Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 15.02, 10:37Z surowców i sektora rolno-spożywczego można pozyskać 7,8 mld m3 biogazu rocznie wg OSR 

  Warszawa, 15.02.2022 (ISBnews) - Polska posiada znaczący potencjał wytwórczy biometanu - tylko z surowców i pozostałości sektora rolno-spożywczego można pozyskać 7,8 mld m3 biogazu rocznie, wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który trafił do konsultacji publicznych.

  "Obserwacje największych dojrzałych rynków i ich uczestników zachęcają do wykorzystania innowacji oraz lokalnych uwarunkowań w zakresie możliwości szerszego wykorzystania paliw alternatywnych" - czytamy w uzasadnieniu.

  Przykładem innowacji jest możliwość wykorzystania niskoemisyjnego biometanu wytwarzanego z biomasy odpadowej (stanowiącego przykład biopaliw II generacji) czy powszechniejszego wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł OZE.

  "Polska posiada znaczący potencjał wytwórczy biometanu, wytwarzanego z biogazu w oparciu o krajowe surowce - np. tylko z surowców i pozostałości z sektora rolno-spożywczego można pozyskać 7,8 mld m3 biogazu rocznie" - podano także.

  Doprecyzowano, że krajowy model rozwoju biogazowni zmierza w kierunku wzorca duńskiego, a nie niemieckiego (bazującego na kukurydzy jako głównym substracie), czego dowodem jest stały wzrost liczby stosowanych różnych kompozycji substratów, także wysoki udział surowców odpadowych wykorzystanych do wytworzenia biogazu.

  Obecnie do produkcji biogazu w kraju w największym stopniu wykorzystywane są substraty nieprzydatne do produkcji żywności czy pasz: wywar gorzelniany (21%), pozostałości z przetwórstwa owoców i warzyw (21%), gnojowica (27%), co wynika z dużej dostępności oraz niskich kosztów pozyskania.

  Ten aspekt jest jednym z większych atutów zwiększających zainteresowanie biometanem wytwarzanym z biogazu rolnego, który masowo wykorzystywany umożliwiłby realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) bez konieczności importu surowców potrzebnych do jego produkcji, podsumowano.

  Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw zużytych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.  Zgodnie z dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych „dyrektywą RED II" Polska jest zobowiązana do osiągnięcia w 2030 r. co najmniej 14-proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu drogowego i kolejowego ogółem.

  (ISBnews)

 • 14.02, 14:16Rząd chce przyjąć w II kw. projekt dot. obniżki VAT na nawozy i środki wspomagające uprawę 

  Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy VAT-owskiej, który zakłada m.in. objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług planowane jest na II kw.

  Celem planowanej regulacji jest m.in. wdrożenie przepisów, umożliwiających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

  Projekt zakłada dostosowanie zakresu i terminologii ustawy o nawozach i nawożeniu do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009, wyznaczenie organów nadzoru rynku produktów nawozowych UE oraz zakresu ich kompetencji oraz sankcji za naruszanie norm rozporządzenia 2019/1009

  Planowana jest także zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, polegająca na zmianie załącznika nr. 3 poprzez objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 12:48Rząd przyjął projekt noweli o realizacji inwestycji w sektorze naftowym 

  Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez usprawnienie procesów  inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dzięki nowym rozwiązaniom, ułatwiona i przyspieszona zostanie rozbudowa oraz modernizacja pojemności magazynowych w Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw 'Góra', które wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów naftowych zwiększą zdolność magazynu kawernowego (podziemnego) do przechowywania oraz podaży na rynek tych surowców i produktów" – czytamy w komunikacie.

  Inwestycja jest konieczna m.in. ze względu na zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych dla sektora naftowego, a także potrzebę zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych, podano także.

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" jest obecnie jedynym magazynem kawernowym w Polsce, który jest niedostosowany w pełnym zakresie do wymagań ustawowych określających dostępność zgromadzonych w magazynie zapasów.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  Podziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra" ma zostać zmodernizowany tak, aby zwiększyć jego możliwości operacyjne do ok. 6 mln m3 (łącznie dla ropy i paliw). 

  - Inwestycja polega na budowie, rozbudowie lub przebudowie (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) m.in.:

  • części magazynowej w PMRiP 'Góra',
  • części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie,
  • nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim,
  • istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN S.A,
  • otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek.

  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury magazynowej i przesyłowej ma przełożyć się na sprawność zaopatrzenia rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych. Chodzi także o zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym, podano.

  Strategiczne inwestycje w sektorze naftowym zostaną sfinansowane ze środków inwestora – spółki PKN Orlen lub innej spółki z grupy kapitałowej Orlen.

  Większość inwestycji ma zostać zrealizowanych do 2029 r.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 15:31Sejm przeciw objęciu czasową obniżką akcyzy również oleju opałowego 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zakładające objęcie czasową obniżką akcyzy także oleju opałowego.

  Nowela wprowadza czasowe obniżenie akcyzy na paliwa, zwolnienia paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej oraz zwolnienia z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw.

  Senat chciał włączenia do tego katalogu także ciężkich olejów opałowych i innych paliw gazowych. Sejm odrzucił poprawki.

  Nowelizacja zakłada:

  • czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG;
  • wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
  • czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

  Zgodnie z nowelizacją, obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

  Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. ma wynieść – zgodnie z nowelizacją - 4,6 zł/MWh.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 11:59Morawiecki: Wystąpiliśmy do KE o zgodę na obniżenie stawki VAT na paliwo 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie stawki podatku VAT na paliwo, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że jeżeli taką zgodę uzyskał, rozwiązanie to stałoby się częścią pakietu antyinflacyjnego.   

  "Wystąpiliśmy również o zmniejszony VAT jako pierwsi w Unii Europejskiej , o zmniejszony VAT na paliwo. […] Jestem dobrej myśli, to też będzie w przyszłości, niedalekiej przyszłości część naszego pakietu antyinflacyjnego" - powiedział Morawiecki w Sejmie przed głosowaniem nad ustawą budżetową na 2022r.

  Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje rozporządzenie w sprawie towarów i usług, które stanowi część pakietu antyinflacyjnego. Zakłada czasowe obniżenie stawek do 8% dla nabycia i importu gazu oraz energii cieplnej, a do 5% - dla energii elektrycznej. Obniżone stawki mają być stosowane od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 08.12, 11:43Prezydent podpisał nowelę ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

  Warszawa, 08.12.2021 (ISBnews) -  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o elektromonilności i paliwach alternatywnych, której celem jest ułatwienie i przyśpieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz wdrożenie przepisów unijnych w tym zakresie, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowelizacja wdraża przepisy dyrektywy 2019/1161 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz  dyrektywę 2018/844 z 30 maja 2018 r, nowelizującą dyrektywy: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.  .

  "Uchwalona ustawa m. in.:

  1) wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu;

  2) określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania;

  3) rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania" – czytamy w komunikacie.

  Ponadto:  

  - doprecyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję stacji ładowania;

  - wprowadza obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru;

  - doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA);

  - wprowadza pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru;

  - wprowadza możliwość udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. 

  Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów które wchodzą w życie w innym terminie z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

  (ISBnews)

 • 29.11, 16:03Rząd zajmie się jutro projektem dot. czasowego obniżenia akcyzy na paliwa 

  Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. tarczą antyinflacyjną, wynika z planu prac Rady Ministrów. 

  Projekt zakłada czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

  Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Projekt zawiera zapisy dot. czasowego wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem sprzedaży detalicznej:
  -  benzyn silnikowych,
  - olejów napędowych,
  - biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
  - gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych

  Zakłada również nałożenie do 31 maja 2022 r. na sprzedawców dokonujących sprzedaży paliw silnikowych obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

  (ISBnews)

   

 • 18.11, 07:00Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ws. paliwa roln. zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dodatkowo podwyższający limit paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Oznacza to, że limit ten wyniesie 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

  Nowelizacja zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 14:57Rząd chce przyjąć projekt noweli o biokomponentach i biopaliwach w II kw.  

  Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która ma określić poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2030 oraz w okresie przejściowym, określić limity dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych oraz minimalny udział biopaliw zaawansowanych, w tym biometanu, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na II kw. 2022r.  Projektowana nowelizacja ma wdrożyć dyrektywę 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie ("RED II") w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w sektorze transportu.

  "Sektor transportu jest odpowiedzialny za zużycie jednej trzeciej energii końcowej w UE, z czego znaczna część pochodzi z ropy naftowej. W 2018 r. transport był odpowiedzialny za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE i jest jedynym z sektorów w którym poziom emisji wzrósł w porównaniu do 1990 r. Zatem, by osiągnąć cel ogólny, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w UE, należy podjąć wysiłki na rzecz ograniczenia emisyjności transportu. Jednym z proponowanych działań jest zwiększenie […] udziału energii odnawialnej w transporcie do poziomu 14% w 2030 r., przy użyciu już rozwiniętych biopaliw i biokomponentów wyprodukowanych z roślin spożywczych i pastewnych, a także nowych technologii - biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie" - czytamy w wykazie.

  Podkreślono, że spełnienie celów wyznaczonych w ww. dyrektywie wymaga przebudowy struktury paliw wykorzystywanych w sektorze transportu. Na obecnym etapie w realizacji celu OZE w transporcie w Polsce dominują bowiem biokomponenty wyprodukowane z roślin spożywczych i pastewnych.

  "Biorąc pod uwagę wprowadzane w dyrektywie REDII limity wykorzystania tego typu biopaliw w transporcie, a także konieczność znacznego zwiększenia udziału OZE w transporcie (z ok. 6,70% w 2020 r. do 14% w 2030 r.), niezbędne jest wprowadzenie narzędzi służących szerszemu wykorzystaniu biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie" – czytamy także.

  Projekt ustawy dokonuje implementacji dyrektywy RED II w zakresie transportu poprzez:
  - określenie poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do roku 2030 oraz w okresie przejściowym,
  - określenie limitów dla zastosowania biopaliw produkowanych z surowców spożywczych i paszowych (biokomponentów I generacji) do rozliczenia celu w transporcie,
  - określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW w roku 2030, w tym biometanu wykorzystywanego w  procesie produkcji paliw węglowodorowych,
  - uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych nośników energii, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE, paliw węglowych pochodzących z recyklingu, paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia,
  - umożliwienie zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zawartej w energii wykorzystywanej w transporcie, określenie zasad jej rozliczania  w ramach NCW,
  - modyfikację mechanizmu funkcjonowania współczynnika redukcji w odniesieniu do zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych stosowanych w transporcie oraz możliwości realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej,
  - modyfikację zasad wykorzystania technologii współuwodornienia w procesie realizacji NCW przez podmioty zobowiązane,

  Planowane jest także:
  - określenie zasad poświadczania Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w przypadku biomasy leśnej,
  - wprowadzenie okresu przejściowego w funkcjonowaniu mechanizmów monitoringu  spełniania KZR w tym m.in. określenie momentu pełnego wygaszenia mechanizmów działających na podstawie znowelizowanej dyrektywy RED,
  - określenie zasad poświadczania KZR w podziale na biomasę rolniczą i leśną,
  - zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do celów transportowych,
  - zapewnienie stosowania KZR oraz ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w REDII celów OZE w sektorach innych niż transport.

  (ISBnews)

   

 • 02.11, 14:30Rząd przyjął strategię wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. 

  Warszawa, 02.11.2021 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cele programu to m.in. 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej" - czytamy w komunikacie.

  Celem strategii jest stworzenie w Polsce gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

  "Strategia wytycza 6 celów:

  - wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;

  - wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

  - wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

  - produkcja wodoru w nowych instalacjach;

  - sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;

  - stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego" - czytamy dalej.

  Wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. mają być:

  - 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;

  - 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;

  - min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru;

  - co najmniej 5 dolin wodorowych.

  "Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne" - podsumowano.

  (ISBnews)

 • 29.10, 21:32Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności dot. stref czystego transportu 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmienia zasady ustanawiania stref czystego transportu, wprowadza możliwość ich utworzenia na terenie wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień do wjazdu.

  Nowelę poparło 426 posłów, 10 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawki doprecyzowujące.

  Nowelizacja zakłada, że strefy czystego transportu będą mogły być tworzone na terenie każdej gminy, a decyzje o utworzeniu strefy czystego transportu, zasad jej funkcjonowania, a także wyłączeń dla osób, podmiotów, instytucji w zakresie korzystania z danej strefy będą podejmowane przez radę gminy w trybie uchwały.

  Nowela wprowadza definicje i przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej, definicje stacji tankowania wodoru, regulacje dotyczące funkcjonowanie infrastruktury do tankowania oraz ułatwienia w instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

  Przepisy zakazują posiadania przez operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej elektroenergetycznych stacji ładowania pojazdów ze względu na ich uprzywilejowaną pozycję. Skutkuje to zniesieniem mechanizmu interwencyjnego przewidzianego w ustawie, zgodnie z którym OSD miały budować stacje ładowania pojazdów w wybranych miastach w Polsce.

  Jednocześnie w noweli znalazły się przepisy nakładające obowiązek instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz kanałów na przewody i kable elektryczne w projektowanych i remontowanych budynkach

  Zaproponowano nowe rozwiązania dotyczące limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 tys. zł (obecnie limit dla pojazdów elektrycznych również wynosi 225 tys. zł),  obniżenie limitu amortyzacji dla pojazdów emitujących więcej niż 50 g/km CO2 od 1 stycznia 2026 r. z obecnych 150 tys. zł do 100 tys. zł.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:00Senat chce zwiększenia limitu paliwa rolniczego zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy do 130 litrów za 1 ha i do 60 litrów do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

  Jednocześnie zmieniono zapis dotyczący wysokości środków na zwiększenie limitu - do 480 mln zł ze 160,6 mln zł.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja zakładała zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 22.10, 16:35MKiŚ: Użycie destruktu asfaltowego w budowie dróg da budżetowi ponad 400 mln zł 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Ponad 400 mln zł oszczędności da rocznie budżetowi państwa umożliwienie użycia destruktu asfaltowego jako materiału budowlanego. Dzięki zmianie przepisów kruszywo asfaltowe, uznawane jako odpad, posłuży wkrótce jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

  Minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie ws. określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

  "Celem rozporządzenia jest określenie warunków, po spełnieniu których destrukt asfaltowy, przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu ułatwienie jego stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było wątpliwości, co do jego jakości oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania" - czytamy w komunikacie.

  Kryteria określające, kiedy destrukt asfaltowy przestaje być odpadem, powinny gwarantować, że destrukt asfaltowy otrzymany w wyniku procesu odzysku spełnia wymogi techniczne przemysłu budownictwa drogowego, jest zgodny z istniejącymi przepisami i normami, które mają zastosowanie do produktów, oraz nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub zdrowie ludzkie.

  Dzięki nowym przepisom możliwe będzie ograniczenie eksploatacji złóż surowców naturalnych i zastąpienie naturalnych kruszyw. Przyniesie to wymierne korzyści dla środowiska i ograniczy magazynowanie destruktu asfaltowego na hałdach. Takie rozwiązanie wpisuje się również w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, podano także.

  Efektem rozporządzenia będzie zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorców. Uproszczone zostaną też procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń administracyjnych w stosunku do materiałów wytwarzanych i ponownie wykorzystywanych na budowie w związku z ich klasyfikacją jako odpad, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

  Szacuje się, że wprowadzenie przepisów pozwoli na oszczędności dla Skarbu Państwa, które mogą wynieść ponad 400 mln zł.

  Wydając rozporządzenie, wzięto pod uwagę normę PN-EN 13108-8:, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych.

  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia (np. za pomocą urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie nową nawierzchnię), gdyż w tej sytuacji nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

  Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu umożliwiającego posiadaczom odpadów destruktu asfaltowego dostosowanie lub wprowadzenie systemu gospodarowania (zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia).

 • 14.10, 10:30MKiŚ: Projekt ustawy ws. systemu kaucyjnego może trafić do konsultacji w X 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projekt ustawy o systemie kaucyjnym na opakowania może być przekazany do konsultacji publicznych jeszcze w październiku, podał resort.

  "Informujemy, że jesteśmy na ostatnim etapie akceptacji projektu ustawy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Prawdopodobnie jeszcze w październiku projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych" - czytamy w komunikacie.

  We wrześniu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów informację, z której wynika, że rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  (ISBnews)

 • 05.10, 13:51Rząd przyjął projekt noweli o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

  Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, którego celem jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce" – czytamy w komunikacie.

  Ponadto, krajowe prawo ma zostać dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

  Wprowadzane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. 

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie nowelizacji:

  • Uregulowanie procedur dotyczących instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych
  • Ułatwienie montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku
  • Doprecyzowanie zasad tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców), wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowanie definicji stacji ładowania
  • Określenie minimalnego poziomu docelowego, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznym

  Projekt zakłada, że nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczęłyby obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 01.10, 20:55Sejm przyjął nowelę dot. zwiększenia limitu paliwa rolniczego  

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Za nowelą głosowało 445 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Wcześniej Sejm odrzucił zaproponowane poprawki.

  Nowela zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego  na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

 • 16.09, 12:45Rząd planuje przyjęcie projektu dot. systemu kaucyjnego w I kw. 2022 r. 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  Jego celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  "Niniejszy projekt ustawy, w zakresie obowiązku selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, uzupełnia wymagania transponowane z dyrektywy 2019/904 za pomocą projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" - czytamy w wykazie.

  W art. 9 dyrektywy 2019/904 zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. Obowiązek ten może być realizowany np. za pomocą systemów zwrotu kaucji, podano także.

  Podkreślono, że w projekcie ustawy zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Ma to być m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji

  Poza przepisami wdrażającymi art. 9 dyrektywy 2019/904, w projekcie ustawy zaproponowano także utworzenie systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych.

  "Obecnie funkcjonują na stosunkowo szeroką skalę systemy kaucyjne obejmujące tego rodzaju opakowania wielokrotnego użytku. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku  z powodzeniem zbierane są w ramach systemów gminnych. Dlatego zaproponowano objęcie uregulowanym prawnie systemem kaucyjnym jedynie szklanych butelek na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l" - czytamy dalej.

  Projekt zakłada, że system kaucyjny tworzyliby wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzających reprezentowałby jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Wybór tego podmiotu należałby do wprowadzających, którzy tworzyć będą system. Zgodnie z projektem system kaucyjny mógłby zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu.

  Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym byliby obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych.

  Do odbierania pustych opakowań i odpadów powstałych z opakowań objętych systemem, a także do zwrotu kaucji byłby zobowiązany każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100m2. Wedle Mniejsze sklepy mogłyby odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie natomiast byłyby obowiązane do pobierania kaucji.

  (ISBnews)

   

 • 25.08, 10:55Zyska z MKiŚ: Polska Strategia Wodorowa może być przyjęta we wrześniu 

  Warszawa, 25.08.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) spodziewa się, że "Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040" zostanie niebawem przyjęta, być może we wrześniu, poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

  "Jesteśmy w momencie składania tego dokumentu na Komitet Stały Rady Ministrów. Zostanie on niebawem przyjęty, może to być do końca września" - powiedział Zyska podczas panelu dyskusyjnego III Konferencji "Kolej na energię wodorową".

  Projekt dokumentu przewiduje działania w trzech obszarach: transportu (w szczególności transportu ciężkiego i zbiorowego), energetyki i ciepłownictwa oraz technologii przemysłowych (w tym w dalszej perspektywie wykorzystania wodoru do produkcji stali).

  W projekcie wskazano sześć celów do osiągnięcia: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

  Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

  (ISBnews)

   

 • 12.08, 11:50Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o systemie monitorowania i jakości paliw 

  Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i jakości paliw, której celem jest umożliwienie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. i w latach następnych na wyższym poziomie. Poprawki mają charakter legislacyjny i redakcyjny.

  NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, wyjaśniono. 

  Zawarte w noweli rozwiązania stanową odpowiedź na postulaty podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, m.in. zajmujących się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych.

  Nowelizacja wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie ma on wartość stałą. Nowela zakłada, że minister właściwy do spraw klimatu będzie go określał corocznie w drodze rozporządzenia do 31 grudnia każdego roku.

  Najważniejsze rozwiązania

  - Umożliwiono podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.

  - Wodór wykorzystywany w pojazdach objęto systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Chodzi również o konieczność wsparcia rozwoju transportu opartego na paliwach alternatywnych, zgodnie z przepisami unijnymi.

  - Uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

  Wejście w życie ustawy jest planowane po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisu zmieniającego ustawę - prawo energetyczne, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2021 r. oraz przepisów dotyczących wodoru, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 14.07, 17:32KE proponuje, by samochody rejestrowane od 2035 roku były bezemisyjne 

  Warszawa, 14.07.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska proponuje, by wszystkie samochody rejestrowane w państwach Unii od 2035 roku były bezemisyjne, a państwa będą miały obowiązek instalacji punktów ładowania głównych autostradach co 60 km, zaś punktów tankowania wodoru - co 150 km, poinformowała Komisja. Celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. roku oraz osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 r.

  "Flota nowo zarejestrowanych samochodów musi zredukować emisje o 55% do 2030 r. i o 100% do 2035 r. w porównaniu do 2021 r. W przypadku nowych samochodów dostawczych cele redukcji wynoszą odpowiednio 50% i 100%" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Komisji, zaostrzone normy emisji CO2 będą zachęcać do wprowadzania znacznie większej liczby pojazdów bezemisyjnych na rynku unijnym. W związku z tym regulacyjny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), którego celem jest wspieranie wczesnego wprowadzania na rynek, nie będzie już spełniał swojego pierwotnego celu i zostanie usunięty od 2030 r.

  Wszyscy producenci samochodów osobowych i dostawczych będą musieli wnieść swój wkład w ograniczenia emisji CO2, w związku z czym odstępstwo dla małych producentów - tych, którzy sprzedają od 1 tys. do 10 tys. nowych samochodów lub 22 tys. nowych samochodów dostawczych w roku kalendarzowym - zostaje zniesione od 2030 roku, podano także.

  Komisja wskazuje, że rozbudowa infrastruktury ładowania elektrycznego musi przyspieszyć proporcjonalnie do oczekiwanej floty pojazdów elektrycznych na drogach UE, która według prognoz do 2030 r. obejmie co najmniej 30 mln samochodów. Cele oparte na flocie zapewnią, że na każdy samochód elektryczny z akumulatorem zarejestrowany w państwie członkowskim zostanie zainstalowany 1 kW mocy ładowania. KE zakłada, że  do 2025 r. powstanie ponad 1 mln punktów ładowania i około 3,5 mln do 2030 r.

  Aby zapewnić pełną łączność w sieci europejskich autostrad TENT-T na 60-kilometrowym odcinku TEN-T konieczne będzie zainstalowanie co najmniej 300 kW mocy zapewnianej przez punkty szybkiego ładowania (z co najmniej jednym o mocy 150 kW) do 2025 r. i mocy 600 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te muszą zostać osiągnięte odpowiednio do 2030 i 2035 r.

  W przypadku tankowania wodoru wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz w każdym węźle miejskim obsługującym zarówno pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe będzie musiała być dostępna jedna stacja tankowania co 150 km.

  W przypadku elektrycznych pojazdów ciężarowych należy zapewnić punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T co 60 km, co najmniej 1400 kW mocy wyjściowej do 2025 r. i 3500 kW do 2030 r. W sieci kompleksowej TEN-T cele te mają do osiągnięcia co 100 km odpowiednio do 2030 r. i 2035 r. Ponadto punkty ładowania mają być zapewnione na parkingach oraz w głównych miastach i aglomeracjach europejskiej transeuropejskiej sieci transportowej (węzły miejskie), aby umożliwić m.in. ładowanie miejskich samochodów dostawczych.

  KE zaznacza, że luki w infrastrukturze tankowania LNG dla ciężarówek mają zostać wypełnione do 2025 roku.

  Komisja proponuje utworzenie nowego ogólnounijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla przemysłu zaopatrzenia w paliwa, który określi cenę emisji dwutlenku węgla z paliw do transportu drogowego (i ogrzewania). System ten nie będzie obowiązywał na poziomie indywidualnego użytkownika transportu, ale na poziomie dostawcy paliwa jako podmiotu sprawującego kontrolę nad zawartością węgla kopalnego w paliwie

  Emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu stanowią obecnie 1/4 całkowitych emisji UE i w przeciwieństwie do innych sektorów emisje wciąż rosną. Jak wynika z celów redukcyjnych do 2050 roku, emisje z transportu muszą spaść o 90%.

  (ISBnews)