Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 27.01, 11:12FPP: Planowana aukcja pasma dla 5G może być niezgodna z nową unijną dyrektywą NIS2 

  Warszawa, 27.01.2023 (ISBnews) - Aukcja częstotliwości z pasma C - na potrzeby sieci 5G, którą planuje ogłosić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), może być niezgodna z prawem - chodzi o najnowszą dyrektywę europejską NIS2, która weszła w życie 16 stycznia 2023 r., uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  "Chodzi o art. 11, który przyznaje prezesowi UKE nieuzasadnione przepisami prawo do wykluczania określonych dostawców z dostarczania sprzętu do budowy 5G w projekcie decyzji rezerwacyjnej. Jest to niezgodne z ustawą Prawo telekomunikacyjne, a także z Rozporządzeniem ministra cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Taki zapis jest nie tylko nieakceptowalny i nie ma podstawy prawnej, ale także istotnie narusza praworządność i jest sprzeczny z najnowszą dyrektywą europejską NIS2, która weszła w życie 16 stycznia 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

  UKE rozpoczął konsultacje dotyczące aukcji 5G w dniu 20 grudnia 2022 r, które potrwają do 31 stycznia 2023. W ramach przyszłej aukcji przewidziane zostało, że prezes UKE przekazuje podmiotowi, który wygrał aukcję "informację o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka". Po otrzymaniu takiej informacji zwycięzca aukcji będzie miał obowiązek wycofania z eksploatacji sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej, które pochodzą od dostawcy wysokiego ryzyka. Takie podejście stoi - jak stwierdza FPP - w oczywistej sprzeczności z art. 21 dyrektywy NIS2. Zgodnie z NIS 2, ocena ryzyka m.in. usług i produktów ICT wykonywana będzie na szczeblu UE i przy udziale przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich. Takie rozwiązanie pozwala na koordynację działań oraz - co szczególnie istotne - budowanie jednolitych standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej UE, stwierdzono w informacji.

  "Przedstawiony w konsultacjach projekt dokumentacji aukcji 5G nie różni się zasadniczo od poprzedniej wersji. Jednym z wyjątków są właśnie regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, które są zadziwiająco zbieżne z licznymi wersjami projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z ostatnich lat, który nie doczekał się nawet akceptacji wewnętrznej przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednocześnie nie uwzględniają one faktu, że od 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dyrektywa NIS2, która w istotny sposób różni się od projektów polskich nowelizacji. W świetle powyższego za niedopuszczalne należy uznać to, żeby w kluczowych na poziomie krajowym kwestiach, jaką niewątpliwie jest aukcja 5G, odwoływać się do postanowień nieobowiązujących w przepisach obowiązującego prawa polskiego i dodatkowo niezgodnych z dyrektywą NIS2" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka, cytowany w komunikacie.

  "Niektóre z proponowanych przez prezesa UKE w ramach konsultacji wymagań dotyczących aukcji 5G odwołują się do nieobowiązujących, a wręcz nieuzgodnionych ostatecznie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. W świetle dyrektywy NIS 2, która właśnie weszła w życie, postanowienia zawarte w dokumentacji aukcyjnej przestają być aktualne. Ich zmiana powinna uwzględniać rozwiązania przyjęte w dyrektywie NIS2, a nie w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który jest już częściowo nieaktualny. Wreszcie, w świetle bardzo zaawansowanych prac sejmowych nad projektem nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, pojawia się wątpliwość, czy w dostatecznym stopniu na etapie konsultacji uwzględniono całość regulacji prawnych, które docelowo będą regulować m.in. zasady zarządzania zasobami częstotliwości, w tym także aukcji" - dodał Counsel w kancelarii Maruta Wachta, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach compliance, prawa ochrony danych osobowych i e-commerce Wojciech Piszewski.

  (ISBnews)

 • 26.01, 14:40KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia ws. przejrzyst. cyfrowej dla użytkowników biz. 

  Warszawa, 26.01.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE dotyczących propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych, podała Komisja. Skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie.

  "Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do  Polski […] w związku z niewywiązaniem się z […] obowiązków wynikających z unijnych przepisów w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego" - czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie P2B obowiązuje od 12 lipca 2020 r.

  W wezwaniach do usunięcia uchybienia Komisja wyraziła obawy, czy spełnione zostały zawarte w rozporządzeniu P2B wymogi, zgodnie z którymi państwa członkowskie mają przyjąć krajowe ramy prawne służące zapewnieniu skutecznego egzekwowania rozporządzenia.

  Wezwania, prócz Polski, zostały także skierowane do Czech, Litwy, Węgier, Niderlandów, Portugalii, Słowenii i Słowacji.

  We państwach tych - jak podaje Komisja - nie wprowadzono jeszcze żadnych przepisów krajowych.

  Państwa te mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 26.01, 13:48KE wezwała Polskę do przestrzegania rozporządzenia ws. treści o charakterze terroryst. 

  Warszawa, 26.01.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym wdrożeniem rozporządzenia UE w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, poinformowała Komisja.

  "Zapewnienie pełnego wdrożenia rozporządzenia ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania wykorzystywaniu internetu przez terrorystów do szerzenia ich ideologii, zastraszania, radykalizowania i rekrutowania w sieci" - czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie stanowi ramy prawne dla usuwania treści o charakterze terrorystycznym w internecie w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia wydanego przez właściwy organ krajowy i zobowiązuje przedsiębiorstwa do wdrożenia środków szczególnych, w przypadku gdy ich platformy są narażone na takie treści, podano także.  

  Po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia 7 czerwca 2022 r. nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły do prawa krajowego wszystkie środki określone w rozporządzeniu.

  Komisja uznała, że Polska, ale także Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia i Szwecja nie wywiązały się w pełni ze zobowiązań wynikających z rozporządzenia i mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji.

  W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

  (ISBnews)

 • 20.01, 10:35MC przedstawiło nową wersję projektu noweli krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) 

  Warszawa, 20.01.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), który zakłada przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz dodanie do niego przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, podał resort.

  "Przyjęcie proponowanych przepisów może dać polskim przedsiębiorcom dużą szansę na pozyskanie zainteresowanych certyfikacją swoich produktów klientów z sąsiednich krajów. Będzie to więc szansą na znaczne poszerzenie bazy potencjalnych klientów" - czytamy w uzasadnieniu.

  Przyjęte w ustawie rozwiązania umożliwiają również tworzenie krajowych programów certyfikacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie cyberbezpieczeństwa w obszarach uznanych za kluczowe. Dzięki przepisom umożliwiającym tworzenie krajowych programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa administracja publiczna uzyska skuteczne narzędzie pozwalające reagować na cyberzagrożenia związane z konkretnymi produktami, usługami czy procesami, podano także.

  Projekt zakłada m.in.:

  - przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa i podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa zostaną zastąpione odpowiednio przez CSIRT sektorowe i SOC zewnętrzne (operacyjne centra bezpieczeństwa) z nieco tylko zmienionymi zadaniami Wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo staną się SOC wewnętrznymi.

  - włączenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

  - włączenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ISAC wpisanych do wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – będących centrami wymiany informacji m.in. o podatnościach i zagrożeniach, ułatwiającymi dostęp do takich informacji zainteresowanym podmiotom.

  - wzmocnienie pełnomocnika poprzez wyposażenie go w konkretne uprawnienia w zakresie wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zalecaniem określonych zachowań, a także rekomendacji mających na celu wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

  - możliwość poddania sprzętu i oprogramowania procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożenia jakie może wywołać wykorzystywanie oferowanego przez nich konkretnego sprzętu lub oprogramowanie w kluczowych podmiotach polskiej gospodarki (objęcie zakresem przedmiotowym oceny podmiotów obowiązanych, które będą musiały wycofać z użytkowania dany sprzęt lub oprogramowanie w ciągu 7 lat od wydania decyzji administracyjnej przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

  - powstanie Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego wydawane będą certyfikaty w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  - możliwość przygotowywania programów, na podstawie których będzie można przeprowadzać certyfikacje. Programy te będą ostatecznie przyjmowane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

  - możliwość przeprowadzania kontroli przez organ nadzorczy w podmiotach należących do krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

  - określenie procedur akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz procedur wydawania certyfikatów.

  - określenie obowiązków spoczywających na podmiotach krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

  - uruchomienie bezpiecznej sieć telekomunikacyjna wykorzystywana na potrzeby realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez kluczowe urzędy i podmioty działające w RP.

  (ISBnews)

 • 13.01, 16:39Sejm skierował projekt prawa komunikacji elektr. m.in. ws. tzw. LexPilot do prac w komisji 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej, zawierający regulacje z zakresu must-curry i must-offer dotyczących nadawców do prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Za wnioskiem o odrzucenie projektu (m.in. ws tzw. LexPilot) w pierwszym czytaniu głosowało 221 posłów, przeciw - 230, a wstrzymało się - 2.

  Posłowie nie poparli też wniosku o skierowanie projektu dodatkowo do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

  Wraz z tym projektem procedowany jest równocześnie projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, który także trafił do tej samej komisji.

  Projekt ten wprowadza m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowania listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakłada, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć ma operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -      urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Chodzi zatem o takie podmioty jak operatorzy sieci kablowych czy operatorzy telewizyjnych platform satelitarnych, a także operatorzy sieci telekomunikacyjnych świadczący usługę typu IPTV, jak również inne podmioty świadczące usługi dostępu do rozprowadzanych programów w określonych lokalizacjach, niezależnie od tego, czy są oni operatorami sieci telekomunikacyjnych.

  Wyraźnie wskazane zostałoby także, że obowiązek dotyczy rozprowadzania w systemach zamkniętych, do odbioru stacjonarnego i wyłącznie w Polsce.

  Projektowana ustawa zawiera także delegację dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania rozporządzenia wobec innych podmiotów, na mocy którego zostałyby one objęte reżimem must-carry, o ile:

  -      podmioty te rozprowadzają programy dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców wyłącznie na terytorium Polski i

  -      dany rodzaj rozprowadzania służy znacznej liczbie odbiorców do odbioru programów telewizyjnych.

  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) kierowałaby się przy wydaniu rozporządzenia wytycznymi z zakresu interesu publicznego, a przed jego wydaniem przeprowadzone zostałyby konsultacje społeczne, podano także.

  Wciąż wymagana byłaby zamknięta natura rozprowadzania (dla zidentyfikowanych uprawnionych umownie odbiorców) i jego ograniczenie do terytorium Polski.

  Nie byłaby zaś wymagana stacjonarność usługi. KRRiT musiałaby ustalić znaczną doniosłość społeczną danego rodzaju rozprowadzania, tak by przeciwdziałać wypadaniu programów o wartości publicznej z możliwości dostępu dla znacznej części społeczeństwa.

  Proponuje się ustalenie ustawowej podstawowej listy programów objętych must-carry oraz listy uzupełniającej określanej w drodze rozporządzenia KRRiT.

  Lista ustawowa objęłaby programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru. Właściwy obszar dla poszczególnych regionalnych programów telewizji publicznej, uwzględniając lokalizację terenowych oddziałów TVP oraz techniczne uwarunkowania rozprowadzania programów, określałoby rozporządzenie KRRiT.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowują i doprecyzowują obowiązującą zasadę must – offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie będzie miał możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program będzie zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 13.01, 12:41Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. rozszerzenia obowiązku uwzgl. wniosków o pracę zdalną 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu  do nowelizacji kodeksu pracy, które zakładały m.in. rozszerzenie obowiązku uwzględniania wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużenie okresu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie.

  Sejm odrzucił poprawki, nakładające na pracodawcę obowiązek uwzględnienia wniosków o wykonywanie pracy zdalnej o pracowników wychowujących dziecko do 10 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także poprawki wydłużające w roku kalendarzowym wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie.

  Nowela wprowadza do kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  Nowela umożliwia polecenie pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych wypadkach: w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe np. z powodu pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

  Wprowadza ponadto obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych). Wymiar czasu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie określono na 24 dni.

  Obowiązek ten dotyczy także pracodawcy pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Nowela umożliwia ponadto pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

  (ISBnews)

 • 10.01, 15:35Energa-Operator: Ponad 20% odbiorców energii posiada liczniki zdalnego odczytu 

  Warszawa, 10.01.2023 (ISBnews) - Ponad 20% odbiorców energii posiada liczniki zdalnego odczytu, poinformowała dyrektor pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator. Na sieciach pięciu operatorów zainstalowano dotychczas  3,8 mln takich liczników, 14 mln ma zostać instalowanych w najbliższych latach.

  "W tej chwili, jeżeli chodzi o wszystkich operatorów, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych, […] jesteśmy na etapie, gdzie mamy ponad 20% udziału tego smart-meteringu wdrożonego, uruchomionego" - powiedziała Sikora podczas konferencji "Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne jako element transformacji energetycznej Polski".

  Podała, że w Tauron Dystrybucja w liczniki zdalnego odczytu wyposażonych jest ponad 1 mln klientów, w Energa Operator blisko 2 mln liczników (czyli ponad 60% klientów).

  "W tej chwili na naszych sieciach (pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych) jest zainstalowanych ponad 3,8 mln liczników zdalnego odczytu […] To, co jest przed nami to doinstalowanie ponad 14 mln liczników zdalnego odczytu, wdrożenie systemu do ich komunikacji w trybie rzeczywistym" - podkreśliła.

  Zgodnie z ustawą, prawo energetyczne obowiązek instalacji liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej do końca 2028 roku dotyczy 80% odbiorców, do lipca 2031 r. ma dotyczyć wszystkich odbiorców.

  Wprowadzanie liczników zdalnego odczytu ma odbywać się etapami. Zgodnie z prawem, do końca 2023 roku operatorzy mają obowiązek  wymienić co najmniej 15% wszystkich liczników. Do końca 2025 roku -  łącznie 35% liczników, do końca 2027 roku - 65%.

  (ISBnews)

 • 22.12, 15:02Prezydent podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów 

  Warszawa, 22.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która ma na celu przygotowanie systemu, ułatwiającego sporządzenie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest stworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających, który ułatwi zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej" - czytamy w komunikacie.

  Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że korzystanie z systemu teleinformatycznego będzie stanowiło ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców, niebędących mikroprzedsiębiorcami podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób, zleceniodawców, rolników i osób fizycznych. System ten ma stanowić narzędzie o charakterze pomocniczym, ułatwiające dokonywanie określonych czynności, nie ma mieć charakter rejestru publicznego.

  System teleinformatyczny prowadził będzie i udostępniał minister właściwy do spraw pracy. Dostęp do systemu nastąpi po uwierzytelnieniu, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

  Zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, a także umów uaktywniających a także ich zmiana, rozwiązanie i obsługa wygaśnięcia oraz dokonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, jak obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika czy wydawanie świadectwa pracy nastąpi, poprzez wypełnienie gotowych formularzy typowych i prostych umów, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

  Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie możliwe ponadto: przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obliczanie należności podatkowych, dokonywanie formalności związanych ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i obsługą korespondencji z ZUS-em.

  W przypadku obsługi umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumentacja związana z umową będzie prowadzona i przechowywana w systemie w postaci elektronicznej. Natomiast w przypadku, gdy dokument został utworzony w postaci papierowej, pracodawca, zleceniodawca albo rodzice wprowadzają do systemu teleinformatycznego jego odwzorowanie cyfrowe, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. Do obsługi umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ustawa wymaga uprzedniej zgody stron. Zgody tej nie można będzie odwołać.

  Umowa zostanie zawarta z chwilą opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo zaufanym przez strony. Opatrzenie umowy podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wywoła skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (analogicznie przy zmianie, rozwiązaniu umowy oraz w przypadku świadectwa pracy).

  Ustawa wymaga, aby pracodawca, zleceniodawca albo rodzice wprowadzali do systemu informację o zmianie ich dotychczasowego statusu - mikroprzedsiębiorcy, rolnika, rodzica, a także podmiotu niebędącego mikroprzedsiębiorcą albo zleceniodawcą zatrudniających nie więcej niż 9 osób. W takiej sytuacji umowa będzie mogła być obsługiwana w systemie przez okres do 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia o zaistnieniu tych okoliczności.

  Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki udostępni system teleinformatyczny w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

  (ISBnews)

 • 19.12, 14:18Komitet RM ds. Cyfryzacji przyjął projekt zrównujący e-dokumenty z tradycyjnymi 

  Warszawa, 19.12.2022 (ISBnews) - Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ws.aplikacji mObywatela, zrównujący e-dokumenty z tradycyjnymi, poinformował minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w I poł. 2023 r.

  "Komitet Rady Ministrów ds. cyfryzacji przyjął projekt aplikacji mobilnej mObywatel. Będzie ją rekomendował na Komitet Stały RM, który jest przedsionkiem do wejścia na Radę Ministrów. W tym momencie […] zrównujemy dokumenty, które są zawarte w aplikacji mObywatel z dokumentami tradycyjnymi czyli wszystkie dokumenty w rozumieniu codziennym: dowody, prawa jazdy, legitymacje szkolne studenckie będą respektowane przez państwo polskie na równi z dokumentami tradycyjnymi" - powiedział Andruszkiewicz podczas konferencji prasowej.

  mObywatel ma zawierać możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania spraw urzędowych, w mObywatelu dostępne będą także płatności online.

  Dokumenty zawarte w tej aplikacji będą respektowane na równi z innymi, podkreślił.

  Aplikacja mObywatel ma dotychczas 9 mln pobrań, średnio ponad 5 tys. dziennie. Pobrano m.in. ponad 5 mln certyfikatów szczepień na COVID-19 oraz blisko 3,8 mln praw jazdy.

  Pakiet dokumentów ma być sukcesywnie rozszerzany.

  Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 15.12, 21:04Sejm odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi umów 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawkę legislacyjną Senatu do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która reguluje zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu.

  Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

  Zgodnie z ustawą, w systemie mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów (dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników, rodziców).

  W systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy udostępnione mają zostać do wypełnienia formularze umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, oraz umowy uaktywniające. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

  Ustawa zakłada rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczać będzie złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

  Podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (lub podpisem zaufanym) przez strony umowy.

  Zasada ta ma być także stosowana do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

  Na mocy projektowanych przepisów pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny.

  (ISBnews)

 • 15.12, 16:11Senat wprowadził poprawkę do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi umów 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawkę do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu. Ustawę wraz z poprawką przyjęto jednogłośnie, głosami 100 senatorów.

  Poprawka miała charakter legislacyjny. Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

  Zgodnie z ustawą, w systemie mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów (dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników, rodziców).

  W systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy udostępnione mają zostać do wypełnienia formularze umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, oraz umowy uaktywniające. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

  Ustawa zakłada rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczać będzie złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

  Podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (lub podpisem zaufanym) przez strony umowy.

  Zasada ta ma być także stosowana do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

  Na mocy projektowanych przepisów pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny.

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:40Prezydent podpisał nowelę o prawach konsumenta, wzmacniającą ich ochronę  

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych w zakresie poprawy egzekwowania i unowocześnienia ochrony konsumenta, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy 2019/2161 […] w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - czytamy w komunikacie.

  Nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa - przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

  Przepisami ustawy objęte mają zostać usługi zdrowotne i usługi finansowe - w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy).

  Wprowadzono też regulacje, mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych online, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie "internetowa platforma handlowa" oraz pojęcie "dostawca internetowej platformy handlowej".

  Nowelizacja nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności, stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

  - o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

  - o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

  Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca.

  Przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie powstrzymać się od wykorzystania innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

  Ponadto nowelizacja: 

  - wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o "funkcjonalności", "kompatybilności" i "interoperacyjności" również w odniesieniu do "towarów z elementami cyfrowymi" oraz "usług cyfrowych" (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie dostarczania treści cyfrowych);

  - usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy;

  - wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji online z przedsiębiorcą.

  Nowela zakłada, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do maksymalnie 12 miesięcy - w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. 

  Wprowadzono też zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).

  Nowelizacja ma obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 07:13Sejm wprowadził do kodeksu pracy przepisy dot. pracy zdalnej 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował kodeks pracy, wprowadzając do niego przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Za nowelą głosowało 430 posłów, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu w całości. Następnie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 30 dni w roku kalendarzowym.

  Nowelizacja zakłada:

  - wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

  - obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

  Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

  - pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

  - rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  - rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

  Najistotniejsze rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości:

  - możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;

  - obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  - możliwość wprowadzenia badania trzeźwości pracowników także przez policję.

   (ISBnews)

 • 01.12, 14:56Rząd planuje przyjęcie projektu noweli VAT-owskiej ws. e-fakturowania w I kw. 

  Warszawa, 01.12.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2023 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającego wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oraz udostępniania nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "W realiach dzisiejszej gospodarki szybkość dostępu do informacji jest jednym z kluczowych czynników. […] Dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenie narzędzi i technik służących analizie danych przez administrację skarbową. Projektowane wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania wpisuje się w podjęte dotychczas działania w tym obszarze" - czytamy w wykazie.

  Szacuje się, że obligatoryjne e-fakturowanie przyniesie korzyści - zarówno z punktu widzenia administracji skarbowej, jak i przedsiębiorców - w postaci lepszego i łatwiejszego przestrzegania przepisów podatkowych oraz większej efektywności kontroli nakierowanych na identyfikowanie nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości związanych z rozliczaniem VAT, podano także.

  W projekcie mają pojawić się także rozwiązania dot. możliwości udostępniania aplikacji, pozwalającej na dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności podlegające VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania e-faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur  będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę w Polsce. Pozostali podatnicy zasadniczo będą mogli korzystać fakultatywnie z tego systemu. Ponadto w KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR.

  Zasady wystawiania faktur w KSeF będą również skierowane do podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe (drobni przedsiębiorcy). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą również dokumentowane e-fakturą wystawioną przy użyciu KSeF. Faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana.

  Wdrożenie KSeF wpłynie na dotychczasowy system obsługi fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przy wykorzystaniu tzw.: Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Proponowane rozwiązania zapewnią współdziałanie tych dwóch systemów.

  Realizując zasadę powszechności stosowania KSeF  założono, że od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie będzie także uznawany za fakturę paragon z NIP do 450 zł.

  W miejsce tych regulacji zostanie wprowadzony system fakturowania w KSeF. Wprowadzenie docelowego KSeF uprości w przyszłości rozliczenia między przedsiębiorcami, ułatwi dostęp do faktur i faktur korygujących poprzez łatwość wyszukania w systemie, bez zagrożenia że dokumenty te ulegną zniszczeniu lub zaginięciu. Objęcie obowiązkiem wystawiania faktur przy zastosowaniu KSeF ma umożliwić wprowadzanie dalszych uproszczeń w rozliczaniu VAT przez przedsiębiorców, podano także.

  Dzięki objęciu obowiązkowym fakturowaniem w KSeF generalnie faktur, istnieje możliwość usprawnienia i przyspieszenia weryfikacji zasadności zwrotów VAT w urzędach skarbowych. W związku z tym projekt zakłada generalne skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT o 1/3, z 60 do 40 dni.

  Objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiana faktur w KSeF przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty. Będzie istniała bowiem możliwość automatycznej weryfikacji e-faktur. Ustrukturyzowane e-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

  Szacuje się, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld ustrukturyzowanych e-faktur rocznie.

  Projekt ma zawierać regulacje, pozwalające na korzystanie przez konsumentów z udostępnionej aplikacji, umożliwiającej dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

  Rozwiązanie to pozwoli na zbudowanie systemu dystrybucji paragonów elektronicznych i przyczyni się do ograniczenia wydawania i stopniowej eliminacji paragonów papierowych, ograniczenia szarej strefy. Wpłynie również pozytywnie na środowisko, podano także.

  Obowiązkowe e-fakturowanie będzie stosowane w Polsce od 1 stycznia 2024 r. System ten będzie działał w oparciu o infrastrukturę wykorzystywaną przez dobrowolny model fakturowania elektronicznego, który został wdrożony od 1 stycznia 2022 r.,aby umożliwić przedsiębiorcom płynną adaptację do modelu obligatoryjnego. W systemie dobrowolnym decyzja o stosowaniu ustrukturyzowanych e-faktur należy do przedsiębiorców.

  (ISBnews)

 • 24.11, 11:42Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dot. płatników składek 

  Warszawa, 24.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. porządkuje przepisy dot. sytuacji płatników składek i precyzuje zasady doręczania pism w formie elektronicznej, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w zasadniczej części dotyczy zmian o charakterze porządkującym w ustawie […] o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie.

  W zmianach do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane zostały zmiany m.in. regulujące sytuację płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek.

  Ustawa doprecyzowuje również przepisy w zakresie doręczania pism w postaci elektronicznej. Zmiany te mają na celu zapewnienie skutecznego doręczania pism zarówno wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanych przez ZUS. W zmianach doprecyzowano ponadto uregulowania dotyczące urzędowego poświadczenia obioru. Wprowadzono również rozwiązanie na podstawie którego, decyzje, postanowienia oraz inne pisma, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ZUS, będą mogły zamiast własnoręcznego podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. 

  Doprecyzowano także przepisy w zakresie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych innych niż z ubezpieczeń społecznych, które w chwili obecnej są wypłacane przez ZUS..

  W ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmodyfikowane zostały przepisy w zakresie wstrzymania wypłaty zasiłku z przyczyn niezależnych od ZUS, analogicznie jak w przypadku świadczeń długoterminowych (jeżeli nie będzie możliwe doręczenie świadczenia, wypłata takiego świadczenia będzie wstrzymywana). W przypadku wstrzymania wypłaty świadczenia będzie wydawana decyzja, od której będzie służyło odwołanie do sądu powszechnego.

  Ustawa zawiera ponadto zmiany do ustawy o rencie socjalnej w której, ze względu na analogiczny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej. Ustawa przewiduje, że z dniem przyznania prawa do renty socjalnej dotychczasowe prawo do renty uczniowskiej ustanie (z mocy prawa). Konsekwencją zamiany renty uczniowskiej na rentę socjalną będzie m.in. możliwość pobierania tej renty w zbiegu z rentą rodzinną (na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o rencie socjalnej).

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 22.11, 15:27Rząd chce wydłużyć Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do końca 2023r. 

  Warszawa, 22.11.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie czasu trwania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa o rok, do 31 grudnia 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie nowelizacji uchwały Rady Ministrów w tej sprawie planowane jest na IV kw. br.

  "Proponowana regulacja ma na celu przedłużenie obowiązywania programu o rok, tj. do 31 grudnia 2023 r.Konieczność wydłużenia obowiązywania PZIP argumentowana jest zmianami w otoczeniu PZIP, a także kwestią prowadzenia równoległych prac nad nowym dokumentem strategicznym w obszarze cyfryzacji, które zostaną sfinalizowane w drugiej połowie 2023 r." – czytamy w wykazie.

  Najważniejszym jednak powodem przedłużenia obowiązywania programu jest konieczność zapewnienia ciągłości podstawy strategicznej dla Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Cyfrowego (FERC). Brak takiej podstawy mógłby rodzić wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej, a w konsekwencji doprowadzić do trudności w korzystaniu ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój cyfrowy, podano także.

  (ISBnews)

 • 17.11, 07:00Senat za nowelą o systemie ubezpieczeń społecznych dot. doręczeń bez poprawek 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. doręczeń. Za nowelą bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja ma przyspieszyć i usprawnić proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism do i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zmiany obejmują m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej na profile PUE do podmiotów publicznych nieposiadających ani adresu do doręczeń elektronicznych, ani elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP, co ma zapewnić skuteczne doręczanie korespondencji.

  Nowela zakłada, że postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska, co ma przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień i innych pism. Nowela wprowadza też zmiany w sprawie wypłacanej przez ZUS tzw. renty uczniowskiej. Osoby uprawnione do niej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę na rentę socjalną, prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 16.11, 18:01Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów 

  Warszawa, 16.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada zawieranie i przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej za pomocą systemu teleinformatycznego. Za ustawą głosowało 431 posłów, 14 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki, dot. wykorzystywania dotacji przeznaczanych na edukację i naukę oraz ustalania kryteriów stypendiów dla studentów.

  Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zakłada, że dostęp do systemu teleinformatycznego ma być zapewniony po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl lub biznes.gov.pl.

  Zgodnie z ustawą, w systemie mają zostać udostępnione gotowe do wypełniania formularze umów (dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników, rodziców).

  W systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw pracy udostępnione mają zostać do wypełnienia formularze umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, oraz umowy uaktywniające. Będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy i będą zawierały dane wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy i Kodeksu cywilnego.

  Ustawa zakłada rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do zawierania umów. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczać będzie złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

  Podpisanie umowy będzie wymagało przez każdą ze stron użycia podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego albo podpisu zaufanego. Umowa zostanie zawarta po wprowadzeniu do systemu danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia tych umów ww. podpisami elektronicznymi (lub podpisem zaufanym) przez strony umowy.

  Zasada ta ma być także stosowana do zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy.

  Na mocy projektowanych przepisów pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny.

  (ISBnews)

 • 15.11, 15:53Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, jeśli chodzi o ustanowienie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w naszym kraju. Wprowadzona zostanie także możliwość otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projektach:

  - uregulowanie działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także operatorów tzw. usług Over the Top (to np. aplikacje internetowe i komunikatory).

  - ustalenie kwestii związanych z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami numeracji oraz zapewnieniem dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

  - zagwarantowanie ochrony praw użytkowników końcowych, w szczególności przez wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych oraz wzmocnienie uprawnień dotyczących zawierania umowy i jej rozwiązywania.

  - wprowadzenie możliwości otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

  - ograniczenie wysokości wysokość roszczeń odszkodowawczych, które stosują dostawcy usług wobec abonenta.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Proponowane przepisy zastąpią obowiązującą obecnie ustawę prawo telekomunikacyjne.

  Wraz z projektem ustawy prawo komunikacji elektronicznej, przyjęty został również projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej. Zawarto w nim przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym zmiany w wielu innych ustawach, na które będą mieć wpływ nowe regulacje dotyczące łączności elektronicznej, podano także.

  (ISBnews)

 • 09.11, 09:45FPP: Prace nad nowelizacją KSC należy wstrzymać do przyjęcia unijnej dyrektywy NIS 2 

  Warszawa, 09.11.2022 (ISBnews) - Prace nad nowelizacją Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) powinny zostać wstrzymane do czasu przyjęcia europejskiej dyrektywy NIS 2, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Dodatkowo projekt nowelizacji KSC budzi kontrowersje zarówno w zakresie nowych obowiązków dla przedsiębiorstw, jak i braku odpowiednich konsultacji społecznych, podkreśliła Federacja.

  "Raport CALPE wskazuje, że skutki wdrożenia zmiany ustawy mogą wpłynąć nawet na kilkadziesiąt tysięcy mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W takiej sytuacji koszty wdrożenia mogą wynosić nawet kilka miliardów złotych rocznie, wobec szacowanej w OSR średniej rocznej wartości na poziomie 700 mln zł. Ponadto jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia mechanizmu, który pozwala uznać dowolnego dostawcę za dostawcę wysokiego ryzyka. Mechanizm ten może zostać uznany za niezgodny z prawem UE, Konstytucją, a także podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

  Wiceprzewodniczący FPP Arkadiusz Pączka wskazał, że wkrótce ma wejść w życie dyrektywa NIS 2, która zastąpi w całości dyrektywę NIS. Debata i głosowanie nad chwaleniem dyrektywy zostały zaplanowane w Parlamencie Europejskim na 10 listopada 2022.

  "NIS 2 istotnie zmieni regulacyjny krajobraz cyberbezpieczeństwa. Kluczowe jest, aby w pracach nad jej implementacją uniknąć pośpiechu. Istotnym elementem będzie też przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Tymczasem w Polsce trwają prace nad znowelizowaniem polskiej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Kolejne wersje projektu budzą liczne kontrowersje. Co istotne, wątpliwości budzi też zakres i sposób prowadzenia konsultacji społecznych. Powstaje też pytanie, czy to rzeczywiście dobry kierunek wobec nieuchronnej konieczności wdrożenia wymogów NIS 2. Może się okazać, że nowa wersja krajowych przepisów za chwilę będzie wymagać kolejnych zmian" - powiedział Pączka, cytowany w komunikacie.

  "W aktualnej wersji projektu nowelizacji KSC w większości nie wprowadzono zmian postulowanych przez stronę społeczną i licznych ekspertów. Kontynuowanie prac w obecnym kształcie doprowadzi do powstania podwójnych standardów KSC oraz NIS2 oraz konieczności kolejnej nowelizacji KSC w sposób implementujący treść NIS2 w niedługim czasie. Dlatego rekomendujemy wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w jej obecnym kształcie. Najefektywniejszym rozwiązaniem byłoby połączenie prac nad nowelizacją KSC oraz strumienia prac wdrażającego postanowienia dyrektywy NIS 2. Takie racjonalne podejście przyjęły Czechy, gdzie prace nad lokalnymi rozwiązaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa zostały oficjalne odwołane i rząd zainicjował proces implementacji NIS2, w celu terminowej transpozycji dyrektywy " - dodał wiceprzewodniczący.

  Ramy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa w Polsce są w dużej mierze implementacją modelu przyjętego na poziomie Unii Europejskiej. Najważniejszy akt prawny w tym zakresie, czyli ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), jest implementacją unijnej dyrektywy NIS. Obowiązuje też szereg rozporządzeń wydanych m.in. na podstawie upoważnień zawartych w KSC, wskazano w komunikacie.

  (ISBnews)