Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 14.04, 12:35MF: Rusza usługa 'e-Przewóz' w ramach systemu monitorowania przewozów drogowych 

  Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - W związku z wejściem w życie 18 kwietnia (wtorek) przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, dziś rusza usługa "e-Przewóz", która pozwoli uzyskać i przekazać przewoźnikom numer referencyjny dla przewozu rozpoczynającego się od wtorku, podało Ministerstwo Finansów (MF).

  "System monitorowania drogowego przewozu towarów to narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym lub wyłudzają podatek od towarów i usług. Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), która wejdzie w życie 18 kwietnia 2017 r. Od tego momentu podmioty wskazane w ustawie będą zobowiązane m.in. do przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT. Aby przesyłać takie zgłoszenia, uzupełniać je i aktualizować, należy zarejestrować się na portalu PUESC. Wystarczy rejestracja konta na poziomie podstawowym" - czytamy w komunikacie.

  W związku z tym 14 kwietnia 2017 r. od godz. 15.30 Krajowa Administracja Skarbowa udostępni wersję "produkcyjną" usługi "e-Przewóz" na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Równolegle nadal będzie funkcjonowała strona testowa, udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową, która służy do nauki wypełniania i przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT.

  "Pozwoli to uzyskać i przekazać przewoźnikom numer referencyjny dla przewozu rozpoczynającego się 18 kwietnia 2017 r. od godziny 0:00. Od momentu udostępnienia usługi 'e-Przewóz' wszystkie zgłoszenia za jej pośrednictwem traktowane będą jako wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy" - czytamy dalej. 

  Ponadto resort informuje, że do 30 kwietnia 2017 r. wszelkie naruszenia przepisów ustawy nie będą podlegały karze pieniężnej lub karze grzywny, zgodnie z art. 39 ustawy.

  W lutym Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w której przewidziano monitorowanie przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego.

  Pod koniec stycznia Centrum Informacyjne Rządu (CIR) wyjaśniało, że nowe rozwiązania spowodują wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. 

  Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. 

  Zgodnie z projektem, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo, szef Krajowej Administracji Skarbowej - na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

  (ISBnews)

 • 13.04, 14:09MIB chce lepszego uregulowania pośrednictwa przy przewozie osób  

  Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym zakłada m.in. wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB), które skierowało wniosek o włączenie projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych między pasażerami a kierowcami. Ta działalność nie jest uregulowana prawnie, co powoduje często niejasności związane z charakterem zlecanych przez te podmioty usług przewozowych" - wskazał resort w komunikacie.

  "Niezależnie od rozwoju nowoczesnych technologii i ich zastosowania na użytek przewozów drogowych osób, ważne jest, by uczestnicy również tego segmentu rynku transportowego mieli możliwość funkcjonowania na zasadach równej i uczciwej konkurencji, co było wielokrotnie postulowane przez przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób" - podkreślono dalej.

  W związku z tym, mając na uwadze potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, MIB podjęło prace legislacyjne, których celem jest zmiana przepisów  w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowych oraz niektórych innych ustaw.

  W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.:

  - wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób,

  - ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,

  - obowiązek zlecania przewozów przez pośrednika podmiotowi posiadającemu odpowiednią licencję,

  - prowadzenie i przechowywanie rejestru zleceń w zakresie przewozu osób, podano także.

  (ISBnews)

 • 10.04, 08:13Sejm przyjął ustawę w sprawie pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin 

  Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę w sprawie przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

  "Inwestycja ma charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra jest niezbędna dla rozwoju morskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na torze wodnym" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Projekt został przygotowany celem usprawnienia przygotowania i realizacji inwestycji poprawiającej dostęp do portu morskiego w Szczecinie, o wartości ok. 1 mld 385 mln zł (w tym 85% ze środków unijnych i 15% ze środków z budżetu państwa). Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ma zostać zrealizowana do 2022 roku.

  Minister rozwoju i finansów decyzją z początku stycznia br. zapewnił fundusze na realizację przedsięwzięcia, przypomniano także.

  (ISBnews)

 • 03.04, 12:26MC przygotowało projekt ustawy dot. CEPIK 2.0 wg którego CEP ma ruszyć 30 X 2017 

  Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Cyfryzacji (MC) skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), umożliwiając jego wcześniejsze uruchomienie w zakresie centralnej ewidencji pojazdów (CEP) w terminie 30 października 2017 r.

  "Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK2.0), umożliwiając jego wcześniejsze uruchomienie w zakresie centralnej ewidencji pojazdów w terminie 30 października 2017 r. – z uwzględnieniem terminów uruchamiania poszczególnych elementów systemu wynikających z zatwierdzonego harmonogramu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Projekt nowelizuje przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, uzupełniając zidentyfikowane w toku prac projektowych luki, a także precyzując dotychczasowe przepisy zgodnie z procesami realizowanymi przy udziale systemu CEPiK 2.0 przez poszczególne podmioty zobowiązane do przekazywania danych, wyjaśnił resort.

  Zakłada się co do zasady uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów w dniu 30 października 2017 r., przy czym:

  * przepisy o niezgodnościach, w zakresie art. 80bd ustawy,

  * przepisy dotyczące gromadzenia w ewidencji informacji o zastawach oraz szkodach istotnych,

  * przepisy art. 80be ustawy w zakresie przekazywania i aktualizacji danych o przedsiębiorcach prowadzących SKP,

  * przepisy dotyczące przekazywania danych bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń, w tym w zakresie prerejestracji pojazdów

  - wejdą w życie w dniu 4 czerwca 2018 r., podano także.

  "Ustawa ma wejść w życie 30 października 2017 r., przy czym przepisy dotyczące migracji danych wchodzą w życie 1 września 2017 r. dotyczące przekazywania danych do katalogu marek i typów pojazdów homologowanych przez producenta lub importera - z dniem 1 marca 2018 r.  z uwagi na konieczność dostosowania się tych podmiotów do nowego obowiązku, a zmiana art. 80d ust. 3c – z dniem następującym po dniu ogłoszenia" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

  Celem projektu informatycznego CEPiK 2.0. jest przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także budowa centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Zakłada ona poszerzenie danych gromadzonych w CEP i CEK, ustanowienie zasad wyjaśniania niezgodności, stworzenie jednolitych ram technicznych dla wprowadzania danych do CEP, CEK i CEPKP, ustanowienie zasady wprowadzania danych do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych oraz rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych zgromadzonych w ewidencjach, wyjaśnił resort.

  (ISBnews)

 • 23.03, 12:52Projekt ustawy Prawo pocztowe został przesłany do Sejmu 

  Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, w którym przewidziano rozwiązania zapewniające odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Rada Ministrów przyjęła ten projekt 14 marca br.

  W projekcie noweli ustawy przewidziano m.in. taki sposób liczenia udziału operatorów pocztowych, zobowiązanych do wniesienia dopłaty na rzecz sfinansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, który będzie zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej i regułami uczciwej konkurencji. W praktyce, wszyscy operatorzy nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w ich zakres.

  Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r. 

  (ISBnews)

   

 • 23.03, 09:23Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy ws. toru wodnego Świnoujście-Szczecin 

  Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra, podało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  "Projekt został przygotowany by usprawnić przygotowania i realizację inwestycji poprawiającej dostęp do portu morskiego w Szczecinie" – czytamy w komunikacie.

  Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (wartość inwestycji ok. 1 mld 385 mln zł – w tym 85 proc. ze środków unijnych i 15% ze środków z budżetu państwa). Ma być zrealizowana do 2022 r., podano także.

  "Inwestycja ma charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra jest niezbędna dla rozwoju morskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na torze wodnym" – czytamy dalej.

  (ISBnews)

 • 10.03, 09:15MGM liczy na podpis ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródl. w kwietniu  

  Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej liczy, że Prezydent podpisze ustawę o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej w kwietniu br.

  "Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej i skierowała go do dalszych prac parlamentarnych. Przewiduje się, że jeszcze w kwietniu ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP" - czytamy w komunikacie resortu.

  Projekt ustawy zakłada, że pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie wliczane do czasu pracy. Ponadto przewiduje ustalenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracodawców - wprowadzenie tak długiego okresu rozliczeniowego pozwoli pracodawcom na elastyczne ustalanie harmonogramu dla pracowników zatrudnionych w sektorze transportu wodnego śródlądowego oraz wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników, podano także.

  (ISBNews)

 • 08.03, 14:48MR: Prawo wodne powinno wejść w życie latem i wesprzeć absorpcję środków z UE 

  Warszawa, 08.03.2017 (ISBnews) - Przyjęcie prawa wodnego i nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej powinny pomóc w przyspieszeniu wydatkowania środków w ramach obecnej perspektywy budżetowej, wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Rozwoju (MR) Marka Kalupy. Według niego, prawo wodne Sejm może przyjąć latem tego roku.

  "Liczymy, że prawo wodne w lecie tego roku powinno znaleźć się w Sejmie i zostanie przyjęte" - powiedział Kalupa podczas obrad sejmowej podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

  Jego zdaniem, wiele projektów współfinansowanych ze środków UE czeka na przyjęcie tego prawa. Także nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej powinna pomóc w wykorzystaniu funduszy unijnych.

  "Nowelizacja wdrożeniowa w kwietniu powinna pojawić się na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zawiera m.in. wiele uproszczeń, które pomogą w wykorzystaniu funduszy" - dodał dyrektor.

  MR informowało w ubiegłym roku, że taki projekt przełoży się na przyspieszenie inwestowania pieniędzy z obecnej perspektywy budżetowej.

  Kalupa powiedział również, że obecnie jest podpisanych blisko 13 tys. umów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE. "W poprzedniej perspektywie było to łącznie około 120 tys. W bieżącej perspektywie oczekujemy, że może to być 130-150 tys." - dodał.

  Z kolei Jarosław Orliński z Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MR w odpowiedzi na pytanie, czy odwołanie zarządu PKP S.A. może opóźnić wykorzystanie środków na projekty kolejowe, stwierdził, że nie ma takiego zagrożenia. "Beneficjentem środków jest przede wszystkim PKP PLK i odwołanie zarządu PKP nie ma żadnego znaczenia" - wyjaśnił.

  Według niego, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) ws. dworców kolejowych, których modernizację miały w panach PKP, jest obecnie analizowana.

  "Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje tę uchwałę" - powiedział Orliński.

  Według uchwały NSA, ponad 90% nieruchomości użytkowanych przez PKP może stać się własnością gmin. PKP planowała modernizację około 400 dworców przy współudziale środków unijnych.

  (ISBnews)

 • 21.02, 11:19FPP: Nowela ustawy szansą na transparentne przepisy dotyczące przewozu osób 

  Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Rząd obecnie pracuje nad nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym, której zadaniem jest uregulowanie m.in. kwestii przewozów osób. Wdrożenie transparentnych przepisów pozwoli na uporządkowanie rynku oraz na wzrost zatrudnienia, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Jego zdaniem, kluczowe jest uwzględnienie nowych technologii, aplikacji i innowacyjnych rozwiązań typu ridesharing czy carsharing, które pojawiają się w Polsce, a w Europie czy USA funkcjonują od kilku lat.

  FPP zwraca uwagę, że obszar przewozów taksówkarskich powinien pozostać regulowany jak dotychczas. Konieczne jest jednak uporządkowanie legislacyjne innych form przewozów osobowych oraz działania platform internetowych i mobilnych.

  "Władze państwowe stają w obliczu konieczności dostosowania regulacji do nowego modelu w taki sposób, aby popierać wprowadzanie innowacji tworzących lepsze usługi i wpływających na zwiększenie zatrudnienia - zarówno stałego, jak i dorywczego. Ponadto należy zachęcić do efektywnego wykorzystania pojazdów, co jest istotne zwłaszcza w Polsce, gdzie poziom motoryzacji jest bardzo wysoki, a samochody używane przez właścicieli indywidualnych zajmują miejsca parkingowe, przyczyniają się do korków i zwiększonego zanieczyszczenia powietrza" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie.

  "Wszystkie te elementy powinny uwzględniać bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawić bezpieczeństwo osobiste pasażerów i kierowców, a także zapewnić bezpieczeństwo obrotu - czyli pewność płatności. W każdej z tych kategorii doskonałymi rozwiązaniami są platformy internetowe i aplikacje mobilne" - dodał.

  Likwidując niejasności i absurdalne bariery dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu pasażerów samochodami osobowymi innymi niż taksówki, nowelizacja ustawy o transporcie drogowym pozwoliłaby na rozwój zróżnicowanych form transportu publicznego, aktywizację osób bezrobotnych lub dysponujących ograniczonym czasem (inne zajęcia, wychowywanie dzieci) i wzbogacenie rynku usług poprzez elastyczną ofertę transportową, istotną zwłaszcza w dużych miastach. Wyklarowanie sytuacji prawnej sprzyjałoby też poprawnemu opodatkowaniu i przestrzeganiu prawa, wskazano w materiale.

  "Warto przypomnieć że w Polsce od 1989-1997 roku przewozy indywidualne pasażerskie były zderegulowane i bynajmniej nie powodowało to jakichś szczególnych dramatycznych, nieznanych wcześniej lub później problemów, poza niezadowoleniem części 'zasiedziałych' uczestników rynku. Próba ograniczenia działania platform byłaby zabiegiem antyinnowacyjnym, prowadziłaby do likwidacji możliwości świadczenia i korzystania z usług przy równoczesnym zwiększeniu presji na transport indywidualny. Byłoby to sprzeczne z generalną polityką Rządu i Komunikatem UE dotyczącym platform i gospodarki współdzielenia" - argumentował Kowalski.

  Unia Europejska zaleca państwom członkowskim, by skorzystały z możliwości i zweryfikowały, uprościły oraz uaktualniły wymogi dotyczące dostępu do rynku obowiązujące w odniesieniu do ogółu podmiotów gospodarczych, podkreśliła też FPP. Ich celem powinno być uwolnienie podmiotów gospodarczych od zbędnych obciążeń regulacyjnych, niezależnie od przyjętego modelu prowadzenia działalności. W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej trwają obecnie zaawansowane prace dotyczące wprowadzenia regulacji w obszarze przewozu osób. Komisja zwraca uwagę, że regulowanie dostępu do rynku powinno mieć charakter uzasadniony i proporcjonalny, uwzględniać specyfikę innowacyjnych usług, a jednocześnie nie faworyzować jednego modelu świadczenia usług.

  "Utrzymywanie lub pogłębianie - na skutek niejasności regulacji - niezrozumienia i nieporozumień wokół nowych form usług transportowych prowadzi do sporów i braku poczucia pewności co do prawa. Również - choć w mniejszym stopniu niż całkowity zakaz - zmniejsza zakres wykorzystania zasobów - kierowców i ich pojazdów - zwłaszcza w formie elastycznej, dostosowującej czas pracy do ich możliwości i potrzeb rynku. Unia Europejska uważa, że zakazy lub różne formy eliminacji działania firm - platform teleinformatycznych są niesłuszne" - powiedział prezes Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich INSTIGOS Piotr Palutkiewicz, także cytowany w komunikacie.

  "Komunikat UE w tej kwestii nie pozostawia wątpliwości – ocenia platformy internetowe i gospodarkę dzielenia się jako czynnik rozwoju, poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług, a jednocześnie zwiększenia zatrudnienia. Badania zlecone przez UE potwierdzają bardzo wysoką dynamikę rozwoju platform i ich udziału w gospodarce, a także zwiększenie zainteresowania klientów. Analizy prowadzą zaś do wniosku, że uelastycznienie rynków sprzyja wzrostowi PKB" - podkreślił Palutkiewicz.

  Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

  (ISBnews)

 • 20.02, 09:56Kurtyka z ME: Rząd przyjmie wkrótce Plan Rozwoju Elektromobilności 

  Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Rząd przyjmie Planu Rozwoju Elektromobilności w ciągu najbliższych dni, zapowiedział wiceminister energii Michał Kurtyka.

  "Plan rozwoju elektromobilności będzie przyjęty w najbliższych dniach. Ustawa o elektromobilności niedługo zostanie przedstawiona do konsultacji" - powiedział Kurtyka podczas uroczystości podpisania przez 41 miast listów intencyjnych w sprawie rozwoju elektromobilności.

  Dodał, że jednym z filarów finansowych będzie ustawa o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Z kolei ustawa o elektromobilności ma eliminować bariery i stworzyć ramy dla nowego rynku, wskazał wiceminister.

  "Plan Rozwoju Elektromobilności będzie finansowany ze źródeł krajowych - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu uruchomimy będzie w połowie tego roku; ponadto wykorzystane będą środki własne samorządów, funduszu unijne, środki przedsiębiorstw" - poinformowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  Plan Rozwoju Elektromobilności jest jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, na który składają się również Krajowe ramy polityki infrastruktury paliw alternatywnych oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

  "Elektromobilność to również wsparcie promocji i eksportu. Zależy nam na tym, by transport elektryczny rozwiązał inne problemy i stał się jednym z naszych flagowych produktów eksportowych. Polska gospodarka stanie się bardziej nowoczesna i dzięki m.in. temu osiągniemy cele z Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju" - podsumowała wiceminister.

  Cel strategiczny zakłada 1 mln samochodów elektrycznych na polskich drogach w 2025 r.

  (ISBnews)

   

 • 17.02, 11:21Tchórzewski: ME ogłosi 3 marca konkurs na karoserię samochodu elektrycznego 

  Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii ogłosi 3 marca konkurs na karoserię samochodu elektrycznego. Docelowo wsparciem dla elektromobilności ma być nocna taryfa i indywidualne liczniki urządzeń elektrycznych, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski,

  "Myśl programu elektromobilności ma być oparta na wykorzystaniu tego co jest. Po pierwsze mały samochód - 3 marca będzie ogłoszony konkurs na karoserię takiego samochodu" - powiedział Tchórzewski podczas debaty na temat wyzwań w transporcie dla ochrony środowiska w NFOŚiGW. 

  Na wyprodukowanie tego samochodu przewidziane jest wsparcie rządu.

  "Państwo wejdzie w udziały, ale tylko do 49% i nie będzie uczestniczyło w zarządzaniu. I kilka lat po nabyciu tych udziałów odkup na zasadach niewielkiej rekompensaty" - powiedział minister.

  Druga zasada to ładowanie samochodu na parkingu, w nocy. Założenie jest takie, że samochód nie musi przejeżdżać na jednym ładowaniu więcej niż 250 km, jako samochód miejski. 

  "Chcemy wprowadzić zasadę, że od godziny 23:00 do 5:00 energia elektryczna będzie kosztowała 30% ceny, dlatego, że w tym czasie w naszych elektrowniach wiele energii się marnuje" -  powiedział Tchórzewski. 

  "Chcemy, żeby przy jeździe po mieście eksploatacyjna cena 100 km wynosiła odpowiednik 1 litra paliwa" - dodał. 

  Ministerstwo zakłada, że docelowo możliwe będzie rejestrowania ładowania samochodu elektrycznego na licznik przypisany do samochodu

  Kolejną kwestią jest transport publiczny, przy którym będzie konieczna współpraca resortów energii, środowiska i rozwoju.

  "Jestem przekonany, że jesteśmy na takim etapie przygotowań w Polsce, że w ciągu najbliższych 10 lat autobusów elektrycznych będzie więcej niż połowa w miastach, natomiast jeśli chodzi o samochody elektryczne, to jest cel miliona samochodów elektrycznych w Polsce w ciągu 10 lat" - podsumował minister. 

  (ISBnews)

   

 • 10.02, 15:16Lewiatan: Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom  

  Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w której przewidziano monitorowanie przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego pogorszy ona konkurencyjność i efektywność gospodarki, uważa Konfederacja Lewiatan.

  Sejm uchwalił dzisiaj ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nad projektem będzie teraz pracował Senat. W ocenie Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie systemu nie pozwoli zrealizować zakładanych celów, a dodatkowo zaburzy elastyczność i szybkość dostaw towarów, zwiększy ryzyko i koszty działalności uczciwego biznesu.

  "Nowe przepisy mają wejść w życie już po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy. W tym czasie firmy nie zdążą się przygotować do wypełniania nakładanych na nie obowiązków. Będą musiały wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, przeszkolić pracowników, dostosować systemy informatyczne.  Potrzebny do tego  czas to co najmniej 6 miesięcy. Lewiatan apeluje do senatorów, aby umożliwili uczciwym firmom działanie w zgodzie z nowymi przepisami i wydłużyli vacatio legis ustawy do 1 lipca 2017 r., zaś w części dotyczącej kar - do 1 sierpnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

  "Skala przewozów objętych monitoringiem oraz zakres raportowanych danych spowodują, że system nie będzie skutecznym narzędziem walki z patologiami. Obawiamy się, że wielkość obciążeń zakłóci działalność uczciwych przedsiębiorstw transportowych, zaś nielegalne praktyki w dalszym ciągu będą mogły rozkwitać schowane w ogromnych wolumenach przekazywanych informacji, nieodkryte ze względu na brak możliwości analitycznych służb kontrolnych" - powiedział doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Przemysław Pruszyński, cytowany w komunikacie. 

  Według Lewiatana, poważne zastrzeżenia budzi zarówno wysokość sankcji, jak i dodatkowe środki, które mogą być zastosowane w trakcie kontroli. Wystarczającym powodem do przerwania transportu, pobrania od przewoźnika kaucji w wysokości 1 000 zł oraz nałożenia obowiązku dostarczenia środka transportu do oddziału celnego, jest omyłka dotycząca rodzaju, ilości, masy lub objętości towaru lub jeśli przewóz towaru wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Tego rodzaju przepis pozostawia zbyt duże pole swobody organom kontroli oraz naraża przewoźnika na sankcje oraz utratę cennego w przewozach drogowych czasu.

  "Dodatkowo środek transportu lub towar może zostać zatrzymany i skierowany do najbliższego 'wyznaczonego miejsca', jeżeli kierowca nie przedstawi numeru referencyjnego (nawet w przypadku jego nadania). Przewoźnik ponosi tym samym szereg kosztów związanych z zatrzymaniem pojazdu, w tym za usunięcie, strzeżenie i jego przechowywanie. Koszty te mogą wynieść zgodnie z projektem ponad 1 500 zł (za usunięcie pojazdu) oraz niemal 200 zł za każdą dobę przechowywania i strzeżenia" - czytamy dalej. 

  Ustawa przewiduje też sankcję w wysokości 20 000 zł dla przewoźnika w przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości wskazanej w zgłoszeniu. Przewoźnik bazuje w tym zakresie na danych zleceniodawcy przewozu i nie ma możliwości weryfikacji ich prawidłowości czy prawdziwości, dlatego też nie powinien podlegać karze.

  Zdaniem Lewiatana, ustawa nie uwzględnia współczesnych mechanizmów funkcjonujących w branży transportu i logistyki. Pojawia się wiele wątpliwości, czy np. w przypadku tzw. przewozów drobnicowych, firmy w ogóle będą w stanie spełnić nakładane na nie obowiązku.

  Wątpliwości budzi także zakres stosowania ustawy. Monitoringiem ma zostać objęty transport towarów zawierających w składzie alkohol całkowicie skażony. Zdaniem Pruszyńskiego, w praktyce oznacza to, że regulacją objęte zostaną firmy kosmetyczne, które transportują "masy kosmetyczne", zawierające w składzie skażony alkohol. Co istotne, wydzielenie alkoholu z kosmetyku praktycznie nie jest możliwe, a w całej branży nie stwierdzono nieprawidłowości. 

  (ISBnews)

   

 • 10.02, 13:22Sejm uchwalił przepisy dot. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów 

  Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w której przewidziano monitorowanie przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Nowe rozwiązania mają spowodować wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  "Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stanowi kolejne narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym, bez odprowadzania do budżetu państwa należnych podatków, dokonujących wyłudzeń niezapłaconych podatków, jak również dokonujących obrotu bez stosowania warunków przewidzianych w przepisach prawa (działania jako skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, pośredniczący podmiot tytoniowy itp.)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

  Pod koniec stycznia Centrum Informacyjne Rządu (CIR) wyjaśniało, że nowe rozwiązania spowodują wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. W latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego. 

  Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. 

  Zgodnie z projektem, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. "Dodatkowo, szef Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. 

  Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r. 

  (ISBnews)

   

 • 02.02, 15:01MIB finalizuje prace nad nowymi standardami budownictwa drogowego 

  Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) finalizuje prace nad nowymi standardami prowadzenia inwestycji drogowych, które pozwolą na oszczędności przy realizacji dróg oraz zwiększą bezpieczeństwo wykonawców i jakość prac, poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

  "Finalizujemy prace nt. optymalizacji procesu inwestycyjnego budowy dróg w Polsce. Zespół resortowy z reprezentantami branży, w dialogu, opracował zasady optymalizacji budownictwa drogowego. Oznacza to, że inwestycje będą realizowane w oparciu o typowe rozwiązania, przy zmniejszeniu kosztów, nie będą przewymiarowane, ani wyposażone ponad to, co powinny mieć autostrady i drogi ekspresowe" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

  Jak wskazał wiceminister Jerzy Szmit, w najbliższym czasie wprowadzony zostanie nowy wzór umowy z wykonawcami, który daje lepszy podział ryzyk, gwarantuje samodzielność inżyniera kontraktu, chroni podwykonawców, jasno określa system kar umownych, ułatwia rozstrzyganie sporów i wprowadza obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

  Sprecyzowane zostaną także zasady stosowania pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach drogowych. Będą nimi kryteria dotyczące terminu wykonania inwestycji, personelu wykonawcy, właściwości przeciwpoślizgowych budowanej nawierzchni, równości podłużnej nawierzchni i maksymalnego wykorzystania gruntu rodzimego na placu budowy.

  "Projekt umowy i warunki przetargowe chcemy zastosować już na najbliższym przetargu na odcinki S61" - dodał Szmit.

  W nawiązaniu do niedawnych informacji o zamiarze zamykania sporów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z wykonawcami w sprawach roszczeń za kontrakty drogowe z poprzedniej perspektywy UE wiceminister poinformował, że ich wartość to ok. 10 mld zł.

  "Wielkość sporów to ok. 10 mld zł. Ostatnio podjęliśmy starania, by liczbę i wartość sporów zdecydowanie ograniczyć. Mamy na to kilka pomysłów, rzecz w tym by wypracować model dochodzenia do ugód" - powiedział.

  Potwierdził także, że resort został zobowiązany przez premier Beatę Szydło do przedstawienia projektu aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 do końca lutego br.

  (ISBnews)

 • 27.01, 12:41Prezydent podpisał ustawę ws. finansowania inwestycji drogowych przez samorządy 

  Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych, umożliwiającą przekazywanie przez samorządy finansów na realizację inwestycji przy drogach krajowych, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne chciały finansować zadania przy drogach krajowych, takie jak np. budowa chodników czy ścieżek rowerowych. Dotychczasowe przepisy były różnie interpretowane co do możliwości przekazywania przez samorządy środków na takie inwestycje. Nowe przepisy wprowadzają fakultatywną możliwość finansowania albo dofinansowania inwestycji przez samorządy, które będą chciały przeznaczyć środki finansowe na realizację zadań przy drogach innych kategorii" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

  Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł rekomendować wzorce dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, co przełoży się na szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, podkreślono w komunikacie.

  Zmienione przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 24.01, 17:45MF: Pakiet przewozowy da ok. 1,4 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w l.2017-18 

  Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Przyjęty przez rząd projekt ustawy o monitoringu transportu drogowego ma przynieść 330 mln zł dodatkowych dochodów budżetu w 2017 r., zaś w 2018 r. - 1,067 mld zł, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

  "Jednym z najważniejszych zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa przez skuteczniejsze ograniczanie szarej strefy – zwalczanie nielegalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Pakiet przewozowy będzie stanowić narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie wprowadzają do obrotu paliwa płynne, skażony alkohol, susz tytoniowy czy wyłudzają zwrot niezapłaconych podatków. Monitoring transportu drogowego w 2017 r. ma przynieść 330 mln zł dodatkowych dochodów budżetu, zaś w 2018 r. - 1,067 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

  Rząd przyjął projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 24 stycznia 2017 r.

  "Tym samym pakiet przewozowy uzupełni niedawne zmiany w przepisach, które służą zwalczaniu nielegalnej działalności gospodarczej. 1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług i akcyzie, która reguluje obrót paliwami silnikowymi. Dodatkowo od 2 września 2016 r. obowiązuje tzw. pakiet energetyczny, czyli nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy procesów związanych z wydawaniem koncesji" - przypomniano.

  Według resortu finansów w 2016 r. Służba Celna we współpracy z kontrolą skarbową rozpoczęły bardziej intensywne kontrole transportów paliw, przewożonych w tranzycie lub kupionych w innych państwach unijnych. W 2017 r. kontrole są kontynuowane na szerszą skalę na szlakach komunikacyjnych na terenie całej Polski i na granicach, nie tylko w transporcie drogowym, ale także kolejowym i morskim. Działania są prowadzone we współpracy z policją, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego. Do walki z nielegalnym rynkiem paliw zaangażowano ponad tysiąc funkcjonariuszy celnych, a tylko w pierwszym miesiącu tego roku skontrolowano ponad 6 tys. cystern, podano także. 

  "Wobec transportów paliw o najwyższym poziomie ryzyka nieprawidłowości wykorzystuje się konwoje na terytorium Polski. W styczniu 2017 r. wydano już kilkadziesiąt takich decyzji. W odpowiedzi na takie działania niektórzy przewoźnicy wycofali swoje transporty do zagranicznego nadawcy lub próbowali zmieniać miejsca wwozu paliwa, aby ominąć działania kontrolne. Wpływa to na rosnącą sprzedaż paliw krajowych producentów, co docelowo przełoży się na zmniejszenie szarej strefy i wyższe wpływy z podatków do budżetu państwa" - podsumowuje resort. 

  (ISBnews)

 • 24.01, 17:05Rząd przyjął projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów 

  Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Przewidziano monitorowanie przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, czyli towarów często będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym, a w efekcie powodujących znaczne uszczuplenia podatkowe.

  "Nowa ustawa jest kolejnym narzędziem walki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet paliwowy, który wszedł w życie w sierpniu 2016 r. i ma zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi" - czytamy w komunikacie. 

  Według CIR, nowe rozwiązania spowodują wzrost dochodów budżetowych z podatków VAT i akcyzy. W latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego, podano również.

  "Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy" - czytamy dalej. 

  W projekcie ustawy wskazano podmioty zwolnione z obowiązków wynikających z ustawy, ze względu na zadania jakie wykonują i umowy międzynarodowe. Będą to np. polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw NATO oraz siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, podano także. 

  "Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze będą gromadzone dane: zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach oraz dotyczące przeprowadzonych kontroli przewozu towarów" - czytamy również. 

  W projekcie ustawy szczegółowo określono obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów – podmiotu wysyłającego i odbierającego towar oraz przewoźnika. 

  "Na przykład wskazano, że podmiot wysyłający towar będzie musiał przesłać do rejestru – przed rozpoczęciem przewozu – zgłoszenie przewozu, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Podmiot wysyłający, uzyskany numer referencyjny będzie musiał przekazać przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu. Ponadto, przewoźnik korzystając z komputera, będzie musiał zgłosić do systemu: swoje dane (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby) oraz swój NIP (albo numer za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby poboru VAT), numer rejestracyjny środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu, planowaną datę jego zakończenia, numer zezwolenia, zaświadczenia albo licencji (jeśli są wymagane), dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu, a także numer dokumentu przewozowego" - czytamy dalej. 

  Jak podano w komunikacie zgodnie z projektem ustawy, dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze i ich przetwarzania w celu kontroli przewozu będą mieli: funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, Policji i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. "Dodatkowo, szef Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego – będzie udostępniał dane z rejestru, jeżeli będą one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań" - czytamy dalej. 

  Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Mają one charakter dyscyplinujący i prewencyjny.

  "Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 000 zł. Ponadto, gdy przewoźnik nie dokona zgłoszenia przewozu towaru lub jeśli zostanie stwierdzone, że towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu – na przewoźnika (wykonującego przewóz w tranzycie) zostanie nałożona kara pieniężna 20 000 zł. Jeśli przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane wymagane w systemie, zostanie ukarany karą pieniężną 5000 zł. Z kolei w przypadku stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towaru bez numeru referencyjnego lub dokumentów go zastępujących, na kierującego zostanie nałożona grzywna w wysokości od 5000 do 7500 zł" - podsumowano. 

  Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

  (ISBnews)

 • 19.01, 16:47Kurtyka: Rząd przyjmie program rozwoju elektromobilności w ciągu kilku tygodni 

  Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Rząd powinien przyjąć "Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych" i "Program rozwoju elektromobilności" w nadchodzących tygodniach, co pozwoli bardziej szczegółowo pracować nad ustawą o elektromobilności, poinformował wiceminister energii Michał Kurtyka.

  "Jesteśmy po przyjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów 'Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych' i 'Programu rozwoju elektromobilnosci'. Jak one zostaną przyjęte przez Radę Ministrów - co, spodziewam się, nastąpi w ciągu najbliższych tygodni - to będziemy mogli uszczegóławiać ustawę, nad którą już intensywnie pracujemy" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Wskazał, że niezależnie od prac ministerialnych, istotne są także inne inicjatywy, np. ze strony Senatu w sprawie zwolnienia z akcyzy samochodów elektrycznych.

  Ministerstwo pracuje też nad możliwością wprowadzenia zwolnień z VAT, które muszą zostać skonsultowane na poziomie UE.

  "Jeśli chodzi o dopłaty, to na dziś najważniejsze jest uruchomienie transportu zbiorowego, a w momencie jak uznamy, że rynek dostawców jest na to gotowy, to będziemy myśleli o dopłatach do indywidualnych pojazdów" - powiedział także minister.

  Dodał, że w tym kwartale pojawi się kilka instrumentów wsparcia, m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi program komercjalizacji badań, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw produkujących komponenty.

  Cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii zakłada milion samochodów elektrycznych na polskich drogach w roku 2025. Ministerstwo Energii pracuje nad tym projektem w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności.

  (ISBnews)

   

 • 17.01, 10:33FPP: Taksówkarze powinni zachować swoje uprawnienia, uregulujmy carsharing itp. 

  Warszawa, 17.01.2017 (ISBnews) - Taksówkarze powinni zachować swoje dotychczasowe uprawnienia, m.in. dlatego, że liczba wydawanych licencji co roku rośnie, natomiast ustawodawca powinien uregulować segment nowoczesnych form świadczenia usług na rynku przewozów, takich jak ridesharing, carsharing czy carpooling, wynika ze stanowiska Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Federacja zwraca uwagę, że Ustawa o transporcie drogowym w sposób jednoznaczny reguluje sposób działalności taksówkarzy - zapewniając im szereg uprawnień, ale także nakładając określone wymagania. Pomimo nowych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się taksówkarze, liczba wydawanych licencji co roku rośnie. Dlatego taksówkarze powinni zachować swoje dotychczasowe uprawnienia, by móc w sposób zorganizowany świadczyć usługi na rzecz klientów. Natomiast uporządkowania i uregulowania wymaga segment nowoczesnych form świadczenia usług na rynku przewozów, na przykład ridesharing, carsharing czy carpooling.

  "Celem Ustawodawcy powinno być uwzględnienie nowych technologii, aplikacji i innowacyjnych rozwiązań, które pojawiają się w Polsce, a w Europie czy USA funkcjonują od kilku lat. Dzięki właściwym regulacjom można stymulować wzrost PKB, rozwój rynku pracy, zmniejszyć liczbę osób wykluczonych z zatrudnienia, a w efekcie budować korzyści dla obywateli i budżetu państwa" - czytamy w komunikacie.

  Jednakże według FPP, to taksówkarze - jako grupa zawodowa wskazana w ustawie - powinni mieć dostęp do istotnych udogodnień, takich jak: buspasy, bezpośredni dostęp do pasażerów (możliwość przyjmowania zleceń z ulicy), specjalne miejsca postojowe, możliwość wjazdu do stref zamkniętych dla ruchu osobowego czy możliwość rozliczeń gotówkowych.

  "Prawo musi nadążać za praktyką i nie może być tak, że podatnik odprowadzający regularnie daniny na rzecz skarbu państwa odpowiada przed organami kontroli lub sądem z powodu niedostosowania prawa do otaczającej rzeczywistości. Z pewnością obszar przewozów taksówkarskich powinien pozostać regulowany jak dotychczas. Konieczne jest jednak uporządkowanie legislacyjne innych form przewozów osobowych oraz działania platform internetowych i mobilnych" - powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

  W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej trwają obecnie zaawansowane prace dotyczące wprowadzenia regulacji w obszarze przewozu osób. Komisja Europejska zwraca uwagę, że regulowanie dostępu do rynku powinno mieć charakter uzasadniony i proporcjonalny, uwzględniać specyfikę innowacyjnych usług, a jednocześnie nie faworyzować jednego modelu świadczenia usług.

  Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

  (ISBnews)

   

 • 09.01, 11:59MIB przygotowało projekt nowelizacji ws. rejestracji pojazdów testowych 

  Warszawa, 09.01.2017 (ISBnews) - Minister infrastruktury i budownictwa (MIB) skierował do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zmian do ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją i badaniem pojazdów poprzez wprowadzenie do prawa krajowego nowej formy czasowej rejestracji pojazdów, zwanej profesjonalną rejestracją pojazdów, podał resort.

  "Wdrożenie tej formy czasowego użytkowania pojazdów w ruchu drogowym umożliwi podmiotom uprawnionym wykonywanie jazd testowych, bez potrzeby rejestracji odrębnie każdego testowanego pojazdu w urzędzie" - wyjaśniono w komunikacie.

  Projekt jest realizacją postulatów branży motoryzacyjnej i jednostek badawczych. Przedstawiony pakiet wymagań dla profesjonalnej rejestracji pojazdów powinien stanowić skuteczne narzędzie prawne, które zmniejszy obciążenia administracyjne dla ww. podmiotów, jak również dla organów rejestrujących, a jednocześnie będzie służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym z tą formą rejestracji i ponoszeniu odpowiedzialności przez uprawnione podmioty za testowane pojazdy, podano również. 

  W projekcie zaproponowano kompleksowe rozwiązania dla tej nowej formy rejestracji, począwszy od złożenia wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji poprzez obowiązki wynikające z uprawnień dla podmiotów z nich korzystających, działania organu rejestrującego (starosty), gromadzenie określonego zakresu danych i informacji w centralnej ewidencji pojazdów, określenie zasad ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów do jazd testowych, działań zabronionych i sankcji oraz działań organów kontroli ruchu drogowego.

  Projekt ustawy odzwierciedla wcześniej opracowane przez MIB założenia dla profesjonalnej rejestracji pojazdów, które były szczegółowo konsultowane z partnerami społecznymi z branży motoryzacyjnej. Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)