Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.04, 11:21Śliwka z MAP: Krajowa Grupa Spożywcza powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł  

  Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) -Krajowa Grupa Spożywcza, która ma powstać w najbliższych tygodniach, powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł rocznie, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki.

  "Ta spółka - według wszelkich analiz, które zostały przeprowadzone zarówno w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jak i przed niezależnego doradcę […] powinna osiągać przychody w granicach 3,5 mld zł, to jest po ponad 30% więcej niż to, co do tej pory osiągała Krajowa Spółka Cukrowa" - powiedział Śliwka w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

  Przypomniał, że wczoraj wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin skierował na Radę Ministrów wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie udziałów spółek podlegających konsolidacji na podwyższenie kapitału. Na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej - czyli podmiotu, na bazie którego powstanie Krajowa Grupa Spożywcza - a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

  "Pierwsze efekty utworzenia grupy powinny być w niektórych sektorach widoczne zarówno w obszarze czysto biznesowym, jak i współpracy z rolnikami i plantatorami już w tym roku" – podkreślił.

  Pod koniec marca br. została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), co oznacza zakończenie procesu konsolidacji nadzoru właścicielskiego w MAP.

  (ISBnews)

 • 05.04, 16:20Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym  

  Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku" – czytamy  komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane  projekcie:

  • Określone zostaną kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Wprowadzone zostaną przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.
  • Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego  kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.
  • Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 01.04, 09:41Rząd chce w II kw. przyjąć rozporządzenie ws. pomocy dla rolników z powodu suszy w 2021 r. 

  Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które ma regulować stawki i zakres pomocy dla producentów rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszą, powodzią czy przymrozkami.

  Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na II kw. 

  "W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:
  1) producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
  w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni;
  2) podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej" - czytamy w wykazie.

  Projekt zakłada, że stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosić:
  - 1 tys. zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonów;
  2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
  3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

  W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200 tys. zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi, podano także.

  Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

  (ISBnews)

 • 18.03, 14:20Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. funkcjonowania ARiMR 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która m.in. zakłada powołanie spółki obsługującej ARiMR w zakresie IT, podała Kancelaria Prezydenta.

  Zmiany zawarte w ustawie obejmują zarówno zmiany związane z organizacją pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i zmiany przewidziane dla beneficjentów pomocy wypłacanej przez Agencję, wskazano.

  "W ustawie wprowadzono rozwiązania przewidujące możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. W obecnym stanie prawnym ustawa nowelizowana wskazuje przesłanki i tryb umarzania należności przez Agencję, ale pod warunkiem że pochodzą one wyłącznie z krajowych środków publicznych. Zmiana pozwoli na umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu spłaty wierzytelności powstałych w ramach programu przedakcesyjnego SAPARD" - czytamy w informacji.

  Ustawa umożliwi umarzanie odsetek od wierzytelności Agencji przypadających w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oznacza to rozciągnięcie rozwiązań obowiązujących obecnie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na wszystkich wierzycieli Agencji. W obecnym stanie prawnym możliwość umorzenia odsetek od wierzytelności Agencji dotyczy wyłącznie należności przypadających Agencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

  "Ponadto ustawa stwarza podstawy prawnej do utworzenia przez Agencję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka nie zostanie utworzona z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy, lecz po przeprowadzeniu stosownych analiz oraz po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Celem działania spółki będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących realizacji zadań Agencji, w szczególności przez budowę systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów lub rozwiązań teleinformatycznych, utrzymanie systemów lub rozwiązań teleinformatycznych. Wykonywanie zadań ustawowych agencji wykonawczych przy wykorzystaniu spółek prawa handlowego jest rozwiązaniem stosowanym już m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego. W razie zaistnienia takich potrzeb, spółka będzie mogła realizować takie zadania również na rzecz innych podmiotów i organów, wykonujących zadania publiczne w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo" - napisała także Kancelaria.

  W ustawie pozostawiono wyłącznie kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi odnośnie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej, wnioskowania o powołanie prezesa Agencji, otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz wyrażania zgody na ustalone przez prezesa Agencji zasady wynagradzania pracowników Agencji, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 13:20MRiRW: Budżet programu dopłat do zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Budżet programu dopłat dla rolników na koszty zakupu nawozów opiewa na ok. 3,9 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

  "Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld zł. Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem" - czytamy w komunikacie resortu.

  Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19, wskazano.

  Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku - średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej, wyjaśniono w materiale.

  "Maksymalny limit pomocy będzie wynosił:

  * 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

  * 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

  Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha" - czytamy dalej.

  Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

  (ISBnews)

   

 • 18.03, 11:09Morawiecki: Będą dopłaty dla rolników: 500 zł za 1 ha użytków rolnych, 250 zł - pastwisk 

  Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej, rząd postanowił wprowadzić dopłaty - po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej - dla rolników, w wysokości 500 zł za 1 ha użytków rolnych oraz 250 zł za 1 ha łąk i pastwisk, z ograniczeniem do 50 ha, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzisiaj jest taki moment, że będziemy wdrażać kolejne rozwiązania i przedstawimy pierwszą część tarczy antyputinowskiej. Głównym celem tej pierwszej części tarczy antyputinowskiej jest zapobieganie wzrostowi cen żywności, który będzie niesamowicie dynamiczny. Trzeba działać u źródła - tam, gdzie rolnicy ponoszą największe koszty" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  "Dzisiaj rolnicy ponoszą największe koszty na nawozy. To będzie pierwszy element naszej tarczy. Te zasady mają częściowo chociaż pokryć straty wynikające z bardzo wysokich cen nawozów" - dodał.

  Chodzi o 500 zł dopłaty do każdego hektara - do 50 ha użytków rolnych, a do łąk i pastwisk 250 zł za każdy hektar - do 50 ha, wyjaśnił premier.

  "Zabiegamy na forum unijnym, aby możliwa była pomoc dla producentów rolnych. Jeśli będzie zgoda UE, to będziemy wdrażać te rozwiązania" - wskazał też Morawiecki.

  Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w kwestii jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

  "Ta pomoc została zaprojektowana, żeby rolnicy na podstawie dowodów zakupów nawozów i porównania cen do roku poprzedniego, żebyśmy mogli tę rekompensatę wypłacić" - powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

  (ISBnews)

 • 04.03, 09:22Rząd planuje wprowadzenie dopłat do nawozów za okres do 15 maja br. 

  Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja dla tych producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z pandemią i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest w tym miesiącu.

  "Rok 2021 r., jak i obecny są kolejnymi trudnymi latami dla producentów rolnych z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z epidemią COVID -19 oraz drastycznym wzrostem cen środków do produkcji rolnej. Od początku 2021 r. na rynkach państw Unii Europejskiej obserwowany jest stały wzrost notowań gazu ziemnego. Ten wzrost łączony jest z czynnikami globalnymi m.in. takimi jak ograniczenie zużycia i wydobycia gazu wskutek pandemii COVID-19. Skutkuje to drastycznym zwiększeniem kosztów produkcji i cen nawozów przede wszystkim na bazie amoniaku. Istotny ciężar wzrostu cen ponoszą producenci rolni ograniczając wolumen zakupu nawozów. Sytuacja ta grozi załamaniem rynku produkcji rolnej i wzrostem cen żywności" - czytamy w wykazie.

  W związku z tym projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja br., podano także.

  (ISBnews)

 • 24.02, 15:48Sejm znowelizował ustawę, która ma usprawnić funkcjonowanie ARiMR 

  Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która m.in. zakłada powołanie spółki, obsługującej ARMIR w zakresie IT. Za nowelą głosowało 235 posłów, nikt nie był przeciwny, a 223 wstrzymało się od głosu.

  Powołanie spółki obsługującej ARMiR w zakresie IT, w której jedynym udziałowcem ma być Agencja ma – jak podawano w uzasadnieniu projektu - na celu uniezależnienie jej od podmiotów zewnętrznych.

  Nowelizacja zakłada:

  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • powołanie wyspecjalizowanego podmiotu, który ma obsługiwać Agencję w zakresie IT. Ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzać niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.
  • uregulowanie trybu umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba będzie musiała mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.
  • wprowadzenie możliwości umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Wskazanie, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie. 

  (ISBnews)

   

 • 14.02, 14:16Rząd chce przyjąć w II kw. projekt dot. obniżki VAT na nawozy i środki wspomagające uprawę 

  Warszawa, 14.02.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy VAT-owskiej, który zakłada m.in. objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług planowane jest na II kw.

  Celem planowanej regulacji jest m.in. wdrożenie przepisów, umożliwiających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

  Projekt zakłada dostosowanie zakresu i terminologii ustawy o nawozach i nawożeniu do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009, wyznaczenie organów nadzoru rynku produktów nawozowych UE oraz zakresu ich kompetencji oraz sankcji za naruszanie norm rozporządzenia 2019/1009

  Planowana jest także zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług, polegająca na zmianie załącznika nr. 3 poprzez objęcie produktów nawozowych UE, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin obniżoną stawką podatku VAT, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 28.01, 12:08Prezydent podpisał nowelę ws. płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023 

  Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zakładającą przyznanie płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023 w ramach przejściowego wsparcia krajowego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa rozszerza zakres instrumentów stosowanych w dotychczasowym systemie płatności dla rolników - wprowadza uzupełniającą płatność podstawową, jako płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego" – czytamy w komunikacie.

  Warunki przyznania przejściowego wsparcia krajowego są analogiczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r., podano także.

  Ustawa nowelizująca przyjmuje uzupełniającą płatność podstawową jako przysługującą do powierzchni upraw niektórych roślin oraz gruntów ornych, na których nie prowadzi się uprawy roślin, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

  Konsekwencją w/w nowelizacji jest wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

  Ustawa wchodzi w życie w połowie marca 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 14.01, 10:04Kowalczyk: Premier wystąpił do KE o możliwość dopłat do nawozów 

  Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia dopłat do nawozów dla rolników, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Zapowiedział, że w lipcu powinna wejść w życie ustawa, umożliwiająca pobieranie przez rolników emerytur, bez konieczności przekazywania gospodarstw.

  "Oprócz VAT-u, który obniżamy do 0% od 1 lutego na nawozy - to jest już istotny ruch - to jeszcze premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość dopłat do nawozów dla rolników, Na to musi zgodzić się Komisja Europejska, bo gdybyśmy takie opłaty wprowadzili samowolnie, to byłaby niedozwolona pomoc publiczna i groziłyby zwroty" – powiedział Kowalczyk w radiowej Trójce.

  Podkreślił, że ceny nawozu są bardzo zależne od cen gazu, a w nawozach azotowych 60% ceny nawozu stanowi cena gazu, używanego przy produkcji.

  Wicepremier poinformował też, że polski rząd obecnie jest w trakcie zatwierdzania - wprowadzonych przyjętą wczoraj przez Sejm ustawą - niższych stawek VAT w Komisji Europejskiej . Nowelizacja ustawy VAT-owskiej zakłada obniżenie o 0% stawek VAT na żywność i gaz oraz do 8% na paliwa w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Jednocześnie przedłużone ma zostać do 31 lipca obowiązywanie niższej stawki na energię elektryczną i cieplną.

  "W tej chwili trwają rozmowy ws. obniżek VAT. […] Jesteśmy w trakcie zatwierdzania tych stawek" – powiedział Kowalczyk.

  Pytany czy rozwiązania proponowane w nowelizacji zostały przyjęte bez akceptacji KE, powiedział: "Czas jest tak napięty, że każdy miesiąc jest ważny przy walce z inflacją, wiec myślę, że Polacy nie mają nic przeciwko, że jesteśmy tak aktywni".

  Wicepremier zapowiedział też, że najprawdopodobniej w lipcu zostaną wprowadzone emerytury rolnicze bez konieczności przekazywania gospodarstwa rolnego. Wkrótce mają zacząć się konsultacje w tej sprawie.

  "Ustawa jest już w ministerstwie opracowana, rozpoczynamy konsultacje wewnętrzne na kilka dni, później zewnętrzne. Na pewno trafi w I kw. do Sejmu i jak mam nadzieję, że jak system informatyczny KRUS zdołamy przebudować do nowego systemu emerytalnego, to szacuję że powinno to od półrocza, od lipca właściwie wejść już w życie to rozwiązanie, które pozwoli rolnikom pobierać emerytury, jeżeli osiągną wiek emerytalny bez konieczności przekazywania gospodarstw, bez konieczności zaprzestania pracy na roli" – podkreślił.

  Poinformował, że niektóre z pozostałych zapowiedzi Polskiego Ładu dla rolników są już realizowane, m.in. wsparcie przetwórstwa i walka z suszą. Dzisiaj - jak podkreślił - mają zostać ogłoszone informacje na temat systemu dopłat bezpośrednich, wprowadzenia uzupełniającej płatności obszarowej, która ma dać już w tym roku średnią europejską dla gospodarstw do 30 ha, a od przyszłego roku średnią europejską dla gospodarstw do 50 ha.

  Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ws. przyznania płatności uzupełniających dla rolników na lata 2022-2023. Zakłada ona dopłaty w łącznej wysokości 200 mln zł w tym roku i taką samą kwotę w roku przyszłym.

  (ISBnews)

   

 • 13.01, 07:12Senat za nowelą dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego bez poprawek 

  Warszawa, 13.01.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, dotyczącą uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenia do 100 tys. zł z 40 tys. zł kwoty przychodów rolników zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 99 osób, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom - jedynie lokalnie. Zgodnie z nowelą, mogliby sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Nowela zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu 2-proc. podatkiem obrotowym. Nowela zakłada podniesienie limitu z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

   (ISBnews)

   

 • 04.01, 10:33MF: Zerowy VAT na żywność i energię miałby obowiązywać przez 5-6 miesięcy 

  Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Zerowy VAT na żywność, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną miałby obowiązywać tymczasowo, przez 5-6 miesięcy, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

  "Ministerstwo Finansów skierowało wystąpienia do Komisarza ds. Gospodarki, Pana Paolo Gentiloniego, w których wskazano na pilną potrzebę podjęcia przez Rząd RP dodatkowych, szczególnych działań w obszarze VAT nakierowanych na złagodzenie negatywnych skutków inflacji, na jakie narażone są przede wszystkim gospodarstwa domowe i małe firmy" – napisał Patkowski w odpowiedzi na interpelację poselską.  

  "Działania te zakładają tymczasowe (tj. przez ok. 5-6 miesięcy) zastosowanie przez Polskę 0% stawki VAT do żywności oraz gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej, a także 8% stawki VAT do paliw silnikowych" – czytamy także.

  O skierowaniu wniosku do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie m.in. zerowego VAT-u na podstawowe produkty żywnościowe informował w ubiegłym miesiącu premier Mateusz Morawiecki. Pojawiały się też nieoficjalne informacje, że polski rząd ma taką zgodę uzyskać.

  (ISBnews)

   

 • 28.12, 16:03Rząd przyjął projekt noweli, która ma usprawnić funkcjonowanie ARiMR 

  Warszawa, 28.12.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która ma wprowadzić przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji. Powstanie także spółka, która będzie obsługiwać ARiMR w zakresie IT, aby uniezależnić się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych" – czytamy  komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania  w projekcie:

  • wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  • skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • powołanie wyspecjalizowanego podmiotu, który ma obsługiwać Agencję w zakresie IT. Ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzać niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.
  • uregulowanie trybu umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba będzie musiała mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.
  • wprowadzenie możliwości umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Wskazanie, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie. 

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 13:14KE udzieliła nieformalnej zgody Polsce na 0% stawkę VAT na żywność - prasa 

  Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska udzieliła nieformalnej zgody na zerową stawkę VAT na żywność w Polsce praktycznie od zaraz - jeszcze przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej, podało radio RMF FM, powołując się na nieoficjalne źródła.

  "Jeszcze podczas weekendu źródła w KE przekazały dziennikarce RMF FM, że 'zerowa stawka VAT na żywność będzie możliwa w ramach nowej dyrektywy VAT'. Problem w tym, że nowa dyrektywa wejdzie w życie pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku, a aktualna dyrektywa nie zezwala na zerową stawkę VAT na żywność" - czytamy na stronie RMF24.pl.

  Polskie władze zabiegały natomiast o zerową stawkę przed wejściem nowego unijnego prawa, czyli de facto od zaraz, przypomniano.

  Żywność według tej nowej dyrektywy należy do towarów "podstawowej potrzeby", takich jak woda, produkty lecznicze czy farmaceutyczne, które będą mogły korzystać z zerowej stawki VAT.

  "Tu chodzi o zdrowy rozsądek. KE nie jest bezduszną administracją. Jeżeli reguły zmienią się za kilka miesięcy i Polska będzie wówczas w zgodzie z tymi regułami, to KE nie będzie wszczynać wobec Polski procedury o naruszenie prawa" - powiedziało źródło RMF FM w Brukseli.

  Komisja będzie mogła skorzystać ze swoich "uprawnień dyskrecjonalnych", czyli elastycznego podejścia zgodnie z zapisami z komunikatu KE "Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu" (2017/C 18/02), podkreślono także.

  W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki mówił, że jest "wysokie" prawdopodobieństwo, iż od 1 lutego 2022r. wprowadzona zostanie 0-proc. stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe na okres co najmniej 6 miesięcy. Z końcem listopada informował, że wystosował pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

  Przypomniał też, że ze względu na brak możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do 0%, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 21.12, 12:43Prezydent podpisał ustawę o wyrobach winiarskich 

  Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o wyrobach winiarskich, której celem jest kompleksowa regulacja zagadnień związanych z produkcją i rynkiem wyrobów winiarskich, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa […] o wyrobach winiarskich wprowadza rozwiązania polegające na dostosowaniu polskich regulacji do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych odnoszących się do wyrobów i rynku wyrobów winiarskich, […], harmonizacji przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich, […] poprawie czytelności przepisów obecnie zawartych w ustawie […] o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina […] w celu ich dostosowania do potrzeb rynku" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa ma na celu także:

  - powiązanie nazw kategorii fermentowanych napojów winiarskich z przepisami horyzontalnymi dotyczącymi znakowania środków spożywczych w celu uproszczenia struktury przepisów w prawodawstwie krajowym (obecnie informacje dotyczące znakowania fermentowanych napojów winiarskich są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

  - wprowadzenie kategorii napojów, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku, w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych;

  - poprawienie konkurencyjności wyrabianych przez drobnych producentów cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców uzyskanych głównie we własnym gospodarstwie przez:

  - zwiększenie limitu produkcji z maksymalnie 100 hektolitrów w skali roku do maksymalnie 1000 hektolitrów w skali roku,

  - produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich,

  - umożliwienie zakupu, do 50% wagowo, surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów lub powiatach sąsiadujących z tym województwem,

  - umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;

   - wprowadzenie uproszeń i zniesieniu niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących uregulowań związanych z gromadzeniem danych statystycznych w zakresie rynku wina;

  - zniesienie wymogu posiadania przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych głównie we własnym gospodarstwie planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

  - doprecyzowanie, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak kegi lub beczki, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów;

  - uproszczenie systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego;

  - utworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów między organami kontrolnymi w ramach sektora wina w celu przyspieszenia wymiany informacji oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla producentów wina;

  - uproszczenie i ujednolicenie zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przez wprowadzenie przepisów obligujących do umieszczenia wzoru wniosku o wpis do tego rejestru na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia;

  - przekazanie prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

  Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich, które zostały wyrobione domowym sposobem na użytek własny i które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, podano także.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, przepisu dot. dostępu do danych w rejestrze oraz ewidencji winnic, które wejdą w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu.

  (ISBnews)

   

 • 20.12, 12:23Morawiecki: Jest 'wysokie' prawdopodobieństwo 0% stawki VAT na żywność od 1 II 

  Warszawa, 20.12.2021 (ISBnews) - Jest "wysokie" prawdopodobieństwo, że od 1 lutego 2022r. wprowadzona zostanie 0-proc. stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe na okres co najmniej 6 miesięcy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Z końcem listopada informował, że wystosował pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

  "Jednocześnie też do Komisji Europejskiej skierowałem pismo o możliwość zastosowania 0-procentowej stawki na żywność, na podstawowe artykuły żywnościowe. […] Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do 0% na co najmniej pół roku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Przypomniał też, że ze względu na brak możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do 0%, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 16:22Sejm odrzucił poprawki do noweli dot. wydłużenia realizacji PROW do 2022 r. 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020, zakładającej możliwość korzystania z programu także w latach 2021-2022.

  Odrzucone poprawki dotyczyły wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i wyłączały wprowadzanie odrębnych reguł w zakresie ich wyboru i wdrażania. Natomiast przyjęta poprawka ma charakter doprecyzowujący..

  Nowelizacja wprowadza usprawnienia dotyczące realizacji PROW oraz załatwiania spraw on-line przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Główne rozwiązania, zawarte w nowelizacji:

  • Rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach PROW 2014–2020 w przedłużonym do 31 grudnia 2022 r. okresie jego realizacji.
  • Możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Obecnie wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, ale wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej).
  • Możliwość doręczania pism, w tym obustronna wymiana korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR o ile postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną.
  • Uproszczenie procedur związanych z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach rolniczych i leśnych.
  • Możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020.
  • Zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie przez instytuty badawcze, posiadające status państwowego instytutu badawczego. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład wchodzą jednostki sektora finansów publicznych.
  • Możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych. Będzie to możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po pięciu miesiącach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 17.12, 16:08Sejm odrzucił poprawki do noweli dot. akcyzy dla małych producentów alkoholi 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, w tym tę przesuwającą tej termin wejścia w życie o miesiąc – do 1 lutego 2022 r. Nowela wdraża przepisy unijne i i wprowadza preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, w tym m.in. obniżenie do 50% podstawowej stawki akcyzy.

  Przywrócił też wprowadzane nowelizacją przepisy, które zostały wprowadzone na etapie prac sejmowych.

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, zakłada wprowadzenie preferencji podatkowych dla małych producentów napojów alkoholowych polegających na:

  - wprowadzeniu definicji małego, niezależnego producenta,

  - wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów

  - obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy na wina, napoje fermentowane oraz wybory pośrednie produkowane przez małych producentów.

  Wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

  Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej. Po zmianach, przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie się odbywało w Systemie EMCS, na podstawie elektronicznego dokumentu.

  Nowe przepisy ułatwiają również handel wyrobami akcyzowymi na odległość. Zgodnie z nimi, sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

  Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie  przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r., co ma zapewnić czas na przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w takiej formie.

  Zmiany doprecyzowują także regulacje w zakresie kwartalnych deklaracji dotyczących wyrobów zwolnionych z akcyzy i ze stawką zerową, przesunięcie terminu przyznania nowych kompetencji Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli oleju napędowego (z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.).

  Regulacja dookreśla warunki zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych stanowiących deputat węglowy, zmiany stawek akcyzy na oleje opałowe, węgiel, koks, gaz ziemny i pozostałe paliwa opałowe.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 12:08Sejm przyjął nowelę dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego 

  Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, dotyczącą uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenia z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów rolników, zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym.  Za nowelą głosowało 444 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom - jedynie lokalnie. Zgodnie z nowelą, mogliby sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Nowela zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu 2-proc. podatkiem obrotowym. Nowela zakłada podniesienie limitu z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

   (ISBnews)