Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 17.12, 16:08Sejm odrzucił poprawki do noweli dot. akcyzy dla małych producentów alkoholi 

  Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, w tym tę przesuwającą tej termin wejścia w życie o miesiąc – do 1 lutego 2022 r. Nowela wdraża przepisy unijne i i wprowadza preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, w tym m.in. obniżenie do 50% podstawowej stawki akcyzy.

  Przywrócił też wprowadzane nowelizacją przepisy, które zostały wprowadzone na etapie prac sejmowych.

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, zakłada wprowadzenie preferencji podatkowych dla małych producentów napojów alkoholowych polegających na:

  - wprowadzeniu definicji małego, niezależnego producenta,

  - wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów

  - obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy na wina, napoje fermentowane oraz wybory pośrednie produkowane przez małych producentów.

  Wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

  Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej. Po zmianach, przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie się odbywało w Systemie EMCS, na podstawie elektronicznego dokumentu.

  Nowe przepisy ułatwiają również handel wyrobami akcyzowymi na odległość. Zgodnie z nimi, sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

  Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie  przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r., co ma zapewnić czas na przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w takiej formie.

  Zmiany doprecyzowują także regulacje w zakresie kwartalnych deklaracji dotyczących wyrobów zwolnionych z akcyzy i ze stawką zerową, przesunięcie terminu przyznania nowych kompetencji Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli oleju napędowego (z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.).

  Regulacja dookreśla warunki zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych stanowiących deputat węglowy, zmiany stawek akcyzy na oleje opałowe, węgiel, koks, gaz ziemny i pozostałe paliwa opałowe.

  (ISBnews)

   

 • 15.12, 12:08Sejm przyjął nowelę dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego 

  Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, dotyczącą uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenia z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów rolników, zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym.  Za nowelą głosowało 444 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom - jedynie lokalnie. Zgodnie z nowelą, mogliby sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Nowela zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu 2-proc. podatkiem obrotowym. Nowela zakłada podniesienie limitu z 40 tys. zł do 100 tys. zł.

   (ISBnews)

   

 • 14.12, 16:22Rząd przyjął założenia dotyczące polityki rolnej państwa na lata 2023-2027 

  Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ma to umożliwić rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską w prawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

  "Dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia dotyczące polityki rolnej państwa na lata 2023-2027. Tutaj powiem tylko krótko, że interesy polskich rolników będą bardzo dobrze zaopiekowane. […] A najlepszym dowodem niech będzie to, że już od roku 2022 dla ponad 90% wszystkich gospodarstw rolnych średnie dopłaty do ha przewyższą średnią unijną, a od 1 stycznia 2023 r. - dla ponad 95% przewyższą średnią unijną" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

  Plan Strategiczny – jak podało Centrum Informacyjne Rządu - ma być podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane ma być głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w uchwale:

  - Wsparcie zrównoważonych metod gospodarowania, przyjaznych klimatowi i środowisku. (ochrona wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność).

  - Produkcja i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana ma być różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

  - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.

  - Upowszechniane i wdrażanie  rozwiązań naukowych i innowacyjnych, w tym cyfrowych, usuwających bariery rozwojowe wsi i rolnictwa.

  "Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. W Polsce, rozwiązania w ramach systemu na lata 2023-2027 zaprojektowane zostały w taki sposób, aby wspierać w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na tzw. płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (czyli 97% gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla UE" – czytamy w komunikacie.

  Utrzymana zostanie pomoc związana z produkcją we wszystkich dotychczas wspieranych sektorach. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, które napotykają trudności, a także są istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych. Płatności te mają duże znaczenie w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych, a także dla utrzymania różnorodności unijnej produkcji rolnej, czy utrzymania miejsc pracy w rolnictwie oraz zrównoważonych systemów produkcji. Poza płatnościami bezpośrednimi, realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF, podano także.

  W ramach Planu wspierana ma być lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności. Inwestycje obejmą także przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Planuje się również dalszą poprawę struktury agrarnej.

  Zaplanowano kontynuację wsparcia dla młodych rolników, wsparcia  powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego, które uwzględniać będzie jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, jeśli chodzi o wzrost powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji.

  Wdrażane wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt, ma objąć także, tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych.

  Plan zakłada zwiększenie lesistości, poprawę stanu lasów w Polsce oraz wzmocnienie ich bioróżnorodności. Uzupełniająco, planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a także edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla społeczności lokalnych. W ramach innych programów krajowych i UE zaplanowano także wsparcie na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym działania edukacyjne.

  W Planie realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

  Wdrażana będzie m.in. koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości życia, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego. Wsparcie będzie dotyczyć także produkcji bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów.

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że budżet Planu Strategicznego w latach 2023-2027 to ponad 25 mld, przy czym na płatności bezpośrednie przeznaczonych ma zostać ponad 17 mld euro. Zwrócił jednak uwagę, że podejmowanych jest szereg inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji zawodowej rolników.

  "Już jest gotowa ustawa, zmieniająca ustawę o emeryturach, gdzie rolnicy będą mogli korzystać z emerytury po osiągnieciu emerytalnego wieku, kobieta 60 lat mężczyzna 65 bez koniczności przekazywania gospodarstwa, tym sposobem zrównujemy uprawnienia rolników z innymi działami gospodarki" – podkreślił minister.

  Zapowiedział, że zmianie ma ulec także wysokość innych świadczeń dla rolników.

  "Również korygujemy pewne świadczenia, które były przez lata trochę jednak zaniedbywane: to jest świadczenie chorobowe, podwajamy to świadczenie, równie świadczenie, które wynika z utraty zdrowia zrównujemy: było 700 zł za 1% utraty zdrowia, teraz będzie 1033 zł za 1% utraty zdrowia, to jest kwota identyczna jak w systemie ogólnym, w systemie ubezpieczeń pracowniczych" - zaznaczył.

  W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85% i 52% powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 mln osób, czyli 38% ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych.

  (ISBnews)

   

 • 14.12, 16:09Prezydent podpisał nowelę  ustawy o podatku akcyzowym, dot. podwyżki stawek 

  Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest podwyżka stawek akcyzy na alkohol i papierosy od roku 2022, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obejmują podwyżki stawek akcyzy na: alkohol etylowy, piwo, wino, pozostałe napoje fermentowane (napoje fermentowane inne niż cydr i perry o mocy alkoholu nieprzekraczającej 5%), wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie" – czytamy w komunikacie.

  Pozostałe zmiany obejmują:

  - wprowadzenie przepisu stanowiącego, że minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia wynosi odpowiednio 105% w przypadku papierosów i 100% w przypadku tytoniu do palenia, całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia;

  - modyfikację przepisów dotyczących ogłaszania średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

  - zmianę zasad oznaczania znakami akcyzy wyrobów nowatorskich.

  Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  Zmiany w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw dotyczą wydłużenia terminu, w którym podmioty obowiązane mogą prowadzić na dotychczasowych zasadach księgi kontroli, ewidencje i dokumentacje (z dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.), a także przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej dotyczących prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej (z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.).

  Ustawa co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

   

 • 07.12, 13:01Prezydent podpisał ustawę dot. ułatwień w handlu dla rolników w piątki i soboty 

  Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechniania produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach" – czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadziła definicje rolnika, odsyłając w tym zakresie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz domownika, rozumianego jako osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 15 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

  Ponadto, ustawa zdefiniowała handel jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne. Wprowadzono także definicję 'produktów rolnych lub spożywczych', rozumianych jako produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do TFUE, runa leśnego lub dziczyzny, podano także.

  Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty ma wyznaczać rada gminy w drodze uchwały. Miejsce to powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta czy blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

  Rada gminy ma uchwalać także regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty należeć będzie do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy mają być zwolnieni z opłaty targowej.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  (ISBnews)

 • 30.11, 12:39Rząd chce przyjąć uchwałę ws. planu strategicznego dla WPR na l. 20232027 

  Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co ma umożliwić rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską i ubieganie się o środki finansowe, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały Rady Ministrów ws. planu strategicznego planowane jest na IV kw.

  "Projektowana uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 umożliwi rozpoczęcie negocjacji tego dokumentu z Komisją Europejską. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)" - czytamy w wykazie.

  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje plan strategiczny dla WPR.

  Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych (w przypadku Polski dotyczyć to będzie sektora owoców i warzyw oraz pszczelarskiego), jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Plan strategiczny będzie realizował 9 celów szczegółowych oraz cel przekrojowy WPR w zakresie modernizacji sektora rolnego przez transfer wiedzy, innowację, cyfryzację, poprawę dostępu do badań, wiedzy i szkoleń, podano także.

  Cele szczegółowe dotyczą m.in. dochodowości i konkurencyjności rolnictwa, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich, wsparcia zmian generacyjnych, odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące żywności i zdrowia. 

  (ISBnews)

 • 26.11, 14:32Senat przyjął bez poprawek nowelę dot. handlu dla rolników w piątki i soboty 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, regulującą handlowanie towarami rolnymi i spożywczymi na targowiskach wyznaczanych przez gminy.

  Celem ustawy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin piątków i sobót jako dni sprzedaży bezpośredniej. Gmina miałaby na ten czas udostępniać miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty.

  Sprzedaży w tej formie podlegałyby produkty rolne i spożywcze (produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze).

  Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników ma być wyznaczane przez radę gminy w uchwale. Zgodnie z przepisami, wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż są targowiskami, a sprawy targowisk i hal targowych stanowią zadania własne gminy.

  Jednocześnie ustawa zakłada zwolnienie z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy prowadzą handel w piątek i sobotę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gminy. Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci będą wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy mogliby prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 26.11, 11:53Senat odrzucił nowelę o akcyzie dot. podwyżki stawek na alkohol i papierosy 

  Warszawa, 26.11.2021 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym zakładającą m.in. podniesienie akcyzy na alkohole i papierosy o 10% w przyszłym roku i określającą harmonogram zmian stawek podatku na kolejne lata. Za odrzuceniem noweli głosowało 52 senatorów, 45 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2022 r. miałyby wzrosnąć stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%, a minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100% do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

  Nowela wprowadzała także minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie miałaby zostać podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100%.

  W nowelizacji określono także harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry)  na lata 2023-2027 - corocznie o 5%, a na papierosy, tytoń do palenia, cygara, cygaretki oraz wyroby nowatorskie i susz tytoniowy -podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%.

  (ISBnews)

 • 25.11, 10:38IS:Podwyżka akcyzy na papierosy, alkohol zaszkodzi polskim producentom, rolnikom 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Podniesienie akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe osłabi konkurencyjność polskich producentów i zaszkodzi rolnikom dostarczającym surowce do ich wytworzenia, zwraca uwagę Instytut Staszica, odnosząc się do planowanych przez rząd zmian akcyzy. Eksperci Instytutu podkreślają, że rocznie polskie gorzelnie przerabiają ok. 50 tys. ton ziemniaków i ok. 750 tys. ton zboża i przypominają, że aktualnie akcyza na napoje spirytusowe wynosi w Polsce 40% i jest jedną z najwyższych - nie tylko wśród krajów UE, jak np. Niemcy, ale także w porównaniu z Białorusią czy Ukrainą.

  Prace nad ustawą o podatku akcyzowym, zakładającą wzrost akcyzy na alkohol od 1 stycznia 2022 r. o 10%, a w latach 2023-2027 - po 5% rocznie, aktualnie toczą się w Senacie.

  "Ustawa o podatku akcyzowym procedowana jest w momencie trudnym dla polskiej gospodarki. Konsekwencją utrzymującej się pandemii COVID-19 jest drastyczny wzrost cen i seria kolejnych podwyżek większych niż te, które miały miejsce w okresie ostatnich 20 lat. Najwyższa od lat inflacja, ogromne wzrosty kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz ogólnych kosztów pracy - to duże obciążenia, które muszą ponosić polscy przedsiębiorcy. Biznes odczuwa też niepokój związany z niepewnym otoczeniem regulacyjnym i brakiem przejrzystości tworzonego prawa. Przedsiębiorcy funkcjonują od jednej, niezapowiedzianej podwyżki do drugiej - a ich przykłady można mnożyć, od opłaty cukrowej, recyklingowej po podwyżki podatków. Bardzo trudno jest prowadzić biznes w takim otoczeniu i planować inwestycje na przyszłość" - wskazał prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski, cytowany w komunikacie.

  Branże spirytusową i piwowarską oraz tytoniową czekają jednak kolejne wyzwania, związane z planowanym wzrostem akcyzy - zwracają uwagę eksperci Instytutu Staszica. "Pozornie stawki wzrastają dla piwa i napojów spirytusowych o tyle samo, szacunkowo jednak, w ciągu tych pięciu lat, cena butelki wódki wzrośnie o ponad 6 zł (łącznie z VAT), a piwa zaledwie o 26 groszy" - podkreślają.

  Utrzymanie preferencyjnych stawek akcyzy na piwa jest dla polskich producentów spirytusowych trudne do zaakceptowania. Ich zdaniem nie tylko nie wpłyną na ograniczanie spożycia alkoholu, co mogą jeszcze dodatkowo zwiększyć udział piwa w rynku. W ten sposób określony w uzasadnieniu do ustawy prozdrowotny cel nie zostanie osiągnięty. Ponadto, na horyzoncie pojawi się szereg nowych problemów gospodarczych. Na podwyżce podatku ucierpią głównie polskie firmy, które mają znaczący udział w rynku mocnych alkoholi (blisko 51% rynku wyrobów spirytusowych należy do polskich producentów) – pozycja rynkowa wielu legendarnych, polskich marek jak Żubrówka, Soplica czy Absolwent, będzie gorsza na tle zdominowanych przez kapitał zagraniczny firm z branży browarniczej, argumentuje Instytut.

  "Podwyżka akcyzy to fatalna informacja dla polskich producentów wyrobów spirytusowych. Wyroby spirytusowe z Polski są znane na całym świecie, a Polska jest największym producentem wódki w Unii Europejskiej" - zwraca uwagę Arendarski. Dodał, że dotychczasowa pozycja lidera zajmowana przez rodzimych wytwórców będzie zagrożona. Flagowe marki, które ostatnio powróciły w polskie ręce i mogłyby stać się lokomotywą rodzimego eksportu, stracą pozycję konkurencyjną na rzecz branży piwowarskiej, podkreślił.

  Dlatego, zdaniem ekspertów Instytutu Staszica, warto zastanowić się nad zmniejszeniem różnicy w obciążeniu akcyzowym między napojami spirytusowymi a alkoholami niskoprocentowymi.

  Z danych przytoczonych przez Instytut Staszica wynika, że rocznie polskie gorzelnie przerabiają ok. 50 tys. ton ziemniaków i ok. 750 tys. ton zboża. Z 224 mln litrów wódki, która jest produkowana w ciągu roku, na eksport trafia niemal 50 mln litrów. "Trudno nie oczekiwać, że 'krocząca akcyza' pozostanie bez wpływu na polskie rolnictwo" - czytamy w stanowisku IS.

  Wzrost podatków każdorazowo niesie ze sobą kolejne zagrożenia, związane z rozrostem szarej strefy i nielegalnego obrotu dóbr z pominięciem fiskusa. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku rosnących danin na używki - im droższa wódka, tym większa "szara strefa", zarówno w postaci przemytu ze Wschodu, jak i nielegalnej produkcji w Polsce, wskazali też eksperci.

  Instytut Staszica od lat postuluje nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

  "Polska powinna zmienić archaiczne podejście do polityki alkoholowej, zmniejszając sukcesywnie preferencje dla określonych rodzajów napojów alkoholowych. Narzędziem takiej zmiany powinna być między innymi polityka podatkowa. Niestety, dokonując tak głębokiej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, rząd zaprzepaścił szansę na zapoczątkowanie dobrego trendu" - ostrzegają eksperci Instytutu.

  W środę, 24 listopada, nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw odbyła się dyskusja w Senacie. Głosowanie w Senacie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia - ostatni dzień obrad wyznaczono na piątek (26 listopada). Po tym ustawa trafi ponownie do Sejmu, najbliższe posiedzenie zaplanowano na 1-2 grudnia.

  (ISBnews)

   

 • 25.11, 09:36Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 

  Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

  "Dyrektywa 2019/633 wprowadza wspólne na terytorium Unii Europejskiej minimalne ramy w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Implementacja dyrektywy 2019/633 została wykonana poprzez uchwalenie nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa w porównaniu do dotychczasowej regulacji wprowadza zmiany polegające w szczególności na:

  - rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych;

  -  zmianie definicji nabywcy;

  -  zdefiniowaniu praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej nabywcy względem zbywcy produktów rolnych i spożywczych (praktyki zostały podzielone na bezwzględnie zakazane oraz dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą);

  -  wprowadzeniu procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej;

  -  określeniu, na czym polega znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę względem dostawcy i odwrotnie.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 23.11, 14:56Rząd przyjął projekt noweli o podatku akcyzowym dot. małych producentów alkoholi 

  Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zakładający dostosowanie do przepisów unijnych i wprowadzenie preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

  "Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych" - czytamy w komunikacie.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  Wprowadzone zostaną preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na:

  - obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy,  

  - dodaniu definicji małego, niezależnego producenta,

  - wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

  Na zmianach najbardziej skorzystają rolnicy i sadownicy (podmioty spełniające definicję małych producentów). O wprowadzenie takiego rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i cydrownicy. Dzięki nowym przepisom rząd będzie wspierać mały biznes i produkty "made in Poland", podano także.

  Ponadto wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

  Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej. Po zmianach, przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi UE będzie się odbywało w Systemie EMCS, na podstawie elektronicznego dokumentu.

  Uelastyczniona zostanie sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych. Dzięki temu, również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

  Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie  przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. ma to zapewnić czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

  (ISBnews)

 • 22.11, 10:36Projekt przekazania 400 mln zł na płatności uzupełniające trafił do konsultacji 

  Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, dotyczący przekazania 400 mln zł na płatności uzupełniające dla rolników w latach 2022-2023 trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) . Potrwają one do 30 listopada.

  "Na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł. Przyjęto założenie, że 50-proc. wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń płatności zostanie wypłaconych do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń – czerwiec 2023 r." - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).  

  Uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych) oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, zostaną określone w rozporządzeniu, podobnie jak  stawka płatności określona zostanie w rozporządzeniu. W OSR założono, że z płatności będzie mogło skorzystać 1,1 mln rolników.

  Wniosek o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej procedowany będzie w systemie IACSPlus. Wdrażanie uzupełniającej płatności podstawowej, zarówno w zakresie dostosowania systemu informatycznego, jak i kontroli na miejscu, nie będzie się wiązać ze zwiększeniem budżetu ARiMR w stosunku do obecnego stanu prawnego, podano także.

  (ISBnews)

 • 18.11, 06:44Sejm znowelizował ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP 

  Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, doprecyzowując zasady przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) akcji lub udziałów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.  Nowelizację poparło 266 posłów, przeciw było 53, a 118 wstrzymało się od głosu.

  Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

  Jak podkreślano w uzasadnieniu, potrzeba nowelizacji wynikała z niejasności czy dotychczasowy przepis ustawy może naleźć zastosowanie do udziałów i akcji, z których prawa wchodzą do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i są wykonywane przez Krajowy Ośrodek, czy dotyczy on tylko udziałów i akcji, z których prawa wykonywane są przez Krajowy Ośrodek jako państwową osobę prawną, a nie reprezentanta Skarbu Państwa.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 21:31Sejm za nowelą dot. ułatwień w handlu w soboty i niedziele dla rolników 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników, regulującą handlowanie towarami rolnymi i spożywczymi na targowiskach wyznaczanych przez gminy.

  Ustawę poparło 436 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Celem ustawy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Gmina miałaby na ten czas udostępniać miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty.

  Sprzedaży w tej formie podlegałyby produkty rolne i spożywcze (produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze).

  Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w sobotę i niedzielę byłoby wyznaczane przez radę gminy w uchwale. Zgodnie z przepisami, wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż są targowiskami, a sprawy targowisk i hal targowych stanowią zadania własne gminy.

  Jednocześnie ustawa zakłada zwolnienie z opłaty targowej rolników i ich domowników, którzy prowadzą handel w sobotę i niedzielę w miejscach wyznaczonych do tego celu przez radę gminy. Zwolnieniem z opłaty targowiskowej objęci byliby wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy mogliby prowadzić handel na zasadach określonych w ustawie.

  Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 29.10, 16:12Senat wprowadził poprawki do noweli o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której celem jest uproszczenie podejmowania działalności nierolniczej na gruntach rolnych bez konieczności ich przekształcenia. Mają one głównie charakter doprecyzowujący.

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, jest uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Nowela określa zasady zwolnienia z przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

  Zgodnie z nowelizacją, wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, nie więcej niż 0,05 ha. Według przepisów aby uzyskać takie zwolnienie właściciel gruntów musiałby zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa. Fakt ten musiałby zostać zgłoszony do urzędu powiatowego, a brak takiego zgłoszenia skutkowałby sankcją karną.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:10Senat zmienił vacatio legis do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził kilka poprawek do ustawy dotyczącą przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym, w tym tę określającą termin wejścia w życie na 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Poprawki mają głównie charakter doprecyzowujący.

  Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

  Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców  i nabywców. W stosunku do obowiązujących przepisów wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym zakresie.

  Wprowadza także zmianę definicji nabywcy. W nowej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

  Zgodnie z ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

  Ustawa definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. Znalazł się w niej także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

  Wejście w życie regulacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 29.10, 16:00Senat chce zwiększenia limitu paliwa rolniczego zwolnionego z akcyzy 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakładającą wzrost limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy do 130 litrów za 1 ha i do 60 litrów do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

  Jednocześnie zmieniono zapis dotyczący wysokości środków na zwiększenie limitu - do 480 mln zł ze 160,6 mln zł.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja zakładała zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli była, od którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  (ISBnews)

   

 • 28.10, 14:09Kowalczyk: Chcemy, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku 

  Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Polski rząd chce, by Narodowy Holding Spożywczy powstał w ciągu pół roku, poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Holding ma być budowany w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową.

  "Rozmawiałem na ten temat z wicepremierem Jackiem Sasinem. Chcemy, żeby ten holding powstał w pół roku" - powiedział Kowalczyk, cytowany w komunikacie.  

  "Narodowy Holding Spożywczy budowany będzie wokół Krajowej Spółki Cukrowej" - dodał.

  Proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową S.A. zakłada nowelizacja ustawy o przekształcenia własnościowych w cukrownictwie, która ukazała się w Dzienniku Ustaw pod koniec czerwca br. i weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy mają umożliwić Skarbowi Państwa dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i budowę Polskiej Grupy Spożywczej.

  Działanie to należy do projektów strategicznych określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Zgodnie z nowelą podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu = wpływającymi na działalność spółki - będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

  Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. Obecnie jest największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie.

  (ISBnews)

   

 • 20.10, 10:00Raczkowski z IE SAN: Szara strefa nie wzrośnie po podwyżce akcyzy na papierosy 

  Warszawa, 20.10.2021 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Szara strefa rynku papierosów jest w Polsce rekordowo niska, przy czym ubiegłoroczna - pierwsza od lat - podwyżka akcyzy na papierosy nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Dlatego obecnie czas na wyższą minimalną stawkę akcyzy od papierosów, ocenia dyrektor Instytutu Ekonomii w Społecznej Akademii Nauk (IE SAN) prof. Konrad Raczkowski, były wiceminister finansów.

  "Przy każdej dyskusji o podwyżce akcyzy na papierosy koncerny tytoniowe wyciągają argument szarej strefy, jak królika z kapelusza. Tymczasem ubiegłoroczna, pierwsza zresztą od lat podwyżka akcyzy na papierosy, nie spowodowała wzrostu przemytu papierosów do Polski. Przeciwnie, w zeszłym i bieżącym roku widzimy trend spadkowy, który lepiej obrazuje też efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej. Szara strefa na papierosy jest u nas rekordowo niska. W międzyczasie legalna sprzedaż papierosów w kraju kwitnie, a ich przystępność cenowa rośnie. Rosną więc słupki sprzedaży papierosów i to jest chyba właściwy moment, żeby zreformować i podnieść stawki akcyzy na papierosy. Ministerstwo też uznało, że to najwyższa pora, proponując 5% podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy: z obecnych 100% do 105%. To jednak korekta o niepełny wskaźnik inflacji. Gdyby stawkę minimalną podnieść do 110%, przyniosłoby to dodatkowo 1,1 mld zł do budżetu. Uszczupliłoby to zysk międzynarodowych koncernów, ale byłoby właściwym ruchem w kontekście finansowania założeń Polskiego Ładu" - powiedział Raczkowski w rozmowie z ISBzdrowie.

  Jak podał Instytut Doradztwa i Badań Rynku Almares, badający to zjawisko na zlecenie wszystkich czterech międzynarodowych koncernów działających w Polsce, szara strefa handlu papierosami w Polsce jest najniższa w historii badań prowadzonych w Polsce. W II kw. 2021 r. jej udział wynosił 5,5% krajowego rynku tytoniowego - oznacza to spadek z 18,3% w 2015 r.

  Zmniejszenie szarej strefy o 1 pkt proc. to około 250 mln zł wpływów dla budżetu więcej, podkreślił były wiceminister finansów.

  Jak podkreśla, kluczowe dla poprawy sytuacji w ostatnim czasie było uszczelnienie granicy z Białorusią i Ukrainą. Przez ostatnie lata to właśnie z tych dwóch państwa pochodziła większość przemycanych do Polski papierosów. Papierosy z Białorusi stanowiły nawet 2 pkt proc. szarej strefy, a papierosy z Ukrainy - 0,6 pkt proc. Dzięki uszczelnieniu granic i skoordynowanym działaniom służb przemyt z tych kierunków udało się bardzo mocno ograniczyć. Granica z Białorusią, w związku z kryzysem migracyjnym, jest szczególnie chroniona i należy spodziewać się dalszych spadków przemytu z tego kierunku, wskazał Raczkowski.

  Rekordowo niski jest także rynkowy udział tzw. "podróbek", czyli nielegalnie produkowanych na terenie kraju, podrabianych wyrobów tytoniowych. W II kwartale br. stanowiły zaledwie 1% rynku, podał Instytut Almares.

  (ISBnews/ ISBzdrowie)

   

 • 11.10, 15:54Naczelna Rada Lekarska opowiada się za wyższą akcyzą na papierosy 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Samorząd lekarski ponownie zabiera głos w sprawie projektu zmiany stawek na wyroby tytoniowe, podkreślając, że wyższe stawki powinny dotyczyć przede wszystkim papierosów, które są najbardziej szkodliwym z wyrobów z nikotyną. To one również - jak przypominają lekarze - są odpowiedzialne za epidemię palenia na świecie. W liście otwartym do ministra zdrowia, ministrów finansów, funduszy i polityki regionalnej lekarze apelują o ograniczenie palenia wśród młodzieży.

  "Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80. tysięcy ludzi w Polsce, tyle samo osób straciło dotychczas życie z powodu pandemii SARS-CoV-2" - napisała Naczelna Rada Lekarska (NRL) w liście.

  Naczelna Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie sygnałami płynącymi z Forum Akcyzowego, które w tym tygodniu ma przedstawić swoje propozycje dotyczące zmian stawek.

  "Samorząd lekarski obawia się, że agresywne działania koncernów tytoniowych mogą doprowadzić do pozostawienia akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie. Należy przypomnieć, że ostatnia istotna podwyżka tego podatku o 40% miała miejsce w 2009 roku i pozwoliła zasilić budżet państwa kwotą rzędu 2,6 mld zł" - czytamy dalej.

  Prezydium Rady przypomina, że próby walki z paleniem trwają od lat, a mimo to skala zjawiska nie maleje. Lekarze przywołują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że tanie papierosy mają największy wpływ na liczbę palących wśród nieletnich, bo ponad połowa młodych (52,4%) zaczyna przygodę z nałogiem od papierosa.

  Podobne do najnowszego apelu NRL głosy pojawiały się w czasie ostatniego, wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Zdrowia i Finansów Publicznych.

  Poseł Tomasz Latos (PiS) podkreślał, że spośród wyrobów tytoniowych najbardziej szkodliwe są wyroby tradycyjne. "Należałoby zrobić wszystko, aby maksymalnie ograniczyć ich spożycie" - powiedział Latos podczas posiedzenia dotyczącym wpływu stawek akcyzowych na dochody budżetu i zdrowie Polaków. Szef sejmowej Komisji Zdrowia podkreślał też, że w kontekście wyrobów tytoniowych należy różnicować to, co jest najbardziej szkodliwe od tego, co szkodzi mniej.

  Podobnego zdania byli również obecni na Komisji przedstawiciele polskiego środowiska lekarskiego. W ich ocenie, przebadane produkty alternatywne mogą zmniejszać szkody zdrowotne spowodowane dalszym paleniem papierosów. Akcyza, jako podatek realizujący również funkcję zdrowotną, powinna według nich uwzględniać fakt mniejszej szkodliwości alternatyw w porównaniu z papierosami.

  W piątek, 8 października, Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy akcyzowej, który między innymi przewiduje radykalną podwyżkę stawki akcyzy na podgrzewany tytoń i kosmetyczną zmianę stawki na papierosy tradycyjne. Według oceny skutków regulacji (OSR) przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, akcyza na tytoń do podgrzewania wzrośnie od przyszłego roku o 1 zł, a na papierosy o 0,3 zł. Jednocześnie resort przyznaje, że pensje Polaków wzrosły w ostatnich latach o ponad 30%, pozwalając w ciągu ostatnich 4 lat kupić prawie 60 paczek najtańszych papierosów więcej. Konsultacje w sprawie nowelizacji trwają do piątku. W czwartek ma zakończyć się Forum Akcyzowe dla branży tytoniowej.

  (ISBnews)