ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.10, 17:40Sejm przyjął nowelę dotyczącą zmniejszenia ilości odpadów i poprawy recyklingu 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zakładającą zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, poprawę jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako źródła surowców. Nowela zakłada m.in. zmniejszenie do 2035 r. ilości składowanych odpadów do 10% .

  Za nowelizacją ustawy, wdrażającej przepisy unijnych dyrektyw głosowało 438 posłów, przeciw było 10.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

  Nowelizacja przepisów unijnych w dziedzinie gospodarki odpadami uściśla przepisy w zakresie wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego, wyznacza cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do roku 2025, roku 2030 i roku 2035.

  Wyznacza cele dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych do 2025 r. i 2030 r., a także redukcji składowania odpadów komunalnych - do roku 2035.  Przepisy unijne, wdrażane do prawa polskiego stanowią, że kraje UE, zobowiązane są do osiągnięcia do 2035 r. co najmniej 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

  Celem regulacji  jest  też zmniejszenie do roku 2035 ilości składowanych odpadów do 10%, ustala się cele pośrednie tychże poziomów składowania: 30% wagowo rocznie w latach 2025- 2029, 20% wagowo rocznie w latach 2030-2034 i 10% wagowo rocznie w roku 2035.

  Nowelizacja zmienia definicje bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odpadów komunalnych, definiuje odpady inne niż niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady żywności, kwestie system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów, prac ziemnych i wypełniania wyrobisk.  Wprowadza także zmiany dotyczące sprawozdawczości  w zakresie baterii i akumulatorów za pomocą bazy danych odpadowych (BDO)  i nakłada na dostawców obowiązek przekazywania informacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

  Poziomy recyklingu zostaną transponowane do polskiego prawa tak jak dotychczas, przez zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, natomiast coroczne stopniowe zwiększanie poziomów recyklingu, tak aby osiągnąć poziomy określone w dyrektywie na rok 2025 i rok 2030, zostanie określone w rozporządzeniu.

  Ponadto przepisy precyzują sposób pomiaru masy odpadów poddanych recyklingowi. Nastąpi to podczas wprowadzania odpadów do procesów recyklingu, po ich wcześniejszym poddaniu wszystkim koniecznym czynnościom kontrolnym, sortowaniu i innym czynnościom wstępnym, a także przy wykorzystaniu narzędzi, jakie daje baza danych odpadowych.

  Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a w zakresie odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórki - od 1 stycznia 2023 r.

  Skutkiem wprowadzanej regulacji będą wydatki oraz dochody po stronie budżetu państwa. Przewidywane dochody ogółem w okresie od roku 2021 do 2030 wyniosą 1 911,448 mln zł, natomiast szacowane wydatki ogółem w tym samym okresie wyniosą 21,38 mln zł.

  (ISBnews)

 • 14.10, 17:37Sejm poparł budowę zabezpieczenia granicy z Białorusią 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ochronie granicy państwowej, zakładającą budowę zabezpieczenia na granicy z Białorusią. Ustawę poparło 274 posłów, przeciwnych było 174.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy oraz poprawki.

  Inwestorem ma być Komendant Główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

  Jeżeli wynikać to będzie z potrzeb związanych z inwestycją, wojewoda właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej, będzie mógł wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej.

  Zakaz nie będzie dotyczyć właścicieli lub posiadaczy nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze,  jeżeli korzystają z nich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

  Koszt inwestycji szacowany jest na 1 615 mln zł w ciągu dwóch lat, w tym budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł i wyposażenie w urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł.

  Od początku września w gminach województwa podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy.  Dotyczy on 3-km pasa przygranicznego na terenie 115 miejscowości  Podlasia i 68 miejscowości Lubelszczyzny.

  Wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

  (ISBnews)

 • 14.10, 17:35Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której celem jest uproszczenie podejmowania działalności nierolniczej na gruntach rolnych bez konieczności ich przekształcenia.

  Za nowelizacją opowiedziało się 278 posłów, przeciw było 164, a 6 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy oraz poprawki.

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, jest uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Nowela określa zasady zwolnienia z przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

  Zgodnie z nowelizacją wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, nie więcej niż 0,05 ha. Według przepisów aby uzyskać takie zwolnienie właściciel gruntów musiałby zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa. Fakt ten musiałby zostać zgłoszony do urzędu powiatowego, a brak takiego zgłoszenia skutkowałby sankcją karną.

  (ISBnews)

   

 • 14.10, 17:29Sejm za nowelą o rachunkowości, dostosowującą przepisy do nowych technologii 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości, dostosowując przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do nowych możliwości technologicznych i m.in. wprowadzając obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML.

  Za nowelą głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także do tzw. ustawy około-COVID-owej.

  W nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzono obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML, przy czym w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych należy je dodatkowo oznakować przy użyciu języka znaczników Inline XBRL.

  Dla pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości zaproponowano rozwiązania prowadzące do większego ujednolicenia formatów oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych) przez: wprowadzenie obowiązku sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML lub w innym formacie umożliwiającym automatyczne przeszukanie dokumentu, wprowadzenie możliwości znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w XHTML przy użyciu języka znaczników XBRL.

  Nowelizowane przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień dla firm kierowanych przez zarząd, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków.

  Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

  Proponowane zmiany mają także przyczynić się do poprawy komunikacji między Polską Agencją Nadzoru Audytorskiego a firmami audytorskimi. Dodatkowe regulacje dotyczące firm audytorskich obejmują m.in. doprecyzowanie sytuacji, w której nie dochodzi do naruszenia tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta. Uściślone zostały przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Nowela zawiera też regulacje, dot. odbywania w sposób zdalny posiedzeń Agencji Nadzoru Audytowego, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w tym oddawanie głosów w trybie obiegowym poza posiedzeniem.

  (ISBnews)

 • 14.10, 17:25Sejm za przepisami ws. zmian zezwoleń na odstępstwo od warunków tech. pojazdu 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) -  Sejm znowelizował prawo o ruchu drogowym, przekazując dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, a także ujednolicając przepisy dotyczące stosowania ograniczników w pojazdach.

  Za nowelą głosowało 444 posłów, przeciw był 1.

  Celem nowelizacji jest ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach, zawężenie katalogu pojazdów podlegających obowiązkowi zgłaszania stacji kontroli pojazdów wymiany drogomierza celem dokonania odczytu, wprowadzenie takich samych zasad wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego dla wszystkich kategorii od I do V na etapie składania wniosku oraz przekazanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego zadań ministra infrastruktury dotyczących wydawania zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych.

  Przeniesienie kompetencji z poziomu ministra właściwego do spraw transportu na dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jest spowodowane bardzo dużą liczbą wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do Ministerstwa Infrastruktury (średnio 1,4 tys. rocznie).

  Około 800 spraw rocznie jest powiązanych z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (pojazdy nienormatywne). Aktualnie średni czas uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych wynosi około 3 miesięcy.

  Zmienione przepisy prawa ruchu drogowym utrzymują obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w homologowany ogranicznik prędkości, odwołując się do pojazdów kategorii homologacyjnej M2, M3 oraz N2, N3, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. Ponadto uwzględniają także inne pojazdy, które zostały zarejestrowane, odpowiednio przed dniem 1 stycznia 1988 r. lub 1 października 2001 r.

  Przyjęte w noweli rozwiązania umożliwiają przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Zmiana ta obejmuje m.in. budowę aplikacji dostępowej dla TDT oraz API dla tej aplikacji, rozszerzenie zakresu danych po stronie centralnej oraz rozszerzenie zakresu danych w kanałach udostępniania.

  Regulacja ujednolica przepisy dot. obowiązku zgłaszania wymiany drogomierza.  Zakłada, że jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego po wymianie drogomierza ma obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu.

  Jednocześnie nowela wprowadza takie same zasady wnoszenia opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym dla wszystkich kategorii zezwoleń, tj. I–V dotychczas kategoria V była zwolniona z wnoszenia opłat).

  Przewidziany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 r. Wyjątek będą stanowiły regulacje dotyczące przekazania przez Transportowy Dozór Technicznych do centralnej ewidencji pojazdów informacji o wydanych zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów. Te przepisy zaczną obowiązywać z dniem wdrożenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie tych informacji. Termin wdrożenia rozwiązań zostanie określony w komunikacie co najmniej na 3 miesiące przed ich wdrożeniem.

  (ISBnews)

 • 14.10, 17:22Sejm znowelizował prawo łowieckie poszerzając prawo do odszkodowania 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował prawo łowieckie, poszerzając prawo do odszkodowania za szkody łowieckie także o przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie czynności zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody.

  Za nowelą opowiedziało się 445 posłów, przeciw był 1.

  Nowela, której projekt był inicjatywą Senatu, dostosowuje polski system do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r.

  Jak poinformował w trakcie sejmowej debaty pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, w roku łowieckim 2019/2020 zgłoszono ponad 60 tys. szkód,  a w roku łowieckim 2020/2021 - 45 909 szkód.

  Znowelizowany przepis prawa łowieckiego będzie rodził po stronie zespołu szacującego szkody obowiązek ustalenia związku przyczynowego między brakiem zgody na budowę urządzeń przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu a wyrządzoną szkodą.

  Na zmianie prawa łowieckiego skorzystają właściciele i posiadacze gruntów rolnych, którzy odmówili zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom łowieckim. Zyskają oni prawo do odszkodowania za szkody łowieckie, jeżeli szkody te nie będą pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody albo powstaną przy polowaniu.

  (ISBnews)

 • 14.10, 17:18Sejm za przepisami dot. kredytów dla studentów kierunków lekarskich 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, wprowadzającą możliwość kredytowania odpłatnych studiów na kierunku lekarskim i obowiązek późniejszego odpracowania kredytu w publicznej służbie zdrowia.

  Za nowelą głosowało 316 posłów, 4 było przeciwnych, a 128 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone do noweli poprawki.

  Nowelizacja zakłada, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w  uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych).

  Zgodnie z nowelizacją studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie, po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia. Kredytowanie ma odbywać się w transzach wypłacanych przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

  Kredyt ma mieć preferencyjny charakter m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy - możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  Umorzenie kredytu w całości byłoby możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
  - obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia,
  - obowiązku uzyskania w tym okresie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

  Dodatkowo przewidziano możliwość umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy, w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu lekarza po ukończeniu studiów oraz liczby semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne.

  W czasie odbywania studiów, objętych kredytem na studia medyczne, odsetki należne bankowi byłyby pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (Fundusz utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne wydawałby minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki.

  Jak podawało wcześniej Ministerstwo Zdrowia, koszt kształcenia obejmujący okres 6-letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, w zależności od uczelni, od 200 tys. zł do 250 tys. zł.

  Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), skutki finansowe regulacji w okresie pierwszych 10 lat (2021-2030) wyniosą 376,13 mln zł. Zakładając, że kredyt ten będzie funkcjonował w kolejnych latach na tych samych zasadach co wskazane powyżej, w okresie 15 lat (2021-2035) koszty wyniosą 1,3 mld zł, a w okresie 25 lat (2021-2045) ok. 7,77 mld zł.

  Szacunki zaprezentowane w OSR uwzględniają najbardziej szerokie umorzenia kredytów, przy założeniu, że 100% studentów uprawnionych skorzysta z możliwości kredytowania studiów.

  Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia (MZ)  obecnie nie obsadzonych zostaje średnio około 100-110 miejsc na studiach płatnych w języku polskim.

  (ISBnews)

 • 14.10, 15:12Cyfrowa Polska chce przyspieszenia procesu zatrudniania cudzoziemców 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Związek Cyfrowa Polska wnioskuje o zmiany w ustawie o cudzoziemcach w tym m.in o uzupełnienie listy podmiotów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski, w których zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na specjalnych zasadach oraz o nakładanie kar na urzędników, którzy nie będą dotrzymywali terminów rozpatrywania wniosków o pozwolenie na pracę, podał Związek. 

  Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce, przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) uwagi branży w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz wybranych innych ustaw.

  Ustawa o cudzoziemcach określa m.in. zasady i warunki wjazdu cudzoziemców do kraju i pobytu w nim. Reguluje relacje przyjezdnych z urzędami administracji publicznej oraz pracodawcami. Projektowane aktualnie zmiany dotyczyć będą również ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wpłyną na warunki zatrudniania pracowników pochodzących spoza kraju.

  "Wiele firm z naszego rynku boryka się dziś z problemem niedoboru pracowników. Dlatego musimy zadbać o możliwość pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej kadry z zagranicy. Regulacje, które przyśpieszą proces zatrudniania obcokrajowców w kraju, uzyskiwania przez nich pozwolenia na prace, są dla nas kluczowe" - powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, cytowany w komunikacie.

  Branża cyfrowa zwraca uwagę, że projekt przewiduje ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki kraju. Apeluje jednak o udostępnienie listy tych podmiotów i proponuje, by znalazły się na niej te firmy, instytucje oraz organizacje, które podpisały uprzednie porozumienie cenowe z polskim fiskusem. Jak zauważa Związek, porozumienia takie zapewniają sprawne rozliczenia i większe wpływy do budżetu z tytułu podatku CIT. 

  Kanownik, który skierował pismo do MSWiA, jednocześnie przestrzega przed proponowanymi w projekcie zmianami w składaniu wniosków o pobyt czasowy i pracę. Jego zdaniem, mogą one prowadzić do zatorów w urzędach wojewódzkich. 

  "Projekt zakłada, że aby dostać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, nie będzie konieczna ani umowa o pracę ani umowa najmu mieszkania. Może to skutkować ogromnym zwiększeniem liczby wniosków, również w związku z migracją z krajów rozwijających się. Obawiamy się, że taka propozycja nie tylko nie poprawi sytuacji migracyjnej i pracy urzędów, lecz wręcz ją pogorszą" - dodał Kanownik.

  Wśród uwag Związku znalazły się również propozycje korzystnej dla pracodawców rezygnacji z konieczności zmiany decyzji pobytowej, w przypadku nowych warunków zatrudnienia, np. zmiany stanowiska. Branża proponuje również ustalenie kar dla urzędów nieprzestrzegających ustawowo określonych terminów rozpatrywania spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

  (ISBnews)

 • 14.10, 10:30MKiŚ: Projekt ustawy ws. systemu kaucyjnego może trafić do konsultacji w X 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projekt ustawy o systemie kaucyjnym na opakowania może być przekazany do konsultacji publicznych jeszcze w październiku, podał resort.

  "Informujemy, że jesteśmy na ostatnim etapie akceptacji projektu ustawy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Prawdopodobnie jeszcze w październiku projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych" - czytamy w komunikacie.

  We wrześniu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów informację, z której wynika, że rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

 • 14.10, 10:03Rząd chce, by projekt polityki surowcowej państwa opracował pełnomocnik rządu 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Rząd chce, by projekt polityki surowcowej państwa opracował pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej, a nie międzyresortowy zespół, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

  Projekt – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - trafił do uzgodnień.

  "Projektowane rozporządzenie zmienia zakres zadań Pełnomocnika, powierzając mu opracowanie projektu polityki surowcowej państwa" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z obecnym stanem prawnym pełnomocnik opracowuje koncepcję mającą na celu opracowanie Polityki Surowcowej Państwa, natomiast międzyresortowy zespół którym kieruje, opracowuje projekt tej polityki.

  Jak podkreślono w uzasadnieniu rozwiązanie takie nie sprawdza się  w pracach nad opracowywaniem polityki surowcowej państwa, ponieważ trudno jest w ramach organu kolegialnego opracować projekt. Zespół pełni natomiast funkcje doradcze i opiniujące.

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano w lipcu br., że przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw.

  (ISBnews)

 • 13.10, 15:28KE zaproponowała zestaw środków, by zaradzić wzrostom cen energii 

  Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zaproponowała zestaw środków, z których mogą korzystać państwa unijne, aby zaradzić skutkom wzrostu światowych cen energii, poinformowała Komisja. Krótkoterminowe środki krajowe obejmują wsparcie gospodarstw domowych dzięki bonom energetycznym, pomoc państwa dla przedsiębiorstw oraz ukierunkowane obniżki podatków. 

  Komisja zapowiedziała także, że zamierza wspierać inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną, badać możliwe sposoby magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz ocenić obecną strukturę rynku energii elektrycznej.

  "Rosnące światowe ceny energii są poważnym problemem dla UE. Gdy wychodzimy z pandemii i rozpoczynamy ożywienie gospodarcze, ważne jest, aby chronić wrażliwych konsumentów i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Tej zimy Komisja pomaga państwom członkowskim w podjęciu natychmiastowych działań w celu zmniejszenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson, cytowana w komunikacie.

  "Jednocześnie identyfikujemy inne środki średnioterminowe, aby zapewnić, że nasz system energetyczny będzie bardziej odporny i elastyczny, aby wytrzymać wszelkie przyszłe wahania w okresie przejściowym" – dodała.

  W ocenie Komisji, priorytet należy nadać ukierunkowanym środkom, które mogą szybko złagodzić skutki podwyżek cen dla wrażliwych konsumentów i małych przedsiębiorstw . 

  "Środki te powinny być stosowane do wiosny, kiedy sytuacja ma się ustabilizować. Nie należy zakłócać naszej długoterminowej transformacji i inwestycji w czystsze źródła energii" - czytamy także.

  Zaproponowane przez KE krótkoterminowe środki ochrony konsumentów i przedsiębiorstw :

  • Zapewnienie awaryjnego wsparcia dochodu dla konsumentów ubogich energetycznie, na przykład za pomocą bonów lub częściowych płatności rachunków, które mogą być wspierane z przychodów z EU ETS;
  • Autoryzacja tymczasowego odroczenia płatności rachunków;
  • Wprowadzenie zabezpieczeń, aby uniknąć odłączenia od sieci;
  • Zapewnienie tymczasowych, ukierunkowanych obniżek stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji;
  • Zapewnienie pomocy przedsiębiorstwom lub branżom, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa;
  • Zapewnienia przejrzystości i elastyczności rynków międzynarodowych;
  • Zbadanie możliwych zachowań antykonkurencyjnych na rynku energii i zwrócenie się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o dalsze usprawnienie monitorowania zmian na rynku emisji dwutlenku węgla;
  • Ułatwienie szerszego dostępu do umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych i wspieranie ich.

  W ocenie Komisji "przejście na czystą energię jest najlepszym zabezpieczeniem przed szokami cenowymi w przyszłości i należy je przyspieszyć". 

  Podczas gdy tańsze odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w zaopatrywaniu sieci elektroenergetycznej i ustalaniu cen, inne źródła energii, w tym gaz, są nadal potrzebne w czasach zwiększonego popytu, podkreśliła Komisja.

  Zwróciła też uwagę na znaczenie magazynowania gazu. Przypomniała, że UE ma obecnie możliwości przechowywania więcej niż 20% swojego rocznego zużycia gazu, ale nie wszystkie państwa członkowskie posiadają magazyny, a ich wykorzystanie i obowiązki związane z ich utrzymywaniem są różne.

  Zaproponowane przez KE środki średnioterminowe na rzecz niskoemisyjnego i odpornego systemu energetycznego :

  • Zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, renowacje i efektywność energetyczną oraz przyspieszenie aukcji odnawialnych źródeł energii i procesów wydawania pozwoleń;
  • Rozwijanie zdolności magazynowania energii w celu wspierania rozwijającego się udziału odnawialnych źródeł energii, w tym baterii i wodoru;
  • Zwrócenie się do europejskich organów regulacyjnych ds. energii (ACER) o zbadanie korzyści i wad istniejącej struktury rynku energii elektrycznej oraz o przedstawienie Komisji stosownych zaleceń;
  • Rozważenie przeglądu przepisów dotyczących bezpieczeństwa dostaw, aby zapewnić lepsze wykorzystanie i funkcjonowanie magazynowania gazu w Europie;
  • Zbadanie potencjalnych korzyści płynących z dobrowolnych wspólnych zamówień państw członkowskich na zapasy gazu;
  • Ustanowienie nowych transgranicznych regionalnych grup ryzyka gazowego w celu analizowania ryzyka i doradzania państwom członkowskim w zakresie opracowywania ich krajowych planów działań zapobiegawczych i awaryjnych;
  • Zwiększenie roli konsumentów na rynku energii poprzez umożliwienie im wyboru i zmiany dostawców, wytwarzania własnej energii elektrycznej i dołączania do społeczności energetycznych.

  "Środki określone w zestawie narzędzi pomogą w szybkim reagowaniu na obecne skoki cen energii, które są konsekwencją wyjątkowej sytuacji na świecie. Przyczynią się również do przystępnej, sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej dla Europy oraz do większej niezależności energetycznej. Inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną nie tylko zmniejszą zależność od importowanych paliw kopalnych, ale także zapewnią bardziej przystępne ceny hurtowe energii, które będą bardziej odporne na globalne ograniczenia dostaw"- czytamy  komunikacie.

  UE, podobnie jak wiele innych regionów na świecie, odnotowuje obecnie gwałtowny wzrost cen energii. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonego światowego zapotrzebowania na energię, a w szczególności na gaz, ponieważ ożywienie gospodarcze po apogeum pandemii COVID-19 nabiera tempa. W 2021 r. europejska cena dwutlenku węgla również gwałtownie wzrosła, ale w mniejszym tempie niż ceny gazu. Wpływ wzrostu cen gazu na cenę energii elektrycznej jest dziewięciokrotnie większy niż wpływ wzrostu cen emisji dwutlenku węgla.

  Stanowisko Komisji i zestaw narzędzi mają zostać dzisiaj przedstawione posłom do Parlamentu Europejskiego i ministrom ds. energii. 

  (ISBnews)

 • 13.10, 13:40Koszt budowy zabezpieczenia granicy z Białorusią to ponad 1,6 mld zł wg OSR 

  Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Koszt budowy bariery, służącej ochronie granicy państwowej z Białorusią to 1 615 mln zł w ciągu dwóch lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Projekt ten wczoraj został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił już do Sejmu.

  "Skutki finansowe związane z budową bariery zostały skalkulowane w wysokości 1 615 mln zł na podstawie zebranego doświadczenia i uwarunkowań rynkowych w tym zakresie w następujących wielkościach: - budowa fizycznej bariery na kwotę 1 500 mln zł; - urządzenia techniczne (perymetria) na kwotę 115 mln zł" - czytamy w OSR.

  Wydatki związane z budową bariery zostaną pokryte z budżetu państwa w drodze zwiększenia w 2021 r. budżetu Straży Granicznej o dodatkowe środki finansowe wysokości 1 115 mln zł, a także w 2022 r. ze środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 500 mln zł.

  Skutki finansowe związane z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości nie są możliwe do jednoznacznego wyliczenia, ponieważ są one zależne, w szczególności, od liczby i wartości nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji i długości odcinków granicy, na których zostanie zbudowana bariera, podano także.

  Wydatki związane z wypłatą odszkodowań zostaną pokryte przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

  Inwestorem realizującym inwestycję będzie Komendant Główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Pełnomocnika do spraw budowy zabezpieczenia granicy państwowej.

  (ISBnews)

 • 13.10, 13:01KFP przeciw poprawce, zwiększającej wydatki NFZ o 6,3 mld zł w budżecie na br. 

  Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie poprawki Senatu do  nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającej zwiększenie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 6,3 mld zł.

  W trakcie prac senackich do noweli budżetu na 2021r. wprowadzono poprawkę, zakładającą przesuniecie 6,3 mld zł z działu budżetu: obrona narodowa (ze środków na modernizację armii) na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dzisiaj sejmowa Komisja opowiedziała się za odrzuceniem tej poprawki (poprawkę poparło 17 posłów sejmowej komisji, przeciw było 23).

  Jednocześnie była też przeciwna kilku poprawkom do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, w tym poprawce nakładającej na rząd obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji wykonania wydatków niewygasających i  przekazania go Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli do 31 stycznia roku następującego po roku, którego ten wydatek dotyczył.

  Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok, zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

  Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

  W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

  Nowela zakłada m.in., że środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

  (ISBnews)

 • 12.10, 16:14KFP ma przyjąć sprawozdanie o projekcie budżetu na 2022 r. do 3 grudnia br. 

  Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Komisja Finansów Publicznych (KPF) ma przyjąć sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 najpóźniej do 3 grudnia 2021 r., wynika z harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022.

  "Terminy posiedzeń Komisji Finansów Publicznych będą podawane w miarę napływania opinii komisji branżowych. W harmonogramie termin dostarczenia tych opinii przez komisje branżowe to jest dzień 5 listopada" - powiedział przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk (PiS).

  Dodał, że jeżeli opinie napłyną przed tym terminem, posiedzenia komisji będą zwoływane wcześniej.

  "Opinie poszczególnych komisji branżowych będą rozpatrywane przez Komisję Finansów Publicznych do 26 listopada, a przyjęcie sprawozdania komisji o projekcie ustawy budżetowej najpóźniej do 3 grudnia 2021r." – powiedział także. 

  Na jutro zaplanowane jest na forum Sejmu pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

  (ISBnews)

 • 12.10, 15:08Wiewióra, MF: Trwają prace nad mechanizmem korekcyjno-wyrównawczym dochodów JST  

  Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów pracuje nad uwzględnieniem potrzeb wydatkowych w mechanizmie wyrównawczo-korekcyjnym dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST), poinformował dyrektor departamentu finansów samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (MF) Marek Wiewióra.

  "W Ministerstwie Finansów, wspólnie zresztą ze stroną samorządową, trwają prace nad mechanizmem uwzględnienia potrzeb wydatkowych w mechanizmie wyrównawczo-korekcyjnym. […] Bo trzeba mieć świadomość, że ten mechanizm nie jest doskonały. On generalnie opiera się i uwzględnia zróżnicowanie potencjału dochodowego samorządów, ale nie uwzględnia zróżnicowanych potrzeb wydatkowych, zróżnicowania kosztów zadań, nie uwzględnia m.in. specyfiki dużych miast, miast na prawach powiatu" - powiedział Wiewióra w trakcie dyskusji na forum podkomisji stałej finansów samorządowych.

  Podkreślił, że miasta na prawach powiatu "mają trochę większy zakres odpowiedzialności, ale też inną bazę podatkową, inne natężenie problemów społecznych".

  Dodał, że Ministerstwo Finansów bazuje na wcześniejszych efektach współpracy z Bankiem Światowym w tym zakresie.

  "Chcemy zlikwidować pewne oczywiste dysfunkcje tego systemu, takie jak to, że samorząd dokonujący wpłat Janosikowego, po dokonaniu wpłat jest beneficjentem środków pochodzących z tych wpłat, jak też takie oczywiste przypadki, że samorząd po dokonaniu wpłat jest mniej zamożny per capita niż samorząd będący beneficjentem tych wpłat" - dodał.

  W jego ocenie, system wyrównawczy powinien "spłaszczać różnice w dochodach samorządowych, ale nie powinien zmienić hierarchii, kolejności w ich poziomie".

  "Zamierzamy wspólnie ze stroną samorządową pracować nad wyeliminowaniem tych, już wydaje się nielicznych, dysfunkcji obecnego systemu" - zaznaczył.

  Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego znajduje się obecnie na etapie prac parlamentarnych. Zakłada przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego środków na uzupełnienie subwencji. Środki te mają być dystrybuowane na podstawie algorytmu, opierającego się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w PIT planowanych na rok 2022.  Podział ma uwzględniać również poziom zamożności JST.

  Planowane jest wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej, tzw. części rozwojowej, która nie traciłaby przymiotu subwencji i mogłaby być wykorzystana na wszelkie zadania JST i traktowana w ich budżetach jako dochód bieżący.

  Część rozwojowa subwencji ma składać się z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa przysługiwałaby każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział następowałby proporcjonalnie do liczby mieszkańców z określeniem kwot minimalnych i maksymalnych. Premia aktywizująca -  tym JST, których wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymywałyby się powyżej przeciętnej. Premiera inwestycyjna z kolei - JST, w których procentowy wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca byłby wyższy niż średnia.

  (ISBnews)

 • 12.10, 09:54EY: 89% firm dostrzega korzyści dyrektywy o sygnalistach, 9% deklaruje gotowość 

  Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - W Polsce 89% firm dostrzega korzyści dla swojego biznesu z wdrożenia przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów, głównie z zakresu ograniczenia ryzyka, ale jedynie 9% deklaruje pełną  gotowość na jej wdrożenie, wynika z badania przeprowadzonego przez EY. Spółki oceniają, że opracowanie odpowiednich kanałów zgłaszania nieprawidłowości zmniejszy ryzyko związane z reputacją, potencjalne straty finansowe oraz ryzyko prawne.

  Na możliwość ograniczenia ryzyka reputacyjnego wynikającego ze zgłoszeń zewnętrznych wskazało 42% ankietowanych firm, na możliwość ograniczenia potencjalnych strat finansowych 37%, a 36% - na możliwość ograniczenia ryzyka prawnego.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w zakresie w jakim odnosi się do firm dużych (powyżej 250 pracowników) ma zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do dnia 17 grudnia 2021 roku. W przypadku firm średnich (od 50 do 250 pracowników) termin ten mija 17 grudnia 2023r.

  Z badania wynika, ze tylko 9% badanych firm deklaruje pełną gotowość na stosowanie przepisów dyrektywy, ale żadna z nich nie spełnia na ten moment tzw. "standardu minimum". 49% spółek nie udostępniło dotychczas sygnalistom żadnego kanału zgłoszeń, a z 5% rozpoczęło szkolenia pracowników. Co trzecia firma (34%) przyznała, że nie będzie gotowa do 17 grudnia 2021 roku.

  Jedynie 14% firm przekazało informacje do jakich instytucji i organów zewnętrznych mogą się zwrócić, a 19% udostępniło poufne kanały zgłoszeń partnerom biznesowym. Mechanizmy ochrony sygnalistów wdrożyło 23% badanych spółek. Tylko w 45% spółek została wyznaczona osoba do obsługi zgłoszeń sygnalistów.

  Za taki stan rzeczy może odpowiadać - zdaniem associate partnera w EY Jarosława Grzegorza - brak odpowiedniej kultury organizacyjnej i brak wdrożenia unijnych przepisów.

   "W ciągu dwóch miesięcy może być trudno taką kulturę zbudować, ale to nie znaczy, że nie trzeba zaczynać tego procesu. Bo jeżeli nie zbudujemy tego zaufania wewnątrz, to sygnaliści pójdą na zewnątrz. 1/3 firm deklarowała [we wrześniu, kiedy badanie było prowadzone] że nie zdąży" - powiedział associate partner w EY Jarosław Grzegorz.

  Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, przyjęcie przez rząd projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa planowane jest na IV kw.

  "Są oczekiwania są, że ustawa zostanie uchwalona i przejdzie przez parlament jeszcze przed 17 grudnia, ale ze względu na fakt, że jest wiele innych projektów związanych z Polskim Ładem, nie wiemy, na ile ta ustawa będzie priorytetem dla ustawodawcy. Nie wiemy też, jakie będzie vacatio legis. Teoretycznie ta dyrektywa obowiązuje już od grudnia wszystkie firmy, zatrudniające powyżej 250 osób" - powiedział partner EY Mariusz Witalis.

  Zarówno dyrektywa, jak i założenia do ustawy wskazują trzy ścieżki potencjalnego sygnalizowania naruszeń. Sygnalista może przekazać informację korzystając z kanałów wewnątrz organizacji, może skorzystać z kanału na poziomie instytucji państwowej (w polskim systemie prawnym informacjami od sygnalistów ma zajmować się Rzecznik Praw Obywatelskich), a może także do mediów. Do mediów może zwrócić się tylko w ściśle określonych sytuacjach, jak np. zagrożenie interesu publicznego, nieodwracalna szkoda, skażenie wielkich rozmiarów.

  "Spodziewamy się, że rzeczywisty wybór będzie dokonywał się między zgłoszeniami zewnętrznymi a tymi wewnętrznymi" - podkreślił Jarosław Grzegorz.

  Jak wynika z badania, 60% organizacji planuje udostępnić więcej niż jeden kanał zgłoszeniowy, 7% natomiast planuje pozostać przy jednym kanale. Najczęściej wybieranymi w Polsce kanałami zgłoszeń pozostają adres mailowy do przedstawiciela organizacji (wskazuje na nią 53% respondentów|) oraz wewnętrzna linia telefoniczna (41% badanych). Ponad połowa spółek (51%) deklaruje wybór kanałów, obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne.

   "Z badania wynika, że co piąta firma (19%) ma te kanały opracowane dla osób spoza firmy, a jedynie 12% deklaruje, że tych zgłoszeń zewnętrznych może się spodziewać. […] Firmy nie dostrzegają pewnego ryzyka. Bo [przy braku odpowiednich kanałów wewnątrz firmy], jeżeli sygnalista będzie miał cień wątpliwości czy zgłosić się wewnątrz organizacji, czy na zewnątrz, to jest duże ryzyko, że skieruje swoje kroki na zewnątrz" - podkreślił Jarosław Grzegorz.

  Dodał, że brak odpowiednich mechanizmów może w konsekwencji prowadzić do strat w zakresie reputacji.

  Zgodnie z dyrektywą, sygnalistą może być nie tylko pracownik, ale także współpracownicy i pracownicy podwykonawców, dostawców, wolontariusze, czy kandydaci do pracy, co w praktyce oznacza, że firmy będą musiały trafić z przekazem nie tylko do pracowników, ale i szerokiego grona współpracowników.

  Dyrektywa nakłada na pracodawcę obowiązek przygotowania takich kanałów przyjmowania zgłoszeń, które gwarantowałyby poufność i anonimowość osoby dokonującej zgłoszenia, zachowania należytej staranności w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania oraz przekazania informacji zwrotnych oraz przekazania sygnaliście informacji zwrotnych w rozsądnym, nie dłuższym niż 3 miesiące terminie. Pracodawca - zgodnie z dyrektywą - ma obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz zapewnić ochronę sygnalistom.

  Zdaniem Jarosława Grzegorza, spółki realistycznie wskazały na wyzwania dotyczące terminów, wynikających z dyrektywy. Blisko co druga badana firma (45%) obawia się, że nie dotrzyma terminu dotyczącego informacji zwrotnej dla sygnalisty, a co trzecia (36%) wykazania należytej staranności w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

  Zarząd co drugiej firmy deklaruje powierzenie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń więcej niż jednej jednostce organizacyjnej. Najczęściej angażowane są działy HR (50%) oraz funkcja compliance (28%). Działy prawne zostały wskazane w co piątej badanej spółce (22%).

  "Nieco nas zaskoczyło, że działy prawne zostały wskazane dopiero w co piątej spółce jako te, które będą zaangażowane w przyjmowanie, rozpatrywanie zgłoszeń. Bo to może wskazywać na pewnego rodzaju niedoszacowanie i niedogłębne zrozumienie wielowymiarowości tego procesu.  One najczęściej się pojawiają już na etapie końcowym, jak już jest przeprowadzone dochodzenie, powstał raport, trzeba dokonać analizy, co to oznacza i dla spółki i dla zarządzających, niemniej jednak dobrą praktyką jest zaangażowanie prawników od samego początku" - podkreślił Jarosław Grzegorz.

  Wskazał na potrzebę identyfikowania ryzyk dla firmy na początku procesu, a nie post factum.

  Badanie EY, sprawdzające gotowość firm do wdrożenia wymogów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów przeprowadzono wśród 150 firm.  

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 15:54Naczelna Rada Lekarska opowiada się za wyższą akcyzą na papierosy 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Samorząd lekarski ponownie zabiera głos w sprawie projektu zmiany stawek na wyroby tytoniowe, podkreślając, że wyższe stawki powinny dotyczyć przede wszystkim papierosów, które są najbardziej szkodliwym z wyrobów z nikotyną. To one również - jak przypominają lekarze - są odpowiedzialne za epidemię palenia na świecie. W liście otwartym do ministra zdrowia, ministrów finansów, funduszy i polityki regionalnej lekarze apelują o ograniczenie palenia wśród młodzieży.

  "Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80. tysięcy ludzi w Polsce, tyle samo osób straciło dotychczas życie z powodu pandemii SARS-CoV-2" - napisała Naczelna Rada Lekarska (NRL) w liście.

  Naczelna Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie sygnałami płynącymi z Forum Akcyzowego, które w tym tygodniu ma przedstawić swoje propozycje dotyczące zmian stawek.

  "Samorząd lekarski obawia się, że agresywne działania koncernów tytoniowych mogą doprowadzić do pozostawienia akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie. Należy przypomnieć, że ostatnia istotna podwyżka tego podatku o 40% miała miejsce w 2009 roku i pozwoliła zasilić budżet państwa kwotą rzędu 2,6 mld zł" - czytamy dalej.

  Prezydium Rady przypomina, że próby walki z paleniem trwają od lat, a mimo to skala zjawiska nie maleje. Lekarze przywołują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że tanie papierosy mają największy wpływ na liczbę palących wśród nieletnich, bo ponad połowa młodych (52,4%) zaczyna przygodę z nałogiem od papierosa.

  Podobne do najnowszego apelu NRL głosy pojawiały się w czasie ostatniego, wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Zdrowia i Finansów Publicznych.

  Poseł Tomasz Latos (PiS) podkreślał, że spośród wyrobów tytoniowych najbardziej szkodliwe są wyroby tradycyjne. "Należałoby zrobić wszystko, aby maksymalnie ograniczyć ich spożycie" - powiedział Latos podczas posiedzenia dotyczącym wpływu stawek akcyzowych na dochody budżetu i zdrowie Polaków. Szef sejmowej Komisji Zdrowia podkreślał też, że w kontekście wyrobów tytoniowych należy różnicować to, co jest najbardziej szkodliwe od tego, co szkodzi mniej.

  Podobnego zdania byli również obecni na Komisji przedstawiciele polskiego środowiska lekarskiego. W ich ocenie, przebadane produkty alternatywne mogą zmniejszać szkody zdrowotne spowodowane dalszym paleniem papierosów. Akcyza, jako podatek realizujący również funkcję zdrowotną, powinna według nich uwzględniać fakt mniejszej szkodliwości alternatyw w porównaniu z papierosami.

  W piątek, 8 października, Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy akcyzowej, który między innymi przewiduje radykalną podwyżkę stawki akcyzy na podgrzewany tytoń i kosmetyczną zmianę stawki na papierosy tradycyjne. Według oceny skutków regulacji (OSR) przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, akcyza na tytoń do podgrzewania wzrośnie od przyszłego roku o 1 zł, a na papierosy o 0,3 zł. Jednocześnie resort przyznaje, że pensje Polaków wzrosły w ostatnich latach o ponad 30%, pozwalając w ciągu ostatnich 4 lat kupić prawie 60 paczek najtańszych papierosów więcej. Konsultacje w sprawie nowelizacji trwają do piątku. W czwartek ma zakończyć się Forum Akcyzowe dla branży tytoniowej.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 14:31MKiŚ: Planowana nowela prawa geologicznego ma zwiększyć pewność inwestowania 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Planowana nowelizacja przepisów prawa geologicznego i górniczego ma doprowadzić do stanu, w którym wszelkie ograniczenia w zabudowie i gospodarowaniu przestrzennym związane z ochroną złóż kopalin wynikałyby z aktów planistycznych, poinformowało Ministerstwo Klimaty i Środowiska (MKiŚ)

  Planowana nowelizacja ma być filarem polityki surowcowej państwa.

  "Celem nowelizacji jest m.in. doprowadzenie do stanu, w którym ewentualne ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu nieruchomości związane z ochroną złóż kopalin będą wynikały z treści aktów planistycznych, co zwiększy pewność inwestowania" - czytamy w komunikacie.  

  Wprowadzone zostaną ułatwienia w zakresie wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30m oraz do 5m3 na dobę - będą one podlegały przepisom ustawy wyłącznie na terenie obszarów górniczych utworzonych w celu wydobywania  wód leczniczych oraz solanek, podano także.

  Przygotowana nowelizacja z jednej strony odpowiada na zgłoszone potrzeby uproszczenia procesu inwestycyjnego, z drugiej zaś wybiega w przyszłość, przygotowując ramy prawne transformacji energetycznej, w tym otwarcie możliwości skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla nowych regionów.

  Wprowadzone zmiany zabezpieczą dostęp do surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki. Nowelizacja pozwoli też na skuteczniejszą realizację zadań państwa w obszarze geologii, czytamy dalej.

  Zakładane korzyści dla przedsiębiorców obejmą m.in. ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, uproszczenie i przyspieszenie postępowań, ograniczenie obowiązków informacyjnych oraz umożliwienie ich realizacji w postaci elektronicznej. Zmiany przyczynią się również do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.

  Rząd planuje przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw. Ma ona zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego obecnie i w perspektywie wieloletniej.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 13:42GPW postuluje objęcie przepisami dot. crowdfundingu także spółek z o.o. 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postuluje objęcie przepisami planowanej ustawy crowdfundingowej także spółek z o.o., wynika z opinii GPW do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) podano, że opinia ta została "przyjęta kierunkowo".

  Projekt został skierowany do ponownych konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do 22 października.

  Giełda "poddaje pod rozwagę skorzystanie - w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 - z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"- czytamy w opinii GPW.

  Podkreśliła ona, że wprowadzenie tego rozwiązania wymaga usunięcia z KSH obecnych ograniczeń formalnych, zwłaszcza dokonanie zmian w treści art. 180 KSH, który ustanawia wymóg notarialnego poświadczenia podpisów przy zbywaniu udziałów (§ 4) oraz art. 174 KSH, z którego wynika zakaz wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółce z o.o. (§ 6).

  Obecne regulacje - w ocenie GPW - te w istotny sposób utrudniają tej kategorii podmiotów możliwość korzystania z atrakcyjniejszej od kredytu bankowego, czy emisji obligacji formy finansowania, jaką są coraz popularniejsze zbiórki publiczne, podkreśliła GPW.

  W przypadku, gdyby ustawodawca nie chciał otwierać drogi do finansowania w formie crowdfundingu dla wszystkich spółek z o.o. GPW postuluje wprowadzenie rozwiązań pośrednich, poprzez np: (i) wprowadzenie wymogu przekształcenia się w spółkę akcyjną po skutecznym pozyskiwaniu przez spółkę z o.o. funduszy na dalszy rozwój (np. w określonym okresie) lub (ii) umożliwienie korzystania z tej formy finansowania jedynie większym podmiotom (np. o określonej wartości kapitału zakładowego).

  Jak wynika z informacji na stronach RCL, opinia GPW do projektu została "przyjęta kierunkowo".

  Spółka z o.o. to najpopularniejsza, po jednoosobowej działalności gospodarczej, forma prawna prowadzenia działalności w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2019 r. powstało 33 117 spółek z o.o. podczas gdy w przypadku spółek akcyjnych były to 243 nowe podmioty.

  Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie warunków do przestrzegania rozporządzenia 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wdrożenie dyrektywy 2020/1504 z 7 października 2020 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.  Projekt nakłada na operatorów platform crowdfundingowych obowiązek wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddanie ich nadzorowi KNF.

  Projektowana ustawa ma przyznać KNF uprawnienia nadzorcze m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców, wprowadzić odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą. Ma też uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych - w przypadku ofert publicznych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum.

  Od 10 listopada 2023 r. podwyższony ma zostać podwyższony z 2,5 mln euro do 5 mln euro próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

  Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 10:40Podwyżka akcyzy zwiększy wpływy budżetu o 2 mld zł w 2022, 103,7 mld zł w 10 lat 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że podwyżki akcyzy na używki (alkohole i papierosy) zwiększy dochody budżetu państwa o 2,03 mld zł w samym 2022 r. i łącznie o 103,7 mld zł w okresie 10 lat, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Przewidywane dochody z tytułu zmian podatkowych w 2023 r. to 4,49 mld zł, w 2024 r. - 6,67 mld zł. W 2027 r. przewidywane jest osiągnięcie 14,02 mld zł dochodów i taki poziom ma zostać utrzymany w każdym z kolejnych lat, podano w OSR.

  Ustawa przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10% w 2022 r. i co roku o 5% w latach 2023-2027.

  Zakładane jest też podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

  Od 2022 r. planowane jest wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia.

  Podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie nastąpi poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100% od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10% a w latach 2023-2027.

  Resort proponuje podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10% w latach 2023-2027.

  "Podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy spowoduje ograniczenie podaży najtańszych papierosów palonych m.in. przez nieletnich (w 2020 r. papierosy sprzedawane poniżej średniej ważonej detalicznej ceny papierosów (WAP) stanowiły ok. 49% rynku)" - czytamy w OSR.

  "Z kolei wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy dla tytoniu do palenia służy ograniczeniu zaniżania cen tytoniu do palenia co przekłada się na zmniejszenie opodatkowania wyrobów nowatorskich. WAP dla tytoniu do palenia ma wpływ na wysokość akcyzy od wyrobów nowatorskich. Wyroby nowatorskie są traktowane m.in. przez młodzież jako substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego wzrost stawki akcyzy o 100% w 2022 r. i w latach 2023-2027 co roku o kolejne 10% na wyroby nowatorskie z jednoczesnym wprowadzeniem minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia powinien doprowadzić do ograniczenia palenia wśród nieletnich. Wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia spowoduje również większą przewidywalność wpływów budżetowych" - czytamy dalej.

  Jak podkreślił resort, podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod uwagę czynnik inflacyjny bez podwyższenia stawek akcyzy przystępność cenowa napojów alkoholowych cały czas by rosła.

  "Istotnym impulsem do wprowadzenia podwyżek jest zwiększająca się z roku na rok siła nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, i tak: w przypadku wódki (w 2015 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 83 litry wódki, a w 2020 już na ponad 107 litrów), w przypadku piwa (w 2002 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 836 butelek, a w 2020 już na 1787 butelek), w przypadku papierosów (w 2016 średnie wynagrodzenie wystarczało na 320 paczek, a w 2020 już na 377 paczek)" - wskazano dalej w dokumencie.

  Podwyższenie stawek akcyzy na tytoń do palenia i papierosy począwszy od 2023 ma przede wszystkich ograniczyć spożycie ww. wyrobów przez konsumentów w tym szczególnie przez osoby nieletnie, podkreślono także.

  Podwyżki ww. wyrobów mają również zniwelować skutki inflacji jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów.

  W przypadku zmian indeksacyjnych dla papierosów (wzrost o 10% r/r) uwzględniono kryterium potrzeby dojścia do wysokości nowej stawki minimalnej dla papierosów. Obecna stawka w przeliczeniu na euro wynosi łącznie 104,09 EUR/1000szt. Po 5 latach obowiązywania mapy drogowej poziom łącznego opodatkowania papierosów wyniesie ok. 150 euro/1000 szt. W Niemczech, już w 2026 r., poziom łącznego opodatkowania przekroczy 200 euro/1000 szt. Projekt legislacyjny zmienianej dyrektywy pojawi się na początku 2022 r., podano też w OSR.

  (ISBnews)