu może być przeznaczone na reklamę, nie może to jednak przekroczyć 72 minut.
  • Odejście od generalnego zakazu lokowania produktu i wprowadzenie dopuszczalności lokowania produktu jako zasady, od której przewidziane są wyjątki;
  • Wprowadzenie możliwości przerywania reklamami filmów dla dzieci, dłuższych niż 60 minut;
  • Dodanie zakazu nadawania reklam o papierosach elektronicznych;
  • Modyfikacja regulacji dot. ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich:
  • - Doprecyzowanie zakazu udostępniania audycji lub innych przekazów zawierających treści nawołujących do nienawiści, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
  • - Wprowadzenie odpowiednich oznaczeń opisujących charakter prezentowanych treści, które wskazywałyby, jakie rodzaje zagrożeń dla osób małoletnich znajdują się w audycji lub innym przekazie;
  • - Wprowadzenie zakazu przetwarzania przez nadawców do celów handlowych danych osobowych małoletnich;
  • Zmiana zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych;
  • Modyfikacja reguł dot. stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie;
  • Zmiana przepisów dot. kompetencji i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
  • - umożliwienie podejmowanie działań wobec platform udostępniania wideo;
  • - nałożenie obowiązku uzasadniania działań podejmowanych w zakresie odwołania członków KRRiT.

  W trakcie prac nad projektem Komisja Kultury i Środków Przekazu zaproponowała wydłużenie vacatio legis, by ustawa weszła w życie 1 listopada 2021 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 23.07, 10:52Sejm znowelizował ustawę o funduszach inwestycyjnych i opłat e-TOLL 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która ma ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej. Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o drogach i zakłada m.in. obniżenie do 75% kwoty obowiązujących opłat drogowych w systemie e-TOLL do 30 września.

  Za nowelizacją głosowało 447 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia czytelnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

  W trakcie pierwszego czytania sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki, zakładające m.in. obniżenie stawki za przejazd w ramach nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL do 75% obowiązujących opłat. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać do 30 września (wówczas to ma zostać wyłączona możliwość płacenia za przejazd w ramach systemu viaTOLL).

  Komisja przyjęła też poprawki określające katalog wyjątków od konieczności zatrzymywania pojazdu mimo braku możliwości przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Dopuszczono też możliwość odstąpienia od poboru opłaty przez szefa KAS za przejazd autostradą w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  "Poprawki zgłoszone w czasie posiedzenia komisji są w całości poprawkami korzystnymi dla obywateli, są one związane z działającym już systemem e-TOLL, nowym systemem poboru opłat drogowych. Odpowiadają z jednej strony na złagodzenie ryzyk związanych z korzystaniem z tego systemu, a właściwie awariami systemu w przypadku wykonywania przewozów przez firmy transportowe, przez profesjonalnych przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również przez użytkowników autostrad" - tłumaczyła w trakcie drugiego czytania wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  "Dodatkowo, ponieważ mamy okres przejściowy, bo z funkcjonowania systemu viaTOLL, dotychczasowego systemu poboru opłat, przechodzimy do nowego systemu e-TOLL, celem zachęcenia przedsiębiorców i użytkowników dróg do korzystania z nowych rozwiązań wprowadzono taki mechanizm rabatu, jeżeli chodzi o opłaty drogowe za wcześniejsze przystąpienie do systemu" - dodała.

  Nowe rozwiązania maja ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, podano także.

  Główne rozwiązania, wprowadzane nowelizacją:

  • Jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Większa przejrzystość i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy ma zostać nałożony obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.
  • Centralna baza danych, która ma być dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczyć ma transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzenie zakresu danych, które UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) będą musiały przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Dokładne określenie warunków, na jakich ma nastąpić zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.
  • W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zaproponowano zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

  W trakcie prac sejmowych zmianie uległ też termin wejścia w życie nowelizacji - ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw).

  (ISBnews)

   

 • 23.07, 10:28Sejm znowelizował ustawę o otwartych danych 

  Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Sejm poparł nowelizację ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, której celem jest zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Za nowelą opowiedziało się 439 posłów, nikt nie był przeciwny.

  Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone poprawki.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać.

  Chodzi np. o dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe, które  mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług. Po zmianach, dane te będą mogły być wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii). 

  Nowela wprowadza kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Mogą to być np. dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Po wejściu w życie nowelizacji będą one musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

  Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. 

  Ponownym wykorzystywaniem objęte mają zostać dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie. 

  Nowela wprowadza nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 22.07, 10:25Senat chce, by w epidemii do zawarcia PPK wzywał profil w syst. teleinf. ZUS 

  Warszawa, 22.07.2021 (ISBnews) - Senat chce, by w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania, wezwanie do firmy do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) było wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

  Skierował w tej sprawie Sejmu projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Poparło go 88 senatorów.

  Projekt zakłada, że do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zatrudnionych.

  Informacja ta ma zawierać dane na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Następnie miałby ją weryfikować Polski Fundusz Rozwoju.

  Jeżeli okazałoby się, że firma nie dopełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju wzywałby w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

  (ISBnews)

   

 • 21.07, 16:35Strategia UKNF na 2021-25: Proaktywny nadzór, większe wykorzystanie technologii 

  Warszawa, 21.07.2021 (ISBnews) - Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na lata 2021-2025 zakłada 17 celów, których realizacja będzie odbywała się przy większej proaktywnosci w działaniach Urzędu i z coraz szerszym wykorzystaniem nowych technologii, poinformowali przedstawiciele instytucji. Realizacja strategii nie będzie wiązała się z podwyżką opłat pobieranych przez UKNF, a dodatkowe środki Urząd chce pozyskiwać z grantów.

  "Uważamy, że nowoczesny i sprawny nadzór musi działać proaktywnie, a do tego potrzebne jest przede wszystkim efektywne zarządzanie informacją, posiadanymi zasobami wiedzy. Z tym wiążą się kolejne działania, czyli digitalizacja, automatyzacja procesów nadzorczych oraz wdrożenie w UKNF zintegrowanego systemu zarządzania całą organizacją" - powiedział Jastrzębski podczas prezentacji strategii.

  Podkreślił, że proaktywność to słowo-klucz całej strategii.

  "To, co chcemy przede wszystkim osiągnąć, to żeby nie było problemów z przepływem informacji czy z niewystarczająco szybkim przepływem informacji. Chodzi o to, żeby reakcja na jakikolwiek sygnał z zewnątrz była możliwie jak najszybsza. […] To wymaga zmian wielopłaszczyznowych, bo i technologicznych, i - nie ukrywam - zmian, jeśli chodzi o postawy, o pewne nastawienie na działanie" - dodał.

  Strategia została skonstruowana jako zbiór celów strategicznych prowadzących w 3 kierunkach zmian: skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją, wymieniono w dokumencie.

  UKNF w latach 2021-2025 realizuje cele, na które składają się 9 celów ustawowych oraz 17 celów strategiczne. Dla każdego z 17 celów strategicznych zostanie opracowany (do końca października) plan wdrożenia.

  Wśród tych celów znajdują się m.in.:

  * w perspektywie rynku finansowego:

  - nadużycia i nieprawidłowości skuteczniej wykrywane i zwalczane na rynku finansowym;

  * w perspektywie procesów wewnętrznych:

  - rozwinięte mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom

  - zaangażowanie podmiotów nadzorowanych w zrównoważony rozwój (ESG) uwzględnione

  - udoskonalanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rynku finansowego

  - zwiększony wpływ na kształt regulacji krajowych i zagranicznych

  - wzmocniony nadzór nad produktami i usługami finansowymi oraz ich dystrybucją

  * w perspektywie procesów interesariuszy:

  - działania informacyjne, ostrzegawcze, i edukacyjne dostosowane do zmian rynku finansowego i potrzeb jego uczestników

  - przestrzeń do rozwoju innowacji i stosowania nowych technologii na rynku finansowym

  * w perspektywie procesów aktywów:

  - kultura organizacji oparta na wartościach, efektywnej komunikacji, doskonaleniu i zrównoważonym rozwoju

  - nowoczesne technologie wzmacniające procesy nadzorcze i organizacyjne

  - zintegrowane zarządzanie celami, procesami i aktywami poprzez cyfrowy model organizacji.

  "Te 17 celów strategicznych jest ze sobą powiązane. Jeżeli nie poprawimy naszych aktywów, zasobów, to nie będziemy mogli zmienić naszego sposobu działania, nie przyniesiemy korzyści interesariuszom i nie wpłyniemy też na rynek finansowy tak, jak byśmy chcieli wpłynąć" - wskazał Piotr Czyżewski z Departamentu organizacji, controllingu i budżetowania w UKNF.

  Dodał, że możliwa jest jednak realizacja niektórych w mniejszych zakresie, jeśli wpłyną na to np. koszty.

  Kluczowe obszary inwestowania w ramach strategii to: zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi i systemów ICT oraz rozwój kapitału ludzkiego, podano w dokumencie.

  "Proaktywność staramy się realizować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego po to, by śledzić pewne trendy i móc ostrzegać się wzajemnie" - wskazał dyrektor generalny Urzędu KNF Kamil Mroczka.

  Strategia będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego. Jednakże jej realizacja nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego.

  "Nie zakładamy, aby w związku z realizacją strategii była potrzeba zmiany naszego podejścia do kosztów nadzoru i zwiększania tych kosztów. Natomiast to, gdzie upatrujemy pewnego potencjału na pozyskanie środków, to chcemy w ramach współpracy ze środowiskami naukowymi korzystać ze środków grantowych Widzimy duży potencjał aplikowania o granty związane z badaniami wdrożeniowymi. Wydaje nam się, że UKNF jest też potencjalnie dobrym partnerem dla środowisk akademickich" - powiedział Jastrzębski.

  Cele strategiczne podlegają corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W ramach przeglądu, w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków jej realizacji, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 15.07, 12:45Rzecznik TSUE za oddaleniem skargi Polski ws. odpowiedzialności za treści online 

  Warszawa, 15.07.2021 (ISBnews) - Przepisy zakładające odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi udostępniania treści online za zamieszczane treści i możliwość zwolnienia z odpowiedzialności w przypadku "aktywnego nadzorowania" zamieszczanych materiałów np. poprzez automatyczne ich filtrowanie są zgodne z zasadą wolności wypowiedzi i informacji, gwarantowaną w Karcie Praw Podstawowych, ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Henrik Saugmandsgaard Øe w opinii wydanej w związku ze sprawą skierowaną do Trybunału do przez Polskę. Rzecznik proponuje oddalić skargę.

  Polska wniosła do TSUE o stwierdzenie nieważności art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, ustanawiającego zasadę, zgodnie z którą podmioty świadczące usługi udostępniania treści online (tzw. "Web 2.0") są bezpośrednio odpowiedzialne, w sytuacji gdy przedmioty objęte ochroną (utwory, itp.) są niezgodnie z prawem umieszczane przez użytkowników ich usług.

  Usługodawcy mogą jednak zostać zwolnieni z tej odpowiedzialności. W tym celu są zobowiązani do aktywnego nadzorowania zamieszczanych przez użytkowników treści objęte ochroną.

  Kierując sprawę do TSUE, Polska zwracała uwagę, że przepis ten narusza wolność wypowiedzi i informacji zagwarantowaną w art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

  Rzecznik generalny Henrik Saugmandsgaard Øe zaproponował Trybunałowi, aby orzekł, że art. 17 dyrektywy 2019/790 jest zgodny z wolnością wypowiedzi i informacji, a tym samym oddalił wniesioną przez Polskę skargę.

  Rzecznik przyznaje, że zaskarżone przepisy rzeczywiście skutkują "ingerencją" w wolność wypowiedzi użytkowników usług udostępniania treści online. Jednak - jego zdaniem - ingerencja ta spełnia jego zdaniem przesłanki przewidziane w art. 52 ust. 1 Karty.

  W ocenie Rzecznika, zaskarżone przepisy szanują "istotę" wolności wypowiedzi.

  Wskazał on, że o ile, zważywszy na szczególne znaczenie internetu, organy publiczne nie mogą zobowiązać usługodawców online do nadzorowania przekazywanych dzięki ich usługom treści, pod kątem poszukiwania niezgodnych z prawem lub niepożądanych informacji, o tyle prawodawca Unii może zdecydować o nałożeniu na niektórych usługodawców online określonych obowiązków w zakresie nadzorowania niektórych informacji.

  Rzecznik generalny zwrócił także uwagę, że art. 17 dyrektywy 2019/790 odpowiada uznanemu przez Unię celowi interesu ogólnego, ponieważ zmierza do zagwarantowania ochrony praw własności intelektualnej.

  Jego zdaniem, użytkownicy usług udostępniania treści online prawo do zgodnego z prawem korzystania z zamieszczanych materiałów, objętych ochroną, w tym prawo do powoływania się na wyjątki i ograniczenia w odniesieniu do prawa autorskiego. Nie muszą też blokować  w sposób prewencyjny wszystkich treści zwielokrotniających te materiały.

  Rzecznik przypomina, że art. 17 dyrektywy 2019/790 nie nakłada na dostawców usług udostępniania treści ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru. W związku z tym nie można z tego tytułu uczynić dostawców usług online arbitrami zgodności z prawem online, odpowiedzialnymi za rozstrzyganie złożonych kwestii w zakresie prawa autorskiego.

  W konsekwencji dostawcy usług udostępniania treści powinni jedynie wykrywać i blokować treści, które są "identyczne" lub "równoznaczne" z objętymi ochroną, wskazanymi przez podmioty uprawnione, czyli treści, których niezgodność z prawem może zostać uznana za oczywistą. Natomiast we wszystkich niejednoznacznych sytuacjach - krótkie fragmenty utworów zawarte w dłuższych treściach, utwory "transformatywne" itp. - w których w szczególności zastosowanie wyjątków i ograniczeń dotyczących prawa autorskiego byłoby racjonalnie wyobrażalne, rozpatrywane treści nie powinny być przedmiotem środka blokowania prewencyjnego, podsumował Rzecznik.

  Opinia Rzecznika nie jest wiążąca dla Trybunału, jednak w praktyce niezwykle rzadko zdarzają się rozstrzygnięcia inne, niż proponowane przez Rzecznika.

  (ISBnews)

   

 • 06.07, 13:09Rząd przyjął projekt rozszerzający katalog spraw urzędowych załatwianych zdalnie 

  Warszawa, 06.07.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz prawa o aktach stanu cywilnego, zakładający poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwić online, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce umożliwić obywatelom załatwianie podstawowych spraw urzędowych zdalnie - przy pomocy prostych, intuicyjnych i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych. Zaproponowane rozwiązania przyspieszą załatwianie spraw oraz zredukują ilość papierowej dokumentacji" - czytamy w komunikacie.

  Wśród nowych usług online będzie m.in. możliwość zameldowania się czy pobrania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym.
  • Włączenie usług do witryny gov.pl. Do skorzystania z usług potrzebne będzie posiadanie np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).
  •  Przy pomocy nowych usług możliwe będzie: 

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

  - zameldowanie oraz wymeldowanie się;

  - zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

  - pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

  - złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

  - pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

  - pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

  Nowe usługi zaczną wchodzić w życie sekwencyjnie od 3 marca 2022 r.

  Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków.

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 11:04IBRiS: Ok. 50% użytkowników gier hazardowych nie wie, że gra nielegalnie w sieci 

  Warszawa, 01.07.2021 (ISBnews) - Blisko 50% użytkowników gier hazardowych i zakładów online nie wie, że gra nielegalnie w sieci i nie zdaje sobie sprawy z istnienia legalnych alternatyw, wynika z czerwcowego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dlatego - według Federacji - niezbędne jest zatem skuteczniejsze blokowanie firm działających bez zezwoleń oraz rewizja przepisów obowiązujących legalne podmioty.

  FPP wskazuje, że pandemia COVID-19 wzmocniła szarą strefę w branży hazardowej, a obecnie funkcjonujące przepisy nie wystarczą, by ją ograniczyć w przyszłości.

  "Przyczynami są m.in.: mało skuteczny system eliminowania nielegalnych firm, które nie przestrzegają prawa oraz brak świadomości Polaków, że uczestniczą w nielegalnych grach hazardowych. Niezbędne jest zatem skuteczniejsze blokowanie firm działających bez zezwoleń oraz mądra rewizja przepisów obowiązujących legalne podmioty. Państwo musi zadbać o zwiększenie świadomości Polaków korzystających z tego typu rozrywki w sieci i poza nią. Polacy powinni wiedzieć, czy grają legalnie czy nie, a legalne firmy powinny mieć możliwość informowania o swojej działalności. Pomoże to skutecznie walczyć z szarą i czarną strefą w branży hazardowej" - czytamy w komunikacie.

  Według FPP, Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów w dziedzinie legalnych gier hazardowych w Europie. Kluczowym ograniczeniem jest całkowity zakaz reklamy i promocji oraz brak możliwości informowania o legalnych grach hazardowych w przypadku kasyn gier, kasyna internetowego i gier na automatach poza kasynami.

  "Nielegalne firmy nie przejmują się zakazami reklamy i wykorzystują każdą możliwość, by się reklamować, szczególnie online. Z tego powodu blisko 50% użytkowników tych gier i zakładów online nie wie, że gra nielegalnie w sieci i nie zdaje sobie sprawy z istnienia legalnych alternatyw. Odpowiedzią na brak świadomości klientów powinna być możliwość zgodnego z prawem informowania o swojej ofercie przez legalnych operatorów kasyn, kasyna internetowego i gier na automatach" - czytamy dalej.

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zablokowała od kwietnia 2017 roku blisko 13 tysięcy domen internetowych z nielegalnych hazardem, z których mogli korzystać polscy gracze. Jednocześnie każdego miesiąca otwierane są setki kolejnych takich witryn, podała Federacja.

  Według badań IBRiS, blisko 55% badanych uważa, że więcej informacji na temat nielegalnej działalności pomogłoby ograniczyć szarą strefę, a ponad 57% - że legalne podmioty powinny prowadzić kampanie informacyjne w kwestii hazardu w Polsce. Co więcej, 35% respondentów wyraża przekonanie, że pandemia przyczyniła się do zwiększenia skali szarej strefy w branży hazardowej, podano także w materiale.

  "Odpowiedzią na brak świadomości klientów powinna być możliwość informowania Polaków o legalnej działalności przez wszystkie podmioty, które posiadają stosowne umocowanie do oferowania takich gier. Wystarczy popatrzeć na segment bukmacherski branży hazardowej. Poluzowanie przepisów dotyczących jego reklamy i informowania w 2017 roku, oprócz blokowania stron nielegalnych operatorów, wpłynęło na rozkwit legalnej branży kosztem szarej strefy - co przełożyło się na wzrost tego rynku o ponad 300% w 2020 r. w porównaniu z 2016. Niezrozumiałe jest więc, dlaczego nie pozwolono innym podmiotom na podobne działania co te, które prowadzą firmy bukmacherskie. Państwo musi jeszcze skuteczniej walczyć z nielegalnym procederem. Warto podkreślić, że społeczeństwo odczuwa niedosyt informacji o tym, co w grach hazardowych jest legalne, a co nie. W badaniu IBRiS aż 48 proc. respondentów uznało za niewystarczający przekaz państwa na ten temat" - skomentował wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  Badanie IBRiS "Pandemiczna szara strefa" zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbce N=1 100 (CATI) w czerwcu 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 11:46Rząd zmieni w IV kw. przepisy ws. instalacji emitujących pole elektromagnetyczne 

  Warszawa, 29.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje wykreślenie instalacji emitujących pole elektromagnetyczne z treści rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż instalacje te nie są objęte przepisami unijnymi, a przepisy ustawy prawo ochrony środowiska gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę nad polem elektromagnetycznym emitowanym od instalacji radiokomunikacyjnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane jest w IV kw.

  "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko procedowany jest w celu redukcji obciążeń nieuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko" - czytamy w wykazie.

  Jak wskazano w uzasadnieniu potrzeby regulacji, projekt usuwa nadregulację względem wymagań UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

  Dotychczas funkcjonujące regulacje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz były w niektórych przypadkach znacznie bardziej restrykcyjne od wymogów ustanowionych dyrektywą.

  Mając na względzie cel dyrektywy 2011/92/UE, który zakłada objęcie nadzorem prawnym ściśle skonkretyzowanych przedsięwzięć sektorowych, tj. wyselekcjonowanych pod względem stopnia negatywnego wpływu na środowisko, brak jest uzasadnienia do prowadzenia ww. oceny względem działań, których wpływ nie jest znaczący (nie ma charakteru znaczącego, tj. stopień nasilenia jest nieznaczący lub nie występuje w ogóle), zaznaczono.

  (ISBnews)

 • 28.06, 15:44Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce, regulującą zasady sprzedaży na odległość towarów importowanych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  "Podstawowym celem ustawy jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE (tzw. pakiet VAT e-commerce)" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

  -  rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. procedura MOSS) na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;

  - wprowadzenie nowych procedur szczególnych, tj. szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych - tzw. Import One Stop Shop (IOSS) oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów;

  - określenie sytuacji, w których podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów jest traktowany jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;

  - wprowadzenie nowej sankcji podatkowej.

  Celem zmian w ustawach normujących opodatkowanie dochodu jest umożliwienie podatnikom odliczania od dochodu (przychodu) wydatków związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, wykorzystywanych do przekazywania danych do systemu poboru opłaty elektronicznej KAS.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 31 października 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 13:54Kornecka z MRPiT: Cyfryzacja kolejnych procedur budowlanych - od 1 lipca 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Kilka kolejnych procedur budowlanych, w tym możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem zagospodarowania oraz projektem architektoniczno-budowlanym będzie dostępnych elektronicznie od 1 lipca, poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Korecka. Łącznie dostępne będą 23 procedury online.

  "Od 1 lipca będziemy mieć 23 procedury online, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z elektroniczną wersją projektu" - powiedziała Kornecka podczas konferencji prasowej.

  Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i cyfrowym projektem budowlanym dodane zostają inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu.

  Ponadto w formie elektronicznej będzie można złożyć zgłoszenie z projektem, ale także organy administracji architektoniczno-budowlanej będą mogły w formie elektronicznej złożyć wniosek do ministra o odstępstwo od warunków technicznych z danymi inwestora.

  Od 1 lipca zmienione zostaną także zmienione co do zakresu i formy projektu budowlanego.

  "Będzie obowiązywała elektroniczna formuła, a projektanci będą mogli go sporządzić w formie pliku cyfrowego, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisać podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym, albo profilem zaufanym" - podkreśliła wiceminister.

  Zapowiedziała dalsze prace nad cyfryzacją kolejnych procedur, nad dalszym rozwojem serwisu e-budownictwo i przekształceniem go w portal dostępny dla wszystkich usług związanych z budownictwem. W przyszłości miałby obejmować m.in. elektroniczny dziennik budowy, elektroniczną książka obiektu budowlanego, elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane i Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.

  Trwa też budowa interfejsu, który ma na celu zintegrowanie aplikacji e-budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi, wykorzystywanymi w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej.

  "Już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają w systemie dane inwestorów, dane pełnomocników i dane nieruchomości. Nie będą już musieli tych danych wprowadzać ręcznie" - zaznaczyła.

  W administracji architektoniczno-budowlanej na potrzeby obsługi procedury wydawania pozwolenia na budowę zużywanych jest ponad 20 tys. ton. papieru rocznie. Organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat.

  Cyfryzacja ma przyczynić się także do obniżenia kosztów najmu dodatkowych przestrzeni magazynowych.

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 08:04Sejm za wejściem w życie noweli dot. VAT w e-commerce od 1 lipca 

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w tym tę zakładającą przesunięcie terminu jej wejścia w życie na 1 września br. z 1 lipca. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowela zakładała wejście w życie nowych przepisów od 1 lipca, jednak Senat ze względu na zbyt krótki termin jej wejścia w życie przesunął tę datę na 1 września br., Argumentował, że "opóźnienie w procesie transpozycji dyrektywy [...], której termin upłynie w dniu 1 lipca br., nie może stanowić uzasadnienia dla braku odpowiedniej vacatio legis". Teraz Sejm odrzucił tę zmianę.

  Sejm odrzucił też poprawkę, dot. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, która została wprowadzona na etapie prac sejmowych i nie miała związku merytorycznego z projektem złożonym przez Radę Ministrów.

  Dzięki nowym przepisom, przedsiębiorcy handlujący w internecie rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby zamiast rozliczania osobno w każdym kraju, do którego wysyłają towary

  Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL "do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych".

  Celem nowelizacji było uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby.

  Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro - u sprzedawcy.

  Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 23.06, 11:07ZP PPS: Sprzedaż alkoholu online po zmianach w prawie może wejść w życie w 2022 

  Toruń, 23.06.2021 (ISBnews) - Sprzedaż alkoholu online po zmianie przepisów w parlamencie mogłaby wejść w życie już od początku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) Witold Włodarczyk.

  "Przygotowaliśmy odpowiednie propozycje zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bo właśnie tam są zawarte te przepisy, które należałoby uzupełnić. Jest to bowiem Ustawa z początku lat 80-tych, czyli w czasie, kiedy o e-commerce nikt jeszcze nie słyszał na rynku. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest to rozwiązanie, które wesprze mniejszych producentów alkoholi np. producentów piw kraftowych" - powiedział ISBnews Włodarczyk w kuluarach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Pozostaje kilka kwestii technicznych: w jaki sposób dalej to procedować w Sejmie. Myślę, że jest szansa, aby jeszcze w tym roku taką nowelizację mógł parlament przyjąć. To z kolei by oznaczało, że przepisy weszłyby w życie od nowego roku" - podkreślił prezes.

  Dodał, że od strony technicznej sprzedaży alkoholu w internecie istnieją skuteczne rozwiązania, które pozwalają na zweryfikowanie pełnoletności kupującego.

  "Ostateczną weryfikację będzie podejmował kurier, który będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości zamawiającego" - wskazał prezes.

  Podczas panelu na Welconomy pt. "Sprawiedliwa akcyza na alkohol gwarantem wzrostu wpływów do budżetu państwa" były minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach (2018-2020), a obecnie doradca prezydenta RP Jan Ardanowski stwierdził, że nie widzi żadnych przeciwwskazań do sprzedaży alkoholu przez internet.

  "Wtedy byłaby też szansa na certyfikowanie alkoholi regionalnych, czy nalewek, które również mogłyby być sprzedawane w sieci, a ich produkcja jest tak niska, że nigdy nie będą w stanie wejść na półki do tradycyjnych sklepów" - powiedział Ardanowski.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 23.06, 10:58Prezydent podpisał nowelę przesuwającą termin wdrożenia e-doręczeń 

  Warszawa, 23.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń oraz usług hybrydowych dla władzy publicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych. Nowelizacja wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, dostosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych" - czytamy w komunikacie.  

  Zmiany dotyczą:

  - wydłużenia do 5 lipca 2022 r. terminu, w którym podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do zrealizowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;

  - wydłużenia do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

  - wydłużenia do 5 lipca 2022 r. terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;

  - przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych na dzień 5 października 2021 r.;

  - wydłużenia do 5 sierpnia 2021 r. terminu, do którego operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zobowiązany przedłożyć prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadczenia tych usług.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 15:44Senat poparł nowelę dot. przesunięcia terminu dla e-doręczeń bez poprawek 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładającą przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na 5 lipca 2022 r dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

  Nowelę poparło 50 posłów, 4 było przeciwnych, a 42 wstrzymało się od głosu.

  Nowelizacja zakłada zmianę wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. (przesuniecie terminu o 3 miesiące), zmianę terminu powstania obowiązku e-doręczeń dla administracji rządowej z 1 października 2021 r. na 5 lipca 2022 roku (przesunięcie terminu o 9 miesięcy), a także dla administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 stycznia 2022 roku na 5 lipca 2022 r. (przesunięcie terminu o 6 miesięcy).

  Jak wskazano w uzasadnieniu aby usługa e-doręczenia mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i e-szkoleń urzędników, co w ostatnich miesiącach było utrudnione ze względu na pandemię. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma to umożliwić.

  (ISBnews)

 • 15.06, 17:19Sejm za przesunięciem terminu dla e-doręczeń 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Sejm opowiedział się za przesunięciem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do 5 lipca 2022 r. dla administracji rządowej, administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia. Za nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych głosowało 231 posłów, przeciw było 106, a 120 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i przystąpili do drugiego czytania bez odsyłania do komisji.

  Nowelizacja zakłada zmianę wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. (przesuniecie terminu o 3 miesiące), zmianę terminu powstania obowiązku e-doręczeń dla administracji rządowej z 1 października 2021 r. na 5 lipca 2022 roku (przesunięcie terminu o 9 miesięcy), a także dla administracji centralnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 stycznia 2022 roku na 5 lipca 2022 r. (przesunięcie terminu o 6 miesięcy).

  Jak wskazywał w trakcie pierwszego czytania minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Adruszkiewicz, aby usługa e-doręczenia mogła sprawnie funkcjonować niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i e-szkoleń urzędników, co w ostatnich miesiącach było utrudnione ze względu na pandemię. Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma umożliwić odpowiednie przygotowanie systemu e-doręczeń, podkreślał.

  (ISBnews)

 • 15.06, 16:13Rząd przyjął projekt dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publ. 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przedłożony przez ministra cyfryzacji, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać.

  Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Rozwiązanie to powinno pozytywnie wpłynąć na innowacyjność gospodarki i jakość życia społeczeństwa, podano. 

  "Sektor publiczny posiada w wielu obszarach duże ilości wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Po zmianach, więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii)" - czytamy w komunikacie. 

  W proponowanym projekcie ustawy wprowadzono kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Przykładowo mogą to być: dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Dane te będą musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

  Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. 

  Ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie, podano także. 

  Wprowadzono nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 14:14Rząd chce przyjąć w III kw. program cyfryzacji do 2027 r. wart 1,99 mld euro 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje utworzenie programu "Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy", którego celem ma być wsparcie transformacji cyfrowej przez zapewnieni m.in. szerokiego dostępu do ultraszybkiego internetu, rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Budżet programu, który ma być realizowany w latach 2021-2027 wynosi 1,99 mld euro.

  Przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów w tej sprawie planowane jest na III kw.

  "Celem programu jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwiną współpracę międzysektorową na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych" - czytamy w wykazie.

  Całkowita alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Programu wynosi 1 988 mln EUR.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały umożliwi oficjalne rozpoczęcie negocjacji i zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską.

  (ISBnews)

   

 • 15.06, 13:48Rząd chce e-systemu umożliwiającego zawieranie umów o pracę wg szablonów 

  Warszawa, 15.06.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przygotowanie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowana forma zawarcia umowy o pracę ma mieć charakter fakultatywny.

  Przyjęcie przez RM projektu ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców planowane jest na III kw.

  "Projekt ustawy odpowiada m.in. na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem do ZUS, obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenie, wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego. […] Obciążenie te są szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych"  - czytamy w wykazie.

  Planowane jest:
  - udostępnienie przez ministra właściwego do spraw pracy systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów według gotowych szablonów;

  - dostęp do systemu teleinformatycznego po zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl;
  - rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego ze spraw urzędowych na zwieranie umów o pracę oraz umów zlecenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na portalu praca.gov.pl;
  - wprowadzenie gotowych do wypełniania wzorów umów o pracę oraz umów zlecenia przygotowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym.

  Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia szablony umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia umowy.

  W przypadku umowy o pracę będą to, w szczególności:
  · strony umowy;
  · rodzaj umowy;
  · data zawarcia umowy;
  · rodzaj pracy;
  · miejsce wykonywania pracy;
  · wynagrodzenie za pracę;
  · wymiar czasu pracy;
  · termin rozpoczęcia pracy.

  Natomiast w odniesieniu do umowy zlecania szablon będzie zawierał, w szczególności;
  · strony umowy;
  · datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia;
  · przedmiot zlecenia;
  · wynagrodzenie;
  · czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak, to jaki.

  W wykazie zaznaczono, że nie będą to tzw. "wzory urzędowe umowy o pracę".

  Jednocześnie system nie będzie przewidywał pełnej elastyczności w udostępnianych szablonach umów. Jeśli strony umowy będą chciały zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas będą musiały zawrzeć umowę w formie przewidzianej w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym.

  Projektowane rozwiązanie ma bowiem na celu ułatwienie zawierania prostych umów w typowych sytuacjach.

  Przewiduje się, że system teleinformatyczny dokona zgłoszeń do ZUS i KAS, oraz wyliczanie i opłacanie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości wynagrodzenia, jakie należy wpłacić pracownikowi na konto. Dodatkowo funkcjonalność systemu ma być uzupełniona m.in. o wystawianie przez pracownika wniosków urlopowych, naliczanie i rozliczanie urlopu udzielonego pracownikowi. Nie będzie natomiast możliwości opracowywania rozkładu czasu pracy pracownika na kolejne okresy, ani rozliczania jego czas pracy.

  Z kolei system teleinformatyczny publicznych służb zatrudnienia ma umożliwić po utracie pracy przez pracownika kontakt w sposób elektroniczny z organem zatrudnienia.

  Projektowane przepisy zakładają także rezygnację z zapisu dot. przechowywania przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej przez okres trwania zatrudnienia oraz 10 lat po jego ustaniu.

  W wykazie podkreślono, że narzędzie w systemie teleinformatycznym nie będzie zapewniało takiej samej elastyczności i tylu wariantów co forma tradycyjna. Będą to maksymalnie uproszczone rozwiązania, które mają ułatwić zawieranie i rozliczanie umów w sytuacjach najczęściej spotykanych.

  Strony umowy będą miały wybór czy chcą indywidualnie ukształtować łączący ich stosunek prawny (wybierając tradycyjną formę pisemną), czy skorzystać z rozwiązań dostarczonych w systemie teleinformatycznych, podano także.  

  (ISBnews)