ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 19.06, 17:26Rząd przyjął projekt noweli WPR dot. m.in. płatności dla małych gospodarstw i ugorowania 

  Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, dotyczącego m.in. uruchomienia płatności (uproszczonych) dla małych gospodarstw oraz odstąpienia od ugorowania 4% gruntów ornych, podało Centrum Informacyjne Rządu.

  "Uchwała dotyczy zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, której celem jest przyjęcie korzystnych dla rolników rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach zmian dotyczących Zielonego Ładu. Nowe przepisy stanowią odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze. Dotyczy to w szczególności zmian związanych z płatnościami bezpośrednimi oraz powierzchniowymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej" - czytamy w komunikacie.

  "Uruchomiona zostanie płatność dla małych gospodarstw, która obowiązywać będzie w latach 2024-2027.

  * Dzięki temu, najmniejsze gospodarstwa (do 5 ha), czyli w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie – płatność dla małych gospodarstw zastąpi inne rodzaje płatności bezpośredniej, tj. m.in. ekoschematy i płatności związane z produkcją.

  * Stawka płatności dla małych gospodarstw wyniesie 225 EUR/ha.

  * Szacuje się, że z rozwiązania skorzysta ok. 50% rolników, którzy posiadają gospodarstwa do 5 ha, czyli ok. 310 tys. gospodarstw" - czytamy dalej.

  Wdrożony zostanie nowy ekoschemat dotyczący przeznaczenia określonej części gruntów ornych na grunty wyłączone z produkcji. Płatność będzie obowiązywać w latach 2024-2027. Stawka płatności wyniesie ok. 126,52 euro/ha. Dzięki rozwiązaniu, rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ugorowania gruntów ornych i jednocześnie uzyskają możliwość ubiegania się o płatność w ramach nowego ekoschematu "Grunty wyłączone z produkcji", wymieniono dalej w materiale.

  "W odniesieniu do warunkowości uproszczone zostaną następujące normy:

  * GAEC 6 - wprowadzenie nowego terminu na utrzymanie okrywy glebowej - od zbioru uprawy głównej do 15 października,

  * GAEC 7 - wprowadzono możliwość wyboru przez rolnika stosowania zmianowania lub dywersyfikacji upraw,

  GAEC 8 - odstąpiono od ugorowania 4% gruntów ornych" - napisano także w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 18.06, 08:43Rząd chce wydłużyć termin udzielania kredytów płynnościowych dla rolników do 31 XII 2024 

  Warszawa, 18.06.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w czerwcu nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zakłada wydłużenie terminu udzielania kredytów płynnościowych dla producentów rolnych do 31 grudnia 2024 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kredyty płynnościowe dla producentów rolnych mogą być udzielane do dnia 30 czerwca br.

  Jak uzasadniono, producenci rolni są zainteresowani możliwością ubiegania się o te kredyty, a jednocześnie Komisja Europejska wydłużyła okres obowiązywania komunikatu Komisji Europejskiej określającego Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy w odniesieniu do producentów rolnych do końca bieżącego roku.

  Z tego też względu planowane jest wydłużenie tego terminu do grudnia 2024 r.

  Projektowane rozporządzenie zakłada też umożliwienie udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich w wysokości 5 tys. zł i jednoczesne zobowiązanie koła do realizacji tylko jednego wydarzenia integrującego społeczność lokalną zamiast dwóch, zniesienie ograniczenia pomocy do kół działających tylko na obszarze gmin do 20 tys. mieszkańców. W związku z wprowadzanymi zmianami termin naboru wniosków o wsparcie – wynikający z rozporządzenia - będzie upływał 20 września br., samo wsparcie ma być wypłacane do 13 grudnia br,  wydarzenie integrujące społeczność lokalną ma odbyć się w terminie do dnia 30 września 2025 r., a rozliczenie wsparcia ma nastąpić w terminie do 31 października 2025 r.

  (ISBnews)

 • 17.06, 13:39Rada UE rozpoczyna rozmowy ws. dodatkowego ograniczenia odpadów spożywczych i tekstylnych 

  Warszawa, 17.06.2024 (ISBnews) - Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie ukierunkowanego przeglądu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów spożywczych i tekstylnych, a także ograniczenia marnowania żywności o 10% do 2030 r. i o 30% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, gastronomii oraz gospodarstwach domowych, podała Rada.

  "Proponowana dyrektywa wyznacza wiążące cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności do 2030 r.:

  - 10% w przetwórstwie i produkcji

  - 30% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych" – czytamy w komunikacie.

  Stanowisko Rady jest zgodne z propozycją Komisję i zakłada możliwość ustalenia dodatkowych celów w zakresie żywności nadającej się do spożycia do 31 grudnia 2027 r., kiedy to Komisja ma dokonać przeglądu celów na rok 2030.

  Tzw. cele redukcyjne żywności zostaną wyliczone w porównaniu do ilości wytworzonej w 2020 r., gdyż był to pierwszy rok, za który zbierane były dane dotyczące marnowania żywności według zharmonizowanej metody.

  Państwa członkowskie mogą zastosować rok referencyjny poprzedzający rok 2020 , jeżeli na poziomie krajowym wprowadzono odpowiednie metody gromadzenia danych.

  Podejście ogólne pozwala państwom członkowskim na wykorzystanie lat 2021, 2022 lub 2023 jako lat referencyjnych.

  Rada zgodziła się, że należy opracować współczynniki korygujące , aby uwzględnić wahania poziomów turystyki i produkcji w przetwórstwie i produkcji żywności w porównaniu z rokiem referencyjnym.

  Obecna ramowa dyrektywa odpadowa, obowiązująca już od 2008 r., zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia selektywnej zbiórki tekstyliów w celu ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu do 1 stycznia 2025 r. Zgodnie ze stanowiskiem Rady do końca 2028 r. Komisja rozważy wyznaczenie szczegółowych celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w sektorze odpadów tekstylnych.

  Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy ramowej w sprawie odpadów zakłada zharmonizowane systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) , które nakładałyby na marki modowe i producentów wyrobów tekstylnych obowiązek uiszczania opłat w celu wsparcia finansowania kosztów zbierania i przetwarzania odpadów tekstylnych.

  Programy te zostaną utworzone do 30 miesięcy po wejściu w życie tej dyrektywy, a ministrowie państw unijnych zgodzili się na objęcie ich zakresem mikroprzedsiębiorstw.

  Poziom tych opłat będzie oparty na obiegu zamkniętym i efektywności środowiskowej wyrobów włókienniczych (tzw. ekomodulacja ). Ponieważ zapobieganie powstawaniu odpadów jest najlepszą opcją, stanowisko Rady zakłada, że państwa członkowskie mogą wymagać wyższych opłat od przedsiębiorstw stosujących dane praktyki przemysłowe i handlowe, podano także.

  Podejście ogólne zawiera także szczegółowe przepisy dla państw członkowskich, w których występuje większy udział w rynku wyrobów włókienniczych ocenionych jako nadające się do ponownego użycia. Te państwa członkowskie mogą zwrócić się do komercyjnych podmiotów zajmujących się ponownym wykorzystaniem o uiszczenie (niższej) opłaty za udostępnienie tych produktów na ich rynku po raz pierwszy.

  Stanowisko Rady uznaje kluczową rolę podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji charytatywnych, przedsiębiorstw społecznych i fundacji) w istniejących systemach zbiórki tekstyliów. Umożliwia im to utrzymanie i obsługę własnych, odrębnych punktów zbiórki. Zgodnie ze stanowiskiem Rady państwa członkowskie mogą zwolnić je z niektórych wymogów sprawozdawczych, aby uniknąć nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych.

  Stanowisko Rady umożliwia rotacyjnej prezydencji rozpoczęcie rozmów z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego tekstu, które odbędą się w ramach nowego cyklu legislacyjnego. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w marcu 2024 r.

  Jak podaje Rada co roku w UE powstaje ponad 58 mln ton odpadów żywnościowych (tj. 131 kg na mieszkańca), co stanowi szacunkową stratę na poziomie 132 mld euro. Natomiast żywność marnowana odpowiada za około 16% całkowitej emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności.

  W UE powstaje  również 12,6 mln ton odpadów tekstylnych rocznie. Z samego obuwia i odzieży - 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Obecnie jedynie 22% takich odpadów jest zbieranych selektywnie w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu, a pozostała część jest często spalana lub składowana, podano.

  W lipcu 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rewizji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, skierowany w szczególności do sektorów spożywczego i tekstylnego . Celem jest ograniczenie wpływu na środowisko i klimat związanego z wytwarzaniem odpadów tekstylnych i spożywczych oraz gospodarowaniem nimi.

  (ISBnews)

 • 13.06, 14:26PiS i Lewica za odrzuceniem projektu dot. dwóch niedziel handlowych w pierwszym czytaniu 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Lewicy złożyły wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy, zakładającego wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  Podczas sejmowej debaty nad projektem wnioski o odrzucenie w imieniu swoich klubów zgłosili Jan Mosiński (PiS) oraz Arkadiusz Sikora (Lewica).

  Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac.

  Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel, w których handel jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas - jedynie w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

  Zasady handlu w święta, dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy pozostaną bez zmian.

  Proponowane zmiany Kodeksu pracy gwarantują pracownikowi dzień wolny od pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia obliczonego jak za pracę godzinach nadliczbowych.

  Dla poszanowania prawa pracowników do odpoczynku i nieograniczania czasu poświęconego na sprawy własne i rodziny projektodawcy proponują zapewnienie pracownikowi jednocześnie:

  - za pracę w niedzielę 200% wynagrodzenia,

  - innego dnia wolnego od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, z tym że jeżeli wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego w tym czasie, nie jest możliwe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego,

  - wolnych od pracy co najmniej z dwóch niedzieli w miesiącu kalendarzowym.

  (ISBnews)

 • 13.06, 12:48Prezydent podpisał nowelę ustawy o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, której celem jest wprowadzenie nowych form wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, takich jak płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu, czyli gruntów wyłączonych z produkcji, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji będą przyznawane do powierzchni gruntów ornych będących w posiadaniu rolnika, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów. Te płatności będą przyznawane do nie więcej niż 4 % powierzchni gruntów ornych posiadanych przez rolnika na podstawie tytułu prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności" - czytamy w komunikacie.

  Natomiast płatności dla małych gospodarstw będą przyznawane rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha, oraz użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi nie więcej niż 5 ha, podano także.

  Wysokość stawki płatności dla małych gospodarstw ma być - zgodnie z ustawą - ustalona na takim samym poziomie, jak stawka płatności dla małych gospodarstw w 2023 r., tj. 225 euro/ha, maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo. Wprowadzono także podstawę dla ministra właściwego do spraw rozwoju wsi do wydania dwóch aktów wykonawczych, a także przepisy przejściowe, z powodu rozpoczętego naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2024 r.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 13.06, 10:15MKiŚ: Opakowania po mleku i produktach mlecznych będą wyłączone z systemu kaucyjnego 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

  "Mieliśmy bardzo merytoryczne, ale i owocne spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był reprezentowany przez ministra Czesława Siekierskiego. […] Wynikiem tych konsultacji było m.in. przyjęcie bardzo ważnego postulatu branży mleczarskiej. Zdecydowaliśmy się po uwzględnieniu tych wszystkich uwag ze strony wytwórców, operatorów sklepów, ale również samorządów o tym, aby jednak opakowania po mleku i produktach mlecznych wyłączyć z systemu kaucyjnego" - powiedziała Sowińska podczas konferencji prasowej na temat podsumowania konsultacji i projektu nowego oznakowania opakowań w systemie kaucyjnym.

  "Takim najważniejszym argumentem była kwestia sanitarna - tutaj były obawy, prawdopodobnie uzasadnione, że moglibyśmy mieć problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiórki opakowań. I tu mam na myśli nie tylko automaty, ale również punkty zbiórki w małych sklepach na których nam bardzo zależy" - dodała.

  W marcu Sowińska informowała, że w wyniku konsultacji z branżą Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić zmiany do ustawy kaucyjnej, ale nie przewiduje przesunięcia wdrożenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na 2026 r.

  (ISBnews)

 • 13.06, 08:58MZ: Chcemy przedstawić projekt ograniczający sprzedaż alkoholu w nocy na stacjach paliw 

  Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie projektu ustawy zakazującego sprzedaż alkoholu na stacjach paliw w nocy. Projekt miałby zostać przedstawiony po wakacjach, jeżeli zostałby zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

  "Procent zysku stacji z powodu sprzedaży alkoholu  wcale nie jest kluczowym ich dochodem. Skończyliśmy analizy i będę chciała przedstawić, także do zespołu programowania prac rządu ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych" - powiedziała Leszczyna w Polsat News.

  Zastrzegła, że najpewniej projekt nie zostanie przedstawiony przed wakacjami, gdyż resort pracuje nad szeregiem zmian, które są związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

  "Po wakacjach projekt na stół, jeśli zostanie zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów" - powiedziała minister.

  "Ja bardzo bym chciała, by on wszedł w życie. Nie widzę powodu, by ludzie w nocy kupowali alkohol na stacji benzynowej" - dodała.

  Pytana czy nie należy ograniczyć sprzedaży alkoholu także w sklepach nocnych, Leszczyna odpowiedziała: "To jest domena samorządów, wiele samorządów w tę stronę idzie. Ja zachęcam, by wszystkie szły, ale nie będziemy zabierać kompetencji samorządom. Jeśli chodzi o 'małpki" - tu chodzi o opakowania i ilości - tu jest regulacja unijna i nie możemy zrobić takiego protego zakazu".

  (ISBnews)

 • 11.06, 12:38MRiRW chce objęcia cydru i perry zerową stawką akcyzy 

  Warszawa, 11.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce objęcia zerową stawką podatku akcyzowego cydru i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości, a także dla cydrów jakościowych do 8,5% objętości, poinformował szef resortu Czesław Siekierski. Obecnie ta grupa wyrobów objęta jest stawką 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

  MRiRW przedstawiło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

  "Celem zmiany jest stworzenie dogodnych warunków dla producentów tych wyrobów. Jednocześnie wzmocni to konkurencyjność na rynku alkoholi o niskiej zawartości alkoholu oraz stworzy ofertę do spożywania fermentowanych napojów winiarskich o niższej zawartości alkoholu, które zostały wytworzone na bazie jabłek i gruszek" - napisał Siekierski.

  Proponowana zmiana zwiększy również konkurencyjność cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% w stosunku do piwa oraz mieszanek piwa z napojami bezalkoholowymi. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z owoców krajowych, głównie jabłek, podkreślił.

  Według szacunku resortu regulacja ta spowodowałaby obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10%.

  Zgodnie z informacjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, zbiory jabłek w 2022 r. w Unii Europejskiej wyniosły 11,9 mln ton, z czego 4,2 mln ton wyprodukowano w Polsce. Powierzchnia uprawy jabłek w 2022 r. wynosiła 151,9 tys. ha.

  (ISBnews)

 • 05.06, 11:01Senat przyjął nowelę ustawy o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 bez poprawek 

  Warszawa, 05.06.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Planie Strategicznym dla WPR [Wspólnej Polityki Rolnej] na lata 2023-2027, wprowadzając nowe formy wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, tj. płatności dla małych gospodarstw i nowy ekoschemat - wyłączenie gruntów z produkcji, czyli tzw. ugorowanie.

  Za nowelizacją głosowało 91 senatorów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

  Nowela ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadza nowe formy wsparcia dla rolników - dopłaty dla małych gospodarstw. Płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje dopłat bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki temu rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach (gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha, ale nie więcej niż 5 ha łącznie 31 maja danego roku) będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

  Stawka płatności dla małych gospodarstw to 225 euro/ha (maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo). Nowelizacja wprowadza ponadto nowy rodzaj płatności w ramach ekoschematów. Dotyczy to normy (GAEC 8) - utrzymywania dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Płatność otrzymają rolnicy, którzy zdecydują się na ugorowanie 4% powierzchni gruntów rolnych.

  (ISBnews)

 • 27.05, 10:30Polska Izba Handlu apeluje o odrzucenie projektu ws. dwóch niedziel handlowych w miesiącu 

  Warszawa, 27.05.2024 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) apeluje o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy, która zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. W ocenie PIH, w obecnej sytuacji mikroprzedsiębiorcy mogą wyrównywać swoje szanse w konkurencji z sieciami wielkopowierzchniowymi, a zmiana tego stanu będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla całego rynku.

  "Biznes zdążył już przestawić swoje operacje na pracę 6 dni w tygodniu i powrót do 7-dniowego tygodnia wiąże się z dodatkowymi, ogromnymi kosztami. Wobec konieczności zapewnienia podwójnego wynagrodzenia dla pracowników (lub dni wolnych w środku tygodnia), otwarcie sklepów w niedziele będzie więc albo absolutnie nieopłacalne, albo koszt poniosą konsumenci w postaci podwyżki cen" - czytamy w stanowisku Izby do poselskiego projektu noweli.

  PIH ocenia, że wprowadzenie dwóch niedziel handlowych "będzie skutkować umacnianiem się trendu zamykania się małych osiedlowych i wiejskich sklepów, które pełnią dodatkowe, ważne funkcje w lokalnych społecznościach".

  "Dlatego chcemy zdecydowanie przestrzec przed negatywnymi konsekwencjami dla całego rynku handlu, a zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, jakimi skutkować będzie zmiana zasad handlu w niedziele w kształcie proponowanym w projekcie ustawy" - wskazano.

  Izba zwraca uwagę, że zapisy regulacji zostały stworzone bez rozmów z branżą, a "dokument został nagle wniesiony drogą poselską zamiast deklarowaną w wypowiedziach publicznych ścieżką rządową".

  "Nie zawiera on rzetelnej oceny skutków gospodarczych i społecznych regulacji czy jakiegokolwiek odniesienia do jej wpływu na MŚP, a bez takiej analizy nie można stwierdzić czy nowelizacja jest w ogóle potrzebna ani czy nie będzie szkodliwa. […] Co więcej, przepisy te miałyby również wejść w życie w trakcie roku obrotowego" - czytamy dalej.

  Polska Izba Handlu dostrzega w projekcie szereg zagrożeń nie tylko dla przedsiębiorców, ale  także 0 jak podaje - bardzo negatywne skutki dla całej branży handlowej w Polsce.

  Według Izby "wejście w życie projektowanej regulacji doprowadzi do strat po stronie polskich konsumentów i polskich drobnych handlowców, przy jednoczesnym wsparciu dużych, zagranicznych dyskontów".

  "W obliczu wyższej inflacji oraz innych konsekwencji ekonomicznych, związanych z konsekwencjami ostatnich kilku lat, konsumentów nie stać na podwyżki cen, a właścicieli sklepów na jeszcze większe koszty prowadzenia działalności. Konsumenci oczekują szanowania ich nawyków zakupowych, a my jako organizacja reprezentująca mały, polski handel, apelujemy o utrzymanie dobrych regulacji oraz dbanie o stabilność i przewidywalność stanowionego prawa" - podsumowano.

  Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:49ZPPHiU: Przywrócenie handlu w niedzielę wymaga odpowiedniego przygotowania 

  Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Propozycja przywrócenia handlu w niedziele wymaga przemyślanego zaprojektowania i odpowiedniego przygotowania. Czas pracy w niedziele powinien być krótszy w porównaniu do wcześniej obowiązujących przepisów, uważa Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Związek opowiada się za możliwością handlu bez narzuconych z zewnątrz ograniczeń.

  "Wolność gospodarcza jest bardzo istotną wartością, za którą się opowiadamy. Wprowadzanie handlu w niedziele to duża zmiana, rozważana po wielu latach przerwy. Przez ten czas przyzwyczajenia i oczekiwania konsumentów zmieniły się i zasady przywrócenia handlu w niedziele powinny być dogłębnie przeanalizowane" - powiedziała dyrektor generalna ZPPHiU Zofia Morbiato, cytowana w komunikacie.

   ZPPHiU zaleca odpowiednie zaplanowanie czasu otwarcia sklepów w niedzielę.

  "[Czas otwarcia sklepów] powinien być krótszy w porównaniu z wcześniej obowiązującymi zasadami - na przykład ośmiogodzinny. Pozwoliłoby to na optymalne dostosowanie czasu funkcjonowania placówek handlowych do potrzeb zakupowych klientów, przy ograniczeniu skrajnych porannych i wieczornych godzin" - podkreśliła Morbiato.

  ZPPHiU uważa, że elastyczna reakcja na potrzeby klientów jest bardzo istotnym, ale nie jedynym aspektem. Krótszy czas funkcjonowania obiektów handlowych umożliwi bowiem  ograniczenie czasu świadczenia usług wychodzących w skład kosztów wspólnych - takich, jak ochrona czy sprzątanie centrum.

  Związek przypomina, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele właściciele centrów handlowych nie obniżyli wartości ani kosztów wspólnych, ani czynszów dla najemców.

  "Logiczne wydaje się zatem założenie, że powrót niedziel handlowych nie będzie się wiązał z żadnymi podwyżkami w centrach" - wskazała dyrektor generalna Związku.

  Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza firmy, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tys. pracowników.

  Pod koniec marca Polska 2050 - wchodząca w skład Trzeciej Drogi - przedstawiła projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Koalicja Obywatelska w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" zapowiadała całkowite zniesienia zakazu handlu w niedziele.

  Przewodniczący sejmowej komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszard Petru (Polska 2050) zapowiedział na początku tygodnia, że sejmowa debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającej dwie niedziele handlowe w miesiącu odbędzie się w Sejmie po wyborach europejskich, prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się w dniach między 6 a 9 czerwca, na polskich eurodeputowanych będzie można głosować 9 czerwca.

  Kolejne posiedzenie Sejmu (po tym, które ma odbyć się w tym tygodniu) zaplanowano w dniach 12-14 czerwca. 

  (ISBnews)

 • 21.05, 12:20PIH przeciw nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku lokalnej półki w sklepach  

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) jest przeciwna planowanemu w projekcie ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych nałożeniu na przedsiębiorców obowiązku zapewnienia w prowadzonych przez nich sklepach sprzedaży produktów lokalnych: owoców i warzyw, mięsa i produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych oraz pieczywa w ilości nie mniejszej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w roku obrotowym. Produkty te miałyby być nabywane bezpośrednio od ich wytwórców.

  Poselski projekt, który został złożony w styczniu, ma być procedowany przez Sejm.

  "Samą ideę zwiększenia liczby lokalnych produktów na sklepowych półkach oceniamy pozytywnie. Pamiętajmy jednak, że handlowcy już teraz chętnie współpracują z lokalnymi dostawcami, wprowadzając rodzime produkty do swojej oferty. Odpowiadają w ten sposób na potrzeby konsumentów, którzy często sięgają po artykuły pochodzące z lokalnych źródeł, ponieważ wysoko oceniają ich jakość. Działania przedsiębiorców wynikają więc m.in. z naturalnej dynamiki rynku - i tak powinno pozostać. Odgórna regulacja sprzedaży produktów lokalnych w określonej ilości wiąże się z wieloma zagrożeniami dla polskich przedsiębiorców MŚP" - powiedział prezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Izba przypomina, że na rynku działają i rozwijają się różne formaty działalności handlowej: od małych, osiedlowych sklepów i sklepów convenience, przez supermarkety, dyskonty, po hipermarkety. Każdy z nich oferuje inny asortyment, a przede wszystkim wymaga innego modelu zarządzania. W związku z tym w ocenie Izby nie można narzucać na zróżnicowany rynek handlu sztywnych ram w zakresie wymaganych rodzajów produktów trafiających na półki.

  PIH zwraca też uwagę, że nawet sklepy prowadzone przez mniejszych przedsiębiorców są zaopatrywane przez centra dystrybucyjne obejmujących swoim zasięgiem po kilka województw. Z tego względu według Izby zindywidualizowanie oferty na poziomie powiatu jest zadaniem logistycznie niewykonalnym. Warto zwrócić także uwagę, że w wielu kategoriach produktowych - również tych podanych przez wnioskodawców projektu ustawy - na niektórych obszarach nie ma ich lokalnych producentów.

  "Rynek produkcji żywności jest silnie skoncentrowany. Oznacza to, że ustawowa regulacja narzucająca przedsiębiorcom prowadzącym sklepy konieczność zaopatrywania się u lokalnych producentów znacząco naruszy łańcuchy dostaw" - czytamy w komunikacie.

  Polska Izba Handlu obawia się, że wprowadzenie obowiązku tworzenia lokalnej półki w sklepach będzie wiązało się z koniecznością raportowania, czemu organizacja jest zdecydowanie przeciwna. Będzie też - jak podkreśla - oznaczało nadmierną ingerencją w wolny rynek.

  Zdaniem ekspertów PIH, istnieją także wątpliwości program lokalnej półki byłby zgodny z zasadami wolnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

  Handel stoi na stanowisku, że popieranie produktów pochodzenia lokalnego jest ideą, którą warto realizować. Warto zachęcać przedsiębiorców do zwiększania udziału produktów lokalnych na sklepowych półkach. Nie można jednak wymuszać tego za pomocą ustawy, która będzie wiązała się z szeregiem niekorzystnych konsekwencji dla przedsiębiorców i utrudni funkcjonowanie rynku handlu w Polsce. Polska Izba Handlu występuje przeciwko programowi lokalnej półki, podsumowano.

  (ISBnews)

 • 20.05, 15:45Rząd chce przyjąć uchwałę ws. Funduszy dla Rybactwa na lata 2021-2027 

  Warszawa, 20.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w II kw. uchwały w sprawie zmiany programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Projektowana zmiana programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (program FER) wynika bezpośrednio z konieczności dokonania zmian finansowych (realokacji środków) w celu zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację operacji z zakresu usług środowiskowych (tzw. rekompensat wodnośrodowiskowych)" - czytamy w wykazie.

  Rekompensaty te są skierowane do podmiotów prowadzących działalność rybacką (akwakulturę) w wielkopowierzchniowych stawach ziemnych typu karpiowego, która oparta jest na tradycyjnych niskointensywnych metodach produkcji, podano także.

  (ISBNews)

 • 20.05, 12:52Petru: Debata ws. dwóch niedziel handlowych prawdopodobnie w przyszłym miesiącu 

  Warszawa, 20.05.2024 (ISBnews) - Sejmowa debata nad poselskim projektem ustawy wprowadzającej dwie niedziele handlowe w miesiącu odbędzie się w Sejmie po wyborach europejskich, prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, wynika z wypowiedzi przewodniczącego sejmowej komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszarda Petru (Polska 2050). Wyraził przekonanie, że projekt przedstawiony pod koniec marca br. przez Polskę 2050 zyska poparcie Koalicji Obywatelskiej.

  "Jest projekt poselski, którego jestem współautorem, będzie debata w Sejmie po wyborach europejskich, czyli prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu parlamentu" - powiedział Petru w Tok FM.

  Przypomniał, że projekt zakłada dwie niedziele handlowe w miesiącu i podwójne wynagrodzenie pracownika za pracę w niedzielę.

  "Zakładam, że Koalicja Obywatelska to poprze z tego względu, że miała wpisaną w programie nawet pełną liberalizację handlu" - podkreślił.

  Z wypowiedzi posła wynikało, że celem regulacji jest zwiększenie popytu w niektórych obszarach.

  "Mamy całą masę innych usług czy towarów, które są w mniejszej ilości kupowane. Mówię np. o marketach budowlanych, które ewidentnie na tym tracą, a tracą pracownicy. Można by więcej osób zatrudnić. To [wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu] może utworzyć od 30 do 40 tys. nowych miejsc pracy" - podkreślił Petru.

  Pod koniec marca Polska 2050 - wchodząca w skład Trzeciej Drogi - przedstawiła projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Koalicja Obywatelska w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" zapowiadała całkowite zniesienia zakazu handlu w niedziele.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odbyć się w dniach między 6 a 9 czerwca, na polskich eurodeputowanych będzie można głosować 9 czerwca.

  Kolejne posiedzenie Sejmu (po tym, które ma odbyć się w tym tygodniu) zaplanowano w dniach 12-14 czerwca. 

  (ISBnews)

 • 16.05, 13:48Projekt ustawy o paszach przesuwający zakaz pasz GMO do 2030 r. trafił do konsultacji 

  Warszawa, 16.05.2024 (ISBnews) - Projekt ustawy o paszach, który przesuwa termin wejścia w życie możliwości wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz genetycznie zmodyfikowanych z 1 stycznia 2025 r. na 1 stycznia 2030 r. trafił do konsultacji społecznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  "Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu, […] w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2025 roku  na dzień 1 stycznia 2030 r." - czytamy w uzasadnieniu.

  W Polsce dostępne są wysokobiałkowe materiały paszowe takie jak np. śruta i makuchy słonecznikowe i rzepakowe, przetworzone białko zwierzęce (PAP), suszone wywary gorzelniane (DDGS), hydrolizaty białkowe, białko ziemniaczane, mączka guar i inne niezawierające produktów GM, jednak producenci pasz mają swobodę w stosowaniu wszystkich materiałów paszowych wymienionych w katalogu materiałów paszowych, podkreślono także.

  Jak wskazano, realizacja przepisu, w którym ustanowiony został zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych przede wszystkim pod względem jakościowym i ekonomicznym do importowanej śruty sojowej.

  "Wprowadzenie tych komponentów do pasz wymaga uwzględnienia zawartości białka, jego wartości odżywczej oraz związanych z tym efektów uzyskiwanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, a także dostępności na rynku dużych partii jednolitego surowca do produkcji pasz" - podkreślono.

  (ISBNews)

 • 14.05, 08:20Rada UE przedłużyła zawieszenie ceł w handlu z Ukrainą o kolejny rok 

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zawieszenie ceł przywozowych i kontyngentów na eksport z Ukrainy na kolejny rok od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r., podała Rada.

  Przedłużone zostanie także tymczasowe zawieszenie ceł i kontyngentów w handlu z Mołdawią od 25 lipca 2024 r. do 25 lipca 2025 r.

  "Autonomiczne środki handlowe UE wobec Ukrainy będą obowiązywać od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. i będą dotyczyć dalszego zawieszenia wszystkich zaległych ceł i kontyngentów na mocy tytułu IV Układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina (DCFTA)" - czytamy w komunikacie.

  Zastosowane zostaną także dwa mechanizmy ochronne mające na celu ochronę rynku UE:

  - wzmocniona wersja istniejącego mechanizmu ochronnego, który będzie miał zastosowanie na podstawie regularnego monitorowania i umożliwi Komisji nałożenie dowolnego środka pod warunkiem spełnienia określonych warunków;

  - nowy, automatyczny mechanizm ochronny, który zobowiąże Komisję do ponownego wprowadzenia kwot w przypadku, gdy import drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kasz i miodu przekroczy średnią arytmetyczną ilości importowanych w drugiej połowie 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r., podano także.

  Autonomiczne środki handlowe UE wobec Mołdawii będą obowiązywać od dnia 25 lipca 2024 r. do dnia 24 lipca 2025 r. w formie tymczasowego zawieszenia wszystkich zaległych ceł i kontyngentów na mocy tytułu V układu o stowarzyszeniu.

  Wzmacniają one również ochronę wrażliwych produktów rolnych poprzez wzmocnienie mechanizmu ochronnego zawartego już w obowiązującym rozporządzeniu, wskazano.  

  W styczniu 2024 r. Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł i kontyngentów przywozowych na cały import z Ukrainy i Mołdawii do UE. Propozycję przedstawiono w kontekście trwającej wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie i jej stałego wpływu na Mołdowę I  konieczności dalszego wspierania gospodarczego Ukrainy i Mołdawii.

  Ukrainie i Mołdawii przyznano status kraju kandydującego do UE w czerwcu 2022 r. negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w grudniu 2023 r.

  (ISBnews)

 • 13.05, 14:21Rada UE zgodziła się na przegląd niektórych aktów Wspólnej Polityki Rolnej 

  Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Rada zgodziła się na przegląd niektórych podstawowych aktów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w odpowiedzi na zgłaszane przez rolników w ostatnich miesiącach postulaty i przy uwzględnieniu wydarzeń geopolitycznych, takich jak konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, podała Rada.

  "Przyjęcie wniosku następuje zaledwie dwa miesiące po przedstawieniu go przez Komisję" - czytamy w komunikacie.

  Przegląd dotyczy niektórych elementów rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR oraz rozporządzenia w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej "rozporządzenie horyzontalne" . Stanowi odpowiedź na problemy, jakie pojawiły się w pierwszym roku wdrażania nowej WPR.

  "Zaktualizowane przepisy zapewniają uproszczenie, zmniejszają obciążenie administracyjne i zapewniają większą elastyczność w zakresie zgodności z określonymi warunkami środowiskowymi, zapewniając jednocześnie rolnikom przewidywalne ramy. W tekście zachowano odpowiednią równowagę między potrzebą utrzymania ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju zawartych w obecnej WPR a zapewnieniem skutecznego i szybkiego rozwiązywania problemów rolników" - napisano dalej.

  Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie ogólnego przepisu umożliwiającego państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych i ukierunkowanych odstępstw od niektórych wymogów warunkowych w przypadku nieprzewidzianych warunków klimatycznych, które uniemożliwiają rolnikom ich przestrzeganie. Raz do roku państwa członkowskie będą musiały informować o takich odstępstwach.

  Ponadto wprowadzono szczególne wyjątki od niektórych norm, takie jak:

  - w przypadku pokrycia gleby w okresach wrażliwych: państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w decydowaniu, które gleby należy chronić i w którym sezonie, w oparciu o specyfikę krajową i regionalną

  - w przypadku normy dotyczącej płodozmianu: płodozmian pozostanie główną praktyką, ale państwa członkowskie będą mogły jako alternatywę zastosować dywersyfikację upraw

  - rolnicy będą zobowiązani jedynie do zachowania istniejących elementów krajobrazu i odtąd będą zachęcani, na zasadzie dobrowolności , do utrzymywania gruntów ugorowanych lub tworzenia nowych elementów krajobrazu za pomocą ekoprogramów.

  Planowane jest także zwolnienie gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem wymogów warunkowości w ramach WPR.

  To rozwiązanie dotyczy to 65% beneficjentów WPR, ale stanowi jedynie około 10% gruntów rolnych, znacznie zmniejszy to obciążenia administracyjne związane z kontrolami zarówno dla rolników, jak i administracji krajowych, przy jednoczesnym utrzymaniu celów środowiskowych.

  Regulację mają teraz podpisać przedstawiciele Rady i Parlamentu Europejskiego. Zostanie następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie następnego dnia po publikacji, czyli do końca maja.

  Rolnicy będą mogli z mocą wsteczną stosować niektóre nowe zasady związane z uwarunkowaniami środowiskowymi w roku składania wniosków 2024 .

  Na posiedzeniu z lutego 2024 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa potwierdziła swoją wolę polityczną skutecznego reagowania na obawy zgłaszane przez rolników i wezwała Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie ukierunkowanej zmiany rozporządzeń WPR.

  W marcu 2024 r. Komisja opublikowała swój wniosek.

  Parlament Europejski zgodził się rozpatrzyć tę sprawę w ramach "pilnej procedury" i w kwietniu 2024 r. zgodził się zatwierdzić pakiet uproszczeń WPR.

  (ISBnews)

 • 07.05, 15:26MF planuje przedłużenie ważności starych banderoli na winie do końca 2025 r. 

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie ważności starych banderoli na winie o rok, do grudnia 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych ministra finansów. Wydanie rozporządzenia planowane jest w III kw.

  Zmiany mają zostać wprowadzone projektowaną nowelizacją rozporządzenia resortu w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy  naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

  Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenia do dnia 31 grudnia 2025 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed 1 stycznia 2022r. 

  "Projektowana regulacja ułatwi podmiotom zobowiązanym do oznaczenia wyrobów winiarskich płynną sprzedaż zapasów oznaczonych tzw. starymi znakami akcyzy" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowany termin wydania rozporządzenia III kw.

  (ISBNews)

 • 02.05, 09:49Projekt zakładający możliwość zwrotu butelek szklanych w każdym sklepie - konsultacjach 

  Warszawa, 02.05.2024 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nakladający na jednostki handlu detalicznego do 200 m2 obowiązek przyjmowania opakowań szklanych, jeżeli sprzedają napoje w takich opakowaniach trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień. Projektowane regulacje dotyczą systemu kaucyjnego, który ma obowiązywać od 2025 roku.

  "Rozwiązaniem wygodnym dla klientów będzie możliwość oddania opakowania szklanego wielokrotnego użytku na napoje i odzyskania kaucji niedaleko miejsca zamieszkania, stąd w projekcie ustawy zawarto obowiązek przyjmowania takich opakowań przez jednostki handlu detalicznego o powierzchni poniżej 200 m2 , jeśli jednostka sprzedaje napoje w takich butelkach" - czytamy w uzasadnieniu.

  Projekt przesuwa też na 2026 r. obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych.

  Projekt zakłada ponadto zwiększenie roli ministra jako organu nadzorującego realizację poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu oraz wprowadzenie przepisów uściślających obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. Wskazano, że termin uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.

  Projekt zakłada też wprowadzenie wymogu zapewnienia przez podmiot reprezentujący co najmniej jednego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych w każdej gminie.

  Projektowane przepisy tworzą też tzw. zamknięty system obiegu kaucji, czyli wdrażają rozwiązania polegające na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji.

  (ISBnews)

 • 30.04, 15:14MFiPR: W KPO - dodatkowe 2,6 mld zł na wsparcie bezpieczeństwa żywności i rolnictwa 4.0 

  Warszawa, 30.04.2024 (ISBnews) - W przyjętej dziś przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek - ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

  "Przenosimy Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek - ok. 4,9 mld zł.

  Uwolnione pieniądze idą na:

  ok. 2,6 mld zł - bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0

  ok. 605 mln zł – ocieplenie bloków i kamienic,

  ok. 1,6 mld zł - dopłaty do zakupu aut elektrycznych,

  648 mln euro - szpitale powiatowe,

  ok. 173 mln zł - sprzęt dla nauczycieli klas I-III,

  ok. 549 mln zł - cyfryzacja samorządów" - napisał resort na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter).

  "Ogromne wsparcie dla rolnictwa, dla przetwórstwa, rolnictwa precyzyjnego, rolnictwa ekologicznego, edukacji w rolnictwie, wreszcie przechowywania. Czyli wszystko to, co powoduje, że rolnicy dostaną wsparcie, aby czuli się jeszcze bardziej konkurencyjni i jeszcze bardziej bezpieczni na polskim rynku i na rynku europejskim. 2,5 mld zł większych środków na wsparcie małych średnich przedsiębiorstw i na wsparcie sektora rolnego w Polsce - to jest ta zmiana w KPO" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

  (ISBnews)