ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 18.05, 13:21Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację 

  Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających możliwość ubiegania się o pomoc publiczną w przypadku wystąpienia suszy za pomocą specjalnej aplikacji, która dokonywałaby weryfikacji zgłoszenia i szacunku szkód, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planowana jest na II kwartał.

  Nowe regulacje mają umożliwić producentom rolnym zgłaszania wniosków o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która dokonywałaby weryfikacji zgłoszeń. Porównywałaby je także z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego i ustalonym poziomemu strat w plonach, a następnie generowałaby producentowi protokół zawierający informacje o wysokości szkód w gospodarstwie.

  "Wprowadzenie aplikacji publicznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę powinno znacznie usprawnić proces […] m.in. przez ograniczenie błędów i skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawę do ubiegania się o pomoc" - czytamy w informacji.

  Zaznaczono, że niezbędne jest również określenie nowych warunków ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów czy też pomoc w formie dotacji.

  Od kilku lat zarówno wojewodowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacje rolnicze wnioskowali o usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, wskazując na duże obciążenie komisji powołanych przez wojewodę musiały oszacować powstałe szkody i sporządzić protokół.

  "Jednocześnie z uwagi na błędy w protokołach oszacowania szkód, dotyczące zarówno powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym jak szacowania szkód w uprawach, w których zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym (KBW) nie wystąpiła susza, zachodziła konieczność korekt protokołów. Skutkowało to dodatkową pracą komisji, pracowników urzędów wojewódzkich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i niezadowoleniem producentów rolnych" - zaznaczono.

  Zwrócono też uwagę, że ze względu zaś na pandemię COVID-19 mogą pojawić się problemy z powoływaniem komisji szacujących szkody, bowiem wojewodowie już zgłaszają wnioski o wprowadzenie zmian w zasadach szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

  Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.

  (ISBnews)

   

 • 15.05, 09:21Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0  

  Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji tarczy antykryzysowej (tarczy 3.0), zakładających m.in. przedłużenie kadencji organów statutowych samorządu rzemiosła, przedłużenie terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego (JST) czy umożliwienie jednostkom Lasów Państwowych podejmowanie decyzji o umorzeniu odsetek, rekompensat i kar umownych. Sejm przywrócił też przepis, dotyczące skrócenia kadencji obecnego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz zmian proceduralnych umożliwiających np. odwołanie aukcji 5G.

  Posłowie zgodzili się, by w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od jego odwołania nie przeprowadzać wyborów do organów statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Kadencje dotychczasowych organów ulegają. Akceptację uzyskała też poprawka, zakładająca przedłużenie w 2020 roku terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający o 60 dni.

  Posłowie poparli zmianę zakładającą umożliwienie jednostkom Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna podejmowanie decyzji o umorzeniu w całości lub w części należności z tytułu odsetek, rekompensat i kar umownych. Odbywać się to ma na wniosek przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19,

  Natomiast podmioty, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, u których odnotowano spadek obrotów, zyskują prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

  Sejm nie zgodził się natomiast na podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą oraz ujednolicenie terminu jego pobierania, ani na wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym.

  Akceptacji nie zyskała też poprawka, zakładającą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych ani propozycja zawieszenia reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020-2021.

  Sejm przywrócił przepis, dotyczące skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5G) oraz przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzają dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.

  Izba opowiedziała się też za przywróceniem zapisów, dotyczących rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną.

  Sejm nie poparł też poprawek, zakładających objęcie wsparciem finansowym firm przewozowych autobusowych, przyznanie prawa do "postojowego" sezonowym pracownikom turystycznym.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Rozszerza zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Podwyższa do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakłada dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Wprowadza dodatkowe mechanizmy wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Zakłada też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt zawartych w nowelizacji rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 14.05, 08:39Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami 

  Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Za nowelizacją opowiedziało się 95 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

  Senat wprowadził do ustawy 78 poprawek.  Część z nich dotyczyła usunięcia z nowelizacji przepisów, nie związanych - w ocenie senatorów - ze wsparciem przedsiębiorców.

  Senat wykreślił przepisy, dotyczące skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G), akceptacji nie uzyskały także przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzały dostęp do danych osobowych z bazy PESEL.

  Izba opowiedziała się też za skreśleniem rozszerzenia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej drogą elektroniczną, gdyż - zdaniem senatorów - niemożliwe byłoby ustalenie, kto o tę pomoc się ubiega.

  Senat zaproponował też podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujednolicenie terminu jego pobierania oraz wydłużenie terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęcie nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zasiłek ten przysługiwałby także rolnikom na takich samych zasadach.

  Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

  Senat przyjął też poprawkę zakładającą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych oraz szereg poprawek, które - w ocenie senatorów - mają skutecznie przeciwdziałać zapaści finansowej gmin. Senatorowie zaproponowali m.in. zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020-2021. Wprowadzili też poprawki mające na celu objęcie wsparciem finansowym firm przewozowych autobusowych.

  Opowiedzieli się za skreśleniem zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładały na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

  Senatorowie przyjęli poprawkę umożliwiającą zdalne obradowanie radcom prawnym podobną do tej, jaką mają prokuratorzy. Nie zgodzili się natomiast na przepisy ograniczające uprawnienia samorządu prokuratorów.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 12.05, 12:59Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami 

  Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała Senatowi przyjęcie nowelizacji tarczy antykryzysowej z poprawkami, zakładającymi m.in. wykreślenie przepisów o skróceniu kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz rozszerzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  Było to już trzecie posiedzenie senackiej Komisji, dotyczące nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgłoszono do niej ponad 90 poprawek. Część z nich dotyczyła usunięcia z nowelizacji przepisów, nie związanych - w ocenie senatorów - ze wsparciem przedsiębiorców.

  Komisja rekomenduje Senatowi wykreślenie przepisów, dotyczących skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5 G).

  Senatorowie poparli też poprawkę, zakładającą usunięcie przepisów dotyczących wprowadzenia tzw. podatku cyfrowego - 1,5% podatku od przychodu dużych firm - od platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix.

  Jednocześnie opowiedzieli się za podwyższeniem kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł, przyznanie go także tym, którzy pracowali za granicą i ujenolicenie terminu jego pobierania. Zdecydowali także o wydłużeniu terminu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii bądź zagrożenia epidemicznego i objęciu nim wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zaproponowali, by zasiłek ten przysługiwał także rolnikom.

  Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

  Senatorowie opowiedzieli się, aby urzędy marszałkowskie dokonały przesunięć w budżetach dla przewoźników autobusowych w taki sposób, by środki zaplanowane na dopłaty na przejazdy ulgowe, zostały przekazane jako rekompensaty za spadek liczby pasażerów. Podobnymi rozwiązaniami są obejmowani przewoźnicy kolejowi.

  Zdecydowano też o rozszerzeniu zwolnienia ze składek z ZUS na tych przedsiębiorców, którzy byli zarejestrowani przed 1 kwietnia, ale nie osiągali dochodów.

  Nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport.

  Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł.

  Zaplanowano podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Nowelizacja zawiera zapisy, dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (szacowany koszt tego rozwiązania to ponad 268 mln zł).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 14:48KE proponuje odroczenie o 6 miesięcy pakietu VAT dot. e-handlu - do 1 VII 2021 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Jeżeli propozycję tę zaakceptuje Rada Europejska, przepisy podatkowe obowiązywać od będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak planowano 1 stycznia 2021 r., poinformowała Komisja.

  Pakiet e-handlu VAT ma ułatwić handel transgraniczny, zwalczanie oszustw związanych z VAT i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw w UE. Jako jeden z priorytetów strategii rozwoju jednolitego rynku cyfrowego był stopniowo wdrażany do roku 2015, kiedy to wprowadzono uproszczony system deklaracji i płacenia podatku VAT od dostaw usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) między przedsiębiorstwami a konsumentami w UE za pośrednictwem portalu MOSS (Mini One Stop Shop).

  "Komisja chce, by państwa członkowskie i przedsiębiorstwa miały więcej czasu na przygotowanie się do nowych zasad handlu elektronicznego z VAT" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie w 2021 każdy przedsiębiorca, który sprzedaje online towary lub świadczy usługi na rzecz konsumentów i przekroczy roczny próg obrotu w wysokości 10 tys. euro, będzie musiał rozliczać się z fiskusem według nowych zasad.

  Odbywać się to będzie za pośrednictwem platformy OSS (dotychczasowa platforma MOSS zostanie rozbudowana i przekształcona w OSS). Będą się w niej musieli zarejestrować się także internetowi sprzedawcy towarów o wartości do 150 euro, importowanych wcześniej spoza UE.

  Wedle nowych przepisów to na sprzedającym będzie ciążyć obowiązek naliczenia podatku VAT oraz zapłata tego podatku rzecz państwa członkowskiego w systemie OSS. Zniesione ma zostać też zwolnienie z VAT dla towarów o wartości do 22 euro.

  Nowe przepisy zakładają uproszczenia dotyczące poboru VAT od towarów importowanych.

  Celem zmian zwiększenie handlu transgranicznego oraz poprawa konkurencyjności firm z Unii Europejskiej w stosunku do firm spoza UE (głownie amerykańskich i japońskich). Zmiany, które mają wejść w życie w roku przyszłym mają zwiększyć dochody państw UE z tytułu VAT o 7 mld euro rocznie.

  (ISBnews)

   

 • 11.05, 12:32Zagórski: Chcemy, żeby aukcja na sieć 5G odbyła się w tym roku 

  Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Pomimo zawieszenia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, rząd chce, żeby aukcja na sieć 5G odbyła się w tym roku, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

  "Jeśli chodzi o sieć 5G, w dalszym ciągu aktualny jest plan budowy sieci w taki sposób, żeby sieć 5G była komercyjnie uruchomiona w tym roku. […] Chcemy, żeby aukcja została przeprowadzona i żeby odbyła się w tym roku. Tutaj, oczywiście, zasadniczą rolę pełni prezes UKE. I jednocześnie mamy nadzieję, że niezależnie od tego działania operatorów już podejmowane będą powodowały, że ta sieć będzie dostępna w większości obszaru Polski" - powiedział Zagórski podczas wideokonferencji.

  Podkreślił, że niezależnie od aukcji, która jest w tej chwili zawieszona, "a która będzie przeprowadzona na tzw. pasmo C" operatorzy wykorzystują dostępne dla nich częstotliwości i uruchamiają etapowo telefonię 5G.

  "Należy się spodziewać, że sieć 5G będzie stopniowo uruchamiana po pierwsze, przez wszystkich operatorów, a po drugie, stopniowo w kolejnych miastach, w kolejnych obszarach Polski" - wskazał minister.

  Przypomniał, że plan zakłada, iż do 2025 r. we wszystkich dużych miastach UE i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych będzie dostępna sieć 5G.

  "Mamy ambicje - nie tylko Polska - żeby ten plan był znacznie przyspieszony" - podsumował Zagórski.

  W końcu kwietnia br. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Jak wówczas podkreślał resort, ogłoszenie zawieszenia aukcji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. - z datą obowiązywania od 31 marca br. - mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny.

  Według procedowanej obecnie w parlamencie nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, obecna kadencja prezesa UKE zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy.

  (ISBnews)

 • 07.05, 08:30Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych  

  Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Opracowanie nowego systemu z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady zakłada nowelizacja ustawy o drogach publicznych, którą wczoraj wieczorem przyjął Sejm. Opowiedziało się za nią 236 posłów, 222 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszony przez KO wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

  Przyjął też kilka poprawek. Jedna z nich, zgłoszona przez PiS, zakłada utrzymanie wysokość kar z powodu niedopełnienia obowiązków przewoźnika bądź podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na dotychczasowym poziomie (pierwotnie miały być one wyższe).

  Sejm odrzucił natomiast poprawki KO dotyczące m.in. obniżenia kar drogowych, a także poprawkę, uniemożliwiającą przekazywanie danych z nowego systemu na wniosek m.in. policji, żandarmerii wojskowej i innych służb. Izba nie zgodziła się także na przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku.

  Celem nowelizacji jest - zdaniem wnioskodawców - uproszczenie uiszczania opłat elektronicznych za przejazd autostradami i drogami płatnymi. Jej projekt został zgłoszony przez grupę posłów PiS. Projektowany system dotyczy przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie niespełna 4 tys. km) i pojazdów, które będą podlegały obowiązkowi opłaty. Po opuszczeniu odcinka autostrady czy drogi płatnej - dane pojazdu nie będą przetwarzane.

  Sprawozdawca komisji infrastruktury Jerzy Polaczek (PiS) przypomniał, że rozwiązania tego typu są już stosowane przez przewoźników w systemie monitorowania przewozu i obrotów SENT, który został samodzielnie zaprojektowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł.

  Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i rozwiązania geolokalizacyjne planowane jest na I kwartał 2021 roku.

  "Będzie to rozwiązanie płynne, fazowe, nowe rozwiązania będą towarzyszyły starym, które będą sukcesywnie wygaszane, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i to płynne wdrażanie systemu" - tłumaczyła wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Zaznaczyła, że wejście w życie ustawy w lipcu umożliwia przejęcie przez Krajową Administrację Skarbową od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD) zadań związanych z budową i wdrożeniem systemu.

  "W związku z tym ten lipcowy termin jest istotny, żeby te inne terminy mogły być dotrzymane" - zaznaczyła.

  Przy budowie i tworzeniu tego systemu mają zostać wykorzystać już funkcjonujące rozwiązania monitorowania drogowego przewodu towarów SENT, który został przygotowany, wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową.

  "I ten potencjał, który mamy pozwala nam w dużej mierze własnymi zasobami przy wsparciu spółki celowej Aplikacje Krytyczne i instytutu Łączności pozwala nam te rozwiązania w sposób analogiczny jak dla systemu SENT zaproponować" - powiedziała Rzeczkowska.

  Poinformowała, że administratorem danych, zebranych w systemie, ma być szef KAS. Dane mają dotyczyć wyłącznie przejazdu po drogach płatnych, a ich zakres ma być taki jak dotychczas. Szef KAS będzie miał obowiązek co trzymiesięcznego przeglądu danych. Jeżeli kierowca lub przedsiębiorca nie będzie korzystał z systemu, po 12 miesiącach jego dane mają zostać automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

  Uruchomienie systemu poboru opłaty przez KAS zostanie podane w obwieszczeniu MF, podobnie jak informacja o zmianie technologii.

  W trakcie drugiego czytania doszło do burzliwej debaty. W projekcie początkowo planowano podwyższenie kar za niedopełnienie przez przewoźników obowiązków drogowych.

  Anna Milczanowska (PiS) zwracała uwagę, że "przepisy […] wprowadzą ułatwienia dla korzystających z dróg publicznych i będą jednocześnie źródłem oszczędności zarówno dla użytkowników, jak i dla finansów publicznych".

  Projektowane zmiany skrytykował Cezary Grabarczyk (KO) nazywając je "bublem". "Koalicja Obywatelska proponuje, żeby odrzucić tę ustawę, bo jest ona szkodliwa […] W tej ustawie proponujecie wzrost kar dla polskich przewoźników. Dziś, gdy mamy kryzys, gdy przewoźnicy potrzebują pomocnej dłoni, wy podnosicie kary. To jest skandal" - powiedział.

  Karolina Pawliczek (Lewica) podkreślała, że nowelizacja "wprowadza prawdziwie destrukcyjną rewolucję w systemie poboru opłat". Zarzuciła projektowi brak konsultacji z branżą transportową.

  "Ten nowy, jeszcze niesprawdzony system będzie stwarzał zapewne szereg problemów i błędów. To system, który za pośrednictwem telefonii komórkowej będzie też przez cały czas śledził użytkownika. A zatem jaka jest pewność zabezpieczenia danych wrażliwych i kto będzie nimi zarządzał?" - pytała.

  Wątpliwości co do projektowanego systemu miał także Stefan Krajewski (Koalicja Polska). "Kto nas zapewni, że te czujniki, ta geolokalizacja nie będzie działać poza obszarami płatnych dróg? Nigdzie to nie padło. Co z okresem przejściowym? Bo wskazuje się, że okres przejściowy będzie obowiązywał co do wymiany wyposażenia, odbiorników, ale czy karanie kierowców będzie miało jakiś okres przejściowy? Nigdzie tego nie znalazłem" - mówił.

  Rozwiązania krytykował Grzegorz Braun (Konfederacja). "Pielęgnujmy istnienie wśród nas takich reliktów, być może przeszłości, ale wolnych ludzi, którzy nie chcą przez smartfon być podpięci do Wielkiego Brata" - oznajmił.

  (ISBnews)

   

 • 05.05, 13:19Lewiatan za przeniesieniem zapisów dot. telekomów z tarczy 3.0 do osobnej ustawy 

  Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Regulacje w tarczy 3.0 dotyczące firm telekomunikacyjnych nie mają związku z epidemią COVID-19 i powinny zostać wyłączone z tej ustawy i poddane odrębnemu procesowi legislacyjnemu z uwzględnieniem pełnych konsultacji społecznych, oceniła ekspertka Konfederacji Lewiatan dr Aleksandra Musielak.

  W Senacie trwają prace nad tarczą antykryzysową 3.0, w której znalazły się m.in. przepisy dotyczące umożliwienia zawarcia umowy, jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia, w formie dokumentowej, czyli np. przy pomocy e-maila. Są tam też regulacje odnoszące się do automatycznego przedłużenia umowy i obowiązku informowania o najkorzystniejszych taryfach czy też obciążające przedsiębiorców telekomunikacyjnych dodatkowymi obowiązkami związanymi z zapewnieniem dostępu do poczty elektronicznej, wyjaśnia Konfederacja Lewiatan.

  "Naszym zdaniem, propozycje zawarte w tarczy 3.0 były przyjmowane w pośpiechu, z pominięciem konsultacji, w wielu miejscach są niejasne, a ich wdrożenie będzie kosztowne" - powiedziała ekspertka Konfederacji Lewiatan Aleksandra Musielak, cytowana w komunikacie.

  Tarcza 3.0 zakłada częściową implementację unijnej dyrektywy EKŁE do ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace nad ustawą - Prawo komunikacji elektronicznej, która ma kompleksowo regulować przepisy odnoszące się do rynku telekomunikacyjnego i wdrażać dyrektywę EKŁE. Procedowanie części przepisów w przyspieszonym trybie, spowoduje, że przedsiębiorcy będą zmuszeni do wdrażania w tym roku przepisów, których nie konsultowali i które zmienią się w związku przyjęciem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. W efekcie mogą być zmuszeni do ponoszenia podwójnych kosztów.

  "Postulujemy również rezygnację z regulacji dotyczącej rozwiązywania oraz odstępowania od umowy. Zbędne jest na przykład obciążanie dostawców usług obowiązkiem zawiadamiania abonentów usług mobilnych, ale w szczególności usług stacjonarnych, o otrzymaniu oświadczenia abonenta o wypowiedzeniu umowy. Zasady zawierania, zmiany, rozwiązywania umów (w tym tych z zastosowaniem formy dokumentowej) wynikają już z kodeksu cywilnego" - dodała Musielak.

  (ISBnews)

   

 • 30.04, 10:09Trwa drugie czytanie kolejnego projektu nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej 

  Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych, wydłużenie pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli oraz szereg rozwiązań wspierających transport zakłada projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którym debatują posłowie. Obecnie trwa drugie czytanie projektu, zgłaszane są kolejne poprawki.

  Wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła do tego projektu tzw. tarczy antykryzysowej ponad 30 poprawek legislacyjnym i merytorycznym. Jedna z nich zakłada m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, do których Agencja Rezerw Materiałowych ma dostarczać materiały ze swoich zasobów o domy pomocy społecznej. Przyjęto też rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na to stanowisko.

  Projekt nowej tarczy antykryzysowej zakłada m.in. rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Wydatki na ten cel (za maj i kwiecień) oszacowano na poziomie 500 mln zł. Planowane jest także podwyższenie do 900 zł z 800 zł kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (według załączonych do projektu analiz to koszt 20 mln zł w tym roku i 90 mln zł w przyszłym).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma odstąpić od wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego (co ma umożliwić ZUS zaoszczędzenie około 20 mln zł).

  Projekt zakłada także pozostawienie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze względu na zamknięcie żłobków, przedszkoli czy szkól (to koszt dla budżetu w wysokości 268 mln zł). Znalazły się także zapisy, doprecyzowujące możliwość 6-miesięcznego zawieszenie spłaty kredytu studenckiego, zarówno raty kapitałowej jak i odsetkowej, na okres do 6 miesięcy.

  W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

  W projekcie zaplanowano także wprowadzenie 1,5% podatku od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy.

  Łączny koszt planowanych rozwiązań dla budżetu państwa to około 2,6 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.04, 12:30UKE: Zawieszenie składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa  

  Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, uważa prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (UKE).

  "W dniu 28 kwietnia br. do Sejmu RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Wobec zapytań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli mediów prezes UKE informuje, iż zmiany ujęte w projekcie nie były konsultowane z Urzędem" - czytamy w stanowisku prezesa UKE w przedmiocie aukcji 5G.

  "Mając na względzie powagę Urzędu i wiarygodność trwającej aukcji 5G, odnieść się należy do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, iż aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem przez prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej" - czytamy dalej.

  Ogłoszona 6 marca br. aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G, podano także.

  "W dniu 16 kwietnia br. prezes UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji, które nastąpiło nie na mocy uznaniowej decyzji organu, ale bezpośrednio na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 10 znowelizowanej w dniu 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 364, z późn. zm.) ('Ustawa antyCOVID'). Zgodnie z powołanym przepisem:

  - "[w] okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (…):

  - 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

  - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres" - czytamy dalej.

  Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, podkreślono w stanowisku.

  "W okresie trwającego od dnia 31 marca br. zawieszenia terminów w aukcji zgodnie z prawem publikowane były wyjaśnienia do dokumentacji aukcyjnej, jak również mogły być składane oferty wstępne. Z ust. 7 powołanego wyżej przepisu wynika bowiem, że w okresie zawieszenia terminów zarówno organ, jak strona, mogą dokonywać czynności w postępowaniu, i czynności te są skuteczne" - czytamy także.

  W toku prac nad przygotowaniem procedury aukcyjnej Prezes UKE wystosował do Ministra Cyfryzacji zapytanie ws. intencji zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. W dniu 31 października 2019 r. minister cyfryzacji przekazał prezesowi UKE odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G, podano dalej.

  "Prezes UKE podziela stanowisko ministra cyfryzacji z października ubiegłego roku i wskazuje, iż kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości" - czytamy także.

  Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r. Potwierdza to treść projektowanych przepisów, które możliwość unieważnienia aukcji z powodu nieuwzględnienia wymogów bezpieczeństwa wprowadzają dopiero od 21 grudnia 2020 r., tj. na 10 dni przed upływem pierwszego z terminów określonych w Agendzie, podano również.

  "Mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca br., uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji" - podsumowano w stanowisku.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 15:05Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G 

  Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

  "Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. - z datą obowiązywania od 31 marca br. - mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny. Jednocześnie zawieszenie przez postępowania na czas epidemii z założeniem, że terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści" - czytamy w komunikacie.

  Doprowadziło to do wprowadzenia w aukcji wątpliwości formalnych, które mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, przez co jego uczestnicy nie będą mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych.

  "Przy wdrożeniu nowego standardu i dystrybucji częstotliwości należy dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości. Szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, nie może być żadnych wątpliwości, które pozwoliłyby niezadowolonym z rozstrzygnięcia operatorom skutecznie podważać decyzje rezerwacyjne" - podano także.

  Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także wspomniane wyżej kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania, podano także.

  Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że w przyjętym właśnie przez rząd Prawie telekomunikacyjnym nastąpi także zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy.

  "Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Pracowaliśmy nad nim od ubiegłego roku, w związku z obecną sytuacją epidemiczną przyspieszyliśmy ich wdrożenie. Naszą intencją jest przede wszystkim jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumenckiej. Operatorzy, nie czekając na pełne, systemowe wdrożenie dyrektywy EKŁE już teraz będą mogli rozpocząć wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu obsługi swoich abonentów" - czytamy także.

  Zaproponowane przepisy mają na celu zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych. To oni są zazwyczaj słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Nowe regulacje gwarantują im możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią Polakom korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki, podano także.

  "W tym zakresie jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej. Ta kwestia nie była dotąd regulowana. W praktyce abonent mógł rozwiązać umowę zwykle wyłącznie w formie papierowej. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w projekcie umożliwi rozwiązanie umowy z operatorem zdalnie (np. mailem) bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i ich nadawania listem poleconym, czy też złożenia ich w punkcie sprzedaży operatora" - podano dalej.

  Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora (obecnie, w związku ze stanem epidemii i powszechną pracą zdalną oraz zdalnym nauczaniem pojawiło się wiele interesujących ofert z atrakcyjnymi pakietami usług).

  "Kolejną zmianą, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom abonentów usług telekomunikacyjnych, jest wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla operatorów. Obecnie nie ma przepisów, które zobowiązywałyby operatorów do informowania abonentów, że ich aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będą musieli poinformować o tym klienta" - czytamy również.

  Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

  "Dzięki tym zmianom wyeliminujemy sytuacje, w których - bez świadomości klientów - ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia (np. pół roku)" - podano.

  Kolejna ważna dla abonentów zmiana to wprowadzenie obowiązku przekazywania im przez operatora (co najmniej raz w roku) informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych. Takie działanie zapewnia przejrzystość, daje możliwość porównywania ofert i wyboru takiej, która najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom/oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym klientów.

  "Przygotowane przepisy przewidują również wprowadzenie narzędzia monitorowania wykorzystania usług. Ma to umożliwić kontrolę abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli, jak wysokiego rachunku się spodziewać" - czytamy również.

  Po wejściu w życie nowych przepisów - w przypadku zmiany dostawcy internetu - abonent zyska uprawnienie do zachowania ciągłości usługi. Wyjątkiem będą sytuacje, w których jest to technicznie niemożliwe.

  "W praktyce będzie to działało tak ma to miejsce w przypadku np. przeniesienia numeru do innej sieci. Dodatkowo, jeśli przy zmianie operatora/dostawcy internetu abonent nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości usługi powyżej jednego dnia roboczego, będzie mógł z ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki. Wysokość takiego odszkodowania?  1/4 sumy opłat miesięcznych" - napisano dalej.

  Na podstawie nowych przepisów prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie prowadził system (platformę), w którym będzie następowała wymiana komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług dostępu do internetu. Wszystko po to, by zagwarantować jak najszybsze przejmowanie świadczenia usług przez nowego dostawcę internetu, w tym przez operatorów o mniejszej skali działania.

  "W projekcie zaproponowano także nowy - przewidziany w dyrektywie unijnej - tryb wyłaniania prezesa UKE. Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Po wejściu w życie nowych przepisów - będzie to niezbędny element procesu wyłaniania prezesa UKE" - czytamy także.

  Zaproponowane przepisy przewidują też wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań selekcyjnych dotyczących zasobów częstotliwości.

  "W projekcie decyzji rezerwacyjnej prezes UKE obligatoryjnie określi wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej. Wcześniej zobowiązany będzie do przekazania ich do zaopiniowania przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. Nałożone przez prezesa UKE precyzyjne wymagania dotyczące zadań podmiotu dysponującego daną częstotliwością będą komplementarne do wymagań wskazanych przez ministra cyfryzacji w rozporządzeniu w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług" - podano także.

  Rozwiązanie to pozwoli na pełniejsze niż obecnie zapewnienie realizacji celów państwa w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych (w tym sieci nowej generacji), podsumowano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 24.04, 12:34Piontkowski: Zajęcia w szkołach zawieszone do 24 maja; matury od 8 czerwca 

  Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich pozostaną zawieszone do 24 maja, poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

  "Niestety, obecne warunki epidemiczne nie pozwalają abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego zdecydowaliśmy o dalszym zawieszeniu działalności tych placówek. To ograniczenie będzie na znacznie dłuższy termin, czyli do 24 maja" - powiedział Piontkowski podczas telekonferencji.

  Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, nie będą mieć części ustnej.

  Z powodu epidemii koronawirusa zajęcia w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych były odwołane od 12 marca.

  (ISBnews)

   

   

 • 21.04, 11:56KIGEiT: Projekt resortu ws. zmiany zasad sieci 5G wymaga ponownych konsultacji 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ocenia, że przyjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, uwzględniający zmianę zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas aukcji jest nie do przyjęcia, podała Izba. KIGEiT sugeruje przesłanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania.

  "Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług opublikowany w dniu 16 kwietnia 2020 roku po przekazaniu projektu do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zawiera bardzo znaczące zmiany, w porównaniu do projektu tego aktu prawnego opublikowanego po zakończeniu pierwszej tury konsultacji publicznych w marcu 2020 roku" - czytamy w liście.

  Z tego powodu Izba sugeruje przekazanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania.

  "Zwracamy uwagę, iż zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany, które znacząco modyfikują treść § 3 projektu, nie były w żaden sposób weryfikowane czy analizowane przez partnerów społecznych, do których te regulacje są kierowane, to jest przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym największych operatorów. Nie rozumiemy przy tym powodów zmiany § 3 projektu. Wskazane w uzasadnieniu do projektu powody poprawek, nie są dla Izby klarowne i wystarczające" - zaznaczono w informacji.

  Jak podano, zgodnie z uzasadnieniem zmiany wynikają z uwzględnienia jednolitych uwag uczestników konsultacji, jednakże po dokładnej weryfikacji okazuje się, że tymi uczestnikami są wyłącznie dwa podmioty niezrzeszające wcale przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

  "Jest to o tyle zatrważające, iż w chwili obecnej toczy się aukcja częstotliwości 5G niezbędnych do świadczenia tych usług. Zmiana zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas samej aukcji jest nie do przyjęcia. Nieprecyzyjne postanowienia projektu zmuszają przedsiębiorców telekomunikacyjnych do rozważenia uwzględnienia zwiększonego ryzyka biznesowego w wycenie częstotliwości. Ponadto, zmiany wprowadzone do projektu na obecnym etapie procesu legislacyjnego zostały wprowadzone bez zachowania podstawowych zasad transparentności. Podważa to także podstawowe zasady prawodawcze, a tym bardziej zasadę demokratycznego państwa prawa i zaufania obywateli do organów władzy publicznej" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 21.04, 08:59MF odroczyło obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. 

  Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) odroczyło obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r., podał resort. Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej.

  "Odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas online o pół roku to wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

  W MF trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia w życie kas online.

  Według dotychczasowych planów, 1 lipca 2020 r. kasy fiskalne online miały wprowadzić m.in. lokale gastronomiczne i hotele.

  (ISBnews)

   

 • 15.04, 15:04Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji  

  Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Sejm skierował  projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładający wprowadzenie rozwiązań, zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy, do dalszych prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

  Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu na forum Sejmu.

  "Projektowane rozwiązanie (wprowadzenie doręczeń elektronicznych) przedstawia wymierne korzyści dla obywateli, administracji, a także dla biznesu" - powiedziała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, prezentując projekt ustawy. Będzie mogło być stosowane do większości procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach cywilno-prawnych.

  Projekt był konsultowany ze 180 podmiotami z różnych środowisk.

  Doręczenia elektroniczne - jak podkreśliła wiceminister - funkcjonują w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Danii, w Czechach, Estonii.

  Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie można otrzymywać korespondencję urzędową elektronicznie, wystarczy tylko zgłosić to wcześniej do Bazy Adresów Elektronicznych (którą ma prowadzić minister właściwy do informatyzacji).

  Komunikacja z organami państwa ma się odbywać za pomocą tzw. jednego wirtualnego okienka czyli w tym przypadku - jednego adresu do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej.

  Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej z 23 lipca 2014.

  "Doręczenie elektroniczne, które proponujemy będzie jedną z usług zaufania opartą na tym rozporządzeniu i na normach, w tym również normach technicznych wypracowanych na poziomie Unii Europejskiej" - powiedziała wiceminister.

  Proponowane rozwiązanie w zakresie doręczenia ma być darmowe dla podmiotów i osób chcących z niego skorzystać.

  Planowane jest "dołączenie się podmiotów z sektora prywatnego, podobnie jak dzisiaj mamy w przypadku identyfikacji elektronicznej i kwalifikowanych przepisów elektronicznych".

  "Kwalifikowani dostawcy usług będą mogli świadczyć dla swoich klientów w pełni uznawalną w prawie i w procedurach usługę doręczania elektronicznego" - powiedziała wiceminister.

  W trakcie sejmowej debaty większość klubów popierała projekt, niektórzy posłowie wskazywali jednak, że projekt został przedstawiony zbyt późno, a harmonogram wdrażania usługi doręczenia elektronicznego w poszczególnych instytucjach jest zbyt odległy (maksymalnie do 1 października 2029 r.). Krytykowano też powierzenie doręczeń elektronicznych Poczcie Polskiej do 31 grudnia 2025 r.

  Zdzisław Sipera (PiS) podkreślał, że "rzadko się zdarza, że ustawa dotyka tak ogromnej liczby osób, to jest 32 mln osób". Zwracał uwagę na rozwój e-usług i potencjalne korzyści dla gospodarki. Apelował do innych ugrupowań o konsensus i udzielenie poparcia dla tego projektu.

  Michał Gramatyka (KO) zaznaczył, że idea projektu jest "ze wszech miar słuszna", krytycznie odniósł się do przepisów dotyczących powierzenia świadczenia usługi e-doręczenia Poczcie Polskiej do roku 2025. Obawiał się, że "mogą pojawić się odpłatności za świadczenie niektórych usług, które w zasadzie są bezpłatne" oraz "wysoki koszt doręczeń". Opowiedział się jednak za skierowaniem projektu do dalszych prac.

  Robert Kwiatkowski (Lewica) ocenił, że "ustawa przybliża nas do nowej normalności" jednak uznał, że harmonogram jej wdrażania jej jest zbyt odległy. "Nie możemy czekać do końca 2029 roku, nie możemy czekać kolejnych 10 lat, by wdrożyć założenia tej ustawy " - zaznaczył, apelując o "przyspieszenie prac legislacyjnych i wdrożeniowych".

  Jarosław Sachajko (Koalicja Polska) także uznał, że proponowany projekt "wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gospodarki i obywateli". Zaznaczył, że doręczenia elektroniczne ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, a rozwój e-usług przyciąga inwestorów i stymuluje rozwój gospodarki. "Proponowane rozwiązanie jest bardzo dobre i powinno być wdrożone co najmniej dwa lata temu" - powiedział.

  W pierwszym czytaniu zgłoszono wnioski o skierowanie projektu do dalszych prac.

  (ISBnews)

   

 • 14.04, 13:18Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych 

  Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) -Planowane jest tymczasowe skrócenie 30-dniowego terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) opinii w zakresie możliwości wykorzystania publicznych chmur obliczeniowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Rada Ministrów ma zmienić uchwałę w sprawie inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa" w II kwartale.

  Celem regulacji jest podjęcie szybkiej decyzji dotyczącej przejścia na usługi chmurowe przez te podmioty, których zamiar skorzystania z usług przetwarzania w chmurach wynika z przeciwdziałania COVID-19.

  Planowane jest też tymczasowe wyłączenie stosowania załącznika, wymieniającego kategorie systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w rządowej chmurze obliczeniowej.

  "Oznacza to zwolnienie z wymogu spełnienia kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych (wymagania dotyczące jurysdykcji krajowej) w okresie 180 dni od wejścia w życie regulacji, jeżeli zamiar skorzystania z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych wynika z przeciwdziałania COVID-19.

  Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

  Przepis ten - jak podano w uzasadnieniu potrzeby regulacji - odnosi się do przeciwdziałania COVID-19 i może być stosowany w przypadku spełnienia przesłanki wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub ochrony zdrowia publicznego.

  Przeciwdziałaniem może zatem być zamknięcie szkół, uniwersytetów, miejsc rozrywek, a także zakładów pracy, w tym polecenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej.

  "W działania takie bez wątpliwości wpisuje się przesunięcie możliwie jak największej ilości usług i czynności organów administracji rządowej i samorządowej na chmurę publiczną za pośrednictwem Sytemu Zapewnienia Usług Chmurowych" - podano w uzasadnieniu.

  "Celem takiego przedsięwzięcia jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez zmniejszenie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, związanych z koniecznością załatwienia spraw administracyjnych, informowanie obywateli, a także zapewnienie możliwości nauki zdalnej dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym" - podano.

  Zmiany w uchwale planowane są ze względu na chęć "zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych w czasie stanu epidemii, podyktowana koniecznością działania natychmiastowego i doraźnego, a nie obłożonego długotrwałą procedurą PZP, do stosowania której jednostki administracji publicznej zobowiązane są z mocy prawa w normalnych warunkach".

  (ISBnews)

   

 • 31.03, 10:32MF przedłużyło termin składania rocznych deklaracji PIT do końca maja  

  Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedłużyło termin składania rocznych deklaracji PIT do 31 maja z 30 kwietnia, podał resort.

  "Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja" - czytamy w komunikacie.

  Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe, podano także.

  "W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 25.03, 10:53FPP: Wielu osób pracujących 'z domu' wg prawa nie mieści się w formule telepracy 

  Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Wielu pracowników wykonujących pracę - ze względu na pandemię koronawirusa - "z domu" nie można zaklasyfikować do kategorii osób zatrudnionych w formule telepracy, dlatego zasadne jest nowe uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie Pracy, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Obecnie bowiem podczas świadczenia usług przez pracownika pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy.

  "Praca zdalna jest utożsamiana z prawnie uregulowaną telepracą. W praktyce te pojęcia są mylone, co skutkuje problemami z właściwym ich stosowaniem. W myśl art. 675 § 1 Kodeksu pracy za telepracę uważa się pracę, która jest wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pojęcie to budzi wątpliwości i wyklucza prace, które są podejmowane w podobnych warunkach - ale nie identycznych, jak wynika z dosłownego brzmienia przepisu. Wystarczy, że praca odbywa się nieregularnie albo jej wyniki nie zawsze są przesyłane elektronicznie pracodawcy. W konsekwencji wielu pracowników nie można zaklasyfikować do kategorii osób zatrudnionych w formule telepracy" - powiedziała ekspert FPP oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie.

  "Dlatego zasadne jest przyjęcie ogólnego pojęcia pracy zdalnej i unormowania wzajemnych praw i obowiązków w sposób jak najbardziej elastyczny. Praca zdalna musi zostać uregulowana - podczas świadczenia usług przez pracownika pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy. Takie aspekty pracy zdalnej powinny zostać uregulowane przepisami. Pracodawcy oczekują więc, że nastąpią zmiany w prawie pracy. Potrzebujemy wprowadzenia pojęcia pracy zdalnej i określenia jej podstawowych zasad - tak, żeby mogła być powszechnie stosowana w sposób legalny i przewidziany w przepisach kodeksu pracy" - dodała.

  Zgodnie z Kodeksem pracy, telepraca musi być wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Według art. 2 pkt 5 są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej. Aby nazwać pracę "telepracą", pracownik musi wykonywać powierzone zadania poza zakładem pracy, a z ich wykonania rozliczać się za pomocą komunikacji elektronicznej, wskazała Federacja.

  "Charakterystyka stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jednak nie zawsze odpowiada definicji telepracy. Problemy rodzi m.in. kwestia tego, czy obowiązujące przepisy pozwalają na wykonywanie stosunku pracy poza siedzibą firmy według potrzeby pracownika - regularnie bądź sporadycznie - nie nakładając na obie strony obowiązków związanych ze świadczeniem telepracy. Jeśli nie, zaistniałaby w każdym takim przypadku potrzeba zmiany formy zatrudnienia na telepracę - co wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia przez przedsiębiorców stosownych procedur, w szczególności wprowadzenia regulaminu pracy wymaganego przepisami Kodeksu Pracy" - podkreślono w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 18.03, 17:22eService testuje nowy limit transakcji niewymagających PIN 

  Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService testuje już nowy limit transakcji niewymagających PIN i zaczyna wprowadzać go na swoich terminalach, podał operator. Pierwsze terminale eService będą gotowe w ciągu 1-2 dni.

  "Podniesienie do 100 zł limitu kwotowego transakcji bez PIN zmniejszy zdecydowanie liczbę transakcji wymagających kontaktu z terminalem. Największy polski agent rozliczeniowy, eService, podjął już działania, by niezwłocznie udostępnić nowe limity na terminalach w sieciach handlowych i na stacjach benzynowych. Aktualnie, trwają testy zaktualizowanego oprogramowania, a w najbliższych dniach nowe limity powinny być już dostępne w pierwszych placówkach, w których realizowana jest największa liczba transakcji w przedziale 50-100 zł" - czytamy w komunikacie.

  Udostępnienie płacącym nowego limitu wymaga zmian m.in. w niektórych systemach sprzedażowych połączonych z systemami płatniczymi. Ważnym czynnikiem warunkującym możliwość skorzystania z podwyższonego limitu są także zmiany w systemach banków - wydawców kart płatniczych. W przypadku niektórych kart może się okazać, że do płacenia z nowym limitem konieczna będzie aktualizacja oprogramowania na karcie, podano także.

  "Wprowadzenie podwyższonego limitu transakcji bez PIN nie zmienia zasad wynikających z regulacji europejskich - PSD2. Oznacza to, że nawet w przypadku transakcji na kwotę znacznie niższą niż obowiązujący limit, w niektórych przypadkach może pojawić się konieczność podania PIN, jako dodatkowej formy autoryzacji zwiększającej bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego" - podkreślono w komunikacie.

  Aktualna sytuacja wynikająca z ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego sprawia, że znaczna część terminali płatniczych znajdujących się w zamkniętych sklepach i lokalach jest wyłączona. Oznacza to, że wykonanie aktualizacji wszystkich urządzeń będzie możliwe dopiero po ich ponownym uruchomieniu, co wpływa również na czas udostępnienia nowego oprogramowania. Mimo niestandardowej sytuacji, w jakiej będzie wdrażana zmiana limitów, eService działa bez żadnych zakłóceń i jest w pełni przygotowany do niezbędnych działań z zachowaniem najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i ciągłości usług, podsumowano w materiale.

  Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., jest częścią notowanej na NASDAQ grupy EVO Payments International (66%) oraz PKO Banku Polskiego (34%).

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 12:35Morawiecki: Przeznaczymy 30 mld zł na infrastrukturę i cyfryzację 

  Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Filar inwestycji publicznych w ramach tarczy antykryzysowej obejmuje 30 mld zł celem wzmocnienia wydatków na drogi, cyfryzację, modernizację szkół; są to środki niezależne od jakichkolwiek funduszy, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Inwestycje publiczne - inwestycje prywatne są prowadzone w mniejszym zakresie w okresie spowolnienia, w obliczu pandemii. Chcemy zastosować impuls inwestycyjny i budujemy fundusz na ok. co najmniej 30 mld zł na infrastrukturę, cyfryzację i są to środki niezależne od środków europejskich" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

  Podkreślił, że Unia Europejska nie zaproponowała na razie nowych środków na walkę z koronawirusem i skutkami pandemii.

  Morawiecki poinformował dziś, że szacunkowa wartość całego pakietu pomocowego - tzw. tarczy antykryzysowej - to 212 mld zł.

  (ISBnews)