ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 09.09, 14:15Projekt budżetu 2014 zakłada trend lekkiego umacniania się złotego 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Rząd spodziewa się utrzymania lekkiego aprecjacyjnego trendu polskiej waluty, podano w projekcie budżetu na 2014 r.

  "Zakłada się, że w horyzoncie prognozy utrzyma się lekki aprecjacyjny trend polskiej waluty. "Umacnianiu się złotego będą w tym okresie sprzyjały poprawa fundamentów polskiej gospodarki, w tym niski poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz napływ inwestycji zagranicznych" - czytamy w projekcie.

  W dokumencie przyjęto, że w 2013 r. średni kurs euro wyniesie 4,15 zł, zaś dolara - 3,19 zł, a w 2014 r. będzie to odpowiednio: 4,00 zł i 3,08 zł. "Oznacza to, że w 2014 r. średnioroczna aprecjacja złotego do euro i dolara amerykańskiego wyniesie ok. 3,5%" - czytamy w projekcie.

  W kolejnych latach kurs PLN/EUR (średni w roku) przewidywany jest na poziomie: 3,85 w 2015 r., 3,70 w 2016 r. i 3,65 w 2017 r.

  Z kolei deficyt w obrotach bieżących ma wynieść: 2,7% PKB w 2013 r., 3,3% PKB w 2014 r., 3,9% PKB w 2015 r., 4,5% PKB w 2016 r. i 4,9% PKB w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 14:07Projekt budżetu 2014: Stopa referencyjna wyniesie średnio 2,5% w 2014 r. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że stopa referencyjna wyniesie (średnio) 2,9% w 2013 r. i 2,5% w 2014 r. Obecnie - od lipca br. stopa ta wynosi 2,5%.

  "Założono, że główna stopa procentowa NBP - stopa referencyjna wyniesie w 2013 r. średnio 2,9%, a w 2014 r. ukształtuje się na poziomie 2,5%" - napisano w projekcie.

  Średnioroczna inflacja założona jest na poziomie 1,6% w 2013 r. i 2,4% w 2014 r., a w latach 2015-2017 - na poziomie 2,5%.

  "Niska dynamika inflacji w bieżącym roku wynika przede wszystkim ze spadku cen energii oraz spowolnienia wzrostu cen żywności. Spadkowi inflacji sprzyja również brak presji popytowej i płacowej w polskiej gospodarce. Wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej, w 2014 r. przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, choć w warunkach utrzymującej się ujemnej luki produktowej presja inflacyjna powinna być nadal niska" - czytamy dalej.

  W projekcie budżetu założono, że średnioroczna inflacja producentów (PPI) wyniesie 0,5% w 2013 r., 2,8% w 2014 r., 2,5% w 2015 r., 2,6% w 2016 r. i 2,5% w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:57Projekt budżetu 2014: Stopa bezrobocia rejestr. to 13,8% na koniec 2013 i 2014 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrośnie do 2.198 tys. na koniec tego i 2.202 tys. na koniec przyszłego roku, podano także.

  "Zmniejszający się popyt na pracę wraz z dalszym wzrostem podaży pracy - co w warunkach spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym jest efektem zakładanego dalszego wzrostu aktywności zawodowej – przyczyni się do zwiększenia poziomu bezrobocia rejestrowanego do ok. 2,2 mln osób i stopy bezrobocia rejestrowanego do 13,8% na koniec 2013 r." - napisano w projekcie budżetu.

  W 2013 r. oczekiwany jest również wzrost stopy bezrobocia wg. metodologii BAEL (15 lat i więcej) o 0,6 pkt proc. do 10,7%, tj. poniżej średnich poziomów dla krajów strefy euro czy UE, które, zgodnie z prognozą KE z maja br. szacowane są odpowiednio na 12,2% i 11,1%, podano także.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego prognozowana jest na poziomie 13,3% na koniec 2015 r., 12,8% na koniec 2016 r. i 12,0% na koniec 2017 r.

  Utrzymujący się relatywnie wysoki poziom bezrobocia kolejny rok z rzędu ogranicza presję na wzrost wynagrodzeń, podkreślono też w projekcie.

  "Oczekuje się, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniesie tylko 2,4% i tym samym będzie niższe niż rok wcześniej (3,4%). Jednakże dzięki niskiej inflacji, siła nabywcza średniej płacy rośnie szybciej niż w poprzednim roku - przewiduje się, że w całym 2013 r. wyniesie 0,8% wobec 0,3% spadku w 2012 r" - czytamy dalej.

  Kolejny rok w rzędu, czynnikiem ograniczającym wzrost płac w skali całej gospodarki jest zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych.

  W efekcie przewiduje się, że realny poziom przeciętnej płacy w gospodarce narodowej będzie o 1,2% wyższy niż przed rokiem. Oznacza to, że rok 2013 będzie już piątym z kolei, gdy realne tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe niż wzrost wydajności pracy, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw względem firm zagranicznych" - napisano w dokumencie.

  Ze względu na opóźnioną reakcję rynku pracy, rząd oczekuje, że prognozowana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej nie zdoła jeszcze przełożyć się na przyrost liczby etatów w 2014 r.

  "Przewiduje się, że poziom zatrudnienia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 r. (oczekiwany jest niewielki spadek o 0,1%)" - podano w projekcie.

  Według dokumentu, nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. będzie wyższe niż rok wcześniej, jednak wciąż pozostanie niskie (3,5%).

  "Ze względu na przewidywany wyższy niż w rekordowo niskim 2013 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnym, realne tempo wzrostu średniej płacy w przedsiębiorstwach spowolni do 1,1%, ale i tak będzie wyższe niż w latach 2009-2012. Uwzględniając planowane utrzymanie ograniczenia dotyczącego wzrostu funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych w 2014 r., oczekuje się, że realna płaca w gospodarce narodowej będzie o 1,0% wyższa w porównaniu z 2013 r." - czytamy dalej w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:48Projekt budżetu 2014: Wkład eksportu netto to +0,8 pkt w 2013, -0,1 pkt w 2014 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym roku pozostanie dodatni i wyniesie 0,8%, zaś w 2014 r. będzie ujemny i wyniesie -0,1 pkt proc., podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  "Uwzględniając oczekiwania dotyczące kształtowania się popytu krajowego oraz dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w UE można oczekiwać, że realny wzrost PKB w Polsce w skali całego 2013 r. wyniesie 1,5%. W 2014 r. wzrost ten przyspieszy do 2,5%" - czytamy w projekcie.

  Tym samym podtrzymano wcześniejsze prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (które wyniosło 1,9% w 2012 r.).

  "W roku bieżącym głównym czynnikiem wzrostu pozostanie eksport netto, którego kontrybucja we wzrost PKB szacowana jest na ok. 0,8 pkt proc. W przyszłym roku, wraz ze stopniową odbudową popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych, wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie lekko ujemny i wyniesie minus 0,1 pkt proc." - czytamy dalej.

  Według projektu, popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 0,8% (po spadku o 0,2% w ub.r.), zaś w 2014 r. - o 2,7%.

  Poniżej prognozy dot. PKB przedstawione w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  Wyszczególnienie (zmiana r/r w %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  PKB 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 4,3
  Eksport 2,8 2,8 4,3 5,0 5,1 5,5
  Import -1,8 0,9 4,9 5,5 5,9 6,6
  Popyt krajowy -0,2 0,8 2,7 4,0 4,6 4,8
  Spożycie ogółem 0,6 1,1 1,6 2,4 2,7 2,8
  – prywatne 0,8 1,1 2,1 3,2 3,5 3,5
  – publiczne 0,0 0,9 0,0 -0,6 -0,1 0,0
  Akumulacja -3,3 -0,4 6,4 9,3 10,4 10,6
  – nakłady brutto na środki trwałe -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2 10,6
  PKB w cenach bieżących w mld zł 1595,3 1642,9 1721,5 1829,8 1955,6 2089,6

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:18Projekt budżetu 2014: Koszty obsługi długu SP spadną o 15,5% r/r do 36,1 mld zł 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosą w przyszłym roku 36,10 mld zł, tj. spadną o 15,5% wobec przewidywanego wykonania w tym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r.

  "Spadek wydatków w grupie jest wypadkową obniżenia o 24,9% kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 r. rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz wzrostu o 14,2% kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych" - czytamy w dokumencie.

  Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części ubezpieczonych ze składką z OFE, podkreślono.

  Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ma kosztować w przyszłym roku 11,80 mld zł, tj. o 14,2% więcej niż w br. natomiast koszt obsługi skarbowych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku krajowym ma spaść o 24,9% r/r do 24,30 mld zł, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:03Projekt budżetu 2014: Wynik finansowy NBP wyniesie -4,4 mld zł w 2013 r. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniesie w tym roku minus 4,40 mld zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa w przyszłym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r. Zysk NBP za 2012 r. wyniósł 5,54 mld zł.

  "W 2014 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu państwa pochodzących z wpłaty z zysku NBP. Plan finansowy NBP na rok 2013 zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku centralnego na poziomie -4.400.700 tys. zł., co przekłada się na brak wpłaty do budżetu państwa" - czytamy w projekcie budżetu.

  W 2013 r. dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniosły 5,26 mld zł (cały zysk NBP wyniósł 5,54 mld zł i został pomniejszony o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego). Wpłata z zysku uzyskanego w 2012 r. nastąpiła w czerwcu 2013 r.

  "Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP na poziomie zaplanowanym charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy dalej w projekcie.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 12:50Projekt budżetu 2014: Dochody wzrosną najbardziej dzięki poprawie sytuacji gosp. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Dochody budżetu państwa wzrosną w 2014 r. nominalnie o 0,3% (wobec znowelizowanego planu na br.) do 276,51 mld zł. Na wzrost ten wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  W relacji do PKB dochody wyniosą 16,1% w 2014 r. wobec 16,8% w tym roku.

  "Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2014 r. wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Wskaźnikami makroekonomicznymi, które wykorzystywane są do opracowania indykatorów bazy podatkowej, są:

  - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 2,5%),

  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4%),

  - nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,5%),

  - spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,1%),

  - wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,6%)" - głosi projekt budżetu.

  Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r. będą między innymi:

  - utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie,

  - likwidacja systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, co będzie powiązane z wprowadzeniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych,

  - zmiany w prawie do odliczeń przy nabyciu samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do tych samochodów,

  - zakładany wzrost stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe o 15%,

  - zakładany wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy o 5%,

  - opodatkowanie podatkiem akcyzowym gazu ziemnego (od listopada 2013 r.) wraz z wprowadzeniem szerokiego zakresu zwolnień,

  - ograniczenie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.),

  - włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  - ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet (zmiana wprowadzona od 2013 r.),

  - zmiana w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci (wprowadzona od 2013 r.)" - czytamy dalej.

  W materiale podkreślono, że w 2014 r. ponownie wzrośnie udział gmin we wpływach z podatku PIT - do 49,38% z 49,27% w tym roku. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2013 r., tj. 22,86%.

  "Głównym powodem bardzo niskiego wzrostu dochodów w 2014 r. w stosunku do dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku bieżącym (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy budżetowej) są dużo niższe dochody niepodatkowe (niższe o około 8 mld zł). Jest to w głównej części spowodowane faktem, że w 2014 r. nie jest planowana wpłata z zysku NBP, która w 2013 r. wyniosła 5,3 mld zł" - napisano w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 12:41Projekt budżetu 2014: Prywatyzacja przyniesie 3,7 mld zł, dywidendy - 4,6 mld zł 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Planowane przychody z prywatyzacji w 2014 r. szacowane są na poziomie 3,7 mld zł, natomiast budżet otrzyma także 4,6 mld zł dochodów z dywidend ze spółek, w których Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem, wynika z "Kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa", dołączonych do projektu budżetu.

  "Planowane przychody z prywatyzacji w 2014 r. szacowane są na poziomie 3,7 mld zł. (…) Jednocześnie wstępnie szacuje się, iż w 2014 r. dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą 4,6 mld zł" - czytamy w dokumencie.

  W projekcie budżetu podano także, że pozycja "dywidendy i wpłaty z zysku" przyniesie w 2014 r. 5,14 mld zł wobec 6,93 mld zł planowanych w budżecie na bieżący rok (po nowelizacji).

  "Przekształcenia własnościowe prowadzone będą poprzez prywatyzację branżową oraz giełdową, procesy komunalizacji, a także wniesienia akcji/udziałów Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa" - czytamy dalej w "Kierunkach..."

  Na kształt polityki prywatyzacyjnej wpływ będzie miało również rozpoczęcie realizacji Programu Inwestycje Polskie, którego głównym założeniem jest utworzenie narzędzia wykorzystującego potencjał aktywów Skarbu Państwa, a tym samym mogącego współrealizować duże projekty infrastrukturalne, podkreślono również.

  "Zmianie ulega dotychczasowe podejście do prywatyzacji. Przychody ze sprzedaży akcji niektórych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które według dotychczasowych planów przewidziane były do prywatyzacji, mogą zostać przeznaczone do realizacji Programu" - czytamy w dokumencie.

  "W 2014 r., oprócz działań prywatyzacyjnych, planowana jest konsolidacja lub wniesienia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, a także kontynuowanie procesów nieodpłatnego zbycia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (komunalizacja)" - zapowiada także rząd.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 16:37Rząd przyjął projekt budżetu 2014 z 47,7 mld zł deficytu 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2014 r., zakładający 47,7 mld zł deficytu (przy 276,5 mld zł przychodów), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

  "Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd wstępnie przyjął projekt ustawy budżetowej na 2014 r., który zostanie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Projekt zakłada, że dochody wyniosą 276,5 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 324,2 mld zł, a deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł" - głosi komunikat.

  W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., zakładające m.in. wzrost PKB w wysokości 2,5% i średnioroczną inflację na poziomie 2,4%. Deficyt budżetu centralnego ustalono na maksymalnym poziomie 55 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 13:07MAEA: Polska jest gotowa na wdrożenie energetyki jądrowej 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Przygotowania rządu do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) należy ocenić pozytywnie, jednak konieczne jest wzmacnianie ram prawnych dla sektora, uważa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), która opublikowała raport przeprowadzonej w marcu misji INIR.

  "Raport MAE, który pozytywnie ocenia realizację działań podejmowanych przez polski rząd jest wynikiem Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Eksperci wskazali jednak na konieczność wzmacniania ram prawnych dla sektora. Ponadto podkreślili potrzebę przyjęcia przez rząd zaktualizowanego Programu Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz opracowania zintegrowanego planu rozwoju zasobów ludzkich" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki.

  Analizie poddano 19 obszarów PPEJ, w tym m.in. ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, regulacje obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

  Pierwsza wersja PPEJ została przygotowana w 2010 r., obecnie trwają pracę nad jego aktualizacją. Branża liczy, że zostanie ona przyjęta do końca tego roku.

  Rząd liczy na powstanie dwóch bloków po 3000 MW (program prowadzi Polska Grupa Energetyczna), przy czym pierwszy z nich zostanie uruchomiony zapewne najwcześniej w 2023-2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 08:01Buzek i Hausner: Rządowa propozycja ws. OFE prowadzi do demontażu II filaru 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Przyjęta przez rząd propozycja dotycząca zmian w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) prowadzi do demontażu drugiego kapitałowego filara systemu emerytalnego, napisali były premier Jerzy Buzek i były wicepremier Jerzy Hausner w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

  Podkreślili, że czują się współodpowiedzialni za reformę emerytalną, wprowadzoną z końcem lat 90. i uważają, że była konieczna.

  Zgadzają się, że każda reforma wymaga monitorowania i ewentualnego wprowadzania korekt.

  "Ale korekta nie powinna podważać wielofilarowego systemu emerytalnego. A przyjęta przez rząd propozycja prowadzi do demontażu drugiego kapitałowego filara" - głosi oświadczenie.

  "Pomoże to doraźnie ograniczyć poziom deficytu budżetowego, ale nie gwarantuje w dłuższej perspektywie ani trwałej poprawy stanu finansów publicznych, ani zapewnienia ekonomicznego bezpieczeństwa ubezpieczonych. Jest to zatem propozycja szkodliwa dla polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

  Przypominają, że dwa lata temu rząd Donalda Tuska zapewniał, że nie przeprowadzi demontażu drugiego filara.

  "Niepokój budzi także sposób wprowadzania zmian w tak ważnej dla każdego dziedzinie, jaką jest system emerytalny. Szczególnie nie podoba nam się nierzetelna argumentacja przedstawicieli rządu stosowana dla uzasadnienia zmian, podważająca zaufanie obywateli do państwa" - napisali także politycy.

  Rząd zaproponował w tym tygodniu przeniesienie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) portfeli obligacyjnych (co ma nastąpić w przyszłym roku), przy pozostawieniu portfeli akcyjnych bez zmian. Składka emerytalna ma wynosić 2,92% płacy brutto, a na podjęcie decyzji o tym, czy trafi ona do ZUS czy do OFE, ubezpieczeni będą mieli trzy miesiące od wejścia w życie ustawy (plus 3-miesięczne vacatio legis). Jednocześnie o połowę mają zostać obniżone opłaty w systemie emerytalnym.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 07:27Rząd będzie kontynuować posiedzenie nt. budżetu 2014 w piątek od godz. 12-ej 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów nie zakończyła posiedzenia poświęconemu m.in. projektowi przyszłorocznego budżetu i będzie kontynuować obrady w piątek od godz. 12.00, podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

  "Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że Rada Ministrów nie zakończyła obrad. Posiedzenie rządu będzie kontynuowane w piątek, 6 września o godz. 12.00" - głosi komunikat.

  Porządek obrad rozpoczętego w czwartek o godz. 13-ej posiedzenia obejmował: "Projekt ustawy budżetowej na rok 2014" oraz "Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym" plus sprawy bieżące.

  W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., zakładające m.in. wzrost PKB w wysokości 2,5% i średnioroczną inflację na poziomie 2,4%. Deficyt budżetu centralnego ustalono na maksymalnym poziomie 55 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 18:08Kalendarium ISBnews 

  PIĄTEK, 6 września

  --10:00: Konferencja prasowa Sygnity nt. wyników i perspektyw

  --14:00: NBP poda dane o aktywach zagranicznych za sierpień

   

  Sobota, 7 września

  Dzień Energetyka w Kozienicach

   

  PONIEDZIAŁEK, 9 września

  --11:00: Konferencja Play nt. planów

   

  WTOREK, 10 września

  -- 09:00: Konferencja prasowa Ferro

  --10:30: Konferencja prasowa Rawlplug nt. wyników finansowych za I półr. i perspektyw

  --MF opublikuje "Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych II kw/2013"

   

  ŚRODA, 11 września

  --11:00: Konferencja prasowa Voxel

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za lipiec

   

  PIĄTEK, 13 września

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za sierpień

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za sierpień

   

 • 05.09, 18:08Przegląd informacji ze spółek 

  Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Idea TFI na koniec sierpnia 2013 roku wynosiła 1 445 mln zł, podała instytucja w komunikacie.

  Ipopema TFI zwiększyła na koniec sierpnia aktywa do 13,28 mld zł z 11,884 mld zł w lipcu, przekazała spółka agencji ISBnews.

  Rada Nadzorcza Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) powołała Józefa Wancera na stanowisko prezesa zarządu BGŻ, podał bank w komunikacie.

  Obligacje Airon Investment o wartości 9,18 mln zł zadebiutują w piątek, 6 września na rynku Catalyst, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w komunikacie.

  Rada Nadzorcza TVN zgodziła się na zmianę warunków refinansowania obligacji polegającą na m.in. na obniżeniu wielkości emisji przez TVN Finance Corporation III AB (publ) obligacji nowej emisji do kwoty od 400 do 450 mln euro oraz zmianie wysokości oprocentowania nowej emisji do przedziału od 6% do 8% w skali roku, podała spółka w komunikacie.

  Moody's Investors Services przyznał rating B1 planowanej emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 430 mln euro z terminem zapadalności w 2020 r., podała spółka w komunikacie.

  Fitch Ratings Ltd. nadał Alior Bank rating podmiotu na poziomie BB z perspektywą stabilną, podała instytucja w komunikacie.

  Libet podtrzymuje swój cel osiągnięcia poziomu 50% przychodów z segmentu premium w 2015 wobec ponad 40% obecnie, poinformował prezes Thomas Lehmann. Firma liczy na wzrost wyników w tym roku.

  Backlog Seco/Warwick wzrósł do 337 mln zł po II kw. 2013 tj. o 11% kw/kw. Spółka podtrzymuje swoje cele do 2016 roku zakładające m.in. osiągnięcie 1 mld zł przychodów i ok. 6,5% marży netto, poinformował prezes Paweł Wyrzykowski.

  Sfinks Polska rozpocznie rozbudowę sieci swoich restauracji od przyszłego roku, zapowiedział prezes Sylwester Cacek.

  InPost Finanse będzie dostarczał przekazy dla KRUS Kielce i KRUS Łódź. Kontrakt obejmuje przekazanie środków o wartości ok. 1,2 mld zł, podał Integer.pl w komunikacie. Dzięki kontraktom zawieranym z niezależnymi operatorami pocztowymi KRUS jest w stanie dostarczać swoje świadczenia nawet o 30% taniej niż ZUS.

  Dwudziestoletnia koncesja produkcyjna zatąpiła wcześniejszą 5-letnią licencję poszukiwawczą dla Kub-Gas, spółki zależnej w 70% od Serinus Energy, którą spółka dysponowała odnośnie złoża Krutogorowskoje na Ukrainie, podał Serinus w komunikacie. Dzięki niej Kub-Gas może prowadzić pełną produkcję przemysłową w koncesji.

  TVN Finance Corporation III, spółka zależna TVN, zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje senior notes o wartości nominalnej 430 mln euro i terminie zapadalności w 2020 r., poinformowała spółka w komunikacie.

  Spółka Aspi otrzymała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Suwałki należącej do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka deklaruje zainwestowanie co najmniej 5 mln zł i zatrudnienie 12 nowych pracowników, podała Strefa w komunikacie.

  Thales Polska, którego dotychczasowa działalność koncentruje się prawie wyłącznie w obszarze transportu kolejowego, chce zdywersyfikować swoją działalność, osiągając 60% w obszarze "defence" i 40% w zakresie cywilnym, powiedział ISBnews dyrektor ds. klientów kluczowych  w obszarze Obronność i Bezpieczeństwo w Thales Polska Mariusz Marczewski. Na cięcia w polskim budżecie na obronność spółka patrzy z dużym niepokojem, jeśli te miałyby powtarzać się w kolejnych latach.

  Sfinks Polska jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić nową ofertę franczyzową dla osób z mniejszych miejscowości. Jednoczesnie nie rezygnuje z rozwoju w dużych miastach, realizowanego bezpośrednio przez spółkę, podał Sfinks w komunikacie. Jeszcze w tym roku otworzy nowe restauracje w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a od początku przyszłego zacznie zawierać umowy franczyzowe w miastach poniżej 60 tys. mieszkańców.

  Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego budynku mieszkaniowego przy ul. Cybernetyki w Warszawie. Zamawiającym jest Linaria Sp. z o.o., zaś wartość kontraktu wynosi 15,5 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie.

  Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) listę uprawnionych do wypłaty rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski, podało MSP w komunikacie. We wrześniu z Funduszu Rekompensacyjnego bank wypłaci 366 rekompensat na łączną kwotę 75,65 mln zł.

  PZU SA i PZU Życie zawarły porozumienie w sprawie wypłaty dywidendy PZU Życie SA, podało PZU SA w komunikacie.

  Polski Holding Obronny (PHO) spodziewa się w 2013 r. dalszego odbudowywania strat z lat ubiegłych i nie przewiduje poważnych konsekwencji ograniczenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), poinformowała agencję ISBnews wiceprezes PHO Agnieszka Rajczuk-Szczepańska. Według niej, PHO może zadebiutować na giełdzie już w 2015 r.

 • 05.09, 17:32Indeks WIG20 spadł o 4,63% na zamknięciu w czwartek  

  Warszawa, 05.09.2013 (ISBnews) – Indeks giełdowy WIG20 spadł o 4,63% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2.201,50 punktów w czwartek, 5 września.

  Indeks WIG zniżkował o 4,36% do 45.830,66 punktów.

  Obroty na rynku akcji wyniosły 1,9 mld zł, a największe zanotował PKO BP – 393,4 mln zł.

  Na GPW w czwartek wzrosły ceny akcji 42 spółek, 326 spadły, a 57 nie zmieniły się.

  (ISBnews)

 • 05.09, 12:20Moody's: Zmiany w OFE zlikwidują deficyt sektora general government w 2013 r. 

  Warszawa, 05.09.2013 (ISBnews) - Zaproponowane przez rząd zmiany w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przyniosą w krótkim terminie poprawę w sektorze finansów publicznych, choć nie wpłyną na ocenę wiarygodności kredytowej Polski, uważa Moody's Investors Service. Według agencji, dzięki tym zmianom Polska odnotuje w tym roku nadwyżkę w sektorze rządowym i samorządowym (general government) w wysokości 3,0% PKB zamiast prognozowanych przez Moody's wcześniej 4,4% PKB deficytu.

  "Choć te zmiany zaszkodzą płynności krajowego rynku kapitałowego i zwiększą zobowiązania rządu związane z wypłatą emerytur, to jednak finanse publiczne odniosą z nich korzyść w krótkim terminie. Według metodologii UE (ESA 95), jednorazowy transfer z OFE do państwa zmniejszyłby zadłużenie sektora rządowego i samorządowego brutto o ok. 7,4% PKB do 49,9% PKB (wobec naszej wcześniejszej prognozy 57,3% PKB) w 2013 r., sprawiając jednocześnie, że sektor 'general government' odnotuje nadwyżkę w wysokości 3% PKB w tym roku (wobec naszej wcześniejszej prognozy mówiącej o deficycie w wysokości 4,4% PKB" - głosi komunikat agencji.

  Moody's podkreślił jednak, że zaproponowane zmiany nie zmieniają oceny wiarygodności Polski w oczach agencji. Zwrócił też uwagę na możliwość zmniejszenia zaufania inwestorów na rynkach finansowych.

  Rząd zaproponował wczoraj przeniesienie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) portfeli obligacyjnych (co ma nastąpić w przyszłym roku), przy pozostawieniu portfeli akcyjnych bez zmian.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 09:23Rostowski: OFE nie powinny bać się dobrowolności wyboru inwestowania składek 

  Warszawa, 05.09.2013 (ISBnews) - Zaproponowana przez rząd dobrowolność wyboru - czy składki emerytalne (w obniżonej wysokości 2,92%) mają być inwestowane w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), czy trafiać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - nie powinna budzić obaw OFE, uważa wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski. Przyznał jednocześnie, że wielkość napływających do OFE środków będzie malała.

  "To, że na skutek świadomej decyzji wielkość środków napływających do OFE będzie malała, to tu nie ma się o co bać, bo opinie ekspertów są takie, że polska giełda ma znaczącą premię, właśnie dlatego, że ona jest praktycznie jedyna na świecie, gdzie co roku przymusowo przekazuje się 12-13 mld zł na zakup dodatkowych akcji. To oznacza, że jest ona nieco przewartościowana, to nie jest bezpieczne" - powiedział Rostowski w wywiadzie dla radia Tok FM.

  "Jeśli OFE uważają, że mają dobry produkt, to nie powinny się bać dobrowolności. Naprawdę, ktoś działający w sektorze prywatnym, który chce, żeby mu przyprowadzić klienta w kajdankach - to wskazuje, że nie wierzy w tę ofertę, którą przedstawia klientom. I my tutaj uwolnimy i klienta, i samo OFE" - dodał wicepremier.

  Według niego, "Może ilość tych inwestycji na giełdzie zmaleje, ale ich jakość powinna się znacząco poprawić".

  Będzie trzy miesiące vacatio legis i trzy miesiące na decyzję, czy pozostać w OFE, czy wrócić do ZUS, podkreślił także.

  Rząd zaproponował wczoraj przeniesienie z OFE do ZUS portfeli obligacyjnych (co ma nastąpić w przyszłym roku), przy pozostawieniu portfeli akcyjnych bez zmian.

  "My ani jednej akcji nie zamierzamy przenieść z OFE do ZUS czy w jakikolwiek inny sposób w ręce państwa. To jest niezmiernie ważne, bo nie po to przez 20 lat prywatyzowaliśmy polską gospodarkę, żeby teraz zacząć ją nacjonalizować. Musimy w pełni szanować prywatność sektora prywatnego i biznesu i to robimy" - podkreślił Rostowski.

  Według niego, zaproponowane przez rząd rozwiązanie "jest rozwiązaniem bardzo wyważonym".

  "Oczywiście, nie satysfakcjonuje zażartych obrońców OFE, ani - oczywiście - tych, którzy mają bardzo żywotny interes finansowy w dalszym funkcjonowaniu OFE, czyli firmami zarządzającymi, które co roku kasują 1,5 mld zł czy nawet więcej za to, że nie bardzo dużo robią. Ale to też rozwiązanie, które nie będzie satysfakcjonowało zażartych wrogów OFE" - podsumował wicepremier.

  (ISBnews)

   

 • 05.09, 09:16Rostowski: Potrzeby pożyczkowe na ten rok zapewnione w ok. 85% 

  Warszawa, 05.09.2013 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa na ten rok zostały zaspokojone w ok. 85%, już po uwzględnieniu podniesienia deficytu budżetowego, poinformował wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

  Wicepremier uważa, że wzrost kosztów obsługi długu, będący reakcją na ogłoszenie planów zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) nie zaszkodzi finansom państwa, a w perspektywie kilkumiesięcznej wynikające z tych zmian obniżenie długu publicznego poprawi wizerunek Polski, a tym samym - doprowadzi do obniżenia kosztów obsługi długu.

  "[Koszty obsługi długu po informacji o zmianach w OFE] wzrosły na bardzo cienkim rynku i, oczywiście, myśmy się na to przygotowali, dlatego mamy już zapewnionych praktycznie 85% potrzeb pożyczkowych na cały rok, już po uwzględnienie zwiększenia deficytu w nowelizacji budżetu" - powiedział Rostowski w wywiadzie dla Tok FM.

  Wcześniej resort finansów szacował, że już w lipcu osiągnie 91% zaspokojenia potrzeb pożyczkowych budżetu, ale przed jego nowelizacją. Tymczasem nowelizacja zwiększa limit deficytu budżetowego o 16 mld zł do 51.565 mld zł.

  Rostowski poinformował, że dzięki zmianom w OFE rząd obniży (w nowej regule) progi ostrożnościowe w relacji długu publicznego do PKB.

  "Te progi ostrożnościowe 50- i 55-procentowe, które są w tej regule, obniżmy o to, o ile dług publiczny będzie obniżony na skutek umorzenia tych obligacji państwowych" - powiedział wicepremier.

  Według niego, skutkiem tych zmian będzie poprawa wiarygodności Polski.

  "W trochę dłuższej perspektywie, kilku miesięcy - po tym, jak będzie pewna turbulencja przez parę dni, parę tygodni na skutek ogłoszenia tych zmian, to fakt, że będziemy mieli niższy dług publiczny i to o ok. 7-8 pkt proc., ok. 140 mld zł, to to poprawi naszą wiarygodność, poprawi wiarygodność Polski i powinno - jestem o tym przekonany - obniżyć koszty obsługi długi i to bardzo znacząco" - powiedział.

  "To udało się osiągnąć de facto żadnym kosztem dla emerytów" - podsumował Rostowski.

  Zaproponowane wczoraj zmiany zakładają m.in. przesunięcie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) części obligacyjnej portfeli funduszy według stanu na 31 grudnia 2012 r. wartość tych obligacji wynosi ok. 120 mld zł, co stanowi równowartość ok. 8% PKB. Rząd przewiduje wprowadzenie zakazu inwestowania OFE w obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, przy jednoczesnym zwiększeniu limitów inwestycyjnych w obligacje samorządowe i korporacyjne. Część akcyjna aktywów OFE pozostanie nienaruszona, przy czym zostanie zniesiony benchmark.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 18:25Przegląd informacji ze spółek 

   

  Zakład Mięsny Wierzejki chce, aby jego sieć do końca 2013 roku miała 115 sklepów, w tym ponad 50 w Warszawie, podała spółka w komunikacie.

  PBG szacuje, że wygeneruje 800 -900 mln zł środków na obsługę planowanego układu z wierzycielami w okresie jego realizacji, poinformowała wiceprezes Kinga Banaszak Filipiak.

  Spółka Medicalgorithmics złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem przeniesienia notowań na rynek główny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z NewConnect, poinformowała spółka w komunikacie.

  Bilfinger Infrastructure spodziewa się, że polski rynek budowlany powróci do wzrostów w 2014 roku i liczy, że rozwój tego sektora będzie przebiegał w sposób spokojny, liniowy, co pozwoli m.in. uniknąć kolejnego załamania na rynku za kilka lat, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Piotr Kledzik.

  Nowa inwestycja Immofinanz Group w Poznaniu będzie składać się ze 189 mieszkań i kosztować ok. 18 mln euro, podała spółka w komunikacie. Budowa właśnie się rozpoczyna, a zakończy w I poł. 2015 r. Daniel Riedl z zarządu grupy zauważa, że na rynku mieszkaniowym w Polsce "następuje silne ożywienie".

  Poczta Polska może trafić na warszawską giełdę najwcześniej w 2015 r., ponieważ przygotowanie fundamentów pod debiut to proces długotrwały, uważa minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

  Poczta Polska nie powinna sprzedawać posiadanego pakietu (75% minus 10 akcji) Banku Pocztowego, a raczej powinna skupić się na jego rozwoju w oparciu o swoja ogromną sieć placówek, uważa minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

  Grupa Kapitałowa Wojas zwiększyła przychody ze sprzedaży w siepniu br. o 7,9% r/r do 13,40 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 16,8 mln zł w sierpniu i były wyższe o 7% w skali roku. Narastająco, w okresie styczeń-sierpień br. przychody wyniosły 129,4 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, poinformowała spółka w komunikacie.

  Giełda zdecydowała o przeniesieniu notowań akcji spółki Invista z NewConnect na parkiet główny GPW z dniem 5 września, podała spółka w komunikacie.

  Polimex-Mostostal uzyskał umorzenie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia z praw majątkowych przysługujących mu w pięciu spółkach. Ponadto sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Polimeksu na wniosek DAAS, jednak kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości złożył Imtech Polska, podała spółka w osobnych komunikatach.

  Komputronik osiągnął w sierpniu w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług ok. 8,5 mln zł wobec 7,05 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 20,6% r/r), podała spółka na postawie wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów.

  Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Synkret na rynku NewConnect, podała giełda w komunikacie.

  Powstanie Polski Holding Lotniczy, w skład którego wejdzie m.in. PLL LOT i operator Lotniska Chopina, wydzielony z P.P. Porty Lotnicze (PPL), dowiedział się nieoficjalnie "Puls Biznesu".

  Skanska zawarła z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowę na budowę 34-metrowej wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica, podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi ponad 22 mln zł netto.

  Polimex-Mostostal nie będzie zabiegać o kolejne kontrakty drogowe, zapowiedział prezes spółki Gregor Sobisch. Nadzieje pokłada za to w budowie bloków energetycznych w Opolu dla PGE i w Kozienicach dla Enei.

  PBG przedstawiło propozycję układu, która przewiduje, że po wejściu w życie układu wierzyciele układowi będą mieć ok. 75% akcji, wynika z komunikatu spółki. PBG zwołał na dzień 30 września NWZ w celu poddania pod głosowanie projektów uchwał, które posłużą realizacji propozycji układowych.

 • 04.09, 16:30Belka: Cel CPI nie zmienił się w założeniach polityki pieniężnej na 2014 r. 

  Warszawa, 04.09.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przyjęła dziś "Założenia polityki pieniężnej na rok 2014". W dokumencie tym zachowano cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc., poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka.

  "Nie zmienia się cel inflacyjny, ani sposób jego określania. Ale akcentujemy tam konieczność większej elastyczności w realizacji celu inflacyjnego i podkreślamy znaczenie polityki makrostabilnościowej" - powiedział Belka podczas konferencji prasowej.

  Publikacja "Założeń" planowana jest na druga część przyszłego tygodnia, poinformował też Belka.

  (ISBnews)