Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.07, 17:44Rząd podjął uchwałę ws. budowy terminala produktów rolno-spożywczych 

  Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych, który zakłada zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala, przeznaczonego w szczególności na zboże, podało Centrum Informacyjne rządu (CIR)

  "Rada Ministrów uznaje za zasadne zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala produktów rolno-spożywczych w szczególności zboża. Rozwiązanie to wniesie wkład w zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w szczególności bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także całej społeczności międzynarodowej" - czytamy w komunikacie.

  Lokalizacja terminala produktów rolno-spożywczych w Porcie Gdańsk realizuje założenia "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" i będzie działać w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wskazano.

  Podkreślono, że "jest to istotny element bezpieczeństwa państwa, biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie".

  (ISBnews)

 • 18.07, 15:47Rząd chce przyjąć projekt, wzmacniający nadzór nad środkami WPR w III kw. 

  Warszawa, 18.07.2022 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt zakładający zwiększenie efektywności nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w mechanizmach rynku wewnętrznego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej planowane jest na III kw.

  "Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie efektywności nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w mechanizmach rynku wewnętrznego w ramach WPR. W szczególności projekt ustawy przenosi zadania realizowane dotychczas przez IJHARS, a dotyczące kwestii nie pozostających w związku z żywnością do innych służb kontrolnych (tzw. kontrole ex-post)" – czytamy w wykazie.

  Projektowana ustawa wprowadza zmianę w zakresie kompetencji organu do przeprowadzania kontroli ex-post, transakcji finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (m.in. płatności w ramach mechanizmów delegowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)).

   Obecnie kontrole ex-post - z wyłączeniem kontroli refundacji wywozowych (realizowanych przez KAS) - przeprowadzają inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Protokoły z przedmiotowych kontroli trafiają do KOWR celem wykorzystania ich ustaleń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości finansowych w kontrolowanych transakcjach.

  W wyniku projektowanej zmiany, kompetencja do przeprowadzania kontroli ex-post zostanie przyznana całościowo dyrektorom Izb Administracji Skarbowej.

  Projekt ustawy przewiduje również zniesienie kompetencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post zakłada przekazanie tych kompetencji  do Krajowej Administracji Skarbowej, podano także.

  (ISBnews)

 • 05.07, 16:01Rząd przyjął projekt noweli o wyrobie napojów spirytusowych oraz oznaczeń geograficznych 

  Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, który dotyczy trybu kontroli tych napojów oraz powierza prowadzenie rejestru działalności dotyczących tych wyrobów lub ich rozlewu dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Ponadto projekt zakłada m.in. rozszerzenie zakresu stosowania rejestru producentów wyrobów tytoniowych o nowatorskie wyroby tytoniowe, w tym o wyroby tytoniowe do podgrzewania.

  "Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących trybu prowadzenia kontroli, która związana jest ze spełnianiem wymagań przez napoje spirytusowe. Ponadto, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie prowadził rejestr działalności dotyczącej wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, podmiotów wykonujących działalność związaną z wyrobem i przetwarzaniem alkoholu etylowego oraz producentów wyrobów tytoniowych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - określenie trybu prowadzenia kontroli dotyczącej spełniania wymagań przez napoje spirytusowe, zgodnie z unijnymi przepisami;

  - wdrożenie zasad nadzoru nad procesem leżakowania napojów spirytusowych, w których opisie, prezentacji lub etykietowaniu umieszczone są informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego;

  - przejęcie przez dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od ministra rolnictwa i rozwoju wsi prowadzenia rejestru działalności dotyczącej wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, rejestru podmiotów wykonujących działalność związaną z wyrobem i przetwarzaniem alkoholu etylowego, rejestru producentów wyrobów tytoniowych;

  - rozszerzenie zakresu stosowania rejestru producentów wyrobów tytoniowych o nowatorskie wyroby tytoniowe, w tym o wyroby tytoniowe do podgrzewania.

  - zaostrzenie kar za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.06, 13:12KE chce zakazać sprzedaży smakowych podgrzewaczy tytoniu 

  Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży smakowych podgrzewaczy tytoniu, poinformowała Komisja. Ogólnie w UE produkty oparte na podgrzewaniu tytoniu przekroczyły 2,5% całkowitej sprzedaży wyrobów tytoniowych w państwach Unii, co daje możliwość wprowadzenia zakazu tych wyrobów.

  "Usuwając z rynku aromatyzowany podgrzewany tytoń, robimy kolejny krok w kierunku realizacji naszej wizji w ramach europejskiego planu walki z rakiem, aby stworzyć 'pokolenie wolne od tytoniu', w którym mniej niż 5% populacji będzie paliło wyroby tytoniowe do 2040 r." - powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella  Kyriakides, cytowana w komunikacie.

  Wniosek Komisji ma trafić teraz do Rady i Parlamentu Europejskiego i wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały osiem miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego. Przepisy te mają obowiązywać po trzymiesięcznym okresie przejściowym.

  Jak wynika z opublikowanego dwa tygodnie temu raportu Komisji, wielkość sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych na poziomie detalicznym odpowiadała 3,33% całkowitej wielkości sprzedaży wszystkich wyrobów tytoniowych na poziomie Unii w 2020 r. Z kolei wartość sprzedaży podgrzewanych wyrobów odpowiadała 3,51% całkowitej wielkości sprzedaży wszystkich wyrobów tytoniowych w UE w 2020 r.

  Zgodnie z dyrektywą 2014/40/UE (tzw. dyrektywą tytoniową), jeśli sprzedaż tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych (czyli m.in. wkładów do podgrzewaczy tytoniu) o "charakterystycznym aromacie" przekroczy 2,5% unijnego rynku, UE ma prawo zakazać ich sprzedaży.

  (ISBnews)

 • 28.06, 15:32Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej 

  Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, która m.in. zmniejsza obciążenia administracyjne producentów ekologicznych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Ustawa, w szczególności: zmniejsza obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach Unii Europejskiej oraz zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej" - czytamy w komunikacie.

  Ponadto ustawa wskazuje organy właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach wskazanych wyżej rozporządzeń unijnych, w tym w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza podstawę prawną do wydawania wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące oraz zapewnia wysoki poziom systemu kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej, poprzez dopuszczenie do prowadzenia kontroli u producentów ekologicznych osób, które zdały egzamin państwowy poświadczający ich kwalifikacje, podano także.

  Wejdzie w życie co do zasady po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.06, 13:18Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym 

  Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął większość poprawek do ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów oraz określa kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

  Sejm przyjął poprawki zapewniające spójność przepisów w określeniu wytycznych wydawanych dla jednostek certyfikujących przez nadzorującego je Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ujednolicające sposób określenia danych producenta ekologicznego oraz doprecyzowujące sposób odwoływania się do kontroli urzędowej. Przyjęto także poprawkę doprecyzowującą, że uprawnionym do wymierzania kar pieniężnych jest wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych.

  Senat odrzucił natomiast poprawkę wyłączającą z kontroli urzędowych u podmiotów, które przestały być producentami ekologicznymi. Akceptacji nie zyskała także poprawka wprowadzająca alternatywny warunek, którego spełnienie uprawnia zainteresowany podmiot do uzyskania wpisu rejestrze inspektorów rolnictwa ekologicznego (osoby z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędnym, uzyskanym w nauk rolniczych, o żywieniu lub weterynaryjnych, które odbyły co najmniej jednoroczny staż pracy u producenta ekologicznego lub w jednostce certyfikującej).

  Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Określa kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej i Turcji. Będzie je można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

  Ustawa określa wyższe stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona ekologicznej jakości. Zakłada, że Główny inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (a nie - jak dotychczas - minister rolnictwa) będzie miał uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej, wydawania decyzji i poleceń, służących zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań jednostek certyfikujących.

  Ustawa wprowadza dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej, aby zwiększyć ochronę konsumentów i producentów przed nieuczciwymi praktykami.

  (ISBnews)

 • 10.06, 11:20Rząd planuje przyjęcie rozporządzenia dot. wsparcia dla producentów chmielu w III kw. 

  Warszawa, 10.06.2022 (ISBnews) - Rząd planuje wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów chmielu, którzy uprawniali chmiel w latach 2020-2021 i którym w tych latach została przyznana płatność, a którzy - ze względu na spadek cen i problemy ze zbytem - zagrożeni są utratą płynności finansowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma wprowadzić tę pomoc planowane jest na III kw.

  "Średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021–2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20% niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40%. Jednocześnie ceny skupu chmielu w ww. okresie spadły średnio o 10%. Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym wzroście produkcji chmielu" - czytamy w wykazie.

  W związku z tym zaproponowano wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych:
  1) którzy uprawiali chmiel w latach 2020-2021;
  2) którym w 2020 r. lub 2021 r. została przyzna płatność związana z produkcją do chmielu;
  3) którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020–2021.

  Projektowane rozporządzenie zakłada, że stawka pomocy byłaby zróżnicowana i wynosiłaby:
  1) 8 027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021;
  2) 6 421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021;
  3) 4 013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020-2021, podano także.

  (ISBnews)

 • 10.06, 08:12Senat przyjął ustawę o rolnictwie ekologicznym z poprawkami 

  Warszawa, 10.06.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, które m.in. poszerzają krąg osób, które mogą znaleźć się w rejestrze inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz doprecyzowują przepisy dot. kontroli produkcji ekologicznej. Ustawę wraz z poprawkami Senat przyjął jednogłośnie.

  Jedna z wprowadzonych przez Senat poprawek stanowi, że do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego mogą zostać wpisane także osoby z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędnym, uzyskanym w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk rolniczych, o żywieniu lub weterynaryjnych, które odbyły co najmniej jednoroczny staż pracy u producenta ekologicznego lub w jednostce certyfikującej.

  Część poprawek doprecyzowuje zasady kontroli produkcji ekologicznej.

  Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Określa kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej i Turcji. Będzie je można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

  Ustawa określa wyższe stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona ekologicznej jakości. Zakłada, że Główny inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (a nie jak dotychczas minister rolnictwa) będzie miał uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej, wydawania decyzji i poleceń, służących zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań jednostek certyfikujących.

  Ustawa wprowadza dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej, aby zwiększyć ochronę konsumentów i producentów przed nieuczciwymi praktykami.

  (ISBnews)

 • 26.05, 20:28Sejm znowelizował ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznaniu płatności, która ma ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

  Nowelizację poparło 315 posłów, przeciw było 137, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszoną do nowelizacji poprawkę.

  Chodzi m.in. o możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych.

  Najistotniejsze rozwiązania zawarte w noweli:

  - wprowadzona została możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych;

  - możliwe będzie składanie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013;

  - umożliwione zostało sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów.

  Doprecyzowane zostały przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 26.05, 12:40Prezydent podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

  Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia nabycie przez rolników prawa do emerytury bez zaprzestania działalności rolniczej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Najważniejszą zmianą do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej" - czytamy w komunikacie.

  Kolejną istotną zmianą wprowadzona do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu
  rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

  - pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  - pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  - pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

  - pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

  - odbywania służby zastępczej.

  Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-­­rentowemu.

  W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

  Ustawa systematyzuje ponadto zasady rehabilitacji w KRUS przez przeniesienie z aktu wykonawczego do materii ustawowej regulacji dotyczącej warunków kierowania na rehabilitację w KRUS. W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

  - osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

  - ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

  W ustawie rozszerzono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące wydawanych przez Prezesa KRUS interpretacji indywidualnych, wprowadzając w większości  rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Ustawa wprowadza szereg zmian porządkujących i dostosowujących brzmienie  ustawy do obowiązujących aktualnie aktów prawnych.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 19.05, 09:52Senat za umożliwieniem kontynuowania działalności przez rolników pobierających emeryturę 

  Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która zakłada umożliwienie rolnikom pobierającym emeryturę kontynuowanie działalności i zachowanie świadczenia w pełnej wysokości.

  Za nowelą głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Nowe rozwiązanie jest realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych.

  Nowelizacja zakłada, że rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie zobowiązany do dalszego opłacania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

  Reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Rolnicy i domownicy będą mogli bez obawy o utratę ubezpieczenia w KRUS podejmować np. szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych kwalifikacji.

  Wprowadza także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Regulacja dotyczyć będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

  Emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych - możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

  (ISBnews)

 • 12.05, 17:06Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów. Za nowelą głosowało 308 posłów, przeciw było 148 posłów, jeden wstrzymał się od głosu.

  Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

  Najważniejsze rozwiązania, proponowane  w nowelizacji:

  - Określone zostają kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.

  - Wprowadzone zostają przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

  - Zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. 

  - Zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. 

  Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 12.05, 07:33Zapadka z UKSW: KE przekracza kompetencje w akcie delegowanym do Dyrektywy Tytoniowej 

  Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Komisja Europejska (KE) opublikowała akt delegowany do Dyrektywy Tytoniowej. Dokument ma wprowadzić zakaz sprzedaży wariantów mentolowych i smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu w całej UE. Akt delegowany wprowadza jednak tylnymi drzwiami nowe pojęcia i definicje prawne, których nie ma w głównej Dyrektywie Tytoniowej, ocenił dr hab. Piotr Zapadka, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), w rozmowie z ISBzdrowie. Według niego KE przekracza w ten sposób przyznane jej kompetencje.

  W Dyrektywie Tytoniowej z 2014 r., której skutkiem był zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, KE zarezerwowała sobie możliwość wycofania ze sprzedaży tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym innym niż tytoniowy, jeśli ich udziały rynkowe w UE przekroczą 2,5% sprzedaży. Teraz KE opublikowała treść aktu delegowanego (w polskim prawodawstwie jego odpowiednikiem jest rozporządzenie wykonawcze), który budzi kontrowersje prawne.

  "Zasadniczo prawo do uchwalania przez Komisję Europejską dyrektyw delegowanych, jakkolwiek nie budzące wątpliwości, nie może jednocześnie dawać dodatkowych praw Komisji Europejskiej których nie przewiduje tzw. 'delegowanie'. Uprawniona do wydania dyrektywy delegowanej Komisja Europejska ani nie może wykraczać poza zakres 'delegacji', ani też nie może zmieniać dyrektywy 'głównej' - w tym wypadku Dyrektywy Tytoniowej - w sposób nie dający się z nią pogodzić lub też naruszający sens dyrektywy 'głównej'" - powiedział Zapadka w rozmowie z ISBzdrowie.

  Tymczasem akt delegowany do Dyrektywy Tytoniowej wprowadza nową definicję prawną tytoniu podgrzewanego. W Dyrektywie Tytoniowej jej nie ma. Akt delegowany zakazuje również sprzedaży wkładów tytoniowych do podgrzewania, choć Dyrektywa mówi o szerszej kategorii produktów, które taki zakaz miałby objąć, czyli o "nowatorskich wyrobach tytoniowych". Wkłady tytoniowe do podgrzewania są zaledwie jedną z podkategorii, podkreślił.

  Sam termin wejścia w życie unijnego zakazu nie jest jeszcze znany. W przypadku papierosów mentolowych polski rząd wywalczył w procesie negocjacji z KE jego odroczenie o 4 lata. Zaskarżył również przepis do TSUE, powołując się m.in. na jego nieproporcjonalnie wysokie skutki dla polskiej gospodarki. Udział papierosów mentolowych w rodzimym rynku tytoniowym był jednym z najwyższych w UE.

  Podobna sytuacja ma dzisiaj miejsce na rynku tytoniu podgrzewanego. Według szacunków rynkowych, wkłady tytoniowe do podgrzewania kupuje około 1 mln polskich konsumentów. Warianty smakowe, w tym mentolowe, których zakazać chce Komisja Europejska, wybiera 6 na 10 osób. Według szacunków, zakaz sprzedaży takich wkładów tylko w Polsce może przynieść potencjalne straty dla budżetu, sięgające ponad 0,5 mld zł rocznie.

  "Komisja Europejska nie może korzystać z prawa do wydania dyrektywy delegowanej w sprawie zakazu stosowania aromatów w taki sposób, iż wprowadza dość zasadniczą zmianę do dyrektywy 'głównej'. Takiego mechanizmu nie obejmuje bowiem zakres 'oddelegowania'. W szczególności, dyrektywa delegowana nie powinna wprowadzać nowych definicji legalnych, które stały albo w sprzeczności z istotą (ratio legis) dyrektywy 'głównej' albo wykraczałyby poza swoistą 'legitymację' wynikającą z Dyrektywy Tytoniowej" - dodał Zapadka w rozmowie z ISBnews.

  Podobne naruszenie praworządności przez Komisję Europejską miało miejsce w przeszłości. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 marca 2016 roku (C-286/14), upomniał KE za przekroczenie przyznanych jej kompetencji. Orzekł wówczas, że KE nadużywa uprawnień, usiłując doprowadzić do istotnych zmian w aktach prawa pierwotnego UE (aktach wyższego rzędu) za pomocą aktów prawa niższego rzędu (aktów delegowanych).

  Sprzeciw wobec aktu delegowanego KE do Dyrektywy Tytoniowej wyraziły już m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej, publikując swoje krytyczne stanowiska na piśmie. Pisemne stanowisko polskiego Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie nie jest na razie publicznie dostępne.

  Negatywne stanowiska dotyczące zawłaszczania przez Komisję Europejską kompetencji państw członkowskich, w tym Polski, przesłały do Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra ds. UE Konrada Szymańskiego oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Wskazują w nich na podwójne standardy Komisji Europejskiej, która z jednej strony oskarża Polskę o naruszenie zasad praworządności, a z drugiej sama narusza Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Jak podkreśla ekspert, brak reakcji polskiego rządu może stworzyć niebezpieczny precedens w przyszłości także w innych dziedzinach gospodarki. W polskim systemie kontroli wydawanych przez KE aktów delegowanych istnieje luka prawna. Przyjęcie aktu delegowanego przez KE, który będzie wywoływał bezpośrednie skutki prawne, nie wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów, ani Parlamentu.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

 • 11.05, 12:42PIH: Hurtownicy i dystrybutorzy apelują o likwidacje minimalnego podatku CIT 

  Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Dwudziestu pięciu polskich hurtowników i dystrybutorów wystosowało do Ministerstwa Finansów apel o podjęcie prac nad likwidacją tzw. minimalnego podatku dochodowego CIT. Wystąpienie, sygnowane m.in. przez prezesa Polskiej Izby Handlu (PIH) Waldemara Nowakowskiego zostało skierowane do wiceministra finansów Artura Sobonia.

  "Jako przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branży hurtu i dystrybucji, współdziałających z małymi i średnimi przedsiębiorstwa handlowymi apelujemy do pana ministra o podjęcie pilnych działań zmierzających do likwidacji tzw. minimalnego podatku dochodowego (art. 24ca ustawy o CIT), który z całą mocą uderzy w polskich przedsiębiorców operujących na niskich marżach" - czytamy w apelu.

  W Polsce funkcjonuje ok. 900 hurtowni ogólnospożywczych i specjalistycznych, a także dziesiątki tysięcy hurtowników i dystrybutorów elektroniki, sprzętu RTV/AGD i farmaceutyków.

  Jak podkreślają autorzy apelu, "rentowność w tym sektorze gospodarki wynosi często poniżej przewidzianego w ustawie progu 1%", co - jak zaznaczają - głównie spowodowane jest ograniczonym wpływem dystrybutorów na możliwość kształtowania cen.

  "Według zapowiedzi rządu, podatek minimalny miał przede wszystkim uniemożliwić dużym korporacjom stosowanie optymalizacji podatkowej, tymczasem doprowadzi on do bankructw rodzimych przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów podczas projektowania przepisów nie uwzględniło bowiem różnic rentowności w poszczególnych sektorach gospodarki. Nie ma także znaczenia ani wymiar działalności gospodarczej, ani poziom zatrudnienia" - czytamy także.

  W apelu podkreślono, że przepisy są szczególnie niekorzystne dla podmiotów handlu hurtowego i detalicznego, które osiągają małą rentowność z powodu niskiej marży.

  "Podatek minimalny stanowi zagrożenie dla całego łańcucha dostaw handlu detalicznego, a tym samym dla punktów sprzedaży detalicznej, których w Polsce jest ok. 150 tys." - wskazano.

  Autorzy apelu zaznaczają, że "w najlepszym przypadku podatek minimalny będzie premiował zagraniczne sieci dyskontów, ponieważ uniemożliwi polskim handlowcom konkurencję niższą ceną (i dużym wolumenem), co jednocześnie będzie prowadziło do podbicia inflacji i dodatkowego obciążenia gospodarstw domowych".

  "Już dziś konsekwencją wprowadzenia podatku minimalnego jest wstrzymanie inwestycji i projektów rozwojowych u wielu podmiotów w branży hurtowej i detalicznej, paraliż zarządzania ze względu na brak przewidywalności dalszych konsekwencji oraz spadek atrakcyjności podmiotów dla ewentualnych inwestorów. W dalszej kolejności należy spodziewać się upadłości części polskich firm, zwolnień pracowników, dewastacji łańcucha dostaw i przejęcia części rynku przez zagraniczne sieci" - piszą sygnatariusze apelu.

  Sygnatariuszami apelu są m.in. "Bestmar" Rydz i Pawłowska Sp.j, "Brandt" Jerzy Fiszebrandt, Carmen Polska Sp. z o.o., CARMEN Sp. z o.o., Dowhan Sp.j , Grupa Eurocash, Firma handlowa Maestro, Lima S.A, PHPU TEKS S.A., PHU B.J.B Sp z o.o, Polski Tytoń S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe MARS Sp.j., Ring Sp. z o.o., Stopol Sp. z o.o. spółka komandytowa, Supra & Co. Sp z o.o., West Trading sp. z o.o. spółka komandytowa.

  (ISBnews)

 • 04.05, 14:45Rząd przyjął projekt noweli o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych 

  Warszawa, 04.05.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Rząd chce ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi m.in. o możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  - wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych;

  - możliwe będzie składanie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013;

  - umożliwione zostanie sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów.

  "Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020" - czytamy dalej.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

 • 28.04, 16:36MAP: Zawarto umowę w sprawie powołania Krajowej Grupy Spożywczej 

  Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - W Ministerstwie Aktywów Państwowych nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej, poinformował resort. Tym samym powstała Krajowa Grupa Spożywcza.

  "Elementem, który przyświecał nam przy powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej jest kwestia związana z pośrednią możliwością stabilizowania cen. Wynika to przede wszystkim z tego, ze Krajowa Grupa Spożywcza będzie podmiotem. Skarb Państwa będzie miał dominujący charakter. Będzie partnersko podchodzić do relacji z polskim rolnikiem" - powiedział wiceminister Andrzej Śliwka, cytowany w komunikacie.

  Realizacja projektu budowy Krajowej Grupy Spożywczej ma przyczynić się do efektu skali - większej aktywności w światowym obrocie handlowym, a także rozszerzeniu kanałów dystrybucji i bazy odbiorców na rynku krajowym.

  Jak wynika z szacunków, Krajowa Grupa Spożywcza ma osiągać przychody na poziomie 3,5 mld zł rocznie, czyli o ok. 35% wyższe w stosunku do obecnych przychodów KSC.

  Jednocześnie planowane jest rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo czy hodowla roślin. Szacowany jest także wzrost przychodu w sektorze zboża i mąki o ponad 300 mln zł, a w sektorze skrobi o blisko 50 mln zł.

  (ISBnews)

 • 22.04, 16:39Rząd chce, by 0,5 mld zł nadwyżki KOWR przekazać m.in. na skup produktów rolnych 

  Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Rząd planuje przekazanie 0,5 mld zł nadwyżki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) m.in. na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na II kw.

  "Celem projektowanej uchwały jest zapewnienie finansowania bardzo ważnych zadań KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich" - czytamy w wykazie.

  Niewpłacona do budżetu państwa kwota 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczona zostanie na realizację w 2022 r. zadań KOWR wynikających z:
  -  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie udzielania pożyczek na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych, w łącznej kwocie ok. 300 mln zł, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, oraz
  - ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw albo zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie ok. 100 mln zł, oraz
  - ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w łącznej kwocie ok. 100 mln zł.

  (ISBnews)

 • 21.04, 12:53Kowalczyk: Interwencyjny skup jabłek deserowych od sadowników ruszy w przyszłym tygodniu 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Zakłady przetwórcze rozpoczną w przyszłym tygodniu interwencyjny skup jabłek deserowych od sadowników w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022r. białoruskiego embarga na produkty rolne z Unii Europejskiej oraz sytuacją na Ukrainie, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

  "Już w następnym tygodniu zakłady przetwórcze będą skupowały jabłka deserowe, a różnice w cenie - bo taka niestety wystąpi - w wysokości 30 gr. Będziemy rekompensować rolnikom, którzy te jabłka deserowe mają" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej w Załężu Dużym.

  Komunikaty w tej sprawie mają pojawiać się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  "Będzie lista zakładów przetwórczych, które się zobowiązują do skupu jabłek deserowych z przeznaczeniem na cele przemysłowe i na podstawie tej listy, na podstawie sprzedaży będziemy rekompensować rolnikom, sadownikom ten ubytek dochodów po to, żeby rolnicy nie ponieśli strat z tytułu embarga, z tego tytułu że jest wojna na Ukrainie" - podkreślił wicepremier.

  Dwa dni temu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się wpis, że rząd chce przyjąć rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

  (ISBnews)

 • 21.04, 12:33Kowalczyk: ARiMR będzie zbierać wnioski o dopłaty do nawozów od poniedziałku 

  Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) -Rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o dopłaty do nawozów już od poniedziałku, 25 kwietnia, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Dopłaty mają dotyczyć nawozów, zakupionych między 1 września ub. roku a 15 maja br.  Na ten cel rząd wygospodarował 3,9 mld zł.

  "Uruchamiając program dopłat do nawozów, […] dbamy o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, bo trudno sobie wyobrazić, że rolnicy zaprzestaliby kupowania nawozów, to by groziło bardzo mocno obniżeniem plonów, a w takiej bardzo niespokojnej sytuacji na rynkach żywnościowych jest to trudne do wyobrażenia. […] Prawie 4 mld zł z budżetu krajowego to jest to wysiłek, ale […] jest to przede wszystkim inwestycja, inwestycja chroniąca polską produkcję żywności, ale chroniąca też przede wszystkim konsumentów"  - powiedział Kowalczyk podczas konferencji w Załężu Dużym.

  Podkreślił, że wnioski będzie można składać do ARMiR od poniedziałku.

  "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poniedziałku będzie już zbierać wnioski o dopłaty. […] Chcielibyśmy, alby rolnicy jak najszybciej otrzymywali zwrot różnicy tej ceny, po to żeby mogli inwestować  te otrzymane środki finansowe w swoje gospodarstwo rolne" - podkreślił.

  Doprecyzował, że jeżeli wniosek będzie kompatybilny z wnioskiem o płatności obszarowe, rolnicy będą mogli spodziewać się dopłat w ciągu 3-4 tygodni od złożenia wniosku.

  "Chcemy dopłacać do zakupu nawozów, pokrywać różnice ceny między nawozami, zakupionymi  od 1 września 2021r. do 15 maja 2022r. , a więc jeszcze mamy na to około trzech tygodni czasu,  jeszcze możemy te nawozy kupować " - podkreślił.  

  Dopłaty mają wynieść do 1 ha upraw rolnych 500 zł, a do każdego 1 ha pastwisk i łąk - 250 zł. Górnym pułapem pomocy ma być kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

  Dwa dni temu Komisja Europejska podała, że zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (3,9 mld zł) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa po inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych.

  (ISBnews)

 • 20.04, 16:43Rząd przyjął wniosek ws. zbycia udziałów SP w spółkach, które mają tworzyć Grupę Spożywczą 

  Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach, które mają wejść w skład Krajowej Grupy Spożywczej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi o spółki:  Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Elewarr  sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet".

  "Rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą, która będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych" – czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania, zawarte w przyjętym wniosku:

  - Holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Działa ona w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy.

  - Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności.

  - Nowy holding rozwinie też współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion, usługach wsparcia, doradztwie, zakupach czy współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa.

  - Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

  • produkcja nasienna,
  • produkcja cukru,
  • produkcja skrobi,
  • sektor zbożowo-młynarski,
  • sektor rolny,
  • przetwórstwo spożywcze.

  Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne.

  Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej mają kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co ma stanowić stanowiło wzrost o ponad 35% w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej.

  Jak informował wcześniej MAP na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej, a  na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

  (ISBnews)