ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.05, 13:39MKiŚ: Rząd planuje zagłosować za przyjęciem rozporządzenia metanowego 

  Warszawa, 08.05.2024 (ISBnews) - W wyniku wprowadzonych zmian do projektu tzw. rozporządzenia metanowego, rząd planuje na posiedzeniu Rady Europejskiej zagłosować za przyjęciem tego projektu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

  "W wyniku negocjacji w Radzie, w Parlamencie Europejskim oraz podczas rozmów trójstronnych udało się zmienić ten dokument, wprowadzono do niego liczne zmiany; liczne zmiany zostały wprowadzone w Parlamencie Europejskim przy zgodzie parlamentarzystów z Polski, z różnych opcji politycznych, zasiadających w różnych grupach" - powiedział Motyka na posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej.  

  Podkreślił, że większość postulatów zgłaszanych przez polski rząd została uwzględniona.

  "Jako rząd, analizując tekst kompromisowy zauważamy, że znacząca większość tych postulatów, które Polska zgłaszała w trakcie procedowania tego projektu zostały w nim zawarte, zostały zawarte w ostatecznym tekście. Zgłaszane postulaty zostały uwzględnione w całości lub w zbliżonym do postulowanego brzmieniu" - dodał wiceminister.

  Poinformował, że rząd pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany.

  "Pozytywnie odnosimy się do zmian w projekcie rozporządzenia, w szczególności tych, dotyczących przepisów ogólnych, przepisów w zakresie sektora ropy i gazu, a projektowane przepisy maksymalizuję możliwe do realizacji ograniczenia emisji metanu, a jednocześnie ograniczają koszty związane z realizacją obowiązków, nałożonych tym rozporządzeniem na naszą gospodarkę. […] Wobec przyjętych w trakcie negocjacji zmian, […] rząd planuje na posiedzeniu Rady zagłosować za przyjęciem tego rozporządzenia" - podkreślił Motyka.

  Projektowane rozporządzenie ma m.in. wprowadzić od 2027 r. normę 5 ton emisji metanu do atmosfery na 1 tys. ton wydobytego węgla innego niż koksowy (pierwotnie projekt dopuszczał 0,5 tony), a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla, w tym koksowego.

  Do końca 2025 r. Komisja Europejska ma zaproponować wiążące cele w zakresie redukcji metanu do 2030 r. we wszystkich sektorach. Regulacjom dotyczącym ograniczenia metanu ma podlegać także import surowców energetycznych.

  Rozporządzenie, zaproponowane przez Komisję Europejską, zostało przyjęte przez Parlament Europejski  w maju ub. roku, a w listopadzie ub. roku Rada UE i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dot.  śledzenia i ograniczania emisji metanu w sektorze energetycznym.

  (ISBnews)

 • 02.05, 09:49Projekt zakładający możliwość zwrotu butelek szklanych w każdym sklepie - konsultacjach 

  Warszawa, 02.05.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nakladający na jednostki handlu detalicznego do 200 m2 obowiązek przyjmowania opakowań szklanych, jeżeli sprzedają napoje w takich opakowaniach trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień. Projektowane regulacje dotyczą systemu kaucyjnego, który ma obowiązywać od 2025 roku.

  "Rozwiązaniem wygodnym dla klientów będzie możliwość oddania opakowania szklanego wielokrotnego użytku na napoje i odzyskania kaucji niedaleko miejsca zamieszkania, stąd w projekcie ustawy zawarto obowiązek przyjmowania takich opakowań przez jednostki handlu detalicznego o powierzchni poniżej 200 m2 , jeśli jednostka sprzedaje napoje w takich butelkach" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt przesuwa też na 2026 r. obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych.

  Projekt zakłada ponadto zwiększenie roli ministra jako organu nadzorującego realizację poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu oraz wprowadzenie przepisów uściślających obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. Wskazano, że termin uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.

  Projekt zakłada też wprowadzenie wymogu zapewnienia przez podmiot reprezentujący co najmniej jednego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych w każdej gminie.

  Projektowane przepisy tworzą też tzw. zamknięty system obiegu kaucji, czyli wdrażają rozwiązania polegające na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji.

  (ISBnews)

 • 24.04, 14:26PE przyjął przepisy przewidujące zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE 

  Warszawa, 24.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe przepisy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE, podał PE. Nowe przepisy obejmują cele w zakresie redukcji opakowań: 5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.

  Regulacja, która ma na celu walkę ze stale rosnącą ilością odpadów, harmonizację zasad rynku wewnętrznego i pobudzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, została zatwierdzona 476 głosami za, przy 129 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się.

  "Przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.) i wymagają od krajów UE zmniejszenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Aby ograniczyć niepotrzebne opakowania, ustalono maksymalny współczynnik pustej przestrzeni na poziomie 50% dla opakowań zbiorczych, transportowych i e-commerce; producenci i importerzy będą również musieli zapewnić minimalizację wagi i objętości opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "Niektóre rodzaje jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych zostaną zakazane od 1 stycznia 2030 roku. Obejmują one opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, pojedyncze porcje (np. na przyprawy, sosy, śmietankę, cukier), miniaturowe opakowania na produkty toaletowe i bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów)" - wymieniono też w materiale.

  Aby zapobiec niekorzystnym skutkom dla zdrowia, tekst zawiera zakaz stosowania tak zwanych "chemikaliów na zawsze" (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) powyżej pewnych progów w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

  "Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie opakowania (z wyjątkiem lekkich opakowań z drewna, korka, tekstyliów, gumy, ceramiki, porcelany i wosku) będą musiały nadawać się do recyklingu, spełniając surowe kryteria. Środki obejmują również minimalne cele w zakresie zawartości surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz minimalne cele w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych" - napisano dalej.

  Do 2029 r. 90% jednorazowych plastikowych i metalowych pojemników na napoje (do trzech litrów) będzie musiało być zbieranych oddzielnie (za pośrednictwem systemów kaucji zwrotnych lub innych rozwiązań zapewniających osiągnięcie celu zbiórki).

  Rada musi również formalnie zatwierdzić umowę, zanim wejdzie ona w życie.

  W 2018 r. opakowania wygenerowały w UE obrót w wysokości 355 mld euro. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku do 84 mln ton w 2021 roku. Każdy Europejczyk wytworzył 188,7 kg odpadów opakowaniowych w 2021 r., a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 r. bez dodatkowych środków, wskazano też w materiale.

  (ISBnews)

 • 19.04, 08:24Rząd chce przyjąć projekt noweli dot. systemu kaucyjnego na przełomie II/III kw. 

  Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów planuje przyjąć na przełomie II/III kwartału projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ustawy ma celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

  "Projekt ustawy ma celu doprecyzowanie przepisów dot. wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, które wydaje minister właściwy do spraw klimatu na wniosek podmiotu reprezentującego (podmiot, który będzie prowadził system kaucyjny)" - czytamy w informacji.

  Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy obecne przepisy są wystarczające w celu zapewnienia, że systemy kaucyjne zostaną uruchomione zgodnie z planem oraz czy będą prowadzone w sposób rzetelny.

  "Zidentyfikowano następujące ryzyka w przypadku niepodjęcia prac na projektem ustawy:

  - niewystarczający nadzór na etapie poprzedzającym uruchomienie systemu kaucyjnego;

  - ograniczone podstawy do cofnięcia zezwoleń podmiotom, które nie podejmują działań zmierzających do terminowego uruchomienia systemu lub nie planują działań na wystarczająco szeroką skale aby objąć systemem teren całego kraju;

  - ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie planowania działania systemów kaucyjnych;

  - ze względu na ogólne wytyczne odnośnie zawartości wniosków - ryzyko wydania wielu zezwoleń, w tym dla podmiotów, które faktycznie systemu nie uruchomią lub nie mają takiego zamiaru" - czytamy dalej.

  Aby zminimalizować potencjalne możliwości wystąpienia wymienionych ryzyk oraz późniejszej potrzeby konfrontacji z ich potencjalnymi skutkami, zaplanowano zmiany w ustawie zwiększające rolę ministra właściwego do spraw klimatu jako organu nie tylko wydającego decyzję w oparciu o szczegółowe dane przekazywane przez podmioty reprezentujące, ale także jako nadzorującego realizacje poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu, wskazano także.

  "Planuje się wprowadzenie do ustawy przepisów uściślających obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. W tym celu zaplanowano:

  - Doprecyzowanie zawartości wniosku o wydanie zezwolenia poprzez dookreślanie jaki rodzaj dokumentów jest wymagany, szczegółowych informacji pozwalających na nadzorowanie przebiegu prac prowadzących do uruchomienia sytemu oraz określenie wymaganych załączników. Powyższe umożliwi ministrowi właściwemu do spraw klimatu na kontrolowanie procesu przygotowania uruchomienia sytemu po wydaniu zezwolenia.

  - Wskazanie terminu uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu, który nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia. Ograniczenie czasowe i wymagany harmonogram mają na celu takie zaprojektowanie prac przez podmiot reprezentujący aby planowane działania realizowane były w określonym tempie, a postęp prac był możliwy do weryfikacji.

  - Przekazywanie informacji o zmianie warunków określonych w zezwoleniu oraz w związku z tym możliwość wezwania do zmiany zezwolenia. Mechanizm ten ma na celu umożliwić nadzór nad zmianami wprowadzanymi w systemie na etapie przed i po uruchomieniu systemu kaucyjnego.

  - Wskazanie, że decyzjom wydawanym przez ministra właściwego do spraw klimatu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

  - Określenie, że postępowania dot. systemu kaucyjnego będą jednoinstancyjne. Nastąpi skrócenie i przyspieszenie procedury.

  - Wskazanie, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę podmiotu reprezentującego przed i po uruchomieniu systemu. Prowadzenie kontroli przez Inspekcję przyczyni się zapewnienia, że systemy zostały przygotowane prawidłowo i funkcjonują zgodnie z udzielonym zezwoleniem" - wymieniono też w wykazie.

  Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Klimatu i Środowiska; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II/III kwartał 2024 r., podsumowano.

  (ISBnews)

 • 18.04, 15:54MKiŚ: Zmiany w systemie kaucyjnym 'to sprawa pilna', pracujemy nad nowelizacją 

  Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) widzi konieczność zmian w ustawie wprowadzającej od 2025 r. system kaucyjny i uważa, że ich wdrożenie "to sprawa pilna", napisał resort w odpowiedzi na apel branży handlowo-spożywczej do premiera o zmiany w systemie. Od marca prowadzone są konsultacje z branżą dotyczące planowanej nowelizacji ustawy, podkreślono.

  "Odpowiadając na apel skierowany do premiera Donalda Tuska, o pilne wdrożenie niezbędnych zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach, jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, chcemy poinformować, że tak jak jego sygnatariusze również widzimy potrzeby zmian. I dokładnie tak jak postulują przedstawiciele branży spożywczej uważamy, że to sprawa pilna" - czytamy w odpowiedzi na apel branży.

  Dlatego na samym początku prac rządu Koalicji 15 października rozpoczęto analizy przyjętej przez poprzedników ustawy z lipca 2023 roku, wprowadzającej w Polsce system kaucyjny, do którego rząd miał "wiele uwag", wskazał resort. Podkreślił, że zaproponowane przepisy nie dadzą spodziewanego efektu, także dlatego, że branża spożywcza ma wiele wątpliwości do przyjętych schematów działania systemu.

  "Od marca 2024 r. prowadzone są konsultacje z branżą spożywczą, w ramach których już wiemy, że w proponowanej przez nas nowelizacji:

  • Wprowadzimy mechanizm tzw. podążania kaucji za produktem, czyli pobierania kaucji na każdym etapie obrotu towarem od producenta do konsumenta, co w opinii branży rozwiąże kilka problemów w systemie. Między innymi zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom przy rozliczaniu pobranej kaucji z jednostkami handlowymi i zagwarantuje operatorom środki finansowe do rozliczeń.

  • Przesuniemy o rok włączenie do systemu napojów mlecznych, bo wiemy, że wszyscy potrzebują więcej czasu na rozwiązanie kwestii sanitarnych.

  • Utrzymamy przepisy w zakresie sprawozdań dla samorządów, by pozwalały zaliczyć im recykling z systemu kaucyjnego do realizacji wymaganych poziomów zbiórki w gminach.

  Ponadto według opinii Ministerstwa Finansów, VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku tych wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu. Nad szczegółowymi rozwiązaniami stale pracujemy z Ministerstwem Finansów" - wymieniono w odpowiedzi.

  System kaucyjny przyczyni się do zmniejszenia wpłat Polski do wspólnego budżetu UE z tytułu niepoddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W 2023 r. Polska wpłaciła ponad 2 mld zł z tego tytułu, podkreślił resort.

  (ISBnews)

 • 11.04, 16:57PE przyjął reformy ułatwiające wprowadzenie m.in. wodoru na rynek gazu UE 

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął plany mające na celu ułatwienie wprowadzenia odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu, podał Parlament. Nowa dyrektywa pomoże w dekarbonizacji sektora gazowego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponadto kraje UE będą mogły ograniczać import z Rosji.

  "Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację odnawialnych gazów i wodoru" - czytamy w komunikacie.

  "Środki te mają na celu zabezpieczenie dostaw energii zakłóconych przez napięcia geopolityczne, w szczególności wojnę Rosji z Ukrainą, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W negocjacjach z Radą w sprawie dyrektywy, posłowie skupili się na zapewnieniu przepisów dotyczących przejrzystości, praw konsumentów i wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym" - czytamy dalej.

  Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, przy 64 głosach przeciw i 100 wstrzymujących się.

  "Nowe rozporządzenie, przyjęte 447 głosami za, przy 90 przeciw i 54 wstrzymujących się, wzmocni mechanizmy sprawiedliwych cen i stabilnych dostaw energii oraz pozwoli państwom członkowskim ograniczyć import gazu z Rosji i Białorusi. Przepisy wprowadzą wspólny system zakupów gazu w celu uniknięcia konkurencji między państwami członkowskimi oraz pilotażowy projekt mający na celu wzmocnienie unijnego rynku wodoru przez pięć lat" - napisano także.

  Rozporządzenie koncentruje się również na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę wodorową, zwłaszcza w regionach węglowych, promując przejście na zrównoważone źródła energii, takie jak biometan i niskoemisyjny wodór.

  (ISBnews)

 • 29.03, 13:37Prezydent zawetował nowelizację Prawa farmaceutycznego dot. tzw. tabletek 'dzień po' 

  Warszawa, 29.03.2024 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto), podała Kancelaria Prezydenta. Skutkiem tego tzw. "antykoncepcja awaryjna" będzie w Polsce dostępna na dotychczasowych zasadach.

  "Prezydent, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców. Skutkiem decyzji prezydenta w sprawie wetowanej ustawy będzie sytuacja, w której produkty lecznicze, w tym tzw. 'antykoncepcja awaryjna', będą w Polsce dostępne na dotychczasowych zasadach" - czytamy w komunikacie.

  Poglądy i opinie w tej sprawie były zróżnicowane, zarówno podczas prac w Parlamencie, jak też w debacie publicznej, podkreślono.

  "Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła liczna korespondencja, w tym petycja podpisana przez 30 tys. osób, zawierająca wniosek o zawetowanie ustawy. Prezydent spotkał się także z posłankami Lewicy, zabiegającymi o podpisanie ustawy" - czytamy dalej.

  Prezydent deklaruje otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich (po ukończeniu 18. roku życia), podsumowano.

  (ISBnews)

 • 04.03, 14:17Organizacje branżowe za przesunięciem wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 

  Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) - Organizacje reprezentujące branżę napojową (w tym wody, soki i piwa) oraz handel detaliczny popierają wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r., wskazując, że przewidziana w ustawie data (1 stycznia 2025 r.) oznacza zbyt krótki termin na jego efektywne wdrożenie na obszarze całej Polski, podały Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Polska Izba Handlu.

  "Ustawa wyraźnie dyskryminuje duże firmy napojowe w możliwości szybkiego powołania operatora systemu ze względu na konieczność uzyskania zgody na koncentrację rynkową. Firmy te, aby założyć podmiot reprezentujący (operatora systemu) muszą obecnie czekać na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet Komisji Europejskiej, co może trwać nawet do 6 miesięcy i nie daje żadnych szans na uruchomienie przez te firmy systemu od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że operatorzy, którzy będą obsługiwać znaczące strumienie opakowań w systemie kaucyjnym są dyskryminowani w możliwości wejścia na rynek i realizacji obowiązków, w stosunku do podmiotów, które nie mają obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji. To oczywista bariera w dostępie do rynku dla części przedsiębiorców mająca wpływ na możliwość realizacji obowiązków wynikających z ustawy" - powiedział wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzej Gantner, cytowany w komunikacie.

  "Pierwotny termin 1 stycznia 2025 r. należy uznać za nierealny ze względu na techniczne, organizacyjne i prawne wymogi w tworzeniu podmiotów reprezentujących, powszechności systemu i równych warunków dostępu do rynku" - dodał członek zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski.

  Organizacje przedsiębiorców wskazują, że ustawa w obecnej postaci nie tylko nie zagwarantuje uzyskania wymaganych poziomów zbiórki, ale wręcz będzie przeszkadzać w ich uzyskaniu.

  "Przepis nie zastąpi realnej zbiórki, a ta będzie niemożliwa ze względu na zbyt krótki okres, jaki dano na powstanie dużego operatora, który będzie zbierał znaczące ilości opakowań, tworząc stabilne warunki do obsługi zarówno dużych jak i małych i średnich firmy napojowych" - zauważyła sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków Barbara Groele.

  Ponadto, należy wyłączyć kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym z opodatkowania VAT.

  "Aktualne zapisy ustawy narażają konsumentów na płacenie podatku VAT od kaucji. To będzie karny podatek nałożony na polskie społeczeństwo za udział w systemie kaucyjnym i poważne utrudnienie dla sklepów" - wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy Dariusz Lizak.

  Wzorem wszystkich innych systemów kaucyjnych w UE, kaucja powinna podążać za produktem w całym łańcuchu sprzedaży, żeby zapobiec potencjalnym defraudacjom kaucji i umożliwić szybkie rozliczanie się z pobranej i wydanej kaucji pomiędzy sklepami a operatorami, wskazano w informacji.

  "Taki system pobierania kaucji był zapisany w pierwszym projekcie ustawy, jednak bez żadnego uzasadnienia oraz konsultacji w ostatnim momencie procedowania ustawy został usunięty i zastąpiony obecnym dysfunkcyjnym rozwiązaniem, w którym kaucja pobierana jest wyłącznie na etapie sprzedaży konsumentowi ostatecznemu. To otwarta droga do milionowych defraudacji i potencjalnych bankructw zarówno sklepów jak i operatorów" - ocenił wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka.

  Organizacje postulują również zmiany mające na celu utrzymanie dotychczas - jak oceniono - bardzo dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki wielokrotnego użytku.

  "Przepisy ustawy doprowadzają do zniszczenia obecnych systemów kaucyjnych na butelkę wielokrotnego użytku, choć mają one już długą praktykę, w ramach której opakowania wielokrotnego użytku mają najniższy możliwy wpływ na środowisko. Jednocześnie handel detaliczny, w tym przede wszystkim małe sklepy tradycyjne, mają prosty system rozliczania się z kaucji i zwróconych butelek oraz zmaksymalizowany zysk ze sprzedaży produktów w tych opakowaniach. Przepisy nie powinny więc ich niszczyć, wręcz przeciwnie powinny wzmacniać ich rozszerzanie, co jest zgodne z hierarchą postępowania z odpadami" - wyjaśnił dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

  Duże kontrowersje przedstawicieli handlu budzi uwzględnienie w systemie kaucyjnym opakowań po napojach mlecznych.

  "Wyżej wymienione produkty zawierają m.in. żywe kultury bakterii, więc wprowadzenie do systemu ich opakowań należy uznać za niewykonalne ze względu na obowiązujące obecnie w Polsce przepisy sanitarne dotyczące sklepów detalicznych" - stwierdził prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.

  Obecnie finalizowany w Unii Europejskiej projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE (PPWR) przewiduje, że obowiązkowo wdrażane w UE systemy kaucyjne nie obejmą opakowań po mleku i produktach mlecznych, więc niecelowe byłoby wcześniejsze włączenie tych odpadów opakowaniowych do systemu kaucyjnego w Polsce, wskazano w komunikacie.

  "Z zakresu systemu kaucyjnego należy wyłączyć odpady opakowaniowe po produktach mlecznych. Handel detaliczny, niezależnie od wielkości sklepu nie jest w żaden sposób gotowy na zbieranie opakowań po tego typu produktach" - podkreślił Ptaszyński.

  (ISBnews)

 • 27.02, 14:33PE wprowadził zakaz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów poza OECD 

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane procedury UE i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Według nowych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony za 2,5 roku, zaś wysyłka odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach, podał Parlament.

  Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton w 2020 r., podano.

  "Przy 587 głosach za, ośmiu przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń" - czytamy w komunikacie.

  Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony w ciągu 2,5 roku od wejścia w życie nowych przepisów, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

  "W ramach UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostałaby zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w innym kraju UE byłoby dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach" - napisano dalej.

  Nowe przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnych przesyłek.

  (ISBnews)

 • 23.10, 16:36Projekt rozporządzenia dot. stawek opłaty produktowej trafił do konsultacji 

  Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, określający stawki opłat produktowych, m.in. butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l oraz puszek aluminiowych do 1 l trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dla tych rodzajów opakowań ma zostać wprowadzony od 2025 r. system kaucyjny.

  Projekt rozporządzenia w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań określa jednostkową stawkę za 1 kg opakowań objętych systemem kaucyjnym w roku 2025 - na 0,1 zł, w 2026 r. - na 1 zł, a w 2027 roku i latach następnych na 5 zł.

  System kaucyjny obejmie butelki plastikowe do 3 l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l.

  (ISBnews)

 • 01.09, 07:09Prezydent podpisał nowelę o gospodarce opakowaniami, wprowadzającą system kaucyjny  

  Warszawa, 01.09.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, butelek szklanych do 1,5 l oraz puszek metalowych w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

  "Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 […] w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej w zakresie […] zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 roku oraz 90% w 2029 roku" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa ma na celu uporządkowanie niektórych kwestii dotyczących sprawozdawczości i raportowania w zakresie funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami, a także funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ustawa przede wszystkim:

  - wprowadza minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w podziale na poszczególne rodzaje opakowań i lata, zakładające równomierny, sukcesywny wzrost dla wszystkich rodzajów opakowań (od wymaganego dyrektywą 2019/904 poziomu 77% w 2025 roku, do wymaganego poziomu 90% w 2029 roku i latach następnych);

  - wprowadza nowe obowiązki podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje, przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe, podmiotów reprezentujących, a także odpowiednio modyfikuje obowiązki dotychczasowe, w tym w szczególności w zakresie informowania konsumentów o systemie zwrotu opakowań oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości;

  - wprowadza system kaucyjny, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z opakowań, a w tym w szczególności określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego;

  - modyfikuje stosowne przepisy o opłacie produktowej;

  - wprowadza nowe delikty administracyjne (działania naruszające i zaniechania w zakresie zmodyfikowanych i wprowadzonych ustawą obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) oraz określa stosowne sankcje za ich popełnienie (w ramach już obowiązujących przedziałów wysokości kar pieniężnych dla poszczególnych typów deliktów, tj. od 500 zł do 1 mln zł), a także określa organ wymierzający te kary.

  Wprowadzany ustawą system kaucyjny - obok butelek do 3 l - obejmie również butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l oraz puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l. Objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych szklanych i metalowych, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny, zwiększy wygodę konsumentów oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów publicznych.

  System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku (ww. plastikowych butelkach jednorazowego użytku do 3 l, metalowych puszkach do 1 l, szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 l), będących napojami, jest pobierana kaucja (określona kwota pieniężna), która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego tym systemem albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego tym systemem.

  System nie będzie wymagał okazania dowodu zakupu produktu w opakowaniu na napoje w celu zwrotu pobranej kaucji.

  System ten będzie ustanowiony przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje i przedsiębiorców wprowadzających bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje, a prowadzony będzie przez tzw. podmioty reprezentujące tych przedsiębiorców - spółki akcyjne z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 5 mln zł oraz posiadające stosowne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji.

  Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego będzie wydawane na wniosek podmiotu reprezentującego przedkładany ministrowi nie później niż 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu kaucyjnego, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Ustawa dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych, a tym samym dwóch lub więcej podmiotów reprezentujących prowadzących te systemy. W takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do ustalenia między sobą (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych (w miarę pojawiania się kolejnych podmiotów reprezentujących będzie zachodziła konieczność zawierania kolejnej takiej umowy między wszystkimi podmiotami reprezentującymi).

  Warunkiem przystąpienia do systemu kaucyjnego jest zawarcie umowy z podmiotem reprezentującym. Umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców na finansowanie systemu kaucyjnego.

  Maksymalna wysokość kaucji za opakowanie będzie wynosiła 2 zł (wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, na akceptowalnym społecznie poziomie stanowiącym zachętę do zwrotu opakowań i odpadów opakowaniowych, zatem te stawki będą takie same niezależnie od tego, w którym systemie kaucyjnym będzie uczestniczył dany wprowadzający).

  Wprowadzający (w tym wprowadzający bezpośrednio) produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

  Ustawa wprowadza również maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań w  przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki (25 zł za 1 kg, przy czym zasadnicza maksymalna stawka tej opłaty dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg).

  Ustawa modyfikuje również obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki podmiotów dystrybuujących produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym - przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w zależności od kryterium 200 m2 powierzchni sprzedaży).

  Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy będzie istniała możliwość wykorzystywania - do momentu zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów - opakowań (plastikowych butelek do 3 l, metalowych puszek do 1 l, szklanych butelek do 1,5 l), w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpienia do systemu kaucyjnego oraz niepobierania kaucji od tych opakowań, a także możliwość prowadzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy systemów pobierania i zwracania kaucji za opakowania na zasadach dotychczasowych (tj. możliwość zbierania opakowań, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2025 r., oraz zwracania kaucji po dniu 1 stycznia 2025 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r.).

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 17.08, 18:32Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli o systemie kaucyjnym 

  Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza system kaucyjny w sklepach powyżej 200 m2 do 2025 r.

  Poprawki Senatu zakładały zwolnienie kaucji z opodatkowania VAT-em i obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Wprowadzały też roczny okres przejściowy na dostosowanie się do systemu kaucyjnego.

  Nowela wprowadza w Polsce system kaucyjny, który zobowiązuje sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 do odbioru pustych opakowań. Ma to zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie - recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszyć zaśmiecenie środowiska. Ustawa wdraża unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania, a mniejsze placówki handlowe mogą przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. Będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

  Nieodebrana kaucja zostanie skierowana na finansowanie systemu kaucyjnego. System kaucyjny mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Powołają operatora (podmiot reprezentujący) odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Nowela dopuszcza możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych. Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów, będą musieli uiścić opłatę produktową.

  (ISBnews)

 • 28.07, 15:46Senat za przesunięciem wprowadzenia systemu kaucyjnego o rok od 2026 r. 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które zakładają m.in. przesuniecie wprowadzenia systemu kaucyjnego o rok - do stycznia 2026 r. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra.

  Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm zakładała wprowadzenie systemu od 1 stycznia 2025r. Zaproponowane przez Senat poprawki zakładają wydłużenie terminu na rejestrację i przystąpienia do systemu kaucyjnego do stycznia 2026r.

  System kaucyjny obejmuje jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  W przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, prowadzący sprzedaż bezpośrednią będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich masie, liczbie i pojemności.

  Sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

  (ISBnews)

 • 24.07, 10:33Sektor rolno-spożywczy apeluje o wprowadzenie poprawek do ustawy o systemie kaucyjnym  

  Warszawa, 24.07.2023 (ISBnews) - Siedemnaście organizacji sektora rolno-spożywczego zwróciły się z apelem o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest - w ich ocenie - szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska, podała Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ).

  Organizacje reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwróciło się m.in. do premiera, wicepremiera, marszałków Sejmu oraz Senatu, a także ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia do ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 mld opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w 2025 r.

  Organizacje ostrzegły, że bez wprowadzenia niezbędnych poprawek obecne zapisy projektu ustawy mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wielomiliardowego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz zniszczenia dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku.

  "Skutkiem będą nawet kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen napojów, soków, napojów mleczarskich, wód i piwa. Uderzy to w polskich konsumentów i spowoduje spadek popytu. Tym samym znacząco pogorszy się i tak już trudna sytuacja finansowa zakładów przetwórczych i producentów rolnych" - czytamy w apelu.

  System kaucyjny jest niezwykle potrzebnym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze, celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, podano.

  "Państwo Polskie powinno zapewnić właściwe warunki prawne dla przedsiębiorców, gwarantujące efektywność ekonomiczną i środowiskową systemu, jego powszechność i przyjazność dla społeczeństwa. Niestety, bez proponowanych przez nas zmian ustawa szkodzi zarówno przetwórcom, rolnikom, jak i konsumentom, a co najważniejsze stwarza realne zagrożenie środowiskowe już w roku 2025" - podkreślono w apelu. 

  Według organizacji, w obecnym kształcie ustawa spowoduje: znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa; miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników; obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji; zniszczenie dobrze działających systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku; degradację środowiska - 16 mld opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych, a także dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

  Organizacje podkreśliły, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla ww. wymienionych branż i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Mimo licznych apeli tych branż, ustawa zawiera zapisy, które - jak oceniają - stanowią realne zagrożenie dla finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel.

  "Apelujemy o przyjęcie czterech krytycznych poprawek, które zapobiegną zarówno potencjalnym wielomiliardowym stratom z tytułu karnych opłat produktowych już w roku 2025, jak również stratom środowiskowym, w postaci 16 mld niezebranych opakowań po napojach:

  1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. - zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwi uniknięcie sytuacji, w której 16 mld opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia poprawek oznacza karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.
  2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT - system kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.   
  3. Uznania firm wprowadzających butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra za wprowadzających napoje bezpośrednio - ustawa w obecnym brzmieniu zniszczy bardzo dobrze funkcjonujące systemy kaucyjne na butelki wielokrotnego użytku prowadzone samodzielnie przez poszczególne firmy. Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów ustawy, które nie dają możliwości firmom kontynuacji samodzielnego prowadzenia tych systemów i tym samym mogą spowodować masowe wycofywanie się z tego cennego pod względem środowiskowym opakowania.
  4. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy - nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.
  5. Stworzenie równych szans dla polskich producentów maszyn do zbiórki opakowań i systemów operacyjnych przy budowie systemu kaucyjnego - obecny zapis tworzy wyraźną przewagę rynkową dla dużych zagranicznych firm produkujących maszyny zbierające opakowania, wymuszając bardzo krótki termin realizacji dostaw (1 stycznia 2025 r.). Dyskryminuje to polskie mniejsze przedsiębiorstwa i może przyczynić się do zawyżania cen tych urządzeń. Stworzenie tego typu sytuacji należy uznać wprost za działanie na szkodę polskiej gospodarki" - napisano w apelu.

  Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

  1.      Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

  2.      Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  3.      Związek Polskich Przetwórców Mleka

  4.      Polska Izba Mleka

  5.      Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

  6.      Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

  7.      Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

  8.      Związek Sadowników RP

  9.      Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

  10.   Stowarzyszenie Sady Grójeckie

  11.   Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

  12.   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  13.   Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

  14.   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  15.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

  16.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

  17.   Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

  Wcześniej w lipcu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:13Browary Polskie: Ustawa kaucyjna podroży piwo w butelce zwrotnej o 10 zł od 2025 r  

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego nakłada wielomiliardowe kary na branżę piwowarską od 2025 r., a w efekcie piwo w butelce zwrotnej podrożeje o 10 zł, szacuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie). 

  Według Związku, ustawa "rozmontowuje" systemy butelki zwrotnej wykorzystywane przez przemysł piwowarski od lat.

  "W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 mln szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar. Tysiące ton szkła wyląduje w pojemnikach na stłuczkę lub na wysypiskach. W ten sposób zmarnuje się dorobek wielu lat budowania systemu kaucyjnego dla butelek zwrotnych. Rządowa ustawa przyniesie więc efekt odwrotny do zamierzonego: obciąży środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami" - powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany w komunikacie.

  "Należy zauważyć, że rząd pracował nad przepisami dotyczącego systemu kaucyjnego prawie 3 lata, a oczekuje od przedsiębiorców, że w ciągu zaledwie jednego roku zbudują od zera cały system kaucyjny, co jest nierealne. W efekcie przedsiębiorcom grożą wielomiliardowe kary za niewywiązanie się z tego terminu. W ciągu zaledwie tygodnia, bez rzetelnej dyskusji nad skutkami uchwalanych przepisów, przepchnięto ustawę, która drastycznie podnosi koszty przedsiębiorców i uderza w kieszenie konsumentów. Należy spodziewać się, że butelka piwa zdrożeje o 10 zł. Tyle wyniesie kara administracyjna oraz podatek VAT, którym posłowie zdecydowali się objąć kaucję. To wprost przenosi się na wyższe ceny dla konsumenta. Miał być projekt proekologiczny a mamy proinflacyjny" - dodał.

  Według ZPPP Browary Polskie, zapaści branży i grożącemu demontażowi działających dziś systemów kaucyjnych można zapobiec, wprowadzając do projektu niezbędne zmiany. Po pierwsze, przepisy powinny uszanować dotychczasowy dorobek, a więc producenci piwa powinni móc bezpośrednio wprowadzać na rynek napoje w butelkach zwrotnych. Po drugie, kaucja nie powinna być objęta podatkiem VAT, ponieważ nie jest towarem ani usługą. W ten sposób powstanie prosty system kaucyjny bez paragonów. I wreszcie należy przesunąć uruchomienie systemu na 2026 r., by cała branża napojowa mogła przygotować się na zmiany.

  "Mamy nadzieję, że prace w Senacie pozwolą naprawić ewidentne błędy, dzięki czemu system kaucyjny w Polsce będzie rzeczywiście służył środowisku i konsumentom, a nie stanie się gwoździem do trumny dla przedsiębiorców" - podsumował dyrektor Browarów Polskich.

  W ub. tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 13.07, 22:31Sejm przegłosował wprowadzenie systemu kaucyjnego od 2025 roku 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  W przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, prowadzący sprzedaż bezpośrednią będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich masie, liczbie i pojemności.

  Sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

  (ISBnews)

 • 16.06, 22:03Sejm znowelizował prawo geologiczne i górnicze ws. ochrony złóż 

  Warszawa, 16.06.2023 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce i usprawnienie m.in. działalności organów nadzoru górniczego.

  Za nowelizacją głosowało 236 posłów, przeciw było 185, wstrzymało się 32.

  Sejm przyjął też poprawki zakładające, że udokumentowane złoża kopalin, wody podziemne oraz kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla podlegają ochronie w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia możliwości ich eksploatacji lub wykorzystania. Zgodnie z poprawkami, zmiany konieczne dla ochrony udokumentowanych złóż kopalin czy kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla wprowadza się w planach ogólnych gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego w ciągu roku od dnia doręczenia właściwemu organowi wykonawczemu gminy kopii decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia organowi gminy kopii decyzji zatwierdzającą dokumentację geologiczną albo dodatek do tej dokumentacji.

  Inna z poprawek zakłada, że gmina uwzględnia złoża strategiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym wprowadza zakaz trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów tych złóż w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości.

  Nowelizacja wprowadza definicję "złoża strategicznego", które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej, reguluje też proces uznawania złoża za strategiczne - jego uznanie będzie się odbywać na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska.

  Ponadto dopuszcza prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie. Dostosowuje także przepisy dotyczące podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, do magazynowania wodoru. Umożliwia rekonstruowanie zlikwidowanych otworów wiertniczych, wykonanych w przeszłości w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin, w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Nowelizacja porządkuje i liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, podano także.

  Zmiany mają charakter proprzedsiębiorczy i powinny przyczynić się do ułatwienia prowadzenia działalności koncesjonowanej, ujętej w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, podkreślono.

  Zaproponowane przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 06.06, 13:33MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny od 2025 roku 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przewiduje, że od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska, podkreślono.

  "Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra" - czytamy dalej.

  "Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - napisano też w informacji.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie, podał też resort.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:35FPP: Gminy mogą liczyć na 'znaczne oszczędności' w zw. z systemem kaucyjnego oraz ROP 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Gminy mogą osiągnąć "znaczne oszczędności" związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - chodzi o zmniejszone koszty czyszczenia przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnych mocy recyklingowych i przychody podatkowe z tym związane. Wyższe poziomy zbiórki i poziomy recyklingu osiągane dzięki systemowi kaucyjnemu mogą wliczać się do poziomów recyklingu raportowanych przez gminę, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  System kaucyjny będzie też neutralny finansowo dla samorządów, jeśli zostanie wprowadzone pełne pokrycie kosztu zbiórki pojemnikowej wraz z zasadą kosztu netto. Dlatego system kaucyjny powinien być elementem ROP, podkreśla Federacja.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Tymczasem Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu" - powiedział ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej w tym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  FPP wskazuje, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez Prezydenta jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Według danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom recyklingu surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli. Oprócz aspektu kosztowego, warto pamiętać o dwóch dodatkowych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną" - skomentował Wołejko.

  Według wcześniej publikowanych wyliczeń FPP, Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych.

  (ISBnews)