Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 26.05, 21:06Sejm za poprawkami dotyczącymi weryfikacji tożsamości kierowców z taxi na aplikację 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek do nowelizacji ustawy prawa o ruchu drogowym dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację.

  Posłowie poparli poprawkę zakładającą weryfikacja tożsamości kierowcy świadczącego usługę przewozu ma być wykonywana w trakcie tego przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, co najmniej raz na 50 przewozów, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni.

  Odrzucili natomiast poprawki zwalniające z wymogu posiadania polskiego prawa jazdy kierowców wykonujących przewóz osób z państw UE, EFTA lub Ukrainy oraz z wymogu przedstawiania zaświadczenia o niekaralności. Nie zgodzili się także, by sprawdzenie tożsamości kierowcy wykonującego przewóz osób mogło odbywać się również poprzez weryfikację jego danych biometrycznych.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawo jazdy) i niekaralności, do weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i do sprawdzenia autentyczności polskich dokumentów.

  Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i kierowców. Informacje o otrzymanej liczbie punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji, mają być usuwane po roku, a kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

  Wyjątek to nowi kierowcy w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku, po okresie, na który zostało zatrzymane.

  (ISBnews)

 • 26.05, 20:39Sejm przyjął większość poprawek do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel, zrównującej e-dokumenty z tradycyjnymi, w tym te które wprowadzają m.in. mLegitymację poselską i mobilną Kartę rowerową.

  Sejm przyjął poprawki, które m.in. wprowadzają do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora przepisy, umożliwiające udostępnianie legitymacji poselskiej i legitymacji senatorskiej w postaci dokumentu mobilnego, czyli mLegitymacji poselskiej, dodają także do aplikacji mObywatel mobilną Kartę rowerową, powiązaną z usługą mLegitymacja szkolna, a także upraszczają procedury wnioskowania o wydanie dowodu osobistego; wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć m.in. w aplikacji mObywatel.

  Nowelizacja doprecyzowuje zasady korzystania z dokumentu elektronicznego, zawiera też przepisy umożliwiające dokonywanie płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.

  Ustawa zakłada:

  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego);

  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów;

  - przygotowanie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);

  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania ze standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

  - nadanie upoważnienia Radzie Ministrów do określenia zakresu danych oraz rejestrów publicznych (systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych), z których użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli pobrać dane w ramach usług dostępnych w aplikacji mObywatel;

  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;

  - umożliwienie użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej - profilu mObywatel;

  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;

  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu mObywatel oraz aplikacji mObywatel;

  - udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel będzie naturalnym następstwem zwiększania dostępności określonych ulg i uprawnień nadawanych obywatelom (w tym wypadku osobom niepełnosprawnym)

  - udostępnienie mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych;

  - udostępnienie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy i umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym.

  (ISBnews)

 • 26.05, 19:38Sejm przyjął ustawę o realizacji Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), którego powstanie ma poprawić bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Za ustawą głosowało 440 posłów, przeciw było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej posłowie wprowadzili zmiany, które zakładają, że w przypadku postępowań administracyjnych, dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego Przetwarzania Danych, które zostały rozpoczęte i nie zakończone przed wejściem w życie projektowanej ustawy, należy stosować dotychczasowe przepisy. Wskazują także na możliwość wykorzystywania wodoru w inwestycjach realizowanych w ramach KCPD.

  Rozwiązania zawarte w ustawie ograniczają liczbę organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań. Umożliwia to ich sprawne wykonanie poprzez wykorzystanie szczególnego i uproszczonego trybu. Regulacja służy zapobieżeniu sytuacji, w której w wyniku ataków cybernetycznych przechowywane dane w zasobach administracji rządowej zostaną skradzione, zmienione lub utracone.

  Proponowane inwestycje polegają na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą): Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, znajdującego się w zasobach Skarbu Państwa (lub państwowej osoby prawnej), które składałoby się początkowo z trzech centrów przetwarzania danych o powierzchni około 2 tys. m2 . każde, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W dalszej perspektywie mogą powstawać kolejne lokalizacje.

  Ponadto dla aktualnie planowanych trzech Centrów Przetwarzania Danych zostanie zapewniona pętla światłowodowa gwarantująca dwie niezależne drogi komunikacji pomiędzy obiektami Data Center. Efektem realizacji budowy KCPD byłoby w początkowym okresie powstanie trzech połączonych ze sobą połączeniami światłowodowymi ośrodków obliczeniowych o powierzchni umożliwiającej kolokację i rozbudowę dotychczasowych systemów państwowych oraz zabezpieczenie powierzchni serwerowej na potrzeby nowych systemów.

  Przyjęta regulacja ma umożliwić:

  - bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji publicznej;

  - standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych znajdujących się w posiadaniu administracji rządowej; zapewnienie bezpiecznej lokalizacji dla rejestrów państwowych i chmury rządowej;

  - wzrost wydajności i efektywności energetycznej infrastruktury technicznej rządowych centrów przetwarzania danych;

  - podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze kompetencji IT;

  - ochronę istotnego interesu bezpieczeństwa państwa związanego z podniesieniem poziomu odporności na cyberzagrożenia.

  (ISBnews)

 • 26.05, 18:27Sejm przyjął ustawę ws. wyposażenia uczniów klas IV w laptopy 

  Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładającą wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy, począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

  Za ustawą głosowało 434 posłów, przeciw głosowało 11, wstrzymało się siedmiu.  

  Podczas prac sejmowych przyjęto poprawki polegające m.in. na: precyzyjnym określeniu beneficjentów wsparcia przewidzianego w projekcie, wprowadzenia jednolitego wzoru umowy określającej przekazanie laptopów. Posłowie przegłosowali też poprawki dot. rozszerzenia kręgu beneficjantów programu o uczniów i nauczycieli szkół artystycznych.

  Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

  Działanie to będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra do spraw informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego, na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

  Projektowana ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Z bonu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

  Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO, a w następnych latach ze środków budżetowych.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:34Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT dot. sektora e-commerce 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację o podatku od towarów i usług, której celem jest wzmocnienie współpracy administracyjnej przy poborze VAT w sektorze e-commerce, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady (UE) 2020/284 […] w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Środki przewidziane dyrektywą 2020/284 służą wzmocnieniu ram współpracy administracyjnej, co w założeniu ma przyczynić się do rozwiązania problemu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce" - czytamy w komunikacie.  

  Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia o podatku od towarów i usług, ustawie Prawo bankowe, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

  W myśl dodanych regulacji dostawca usług płatniczych będzie obowiązany prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności, podano także.

  Ewidencja ma być prowadzona w postaci elektronicznej, za każdy kwartał. Ustawa stanowi, że płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego.

  Obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w odniesieniu do płatności transgranicznej, w przypadku której co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Na dostawców usług płatniczych nałożono także obowiązek przechowywania wskazanej wyżej ewidencji oraz jej udostępniania.

  Zmiany w ustawie Prawo bankowe polegają na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym bank ma obowiązek udzielać informacji stanowiących tajemnicę bankową o Szefa KAS. Informacje mają być przekazywane w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązku udostępniania temu organowi ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Analogiczny charakter ma zmiana w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej mają charakter dostosowawczy.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 18.05, 13:09Buda: Rządowy portal służący porównywaniu cen nieruchomości ma ruszyć od 1 stycznia 2024 

  Warszawa, 18.05.2023 (ISBnews) - Rządowy portal "Ceny nieruchomości", umożliwiający porównywanie cen transakcyjnych nieruchomości ruszy od 1 stycznia 2024r, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

  "Bardzo ciekawy projekt, który realizujemy. On ruszy z początkiem roku, bo wymaga zmian ustawowych" - powiedział Buda w RMF FM.

  Podkreślił, że ma to być narzędzie dla osób, które interesują się rynkiem mieszkań, ponieważ chcą kupić mieszkanie bądź sprzedać.

  "Dzisiaj jest jakaś bańka polegająca na tym, że widzimy ceny ofertowe, a średnio cena ofertowa jest zawyżona o 7% w stosunku do ceny transakcyjnej" - podkreślił.

  Dlatego - jak powiedział - nowe narzędzie będzie "zbijało cenę, stabilizowało rynek".

  Poinformował, że większość danych będzie pochodzić z Ministerstwa Finansów. Portal ma zawierać dane dotyczące cen transakcyjnych nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 17.05, 14:54Rząd chce przyjąć projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej w II kw. 

  Warszawa, 17.05.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających ustawę, które zawierają pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej, określających w szczególności prawa i obowiązki zarówno organów regulacyjnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników końcowych (w tym konsumentów), wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektów obydwu regulacji planowane jest na II kw.

  "Prawo komunikacji elektronicznej stanowić będzie scalenie w jednym akcie prawnym zmian merytorycznych, zarówno tych wynikających bezpośrednio z Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, jak i z krajowego przeglądu przepisów oraz niezmienionych przepisów, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie" - czytamy w wykazie.

  Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem m.in. zasady wykonywania gospodarczej działalności, w tym wpisu do rejestrów, obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, opłat, zasad prowadzenia konsultacji i konsolidacji, bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa; gospodarowanie częstotliwościami i numeracją; obowiązki regulacyjne, prawa użytkowników końcowych, kwestie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, cyfrowe transmisje telewizyjne i radiofoniczne.

  Ma na celu m.in. zachęcenie do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe, zapewnienie spójnego podejścia w ramach rynku wewnętrznego do polityki widma radiowego i zarządzania widmem, promowanie interesów użytkowników końcowych poprzez usuwanie barier w dostępie do usług oraz ochronę ich praw, a także zapewnienie większej skuteczności regulacyjnych ram instytucjonalnych rynku komunikacji elektronicznej.

  Zgodnie z projektem, regulacji podlegać będzie nowy podmiot - przedsiębiorca komunikacji elektronicznej. Projekt zakłada zwiększenie wsparcia dla współinwestycji poprzez system zachęt inwestycyjnych polegających na czasowej możliwości zmniejszania obowiązków regulacyjnych nakładanych w takim przypadku na przedsiębiorców.

  Planowane jest utworzenie mechanizmu przyłączania się do inwestycji dla innych podmiotów, uwzględniającego zmieniające się uwarunkowania inwestycji, a zapewniającego atrakcyjność inwestycji dla realizującej ją podmiotów. Przedsiębiorcy będą również mieli możliwość przedkładania do zatwierdzania prezesowi UKE propozycji samoregulacji (propozycji zakresu nakładania obowiązków regulacyjnych) w zakresie realizacji sieci o bardzo dużej przepustowości.

  Założono także wzmocnienie pozycji konsumenta w relacji z dostawcą usług na etapie przedumownym oraz na etapie świadczenia usług. Projekt wprowadza m.in. obowiązek przekazywania konsumentowi przed związaniem umową pakietu informacji przedumownych dotyczących świadczenia usługi oraz zwięzłego podsumowania warunków umowy według jednolitego wzoru.

  W projekcie uregulowano także kwestię tzw. "direct billingu" czyli płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich doliczenie bezpośrednio do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez wprowadzenie obowiązku uzyskania uprzedniej zgody abonenta na taki sposób rozliczeń (mechanizm opt in). Dodatkowo na dostawców usług nałożono obowiązki informacyjne na wzór obowiązków funkcjonujących względem usług pre paid.

  Projekt ustawy reguluje również łączność dla usług M2M, jednak obowiązki dostawców takich usług z uwagi na to, że nie są to typowe usługi abonenckie będą węższe niż tradycyjnych dostawców innych usług.

  PKE przewiduje odmienne regulacje odnośnie okresu rezerwacji, w zależności od tego czy rezerwacja dotyczy częstotliwości zharmonizowanych na potrzeby systemów szerokopasmowych, czy też innego zasobu. W przypadku częstotliwości zharmonizowanych na potrzeby systemów szerokopasmowych rezerwacji dokonuje się na czas nie krótszy niż 15 lat i nie dłuższy niż 20 lat.

  (ISBnews)

 • 16.05, 11:35Rada UE przyjęła rozporządzenie dot. rynku kryptoaktywów 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące rynku kryptoaktywów, rozszerzając zakres przepisów o informacje na temat nadawcy i odbiorcy transferom aktywów kryptograficznych, niezależnie od kwoty aktywów stanowiących przedmiot transakcji, podała Rada.

  "Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych są zobowiązani do gromadzenia i udostępniania pewnych informacji o nadawcy i odbiorcy transferów aktywów kryptograficznych, które obsługują, niezależnie od kwoty aktywów kryptograficznych będących przedmiotem transakcji. Zapewnia to identyfikowalność transferów kryptowalut, aby móc lepiej identyfikować potencjalne podejrzane transakcje i je blokować" - czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie jest częścią pakietu wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), przedstawionych przez Komisję 20 lipca 2021 r. Pakiet zawiera również wniosek w sprawie utworzenia nowego organu UE do walki z praniem pieniędzy.

  Rada uzgodniła swoje stanowisko w sprawie wniosku o przekazanie środków 1 grudnia 2021 r. Negocjacje trójstronne rozpoczęły się 28 kwietnia 2022 r. i zakończyły wstępnym porozumieniem 29 czerwca. Dzisiejsze formalne przyjęcie rozporządzenia jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego.

  (ISBnews)

 • 16.05, 10:55Do Sejmu trafił projekt dot. wyposażania czwartoklasistów w komputery od roku 2023/2024 

  Warszawa, 16.05.2023 (ISBnews) - Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładający wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Projekt, zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS), oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

  "Celem projektu jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego" - czytamy w uzasadnieniu.

  Działanie to będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra do spraw informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego, na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, podano także.

  Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

  Projektowana ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa.

  Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO, a w następnych latach ze środków budżetowych.

  (ISBnews)

 • 12.05, 06:51Senat wprowadził poprawki do noweli prawa o ruchu drogowym dot. taksówek na aplikację 

  Warszawa, 12.05.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził kilkanaście poprawek do nowelizacji ustawy prawa o ruchu drogowym dot. poprawy bezpieczeństwa pasażerów, korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Poprawki miały głownie charakter legislacyjny.

  Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 93 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawo jazdy) i niekaralności, do weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i do sprawdzenia autentyczności polskich dokumentów.

  Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i kierowców. Przedsiębiorcy będą zobowiązani - nie rzadziej niż raz na 100 przewozów - do weryfikacji, czy kierowca jest osobą, której zlecono przewóz. Informacje o otrzymanej liczbie punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji, mają być usuwane po roku, a kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych.

  Wyjątek to nowi kierowcy w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku, po okresie, na który zostało zatrzymane.

  (ISBnews)

 • 09.05, 14:16MF: Rząd przyjął projekt dot. Krajowego Systemu e-Faktur  

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt dotyczący Krajowego Systemu e-Faktur, którego celem jest przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego i ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie biznesu, podało Ministerstwo Finansów. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

  "Jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych - w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności" - czytamy w komunikacie.

  Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

  Projekt zakłada także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji - WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC), podano.

  Proponowane rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników. Projekt nie wymaga dodatkowych wdrożeń u przedsiębiorców, nie ogranicza również dostępu do instrumentów, takich jak WIS, WIA, WIT i WIP.

  (ISBnews)

 • 20.04, 08:50Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws, interoperacyjności poboru opłat 

  Warszawa, 20.04.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zawiera przepisy wdrażające nowe rozwiązania wprowadzone w dyrektywie 2019/520 w zakresie usługi EETS czyli europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service)" - czytamy w komunikacie.

  Nowelizacja w szczególności:

  - rozszerza zakres stosowania usługi EETS na elektroniczne systemy poboru opłat, w których wykorzystywana jest technologia automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR); 

  - łagodzi podstawowe warunki świadczenia usługi EETS dla dostawców EETS, w wyniku czego nie będzie już obowiązku zawarcia przez tych dostawców umów z wszystkimi podmiotami pobierającymi opłaty na obszarach EETS, a ponadto zmianie ulegną przesłanki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS;

  - wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia dostawcom EETS przez podmioty pobierające opłaty wraz z określeniem podstawowych zasad ustalania jego wysokości;

  - nakłada obowiązki na podmioty świadczące usługi poboru opłat drogowych w zakresie sposobu prowadzenia księgowości i udostępniania organom pojednawczym informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym z tytułu świadczenia tej usługi;

  - określa zasady wymiany i przetwarzania danych związanych ze świadczeniem usługi EETS pomiędzy dostawcami EETS, a podmiotami pobierającymi opłaty lub kontrolującymi prawidłowość ich uiszczenia, a także podmiotami zarządzającymi drogami lub ruchem na drogach;

  - wprowadza obowiązek posiadania przez wszystkie podmioty pobierające opłaty w elektronicznych systemach poboru opłat, w których stosowane są urządzenia pokładowe, środowiska testowego dla dostawców EETS w celu weryfikacji oferowanych przez nich urządzeń;

  - określa organ do wstępnych kontaktów administracyjnych pomiędzy dostawcami EETS a podmiotami pobierającymi opłaty;

  - określa obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd i ustalenie podziału odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami EETS a dostawcami EETS;

  - określa podstawowe elementy umowy zawieranej przez użytkownika EETS z dostawcą EETS;

  - wyznacza punkt kontaktowy właściwy w ramach transgranicznej wymiany informacji przez rozszerzenie kompetencji Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK);

  - określa krajowe podmioty uprawnione w zakresie transgranicznej wymiany informacji, którymi są:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego – w związku z naruszeniami obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej,
  2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w związku z naruszeniami obowiązku wnoszenia elektronicznej opłaty autostradowej;

  - określa zakres danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji oraz tryb tej wymiany;

  - przewiduje dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego uprawnienie do zatrzymania pojazdu, w przypadku, gdy stwierdzono, że przejazd z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

  - określa tryb sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania z danych podlegających wymianie w ramach transgranicznej wymiany informacji;

  - określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z wymianą danych w ramach transgranicznej wymiany informacji.

  Zmiany wprowadzane w innych ustawach stanowią co do zasady konsekwencję zmian wprowadzonych do ustawy o drogach publicznych. Natomiast w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, określono podstawowe zasady wystawiania i doręczania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej pobieranej przez Szefa KAS w związku z naruszeniem obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą. 

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 19.04, 12:46KE kieruje sprawę do TSUE wz. z brakiem wdrożenia usługi opłaty elektronicznej 

  Warszawa, 19.04.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

  Europejska usługa opłaty elektronicznej (EETS) jest systemem poboru opłat, w ramach którego użytkownicy dróg w UE mogą uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

  "Brak transpozycji przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej stanowi zatem przeszkodę dla interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych państw członkowskich oraz dla transgranicznego egzekwowania obowiązku uiszczania opłat drogowych w UE. Oznacza to, że kierowcy mogą być zobowiązani do posiadania więcej niż jednej umowy abonenckiej, więcej niż jednego dostawcy i więcej niż jednego urządzenia pokładowego w celu prowadzenia pojazdów do Bułgarii i Polski lub przez terytorium tych państw. Mogą również pojawić się problemy związane z egzekwowaniem opłat drogowych w przypadku osób popełniających wykroczenia niebędących rezydentami w wymienionych krajach oraz w przypadku kierowców z tych państw, którzy znajdują się w innych państwach członkowskich" - podano w komunikacie.

  Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął w październiku 2021 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim w listopadzie 2021 r. i podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii w maju 2022 r. Ponieważ te państwa członkowskie nadal nie wywiązują się z obowiązku transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału i zaproponowała nałożenie sankcji finansowych.

  (ISBnews)

 • 14.04, 21:10Sejm przyjął nowelizację ustawy VAT dot. ewidencji płatności transgranicznych 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wprowadza nowe regulacje nadkładające na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Za nowelą głosowało 435 posłów, przeciw było trzech, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.  

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę, która wyłącza z tajemnicy zawodowej informacje przekazywane przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  Nowelizacja zakłada, że ewidencje te będą udostępniane drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zgromadzone dane mają być przesyłanie drogą elektroniczną do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP). Dostawcy usług płatniczych mają być zobowiązani do prowadzenia i przekazywania ewidencji po upływie każdego kwartału, jeżeli:

  -  środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług),

  - dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego w danym państwie członkowskim więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy.

  Obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy dostawców usług płatniczych, zlokalizowanych na terytorium Polski i obejmie m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, Pocztę Polską SA., instytucje płatnicze i SKOKi.

  Nowelizacja określa także progi liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady, które dostawcy usług płatniczych muszą stosować w celu określenia lokalizacji płatników i odbiorców płatności. Wymienia także dane, które ma zawierać ewidencja prowadzona przez dostawcę usług płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty, daty) i ewentualnych zwrotów płatności.

  Regulacja wdraża przepisy unijne, ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 04.04, 12:41Niedzielski: MZ planuje rozporz. ws. systemów dla e-recept, to kwestia miesiąca (aktual.) 

  We wczorajszej depeszy doprecyzowujemy określenie systemów wydawania recept online w tytule i w pierwszym akapicie. Dodajemy także szerszy background nt. postulatów Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy:

  Warszawa, 04.04.2023 (ISBnews) - Planowane jest wydanie rozporządzenia ws. funkcjonowania systemów wydawania recept online w ciągu miesiąca, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W rozporządzeniu znalazłyby się ograniczenia co do liczby recept wydawanych przez lekarzy oraz zakaz wydawania w tej formie niektórych leków, np. psychotropowych czy opioidów.  

  "Chcemy przygotować takie rozwiązanie, które będzie wypośrodkowane, tzn. będzie cały czas utrzymywało komfort korzystania z takiego rozwiązania, ale z drugiej strony widzimy też, że pewne aktywności należy ograniczyć" - powiedział Niedzielski w Radiu Plus.

  Podkreślił, że rozporządzenie zawierałoby ograniczenia liczbowe liczby recept dla lekarzy i zakazy wydawania w tym trybie "pewnych grup lekowych". Wskazał m.in. leki psychotropowe i opioidy. 

  Pytany, kiedy można spodziewać się tej regulacji, powiedział: "to jest kwestia miesiąca".

  Zmianę przepisów dotyczących wydawania e-recept postuluje od kilku miesięcy samorząd lekarski, a farmaceuci chcą zostać włączeni w proces weryfikacji recept i zgłaszania nieprawidłowości. Sprawą zajmowała się Komisja Etyki Lekarskiej.

  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w piśmie skierowanym do ministra zdrowia wskazywał, że możliwości wystawiania e-recepty za pośrednictwem systemów łączności bywają nadużywane i wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do leków, które przy tradycyjnej formie kontaktu z lekarzem nie zawsze byłyby przepisane.

  Zwracał też uwagę, że na rynku pojawiają się przedsiębiorstwa oferujące pacjentom receptę przez internet, po wypełnieniu formularza i uiszczeniu opłaty.

  (ISBnews)

 • 03.04, 11:43Poboży z MSWiA: 10 z 11 odcinków perymetrii na granicy z Białorusią już funkcjonuje 

  Warszawa, 03.04.2023 (ISBnews) - Dziesięć z 11 odcinków perymetrii na granicy polsko-białoruskiej zostało już oddanych do użytku, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Ocenił, że oddanie ostatniego odcinka to "kwestia dni".

  "Ta zapora na granicy już w momencie, gdy była zaporą inżynieryjną, czyli ponad pół roku temu, już zaczęła przynosić efekty, a kolejne elementy […] - tych odcinków jest 11, gdy tylko były ukończone były włączane do systemu" – powiedział Poboży w TV Republika.

  "Ten ostatni element jest jeszcze nieoddany, on jest kalibrowany. Myślę, że jest kwestią dni [oddanie do użytku], ale 10 z 11 odcinków działa. Na tym jedenastym [odcinku] jeszcze to jest faza testowa, jeszcze to nie działa w pełni, to tam ta kontrola osobista jest nieco szersza" - wyjaśnił. 

  Koszt budowy zapory liczącej 186,25 km długości i 5,5 m wysokości szacowany był na 1 615 mln zł w ciągu dwóch lat, w tym budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł i wyposażenie w urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł.

  (ISBnews)

 • 30.03, 19:01Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel 

  Warszawa, 30.03.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel, zrównującej e-dokumenty z tradycyjnymi, które zakładają m.in. że w przypadku niedokonania aktualizacji danych, dokument mObywatel będzie unieważniany.

  Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja doprecyzowuje zasady korzystania z dokumentu elektronicznego, zawiera też przepisy umożliwiające dokonywanie płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne.

  Jednak z wprowadzonych poprawek zakłada, że w przypadku niedokonania aktualizacji danych w trakcie pierwszego użycia aplikacji mObywatel po otrzymaniu informacji o potrzebie aktualizacji:  dokument mObywatel oraz certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych – jest automatycznie unieważniany.

  Doprecyzowuje też, że wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium RP,  a można to zrobić także bez odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w: systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu na dotychczasowych zasadach, albo w aplikacji mObywatel z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego.

  Wprowadzone przez Senat poprawki stanowią także, że legitymację poselską i legitymację senatorską wydaje się w postaci karty wykonanej z tworzywa sztucznego, a legitymacje mogą być dodatkowo udostępniane w postaci dokumentu mobilnego.

  Ustawa zakłada:

  - zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego);

  - upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów;

  - przygotowanie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);

  - uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania ze standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

  - nadanie upoważnienia Radzie Ministrów do określenia zakresu danych oraz rejestrów publicznych (systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych), z których użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli pobrać dane w ramach usług dostępnych w aplikacji mObywatel;

  - umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;

  - umożliwienie użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej - profilu mObywatel;

  - zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne;

  - uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;

  - rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu mObywatel oraz aplikacji mObywatel;

  - udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel będzie naturalnym następstwem zwiększania dostępności określonych ulg i uprawnień nadawanych obywatelom (w tym wypadku osobom niepełnosprawnym)

  - udostępnienie mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych;

  - udostępnienie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy i umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie państwowym.

  (ISBnews)

 • 29.03, 15:44Sejmowa komisja będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie tzw. Lex Pilot 

  Warszawa, 29.03.2023 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie projektów ustaw prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej,  znane jako tzw. Lex Pilot, które wprowadzają m.in. dodatkowe zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie kształtowania obowiązków must-carry i must-offer.

  Za przyjęciem zgłoszonych podczas dyskusji wniosków o odrzucenie projektów głosowało 10 posłów, 5 było przeciw.

  Na początku marca przeprowadzono wysłuchanie publiczne.

  Przedmiotem must-carry, wprowadzonego w 2011 roku jest rozprowadzanie niektórych programów nadawcy publicznego TVP1, TVP2 i jednego regionalnego programu telewizyjnego rozpowszechnianego przez TVP, przy czym tylko wobec niektórych operatów (gł. sieci kablowych) istnieje obowiązek rozprowadzania regionalnego programu telewizyjnego właściwego dla danego obszaru. Ponadto obowiązkiem objęto rozpowszechniane naziemnie w 2011 r. programy Polsat, TVN, Polskie Media, Puls. Obowiązek must-carry połączony jest z tzw. obowiązkiem must-offer.

  Celem projektowanej regulacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uzupełnienie must-carry o uregulowanie obowiązku odpowiedniego wyeksponowania i zapewnienia łatwego dostępu do określonych programów, rozciągnięcie must-carry na inne programy publicznej telewizji dostępne naziemnie (niż tylko TVP1 i TVP2 oraz odpowiedni program regionalny), otwarte kształtowanie listy niepublicznych programów objętych must-carry oraz określenie kategorii podmiotów obciążonych obowiązkiem must-carry.

  Projekt zakładał, by obowiązek must-carry obejmował z mocy samej ustawy operatorów rozprowadzających programy w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem podmiotów rozprowadzających programy w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. Obowiązek ten dotyczyć miał operatorów, którzy łącznie spełniają następujące wymagania:

  - rozprowadzają programy telewizyjne dla zidentyfikowanych, uprawnionych umownie odbiorców, w określonych lokalizacjach, wyłącznie na terytorium RP;

  -  urządzenia używane przez odbiorców do odbioru programów są przyłączone do sieci tego operatora lub operator stosuje zabezpieczenia techniczne lub rozwiązania informatyczne zapewniające odbiór programów wyłącznie w określonych lokalizacjach.

  Projekt zakładał, że lista ustawowa miałaby objąć programy TVP (czyli TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura) oraz regionalny program TVP właściwy dla danego obszaru.

  Lista uzupełniająca określana byłaby w drodze rozporządzenia KRRiT, przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając względy interesu publicznego.

  Projekt zakłada ustawowe określenie maksymalnej liczby programów, które w drodze rozporządzenia mogłyby zostać objęte must-carry, na poziomie 30.

  Projektowane przepisy rozbudowywały i doprecyzowywały obowiązującą zasadę must-offer. Na podstawie tych przepisów nadawca nie mógłby uzależniać zawarcia umowy na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Ponadto nadawca nie miałby możliwości różnicowania opłat za udostępniane tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.

  Operator rozprowadzający program byłby zobowiązany do oferowania odbiorcy możliwość zakupu pojedynczych programów i nie mógłby uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług rozprowadzania tych programów od zawarcia umowy na rozprowadzanie innych programów lub pakietów programów.

  (ISBnews)

 • 21.03, 15:57Rząd przyjął projekt ustawy o stworzeniu Centralnej Informacji Emerytalnej 

  Warszawa, 21.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, który zakłada opracowanie systemu umożliwiającego każdemu obywatelowi pełny i łatwy dostęp do danych na temat swoich oszczędności emerytalnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. Będzie to system, dzięki któremu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE" - czytamy w komunikacie.

  Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania oszczędzaniem oraz ułatwi planowanie swojej przyszłości. Do Centralnej Informacji Emerytalnej trafią tylko dane osób chętnych.

  Najważniejsze rozwiązania są następujące:

  - powstanie Centralna Informacja Emerytalna (CIE), która zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło;

  - w systemie będą gromadzone informacje o posiadanych produktach ze wszystkich filarów zabezpieczenia emerytalnego (publiczny, firmowy i indywidualny): ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz o ich stanie;

  - rozwiązanie umożliwi również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych; - dzięki CIE, możliwa będzie aktualizacja danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych, wymieniono.

  CIE ma być dostępna poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Skorzystanie z usług CIE będzie dobrowolne.

  Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.03, 15:51Rząd przyjął projekt ustawy o realizacji Krajowego Centrum Przetwarzania Danych 

  Warszawa, 21.03.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), którego powstanie ma poprawić bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej, wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

  "Projekt przewiduje powstanie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Będzie to sieć nowoczesnych, modułowych ośrodków, które podniosą bezpieczeństwo danych i zasobów IT administracji publicznej. Nowe przepisy przyczynią się do sprawnej i bezpiecznej realizacji inwestycji" - podano w komunikacie.

  KCPD ma zapewnić:

  - bezpieczną lokalizację dla rejestrów i systemów państwa;

  - bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług;

  - standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych;

  - zwiększenie dostępności systemów informatycznych w administracji publicznej;

  - wzrost wydajności i efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej;

  - podniesie potencjału administracji publicznej dotyczące kompetencji IT;

  - umożliwienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla państwa, wymieniono.

  Nowe przepisy, dzięki wykorzystaniu doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, zapewnią szybką i sprawną realizację inwestycji. Chodzi o usprawnienie postępowań administracyjnych, uproszczenie procedur uzyskania decyzji poprzedzających decyzję o pozwolenie na budowę i pozwoleniu na użytkowania oraz wprowadzenie specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji, podano także.

  W KCPD przechowywane będą dane z rejestrów i systemów państwowych całej administracji. Obecne, zgłoszone na 2026 r., zapotrzebowanie na powierzchnie, to ponad 3,1 tys. m2.

  (ISBnews)