ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 25.10, 15:55Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych 

  Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt nowelizacji stwarza możliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne, chciały finansować przy drogach krajowych, np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych" – czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem, minister infrastruktury i budownictwa będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg.

  "Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie np. nowych technologii, pozwalających na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane przez ministra infrastruktury i budownictwa wzorce lub standardy w postaci np. kodeksu dobrych praktyk mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i powinny przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania" - czytamy dalej.

  Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 21.10, 16:02Sejm przyjął nowelę ustawy o kolei, będzie m.in. wieloletni program utrzymaniowy 

  Warszawa, 21.10.2016 (ISBnews) - Sejm jednogłośnie przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, podał resort. Główny cel nowelizacji to dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Ponadto, w zakresie finansowania infrastruktury kolejowej, nowelizacja przewiduje opracowanie wieloletniego programu utrzymaniowego.

  "Nowelizacja zakłada wyodrębnienie obiektów infrastruktury usługowej - będzie to nowa grupa obiektów, w stosunku do których stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich. Wprowadzone zostaną także zmiany do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, m.in. umożliwiono szerszej grupie podmiotów zamawianie przejazdu pociągów" - czytamy w komunikacie.

  W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej nowelizacja przewiduje opracowanie wieloletniego programu utrzymaniowego, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury i wynikającą z nich wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. Efektem takiego programu ma być uniknięcie przedwczesnej degradacji zmodernizowanych linii i rozwijanie efektów inwestycji, podano również.

  Ponadto, według zmienionej ustawy, szefa Urzędu Transportu Kolejowego będzie powoływać premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nowelizacja wprowadza także przepisy, które mają zapewnić niezależność prezesa UTK.

  Projekt zawiera też zmiany przepisów, które mają charakter porządkowy oraz doprecyzowujący w zakresie, w jakim przepisy te były powiązane z wdrożeniem prawa unijnego. 

  (ISBnews)

 • 06.10, 14:11Sejm przyjął ustawę zakładającą powstanie rejestru przewoźników drogowych 

  Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Sejm jednogłośnie przyjął (421 głosów za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się) rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który zakłada utworzenie i prowadzenie krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  "Projekt dotyczy wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez UE w zakresie utworzenia i prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego" - czytamy na stronie internetowej Sejmu.

  Wcześniej w uzasadnieniu projektu podawano, że zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego. Rozporządzenie przewiduje, że państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby krajowe rejestry elektroniczne zostały połączone ze sobą i były dostępne w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty kontaktowe, odpowiedzialne za wymianę informacji.

  Dane, które będą gromadzone w rejestrze, będą dotyczyć: przewoźników drogowych (firma i forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów), osób zarządzających transportem drogowym, nałożonych na nich kar, a także osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

  Przyjęta ustawa przewiduje, że rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

  (ISBnews)

 • 03.10, 12:29Projekt budżetu 2017: Wydatki na obronę narodową to 37,35 mld zł, tj. 2,01% PKB 

  Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Wydatki na obronę narodową na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 37,35 mld zł, co stanowi 2,01% przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto (PKB) roku 2016, podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2017 r. 

  "W ramach tej kwoty środki w wysokości:  37 152 000 tys. zł stanowią 2% przewidywanego wykonania PKB roku 2016, stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmują one wydatki w części budżetu państwa obrona narodowa oraz w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa" - czytamy w uzasadnieniu.

  Jednocześnie podano, że w ramach tej kwoty 10,12 mld zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 27,2% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. "Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 928 825 tys. zł, kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy" - podano także.

  Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 30 czerwca 2016 r., planowane jest 200 mln zł na finansowanie programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)" - środki zabezpieczone w rezerwie celowej poz. 84, w dziale obrona narodowa.

  "W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty 36 854 856 tys. zł sfinansowane będą:
  - wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO - 10 221 481 tys. zł;
  - wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi - 9 173 152 tys. zł; 
  - wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności - 7 100 525 tys. zł;
  - emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 6 609 339 tys. zł;
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 573 595 tys. zł;
  - dotacje na zadania związane z obronnością - 1 184 788 tys. zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 991 976 tys. zł" - czytamy dalej. 

  Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP przeznaczona została kwota 9,3 mld zł, z tego 6,84 mld zł dotyczy realizacji programu wieloletniego "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych", którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

  "Środki w wysokości 297 144 tys. zł zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu przeznaczone zostaną na sfinansowanie:
  - projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności - 204 787 tys. zł;
  - 'Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych' - 37 066 tys. zł;
  - działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych - 30 491 tys. zł; 
  - zadań wynikających z 'Programu Mobilizacji Gospodarki' - 24 800 tys. zł" - czytamy również. 

  (ISBnews)

 • 20.09, 12:39Andrzej Bittel został wiceministrem w MIB odpowiedzialnym za kolej 

  Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała Andrzeja Bittela na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB), podał resort. Wiceminister będzie odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

  "Andrzej Bittel zna procesy inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury. Jestem przekonany, że przy jego współudziale uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania" - powiedział minister Andrzej Adamczyk, wręczając nominację.

  "Inwestycje kolejowe, strategia rozwoju kolei, wspólny bilet to jedne z najważniejszych wyzwań, które są dla nas priorytetem i stoją przed nowym wiceministrem" - dodał Adamczyk, cytowany w komunikacie.

  Andrzej Bittel jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.

  W 2006 r. nowo powołany wiceminister był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2010-2013 pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a od 2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek w Warszawie. W tym okresie nadzorował pracę wydziałów infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. był naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, podano także w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 08:41Projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu skierowany do konsultacji 

  Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został skierowany do konsultacji, podało Ministerstwo Energii.

  "Kierownictwo Ministerstwa Energii 14 września 2016 r. przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Z kolei 15 września 2016 r. do konsultacji skierowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport" – czytamy w komunikacie.

  W opinii ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, zainicjowany przez ME Projekt rozwoju elektromobilności ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski.

  "Musimy szukać własnych dróg do zyskiwania przewag konkurencyjnych oraz rozwiązań które mogą dać odpowiedni efekt gospodarczy. Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planu wpisuje się w przyjęty  przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

  Projekt ME,  który zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych uwzględnia także kwestię elektryfikacji transportu publicznego jako jedno z przedsięwzięć, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

  "Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce. Chcemy wyprzedzać światowe trendy. Wierzę, że elektromobilność będzie jednym z kół zamachowych nie tylko dla rozwoju polskich przedsiębiorstw ale także polskiej nauki" – dodał minister.

  W jego ocenie, upowszechnienie samochodów i autobusów elektrycznych pozwoli także radykalnie poprawić jakość powietrza w miastach. Zaznacza, że szersze wykorzystanie energii elektrycznej do napędzania pojazdów pozwoli zmniejszyć uzależnienie Polski od importu ropy.

  Wiceminister Michał Kurtyka odpowiadający w ME za obszar elektromobilności podkreśla, że projekt resortu energii to również szansa na rozwój innowacyjnych technologii i nowych modeli biznesowych.

  "Na koniec 2015 r. po świecie jeździło milion samochodów elektrycznych. W 2040 r. będzie 500 mln. To szansa dla polskiego przemysłu, nauki i start-up'ów" – stwierdził Kurtyka.

  Dodał także, że milion pojazdów elektrycznych w 2020 r. przyczyni się do optymalnego zagospodarowania nadwyżek energii w godzinach nocnych. Ministerstwo Energii proponuje także rozwiązania służące upowszechnieniu pojazdów na LNG lub CNG. Gaz ziemny jest znacznie korzystniejszy niż ropa ze względu na mniejszą szkodliwość środowiskową, a przy tym jest surowcem, którego dostawy są bardziej zdywersyfikowane niż w przypadku ropy.

  Zatwierdzony przez kierownictwo ME Plan Rozwoju Elektromobilności:

  - proponuje narzędzia budujące ekosystem elektromobilności,

  - zapewnia koordynację działań w czasie - powiązanie rozwoju przemysłu elektromobilności ze stymulowaniem popytu na pojazdy elektryczne,

  - wskazuje na instrumenty, które pozwolą administracji publicznej odegrać wzorcową rolę w obszarze elektromobilności.

  "Niezbędnym uzupełnieniem zapisów Planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekty Planu rozwoju elektromobilności oraz  Krajowych ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w przyszłym tygodniu zostaną przekazane do konsultacji społecznych" – podsumowano w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 08.08, 12:40Prezydent podpisał ustawę usprawniającą prowadzenie inwestycji na kolei 

  Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, której celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, podała Kancelaria Prezydenta. Zawiera ona zapisy regulujące gospodarowanie gruntami pod inwestycje kolejowe oraz proces aktualizacji programu wieloletniego inwestycji kolejowych.

  "Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz  potrzeby zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych  wskazywanych przez Komisję Europejską w zaleceniach dotyczących realizacji przez Polskę strategii 'Europa 2020'" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa przewiduje, że w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie tej decyzji, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Ponadto, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie będą wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach będą podlegały zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

  Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Brak uzgodnienia w tym terminie oznacza zgodę na usunięcie kolizji w sposób i na warunkach zaproponowanych przez PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej  lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

  Ponadto ustawa wprowadza możliwość zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez te podmioty, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy. Zrzeczenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to może zostać złożone jedynie do czasu wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania. Ustawa wskazuje, iż w przypadku zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości:

  1) przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowania nie wszczyna się;

  2) w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowanie umarza się.

  "Ustawa wprowadza także zmiany, które mają na celu uelastycznienie procesu aktualizacji programu wieloletniego obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. Stanowi ona, że przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania planu realizacji programu wieloletniego będzie stanowiło jednocześnie jego aktualizację, o ile nie zostanie zwiększony łączny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu. W związku z tym, wydłużono termin przygotowania sprawozdania (z końca marca na koniec maja każdego roku) i wprowadzono obowiązek jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw transportu" - czytamy dalej.     

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.07, 10:26MIB: Projekty kolejowe w III konkursie CEF przesunięte na listę rezerwową 

  Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 r. trafił do konsultacji społecznych, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). W projekcie aktualizowanego obecnie KPK projekty planowane do zgłoszenia w ramach III konkursu Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) zostały przesunięte na listę rezerwową.

  Resort wyjaśnia, że przy opracowywaniu projektu nowego KPK wystąpiła konieczność przyjęcia systemowego podejścia do projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach III konkursu instrumentu CEF.

  "W związku z tym podjęto decyzję systemową o przesunięciu wszystkich projektów planowanych do finansowania ze środków CEF w ramach III konkursu na listę rezerwową. Na liście podstawowej nie ujęto żadnego projektu przewidzianego do finansowania w ramach III konkursu CEF, a pula środków dostępnych dla Polski w ramach CEF wynosi ok. 300 mln euro. Środki te zostały przesunięte do pozycji Rezerwa Funduszu Spójności - wartość pozycji Rezerwa w obowiązującym KPK wynosi 243 mln zł; wartość pozycji Rezerwa w aktualizacji KPK wynosi 1,936 mld zł (wzrost o 1,693 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

  MIB podkreśla, że przesunięcie na listę rezerwową poszczególnych projektów przewidzianych do aplikowania o środki CEF nie oznacza rezygnacji z ich realizacji.

  "Działanie to podyktowane jest przyjęciem przejrzystego i jednolitego podejścia do projektów zgłaszanych do CEF w trybie konkursowym. Decyzje o realizacji projektów w ramach CEF zapadają bowiem na poziomie Komisji Europejskiej (KE), a nie na krajowym, tak jak przy projektach finansowanych w ramach np. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - czytamy dalej. 

  W ocenie resortu, rozwiązanie to poprawia także pozycję negocjacyjną strony polskiej w toku III konkursu CEF, gdyż określa wstępną listą projektów do wsparcia, nie wskazując przedwcześnie ich priorytetu. Kwestia ta jest istotna z uwagi na specyfikę CEF – decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje KE. Jednocześnie rozwiązanie to poprawia negocjacyjną pozycję Polski w dyskusji o zagospodarowaniu środków w ramach CEF, które nie zostaną wykorzystane przez inne kraje uprawnione do korzystania z Funduszu Spójności.

  (ISBnews)

   

   

 • 20.07, 07:51Sejmowa Komisja Infrastruktury poparła nowelizację specustawy lotniskowej 

  Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się wczoraj pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

  "Ustawa z 12 lutego 2009 r., zwana specustawą lotniskową, obowiązywała do 31 grudnia 2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury projekt zakłada, że ustawa obowiązywałaby do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z projektem nowela miałaby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

  Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit uważa przedłużenie działania specustawy za bardzo potrzebne polskiemu lotnictwu.

  "Intensywny rozwój lotnisk w ostatnich latach był możliwy dzięki obowiązywaniu specustawy. Chyba na wszystkich polskich lotniskach istnieje potrzeba kolejnych inwestycji" - powiedział Szmit, cytowany w komunikacie.

  Podkreślił, że jeśli zapadłaby pozytywna decyzja w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL), to specustawa lotniskowa ułatwiłaby prowadzenie tej inwestycji.

  Podczas posiedzenia komisji poseł sprawozdawca powiedział, że przedłużenie terminu działania specustawy pozytywnie wpłynie na konkurencyjność naszej gospodarki, na rynek pracy i na zwiększenie dostępności lotnisk, zarówno w obszarze ruchu turystycznego, jak i towarowego. Dodał, że w ramach celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 mają być finansowane inwestycje dotyczące portów lotniczych. Wskazał, że rządowa Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) zakłada także realizację inwestycji w portach lotniczych, podano także w komunikacie.

  Autorzy projektu nowelizacji w uzasadnieniu napisali, że umożliwienie zakładającym lotniska, zarządzającym lotniskami, a także Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej korzystanie z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej jest zasadne również po 31 grudnia 2015 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.07, 13:51Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług 

  Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja ma zapobiec wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami.

  Celem ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami, podano w informacji.

  "Nowelizacja wprowadza rozwiązania uniemożliwiające obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ), uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą oraz systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą" - czytamy dalej.

  Jak podała Kancelaria, nowelizacja rozszerzyła, zawarty w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, katalog warunków finansowo-gospodarczych wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.

  "Wprowadzono wymóg posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem oddziału, a także obowiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT. Zobligowano także do posiadania powierzchni magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów lub rozpoczęcie procedury zlecenia wykonywania tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu. Poszerzono zakres danych identyfikujących osoby kierujące lub reprezentujące podmioty ubiegające się o koncesję. Uzupełniono treść koncesji, zobowiązano do aktualizowania tych danych oraz rozszerzono katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez Prezesa URE" - czytamy także. 

  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 sierpnia 2016 r.

  Wcześniej minister finansów Paweł Szałamacha powiedział, że pakiet paliwowy, który jest częścią tej ustawy nie wpłynie na zmiany cen paliw. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 18.07, 13:06Szałamacha: Wdrożenie pakietu paliwowego bez wpływu na ceny paliw na stacjach  

  Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Wdrożenie pakietu paliwowego od sierpnia br. nie powinno wpłynąć na wzrost detalicznych cen paliw, wynika z wypowiedzi ministra finansów Pawła Szałamachy. Nie są jednak wykluczone zmiany w ustawie dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej. 

  Szałamacha wyjaśnia, że pakiet paliwowy domyka całą sferę nieprawidłowości w obrocie paliwami, które są wykorzystywane przez oszustów. "Paliwa będą w obrocie 'białym' a nie 'szarym' czy 'czarnym' i nie widzę podstaw do wniosków co do wpływu na wzrost cen detalicznych" - powiedział minister na konferencji prasowej.

  Jak wcześniej wyjaśniał resort nowelizacja ma objąć m.in. ustawę o VAT, zgodnie z którą obecnie wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku - opodatkowanie dotyczy dopiero sytuacji, gdy dochodzi do odsprzedaży paliwa w Polsce. Nowelizacja ma wejść w życie 1 sierpnia br. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie.

  Szałamacha nie wyklucza również nowelizacji ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej w związku z ewentualnymi próbami jego obejścia. "W związku z tym, że podatnicy mogą reagować dynamicznie, my także możemy dokonać korekty" - powiedział Szałamacha.

  Sejm na początku lipca uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej.  

  (ISBnews)

 • 07.07, 07:49Sejm przyjął ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego 

  Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Sejm uchwalił w środę wieczorem ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, zawierającą rozwiązania ekonomiczne, które służą wspieraniu przemysłu stoczniowego. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  "Przewiduje ona m.in. korzystne przepisy dotyczące podatku VAT oraz specjalnych stref ekonomicznych, mające zachęcić przedsiębiorców do odbudowy polskiego przemysłu okrętowego. Ustawa zakłada stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z dyrektywą VAT). Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich statków jak np. holowniki i lodołamacze pełnomorskie. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT" - czytamy w komunikacie Sejmu.

  Ustawa zakłada też możliwość wyboru między obecnym 19% CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. Zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Podobny mechanizm jest w ustawie o podatku tonażowym.

  "W ustawie zapisano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna. Przewidziano też dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym)" - czytamy dalej.

  Ustawa ma też umożliwić rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz zapewnić wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z szacunkami, dzięki stworzeniu warunków do dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych powstanie w nich ok. 3 tys. miejsc pracy. Teraz nad ustawą będą pracować senatorowie, podsumowała Izba.

  (ISBnews)

   

 • 14.06, 18:46 Rząd przyjął uchwałę ws. modernizacji dróg wodnych w Polsce 

  Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030", przedłożoną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu. Średnioroczny koszt m.in. modernizacji Odry i budowy kaskady Wisły (od Warszawy do Gdańska) w latach 2017-2020 będzie wynosić ok. 1,6 mld zł.

  "Polskim śródlądowym drogom wodnym: rzekom i kanałom – istotnym z punktu widzenia transportowego – zostanie zapewniona międzynarodowa klasa żeglowności do poziomu IV. Odra (na całej swojej długości) i Wisła (od Warszawy do Gdańska) – do 2030 r. staną się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi. Odtworzenie żeglugi śródlądowej i rozwój transportu na polskich rzekach, premier Beata Szydło zapowiadała w exposé" - podano w komunikacie. 

  Według CIR, Polska przede wszystkim zamierza przystąpić do Porozumienia AGN – Porozumienia o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia. Polskie drogi wodne mają dołączyć do szlaków żeglugowych uznanych za istotne dla integracji europejskiej sieci dróg wodnych, czyli kategorii E. Aby polskie śródlądowe drogi wodne kategorii E spełniały wymagania szlaków żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym, muszą zostać rozbudowane lub zmodernizowane do poziomu IV klasy żeglowności.

  "Cel, którym jest budowa lub zmodernizowanie śródlądowych dróg wodnych do parametrów IV klasy żeglowności, został podzielony na cztery priorytety:
  1) Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie jej w europejską sieć dróg wodnych;
  2) Droga wodna Wisły – poprawa warunków nawigacyjnych;
  3) Połączenie Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć – rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40;
  4) Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych" - czytamy także. 

  CIR podał również, że wstępnie szacowane koszty budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych, w celu przystosowania ich do standardów międzynarodowych szlaków żeglugowych, będą następujące:
  1) Odrzańska Droga Wodna: 2,9 mld zł do 2020 r.; 27,8 mld zł w latach 2021-2030, czyli łącznie 30,7 mld zł;
  2) Kaskada Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk: 3,5 mld zł do 2020 r., 28 mld zł w latach 2021-2030, czyli łącznie 31,5 mld zł;
  3)  połączenie Odra-Wisła: 2,5 mld zł do 2020 r., 4 mld zł w latach 2021-2030, czyli razem 6,5 mld zł;
  4) połączenie Wisła-Brześć: w latach 2021-2030 ma to być 8,1 mld zł.

  "Oznacza to, że średnioroczny koszt modernizacji Odry i budowy kaskady Wisły (od Warszawy do Gdańska) w latach 2017-2020 będzie wynosić ok. 1,6 mld zł" - czytamy dalej. 

  Według resortu modernizacja śródlądowych dróg wodnych przyczyni się przede wszystkim do wzrostu udziału żeglugi śródlądowej (najbardziej proekologicznej gałęzi transportu lądowego) w rynku usług transportowych, a tym samym do równoważenia systemu transportowego, a także wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i Wisły. 

  "Z przeprowadzonych analiz wynika, że poprawiając parametry eksploatacyjne na Odrze do 2020 r., będzie można nią przewozić do 20 mln ton ładunków rocznie. Z kolei po pierwszym etapie modernizacji dolnego odcinka Wisły przewozy ładunków tą rzeką mogą wynosić ok. 7,8 mln ton ładunków rocznie, a wraz z dalszą poprawą parametrów nawigacyjnych powinny wzrosnąć do ok. 12 mln ton ładunków rocznie" - czytamy także. 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.

  (ISBnews)

 • 07.06, 15:00Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu 

  Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) -  Projekt ustawy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi celem wprowadzenia przejrzystych zasad i procedur zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

  "Ze względu na nowy sposób regulacji unijnej oraz z uwagi na wynikającą z dyrektywy koncesyjnej skalę zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów krajowych regulujących udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi konieczne stało się opracowanie projektu nowej ustawy o koncesjach zamiast dokonywania nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113)" - czytamy w uzasadnieniu ustawy. 

  Po przyjęciu projektu ustawy 24 maja przez rząd, Centrum Informacyjne Rządu informowało, że najważniejsze proponowane rozwiązania to:
  - ustawa ma być obowiązkowo stosowana do umów koncesji na roboty budowlane i umów koncesji na usługi, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro (taki sam próg jest stosowany w przepisach o  zamówieniach publicznych),
  - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym,
  - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej pory wybór koncesjonariusza odbywał się jedynie w drodze negocjacji),
  - wprowadzono szeroki katalog możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, np. prawo interwencji (tzw. step-in-right), czyli podmiot publiczny będzie mógł zmienić koncesjonariusza bez konieczności przeprowadzania nowej procedury przetargowej, jeśli nie będzie on sobie radził z realizacją umowy (musi to być jednak przewidziane na wstępnym etapie realizacji projektu; ma to duże znaczenie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego),
  - ograniczono okres trwania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk polegających na ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku (w praktyce umowa koncesji może być zawarta na dłużej niż 5 lat tylko wtedy, gdy koncesjonariusz nie jest w stanie wcześniej odzyskać swoich nakładów), 
  - tak jak w przypadku zamówień publicznych wykonawcy będą mogli odwołać się od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie będą mogli też wnieść skargę do sądu okręgowego na orzeczenie KIO, co znacznie przyspieszy rozpatrywanie skarg (procedura ta zastąpi obecny tryb administracyjno-prawny, czyli składanie skarg do sądu administracyjnego), 
  - uwzględniono w opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi szczególne warunki związane z realizacją umów koncesji m.in. odnoszące się do aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych i innowacyjnych,
  - zamawiający będą mogli zastrzec w ogłoszeniu o koncesji, że o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub inni wykonawcy, których statutowym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych; zamawiający będzie mógł określić minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców,
  - rozszerzono zakres podmiotowy stosowania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi o zamawiających sektorowych (np. podmioty zajmujące się wydobywaniem gazu ziemnego i węgla oraz świadczące usługi publiczne w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej), a także rozszerzono zakres przedmiotowy przez wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących umów mieszanych,
  - wprowadzono nowe zasady szacowania wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  - wprowadzono szczegółowe regulacje służące zapobieganiu i wykrywaniu konfliktu interesów przy zawieraniu umów koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  - powierzono prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określono zakres współpracy w tym obszarze z ministrem rozwoju, podano w komunikacie. 

  Według CIR, dzięki nowym rozwiązaniom powinien zwiększyć się udział małych i średnich firm w wykonywaniu umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Z udziału w realizacji umów koncesji zostaną wykluczeni przedsiębiorcy, którzy naruszyli obowiązki wynikające z prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym oraz ochrony środowiska. W praktyce zwiększy się liczba pracowników zatrudnianych na etat i za których odprowadzane będą składki na ubezpieczenia społeczne.  

  Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.06, 15:12Projekt ws. wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami skierowano do Sejmu 

  Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) -  Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w celu wprowadzenia przepisów, które będą zapobiegać m.in. wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, przyjęty przez rząd 24 maja br., został we wtorek skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

  "Proceder wyłudzania podatku od towarów i usług w obrocie paliwami związany jest przede wszystkim z ich wewnątrzwspólnotowym nabywaniem w procedurze zawieszonego poboru akcyzy i sprzedaży w kraju bez uiszczania podatku VAT" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  W 2015 r. tylko na rzecz zagranicznych podmiotów sprowadzono ponad 1,3 mld litrów oleju napędowego. W styczniu i lutym 2016 r. - ponad 340 mln litrów ON. Wielkość szarej strefy w obrocie paliwami szacowana jest na 10-18%, a straty budżetu państwa na 2,5-5 mld zł rocznie. Nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami stwierdzone przez kontrolę skarbową w postępowaniach zakończonych w 2015 r. wyniosły 5,8 mld zł (ustalenia uwzględniają decyzje określające zobowiązania podatkowe powstające w wyniku wystawiania fikcyjnych faktur), podano także. 

  "Projektowane zmiany obok zwiększenia dochodów budżetu mają przede wszystkim przywrócić konkurencyjność rynku paliw, zwiększyć rentowność i rozwój uczciwych podmiotów" - czytamy dalej.

  W uzasadnieniu podano, że po wprowadzeniu zmian dochody ogółem wzrosną o 2,5-3 mld zł rocznie (w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian). 

  Według resortu, wydatki budżetu państwa obejmują szacunkowy koszt przygotowania nowej deklaracji w podatku od towarów i usług, tj. 80 000 zł brutto.

  (ISBnews)

 • 31.05, 15:51Prezydent podpisał ustawę regulującą system opłat EETS 

  Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która umożliwi korzystanie z European Electronic Toll Service (EETS) podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 124) według wytycznych decyzji Komisji 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Dz. Urz. UE L 268 z 13.10.2009, str. 11), które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej European Electronic Toll Service (EETS)" - czytamy w informacji.

  Dzięki wprowadzeniu regulacji definiujących usługę EETS, a także praw i obowiązków dostawców EETS, podmiotów pobierających opłatę oraz użytkowników EETS możliwe będzie uiszczanie opłaty za korzystanie z całej sieci dróg państw członkowskich Unii Europejskiej objętych systemem opłat elektronicznych za pomocą jednego urządzenia pokładowego, dostarczonego w ramach umowy zawartej z jednym dostawcą usługi.

  "Usługa EETS ma charakter fakultatywny, obok niej mogą funkcjonować także krajowe rozwiązania w zakresie opłat elektronicznych, a podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłaty pozostawiono decyzję co do skorzystania z usług proponowanych przez dostawcę EETS lub uiszczania opłaty w dotychczasowy sposób, płacąc bezpośrednio podmiotom pobierającym opłatę" - czytamy dalej.

  Użytkownik będzie rozliczał za pomocą dostawcy wszystkie opłaty, naliczone podczas podróżowania przez podmioty je pobierające. Opłaty będą przekazywane na rzecz podmiotu pobierającego opłaty przez dostawcę usługi, który gwarantuje uiszczenie wszystkich opłat za swoich klientów (nawet, gdy użytkownik nie wywiąże się ze swojej umowy z dostawcą), podano także.

  (ISBnews)

 • 19.05, 13:45Rząd zmienił rozporządzenie dot. dróg S16 i S52 

  Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych ze względu na konieczność dokonania modyfikacji dotyczących odcinków dróg S16 i S52, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W konsekwencji wprowadzonych zmian, docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych ma wynieść: ok. 2000 km autostrad i ok. 5650 km dróg ekspresowych.

  Jak podaje CIR rozporządzenie zmieniono ze względu na konieczność:
  - uzupełnienia sieci dróg szybkiego ruchu między Ełkiem a Białymstokiem (odcinek S16) w celu zapewnienia ciągłości szlaku Via Carpatia, który powstał z polskiej inicjatywy; nowy odcinek S16 będzie częścią międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia, zwiększy dostępność do województwa warmińsko-mazurskiego od strony wschodniej i południowej, a także ułatwi transport międzynarodowy w kierunku Białorusi;
  - dostosowania autostrad i dróg ekspresowych do wymogów rozporządzenia 1315/2013, dotyczącego rozwoju transeuropejskiej sieci drogowej, co oznacza wpisanie do wykazu nowej drogi ekspresowej S52 na odcinku: granica państwa-Cieszyn- Bielsko-Biała - S7 (Głogoczów); wymaga to wprowadzenia zmian porządkowych w oznakowaniu dróg ekspresowych w celu poprawienia ich czytelności (zmiana oznakowań będzie dokonywana wraz z oddawaniem do użytkowania nowych odcinków dróg);
  - poprawienia warunków komunikacyjnych w rejonie Krakowa przez włączenie do sieci dróg ekspresowych drogi S52 na odcinku: droga A4 - droga S7; zmniejszy to obciążenie Krakowa ruchem tranzytowym, zwłaszcza realizowanym przez samochody ciężarowe, w tym pojazdy przewożące niebezpieczne ładunki; powinno to poprawić bezpieczeństwo transportowe w mieście i okolicy oraz pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w Krakowie.

  "W konsekwencji wprowadzonych zmian, docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych ma wynieść: ok. 2000 km autostrad i ok. 5650 km dróg ekspresowych" - czytamy w komunikacie.

  Rozporządzenie wchodzi w życie po 60 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 11.05, 12:54MiB pracuje nad strategią dla dworców kolejowych 

  Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) rozpoczęło prace nad określeniem kierunków zagospodarowania obiektów dworcowych położnych na liniach kolejowych oraz opracowaniem w tym zakresie dokumentu strategicznego, podał resort. Jest to inicjatywa Piotra Stommy - wiceministra odpowiedzialnego za sprawy kolei.

  "Strategia będzie obejmowała całokształt problematyki związanej z funkcjonowaniem oraz kierunkami zagospodarowania obiektów dworcowych. Strategia będzie uszczegóławiać kierunki rozwoju transportu kolejowego w odniesieniu do funkcjonowania dworców kolejowych. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach ogółem" - czytamy w komunikacie.

  W ramach opracowywanej strategii zostaną m.in. uwzględnione kwestie związane z: 

  - kategoryzacją obiektów dworcowych,

  - przekazywaniem dworców na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

  - pracami modernizacyjnymi na dworcach kolejowych,  

  - obecnym i prognozowanym popytem na usługi świadczone na dworcach, w tym związane z rozwojem transportu kolejowego,

  - wypracowaniem standardów funkcjonowania obiektów dworcowych, podano również.

  PKP S.A. zarządza ponad 2,5 tys. dworców kolejowych, z czego blisko 600 obsługuje ruch pasażerski.

  (ISBnews)

 • 28.04, 14:03KE apeluje do Polski o pełne wdrożenie przepisów dot. interoperacyjności kolei 

  Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się do Polski o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności europejskiego systemu kolei, czyli zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających stopień wydajności wymagany w odniesieniu do tych linii, podała Komisja.

  "Dyrektywa ta ustala warunki osiągnięcia interoperacyjności kolei w Europie, takie jak: kompatybilność infrastruktury, taboru kolejowego i sygnalizacji. Polska jednak zezwala swemu krajowemu systemowi kolei na zbyt daleko idące odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Ponadto Polska nie dokonała transpozycji procedury badania pojazdów na sieci kolejowej. Przepisy te miały obowiązywać od dnia 19 lipca 2010 r." - czytamy w komunikacie.

  Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o wszystkich środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wykonania dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw niej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazano w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 13.04, 18:47MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Powołany z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych opracował materiał podsumowujący prace i rekomendacje poszczególnych grup roboczych. MIB podało, że na uwagi i wnioski do opracowania czeka do 13 maja 2016 r.

  "Debata nad propozycjami zarekomendowanymi przez Komitet Sterujący została zaplanowana na 26 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem zgłoszonych do tego czasu uwag i wniosków. Debata będzie miała miejsce podczas Polskiego Kongresu Drogowego, który odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS" - czytamy w komunikacie.

  Podsumowanie konsultacji i prezentacja materiału z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i wniosków są planowane na 31 maja 2016 r., podczas pierwszego dnia Targów Infrastruktury Drogowej w Kielcach, podano także.

  "Na początku 2016 r. MIB podjęło inicjatywę, której celem jest optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, zarówno w kontekście prawnym i technologicznym, jak również finansowym. Zamysłem MIB było wykorzystanie doświadczeń, a także potencjału polskiej branży drogowej, które wsparłyby Ministerstwo swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, w celu poprawy jakości procesów składających się na realizację planu budowy dróg" - czytamy dalej w materiale.

  Powołane zostały grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, mogących bezpośrednio przełożyć się na zoptymalizowanie całego procesu inwestycyjnego. Utworzono 5 grup roboczych: ds. prawa ogólnego, ds. zamówień publicznych, ds. forum kontraktowego, ds. techniki/technologii i ds. finansowania infrastruktury. Każda z nich została zobowiązana do wypracowania propozycji rozwiązań służących optymalizacji procesu budowy dróg.

  Na posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, które odbyło się 5 kwietnia 2016 r. grupy zaprezentowały wyniki swoich dotychczasowych prac i rekomendacje.

  Wśród rekomendacji grup roboczych zaakceptowanych na posiedzeniu Komitetu Sterującego znalazły się:

  * zmniejszenie minimalnej szerokość pasa dzielącego dróg dwujezdniowych;

  * bilansowanie robót ziemnych;

  * zwiększenie wykorzystywania lokalnych zasobów kruszyw;

  * zwiększenie wykorzystania materiałów z recyklingu;

  * zmniejszenie terminów gwarancji na roboty budowlane;

  * opracowanie katalogu typowych rozwiązań konstrukcji mostowych;

  * wykorzystanie wag preselekcyjnych do dyscyplinowania przewoźników poruszających się po drogach pojazdami przeciążonymi;

  * zwiększenie transferu rozwiązań innowacyjnych;

  * konieczność oddzielenia finansowania obiektów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia ruchu drogowego od finansowania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska;

  * konieczność rewizji i powtórnej analizy nadmiernie rygorystycznych zapisów decyzji środowiskowych (DŚU) w zakresie:

         - nadmiernej szczegółowości decyzji DŚU w kwestii rozwiązań technicznych obiektów inżynierskich (efekt: wyeliminowanie ograniczonego wyboru rozwiązań  technicznych i technologicznych),

         - nakładania przez organy DŚU wykonania obszernego zakresu monitoringów i analiz pooperacyjnych oraz dodatkowych urządzeń ochrony środowiska ponad te proponowane w raporcie ooś,  (efekt: istotne obniżenie kosztów inwestycji);

  * zmiana przepisów prawa zamówień publicznych dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy (efekt: obniżenie wartości kontraktów na etapie udzielania zamówienia);

  * umożliwienie firmom składania zabezpieczeń w postaci tzw. gwarancji rolowanej oraz doprecyzowanie zakresu prac typu "zieleń" i "zima" przed powierzeniem usługi wykonawcom w kontekście stawek podatku VAT (efekt: istotne obniżenie kosztów utrzymania dróg klasy A i S);

  * analiza możliwości PPP w realizacji inwestycji drogowych (efekt: obniżenie partycypacji budżetu centralnego w kosztach realizacji inwestycji drogowych);

  * zmiana ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania między jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa inwestycji drogowych, w przypadku gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem danej inwestycji drogowej realizowanej nie przez JST;

  * zmiana o charakterze doprecyzowującym w związku z różnymi interpretacjami Regionalnych Izb Obrachunkowych.

  "Zaproponowano również wprowadzenie w ustawie o drogach publicznych dla ministra właściwego do spraw transportu możliwości wydawania i rozpowszechniania wzorców, przykładów i standardów odnoszących się do projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych lub drogowych obiektów inżynierskich, a także do związanych z nimi zamówień publicznych" - czytamy też w komunikacie.

  (ISBnews)