ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 16.10, 17:18Rząd chce usprawnić zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra środowiska. Nowe regulacje mają na celu przyspieszenie wydatkowania środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Nowe regulacje umożliwią realizację i monitorowanie projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji po 31 grudnia 2012 r., m.in. przez wprowadzenie mechanizmu refinansowania z Rachunku Klimatycznego kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkie odpowiedniki. Chodzi o udzielenie przez te fundusze dofinansowania ze środków innych niż Rachunek Klimatyczny przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska" - głosi komunikat.

  Ponadto uproszczone będą zasady monitorowania projektów oraz raportowania informacji dotyczących wydatkowanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych.

  "Rezultatem tych zmian będzie przyspieszenie wydatkowania środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym. Zaproponowane rozwiązania wpłyną korzystnie na zwiększenie inwestycji chroniących środowisko. Istotne jest również to, że nowe przepisy zmniejszają obciążenia organizacyjne i finansowe beneficjentów dotyczące monitorowania i raportowania danych o postępach w realizacji programów/projektów dofinansowywanych środkami z Rachunku Klimatycznego" - czytamy dalej.

  Jak podało CIR, najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy dotyczą m.in.: ujednolicenia systemu monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji, ograniczenia i zmniejszenia obciążeń organizacyjnych i finansowych beneficjentów programów, dopuszczenia możliwości refinansowania z rachunku klimatycznego kosztów własnych poniesionych przez NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie na realizację programów/projektów związanych z ochroną środowiska (np. ograniczenie lub unikanie krajowej emisji gazów cieplarnianych, działania adaptacyjne do zmian klimatu oraz inne działania związane z ochroną powietrza). Nowe przepisy przewidują też doprecyzowanie możliwości udzielania przez NFOŚiGW dofinansowania ze środków innych niż zgromadzone na Rachunku Klimatycznym na uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta w celu "domknięcia" programu lub projektu.

  Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30% wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6%. W tym samym czasie  PKB w Polsce zwiększył się o 70%. Nadwyżki limitów Polska sprzedawała już ośmiokrotnie.

  Środki ze sprzedaży jednostek AAU mają być przeznaczane na: biogazownie rolnicze, ciepłownie i elektrociepłownie na biomasę, a także budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej (OZE). Z zysków handlu jednostkami AAU ma być także finansowane zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 16.10, 16:45Rząd przyjął założenia ustawę węglowodorowej z 40-proc limitem podatków 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia kierunkowe regulacji w sprawie wydobycia węglowodorów, w tym ze złóż niekonwencjonalnych, przedłożone przez ministra środowiska. Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od branży wydobywczej wyniosą ok. 40% zysków brutto, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

  "Wydobycie gazu i ropy będzie opodatkowane. Podatki obejmą każdy typ złóż, każdego rodzaju gaz i każdy podmiot wydobywający. Przewidziano wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5% dla gazu i 10% dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25% od nadwyżki przychodów nad wydatkami" - głosi komunikat.

  "Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od branży wydobywczej wyniosą ok. 40% ich zysków brutto (szacunki oparto na wyliczeniach amerykańskich)" - czytamy dalej. Zyski z podatków i opłat zasilą budżety państwa i samorządów terytorialnych, podało CIR.

  Według informacji dzisiejszej "Rzeczpospolitej", łączne obciążenia koncernów wydobywających węglowodory w założeniach o ustawy przewidziano na poziomie 45% dochodów firmy w porównaniu np. do 78% w Norwegii i ok. 60% w Wielkiej Brytanii.

  Rząd przewiduje powołanie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE).

  "Nadzór nad NOKE będzie sprawował minister skarbu państwa. Będzie to strategiczna spółka Skarbu Państwa (w 100%). NOKE będzie miało prawo pierwokupu w ramach wtórnego obrotu koncesjami, na zasadach rynkowych. Zyski NOKE będą przekazywane do budżetu państwa i Węglowodorowego Funduszu Pokoleń" - czytamy dalej w komunikacie.

  W założeniach przewidziano m.in. także zmiany w systemie koncesyjnym. Przewidują one doprecyzowanie i uszczegółowienie praw i obowiązków, jakie zawierać będzie koncesja na rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów, w tym kwestie nadzoru państwa nad wtórnym obrotem koncesjami (prawo pierwokupu koncesji, możliwość odsprzedaży tylko podmiotom prekwalifikowanym), podano w komunikacie.

  W przypadku już udzielonych koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych, "posiadacz koncesji poszukiwawczej zachowa prawo pierwszeństwa do uzyskania koncesji na wydobywanie po prawidłowym przygotowaniu dokumentów geologicznych". Posiadacz koncesji poszukiwawczej będzie miał możliwość dobrowolnego zaproszenia Skarbu Państwa do udziału w konsorcjum wydobywczym. "Skarb Państwa będzie mógł uczestniczyć w takim konsorcjum przez nową spółkę – Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych NOKE" - czytamy w komunikacie.

  W przypadku nowych koncesji wprowadzona zostanie procedura prekwalifikacji podmiotów dopuszczonych do przetargów na koncesje rozpoznawczo-wydobywcze węglowodorów. Rząd chce zlikwidować obowiązek posiadania koncesji dla etapu prac poszukiwawczych, polegających na badaniach powierzchniowych (bez odwiertów). Zniesiona zostanie przy tym zasada pierwszeństwa do koncesji rozpoznawczo-wydobywczej po zakończeniu prac poszukiwawczych.

  Państwowy Instytut Geologiczny podał na początku tego roku, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m. sześc. W ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m. sześc.). Pierwsze wydobycie gazu z łupków spodziewane jest w 2014-2015 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 16.10, 15:55PSEW: Raport PwC nt. opłacalności OZE ma być gotowy w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Opracowywany przez firmę doradczą PwC raport na temat opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) powinien być gotowy w przyszłym tygodniu, poinformował agencję ISBnews Arkadiusz Sekściński, wicedyrektor Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

  "W przyszłym tygodniu powinien być gotowy raport PwC nt. OZE" - powiedział ISBnews Sekściński. Dodał, że raport będzie prezentowany na pewno oficjalnie na Forum Energetyki Wiatrowej 20 listopada.

  "Pierwotnie mieliśmy prezentować raport PwC 10 października, ale MG 4 bm. opublikowało nową wersję ustawy i raport w związku z tym musi być aktualizowany" - podkreślił.

  Według wicedyrektora PSEW, raport będzie prezentował opłacalność inwestycji w farmy wiatrowe w związku z nowym projektem ustawy o OZE.

  Sekściński podkreślił, że raport choć zlecony przez PSEW jest niezależnym raportem PwC. "Spodziewam się, że znajdzie się w nim szereg aspektów i wątpliwości związanych z projektem ustawy o OZE, który pogarsza istotnie warunki inwestycji w segmencie wiatrowym energetyki" - powiedział.

  Według niego, najważniejsze postulaty PSEW to przywrócenie indeksacji inflacją opłaty zastępczej, która determinuje wartość zielonego certyfikatu oraz ochrona inwestycji zrealizowanych i w toku, gdyż przepisy przejściowe nie chronią w wystarczający sposób takich inwestycji.

  "Trzeci element to konieczność wprowadzenia ograniczenia podaży świadectw pochodzenia [zielonych certyfikatów]" - dodał. PSEW uważa, że powinien być wprowadzony jeden z proponowanych przez stowarzyszenie mechanizmów sprawdzonych w innych krajach, a nie tylko monitorowanie cen certyfikatów.

  Także inna organizacja - Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO) - oczekuje korekty niektórych proponowanych przepisów, gdyż w jego ocenie stanowią one zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku OZE w Polsce.

  Według SEO, w przygotowanym przez resort gospodarki projekcie powinien znaleźć się przede wszystkim zapis o waloryzacji opłaty zastępczej i ochrona praw nabytych inwestorów.

  SEO postuluje też, aby w przypadku spadku ceny zielonych certyfikatów poniżej 90% wartości opłaty zastępczej dochodziło do interwencji przez kupno tych walorów. W wersji ministerialnej przyjęto poziom 75%.

  Stowarzyszenie podkreśla też konieczność konsultacji zapisów nowej ustawy z przedstawicielami sektora bankowego zwłaszcza w zakresie opłacalności projektów oraz możliwości ich finansowania.

  Dwa tygodnie temu wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak informował ISBnews, że po uzgodnieniach międzyresortowych nie ma istotnych zmian w projekcie ustawy o OZE i po akceptacji projektu przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zajmie się nim stały Komitet Rady Ministrów, a potem rząd, by ostatecznie znalazł się w Sejmie.

  Nowy system przewiduje niezmienne wsparcie przez 15 lat dla instalacji OZE od momentu przekazania do użytkowania i 5 lat przy współspalaniu z udziałem biomasy oraz zachowanie dotychczasowych zasad wsparcia dla działających instalacji OZE i likwidację dla jednostek zamortyzowanych.

  Według projektu, wsparcie dla poszczególnych OZE ma być zróżnicowane - od ok. 80 zł za produkcję 1 MWh energii w tzw. współwspalaniu do ok. 800 zł w przypadku 1 MWh energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej. Zróżnicowanie wsparcia uwzględnia różny koszt budowy instalacji i jej eksploatacji.

  Marcin Zaremba

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 16.10, 10:23SEO domaga się skorygowania niektórych zapisów projektu ustawy o OZE 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO) pozytywnie ocenia zaangażowanie resortu gospodarki w stworzenie nowych przepisów w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE), w ramach tzw. trójpaku trzech ustaw, to jednak oczekuje korekty niektórych proponowanych przepisów, gdyż w jego ocenie stanowią one zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku OZE w Polsce, poinformowali przedstawiciele SEO. Dodatkowo, przedłużające się prace na projektem i brak ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących tych przepisów, powodują wstrzymanie szeregu projektów z segmentu OZE, co może uniemożliwić osiągnięcie przez Polskę wymaganego przez UE poziomu udziału energii z OZE.

  "W przygotowanym przez MG projekcie powinien znaleźć się zapis o waloryzacji opłaty zastępczej. Ponadto brak jest w nim ochrony praw nabytych inwestorów" - powiedział agencji ISBnews wiceprezes SEO Robert Kuraszkiewicz, dodając, że są to chyba najistotniejsze postulaty SEO.

  Stowarzyszenie uważa, że opłata zastępcza (tj. kara za brak energii odnawialnej w portfelu sprzedawanej energii), a za tym wartość zielonych certyfikatów, powinna być waloryzowana wskaźnikiem inflacji konsumenckiej (CPI). "Brak jakiejkolwiek waloryzacji opłaty zastępczej powoduje wzrost ryzyka inwestycyjnego. Należy wziąć pod uwagę nagły wzrost inflacji, powodujący całkowity brak rentowności inwestycji w OZE. Brak waloryzacji powoduje, że realna wartość opłaty zastępczej może radykalnie spaść i wtedy straci ona swój charakter" - uzasadnia SEO.

  Złym rozwiązaniem przyjętym w projekcie jest, według SEO, brak należytej ochrony praw nabytych. "Właściwym rozwiązaniem z punktu widzenia pewności obrotu oraz z uwagi na oczekiwanie nabycia prawa, jest przyjęcie rozwiązania, które pozwoli zastosować przepisy starej ustawy do inwestycji znajdujących się na relatywnie wysokim poziomie zaawansowania" - czytamy w stanowisku stowarzyszenia. Dlatego SEO rekomenduje, aby inwestycje, które rozpoczęły budowę przed wejściem w życie nowej ustawy i zakończą się w okresie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, otrzymywały poziom wsparcia określony w dotychczas obowiązujących rozwiązaniach.

  Także okres wsparcia zielonymi certyfikatami ograniczony do lat 15, zarówno dla nowych instalacji, jak i dla tych oddanych do użytku przed uchwaleniem nowej ustawy, budzi wątpliwości SEO. "Istnieje potrzeba zastosowania rozwiązania kompromisowego. Mogłoby ono wyrażać się w ustaleniu okresu wsparcia wynoszącego więcej niż 15, a mniej niż 20 lat dla inwestycji oddanych do użytku przed wejściem w życie przepisów nowej ustawy" - postuluje Stowarzyszenie.

  Według SEO, proponowany w ustawie artykuł 61 wprowadza też ograniczenie ceny sprzedaży energii ze źródła odnawialnego bez uwzględnienia żadnych mechanizmów rynkowych, co realnie, w sposób istotny ogranicza konkurencyjność energii ze źródeł odnawialnych. "Obecny kształt ust. 2 wspomnianego artykułu, z uwagi na niejasne sformułowanie powoduje istotną wątpliwość interpretacyjną. Wykładnia tego przepisu prowadzić może do wniosku mówiącego, że prawo do zielonych certyfikatów przysługiwać będzie w przypadku sprzedaży energii po cenie nie wyższej niż 105% ceny po jakiej 'sprzedawca zobowiązany' ma obowiązek ją nabyć, bez względu na to, czy zostanie ona zbyta 'sprzedawcy zobowiązanemu', czy innemu dowolnie wybranemu sprzedawcy. W celu uniknięcia antykonkurencyjnego skutku rynkowego SEO zwraca uwagę, iż konieczna jest jasna konstrukcja przepisu, pozostawiająca przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość swobodnego wyboru nabywcy, w tym prawo do skorzystania z możliwości sprzedania energii innemu podmiotowi niż 'odbiorca zobowiązany', po cenie wyższej niż 105% ceny określonej w art. 58 wraz z zachowaniem prawa do zielonego certyfikatu" - uważa Stowarzyszenie.

  SEO proponuje w związku z tym wprowadzenie systemu dającego przedsiębiorstwom energetycznym prawo wyboru, czy chcą otrzymywać cenę regulowaną za produkowaną przez siebie energię elektryczną, czy prowadzić sprzedaż energii elektrycznej na zasadach oraz po cenach rynkowych. "Po podjęciu decyzji o wyborze systemu sprzedaży w drodze formalnego zawiadomienia regulatora, decyzja ta byłaby wiążąca przez okres jednego roku" - czytamy w stanowisku.

  Prowadziłoby to do tego, że w ciągu roku przedsiębiorstwo energetyczne zawsze otrzymywałoby cenę regulowaną za sprzedawaną przez siebie energię elektryczną, niezależnie od tego, czy cena rynkowa jest od niej wyższa czy niższa. "Z drugiej strony, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie wybierze ceny regulowanej oraz zdecyduje się na prowadzenie sprzedaży na zasadach rynkowych, będzie ponosiło całkowite ryzyko rynkowe (zarówno ryzyko wzrostu, jak i spadku cen energii) oraz nie będzie mogło prowadzić sprzedaży do sprzedawcy zobowiązanego po cenie regulowanej" - uzasadnia SEO.

  SEO postuluje też, aby w przypadku spadku ceny zielonych certyfikatów poniżej 90% wartości opłaty zastępczej dochodziło do interwencji przez kupno tych walorów. W przygotowanym przez MG projekcie próg interwencyjny został ustawiony na poziomie 75% wartości opłaty zastępczej. "Projektowane progi interwencji są zdecydowanie za niskie i stanowią o kolejnym nieakceptowanym wzroście ryzyka dla inwestorów. Biorąc pod uwagę wszystkie inne ograniczenia wpływające na zmniejszenie opłacalności inwestowania w zieloną energię, może to spowodować wycofanie się wielu przedsiębiorstw z tego segmentu gospodarki" - podało SEO.

  Stowarzyszenie podkreśla też konieczność konsultacji zapisów nowej ustawy z przedstawicielami sektora bankowego zwłaszcza w zakresie opłacalności projektów oraz możliwości ich finansowania.

  Dwa tygodnie temu wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak informował ISBnews, że po uzgodnieniach międzyresortowych nie ma istotnych zmian w projekcie ustawy o OZE i po akceptacji projektu przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zajmie się nim stały Komitet Rady Ministrów, a potem rząd, by ostatecznie znalazł się w Sejmie.

  Nowy system przewiduje niezmienne wsparcie przez 15 lat dla instalacji OZE od momentu przekazania do użytkowania i 5 lat przy współspalaniu z udziałem biomasy oraz zachowanie dotychczasowych zasad wsparcia dla działających instalacji OZE i likwidację dla jednostek zamortyzowanych.

  Według projektu, wsparcie dla poszczególnych OZE ma być zróżnicowane - od ok. 80 zł za produkcję 1 MWh energii w tzw. współwspalaniu do ok. 800 zł w przypadku 1 MWh energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej. Zróżnicowanie wsparcia uwzględnia różny koszt budowy instalacji i jej eksploatacji.

  Marcin Zaremba

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 16.10, 09:56Budzanowski: W 2013 r. ruszą projekty energetyczne warte 20 mld zł 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Rządowe plany inwestycyjne przewidują uruchomienie w przyszłym roku inwestycji w energetyce o wartości ponad 20 mld zł, zapowiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  "Chcemy zacząć projekty inwestycyjne od przyszłego roku - m.in. budowa elektrociepłowni w Stalowej Woli czy we Włocławku, czy w Opolu czy w Kozienicach - to są już projekty o wartości powyżej 20 mld zł. Będą one realizowane przez najbliższe 50 miesięcy" - powiedział Budzanowski w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Minister porównał przygotowywane projekty do portu w Gdyni czy instalacji chemicznych, budowanych w II Rzeczpospolitej.

  "Mówimy o bardzo przełomowych i ważnych projektach. Osiem nowych elektrowni, które w Polsce będzie wybudowanych - elektrociepłowni i elektrowni w oparciu o gaz, ale i o węgiel. W południowej części Polski, ale też i w centralnej części Polski - od Stalowej Woli, po Kozienice, po Blachownię, po Opole - tych projektów jest dokładnie osiem" - powiedział też minister.

  Do tego dojdą projekty nad polskim wybrzeżem: od terminala LNG w Świnoujściu po potężny gazociąg, budowany między Świnoujściem a Trójmiastem i Świnoujściem a południową granicą Polski. Terminal naftowy w Gdańsku jako dziesiąty projekt. Następnie - gazociągi: 2 tys. km gazociągów. Magazyny gazu oraz nowy projekt, nad którym będziemy pracować dla przemysłu chemicznego - nowa instalacja, de facto nowa fabryka chemii nad polskim wybrzeżem" - wyliczał dalej Budzanowski.

  W piątkowym tzw. drugim expose premier Donald Tusk mówił, że plany inwestycyjne obejmą wydatkowanie: 40 mld zł do 2015 r. na program w BGK "Inwestycje Polskie", 60 mld zł do 2020 r. na energetykę, 5 mld zł z polskich spółek na poszukiwanie i eksploatację gazu łupkowego (i 50 mld zł do 2016 r. od inwestorów zagranicznych), 43 mld zł w latach 2012-2015 na dokończenie budowy dróg i autostrad, 30 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację kolei, 10 mld zł w latach 2012-2015 na rozwój polskiej nauki, 10 mld zł w latach 2013-2014 na modernizację armii, 1 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację komend policji.

  Premier podkreślał, że główne cele to utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, przy intensyfikacji programów socjalnych (wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku, tańsze przedszkola, więcej żłobków, 10-15% dofinansowania do niewielkich mieszkań dla młodych).

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 16.10, 09:40Budzanowski: Krajowe wydobycie gazu ma wzrosnąć do 9-10 mld m3 do 2020 r. 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Rządowe plany inwestycyjne zakładają wzrost krajowego wydobycia gazu do 9-10 mld m3 w perspektywie do 2020 roku z obecnych 4,5 mld m3, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

  "Dziś mamy 4,5 mld m3 krajowego wydobycia gazu, ale po to, żeby się faktycznie uniezależnić od zewnętrznych dostawców, musimy w tej długookresowej perspektywie do 2020 roku być przygotowani na podwojenie wydobycia, czyli na dojście do 9-10 mld m3" - powiedział Budzanowski w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Wobec tego musimy zbudować ok. 100 kopalń gazu. I to się właśnie mieści w ramach kwoty 50 mld zł inwestycji w gaz łupkowy, o których mówił podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk, dodał minister.

  "Część z tego będzie pochodzić z inwestycji spółek Skarbu Państwa - w najbliższych trzech latach wyniesie to co najmniej 5 mld zł na poszukiwanie i budowę pierwszych kopalni gazowych w Polsce. Kolejne, które muszą powstać, będą już finansowane przez kapitał prywatny - przez spółki z zagranicy, przede wszystkim z Ameryki, z Kanad, Wielkiej Brytanii, które u nas poszukują i chcą wydobywać gaz" - powiedział też Budzanowski.

  Polskie firmy z licencjami na poszukiwanie gazu łupkowego to PGNiG, PKN Orlen, Grupa Lotos i Petrolinvest. Koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego posiada także szereg zagranicznych koncernów to m.in., Chevron, ConocoPhillips (poprzez umowę z Lane Energy), Marathon Oil i Eni. Obecnie wykonano ok. 30 odwiertów w poszukiwani gaz łupkowego, a według eksportów potrzeba ich co najmniej 200.

  "Polskie spółki są już liderami w poszukiwaniu gazu łupkowego, są również właścicielami ponad 220 koncesji wydobywczych gazu konwencjonalnego, czyli większość de facto obszaru naszego państwa" - podkreślił Budzanowski.

  Państwowy Instytut Geologiczny podał na początku tego roku, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m. sześc. W ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m. sześc.). Pierwsze wydobycie gazu z łupków spodziewane jest w 2014-2015 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 16.10, 09:33Budzanowski: Ustawa węglowodorowa zakłada wzrost opłaty eksploatacyjnej 

  Warszawa, 16.10.2012 (ISBnews) - Rada Ministrów zapozna się dzisiaj z założeniami projektu ustawy dotyczącej wydobywania węglowodorów w Polsce. Projekt zakłada m.in. zwiększenie opłaty eksploatacyjnej, pobieranej od firm eksploatujących złoża, zapowiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Według informacji "Rzeczpospolitej", łączne obciążenia koncernów wydobywających węglowodory nie przekroczą 45% dochodów firmy.

  "Jeśli chodzi o nasze zabezpieczenie interesów, to dzisiaj na rządzie zostanie przedstawiony projekt założeń do ustawy tzw. węglowodorowej, która w skuteczny sposób będzie zabezpieczać również interes Skarbu Państwa, interes majątku narodowego, którym są węglowodory" - powiedział Budzanowski w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  "Znacznie wzrośnie poziom opłaty eksploatacyjnej w stosunku do tej, która jest dzisiaj przewidziana w prawie. I to już będzie obowiązywać niebawem" - dodał minister.

  Jak wynika z ustaleń dzisiejszej "Rzeczpospolitej", łączne obciążenia koncernów wydobywających węglowodory nie przekroczą 45% dochodów firmy (w porównaniu np. do 78% w Norwegii i ok. 60% w Wielkiej Brytanii).

  "Na tę wysokość składać się będzie podatek dochodowy CIT, podatek od nieruchomości, opłata od kopalin, opłata eksploatacyjna  oraz nowe podatki, które zostaną ustanowione wyłącznie dla wydobywanych węglowodorów.

  Jak podała gazeta, w nowym projekcie przewiduje się także np. deregulację koncesji poszukiwawczych. "Podmiot, którą ją uzyska, będzie zobowiązany jedynie do przeprowadzenia powierzchniowych badań geologicznych. Z taką dokumentacją będzie się można dopiero starać o koncesję poszukiwawczo-wydobywczą" - czytamy dalej w "Rz".

  Budzanowski podkreślił w wywiadzie , że gaz, którego wydobycie w Polsce ma wzrosnąć do 9-10 mld m3 z obecnych 45 mld m3, będzie miał potencjał eksportowy i może być również konkurencyjny "wobec innego gazu, który jest do Europy importowany, głównie z Norwegii, z Bliskiego Wschodu czy też od naszego wschodniego sąsiada".

  "Polskie spółki są już liderami w poszukiwaniu gazu łupkowego, są również właścicielami ponad 220 koncesji wydobywczych gazu konwencjonalnego, czyli większość de facto obszaru naszego państwa" - skonkludował minister.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 15.10, 19:18Kalendarium ISBnews 

   

  WTOREK, 16 października 

  --09:00: V Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2012

  --09:00: Pierwszy dzień międzynarodowej konferencji "Finansowanie firm o wysokim potencjale wzrostu / Financing high-growth firms"

  --10:00: Spotkanie prasowe  „Prezentacja wehikułu inwestycyjnego - Silva Capital Group, spółek portfelowych oraz strategii inwestowania"

  --10:00: Konferencja prasowa „Energetyka wiatrowa w Polsce"

  --10:00: Spotkanie prasowe "Kobieta w zarządzie receptą na kryzys?"

  --11:00: Konferencja prasowa PARP

  --14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu

   

  ŚRODA, 17 października

  --09:00: Ostatni dzień międzynarodowej konferencji "Finansowanie firm o wysokim potencjale wzrostu / Financing high-growth firms" 

  --14:00: GUS poda dane o produkcji sprzedanej przemysłu i PPI za wrzesień

   

  CZWARTEK, 18 października

  --10:30: Spotkanie prasowe Voxel nt. perspektyw spółki

  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień

  --14:00: GUS poda dane o działalności gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r.

  --19:30: Konferencja prasowa CD Projekt RED oraz GOG.com

   

  PONIEDZIAŁEK, 22 października

  --11:00: GUS opublikuje komunikat ws. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2011 r.

  --11:00: GUS poda informację ws. zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2008-2011

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku

  --MF poda dane o długu Skarbu Państwa za sierpień

   

  WTOREK, 23 października

  --10:00: Seminarium – „Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii" 

  --10:00: Konferencja prasowa GUS nt. sytuacji społ.-gosp. w okresie I-III kw.

  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w październiku

  --Voxel debiutuje na głównym rynku GPW

   

  CZWARTEK, 25 października

  --10:00: Konferencja prasowa Dom Development nt. wyników za III kw.

 • 15.10, 08:46MTBiGM: Program 'Mieszkanie dla Młodych' to koszt 600-700 mln zł rocznie 

  Warszawa, 15.10.2012 (ISBnews) - Program "Mieszkanie dla Młodych", który ma zastąpić kończący się w tym roku program "Rodzina na swoim", będzie początkowo kosztować ok. 600-700 mln zł rocznie, poinformował minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak. Program ma wejść w życie w połowie 2013 r. Nowak liczy, że korzystać z niego będzie 36 tys. rodzin rocznie.

  "Przygotowaliśmy w Ministerstwie TBiGM nowe narzędzie, które będzie wspierało młode Polki i młodych Polaków w celu zakupu pierwszego własnego mieszkania" - powiedział Nowak podczas prezentacji programu "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) w niedzielę, cytowany w komunikacie resortu.

  Program wsparcia przy zaciąganiu kredytu na zakup pierwszego mieszkania zastąpi kończący się w bieżącym roku program "Rodzina na swoim".  Minister podkreślił, że jest to kolejny element polityki prorodzinnej Rządu, obok wydłużenia urlopów macierzyńskich i innych narzędzi wsparcia rodziny, podano w komunikacie.

  "MdM będzie programem pomagającym nabyć pierwsze mieszkanie dla osób młodych do 35 roku życia, również singli. Każda rodzina będzie otrzymywała 10%  jednorazowej dopłaty do kredytu, liczonego według wskaźnika 1.0 wartości metra odtworzeniowego w danym województwie. Dopłatą zostanie objęte 50 m2 mieszkania, zakupionego na rynku pierwotnym, o maksymalnej powierzchni 75 m2" - tłumaczy resort.

  Jeśli rodzina ma dziecko bądź dzieci, kwota ta wzrośnie o kolejne 5%. Jeżeli w ciągu 5 lat w tym mieszkaniu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, rodzina otrzyma dodatkowe 5%.

  "Minister Nowak dodał, że chciałby, aby MdM wszedł w życie od połowy 2013 r. Początkowe koszty programu przewidywane są na poziomie  600-700 mln zł rocznie. Z programu może skorzystać 36 tys. rodzin rocznie" - czytamy dalej w materiale.

  W samym I półr. br. w ramach programu "Rodzina na swoim" skorzystało ok. 160 tys. rodzin. Program ten wszedł w życie w 2007 r.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 15.10, 08:32MTBiGM zapowiada modernizację ponad 1300 km linii kolejowych rocznie 

  Warszawa, 15.10.2012 (ISBnews) - Rządowe plany na lata 2013-2015 zakładają inwestycje w linie kolejowe w wysokości 26,5 mld zł; środki na nowoczesny tabor wyniosą 3,5 mld zł, natomiast na remonty dworców kolejowych trafi 1 mld zł, poinformował minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak. Minister zapowiedział też modernizację ponad 1300 km linii kolejowych rocznie.

  "Wydatki na modernizację i rewitalizację kolei w latach 2013-2015 wyniosą ponad 30 mld zł. Inwestycje w linie kolejowe to 26,5 mld zł, środki na nowoczesny tabor wyniosą 3,5 mld zł, natomiast na remonty dworców kolejowych trafi 1 mld zł" - głosi komunikat resortu, opublikowany po niedzielnej konferencji prasowej ministra.

  W prezentacji ministra podano, że łącznie zostanie zmodernizowanych 4000 km linii kolejowych.

   Kwotę 30 mld zł inwestycji w kolei w latach 2013-2015 zapowiedział w piątek w czasie tzw. drugiego expose premier Donald Tusk. Jap powiedział premier, modernizacja kolei jeden z najbardziej rozczarowujących projektów, jeśli chodzi o ostatnie lata".

  "Kończymy modernizację kluczowego połączenia północ-południe, linii E-65, żeby w 2014 r. nowymi pociągami Pendolino móc pojechać z prędkością 160 do 220 km z Gdańska do Krakowa i do Katowic" - powiedział Nowak na konferencji prasowej, cytowany w komunikacie.

  Dodał, że latach 2008-2011 modernizowano ok. 600 km linii kolejowych rocznie; w roku 2012 modernizowanych jest już tysiąc kilometrów linii, a w latach 2013-2015 będzie to ponad 1300 km linii rocznie, podano dalej w materiale.

  Dotychczas w 2012 roku wyremontowaniu 450 km linii kolejowych, naprawiono 609 wagonów i 85 lokomotyw oraz przebudowano 29 dworców, wynika też z danych resortu.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 15.10, 08:21MTBiGM zapowiada 474 km autostrad i 335 km dróg ekspresowych do końca 2015 r. 

  Warszawa, 15.10.2012 (ISBnews) - Rządowe plany zakładają oddanie do użytku 474 km autostrad i 335 km dróg ekspresowych do końca 2015 roku, zapowiedział minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak.

  "Do końca 2015 roku oddanych zostanie 474 km autostrad i 335 km dróg ekspresowych. Minister podkreślił, że w następnych latach rozpisane zostaną kolejne przetargi m.in. na dokończenie autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, na dokończenie ekspresowej obwodnicy Poznania, S7 między Krakowem a Warszawą" _ głosi komunikat resortu, opublikowany po niedzielnej konferencji prasowej ministra.

  "Do 2014 roku zostanie oddana do ruchu cała autostrada A4, w 2016 roku kierowcy powinni przejechać całą autostradą A1 z północy na południe" - czytamy dalej.

  W prezentacji ministra wymieniono m.in. odcinki dróg planowane go ogłoszenia w latach 2013-2015: S5 Poznań – Wrocław, S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków, S19 Rzeszów – Lublin, S8 Obwodnica Marek, S11 Brakujący fragment obwodnicy Poznania, A1 Tuszyn - Pyrzowice.

  Nowak poinformował także, że w 2012 r. oddano do ruchu 348 km dróg ekspresowych i autostrad.

  Jak zapowiadał a piątkowym tzw. drugim expose premier Donald Tusk, w latach 2012-2015 na autostrady i drogi krajowe ma trafić 43 mld zł.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 13.10, 13:34Rostowski: Dłuższe urlopy macierzyńskie to ok. 1 mld zł kosztów w budżecie 2014 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Planowane na późne lato przyszłego roku wydłużenie urlopów macierzyńskich do roku nie będzie oznaczało dodatkowych kosztów dla budżetu 2013, natomiast dla budżetu na 2014 rok koszty związane z tą decyzję wyniosą poniżej 1 mld zł, poinformował minister finansów Jacek Rostowski.

  "W 2013 r. budżet nie poniesie kosztów przedłużenia urlopu macierzyńskiego do jednego roku, a w 2014 r. będzie to poniżej miliarda złotych. To kwestia naszych priorytetów, więc mamy przygotowane na ten cel dodatkowe środki, które są dostępne w każdym roku na skutek wzrostu gospodarczego" - powiedział Rostowski podczas sobotniej konferencji prasowej.

  Podczas piątkowego tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd chce przedłużyć od przyszłego roku okres urlopu macierzyńskiego do jednego roku z planowanych obecnie sześciu miesięcy. Według niego, realne jest wejście tego projektu w życie późnym latem 2013 roku.

  Według tej propozycji, będzie można otrzymać 100%, w przypadku półrocznego urlopu macierzyńskiego, a kiedy rodzice zdecydują się na roczny urlop macierzyński, będzie to wynosiło 80% tej wartości przez cały rok. Jak podkreślał Tusk, jest to najwyższy pułap, jaki znamy w Europie.

   (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 13.10, 13:27Rostowski: Podatki nie wzrosną w 2013 r. 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Rząd nie planuje podnoszenia w przyszłym roku podatków, podtrzymał minister finansów Jacek Rostowski. Z jego słów wynika jednak, że zapowiadany wcześniej powrót do niższej stawki głównej podatku VAT może nie być zrealizowany.

  "Nie przewiduję podwyżek podatków w przyszłym roku, a ostatnie decyzje to zmiana struktury ulg podatkowych. Stanowią raczej zachętę do zwiększenia dzietności i pomagają osobom uboższym" - powiedział Rostowski podczas konferencji prasowej.

  Według niego, ulga internetowa jest już "przeżytkiem", gdy większość z nas już ma internet, a jego cena systematycznie spada.

  Na pytanie agencji ISBnews, czy możliwy jest zapowiadany wcześniej powrót do 22-procentowej stawki podatku VAT, Rostowski odpowiedział jedynie: "Na pewno nie będzie podwyżki".

  Już na początku września minister finansów przyznał, że obniżenie VAT od 1 stycznia 2014 r. nie jest pewne.

  Wcześniej na konferencji Rostowski poinformował, że opiewający na kilkaset miliardów złotych program inwestycyjny rządu, przewidziany do 2022 roku, będzie finansowany w 15% z budżetu państwa, w 39% - ze środków unijnych, w dalszych 17% - ze współfinansowania środków unijnych. Zapewniał też, że realizacja programu inwestycyjnego nie wpłynie negatywnie na stan finansów publicznych.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 13.10, 13:12Budzanowski: Założenia dot. dywidend i przychodów z prywatyzacji bez zmian 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Plany dotyczące sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa za pośrednictwem banku BGK nie powodują zmiany planowanych na przyszły roku poziomów dochodów z dywidend spółek z udziałem Skarbu Państwa i przychodów prywatyzacyjnych, poinformował minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  "Założeniem tego programu jest bez zagrożenia dla budżetu na 2013 rok - zarówno jeśli chodzi o dochody z dywidend, założone na 5 mld zł, jak i przychody z prywatyzacji, też 5 mld zł. Tych założeń nie zmieniamy" - powiedział Budzanowski

  W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano "dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku" na poziomie 5,86 mld zł. "Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2013 szacowane są na poziomie 5,0 mld zł" - czytamy dalej w projekcie ustawy.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 13.10, 12:58Budzanowski: Rząd chce zachować pakiety kontrolne rzędu 27-30% 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Sprzedając - poprzez bank BGK - akcje spółek Skarbu Państwa, rząd będzie chciał zachować pakiety kontrolne na poziomie 27-30%, co pokazuje, jaki jest "potencjał prywatyzacyjny" w porównaniu do obecnych poziomów powyżej 50%, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

  "[Pakiet kontrolny sięga] od poziomu 27-30% udziałów w spółkach strategicznych. […] w przypadku PKN Orlen - 27%, w Tauronie - 30% i nie możemy w tym konkretnym przypadku zejść niżej, podobnie jest, jeśli chodzi o przypadek KGHM" - powiedział Budzanowski podczas sobotniej konferencji prasowej.

  "To, że mamy ponad 50%, to jest właśnie ten potencjał prywatyzacyjny, z którego chcemy skorzystać" - dodał.

  Minister mówił wcześniej na konferencji, że "państwo polskie utrzyma przy tym pakiety kontrolne strategicznych spółek z sektora energetycznego, finansowego".

  Budzanowski nie chciał podać konkretnej kwoty do pozyskania z tych pakietów, bo to wpłynęłoby na wyceny giełdowe spółek.

  Podczas prezentacji "drugiego expose" premier Donald Tusk mówił rano w Sejmie, że rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł, głównie ze sprzedaż akcji spółek Skarbu Państwa.

  Zgodnie z planem rządu, BGK będzie pozyskiwał dodatkowy kapitał, zwiększający fundusze własne banku - te środki będą w jego akcji kredytowej zwielokrotniane nawet siedmiokrotnie.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 13.10, 12:35MF przedstawiło źródła finansowania programu inwestycyjnego rządu 

  Warszawa, 13.10.2012 (ISBnews) - Opiewający na kilkaset miliardów złotych program inwestycyjny rządu, przewidziany do 2022 roku, będzie finansowany w 15% z budżetu państwa, w 39% - ze środków unijnych, w dalszych 17% - ze współfinansowania środków unijnych, wynika z wypowiedzi  ministra finansów Jacka Rostowskiego. Realizujący program "Inwestycje Polskie" bank BGK - który nie jest częścią sektora finansów publicznych - będzie mógł zadłużyć się nawet na 70 mld zł, dodał.

  "Jakie są źródła finansowania do 2022 r.? […] Budżet państwa - ok. 15%, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe - 13%, instytucje finansowe - 16%, środki unijne - 39%, współfinansowanie środków unijnych - 17%" - powiedział Rostowski podczas sobotniej konferencji prasowej.

  Podkreślił, że realizacja tych planów opierać się będzie na środkach pochodzących z UE, na aktywizacji aktywów należących do państwa ulokowanych w spółkach Skarbu Państwa, na aktywizacji środków samorządowych, ale także na aktywizacji środków sektora prywatnego, także zagranicznego.

  "Jak państwo wiecie, jesteśmy zdeterminowani, żeby osiągnąć 300 mld zł. Te środki będą wpływały do Polski w latach 2014-2020" - powiedział Rostowski. Dodał, że już przygotowywane są już przetargi związane z nowym budżetem.

  Następnie minister przypomniał plany inwestycyjne dla poszczególnych sektorów, przedstawione wczoraj przez premiera Donalda Tuska.

  Odnosząc się do inwestycji w sektorze energetycznym, podkreślił, że będą to inwestycje sektora prywatnego, ale realizowane "w ścisłej współpracy" z państwem, które musi określić, gdzie te inwestycje będą lokowane.

  Z kolei minister skarbu Mikołaj Budzanowski zwracał uwagę na rolę banku BGK oraz nowej spółki Inwestycje Polskie w tym programie.

  "Tą najważniejszą platformą będzie BGK, do którego będziemy wnosić aktywa Skarbu Państwa. […] Państwo polskie utrzyma przy tym pakiety kontrolne strategicznych spółek z sektora energetycznego, finansowego" - powiedział Budzanowski podczas konferencji prasowej.

  BGK będzie pozyskiwał dodatkowy kapitał, zwiększający fundusze własne banku - te środki będą w jego akcji kredytowej zwielokrotniane nawet siedmiokrotnie, tłumaczył minister.

  Rostowski dodał, że - teoretycznie - bank BGK mógłby wyemitować obligacje o łącznej wartości 70 mld zł (na bazie 10 mld zł, któe ma pozyskać ze sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa). "To finansowanie może być przez emitowanie obligacji długoterminowych, ale też np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - powiedział minister finansów.

  Rostowski zaznaczył, że bank BGK nie jest częścią sektora finansów publicznych - według definicji unijnej - więc jego działalność nie wpłynie na wysokość długu publicznego.

  W piątkowym tzw. drugim expose premier Donald Tusk mówił, że plany inwestycyjne obejmą wydatkowanie: 40 mld zł do 2015 r. na program w BGK "Inwestycje Polskie", 60 mld zł do 2020 r. na energetykę, 5 mld zł z polskich spółek na poszukiwanie i eksploatację gazu łupkowego (i 50 mld zł do 2016 r. od inwestorów zagranicznych), 43 mld zł w latach 2012-2015 na dokończenie budowy dróg i autostrad, 30 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację kolei, 10 mld zł w latach 2012-2015 na rozwój polskiej nauki, 10 mld zł w latach 2013-2014 na modernizację armii, 1 mld zł w latach 2013-2015 na modernizację komend policji.

  Premier podkreślał, że główne cele to utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, przy intensyfikacji programów socjalnych (wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku, tańsze przedszkola, więcej żłobków, 10-15% dofinansowania do niewielkich mieszkań dla młodych).

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 14:35Drugie expose Tuska poświęcone było głównie gospodarce (synteza) 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Premier Donald Tusk przedstawił dziś w Sejmie tzw. drugie expose, którego myślą przewodnią było to, jakie działania podjąć w polityce gospodarczej, aby utrzymać wzrost PKB w Polsce. Premier zapowiedział wielomiliardowe inwestycje i zapewnił, że ich finansowanie pozwoli uniknąć powiększania długu publicznego.

  "To tak zwane drugie exposé będzie w dużej części poświęcone działaniom gospodarczym, jakie rząd, właściwie wszyscy Polacy powinni podjąć, aby Polska nadal była bezpieczna w czasie globalnego zawirowania, a nic nie wskazuje na to, aby rok 2013 był rokiem w wymiarze globalnym i europejskim rokiem łatwiejszym czy spokojniejszym. Będzie rokiem innym, ale dla Polski niekoniecznie trudniejszym" - zapowiedział premier, rozpoczynając ponadgodzinne wystąpienie.

  Zapowiedział, że ministrowie będą roczne sprawozdanie ze swoich resortów przedstawiali bardzo szczegółowo na swoich konferencjach prasowych, które przewidywane są w najbliższych kilkunastu dniach. Będą także uszczegółowiali propozycje na rok 2013.

  Pierwszą konferencję zorganizują już w sobotę ministrowie finansów i skarbu.

  WZROST GOSPODARCZY NAJWAŻNIEJSZYM CELEM

  "Nawet, jeśli będzie mniejszy niż w ostatnich latach, ale [naszym celem jest] utrzymanie za wszelką cenę tego dodatniego wzrostu i nie po to, żeby dumnie wyglądały nasze statystyki na tle innych krajów, ale po to, żeby chronić każde bez wyjątku miejsce pracy" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Dodał, że kiedy mówimy o wzroście gospodarczym, kluczowe jest znalezienie możliwości finansowania inwestycji i rozwoju w 2013 r.

  W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd obniżył prognozę PKB na 2013 r. do 2,2% z pierwotnie oczekiwanych 2,9%, choć utrzymał prognozę na ten rok w wysokości 2,5%.

  Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB wyniesie 2,9% w 2012 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 2,1%, by w 2014 r. osiągnąć 3,0% wzrostu.

  "Przygotowaliśmy kilka narzędzi i kilka decyzji, które, w mojej ocenie, powinny zapewnić Polakom bezpieczeństwo i dać prawo mówić mi umiarkowanie optymistycznym tonem, o nadziejach związanych z polskim wyjątkowym sposobem na kryzys" - zapowiedział premier.

  PROGRAM "INWESTYCJE POLSKIE" WART 90 MLD ZŁ

  Rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat, zadeklarował premier. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  "Przygotowaliśmy narzędzie bankowe i wymagające także specjalnych instrumentów w postaci specjalnej spółki pod program zatytułowany 'Inwestycje Polskie'. Operatorem będzie BGK. 40 mld zł do 2015 roku znajdzie się jako kapitał dla BGK po to, aby w tym przedziale czasowym uzyskać możliwości inwestycyjne na poziomie 40 mld zł" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  "Będzie to możliwe bez naruszania bezpieczeństwa finansowego państwa, a więc bez obciążania tą kwotą deficytu czy długu publicznego. Będzie to możliwe poprzez aktywne użycie kapitału dzisiaj zamrożonego - mówimy tu głównie o udziałach w spółkach Skarbu Państwa" - dodał premier.

  Ten kapitał miałby "wiązać" również kapitał prywatny i większe możliwości kredytowe - rząd chce zbudować w ten sposób dźwignię na rzecz inwestycji i kredytowania polskiej gospodarki, podkreślił.

  Jak doprecyzował minister finansów Jacek Rostowski, rząd planuje - w ramach programu "Inwestycje Polskie" - wzmocnić kapitałowo bank BGK kwotą 10 mld zł poprzez przekazywanie akcji spółek Skarbu Państwa w pierwszym okresie działania tego planu. W jego ocenie, pozwoli to przyspieszyć dodatkową akcję kredytową i inwestycyjną w granicach do 40 mld zł do 2015 r.

  Mają to być głównie projekty infrastrukturalne, które będą długofalowe i rentowne. "Uważamy, że w drugim okresie, po 2015 r., powinniśmy zrealizować kolejne inwestycje na ok. 50 mld zł. W tym drugim okresie stworzymy drugi mechanizm, czyli stworzenie spółki, funduszu kapitałowego z kapitalizacją 10 mld zł, częściowo także przez przekazywanie akcji spółek skarbu państwa a także przez inwestycje instytucji finansowych polskich jak i zagranicznych" - powiedział Rostowski dziennikarzom w Sejmie.

  W jego ocenie, że te dwa źródła pozwolą osiągnąć dodatkowy poziom inwestycji, głównie infrastrukturalnych, na poziomie 40 mld zł do 2015 r. i kolejne 50 mld zł w latach 2016-2018.

  PROGRAM "INWESTYCJE POLSKIE" OZNACZA ZMIANĘ SPOSOBU PRYWATYZACJI

  Program "Inwestycje Polskie" wymagać będzie przekazywania bankowi BGK - jego operatorowi - akcji spółek Skarbu Państwa i doprowadzi do zmiany sposobu realizacji procesów prywatyzacyjnych, uważa minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  W tym programie mówimy o spółkach strategicznych dla Skarbu Państwa, o sporych udziałach, wychodzących poza udziały większościowe, także z sektora energetycznego i finansowego, które mogą zasilać projekty prorozwojowe w ogromnej kwocie, co najmniej 40 mld zł" - powiedział Budzanowski  dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  W jego ocenie, ten mechanizm pozwoli na finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportową, logistykę i energetykę nie tylko na poziomie całego kraju, ale także samorządom. Budzanowski dodał, że zmieni to przyszłą politykę prywatyzacyjną.

  "Do przyszłego roku będziemy prywatyzować według przyjętego planu, ale od 2014 r. wpływy z prywatyzacji będą zasilały ten program 'Inwestycje Polskie', a nie bezpośrednio już sam budżet państwa. Tworzymy więc innowacyjny mechanizm prorozwojowy finansowany przychodami z prywatyzacji" - wyjaśnił Budzanowski.

  INWESTYCJE W ENERGETYKĘ SIĘGNĄ 60 MLD ZŁ

  Rząd planuje - przy udziale spółek z udziałem Skarbu Państwa - inwestycje w sektorze energetycznym o wartości ok. 60 mld zł do 2020 roku, zapowiedział premier Donald Tusk w czasie tzw. drugiego expose. Podkreślił, że oznacza to tworzenie nowych miejsc pracy już od 2013 r.

  "Spółki z udziałem skarbu państwa, a także rząd, podejmują wspólnie decyzję o inwestycjach na wielką skalę, dotyczącą sektora energetycznego" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ale też inwestowanie spółek w przedsięwzięcia angażujące pracę dziesiątek tysięcy ludzi, podkreślił. 

  "Mówimy o mniej więcej 60 mld zł do 2020 roku, bo proces inwestycyjny będzie trwał, bo są to wielkie przedsięwzięcia" - powiedział premier.

  Proces ten rozpoczyna się już w tej chwili - Tusk wymienił bloki energetyczne w Turowie, Opolu, Puławach, Blachowni, Stalowej Woli, Jaworznie, Kozienicach i Włocławku. "Mówię o kontynuacji budowy terminalu gazowego, mówię o projekcie już rozpoczętym tysiąca kilometrów gazociągów, a także na magazynach na gaz. Ich pojemność zwiększamy do końca roku 2014 z niewiele ponad 1,5 mld m3. do blisko 3,0 mld m3 w ciągu tych dwóch lat" - mówił dalej premier.

  Wymienił także połączenie energetyczne z Litwą, które powinno być gotowe w 2020 roku oraz rozbudowę terminalu naftowego w Gdańsku.

  "Jeśli sumujemy to na te 7 lat na 60 mld zł, to będzie także przekładało się na konkretne miejsca pracy już od roku 2013" - podsumował  Tusk.

  WKRÓTCE USTAWA O GAZIE ŁUPKOWYM TRAFI DO PARLAMENTU

  Inwestycje związane z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego mają osiągnąć poziom 50 mld zł do 2016 r, zapowiedział premier.

  "Wiemy, jakie nadzieje Polacy wiążą z naszym narodowym źródłem energii. Gaz łupkowy to także bezpośrednie inwestycje spółek Skarbu Państwa - PGNiG, Orlenu, Lotosu, KGHM, Tauronu. To także budowa trzech kopalń. I do 2016 roku zakładamy, że te inwestycje osiągną także poziom 50 mld zł" - powiedział Tusk.

  "Skończyliśmy prace nad ustawą, która budzi wielkie emocje - nad ustawą o gazie łupkowym. […] Ta ustawa musi stać się przedmiotem naszej wspólnej debaty" - powiedział też premier.

  Zaapelował też o porozumienie z innymi partiami w parlamencie w tej sprawie.

  "Będę zwracał się do wszystkich sił politycznych w parlamencie, aby z najlepszą wolą i z taką determinacją dyskutowali o projekcie, który rząd przedstawi w najbliższych dniach. Będziemy otwarci na wszystkie propozycje, które będą służyły optymalizacji tego projektu, zdając sobie sprawę, że efekty finansowe z wydobycia gazu łupkowego to jest przyszłość" - powiedział Tusk.

  Państwowy Instytut Geologiczny podał na początku tego roku, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m. sześc. W ub.r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m. sześc.). Pierwsze wydobycie gazu z łupków spodziewane jest w 2014-2015 roku.

  NAKŁADY NA DROGI I AUTOSTRADY SIĘGNĄ 43 MLD ZŁ DO 2015 R.

  Premier zapowiedział kontynuację programu budowy dróg i autostrad. Pamiętając o trudnej sytuacji wielu firm budowlanych, które już w nim uczestniczą, rząd szuka "mobilizacji środków i szybkiej procedury przetargowej, projektowej po to, aby pieniądze […] mogły zacząć pracować natychmiast, żeby nie czekały, zanim projekty będą gotowe".

  "Chcę tu wspomnieć o latach 2012 do 2015, a więc latach, kiedy będziemy, jak sądzę, odpowiedzialni. Te 43 mld zł powinniśmy zainwestować w kontynuację programu autostradowego i dróg krajowych" - powiedział Tusk.

  "Dla przykładu powiem, że przetargi w 2012 ogłosimy dla obwodnicy Poznania, dla tej części brakującej w 2013 roku. Dla dalszego odcinka A1 Tuszyn - Pyrzowice. W 2013 ogłaszamy przetarg na obwodnicę Marek, na dokończenie S7 z Gdańska do Warszawy. Przetarg S19 Rzeszów – Lublin, a w latach 2014-2015 S5 Poznań - Wrocław i S7 Warszawa - Kraków" - kontynuował premier.

  Kolejne miliardy złotych pochłoną inwestycje kolejowe.

  "My tę cenę płacimy, cenę dyskomfortu pasażerów po to, aby ta modernizacja przyniosła wreszcie efekty, które sfinalizujemy między innymi ogłoszeniem kolejnych przetargów na zakup nowego taboru dla PKP i to także w 2013 roku, a więc w tym roku teoretycznie najtrudniejszym. Mówimy tutaj o zaangażowaniu w latach 2013-2015 30 mld zł z modernizacji kolei" - zapowiedział Tusk.

  INWESTYCJE W OBRONNOŚĆ SIĘGNĄ BLISKO 100 MLD ZŁ DO 2022 R.

  Strategiczne inwestycje w przemyśle obronnym Polski są planowane na blisko 100 mld zł do 2022 roku, poinformował premier. W latach 2013-2014 kwota tych inwestycji ma wynieść 10 mld zł.

  "Bezpieczeństwo Polski dzisiaj to nie tylko planowane zakupy i budowa w Polsce śmigłowców, okrętów, rosomaków, a także budowa systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej także z udziałem polskiego przemysłu" - powiedział Tusk.

  "To bezpieczeństwo to również miejsca pracy, wynikające z tych inwestycji. Mówimy o bardzo dużej kwocie - mówimy o 10 mld zł w latach 2013-2014, ale w sumie plany MON-u dotyczące strategicznych inwestycji do roku 2022 to jest blisko 100 mld zł" - dodał premier.

  Rząd pracuje także nad wielomiliardowymi inwestycjami w polski przemysł obronny i ośrodki naukowe. "Niewykluczone, że będą to także inwestycje zagranicznych firm" - podsumował Tusk.

  INNE ZMIANY: URLOPY MACIERZYŃSKIE, UMOWY O DZIEŁO

  Rząd chce przedłużyć od przyszłego roku okres urlopu macierzyńskiego do jednego roku z planowanych obecnie sześciu miesięcy, zapowiedział premier.

  "Szukamy modelu, który dobrze sprawdził się w Europie, chociaż tylko jeden kraj zdecydował się na taki wymiar - to Szwecja. Ale jestem przekonany, że innego sposobu na szybkie poprawienie stanu rzeczy nie znajdziemy" - powiedział Tusk podczas sejmowego wystąpienia.

  Rząd zaproponuje rozwiązanie "odpowiedzialne finansowo". 

  "A więc będziemy proponować matce i ojcu taką formę urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego, w którym będzie można otrzymać 100%, tak jak do tej pory, w przypadku półrocznego urlopu macierzyńskiego, a kiedy rodzice zdecydują się na roczny urlop macierzyński, będzie to wynosiło 80% tej wartości przez cały rok. To jest najwyższy pułap, jaki znamy w Europie" - powiedział Tusk.

  Według niego, realne jest wejście tego projektu w życie późnym latem 2013 roku.

  Temu programowi będą towarzyszyć kolejne inwestycje w przedszkola i żłobki. "Chcemy, aby w roku 2015 móc z czystym sumieniem powiedzieć, że każde polskie małe dziecko ma płatne miejsce u boku mamy, u boku taty, a w odpowiednim momencie ma miejsce w przedszkolu i w żłobku. Liczę, że w roku 2015 problem opieki nad dzieckiem w Polsce rozwiążemy definitywnie" - skonkludował premier.

  Według ministra finansów, zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich nie wpłyną na przyszłoroczny budżet, ani nie pogorszą sytuacji sektora finansów publicznych.

  "To co premier zapowiedział, jeśli chodzi o przedłużenie urlopu macierzyńskiego, mamy to bardzo precyzyjnie obliczone. Będzie to możliwe od późnego lata 2013 r., a więc będzie wymagało zmian w budżecie, a więc dodatkowych wydatków w 2014 r." - powiedział Rostowski dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  Według niego, rząd jest przygotowany na realizację tych zapowiedzi przy utrzymaniu w pełni zdrowych finansów publicznych i przy utrzymaniu malejącej ścieżki deficytu sektora finansów publicznych.

  "Jestem przekonany, że w pełni osiągniemy zarówno cele prorozwojowe, prorodzinne i będziemy dalej utrzymywali ścieżkę obniżania deficytu finansów publicznych. Te decyzje nie wpłyną na jego poziom w przyszłym roku, ale środki które mobilizujemy dla samorządów np. na zapewnienie miejsc w przedszkolach wpłyną na wydatki w 2014 r., ale mogę zapewnić, że nie wpłyną na ścieżkę schodzenia z deficytem" - podkreślił Rostowski.

  Stąd też rząd proponuje zmianę proporcji w finansowaniu żłobków do 80:20 (tj. samorząd będzie musiał zapewnić tylko 20% środków na budowę nowego żłobka). Oznacza to potrzebę zwiększenia wydatków na żłobki o 50 mln zł już w 2013 r. i znaczne więcej w kolejnym roku. Premier zapowiedział też wzrost nakładów na przedszkola.

  Wbrew zapowiedziom mediów, rząd nie planuje obciążenie umów o dziełu obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

  Premier uważa, że dla większości osób podpisujących umowy o dzieło jest to praca dodatkowa, a ich wartość nie przekracza 5 tys. zł rocznie. Nie ma więc powodu, by podejrzewać ich o złe intencje, o chęć oszukania państwa i unikania podatków.

  "Dlatego masywna decyzja, jakaś nieostrożna decyzja, która jakimś mieczem utnie te możliwości dotknie tych najsłabszych. Dlatego jednoznacznie i twardo mówię - nie będzie tego typu decyzji, nawet jeśli presja związków zawodowych będzie mocna" - powiedział Tusk.

  "Czas w którym polska walczy z kryzysem to nie jest moment, by eksperymentować na rynku pracy. Zrobimy wszystko, by w latach 2013-14 żadna decyzja rządu czy parlamentu nie przyczyniła się do zlikwidowania żadnego miejsca pracy czy jakiejkolwiek formy zarabiania" - podsumował premier.

  RZĄD LICZY NA AWANS W RANKINGU 'DOING BUSINESS' BANKU ŚWIATOWEGO

  Polska liczy na awans w tegorocznym rankingu "Doing Business" Banku Światowego, w uznaniu podjętych działań deregulacyjnych, zadeklarował premier Donald Tusk.

  "Podjęliśmy także wysiłki, których efekty - mam nadzieję - ujawnią się także w statystykach w rodzaju 'Doing Business'. Mówię tutaj o deregulacji i o usprawnieniu prac sądów, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Za kilka dni będziemy mieli kolejny raport, a jakim miejscu znajduje się Polska - czy uzyskaliśmy efekty, tak jak chcieliśmy. Jestem przekonany, że te zmiany będą dopiero pracować, ale mam nadzieję, że Polska jakiś awans uzyskała" - powiedział Tusk.

  Przygotowujemy nowe prawo upadłościowe, nowy kodeks budowlany. W trakcie organizacji jest także centrum sądownictwa gospodarczego, wymieniał dalej premier.

  Według ubiegłorocznego raportu "Doing Business 2012" przedstawionego przez Bank Światowy, Polska gospodarka została sklasyfikowana na 62. miejscu na świecie (wśród 183 krajów) pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności biznesowej. Rok wcześniej Polska znalazła się na 59. miejscu.

  "Od dwudziestu lat ścigamy się z czasem, bo historia rzadko kiedy dawała nam tyle czasu, ale naprawdę może być tak, że nie za rok, może za pięć, ale kiedyś ta historia swoje szpetne oblicze może znowu pokazać tu w tej części świata, bo zawsze tak się działo. I chcę powiedzieć, że wtedy musimy być gotowi, musimy być przygotowani. Tego czasu musimy wygrać jak najwięcej, i w tym wygranym czasie musimy jak najwięcej zbudować, jak najwięcej pieniędzy zainwestować w dzieci, w drogi, w rodzinę, w miejsca pracy" - powiedział na zakończenie premier.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:50Rostowski: Zmiany w urlopie macierzyńskim to większe wydatki budżetu 2014 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Zapowiedziane przez premiera wydłużenie urlopu macierzyńskiego będzie możliwe dopiero od późnego lata 2013 r., co oznacza, że dodatkowe wydatki pojawią się dopiero w budżecie na 2014 rok, wynika z wypowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego.

  "To co premier zapowiedział, jeśli chodzi o przedłużenie urlopu macierzyńskiego, mamy to bardzo precyzyjnie obliczone. Będzie to możliwe od późnego lata 2013 r., a więc będzie wymagało zmian w budżecie, a więc dodatkowych wydatków w 2014 r." - powiedział Rostowski dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  Według niego, rząd jest przygotowany na realizację tych zapowiedzi przy utrzymaniu w pełni zdrowych finansów publicznych i przy utrzymaniu malejącej ścieżki deficytu sektora finansów publicznych.

  "Jestem przekonany, że w pełni osiągniemy zarówno cele prorozwojowe, prorodzinne i będziemy dalej utrzymywali ścieżkę obniżania deficytu finansów publicznych. Te decyzje nie wpłyną na jego poziom w przyszłym roku, ale środki które mobilizujemy dla samorządów np. na zapewnienie miejsc w przedszkolach wpłyną na wydatki w 2014 r., ale mogę zapewnić, że nie wpłyną na ścieżkę schodzenia z deficytem" - podkreślił Rostowski.

  Podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że rząd chce przedłużyć od przyszłego roku okres urlopu macierzyńskiego do jednego roku z planowanych obecnie sześciu miesięcy. Według niego, realne jest wejście tego projektu w życie późnym latem 2013 roku.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:44Tusk: Umowy o dzieło nie będą obciążone składkami na ZUS 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Wbrew zapowiedziom mediów, rząd nie planuje obciążenie umów o dziełu obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

  Premier uważa, że dla większości osób podpisujących umowy o dzieło jest to praca dodatkowa, a ich wartość nie przekracza 5 tys. zł rocznie. Nie ma więc powodu, by podejrzewać ich o złe intencje, o chęć oszukania państwa i unikania podatków.

  "Dlatego masywna decyzja, jakaś nieostrożna decyzja, która jakimś mieczem utnie te możliwości dotknie tych najsłabszych. Dlatego jednoznacznie i twardo mówię - nie będzie tego typu decyzji, nawet jeśli presja związków zawodowych będzie mocna" - powiedział Tusk podczas tzw. drugiego expose.

  "Czas w którym polska walczy z kryzysem to nie jest moment, by eksperymentować na rynku pracy. Zrobimy wszystko, by w latach 2013-14 żadna decyzja rządu czy parlamentu nie przyczyniła się do zlikwidowania żadnego miejsca pracy czy jakiejkolwiek formy zarabiania" - podsumował premier.

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)

   

 • 12.10, 11:35Budzanowski: Program 'Inwestycje Polskie' oznacza zmianę sposobu prywatyzacji 

  Warszawa, 12.10.2012 (ISBnews) - Program "Inwestycje Polskie" wymagać będzie przekazywania bankowi BGK - jego operatorowi - akcji spółek Skarbu Państwa i doprowadzi do zmiany sposobu realizacji procesów prywatyzacyjnych, wynika z wypowiedzi ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

  "W tym programie mówimy o spółkach strategicznych dla Skarbu Państwa, o sporych udziałach, wychodzących poza udziały większościowe, także z sektora energetycznego i finansowego, które mogą zasilać projekty prorozwojowe w ogromnej kwocie, co najmniej 40 mld zł" - powiedział Budzanowski  dziennikarzom w kuluarach Sejmu.

  W jego ocenie, ten mechanizm pozwoli na finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportową, logistykę i energetykę nie tylko na poziomie całego kraju, ale także samorządom. Budzanowski dodał, że zmieni to przyszłą politykę prywatyzacyjną.

  "Do przyszłego roku będziemy prywatyzować według przyjętego planu, ale od 2014 r. wpływy z prywatyzacji będą zasilały ten program 'Inwestycje Polskie', a nie bezpośrednio już sam budżet państwa. Tworzymy więc innowacyjny mechanizm prorozwojowy finansowany przychodami z prywatyzacji" - wyjaśnił Budzanowski.

  Podczas tzw. drugiego expose premier Donald Tusk zapowiedział dzisiaj, że rząd przygotował program zatytułowany "Inwestycje Polskie", którego celem jest zapewnienie 40 mld zł na inwestycje do 2015 roku i w sumie ok. 90 mld zł w okresie sześciu lat. Operatorem tego programu będzie bank BGK, który ma zgromadzić kapitał w wysokości 40 mld zł.

  Szczegółowe obliczenia mają przedstawić w sobotę minister finansów Jacek Rostowski i minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

  Lesław Kretowicz

  (ISBnews)

  (agencja@isbnews.pl)