Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.10, 21:31Sejm za nowelą dot. ułatwień w handlu w soboty i niedziele dla rolników 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników, regulującą handlowanie towarami rolnymi i spożywczymi na targowiskach wyznaczanych przez gminy.

  Ustawę poparło 436 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem ustawy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina miałaby na ten czas udostępniać miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty.

  Sprzedaży w tej formie podlegałyby produkty rolne i spożywcze (produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze).

  Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w sobotę i niedzielę byłoby wyznaczane przez radę gminy w uchwale. Zgodnie z przepisami, wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż są targowiskami, a sprawy targowisk i hal targowych stanowią zadania własne gminy.

  Jednocześnie ustawa zakłada zwolnienie z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy prowadzą handel w sobotę i niedzielę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gminy. Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci byliby wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy mogliby prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie.

  Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.10, 16:12Senat wprowadził poprawki do noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której celem jest uproszczenie podejmowania działalności nierolniczej na gruntach rolnych bez konieczności ich przekształcenia. Mają one głównie charakter doprecyzowujący.

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, jest uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Nowela określa zasady zwolnienia z przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

  Zgodnie z nowelizacją, wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, nie więcej niż 0,05 ha. Według przepisów aby uzyskać takie zwolnienie właściciel gruntów musiałby zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa. Fakt ten musiałby zostać zgłoszony do urzędu powiatowego, a brak takiego zgłoszenia skutkowałby sankcją karną.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:10Senat zmienił vacatio legis do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził kilka poprawek do ustawy dotyczącą przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym, w tym tę określającą termin wejścia w życie na 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Poprawki mają głównie charakter doprecyzowujący.

  Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

  Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców  i nabywców. W stosunku do obowiązujących przepisów wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym zakresie.

  Wprowadza także zmianę definicji nabywcy. W nowej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

  Zgodnie z ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

  Ustawa definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. Znalazł się w niej także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

  Wejście w życie regulacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:00Senat chce zwiększenia limitu paliwa rolniczego zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy do 130 litrów za 1 ha i do 60 litrów do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

  Jednocześnie zmieniono zapis dotyczący wysokości środków na zwiększenie limitu - do 480 mln zł ze 160,6 mln zł.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja zakładała zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 14:09Kowalczyk: Chcemy, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Polski rząd chce, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Holding ma być budowany w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową.

  "Rozmawiałem na ten temat z wicepremierem Jackiem Sasinem. Chcemy, żeby ten holding powstał w pół roku" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.  

  "Narodowy Holding Spożywczy budowany będzie wokół Krajowej Spółki Cukrowej" - dodał.

  Proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. zakłada nowelizacja ustawy o przekształcenia własnościowych w cukrownictwie, która ukazała się w Dzienniku Ustaw pod koniec czerwca br. i weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

  Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Zgodnie z nowelą podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu = wpływającymi na działalność spółki - będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

  Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 10:00Raczkowski z IE SAN: Szara strefa nie wzrośnie po podwyżce akcyzy na papierosy 

  Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Szara strefa rynku papierosów jest w Polsce rekordowo niska, przy czym ubiegłoroczna - pierwsza od lat - podwyżka akcyzy na papierosy nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Dlatego obecnie czas na wyższą minimalną stawkę akcyzy od papierosów, ocenia dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów.

  "Przy każdej dyskusji o podwyżce akcyzy na papierosy koncerny tytoniowe wyciągają argument szarej strefy, jak królika z kapelusza. Tymczasem ubiegłoroczna, pierwsza zresztą od lat podwyżka akcyzy na papierosy, nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Przeciwnie, w zeszłym i bieżącym roku widzimy trend spadkowy, który lepiej obrazuje też efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej. Szara strefa na papierosy jest u nas rekordowo niska. W międzyczasie legalna sprzedaż papierosów w kraju kwitnie, a ich przystępność cenowa rośnie. Rosną więc słupki sprzedaży papierosów i to jest chyba właściwy moment, żeby zreformować i podnieść stawki akcyzy na papierosy. Ministerstwo też uznało, że to najwyższa pora, proponując 5% podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy: z obecnych 100% do 105%. To jednak korekta o niepełny wskaźnik inflacji. Gdyby stawkę minimalną podnieść do 110%, przyniosłoby to dodatkowo 1,1 mld zł do budżetu. Uszczupliłoby to zysk międzynarodowych koncernów, ale byłoby właściwym ruchem w kontekście finansowania założeń Polskiego Ładu" - powiedział Raczkowski w rozmowie z ISBzdrowie.

  Jak podał Instytut Doradztwa i Badań Rynku Almares, badający to zjawisko na zlecenie wszystkich czterech międzynarodowych koncernów działających w Polsce, szara strefa handlu papierosami w Polsce jest najniższa w historii badań prowadzonych w Polsce. W II kw. 2021 r. jej udział wynosił 5,5% krajowego rynku tytoniowego - oznacza to spadek z 18,3% w 2015 r.

  Zmniejszenie szarej strefy o 1 pkt proc. to około 250 mln zł wpływów dla budżetu więcej, podkreślił były wiceminister finansów.

  Jak podkreśla, kluczowe dla poprawy sytuacji w ostatnim czasie było uszczelnienie granicy z Białorusią i Ukrainą. Przez ostatnie lata to właśnie z tych dwóch państwa pochodziła większość przemycanych do Polski papierosów. Papierosy z Białorusi stanowiły nawet 2 pkt proc. szarej strefy, a papierosy z Ukrainy - 0,6 pkt proc. Dzięki uszczelnieniu granic i skoordynowanym działaniom służb przemyt z tych kierunków udało się bardzo mocno ograniczyć. Granica z Białorusią, w związku z kryzysem migracyjnym, jest szczególnie chroniona i należy spodziewać się dalszych spadków przemytu z tego kierunku, wskazał Raczkowski.

  Rekordowo niski jest także rynkowy udział tzw. "podróbek", czyli nielegalnie produkowanych na terenie kraju, podrabianych wyrobów tytoniowych. W II kwartale br. stanowiły zaledwie 1% rynku, podał Instytut Almares.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

   

 • 11.10, 15:54Naczelna Rada Lekarska opowiada się za wyższą akcyzą na papierosy 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Samorząd lekarski ponownie zabiera głos w sprawie projektu zmiany stawek na wyroby tytoniowe, podkreślając, że wyższe stawki powinny dotyczyć przede wszystkim papierosów, które są najbardziej szkodliwym z wyrobów z nikotyną. To one również - jak przypominają lekarze - są odpowiedzialne za epidemię palenia na świecie. W liście otwartym do ministra zdrowia, ministrów finansów, funduszy i polityki regionalnej lekarze apelują o ograniczenie palenia wśród młodzieży.

  "Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80. tysięcy ludzi w Polsce, tyle samo osób straciło dotychczas życie z powodu pandemii SARS-CoV-2" - napisała Naczelna Rada Lekarska (NRL) w liście.

  Naczelna Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie sygnałami płynącymi z Forum Akcyzowego, które w tym tygodniu ma przedstawić swoje propozycje dotyczące zmian stawek.

  "Samorząd lekarski obawia się, że agresywne działania koncernów tytoniowych mogą doprowadzić do pozostawienia akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie. Należy przypomnieć, że ostatnia istotna podwyżka tego podatku o 40% miała miejsce w 2009 roku i pozwoliła zasilić budżet państwa kwotą rzędu 2,6 mld zł" - czytamy dalej.

  Prezydium Rady przypomina, że próby walki z paleniem trwają od lat, a mimo to skala zjawiska nie maleje. Lekarze przywołują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że tanie papierosy mają największy wpływ na liczbę palących wśród nieletnich, bo ponad połowa młodych (52,4%) zaczyna przygodę z nałogiem od papierosa.

  Podobne do najnowszego apelu NRL głosy pojawiały się w czasie ostatniego, wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Zdrowia i Finansów Publicznych.

  Poseł Tomasz Latos (PiS) podkreślał, że spośród wyrobów tytoniowych najbardziej szkodliwe są wyroby tradycyjne. "Należałoby zrobić wszystko, aby maksymalnie ograniczyć ich spożycie" - powiedział Latos podczas posiedzenia dotyczącym wpływu stawek akcyzowych na dochody budżetu i zdrowie Polaków. Szef sejmowej Komisji Zdrowia podkreślał też, że w kontekście wyrobów tytoniowych należy różnicować to, co jest najbardziej szkodliwe od tego, co szkodzi mniej.

  Podobnego zdania byli również obecni na Komisji przedstawiciele polskiego środowiska lekarskiego. W ich ocenie, przebadane produkty alternatywne mogą zmniejszać szkody zdrowotne spowodowane dalszym paleniem papierosów. Akcyza, jako podatek realizujący również funkcję zdrowotną, powinna według nich uwzględniać fakt mniejszej szkodliwości alternatyw w porównaniu z papierosami.

  W piątek, 8 października, Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy akcyzowej, który między innymi przewiduje radykalną podwyżkę stawki akcyzy na podgrzewany tytoń i kosmetyczną zmianę stawki na papierosy tradycyjne. Według oceny skutków regulacji (OSR) przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, akcyza na tytoń do podgrzewania wzrośnie od przyszłego roku o 1 zł, a na papierosy o 0,3 zł. Jednocześnie resort przyznaje, że pensje Polaków wzrosły w ostatnich latach o ponad 30%, pozwalając w ciągu ostatnich 4 lat kupić prawie 60 paczek najtańszych papierosów więcej. Konsultacje w sprawie nowelizacji trwają do piątku. W czwartek ma zakończyć się Forum Akcyzowe dla branży tytoniowej.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 10:40Podwyżka akcyzy zwiększy wpływy budżetu o 2 mld zł w 2022, 103,7 mld zł w 10 lat 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że podwyżki akcyzy na używki (alkohole i papierosy) zwiększy dochody budżetu państwa o 2,03 mld zł w samym 2022 r. i łącznie o 103,7 mld zł w okresie 10 lat, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

  Przewidywane dochody z tytułu zmian podatkowych w 2023 r. to 4,49 mld zł, w 2024 r. - 6,67 mld zł. W 2027 r. przewidywane jest osiągnięcie 14,02 mld zł dochodów i taki poziom ma zostać utrzymany w każdym z kolejnych lat, podano w OSR.

  Ustawa przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10% w 2022 r. i co roku o 5% w latach 2023-2027.

  Zakładane jest też podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

  Od 2022 r. planowane jest wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia.

  Podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie nastąpi poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100% od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10% a w latach 2023-2027.

  Resort proponuje podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10% w latach 2023-2027.

  "Podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy spowoduje ograniczenie podaży najtańszych papierosów palonych m.in. przez nieletnich (w 2020 r. papierosy sprzedawane poniżej średniej ważonej detalicznej ceny papierosów (WAP) stanowiły ok. 49% rynku)" - czytamy w OSR.

  "Z kolei wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy dla tytoniu do palenia służy ograniczeniu zaniżania cen tytoniu do palenia co przekłada się na zmniejszenie opodatkowania wyrobów nowatorskich. WAP dla tytoniu do palenia ma wpływ na wysokość akcyzy od wyrobów nowatorskich. Wyroby nowatorskie są traktowane m.in. przez młodzież jako substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego wzrost stawki akcyzy o 100% w 2022 r. i w latach 2023-2027 co roku o kolejne 10% na wyroby nowatorskie z jednoczesnym wprowadzeniem minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia powinien doprowadzić do ograniczenia palenia wśród nieletnich. Wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia spowoduje również większą przewidywalność wpływów budżetowych" - czytamy dalej.

  Jak podkreślił resort, podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod uwagę czynnik inflacyjny bez podwyższenia stawek akcyzy przystępność cenowa napojów alkoholowych cały czas by rosła.

  "Istotnym impulsem do wprowadzenia podwyżek jest zwiększająca się z roku na rok siła nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, i tak: w przypadku wódki (w 2015 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 83 litry wódki, a w 2020 już na ponad 107 litrów), w przypadku piwa (w 2002 średnie wynagrodzenie wystarczało na ok. 836 butelek, a w 2020 już na 1787 butelek), w przypadku papierosów (w 2016 średnie wynagrodzenie wystarczało na 320 paczek, a w 2020 już na 377 paczek)" - wskazano dalej w dokumencie.

  Podwyższenie stawek akcyzy na tytoń do palenia i papierosy począwszy od 2023 ma przede wszystkich ograniczyć spożycie ww. wyrobów przez konsumentów w tym szczególnie przez osoby nieletnie, podkreślono także.

  Podwyżki ww. wyrobów mają również zniwelować skutki inflacji jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów.

  W przypadku zmian indeksacyjnych dla papierosów (wzrost o 10% r/r) uwzględniono kryterium potrzeby dojścia do wysokości nowej stawki minimalnej dla papierosów. Obecna stawka w przeliczeniu na euro wynosi łącznie 104,09 EUR/1000szt. Po 5 latach obowiązywania mapy drogowej poziom łącznego opodatkowania papierosów wyniesie ok. 150 euro/1000 szt. W Niemczech, już w 2026 r., poziom łącznego opodatkowania przekroczy 200 euro/1000 szt. Projekt legislacyjny zmienianej dyrektywy pojawi się na początku 2022 r., podano też w OSR.

  (ISBnews)

   

 • 11.10, 08:55Powstanie Fundusz Ubezp.Rolniczych, planowane jest wsparcie przetwórstwa 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Utworzenie Funduszu Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł i zagwarantowanie 1,4 mld zł dla rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć się indywidualnie, rozwój przetwórstwa rolniczego i wygospodarowanie na ten cel dodatkowych 4,5 mld zł, a także budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz zbiorników retencyjnych zakłada program Polski Ład dla rolników.

  "Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1,4 mld zł na wsparcie tych rolników, którzy będą chcieli się ubezpieczyć indywidualnie, w różnych towarzystwach" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii w Przysusze.  

  Podkreślił, że planowane zmian zakładają także możliwość przejścia rolników na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa.

  Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlikwidowany ma zostać obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę obiektów gospodarskich do 300 m2, jednocześnie zapowiedział wsparcie przetwórstwa rolniczego oraz systemów wodno-kanalizacyjnych i projektów retencyjnych.

  Program zakłada przekazanie 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwórstwa produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych.

  Planowane jest przekazanie już od 2021 r. dodatkowych 4 mld zł we wsparcie budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich i zwiększanie do 2025 r. puli środków inwestycyjnych na ten cel.  

  "Ponad 3 mld zł ma trafić w latach 2021-2026 w projekty retencyjne. Wsparcie ma objąć inwestycje i na małych ciekach wodnych, zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, inwestycje związane z odtworzeniem małych zbiorników wodnych oraz infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych, dofinansowanie spółek wodnych, aby zapewnić lepszą obsługę funkcjonującej już infrastruktury melioracyjnej" - czytamy na profilu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) na Twitterze.

  Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 będzie mógł otrzymać ryczałt nawet do 15 tys. zł, zapowiedziano.

  Dodatkowe 2 mld zł ma trafić na inwestycje i wsparcie gmin popegeerowskich.

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu rolnicy będą mieli szersze możliwości zbytu swoich produktów m.in. w Internecie, na darmowych targowiskach lub też w ramach regionalnych centrów sprzedaży. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów. Kolejnym ułatwieniem będzie agroport, nad którym nadzór będzie miał resort rolnictwa.

  Planowane są także dodatkowe dopłaty do upraw ekologicznych. Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że w obecnej perspektywie Polska ma 34,5 mld euro do dyspozycji na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 11:58MF planuje podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% od 1 stycznia 2022 

  Warszawa, 09.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada m.in. podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie "Mapy Akcyzowej", czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata, podał resort. Konsultacje społeczne projektu trwają od 8 do 15 października br.

  "Główna zmiana to podniesienie akcyzy na używki (alkohole i papierosy) o 10% i zaproponowanie Mapy Akcyzowej, czyli postulowanego przez rynek harmonogramu zmian stawek podatku na kolejne lata - po 5% r/r w latach 2023-2027 (w przypadku alkoholu) oraz po 10% w latach 2023-2027 (w przypadku papierosów, tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich)" - czytamy w komunikacie.

  Propozycje resortu finansów stanowią też odpowiedź wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej dyskusji na temat zmiany wysokości akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, wskazano.

  "Jak zmienią się stawki?

  Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie:

  *·     stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10% (podwyżka nie obejmie cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.),

  *·     minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy,

  *·     stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%.

  Zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy" - czytamy dalej.

  Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie postulowanej przez rynek "Mapy Akcyzowej", czyli harmonogramu zmian wysokości stawek akcyzy zaplanowanych na kolejne 5 lat (do 2027 r.). Mapa Akcyzowa to rozwiązanie wprowadzone w ostatnich latach przez wiele pastw Unii Europejskiej, m.in. przez Niemcy i Czechy. Jak wskazuje resort, było ono bardzo dobrze przyjęte przez działających w tych krajach producentów i dystrybutorów towarów akcyzowych, ponieważ pozwala im z wyprzedzeniem przygotować się do zmian w prawie i efektywnie kształtować swoją politykę cenową.

  "Harmonogram przewiduje:

  *·       co roku 5% podwyżki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)

  *·       co roku 10% podwyżki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

  Zakładany wzrost jest podobny do wzrostów przyjętych w innych krajach" - napisano dalej w komunikacie.

  Podgrzewany tytoń (tzw. "wyroby nowatorskie") opodatkowuje już 19 z 26 krajów UE. Polska ma wśród nich najniższą stawkę. Jest to efektem realizowanych w ostatnich latach znacznych podwyżek akcyzy na ten rodzaj używek w innych krajach UE. Przykładem są Niemcy, gdzie stawka akcyzy wzrosła w ostatnim roku dziewięciokrotnie, zaznaczył resort.

  Ministerstwo wskazało, że w ostatnich latach wysokość stawki kwotowej od papierosów wzrosła w krajach UE, m.in. w Czechach, na Słowacji i na Litwie. Znacznie wyżej opodatkowane są te produkty także w Niemczech. Wysokość akcyzy w paczce papierosów jest w tych państwach wyższa niż w Polsce.

  "Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na wyroby nowatorskie będzie plasować Polskę w europejskiej średniej, a jej wysokość będzie porównywalna z tą obowiązującą u naszych sąsiadów, m.in. w Czechach i na Litwie. Niemcy podjęły decyzję o 9-krotnym zwiększeniu akcyzy na te wyroby od początku przyszłego roku" - czytamy w materiale.

  Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły 4 kraje tj. Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa, a dalsze 4 wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

  Również stawki na napoje alkoholowe zostały ustalone na podobnym poziomie jak w innych krajach UE. W przypadku alkoholu etylowego, wyższą stawkę akcyzy stosuje 11 krajów UE, w tym Litwa i Estonia. Na podobnym poziomie stawki określiły Czechy (1253 euro od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol.) oraz Niemcy (1303 euro od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol.). Stawka na alkohol etylowy wzrosła w ostatnich latach m.in. na Litwie, podano dalej.

  "Od 1 stycznia 2022 r. stawka akcyzy na piwo 12o Plato (zawartość ekstraktu) i 5% zawartości alkoholu będzie ukształtowana na podobnym poziomie jak w 4 innych krajach UE, tj. w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Malcie. Z kolei w 9 krajach UE stawka akcyzy na wino będzie na wyższym poziomie niż w Polsce, w tym na Słowacji oraz na Litwie. W przypadku wyrobów pośrednich (np. porto) na podobnym do Polski poziomie będzie na Słowacji (84 euro za 1 hl), a na wyższym poziomie u innych sąsiadów, tj. w Czechach, Niemczech i na Litwie (od 91 euro za 1 hl do 265 euro za 1 hl)" - czytamy także.

  "Jak zmieni się wysokość opodatkowania w Polsce?

  Przykładowo w 2022 r. w stosunku do 2021 r.:

  *·       Wódka 40%: wzrost opodatkowania na butelce (0,5l) o ok. 1,50 zł

  *·       Wino: wzrost opodatkowania na butelce (0,75l) o ok. 16 gr

  *·       Piwo: wzrost opodatkowania na puszce (0,5l) o ok. 6 gr

  *·       Papierosy: wzrost opodatkowania za paczkę (20 szt.) o ok. 30 gr

  *·       Wyroby nowatorskie: wzrost opodatkowania na cenie paczki wyniesie ok. 1 zł" - podano też w komunikacie.

  Zgodnie z danymi Eurostatu, ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w innych krajach UE. Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Natomiast cena paczki papierosów jest niższa jedynie w Bułgarii, wskazał także resort.

  "Konsultacje społeczne projektu ustawy potrwają od 8 do 15 października 2021 r. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać na adres sekretariat.pa@mf.gov.pl. Propozycja zmiany zasad opodatkowania wyrobów tytoniowych będzie również przedmiotem konsultacji z branżą tytoniową w ramach drugiego Forum Akcyzowego, które odbędzie się w dniach 12-13 października br." - podano też w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 13:19MRRW przedstawiło stawki płatności obszarowej i do zwierząt za 2021 rok 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) zaproponowało stawkę jednolitej płatności obszarowej za 2021 rok na poziomie 487,62 zł od hektara, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. Projekt ten trafił do konsultacji społecznych, które mają potrwać do przyszłego wtorku.

  Jednocześnie resort przedstawił projekty rozporządzeń dotyczących stawki za zazielenienie, dla młodych rolników, płatności dodatkowej oraz płatności do zwierząt.

  "Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. wynosi 487,62 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. […]  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r." - czytamy w projekcie rozporządzenia w sprawie jednolitej płatności obszarowej za 2021 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1135 z dnia 9 lipca 2021 r. ustalającym na rok 2021 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego, maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za rok 2021 wynosi 1 535 543 tys. euro, podano także.

  Kwota przyjęta do obliczenia stawki tej płatności została pomniejszona o 33 601 tys. euro (do 1 501 942 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika.

  Projekt rozporządzenia zakłada, że ma ono wejść w życie z dniem 18 października 2021 r.

  Zgodnie z przepisami unijnymi, płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W drodze odstępstwa rozpoczęcie wypłat płatności może nastąpić w terminie wcześniejszym, tj. od dnia 16 października roku złożenia wniosku, w formie zaliczek.

  W 2021 roku 16 października przypada w sobotę, dlatego wypłata zaliczek najwcześniej może rozpocząć się 18 października, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 11:48Sejm skierował projekt dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego do komisji 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy, dotyczący uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów rolników, zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. 

  "Obowiązywały do tej pory pewne określone limity, one zostały całkowicie cofnięte, jeżeli chodzi o sprzedaż do końcowego klienta, tych limitów nie ma już w tej chwili. Natomiast utrzymane zostały z oczywistych względów limity przy zaopatrzeniu z RHD stołówek, sklepów czy restauracji" – powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom – jedynie lokalnie. Projekt zakłada, że rolnicy będą mogli sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Ustawa zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  "Bardzo ważnym i oczekiwanym przez rolników, a jednocześnie takim prorynkowym zachowaniem, takim, które też daje rolnikom możliwości otrzymywania […] większych dochodów, jest podwyższenie limitu bardzo znaczne - z 40 tys. do 100 tys. zł" – podkreślił Giżyński.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu, 2 - proc. podatkiem obrotowym.

  Jak argumentował wiceminister, w wielu przypadkach obowiązki administracyjne zniechęcały rolników od prowadzenia RHD.

  Projekt ustawy został skierowany do notyfikacji Komisji Europejskiej, uwagi w tym zakresie od państw członkowskich mogą spływać do 8 listopada 2021 r.

  (ISBnews)

 • 22.09, 14:02Raczkowski z IE SAN: Podwyżka akcyzy na papierosy może dać dodatkowe 3 mld zł 

  Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Rekordowo niski udział nielegalnych papierosów w polskim rynku to dobra okazja do maksymalizacji wpływów budżetowych z tytułu wyższej akcyzy na papierosy - może ona przynieść dodatkowo nawet 3 mld zł dochodów budżetowych rocznie, szacuje dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów. W ostatnich 6 latach szara strefa w krajowym rynku tytoniowym zmniejszyła się 3-krotnie.

  "Spadek nielegalnego handlu papierosami z przemytu odnotowano w I kwartale tego roku, a więc po przywróceniu ruchu granicznego. To o tyle istotne, że niektóre firmy z branży tytoniowej przy ostatniej podwyżce akcyzy na papierosy w 2020 r. argumentowały w Ministerstwie Finansów, że szara strefa w tym zakresie i wzrost nielegalnego handlu stoją na przeszkodzie podwyżek. Wbrew obawom, że otwarcie granic spowoduje powrót przemytu papierosów ze Wschodu, nic takiego u nas nie następuje. Odzyskiwanie legalnej sprzedaży na rynku tytoniowym oznacza natomiast, że rosną zyski producentów papierosów. Należałoby więc oczekiwać, że te zyski solidarnie odczuje też budżet państwa, choćby w postaci wyższych wpływów z akcyzy" - powiedział Raczkowski, cytowany w komunikacie.

  Według niego, to dobry czas, by w ramach prac nad "Polskim Ładem" zastanowić się nad wykorzystaniem podatków pośrednich, w tym akcyzy, do prowadzenia przewidywalnej polityki podatkowej w ramach polityki gospodarczej, przy jednoczesnym buforowaniu polityki monetarnej, co przełożyłoby się na spadek inflacji.

  "Rekordowo niski udział nielegalnych papierosów w naszym rynku to podwójnie dobra wiadomość dla Ministerstwa Finansów. Po pierwsze, każdy procent odzyskany z szarej strefy na rzecz legalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza szacunkowo około ćwierć miliarda złotych więcej w budżecie. Po drugie, otwiera to zupełnie nową przestrzeń do dyskusji o podwyżce akcyzy na papierosy i wzrostu części kwotowej, oraz obniżki części procentowej. W dominującym u nas segmencie papierosów tanich budżet ma do odzyskania z akcyzy dodatkowe 3 mld złotych rocznie" - wskazał były wiceminister finansów.

  Udział rynkowy papierosów z przemytu spadł w Polsce do rekordowo niskiego poziomu 6,3%, z czego tylko 5,6% to przemyt spoza polskiej granicy, wynika z cytowanego w materiale raportu Instytutu Doradztwa i Badań Rynku Almares za I kwartał br.

  "Szara strefa maleje rok do roku, co jest zasługą działań Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej. W ubiegłym roku szacowano ją na 9,4%" - czytamy w komunikacie.

  W 2015 r. udział szarej strefy w krajowym rynku tytoniowym wynosił 18,3%.

  Jak podkreślono, obecny wynik Polski (6,3%) jest jednym z najlepszych w Unii Europejskiej. Powołując się na raport KPMG wskazano, że we Francji w ub. roku nielegalne papierosy stanowiły 23,1% rynku, w Grecji - 22,4%, na Litwie - 20,2%, na Łotwie - 19,1%, zaś w Wielkiej Brytanii - 17,1%.

  (ISBnews)

   

 • 17.09, 15:49Projekt dot. przeciwdz. nieuczciwej konkurencji w sektorze rolnym - do komisji 

  Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Sejm skierował projekt dotyczący przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym do sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

  Celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

   "Polska […] wprowadziła takie przepisy zanim zostały przyjęte regulacje na szczeblu unijnym. W związku z tym, ze dyrektywa 2019/633 wprowadza przepisy wychodzące poza zakres naszej obowiązującej ustawy podjęto decyzję o opracowaniu nowej ustawy, ale o takim samym tytule" - tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

  Projekt ustawy określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców  i nabywców .

  "W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez rozszerzenie definicji produktów rolnych i spożywczych będą mogły być również badane relacje, dotyczące skupu m.in. pasz, zwierząt żywych, nasion, owoców oleistych będących przedmiotem produkcji rolników" - podkreślił Bartosik.

  Projekt zakłada także zmianę definicji nabywcy. W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

  Zgodnie z planowaną ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes UOKiK. Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

  Projekt definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. W projekcie  znalazł się także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

  Wejście w życie regulacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

  (ISBnews)

 • 15.09, 16:25MRRW: Kontrole na granicy z Wielką Brytanią będą stopniowo wprowadzane w 2022 r. 

  Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy, eksportujący na rynek brytyjski będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do pełnych kontroli ładunków z produktami roślinnymi i zwierzęcymi, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW). Zmiany harmonogramu wprowadzania owych regulacji zapowiedziały brytyjskie władze.

  "Zmodyfikowany harmonogram da więcej czasu przedsiębiorstwom na dostosowanie się do nowych procedur. Globalna pandemia dotknęła łańcuchy dostaw w Zjednoczonym Królestwie i całej Europie. Kontrole będą stopniowo wprowadzane w roku 2022" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z oświadczeniem rządu brytyjskiego, wprowadzone zmiany są następujące:

  • Wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów
   za pośrednictwem systemu IPAFFS (informatyczny system obsługi importu), zostaje przesunięty z 1 października br. na 1 stycznia 2022r;
  • Wymóg dostarczenia świadectwa zdrowia przez eksportera (Export Health Certificate) wydawanego przez odpowiednie jednostki w kraju eksportera zostaje przesunięty z 1 października br. do 1 lipca 2022 r.;
  • Świadectwa sanitarne i fitosanitarne oraz pełne kontrole w brytyjskich punktach weterynaryjnej kontroli granicznej zostaną wprowadzone od 1 lipca 2022r
   (pierwotny termin 1 stycznia 2022r);
  • Wymóg deklaracji bezpieczeństwa dla importu (Safety and Security Declaration) zostanie przesunięty o 6 miesięcy ze 1. stycznia 2022r do 1 lipca 2022r.;
  • Termin na wprowadzenie pełnych deklaracji i kontroli celnych pozostaje bez zmian, tj. 1 stycznia 2022r.

  (ISBnews)

 • 10.09, 16:43Morawiecki: Nowy system ubezpieczeń rolniczych zaprezentujemy na początku X 2021 

  Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przygotować nowy system ubezpieczeń rolniczych od ryzyk, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności rolniczej, z dużo większym niż dotychczas udziałem państwa, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy system ma zostać zaprezentowany na początku października.

  Premier podkreślił, że jednym z kierunków działań rządu jest zasadnicza przebudowa ubezpieczeń rolniczych, gdyż prowadzenie gospodarstwa rolnego obarczone jest - jak powiedział - "potężnym ryzykiem gospodarowania, klęskami żywiołowymi" "klęskami biologicznymi, ASF, ptasia grypą w tym roku".

  "Nie ma ubezpieczycieli , którzy to ubezpieczą, […] którzy wszystkie tego typu ryzyka ubezpieczą i dlatego w to miejsce, obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze wejdzie państwo polskie, po to, żeby zapewnić godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych. Ten system zaprezentujemy […] już na samym początku października" - powiedział Morawiecki podczas konferencji podsumowującej akcję "10 programów na 100 dni".

  W ramach Polskiego Ładu zapowiadano także przyjęcie kodeksu rolnego, który ma uregulować podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzielić małe gospodarstwa od farm rolnych, zwiększenie stawki dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha oraz uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD), umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  (ISBnews)

   

 • 07.09, 10:23Projekt umożliwiający nabywanie akcji spółek przez ARiMR trafił do konsultacji 

  Warszawa, 07.09.2021 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wprowadzający możliwość tworzenia przez Agencję spółki w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH), a także nabywania przez nią udziałów lub akcji innych spółek trafił właśnie do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Uwagi do projektu można składać do 14 września.

  "Agencja po analizie przedsięwzięcia, dla którego zakładana będzie spółka oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorującego będzie […] mogła utworzyć spółkę w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych. […] Możliwość zakładania spółek prawa handlowego oraz udziału w takich spółkach przyczyni się również do zwiększenia elastyczności w wykonywaniu ustawowych zadań Agencji m.in. poprzez zapewnienie świadczenia przez zakładane spółki wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług na rzecz Agencji m.in. w zakresie budowy, rozbudowy i unowocześnienia istniejących systemów informatycznych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, obsługującego Agencję w zakresie IT ma przyczynić się do uniezależnienia ARiMR od podmiotów zewnętrznych. Jedynym wspólnikiem spółki będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podano także.

  Według założeń, nowy podmiot zajmowałby się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także sam wytwarzałby niezbędne oprogramowanie na potrzeby ARiMR oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych. Docelowo miałby tworzyć większość aplikacji przeznaczonych dla Agencji.

  Realizacja zadań przy wykorzystaniu możliwości zakładania spółek oraz nabywania udziałów lub akcji przewidziana jest obecnie w przypadku: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW), przypomniano.

  Z projektu wynika, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w 2021r, a spółka rozpocznie funkcjonowanie w 2022 r. Koszt jej utworzenia - według oceny skutków regulacji (OSR) - to 134,6 mln w pierwszym roku funkcjonowania, a łącznie w ciągu 10 lat - 145 mln zł.

  Wydatki budżetu państwa dotyczą wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Agencji przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w formie dotacji celowej. Jednocześnie zgodnie z projektowaną ustawą w skutkach finansowych uwzględniono udzielanie spółce dotacji podmiotowej.

  Korzyści wynikają głównie z zastąpienia własnymi rozwiązaniami informatycznymi dwóch kluczowych systemów aktualnie opłacanych przez ARiMR u dostawców zewnętrznych. Uwzględniono też oszczędności wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia przez Agencję oraz zmniejszenia kosztów przesyłek pocztowych m.in. do producentów rolnych wynikające z wprowadzenia dzięki spółce obsługi wniosków o pomoc za pośrednictwem aplikacji publicznych.

  Ponadto w ustawie planowane jest poszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania i w których przypadku powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. W dotychczasowym stanie prawnym katalog ten obejmował stanowiska: prezesa Agencji, zastępcy prezesa Agencji, kierownika komórki organizacyjnej w centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, kierownika biura powiatowego i jego zastępcy oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców. Teraz ten katalog ma zostać rozszerzony o stanowisko doradcy prezesa Agencji.

  (ISBnews)

   

 • 23.08, 14:35Prezydent podpisał nowelę ustawy o izbach rolniczych 

  Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o izbach rolniczych, określającą zasady finansowania kosztów organizacji rolniczych, związanych z uczestnictwem w ponadnarodowych organizacjach reprezentujących interesy rolników indywidualnych wobec Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowela wprowadza także zmiany w: ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz w ustawie o organizacjach pracodawców.

  "Celem ustawy jest przedłużenie wsparcia z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, a także stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA)" - czytamy w komunikacie.

  W latach 2021-2026 koszty te będą ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej, podano także.

  Analogiczny charakter mają zmiany wprowadzone do ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz do ustawy o organizacjach pracodawców.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 20.08, 11:50MRRW chce, by zaliczki na płatności bezpośrednie za br. były wypłacane od 18 X 

  Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) chce, by zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2021 były wypłacane od 18 października, wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. Zaliczki będą wypłacane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Maksymalna łączna wartość zaliczek to 2,36 mld euro.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do konsultacji społecznych, które mają trwać do 6 września.

  "W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  Podkreślono, że wypłata zaliczek na poziomie 70% od dnia 18 października 2021 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał zaliczek w poprawie płynności finansowej gospodarstw. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), z płatności skorzystać może 1,3 mln beneficjentów. Uwzględniono możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności finansowanych z budżetu unijnego.

  Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt. Wypłaty obejmować będą zaliczki na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, dla młodych rolników, dodatkowej, do krów, płatności do bydła, do owiec, do kóz, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na ziarno, do buraków cukrowych,  do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu,  do lnu, do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (płatności niezwiązanej do tytoniu).

  Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2021 r., podano także.

  Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. pochłonie nie więcej niż 2 341,71 mln euro (70% × 3 345,3 mln euro) środków unijnych i nie więcej niż 16,84 mln euro (70% × 24,063 mln euro) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 358,55 mln euro, czytamy w OSR.

  Zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej następuje po ok. 2 miesiącach od wypłaty. Jedyną płatnością finansowaną z budżetu krajowego, stosowaną w Polsce w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest płatność niezwiązana do tytoniu. Zaliczki na poczet tej płatności stanowią ok. 0,7% całkowitej kwoty zaliczek.

  W ocenie autorów projektu "rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na działalność tych mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą jednocześnie działalność rolniczą i są beneficjentami systemu wsparcia bezpośredniego".

  (ISBnews)

   

 • 09.07, 08:10Sejm znowelizował ustawy dot. grup producentów rolnych oraz izb rolniczych 

  Warszawa, 09.07.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz ustawę o izbach rolniczych, które regulują proces tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, ich związków oraz organizacji producentów, a także kwestie dofinansowania izb rolniczych.

  Wcześniej posłowie odrzucili poprawki zgłoszone do noweli o izbach rolniczych. Za nowelizacją ustawy o izbach głosowało 418 posłów, 8 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu, natomiast za nowelą o grupach producentów rolnych i ich związkach było 439 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Dzięki nowym przepisom, ma ulec zwiększeniu konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników będących ich członkami.

  Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach:

  • Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych - z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%.
  • Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.
  • Wprowadzono możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.
  • Wprowadzono obowiązek złożenia - wraz z wnioskiem o uznanie grupy producentów rolnych lub organizacji producentów - wersji elektronicznej planu biznesowego. 
  • Wydłużono termin na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym - wniosek ten powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni (dotychczas 90 dni) przed zakończeniem danego roku działalności grupy.
  • Wyłączono związki grup producentów rolnych z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.
  • Wprowadzono obowiązek określenia maksymalnego odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów.
  • Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowego dla organizacji producentów - wniosek o zmianę planu powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów.
  • Upoważniono dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek organizacji producentów. Wniosek ten musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji.
  • Postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) będzie określony w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów rolnych.

  Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Natomiast nowela ustawy o izbach rolniczych zakłada, że Krajowa Rada Izb Rolniczych ponosi koszty uczestnictwa polskich rolników w organizacjach ponadnarodowych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

  Najważniejsze rozwiązania nowelizacji ustawy o izbach rolniczych:

  • Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, w latach 2021-2026, będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Koszty będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
  • Wprowadzono regulacje dotyczące elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw rolnictwa a KRIR oraz regulacje związane z udzielaniem dofinansowania organizacjom rolniczym.

  Polskie organizacje rolnicze zrzeszone są w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA). Gremia te służą one wymianie poglądów i wypracowywaniu stanowisk w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)