ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 01.09, 07:09Prezydent podpisał nowelę o gospodarce opakowaniami, wprowadzającą system kaucyjny  

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych do 1,5 l oraz puszek metalowych w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 […] w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej w zakresie […] zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 roku oraz 90% w 2029 roku" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma na celu uporządkowanie niektórych kwestii dotyczących sprawozdawczości i raportowania w zakresie funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, a także funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ustawa przede wszystkim:

  - wprowadza minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w podziale na poszczególne rodzaje opakowań i lata, zakładające równomierny, sukcesywny wzrost dla wszystkich rodzajów opakowań (od wymaganego dyrektywą 2019/904 poziomu 77% w 2025 roku, do wymaganego poziomu 90% w 2029 roku i latach następnych);

  - wprowadza nowe obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, podmiotów reprezentujących, a także odpowiednio modyfikuje obowiązki dotychczasowe, w tym w szczególności w zakresie informowania konsumentów o systemie zwrotu opakowań oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości;

  - wprowadza system kaucyjny, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z opakowań, a w tym w szczególności określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego;

  - modyfikuje stosowne przepisy o opłacie produktowej;

  - wprowadza nowe delikty administracyjne (działania naruszające i zaniechania w zakresie zmodyfikowanych i wprowadzonych ustawą obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz określa stosowne sankcje za ich popełnienie (w ramach już obowiązujących przedziałów wysokości kar pieniężnych dla poszczególnych typów deliktów, tj. od 500 zł do 1 mln zł), a także określa organ wymierzający te kary.

  Wprowadzany ustawą system kaucyjny - obok butelek do 3 l - obejmie również butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l. Objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych szklanych i metalowych, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny, zwiększy wygodę konsumentów oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów publicznych.

  System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku (ww. plastikowych butelkach jednorazowego użytku do 3 l, metalowych puszkach do 1 l, szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 l), będących napojami, jest pobierana kaucja (określona kwota pieniężna), która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego tym systemem albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego tym systemem.

  System nie będzie wymagał okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje w celu zwrotu pobranej kaucji.

  System ten będzie ustanowiony przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje i przedsiębiorców wprowadzających bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, a prowadzony będzie przez tzw. podmioty reprezentujące tych przedsiębiorców - spółki akcyjne z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 5 mln zł oraz posiadające stosowne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji.

  Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego będzie wydawane na wniosek podmiotu reprezentującego przedkładany ministrowi nie później niż 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu kaucyjnego, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Ustawa dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych, a tym samym dwóch lub więcej podmiotów reprezentujących prowadzących te systemy. W takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do ustalenia między sobą (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych (w miarę pojawiania się kolejnych podmiotów reprezentujących będzie zachodziła konieczność zawierania kolejnej takiej umowy między wszystkimi podmiotami reprezentującymi).

  Warunkiem przystąpienia do systemu kaucyjnego jest zawarcie umowy z podmiotem reprezentującym. Umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców na finansowanie systemu kaucyjnego.

  Maksymalna wysokość kaucji za opakowanie będzie wynosiła 2 zł (wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, na akceptowalnym społecznie poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, zatem te stawki będą takie same niezależnie od tego, w którym systemie kaucyjnym będzie uczestniczył dany wprowadzający).

  Wprowadzający (w tym wprowadzający bezpośrednio) produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

  Ustawa wprowadza również maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań w  przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki (25 zł za 1 kg, przy czym zasadnicza maksymalna stawka tej opłaty dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg).

  Ustawa modyfikuje również obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki podmiotów dystrybuujących produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym - przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w zależności od kryterium 200 m2 powierzchni sprzedaży).

  Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy będzie istniała możliwość wykorzystywania - do momentu zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów - opakowań (plastikowych butelek do 3 l, metalowych puszek do 1 l, szklanych butelek do 1,5 l), w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpienia do systemu kaucyjnego oraz niepobierania kaucji od tych opakowań, a także możliwość prowadzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy systemów pobierania i zwracania kaucji za opakowania na zasadach dotychczasowych (tj. możliwość zbierania opakowań, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2025 r., oraz zwracania kaucji po dniu 1 stycznia 2025 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r.).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:32Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli o systemie kaucyjnym 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza system kaucyjny w sklepach powyżej 200 m2 do 2025 r.

  Poprawki Senatu zakładały zwolnienie kaucji z opodatkowania VAT-em i obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Wprowadzały też roczny okres przejściowy na dostosowanie się do systemu kaucyjnego.

  Nowela wprowadza w Polsce system kaucyjny, który zobowiązuje sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 do odbioru pustych opakowań. Ma to zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie - recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć zaśmiecenie środowiska. Ustawa wdraża unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania, a mniejsze placówki handlowe mogą przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. Będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

  Nieodebrana kaucja zostanie skierowana na finansowanie systemu kaucyjnego. System kaucyjny mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Powołają operatora (podmiot reprezentujący) odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Nowela dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych. Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów, będą musieli uiścić opłatę produktową.

  (ISBnews)

 • 28.07, 15:46Senat za przesunięciem wprowadzenia systemu kaucyjnego o rok od 2026 r. 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które zakładają m.in. przesuniecie wprowadzenia systemu kaucyjnego o rok - do stycznia 2026 r. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra.

  Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm zakładała wprowadzenie systemu od 1 stycznia 2025r. Zaproponowane przez Senat poprawki zakładają wydłużenie terminu na rejestrację i przystąpienia do systemu kaucyjnego do stycznia 2026r.

  System kaucyjny obejmuje jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  W przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, prowadzący sprzedaż bezpośrednią będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich masie, liczbie i pojemności.

  Sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

  (ISBnews)

 • 24.07, 10:33Sektor rolno-spożywczy apeluje o wprowadzenie poprawek do ustawy o systemie kaucyjnym  

  Warszawa, 24.07.2023 (ISBnews) - Siedemnaście organizacji sektora rolno-spożywczego zwróciły się z apelem o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest - w ich ocenie - szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska, podała Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ).

  Organizacje reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwróciło się m.in. do premiera, wicepremiera, marszałków Sejmu oraz Senatu, a także ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia do ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 mld opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w 2025 r.

  Organizacje ostrzegły, że bez wprowadzenia niezbędnych poprawek obecne zapisy projektu ustawy mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wielomiliardowego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz zniszczenia dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku.

  "Skutkiem będą nawet kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen napojów, soków, napojów mleczarskich, wód i piwa. Uderzy to w polskich konsumentów i spowoduje spadek popytu. Tym samym znacząco pogorszy się i tak już trudna sytuacja finansowa zakładów przetwórczych i producentów rolnych" - czytamy w apelu.

  System kaucyjny jest niezwykle potrzebnym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze, celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, podano.

  "Państwo Polskie powinno zapewnić właściwe warunki prawne dla przedsiębiorców, gwarantujące efektywność ekonomiczną i środowiskową systemu, jego powszechność i przyjazność dla społeczeństwa. Niestety, bez proponowanych przez nas zmian ustawa szkodzi zarówno przetwórcom, rolnikom, jak i konsumentom, a co najważniejsze stwarza realne zagrożenie środowiskowe już w roku 2025" - podkreślono w apelu. 

  Według organizacji, w obecnym kształcie ustawa spowoduje: znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa; miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników; obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji; zniszczenie dobrze działających systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku; degradację środowiska - 16 mld opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych, a także dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

  Organizacje podkreśliły, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla ww. wymienionych branż i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Mimo licznych apeli tych branż, ustawa zawiera zapisy, które - jak oceniają - stanowią realne zagrożenie dla finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel.

  "Apelujemy o przyjęcie czterech krytycznych poprawek, które zapobiegną zarówno potencjalnym wielomiliardowym stratom z tytułu karnych opłat produktowych już w roku 2025, jak również stratom środowiskowym, w postaci 16 mld niezebranych opakowań po napojach:

  1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. - zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwi uniknięcie sytuacji, w której 16 mld opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia poprawek oznacza karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.
  2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT - system kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.   
  3. Uznania firm wprowadzających butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra za wprowadzających napoje bezpośrednio - ustawa w obecnym brzmieniu zniszczy bardzo dobrze funkcjonujące systemy kaucyjne na butelki wielokrotnego użytku prowadzone samodzielnie przez poszczególne firmy. Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów ustawy, które nie dają możliwości firmom kontynuacji samodzielnego prowadzenia tych systemów i tym samym mogą spowodować masowe wycofywanie się z tego cennego pod względem środowiskowym opakowania.
  4. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy - nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.
  5. Stworzenie równych szans dla polskich producentów maszyn do zbiórki opakowań i systemów operacyjnych przy budowie systemu kaucyjnego - obecny zapis tworzy wyraźną przewagę rynkową dla dużych zagranicznych firm produkujących maszyny zbierające opakowania, wymuszając bardzo krótki termin realizacji dostaw (1 stycznia 2025 r.). Dyskryminuje to polskie mniejsze przedsiębiorstwa i może przyczynić się do zawyżania cen tych urządzeń. Stworzenie tego typu sytuacji należy uznać wprost za działanie na szkodę polskiej gospodarki" - napisano w apelu.

  Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

  1.      Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

  2.      Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  3.      Związek Polskich Przetwórców Mleka

  4.      Polska Izba Mleka

  5.      Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

  6.      Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

  7.      Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

  8.      Związek Sadowników RP

  9.      Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

  10.   Stowarzyszenie Sady Grójeckie

  11.   Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

  12.   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  13.   Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

  14.   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  15.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

  16.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

  17.   Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

  Wcześniej w lipcu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:13Browary Polskie: Ustawa kaucyjna podroży piwo w butelce zwrotnej o 10 zł od 2025 r  

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego nakłada wielomiliardowe kary na branżę piwowarską od 2025 r., a w efekcie piwo w butelce zwrotnej podrożeje o 10 zł, szacuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie). 

  Według Związku, ustawa "rozmontowuje" systemy butelki zwrotnej wykorzystywane przez przemysł piwowarski od lat.

  "W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 mln szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar. Tysiące ton szkła wyląduje w pojemnikach na stłuczkę lub na wysypiskach. W ten sposób zmarnuje się dorobek wielu lat budowania systemu kaucyjnego dla butelek zwrotnych. Rządowa ustawa przyniesie więc efekt odwrotny do zamierzonego: obciąży środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami" - powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany w komunikacie.

  "Należy zauważyć, że rząd pracował nad przepisami dotyczącego systemu kaucyjnego prawie 3 lata, a oczekuje od przedsiębiorców, że w ciągu zaledwie jednego roku zbudują od zera cały system kaucyjny, co jest nierealne. W efekcie przedsiębiorcom grożą wielomiliardowe kary za niewywiązanie się z tego terminu. W ciągu zaledwie tygodnia, bez rzetelnej dyskusji nad skutkami uchwalanych przepisów, przepchnięto ustawę, która drastycznie podnosi koszty przedsiębiorców i uderza w kieszenie konsumentów. Należy spodziewać się, że butelka piwa zdrożeje o 10 zł. Tyle wyniesie kara administracyjna oraz podatek VAT, którym posłowie zdecydowali się objąć kaucję. To wprost przenosi się na wyższe ceny dla konsumenta. Miał być projekt proekologiczny a mamy proinflacyjny" - dodał.

  Według ZPPP Browary Polskie, zapaści branży i grożącemu demontażowi działających dziś systemów kaucyjnych można zapobiec, wprowadzając do projektu niezbędne zmiany. Po pierwsze, przepisy powinny uszanować dotychczasowy dorobek, a więc producenci piwa powinni móc bezpośrednio wprowadzać na rynek napoje w butelkach zwrotnych. Po drugie, kaucja nie powinna być objęta podatkiem VAT, ponieważ nie jest towarem ani usługą. W ten sposób powstanie prosty system kaucyjny bez paragonów. I wreszcie należy przesunąć uruchomienie systemu na 2026 r., by cała branża napojowa mogła przygotować się na zmiany.

  "Mamy nadzieję, że prace w Senacie pozwolą naprawić ewidentne błędy, dzięki czemu system kaucyjny w Polsce będzie rzeczywiście służył środowisku i konsumentom, a nie stanie się gwoździem do trumny dla przedsiębiorców" - podsumował dyrektor Browarów Polskich.

  W ub. tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 13.07, 22:31Sejm przegłosował wprowadzenie systemu kaucyjnego od 2025 roku 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  W przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, prowadzący sprzedaż bezpośrednią będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich masie, liczbie i pojemności.

  Sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

  (ISBnews)

 • 16.06, 22:03Sejm znowelizował prawo geologiczne i górnicze ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce i usprawnienie m.in. działalności organów nadzoru górniczego.

  Za nowelizacją głosowało 236 posłów, przeciw było 185, wstrzymało się 32.

  Sejm przyjął też poprawki zakładające, że udokumentowane złoża kopalin, wody podziemne oraz kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla podlegają ochronie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji lub wykorzystania. Zgodnie z poprawkami, zmiany konieczne dla ochrony udokumentowanych złóż kopalin czy kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla wprowadza się w planach ogólnych gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego w ciągu roku od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia organowi gminy kopii decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczną albo dodatek do tej dokumentacji.

  Inna z poprawek zakłada, że gmina uwzględnia złoża strategiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym wprowadza zakaz trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów tych złóż w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości.

  Nowelizacja wprowadza definicję "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej, reguluje też proces uznawania złoża za strategiczne - jego uznanie będzie się odbywać na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska.

  Ponadto dopuszcza prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie. Dostosowuje także przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru. Umożliwia rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Nowelizacja porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, podano także.

  Zmiany mają charakter proprzedsiębiorczy i powinny przyczynić się do ułatwienia prowadzenia działalności koncesjonowanej, ujętej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, podkreślono.

  Zaproponowane przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 06.06, 13:33MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny od 2025 roku 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przewiduje, że od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska, podkreślono.

  "Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra" - czytamy dalej.

  "Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - napisano też w informacji.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie, podał też resort.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:35FPP: Gminy mogą liczyć na 'znaczne oszczędności' w zw. z systemem kaucyjnego oraz ROP 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Gminy mogą osiągnąć "znaczne oszczędności" związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - chodzi o zmniejszone koszty czyszczenia przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnych mocy recyklingowych i przychody podatkowe z tym związane. Wyższe poziomy zbiórki i poziomy recyklingu osiągane dzięki systemowi kaucyjnemu mogą wliczać się do poziomów recyklingu raportowanych przez gminę, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  System kaucyjny będzie też neutralny finansowo dla samorządów, jeśli zostanie wprowadzone pełne pokrycie kosztu zbiórki pojemnikowej wraz z zasadą kosztu netto. Dlatego system kaucyjny powinien być elementem ROP, podkreśla Federacja.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Tymczasem Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu" - powiedział ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej w tym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  FPP wskazuje, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez Prezydenta jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Według danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom recyklingu surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli. Oprócz aspektu kosztowego, warto pamiętać o dwóch dodatkowych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną" - skomentował Wołejko.

  Według wcześniej publikowanych wyliczeń FPP, Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych.

  (ISBnews)

 • 09.05, 13:42Parlament Europejski poparł rozporządzenie dot. ograniczenia emisji metanu 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Parlament Europejski poparł wprowadzenie przepisów dotyczących ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym, poinformował Parlament. Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  "Parlament przyjął dziś swoje stanowisko w sprawie nowej ustawy mającej na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć unijne cele klimatyczne i poprawić jakość powietrza. Nowe prawo jest pierwszym aktem prawnym UE mającym na celu ograniczenie emisji metanu i obejmuje bezpośrednie emisje metanu z sektorów ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla oraz z biometanu po wtłoczeniu go do sieci gazowej. Posłowie chcą też, aby nowe przepisy obejmowały sektor petrochemiczny" - czytamy w komunikacie.

  Parlament przyjął swoje stanowisko 499 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 55 wstrzymujących się i jest gotów do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie tekstu aktu prawnego.

  PE wzywa Komisję do zaproponowania wiążącego celu redukcji emisji metanu w UE do 2030 r. dla wszystkich odpowiednich sektorów do końca 2025 r. Państwa członkowskie powinny ponadto wyznaczyć krajowe cele redukcji w ramach swoich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, podano także.

  Operatorzy będą zobowiązani do przedłożenia organom krajowym programu wykrywania i naprawy wycieków metanu sześć miesięcy od daty wejścia w życie planowanego rozporządzenia.

  Posłowie do PE domagają się częstszych przeglądów wykrywania i naprawy wycieków w porównaniu z propozycją Komisji. Chcą również zaostrzyć obowiązki naprawy wycieków, tak aby operatorzy naprawiali lub wymieniali wszystkie komponenty, w których stwierdzono wyciek metanu, natychmiast po wykryciu wycieku lub nie później niż pięć dni po jego wykryciu, podano także.

  "Parlament opowiada się za zakazem wypuszczania i spalania metanu ze stacji odwadniających do 2025 r. i z szybów wentylacyjnych do 2027 r., zapewniając bezpieczeństwo pracownikom kopalń" - czytamy dalej w komunikacie.

  Zobowiązuje również kraje UE do ustanowienia planów naprawczych dla zamkniętych kopalń węgla oraz nieczynnych odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.

  Ze względu na fakt, że import stanowi ponad 80% zużywanej w UE ropy i gazu, posłowie chcą, aby od 2026 roku importerzy węgla, ropy i gazu byli zobowiązani do wykazania, że importowana energia z paliw kopalnych również spełnia wymogi rozporządzenia. Przywóz z krajów o podobnych wymaganiach dotyczących emisji metanu byłby zwolniony.

  "Dzisiejsze głosowanie jest zobowiązaniem do większej ochrony klimatu i suwerenności energetycznej w Europie. Bez ambitnych środków na rzecz ograniczenia emisji metanu Europa nie będzie mogła cele klimatyczne i cenna energia będą nadal marnowane. Apelujemy o ambitne i rygorystyczne środki redukcji metanu. W sektorze energetycznym 3/4 emisji metanu można uniknąć za pomocą prostych środków i bez dużych inwestycji. […] Europa importuje ponad 80% paliw kopalnych, które spala, ma zasadnicze znaczenie dla rozszerzenia zakresu [regulacji] na import energii" - powiedziała po głosowaniu sprawozdawca Jutta Paulus (Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy), cytowana w komunikacie.

  PE przypomniał, że metan jest gazem cieplarnianym, który powoduje zanieczyszczenie powietrza i jest odpowiedzialny za około 1/3 obecnego globalnego ocieplenia. Pochodzi z wielu sektorów, w tym rolnictwa, odpadów i energii, które według Europejskiej Agencji Środowiska odpowiadają odpowiednio za 53%, 26% i 19% emisji metanu w UE.

  UE przystąpiła do Global Methane Pledge , którego celem jest ograniczenie do 2030 r. globalnych emisji metanu o co najmniej 30% w stosunku do poziomu z 2020 r., co mogłoby ograniczyć ocieplenie klimatu ocieplenie o ponad 0,2C do 2050 r., podał PE.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 m

  Jak podał prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala, PGG emituje do 150 tys. ton metanu rocznie. Kopalnie poza Europą, których rozporządzenie nie będzie dotyczyć - średnio 47-48 mln ton metanu rocznie.

  PGG ujmuje obecnie 31% metanu, a  w przyszłości chce osiągnąć 46- 48%. Mają w tym pomóc realizowane inwestycje o wartości 300-320 mln zł.

  Obecnie stężenie metanu w kopalniach waha się od 0,03 do 0,3%.

  Ujęcie metanu  zgodnie z żądaniami KE oznaczałoby filtrowanie powietrza, którego przepływ wynosi do 22 tys. m3 na 1 minutę. Wiązałoby się to z koniecznością założenia na szybach filtrów  i przyłożenie kolejnych wentylatorów po to, żeby zwiększyć ciśnienie. Oznaczałoby to - zdaniem prezesa PGG - użycie o 25- 30% więcej niż dzisiaj zużywa PGG, żeby uzyskać ułamek metanu, który nie wytworzy energii zdolnej do pokrycia nakładu.

  Wejście w życie unijnego rozporządzenia dot. redukcji metanu doprowadziłoby do zamknięcia siedmiu kopalń PGG w roku 2027 i dwóch w 2031. Pracę straciłoby  ponad 20 tys. w produkcji i kilkadziesiąt tysięcy w zakładach, z którymi PGG współpracuje.

  Tauron Wydobycie w kopalni Brzeszcze wychwytuje ok. 57-58% metanu, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w swoich kopalniach planuje osiągnięcie poziomu 50% do 2025 r., jednak obie spółki obawiają się konsekwencji wejścia w życie unijnego rozporządzenia w sprawie redukcji metanu.

  (ISBnews)

 • 08.05, 14:24PE: Głosowanie ws. rozporządzenia dot. redukcji metanu - w tym tygodniu 

  Warszawa, 08.05.2023 (ISBnews) - Debata i głosowanie nad unijnym rozporządzeniem ws. redukcji metanu odbędzie się w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w dniach 8-11 maja, podał Parlament. Projektowane rozporządzenie dotyczy norm emisji metanu dla sektora górnictwa.

  Wśród wiodących tematów obecnej sesji plenanej PE wskazanych przez biuro prasowe, znalazły się  m.in. "debata i głosowanie nad projektami zasad ograniczania emisji metanu w energetyce". Obecną sesję zaplanowano w dniach 8-11 maja br.

  Projektowane rozporządzenie ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Na początku kwietnia przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie tego rozporządzenia. Wskazywali w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 18.04, 11:38FPP: Sklep w systemie kaucyjnym może zwiększyć swoje obroty o 400 tys. zł rocznie 

  Warszawa, 18.04.2023 (ISBnews) - Spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem w systemie będzie kaucyjnym uczestniczyć może ok. 79 tys. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - czyli blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Federacja podkreśla, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez prezydenta przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 roku będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Wg danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  Ekspert FPP ds. społeczno-gospodarczych Piotr Wołejko wskazuje, że na systemie kaucyjnym niewątpliwie zyskają sklepy, które rozpoczną zbiórkę opakowań.

  "Klienci dokonujący zwrotów w części przypadków potraktują wizytę w sklepie jako okazję do zrobienia większych zakupów. Dodatkowo w celu zrekompensowania kosztów tych dodatkowych zadań sklepów, systemy kaucyjne przewidują specjalną opłatę za obsługę, należną dla placówki handlowej z tytułu każdej przyjętej sztuki opakowania objętego systemem kaucyjnym. Wartość opłaty za obsługę w poszczególnych systemach kaucyjnych w Europie kształtuje się na zróżnicowanym poziomie - w stosunku do wysokości opłaty kaucyjnej waha się między 2% a 36%. Pomijając jednak Norwegię i Danię, typowe poziomy opłaty za obsługę wynoszą co najmniej 10% wartości kaucji" - powiedział Wołejko, cytowany w komunikacie.

  "Przy opłacie za obsługę na poziomach implikowanych przez kaucję wynoszącą 0,70 zł, łączna wartość środków, które trafią do sklepów wynosi ponad 1,2 mld zł rocznie. Wartość tych korzyści należy zestawić z kosztami ponoszonymi przez sklepy. Przyjmując, że koszty bieżącej obsługi wynoszą rocznie 35 zł/m2, implikuje to roczny koszt 1 750 zł dla sklepu o powierzchni 50 m2 oraz 24.500 zł dla dyskontu o powierzchni 700 m2. Łącznie, w skali całego systemu oznaczałoby to koszt rzędu blisko 820 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę te kalkulacje, nakłady poniesione przez sklepy mogą się szybko zwrócić, a inwestycje mogą być finansowane instrumentami dłużnymi. Nawet przyjmując relatywnie wysoką, 10-procentową stopę dyskontową, wartość bieżąca netto przepływów pieniężnych związanych z systemem kaucyjnym dla całego sektora handlu detalicznego wynosi +937 mln zł w horyzoncie 10 lat od jego wprowadzenia" - wyliczył ekspert.

  Według badań Insight Lab, przeprowadzonych na zlecenie FPP na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1041), z wykorzystaniem wywiadów internetowych CAWI w dniach 23.02-02.03, 64% Polaków uważa, że system kaucyjny na opakowania po napojach powinien zacząć obowiązywać w Polsce jak najszybciej. Jeszcze więcej osób - niemal 70% - jest zdania, że prace nad rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi system kaucyjny powinny przyspieszyć.

  (ISBnews)

 • 12.04, 08:15Fundacja EŚiZN: System kaucyjny niewiele podbije inflację, jego brak zwiększy koszty firm 

  Warszawa, 12.04.2023 (ISBnews) - Wprowadzenie systemu kaucyjnego może spowodować jedynie nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 pkt proc., natomiast rezygnacja z wprowadzenia w Polsce tego systemu również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorców i w efekcie spowodować wzrost inflacji, wynika z ekspertyzy w tym temacie Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, wykonanej na zlecenie Reloop Platform - organizacji non-profit działającej na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

  System kaucyjny, od lat wprowadzany w wielu krajach na całym świecie, zakłada pobieranie od pojedynczego konsumenta dodatkowej opłaty, czyli kaucji za opakowania. Kwota ta, po oddaniu zużytych puszek czy butelek do recyklingu, jest później zwracana bezpośrednio tej osobie. To także najskuteczniejsze rozwiązanie na zagospodarowanie większości odpadów opakowaniowych po napojach, przypomniano.

  "Konieczne reformy w systemie gospodarki odpadami zostały w Polsce wstrzymane. Jako powód podano efekt inflacjotwórczy tychże reform, przy czym teza ta nie została poparta żadnymi analizami. Postanowiliśmy to zbadać. Zleciliśmy analizę potencjalnych efektów inflacjotwórczych reform w obszarze odpadów opakowaniowych, tj. wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach oraz uruchomienie dofinansowania dla gminnych systemów zbiórki opakowań. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że państwa europejskie stają przed olbrzymim wyzwaniem w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, ale fakt ten nie powinien nas oddalać od dyskusji na temat nieprawidłowo skonstruowanego systemu ROP w Polsce" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Reloop Platform Anna Larsson, cytowana w komunikacie.

  W badaniu wzięto pod uwagę zarówno wprowadzenie systemu kaucyjnego na wybrane rodzaje opakowań, jak i przeniesienie kosztu gospodarowania odpadami komunalnymi na przedsiębiorców. Algorytm oparty o szacunkowe dane z rachunków narodowych o rzędzie wielkości wydatków gospodarstw domowych na zakup produktów w opakowaniach wykazał jasny wniosek: wprowadzenie systemu zwrotu kaucji nie spowoduje dużego wzrostu cen, podano w materiale.

  "Jak wynika z raportu, wprowadzenie systemu kaucyjnego może spowodować jedynie nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 punktu procentowego, jest to mechanizm naturalny przy wdrażaniu tego typu zmian. Co ważne, jest to spowodowane oszacowanymi w ramach metody badawczej, dodatkowymi kosztami stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Porównując jednak te liczby z szacunkową wartością inflacji, która w ciągu najbliższych 18 miesięcy przekroczy 10 proc., to proponowane zmiany będą miały na nią bardzo niewielki wpływ" - wskazał dr hab. Wojciech Piontek, współautor badania z ramienia Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Według raportu, obliczenia dotyczące przeniesienia na przedsiębiorców opakowań kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym wskazały, że wpływ na inflację będzie najprawdopodobniej marginalny. Ze względu na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych przez gminy na mieszkańców (w związku z tym, że gminy otrzymają wyższe dopłaty od przedsiębiorców), saldo wpływu inflacyjnego będzie bliskie zeru.

  "Warto zwrócić uwagę, że rezygnacja z wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorców i w efekcie spowodować wzrost inflacji. Trzeba pamiętać, że od 2025 roku będą obowiązywać minimalne poziomy zawartości recyklatu w butelkach z tworzyw sztucznych. Jeśli wcześniej nie zostanie stworzony system, który w krótkim czasie pozwoliłby istotnie zwiększyć wskaźnik zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych, pojawi się ryzyko dużego wzrostu cen recyklatu i konieczności poszukiwania go na rynkach zagranicznych. W efekcie możliwy jest wzrost cen materiałów opakowaniowych, a w konsekwencji wzrost cen produktów w opakowaniach" - podkreśliła dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, współautorka badania z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Reloop Platform jest międzynarodową organizacją non-profit (NGO) zarejestrowaną w Brukseli oraz akredytowaną przez UNEP, działającą na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce, raz wprowadzone do systemu, pozostają w nim przyczyniając się do strukturalnego rozwoju ekonomicznego i eliminując negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  (ISBnews)

 • 04.04, 13:34Spółki węglowe apelują do europarlamentarzystów w sprawie rozporządzenia dot. metanu 

  Warszawa, 04.04.2023 (ISBnews) - Przedstawiciele największych spółek węglowych wystosowali list otwarty do europarlamentarzystów w sprawie szkodliwego dla polskich kopalń unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu. Wskazują w nim, że konsekwencjami nowej regulacji będzie zamykanie kopalń - w sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży.

  Dyskutowany obecnie w Parlamencie Europejskim projekt rozporządzenia ma wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  "Uważamy za swój obowiązek powiadomić państwa, że przyjęcie i wprowadzenie w życie rozporządzenia w obecnym brzmieniu doprowadzi do nagłego zamknięcia w ciągu trzech lat 7 metanowych kopalń PGG S.A. i Tauron Wydobycie, a po kolejnych trzech latach - kolejnych 2 kopalń PGG S.A. Rozporządzenie zagraża kopalniom węgla koksowego: projekt mówi, że limity emisji metanu zostaną nałożone na te kopalnie po 3 latach. Nie wiemy, jakie to będą limity, ale można się spodziewać, że będą one równie restrykcyjne, jak dla kopalń węgla energetycznego. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że złoża węgla koksowego charakteryzują się znacznie wyższym poziomem metanu. W sumie oznacza to utratę co najmniej 50 tys. miejsc pracy w samym górnictwie i około 200 tys. miejsc pracy wokół branży, które zależą od górnictwa, bez szans na zastąpienie utraconych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy" - czytamy w liście.

  List otwarty podpisali w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej prezes PGG Tomasz Rogala, prezes Tauronu Wytwarzanie Jacek Pytel i wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Kałuża. W spotkaniu uczestniczył wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych górnictwa węglowego i hutnictwa Marek Wesoły.

  "To rozporządzenie ma tak szeroki zasięg, że dotyczy każdego Polaka i całej Polski. Jeśli stałoby się tak, że nie uda nam się wynegocjować odpowiednich parametrów pozwalających na funkcjonowanie branży górniczej w Polsce, to daty, które zostały w tym rozporządzeniu wskazane, powodują, że w 2027 roku nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie zagrożone" - powiedział Wesoły, cytowany w komunikacie PGG i JSW.

  Jak przypomniał wiceminister, szkodliwe dla polskich kopalń rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku, a w 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego, czyli Jastrzębską Spółkę Węglową. Dlatego szefowie spółek górniczych szukają wszelkich sposobów, aby zapobiec wprowadzeniu unijnej regulacji. W liście zwrócili uwagę między innymi na to, że limity emisyjności zapisane w projekcie rozporządzenia są niemożliwe do wypełnienia w jakiejkolwiek kopalni głębinowej z pokładami metanowymi w Polsce.

  "Uważamy, że ustalanie limitów jest nie w porządku, bo przyspiesza likwidację kopalń i takie działanie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją - jest to dzika transformacja. Dlatego jako prezesi spółek górniczych postanowiliśmy wystąpić z listem otwartym do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, żeby na te elementy zwrócić uwagę" - podkreślił prezes PGG Tomasz Rogala.

  Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla. Zostałyby obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm; w Polskiej Grupy Górniczej byłoby to według szacunków nawet ok. 1,5 mld zł rocznie, a w całym polskim górnictwie ok. 4 mld zł rocznie, wskazano w materiale.

  "Przypomnijmy, że kopalnie produkujące węgiel koksowy zagrożone tym rozporządzeniem  - wpisane zostały przez Unię Europejską na listę surowców o krytycznym i strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa wspólnoty" - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 22.03, 09:11Rzeczkowska: Przygotowanie rozwiązań dot. podatku od spółek paliwowych to kwestia tygodni 

  Warszawa, 22.03.2023 (ISBnews) - Przygotowanie projektu dotyczącego podatku od nadmiarowych zysków od spółek paliwowych i górniczych to kwestia najbliższych tygodni, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zastrzegła, że resortem wiodącym w przygotowaniu tej regulacji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), a MF współpracuje przy jego przygotowaniu.

  "Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza. Trwają również prace nad wykonaniem tego w całości również w Polsce. […] Tutaj wiodącą role pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy; myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni" - powiedziała Rzeczkowska w Radiu Zet.

  Pytana o sprzeciw wobec opłaty, zgłaszany przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, powiedziała: "Trzeba wziąć pod uwagę kwestie inwestycji, które Orlen jako grupa ma przed sobą".

  "Są kwestie bezpieczeństwa, które są w tej chwili kluczowe dla Polski i jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ten poziom inwestycji, jaki stoi przed nami, przed Polską zarówno w zielone źródła energii, czyli energia odnawialna, atom, to są ogromne koszty, […] które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie tych spółek" - dodała.

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podał, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie rozwiązania miałyby objąć także rok 2022.

  Jak podają przedstawiciele rządu, zapowiadany podatek od nadmiarowych zysków, który miałby objąć sektor górniczy i paliwowy, ma być implementacją tzw. opłaty solidarnościowej wprowadzonej unijnym rozporządzeniem jesienią ubiegłego roku.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:58Moskwa: Trwają analizy ws. podatku od nadmiarowych zysków 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) koncentruje się na analizach, przede wszystkim sektora węglowego, ale także paliwowego, w zakresie prac nad tzw. podatkiem od nadmiarowych zysków w obszarze ropy i węgla, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  "Koncentrujemy się bardziej na analizie wyników sektora z zeszłego roku niż na konkretnych rozwiązaniach dotyczących wprowadzenia podatku" - powiedziała Moskwa dziennikarzom w kuluarach konferencji E23: PL for UA "Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości".

  Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że rząd pracuje nad projektem dotyczącym wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek górniczych i paliwowych. Z jego wypowiedzi w Radiu Plus wynikało, że proponowane rozwiązania mogą zostać zaprezentowane już w marcu. Prawdopodobnie obejmą także rok 2022.

  (ISBnews)

 • 15.03, 12:24FPP: Podatek od plastiku to 1,7 mld zł/ rok, system kaucyjny może obniżyć go o 400 mln zł 

  Warszawa, 15.03.2023 (ISBnews) - Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,8 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych, podała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego FPP apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu. System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom odzysku surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze, wskazała Federacja.

  Oprócz aspektu kosztowego, FPP zwraca uwagę na dwie dodatkowe kwestie. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną. Według badania opinii publicznej zrealizowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej w sierpniu 2022 r., ponad 90% Polek i Polaków popiera funkcjonowanie systemu kaucyjnego.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego - sięgającego 90% - poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wspólnie z szerokim gronem podmiotów reprezentujących rozmaite sektory rynku, wypracowało kompromisowe rozwiązania legislacyjne, które - gdyby zostały przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do Sejmu, a następnie uchwalone - doprowadziłyby do wejścia w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 r. Jest to wystarczający czas na stworzenie i wdrożenie systemu, który zapewniłby wysoki poziom odzysku m.in. opakowań z tworzyw sztucznych, potocznie zwanych plastikowymi. Niestety, rządowy projekt nieustannie napotyka na blokady wewnątrz Rady Ministrów i istnieje coraz poważniejsze ryzyko tego, iż nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji Sejmu" - powiedział podkreśla ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  "Oznaczałoby to zaprzepaszczenie kilku lat pracy, uzgodnień i konsultacji, opóźnienie we wdrożeniu rozwiązań gwarantujących wysokie poziomy zbiórki opakowań, a także - o czym z niewiadomych powodów się zbyt dużo nie mówi - konieczność ponoszenia przez Polskę wysokich kosztów tzw. unijnego podatku od plastiku. Celem podatku od plastiku jest zachęcanie do zwiększenia poziomu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Ten cel najskuteczniej można realizować wprowadzając właśnie system kaucyjny. Zupełnie niezrozumiałe jest wstrzymywanie prac nad dobrym, kompromisowym projektem i gwarantowanie utrzymania wysokiego poziomu podatku od plastiku dla Polski na najbliższe lata. Bez systemu kaucyjnego, który i tak wszedłby w życie dopiero od 1 stycznia 2025 r., nie ma szans na istotne zmniejszenie ponoszonej w każdym roku opłaty. Jednakże gdyby udało się uchwalić ustawę i wprowadzić system kaucyjny zgodnie z jeszcze aktualnymi planami, kwota podatku od plastiku za rok 2025 byłaby dla Polski niższa" - podkreślił ekspert.

  (ISBnews)

 • 13.01, 09:33Kowalczyk: Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym przedstawimy za ok. za 2 tyg. 

  Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) - Mechanizm pokrywania strat zakładom nawozowym w związku ze wzrostem cen gazu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przedstawi za około dwa tygodnie, wynika z wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

  "Raczej będą regulacje i próba ograniczenia cen na wyjściu z fabryki, dlatego, że Komisja Europejska wydała komunikat, w którym pozwala np. na pokrywanie strat fabrykom nawozowym w przypadku jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii, tu gazu w tym przypadku. Więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli korzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów" - powiedział Kowalczyk w Radiu Zet.

  "To jest kwestia przygotowania mechanizmów, taki mechanizm przygotowujemy i myślę, że to będzie kwestia dwóch tygodni mniej więcej" - dodał.

  Wprowadzenie takiego mechanizmu rząd zapowiadał w ub. roku.

  (ISBnews)

 • 29.12, 11:25MI: Stawki opłaty paliwowej będą wyższe o 13% w 2023 r. 

  Warszawa, 29.12.2022 (ISBnews) - Stawki opłaty paliwowej w roku 2023 będą wyższe o 13%, wynika z obwieszczenia Ministra Infrastruktury, które ukazało się w Monitorze Polskim.

  "Na podstawie […] ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym […] ogłasza się stawkę opłaty paliwowej na rok 2023, wynoszącą:

  - 172,91 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami […]

  - 372,90 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa […]

  - 211,11 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów" - czytamy w obwieszczeniu.

  Dotychczas obowiązujące stawki wynosiły odpowiednio: 152,61 zł za 1 tys. litrów benzyn, 329,12 za 1 tys. litrów olejów napędowych oraz 186,32 zł za 1 tys. kg gazów. 

  (ISBnews)