ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.06, 12:06Rząd przyjął projekt 'Mieszkanie na Start' o dopłatach do czynszu 

  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Tzw. "Mieszkanie na Start" jest częścią programu "Mieszkanie+". 

  "Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania. 'Mieszkanie na Start' w ramach programu 'Mieszkanie+' tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce szansę na powstanie większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. 

  Wysokość dopłat będzie zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie. Będzie też większa dla większych gospodarstw domowych, przypomina resort.

  "Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny nieposiadające innego mieszkania, jeśli ich dochód nie będzie przekraczał określonego przez ustawę poziomu (uzależnionego od liczby osób w gospodarstwie domowym). Co roku dochód otrzymujących dopłaty będzie weryfikowany. Jeśli przekroczą kryteria dochodowe prawo do dopłat będzie wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat, z zastrzeżeniem, że w sumie okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat" - czytamy w komunikacie. 

  Jednym z najważniejszych problemów polityki mieszkaniowej w Polsce jest brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Według analiz, w takiej sytuacji jest ok. 40% społeczeństwa, w tym głównie osoby młode rozpoczynające karierę zawodową. Problemem w ich sytuacji jest nie tylko niska wysokość dochodów (niższa niż w innych grupach wiekowych), ale również forma zatrudnienia (umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), wskazał też resort. 

  Wsparcie w formie dopłat będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie. Takie rozwiązanie ma wykreować nowe inwestycje mieszkaniowe na wynajem, które wypełniłyby lukę rynkową.

  Zaproponowane rozwiązania kierowane są do:

  - najemców - co zwiększy ich możliwości finansowe i umożliwi płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie, którego wynajem zapewnia stabilność życiową; dopłaty do czynszów mogą przyczynić się do stworzenia możliwości wynajęcia samodzielnego mieszkania lub do zwiększenia standardu (np. powierzchniowego) mieszkania i lepszego przystosowania go do potrzeb rodziny;

  - samorządów gminnych - zwiększając zakres dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej; samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych;

  - inwestorów - co umożliwi im rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych; dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.

  Efektem proponowanych rozwiązań będzie stworzenie sektora mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzające budynkami z mieszkaniami na wynajem, podsumował resort.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat (gmina-GBK) oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu, które zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, co pozwoli na sprawniejsze wdrożenie systemu dopłat.

  (ISBnews)

   

 • 12.06, 10:25MF: Konferencja uzgodnieniowa nt. projektu ustawy o FINN odbędzie się 18 VI 

  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Konferencja uzgodnieniowa na temat projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) - tzw. polskich REIT-ach - odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), podało Ministerstwo Finansów.

  "Uprzejmie zapraszam przedstawicieli zainteresowanych instytucji na konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (UD 370), która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii" - napisał resort finansów w zaproszeniu.

  Zaproszenie zostało skierowane do 14 instytucji.

  W ub. tygodniu "Rzeczpospolita" podała, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną wersją projektu ustawy o FINN po tym, jak obecny projekt nie spotkał się z przychylnym przyjęciem w trakcie konsultacji publicznych, które się właśnie zakończyły.

  Resort chce, aby FINN mogły być spółki akcyjne inwestujące tylko w nieruchomości mieszkaniowe. Zachętą mają być preferencje w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych.

  (ISBnews)

 • 29.05, 14:34Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne 

  Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. 

  "Zaproponowano m.in.:
  - Zlikwidowanie obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Po zmianach zostaną skrócone postępowania oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.
  - Umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.
  - Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.
  - Do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalane opłaty za usługi wodne. Znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ewentualną ingerencję Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady oraz zmniejszy obciążenia, które wiązałyby się m.in. z kontrolą gospodarowania wodami na terenie zakładów. Nowe przepisy zapewnią również przejrzystość działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.
  - Opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w sprawie informacji o wysokości opłaty.
  - Doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego.
  - Doprecyzowanie możliwości rozporządzania przez Wody Polskie gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich częściami. W projekcie zapisano, że urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa.
  - Podmiot ponoszący opłaty za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych ma przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej.
  - Likwidacja obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego do lokalizowania tymczasowych (do 180 dni) obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
  - Wyłączenie urzędów morskich z obowiązku ponoszenia opłat za wydobywanie urobku w kontekście ochrony brzegu morskiego oraz utrzymania/pogłębiania toru wodnego" - czytamy w komunikacie.

  Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.05, 15:20Rząd przedstawi program budowy 22 mostów w Polsce 

  Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Rząd przewiduje budowę 22 mostów, m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu i Narwi, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. 

  "W ciągu najbliższych lat zaproponujemy program budowy 22 mostów na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi, Pilicy, Warcie i w wielu miejscach Polski. Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu. 

  Dziś zaprezentowano plan budowy pierwszych 20 mostów, w 9 regionach, na 8 rzekach. 

  Dodał, że przez ostanie 25 lat rozwój kraju w dużym stopniu był niezrównoważony, ponieważ duże aglomeracje rozwijały się szybciej.

  "Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne" – dodał Morawiecki. 

  Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dodał, że program będzie realizowany do 2025 r. 

  Jaki informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, celem zaprezentowanego programu budowy mostów jest usprawnienie komunikacji w regionach i przyczynienie się do ich rozwoju gospodarczego oraz turystycznego. 

  "Polska to piękny kraj, poprzecinany rzekami. Chcemy, aby komunikacja pomiędzy poszczególnymi gminami, zwłaszcza tymi po przeciwległych stronach rzek, była łatwiejsza" - powiedział szef rządu.

  Premier podkreślił również, że Polska ma "znakomitych inżynierów specjalizujących się w sztuce budowy mostów".

  Dodał, że dla rządu będzie to kluczowy program, który będzie finansowany z funduszu budowy dróg lokalnych.

  (ISBnews)

   

 • 07.05, 16:54BOŚ Bank uczestniczy w pracach dot. powołania spółki Polskie Domy Drewniane 

  Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) uczestniczy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w pracach mających na celu utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), podał bank.

  "Zarząd Banku Ochrony Środowiska realizując statutowe zadania wspierania finansowego przedsięwzięć proekologicznych i energooszczędnych, uczestniczy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w pracach mających na celu utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), której przedmiotem działania będzie energooszczędne budownictwo drewniane (domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych) przeznaczone na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach" - czytamy w komunikacie. 

  Jak poddaje BOŚ Bank, spółka PDD będzie operatorem mieszkaniowym działającym w ramach Programu Mieszkanie Plus, realizowanego jako element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 i inwestorem rozwijającym drewniane budownictwo mieszkaniowe.

  "Na 300 ha państwowych gruntów planowane jest wybudowanie w okresie sześciu lat do 42 tysięcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz do 1,5 tysiąca mieszkań w zabudowie jednorodzinnej" - czytamy także. 

  Według banku, szczegółowe warunki organizacji i funkcjonowania spółki PDD określi jej statut.

  Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego ma on wejść w życie 1 lipca 2018 r.

  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. 

  (ISBnews)

 • 23.04, 15:43Rząd przyjmie ustawę ws. wsparcia dla budownictwa drewnianego w III kw. 2018 r. 

  Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w III kw. br. projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Proponowanym narzędziem interwencji jest powołanie nowej osoby prawnej, która będzie miała na celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, w tym m.in. budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą" - podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Środowiska (MŚ). 

  W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu - spółki akcyjnej - działającej pod firmą "Polskie Domy Drewniane" (zwanej dalej "PDD S.A.") i pełniącej rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska SA.

  "Utworzona spółka będzie inwestorem realizującym inwestycje, mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Konstrukcja spółki pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu [Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe] i sfinansowania wybudowania nieruchomości [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna]" - czytamy także.

  "Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych proponuje się oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych. Możliwość władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego (jeden podmiot zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa)" - czytamy również. 

  Według resortu, w Polsce od lat obserwowana jest zbyt mała dostępność mieszkań. Funkcjonujący w Polsce deficyt mieszkań sprawia, że parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych odstają od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

  "Dodatkowo w Polsce obserwowana jest zbyt mała podaż mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 000 osób powinna dorównać aktualnej średniej Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób - wg Eurostat w 2011 r. było to w Polsce 350,4 mieszkań/1 000 mieszkańców). Aby zrealizować zakładany cel, należy do 2030 wybudować (zarówno na zasadach rynkowych, jak i z pomocą państwa) ok. 2,5 mln mieszkań" - podaje resort.

  Jednocześnie parki narodowe są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w ich granicach.

  Niemniej jednak nieruchomości położone w parku narodowym stanowiące współwłasność Skarbu Państwa są zarządzane przez właściwych miejscowo starostów. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy - Kodeks cywilny uniemożliwiają ustanowienie użytkowania wieczystego na część udziału we współwłasności. W tej sytuacji parki narodowe nie mogą realizować zadań wskazanych w ustawie o ochronie przyrody, bowiem nie mają prawa władania gruntem" - uważa MŚ.

  Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu jest minister środowiska Henryk Kowalczyk, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. 2018 r.

  (ISBnews)

 • 23.04, 11:47Kwieciński: Ustawa o dostępności inwestycji dla niepełnosprawnych gotowa do VII 

  Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIIR) chce, aby jeszcze przed wakacjami była gotowa tzw. ustawa dostępności, która wprowadzi zasadę, według której każda inwestycja infrastrukturalna będzie musiała uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Ustawa ta ma wejść w życie od początku 2019 roku, zapowiedział minister Jerzy Kwieciński.

  "Od dwóch tygodni obowiązuje zasada, że wszystkie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych muszą uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby to się stało elementem prawa i dlatego przygotowujemy ustawę, którą nazywamy roboczo ustawą o dostępności" - powiedział Kwieciński dziennikarzom.

  "Chcemy, aby była gotowa przed wakacjami, tak, żeby można ją było procedować w drugiej połowie roku. Zależy nam, aby obowiązywała od początku przyszłego roku. Będzie dotyczyć wszystkich nowych inwestycji w szczególności o charakterze publicznym" - dodał minister.

  Dziś doszło do podpisania deklaracji partnerstwa na rzecz dostępności celem przygotowania i wdrożenia programu Dostępność+, który ma pomóc usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

  "Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad tym programem. […] Ten program za kilka lat przy udziale ogromnych środków, już teraz mamy zarezerwowane na ten cel 23 mld zł ma poprawić dostępność. Dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy ten program" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej program Dostępność+.

  Wartość inwestycji służących do realizacji programu Dostępność+ oszacowano na ok. 23 mld zł w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

  Zakłada się, że środki doprowadzą do poprawienia dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

  Według Kwiecińskiego, obecne środki w programie Dostępność+ zaplanowane na 23 mld zł, obejmują także ok. 3 mld zł nowych środków.

  "Te 23 mld zł są to oczywiście środki pochodzące m.in. z różnych funduszy, ale w tym 3 mld zł są to nowe środki, które zostaną wydatkowane w okresie obowiązywania całego programu" - wskazał minister.

  Według niego, w pierwszej kolejności zostało już wytypowanych około 1 000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których zostaną zniesione bariery architektoniczne i komunikacyjne.

  Zakłada się, że program Dostępność+ zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w pierwszej połowie roku w formie uchwały.

  (ISBnews)

   

 • 12.04, 10:31Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą tworzenie gminnych zasóbów mieszkaniowych 

  Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy wprowadzającą pakiet zmian ułatwiających tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego, podała Kancelaria Prezydenta. Nowela ma celu poprawę dostępności mieszkań poprzez wprowadzenie zmian w zasadach realizacji programu wsparcia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego czynszowego.

  "Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem" - czytamy w komunikacie.

  Gminy będą mogły wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu socjalnego, czyli  umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie, podano także.

  "Do tej pory w tym segmencie udało się zrealizować ok. 6 tys. mieszkań, a kolejnych 7,5 tys. znajduje się w trakcie realizacji. Przyjęta z inicjatywy rządu ustawa o wsparciu dla samorządów realizujących inwestycje mieszkaniowe umożliwi przeznaczenie do 2025 r. na ten cel kwoty 6,2 mld zł, co pozwoli na zbudowanie 177 tys. nowych mieszkań komunalnych" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, cytowany w osobnym komunikacie.

  Zgodnie z ustawą, możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny, podano także.

  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 15, w zakresie art. 12 ust. 2, oraz pkt 16 i 19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  "Przepisy te dotyczą terminu przekazywania środków z budżetu państwa do funduszu dopłat oraz sprawozdań składanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiednim ministrom z wysokości przekazanych środków finansowych na realizację wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia w związku z rozpatrywanymi przez bank wnioskami, a także określenia standardów odnoszących się do przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Zmiany dotyczące ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy" - podał także resort.

  (ISBnews)

 • 03.04, 13:29FINN, czyli polskie REIT-y, będą miały 8,5-proc. stawkę CIT 

  Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN, w innych systemach prawnych znane jako spółki typu REIT) zakłada, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że będzie dotyczyła wyłącznie rynku nieruchomości mieszkalnych, wynika z informacji zawartych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Podano też, że wprowadzona będzie preferencyjna 8,5-proc. stawka podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości. 

  "Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku. Polski rynek najmu nieruchomości mieszkalnych ma charakter rozproszony, z niewielkim udziałem podmiotów gospodarczych. Na taki kształt rynku może mieć wpływ fakt, że w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym, znane w obcych systemach prawnych jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust)" - czytamy w komunikacie.

  Istota rozwiązań ujętych w projekcie obejmuje:

  - wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN), będącej spółką akcyjną, której głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych,

  - zapewnienie FINN preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT), jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) FINN. 

  - korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest preferencyjna 8,5% stawka podatku CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych

  - z kolei spółki zależne od FINN będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz FINN 

  - ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu FINN. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT. 

  "Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, jak również pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi. Pojawienie się w obrocie na rynku regulowanym akcji spółek będących firmami inwestującymi w najem nieruchomości - instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce. Projektowane rozwiązania wyrównają również szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich z powodzeniem funkcjonują zbliżone rozwiązania do uregulowań zaproponowanych w projektowanej ustawie" - czytamy także w informacji.

  We wrześniu ub.r. Marcin Obroniecki z Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów (MF) poinformował, że spółki rynku wynajmu nieruchomości (SRWN), polskie odpowiedniki struktur typu REIT, będą działały wyłącznie w oparciu o nieruchomości mieszkaniowe.

  REIT (ang. Real Estate Investment Trust) to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami. Takie podmioty korzystają z preferencji podatkowych. Ich celem jest umożliwienie inwestorom - przede wszystkim indywidualnym - inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w biura, nieruchomości handlowe, magazyny, a w niektórych przypadkach także mieszkania na wynajem. Zwykle wypłacają coroczną dywidendę dla inwestorów w wysokości 80-85% łącznego zysku.

  (ISBnews)

   

 • 27.03, 15:12Rząd przyjął projekt ustawy dot. geoportalu infrastruktury info. przestrzennej 

  Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Według nowych przepisów, Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych.

  "Przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny, bo – ze względu na uwarunkowania techniczne i technologiczne – zagadnienia te pozostawały w gestii Głównego Geodety Kraju. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Główny Geodeta Kraju ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji" - czytamy w komunikacie.

  Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Geoportal jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych, podano w materiale.

  "Jednocześnie po zmianach, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej. Wiążą się one bowiem z procesem inwestycyjnym oraz mają charakter interdyscyplinarny i ponadsektorowy, a tym samym wpisują się w obszar jego działania" - czytamy dalej.

  Minister będzie także koordynował działania organów administracji w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz nadzorował prace Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Ma również wykonywać zadania strategiczne związane z koordynacją infrastruktury informacji przestrzennej przy pomocy Głównego Geodety Kraju (on z kolei ma odpowiadać za wykonywanie działań operacyjnych).

  "Infrastruktura informacji przestrzennej dostarcza niezbędnych geoinformacji wykorzystywanych przez podmioty publiczne i niepubliczne planujące oraz realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Pozwala także na integrację, harmonizację oraz udostępnianie geoinformacji z różnych źródeł" - wyjaśniono w materiale.

  "Wprowadzone zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie – Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wszystkich instrumentów (m.in. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny" - wskazało też CIR.

  Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

   

 • 19.03, 17:04Portico: Nowe prawo wodne powoduje wstrzymywanie inwestycji w nieruchomościach 

  Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Nowe Prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br. i wprowadziło zasadę pierwokupu nieruchomości pod tzw. śródlądowymi wodami stojącymi na rzecz Skarbu Państwa. Sprawia to, że o zakup atrakcyjnej działki nad jeziorem będzie trudniej niż do tej pory. Już obecnie wielu inwestorów, nie tylko indywidualnych, wstrzymuje się z inwestycją w tego typu nieruchomość, oczekując na wyklarowanie się przepisów, uważa wiceprezes Portico Project Management Steven Davis.

  "Dziś nie wiadomo jeszcze do końca, w jaki sposób egzekwowane będzie nowe prawo. Sprawia to, że wielu inwestorów, nie tylko indywidualnych, wstrzymuje się z inwestycją w tego typu nieruchomość, aż jasna stanie się wykładnia nowych przepisów" - powiedział Davis, cytowany w komunikacie.

  Obowiązujące od 1 stycznia przepisy przewidują, że gdy sprzedaż nieruchomości przeprowadzona będzie z naruszeniem prawa pierwokupu, nie będzie ona ważna. Wielu inwestorów boi się podjęcia takiego ryzyka i decyduje się na odłożenie zakupu.

  "Wpływ obecnej sytuacji na rynek zależy od tego, jak szybko jasna stanie się praktyka funkcjonowania nowych przepisów. Jeśli utrzymywać się będzie ona długo, za jakiś czas może okazać się, że zakup domu czy mieszkania nad jeziorem nie będzie łatwą sprawą" - przewiduje Davis.

  Podkreślił, że rzeczywiście popyt na tego typu nieruchomości już teraz jest wysoki. "W realizowanym przez nas nad Jeziorem Zegrzyńskim apartamentowcu, jeszcze przed wbiciem w ziemię pierwszej łopaty, nabywców znalazło 30% lokali" - wskazał.

  Według niego, jeśli nowe prawo ograniczy na pewien czas podaż nowych obiektów, staną się one produktem trudnodostępnym.

  Nowe regulacje sprawiają, że indywidualnemu inwestorowi, przynajmniej na początku, jeszcze trudniej będzie samodzielnie poradzić sobie z formalnościami, jeśli będzie chciał zbudować dom nad jeziorem. Skorzystają na tym firmy wyspecjalizowane w realizacji takich obiektów oraz ci, którzy już teraz mają tego typu nieruchomości lub są w trakcie ich realizacji.

  "Ich cena pójdzie mocno w górę. W długiej perspektywie najlepiej byłoby jednak, gdyby obecna, niepewna sytuacja prawna szybko się wyjaśniła. Tylko wtedy ten rynek będzie mógł rozwijać się w sposób harmonijny" - podsumował Davis.

  Po wejściu w życie ustawy Ministerstwo Środowiska opublikowało w styczniu stanowisko w sprawie nowych przepisów - "w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów nowej ustawy Prawo wodne związanych z prawem pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi".

  Zgodnie z art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

  "Z uwagi na usytuowanie prawa pierwokupu w ust. 13 art. 217, który dotyczy zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz zgodnie z zasadami wyrażonymi w §55 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283), należy stwierdzić, iż prawo pierwokupu znajduje zastosowanie jedynie przy sprzedaży gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi nabytych od Skarbu Państwa po dniu wejścia w życie ustawy, w trybie wskazanym w art. 217. Prawa pierwokupu nie stosuje się w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi" - czytamy w stanowisku resortu.

  (ISBnews)

   

 • 15.03, 16:30Ustawa o ułatwieniach przy inwestycjach mieszkaniowych skierowana do uzgodnień 

  Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Nowe regulacje oznaczają ok. 34 mld zł wydatków budżetowych w ciągu 10 lat. 

  "Projekt jest narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Należy mieć bowiem na uwadze, iż przez wiele lat podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa był statystyczny niedobór mieszkań, rozumiany jako różnica między liczbą mieszkań ogółem i liczbą gospodarstw domowych, oraz statystyczny deficyt mieszkaniowy, rozumiany jako różnica pomiędzy liczbą zamieszkanych mieszkań i liczbą gospodarstw domowych; według szacunków, na koniec 2015 r. statystyczny deficyt mieszkaniowy wynosił ok. 468 tys." - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Dla eliminacji tego deficytu zasadniczą kwestią jest konieczność redukcji barier prawnych, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa, w tym w szczególności dostępność mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach, co możliwe jest tylko poprzez usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także wzmocnienie organów administracji w zapewnieniu większej skuteczności procesu wydawania decyzji administracyjnych, czytamy dalej. 

  "Zakłada się, że potencjalnie głównymi mieszkańcami tworzonego nowego zasobu mieszkaniowego będą osoby z różnych grup wiekowych i rodziny pełne. Projekt określa zatem standardy, jakim muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe realizowane w zaproponowanym trybie, aby zapewnić dostosowanie tego zasobu do potrzeb użytkowników.
  Standardy te zabezpieczają:
  1) dostęp inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej adekwatny do potrzeb obsługi komunikacyjnej oraz zapewniający miejsce dla realizacji infrastruktury technicznej;
  2) obsługę inwestycji niezbędną infrastrukturą techniczną;
  3) zabezpieczenia potrzeb bytowych mieszkańców w drodze zapewnienia dostępu inwestycji do placówek do placówek powszechnej edukacji i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3000 m, zgodnie z zapotrzebowaniem obliczonym każdorazowo w odniesieniu do liczby mieszkańców, ustalonej w oparciu o wskaźnik określony w projekcie oraz do podstawowych usług niezbędnych dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) w odległości nie większej niż 1000 m;

  4) dostępności do przystanku publicznego transportu zbiorowego w odległości nie większej niż 1000 m" - czytamy także.

  W ocenach skutków regulacji oszacowano się, że wydatki ogółem z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły 34,32 mld zł w okresie 10 lat. W tym roku wydatki mają wynieść około 1,74 mld zł, w kolejnych latach od 3,16 do 3,27 mld zł rocznie.  

  "W roku 2018 wydatki będą finansowane z bieżących środków budżetu państwa. W kolejnych latach wydatki budżetu będą zaplanowane w cz. 20 (Gospodarka) – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, cz. 18 (Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo) – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz cz. 17 (Administracja publiczna) – Urzędy wojewódzkie" - czytamy także.

  Jak podano w uzasadnieniu, dodatkowe obciążenie budżetu państwa wynika z wprowadzenia ustawą uprawnienia do wydawania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej oraz wydania pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowej dla właściwych miejscowo wojewodów, co z uwagi na znaczną ilość rozstrzygnięć wymaga utworzenia 33 nowych etatów w urzędach wojewódzkich (ilość etatów w poszczególnych urzędach zależy od przewidywanych inwestycji mieszkaniowych).

  "Ponadto biorąc pod uwagę, iż minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa będzie organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz z uwagi na konieczność wdrożenie funkcjonowania przedmiotowej regulacji będzie utworzonych 5 etatów, a w zakresie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych organem wyższego stopnia będzie Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego w GUNB zostaną utworzone 3 etaty. Dodatkowo przewidziano środki na pierwsze wyposażenie stanowisk pracy w kwocie 205 tys. zł" - czytamy także. 

  Planuje się, że proponowane rozwiązania zostaną przyjęte przez Radę Ministrów w II kwartale 2018 r., a następnie po przyjęciu przez Parlament wejdą w życie do końca 2018 r.

  (ISBnews)

 • 08.03, 10:11EY: Stopy zwrotu na rynku nieruch. w Polsce nadal wyższe niż na Zachodzie w br. 

  Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Polska nadal będzie przyciągać inwestorów w 2018 r. dzięki stopom zwrotu wyższym o 2 pkt proc. w porównaniu z dojrzałymi gospodarkami w Europie Zachodniej, wynika z raportu firmy doradczej EY "Poland. The real state of real estate". Na zainteresowanie Polską mogą negatywnie wpłynąć zmiany w obszarze podatkowym oraz zakaz handlu w niedziele, które mogą spowolnić tempo finalizowania transakcji, zwłaszcza w segmencie powierzchni handlowych.

  Jak wynika z raportu EY, na koniec 2017 r. podaż powierzchni biurowej w Warszawie i 6 największych aglomeracjach wyniosła 9,5 mln m2. Mimo dominacji stolicy, w innych miastach bardzo dynamicznie rozwijają się centra usług wspólnych i badawczo-rozwojowe. Powierzchnie biurowe różnią się pod względem jakości, nowoczesności, a co za tym idzie, atrakcyjności i poziomu czynszów. Niektóre starsze biurowce są zastępowane przez znacznie wyższe budynki zarówno pod względem wysokości, jak i standardu. Inne z czasem zmieniają funkcję na mieszkalną lub hotelową.

  "Powierzchnia biurowa stała się bardzo istotnym czynnikiem w walce o talenty. Jest też bardzo istotnym kosztem operacyjnym, dlatego najemcy muszą zwracać uwagę na jej funkcjonalność, atrakcyjność i efektywność kosztową. Nowe budynki są nie tylko 'zielone', ale też tworzą przyjazne środowisko pracy i dodatkowo są wyposażone w nowe rozwiązania technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, które poprawiają kreatywność, efektywność pracowników i bezpieczeństwo" - powiedziała partner, lider Grupy Rynku Nieruchomości EY w regionie CSE Anna Kicińska, cytowana w komunikacie.

  W 2017 r. powierzchnia handlowa zwiększyła się do 13,8 mln m2. W tym czasie do Polski weszło ponad 30 nowych marek. Według ekspertów EY, główną barierą dla międzynarodowych koncernów jest brak dostępnej powierzchni handlowej w najlepszych galeriach, podano również. 

  "Rynek nieruchomości handlowych w wielu polskich miastach jest już dojrzały. Do 2020 r. ma powstać zaledwie kilka dużych projektów w większych aglomeracjach, później inwestycje na mniejszą skalę przeniosą się do małych i średnich miast. Rynek nieruchomości handlowych koncentruje się obecnie na jakości, a nie ilości. Galerie handlowe się modernizują, zwiększają części gastronomiczne i rozrywkowe, żeby dopasować się do zmieniających zachowań klientów. Żeby wyprzedzić konkurencję, galerie wykorzystują duże zbiory danych, internet rzeczy, sztuczną inteligencję i stawiają na wielokanałowość sprzedaży. W dużych aglomeracjach - a zwłaszcza w Warszawie - powstają centra łączące w sobie wiele funkcji - od mieszkaniowej, przez handlową, biurową po rozrywkową" - dodała Kicińska.

  "To, co z pewnością wpłynie na dalszy rozwój tego sektora, to zakaz handlu w niedziele. Może się on przyczynić do spadku obrotów - także w innych branżach związanych z handlem, a co za tym idzie, do zmniejszenia wpływów do budżetu" - stwierdził radca prawny w kancelarii EY Law Piotr Woźniak.

  Bardzo dobre wskaźniki gospodarcze, pozytywne prognozy, a także systematyczna poprawa jakości infrastruktury transportowej od kilku lat przekładają się na dynamiczny rozwój centrów magazynowych w Polsce. Firmy logistyczne oraz e-commerce są najbardziej aktywnymi najemcami. Niskie bezrobocie i problemy ze znalezieniem pracowników w pobliżu dotychczasowych centrów magazynowych sprawiają, że coraz więcej deweloperów szuka nowych, efektywnych kosztowo lokalizacji m.in. w okolicach Bydgoszczy i Torunia, Lublina czy Rzeszowa, podano również. 

  (ISBnews)

 • 08.02, 16:29Norbert Książek pokieruje GINB do czasu powołania nowego Głównego Inspektora NB 

  Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego panu Norbertowi Książkowi, dotychczasowemu zastępcy GINB, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jednocześnie zwolnił z pełnienia obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anitę Oleksiak, dodano.

  "Norbert Książek będzie pełnił tę funkcję do czasu powołania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zostanie on wyłoniony w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, który ogłosił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Termin na składanie ofert mija 2 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

  (ISBnews)

   

 • 30.01, 14:04Rada Mieszkalnictwa odbyła pierwsze posiedzenie 

  Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Rada Mieszkalnictwa, która odpowiada za koordynację działań w celu zwiększenia dostępności mieszkań na rynku, odbyła pierwsze posiedzenie, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Oczekuję, że poprzez wypracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz podległych im i nadzorowanych przez nie jednostek, możliwa będzie szybka realizacja programu Mieszkanie+. Nasz cel jest jasny: zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań dla polskich rodzin. Aby go osiągnąć, musimy ograniczyć skomplikowane procedury, które hamują podaż gruntów pod budowę mieszkań i skierować na rynek dodatkowy kapitał. Istotnym wyzwaniem jest również niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii na rynku mieszkaniowym oraz możliwy brak wystarczającej liczby pracowników budowlanych przy istotnie zwiększonej produkcji mieszkań" - powiedział przewodniczący Rady, premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

  Zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań. Kluczowe cele to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Niezbędna jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących, podano także.

  Obok Prezesa Rady Ministrów w Radzie Mieszkalnictwa zasiedli: Teresa Czerwińska, minister finansów; Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej; oraz Jolanta Rusiniak, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Członkiem Rady i koordynatorem jej pracy jest również Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości.

  Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady Mieszkalnictwa zapewniać będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). W KPRM powstanie również osobny departament, który odpowiadać będzie za realizację polityki mieszkaniowej Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, nadzór nad obszarem budownictwa zostanie powierzony Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo to sprawować będzie również nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości do czasu jego przejęcia przez KPRM, podano także.

  "Forma prawna Krajowego Zasobu Nieruchomości zostanie dostosowana do aktualnych celów programu Mieszkanie+. Trzonem programu pozostaną inwestycje mieszkaniowe realizowane przez BGK Nieruchomości S.A. Spółka ta ma aktualnie w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. mieszkań jest już w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 3 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym" - czytamy także w komunikacie.

  (ISBnews)

 • 24.01, 09:18MIR: Do kompetencji ministra inwestycji i rozwoju dołączyło budownictwo  

  Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Do kompetencji ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego dołączyły budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

  "Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie 19 stycznia br. Trzy dni później, wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw, nowe prawo weszło w życie" - czytamy w komunikacie.

  Formalnie oznacza to, że od 22 stycznia 2018 r. minister inwestycji i rozwoju kieruje dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Drugi to rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i funduszami europejskimi. Ministrowi podlegają też główny geodeta kraju i główny inspektor nadzoru budowlanego, podano również.

  "Budownictwo równa się inwestycje. Inwestycje rozwojowe w większości przypadków związane są z budownictwem. Zatem włączenie całego działu 'budownictwo' do kompetencji ministra inwestycji i rozwoju jest naturalną konsekwencją podjętych przez nas zmian strukturalnych w rządzie" - skomentował Kwieciński, cytowany w komunikacie. 

  Politykę mieszkaniową państwa koordynował będzie prezes Rady Ministrów, który będzie także kontrolował jej realizację. Oznacza to, że premier będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie+, podano także w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 15.01, 11:13Duża Ustawa Reprywatyzacyjna ustala limity wydatków z budżetu i JST 

  Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r. (Duża Ustawa Reprywatyzacyjna) będzie m.in. skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł i ustala także limit wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na lata 2018-2027.

  "Przyjmując określony w ustawie zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z projektowanego prawa rekompensaty, wstępnie przypuszcza się, że wejście w życie proponowanych zmian może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 miliardów zł" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  W projekcie przewidziano rozwiązanie, zakładające, że do czasu całkowitego zaspokojenia praw do rekompensaty na podstawie proponowanych regulacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych w rocznym planie finansowym będzie ustalał, na zasadach określonych w projektowanej ustawie, ogólną kwotę środków pieniężnych, które będą przeznaczone w budżecie państwa na zaspokajanie tych praw z Funduszu Reprywatyzacyjnego, mając na uwadze skalę roszczeń oraz możliwość ich zaspokojenia z uwzględnieniem stanu finansów publicznych, podano także.

  "W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 7 500 000 tys. zł, z tym że w: 2018 r. – 1 000 000 tys. zł; 2019 r. – 1 500 000 tys. zł; 2020 r. – 1 000 000 tys. zł; 2021 r. – 1 000 000 tys. zł; 2022 r. – 500 000 tys. zł; 2023 r. – 500 000 tys. zł; 2024 r. – 500 000 tys. zł; 2025 r. – 500 000 tys. zł; 2026 r. – 500 000 tys. zł; 2027 r. – 500 000 tys. zł" - czytamy w projekcie.

  Z kolei maksymalny limit wydatków w latach 2018-2027 budżetów jednostek samorządu terytorialnego będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 7 500 000 tys. zł, z tym, że w: 2018 r. – 1 000 000 tys. zł; 2019 r. – 1 500 000 tys. zł; 2020 r. – 1 000 000 tys. zł; 2021 r. –1 000 000 tys. zł; 2022 r. – 500 000 tys. zł; 2023 r. – 500 000 tys. zł; 2024 r. – 500 000 tys. zł; 2025 r. – 500 000 tys. zł; 2026 r. – 500 000 tys. zł; 2027 r. – 500 000 tys. zł, podano także. 

  Według projektu, wysokość zadośćuczynienia pieniężnego ma stanowić 20% wartości nieruchomości przejętej, zaś wartość prawa do rekompensaty w postaci obligacji skarbowych ustalana będzie z uwzględnieniem wartości nieruchomości przejętej w wysokości odpowiadającej 25% tej wartości.

  Projekt ustawy określa zasady przyznawania i wykonywania prawa do rekompensaty na rzecz osób fizycznych, których nieruchomości zostały przejęte przez władze komunistyczne od 1944 r. na rzecz państwa lub na rzecz innych osób prawnych prawa publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego (w latach 1944-1950 związków samorządu terytorialnego).

  Projekt nie obejmuje nacjonalizacji gruntów rolnych na podstawie przepisów o reformie rolnej, które nie przewidywały rekompensat. Nie dotyczy to jednak nieruchomości, które zostały przejęte przez władze komunistyczne niezgodnie z prawem.

  Ustawa przewiduje szczególne rozwiązanie umożliwiające wszczynanie w ciągu 10 lat od dnia jej wejścia w życie postępowań sądowych, których celem będzie odwrócenie skutków prawnych orzeczeń wydawanych w związku z obejmowaniem nieruchomości przez osoby, którym nie powinny być one zwrócone.

  "W związku z licznymi nieprawidłowościami w postępowaniach w sprawie nieruchomości warszawskich w Urzędzie m.st. Warszawy, ustawa przewiduje obowiązek przekazania akt postępowań o wydanie decyzji reprywatyzacyjnej toczących się przed tym urzędem albo w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wojewodzie mazowieckiemu" - czytamy także. 

  Według uzasadnienia, przedmiotowa regulacja wpłynie na obszar dotyczący mienia państwowego, gdyż projektowane przepisy wykluczają możliwość zwrotu nieruchomości w naturze, a więc nieruchomości, częstokroć będące własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego nie zmienią właściciela.

  "Dodatkowo, projektowana regulacja zakłada przejście na Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego części nieruchomości opuszczonych, których właścicieli nie ustalono od 27 maja 1990 r., a co za tym idzie – mienie państwowe w tym zakresie zostanie powiększone" - podano dalej. 

  Zgodnie z projektem, na mocy tej ustawy stracą moc: dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 04.01, 13:26Rząd przyjął nowelę ułatwiającą efektywną realizację projektów w formule PPP 

  Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) oraz niektórych innych ustaw, który powinien umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Według CIR, zaproponowane rozwiązania głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce.

  "Uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania dotyczące PPP. Problemy związane z stosowaniem formuły PPP wynikają także m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania" - czytamy w komunikacie.

  Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:
  - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);
  - wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);
  - wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;
  - wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;
  - umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;
  - dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku, podano także.

  "Oczekiwanym efektem planowanych zmian jest zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Dzięki zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP (co jest regułą w sektorze prywatnym), można oczekiwać również podniesienia efektywności wydatkowania środków publicznych" - czytamy także.

  Według CIR, ściślejsza współpraca sektora publicznego z partnerami prywatnymi powinna także podnieść kompetencje kadr sektora publicznego (zwłaszcza w podmiotach wykonujących usługi publiczne), które będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności od sektora prywatnego. W rezultacie, podniesiona będzie efektywność i jakość wykonywania zadań publicznych realizowanych także poza PPP. 

  Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 28.12, 16:32MIB ma projekt rozporządzenia dot. zwiększenia prędkości na kolei do 250 km/h 

  Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Potrzeba zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych umożliwiających prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością do 250 km/h (obecnie 200 km//h).

  "Prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością powyżej 200 km/h przyczyni się bez wątpienia do skrócenia czasów przejazdów, zwiększenia ilości przewożonych pasażerów i towarów oraz uatrakcyjnienia transportu kolejowego jako środka komunikacji dalekobieżnej. Celem projektowanego rozporządzenia jest ponadto zapewnienie spójności prawa krajowego dotyczącego budowli kolejowych z przepisami technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętymi w aktach prawa Unii Europejskiej przy uwzględnieniu systemów zarządzania bezpieczeństwem stosowanych przez zarządców infrastruktury" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

  Według resortu, nowelizacja ma na celu dostosowanie stanu prawnego do aktualnego stanu wiedzy technicznej w budownictwie kolejowym.

  "Wprowadzone zmiany rozporządzenia pozwolą na stosowanie podniesionych standardów technicznych, co skutkować będzie popularyzacją transportu kolejowego oraz możliwością wykorzystania w pełni potencjału taboru i cały czas rozwijanych technologii w dziedzinie kolejnictwa" - czytamy także.

  W ocenie skutków regulacji resort zaznaczył, że wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę inżynierską, a także pojawi się konieczność podniesienia kwalifikacji personelu kolejowego.

  Konsultacje mają potrwać 14 dni, począwszy od 28 grudnia 2017 r. 

  (ISBnews)

   

 • 12.12, 17:16Morawiecki w expose: Polska ma stać się centrum logistycznym Europy 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd będzie dążył do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy. Cele szczegółowe to m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), odbudowa portów morskich, dokończenie dróg ekspresowych i autostrad, a także - w następnej dekadzie - skoncentrowanie się na poprawie komunikacji powiatowej i gminnej.

  Wskazał, że CPK to kluczowy element strategii rozwoju transportu w Polsce. To nie tylko szansa dla sektora lotniczego, ale też szansa dla rozwoju transportu kolejowego. "CPK to będzie nasza Gdynia w sercu Polski, a także w sercu Europy" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  Kolejny cel to odbudowa portów morskich - Trójmiasto, Szczecin, Świnoujście oraz budowa tunelu łączącego Świnoujście z Polską.

  "To wszystko będzie kolejnym bardzo ważnym krokiem na drodze do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy" - stwierdził premier.

  "Brakuje u nas wciąż jeszcze wielu dróg ekspresowych i autostrad, zwłaszcza brakuje Via Carpatia w Polsce Wschodniej, brakuje także szczególnie dróg łączących Północ-Południe, zgodnie z ideą Trójmorza. I my je dokończymy: S3, S7, A1" - powiedział także Morawiecki.

  Podkreślił jednocześnie, że w kolejnej dekadzie musimy skoncentrować się na znaczącej poprawie komunikacji powiatowej i gminnej, na poprawie komunikacji drogowej i kolejowej.

  "Na to będziemy przeznaczać więcej środków, również z budżetu państwa i liczę na bliską współpracę ze wszystkimi samorządami" - podsumował premier.

  (ISBnews)