Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 30.11, 13:23Sejm przyjął ustawę zakładającą stopniowe uwalnianie cen gazu 

  Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.). 

  "Projekt dotyczy przepisów w zakresie określenia poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na kolejne lata (zmniejszenie kosztów realizacji NCW), a także wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów dyrektywy 2009/73/WE w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" – czytamy na stronach Sejmu.

  W projekcie ustawy ustalono NCW, określające minimalny udział biopaliw i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych zużywanych w transporcie, na 7,1% w 2017 r.; 7,5% w 2018 r., 8% w 2019 r. i 8,5% w 2020 r. Na kolejne lata cele określać będzie Rada Ministrów. 

  Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych w pierwszej kolejności dla odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych w punkcie wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. Taryfy dla kolejnych grup odbiorców zostaną zniesione od początku października 2017 r., a taryfy dla gospodarstw domowych - od 1 stycznia 2024 r.

  Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 listopada br.

  (ISBnews)

 • 17.11, 15:39Kowalczyk: Nie ma decyzji dot. istnienia podatku miedziowego po 2017 roku 

  Rzeszów, 17.11.2016 (ISBnews) - Wpływy z podatku miedziowego przewidziane są także w budżecie na przyszły rok, a dyskusje na temat jego dalszego istnienia są nadal prowadzone, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Podatek miedziowy w tym roku jest, na przyszły rok też jest zapisany w budżecie" - powiedział Kowalczyk dziennikarzom w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie.

  Dodał, że nie ma jeszcze decyzji co do istnienia podatku w dalszej perspektywie. "Dyskusje na ten temat trwają" - powiedział.

  Według zapowiedzi z pierwszych miesięcy po powołaniu rządu, podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) miał zostać docelowo zniesiony, wcześniej jednak rząd miał przeprowadzić jego modyfikację.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 13:46ME pracuje nad przepisami ograniczającymi import niesortowanego węgla z Rosji 

  Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii pracuje nad przepisami, które mogą ograniczyć napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski, poinformowała dyrektor Departamentu Górnictwa w resorcie Anna Margis.

  "Jesteśmy w trakcie przygotowywania rozporządzeń do ustawy o monitorowaniu jakości paliw. Niestety, zapisy tej ustawy, a w szczególności artykuł 3a, który mówi o klauzuli wzajemności, blokują nam możliwość zablokowania importu węgla rosyjskiego wprost" - powiedziała Margis podczas posiedzenia zespołu ds. górnictwa.

  Dodała, że skreślenie tego zapisu mogłoby spowodować konflikt z Unią Europejską, ponieważ węgiel spoza Unii wwieziony do dowolnego kraju UE i dalej do Polski jest traktowany jak węgiel z krajów Unii.

  "Próbujemy skorzystać z innego zapisu i rozporządzenia tej ustawy, żeby przynajmniej można było ograniczyć napływ niesortu na teren Polski, czyli zmusić Rosję to tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu" - powiedziała dyrektor.

  Zgodnie z danymi przedstawionymi przez dyrektora katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Henryka Paszczę, Polska zaimportowała 5,2 mln ton węgla kamiennego w okresie lipiec-sierpień 2016 r., w tym 3,2 mln ton węgla rosyjskiego.

  (ISBnews)

 • 19.10, 13:37ME chce zakończyć prace zespołu nad programem dla górnictwa do końca roku 

  Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Powołany przez Ministerstwo Energii zespół chce zakończyć prace nad programem dla górnictwa węgla kamiennego do końca 2016 r., poinformowała dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii Anna Margis.

  "Program powinien zostać opracowany - a przynajmniej wynik zespołu - do końca 2016 r. Następnie zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych, społecznych, następnie przejdzie przez Radę Ministrów, żeby to był program rządowy i żeby co dwa lata był poddawany kontroli rządu" - powiedziała Margis podczas posiedzenia zespołu ds. górnictwa.

  W ramach zespołu ustalony został cel główny programu - tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora węgla górnictwa kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy, innowacjach, który działając w przyjaznym i przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego do zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej, dodała.

  "Wydaje nam się, że w głównym celu zawarliśmy wszystkie tezy, które chcielibyśmy przez cele szczegółowe realizować" - powiedziała dyrektor.

  Częścią programu jest także analiza i diagnoza sektora, w tym m.in. wielkości zasobów.

  "Opracowujemy w tej chwili prognozę zapotrzebowania na węgiel kamienny do roku 2030" - dodała Margis.

  Zespół wypracował 10 celów szczegółowych:

  - odzyskanie i stabilizacja płynności rentowności i efektywności ekonomicznej,

  - kontynuacja działań w kierunku integracji pionowej górnictwa i energetyki,

  - zapewnienie pokrycia krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w szczególności do produkcji energii, ciepła i koksu,

  - zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższy efekt ekonomiczny,

  - rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy,

  - zmniejszenie oddziaływania sektora na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących,

  - innowacje w górnictwie węgla kamiennego, w tym w kierunku tzw. inteligentnej kopalni i poprawy bezpieczeństwa pracy,

  - dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego,

  - zapewnienie warunków do kontynuacji działań zmierzających do eliminacji skutków działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych dotychczas,

  - ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania i prawa pracy (do końca 2017 r.) i jego wprowadzenie (od 2018 r.).

  Wśród szczegółowych działań znalazły się m.in. racjonalizacja kosztów, reorganizacja struktury spółek, ukierunkowanie produkcji na potrzeby rynku, szczegółowe rozwiązania legislacyjne, a także dążenie do zmian w tzw. pakiecie klimatycznym.

  Zespół uważa także za zasadne przeanalizowanie, czy nie należałoby wydłużyć okresu, na który elektrownie zobowiązane są posiadać zapas węgla z obecnych 60 dni.

  (ISBnews)

 • 03.10, 07:32Prezydent podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł 

  Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która przewiduje m.in. podniesienie limitu wydatków budżetowych na lata 2015-2018 przeznaczonych na finansowanie likwidacji kopalni i restrukturyzację zatrudnienia do 7 mld zł z 3 mld zł, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest także (poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 143) podniesienie limitu wydatków budżetowych na lata 2015-2018 przeznaczonych na finansowanie likwidacji kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także na restrukturyzację zatrudnienia oraz pokrycie bieżących strat produkcyjnych określonego w ustawie przedsiębiorstwa górniczego w likwidowanej kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części z 3 mld zł do 7 mld zł" - czytamy w informacji.

  Ustawa określa maksymalne limity wydatków z budżetu państwa na realizację zadań i wykonywanie działań wynikających z ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, a także mechanizmy korygujące w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin jest obowiązany do monitorowania limitu wydatków.

  "Ustawa ma na celu rozszerzenie w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego pojęcia 'przedsiębiorstwo górnicze' przez objęcie nim Kompanii Węglowej S.A. - jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, wykonującej zadania w zakresie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego po zakończeniu jego likwidacji (w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów), co umożliwi temu podmiotowi otrzymywanie dotacji z budżetu państwa na naprawianie szkód górniczych zlikwidowanego zakładu górniczego" - czytamy dalej.

  Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, które mają na celu umożliwienie finansowania z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji.

  "W wyniku wprowadzonych zmian został przedłużony do końca 2020 r. okres dotowania zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia" Sp. z o.o. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, które polegają między innymi na przeniesieniu uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wobec mienia spółek prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych na ministra właściwego do spraw energii, zmianie uległ sam tytuł tej ustawy na: 'ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych'" - napisano także w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 14.09, 10:58Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej 

  Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o Państwowej Służbie Geologicznej (PSG), przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, przewiduje utworzenie utworzenie nowej osoby prawnej wykonującej zadania państwa w dziedzinie geologii, której prezesa powoływać będzie minister środowiska.

  Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.

  "Projekt ma tym samym na celu organizacyjno-strukturalne, zadaniowo-kompetencyjne oraz rzeczowo-finansowe uporządkowanie i wzmocnienie tej sfery państwowej działalności, która polega na badaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu budowy geologicznej, racjonalnym zagospodarowywaniu struktur geologicznych, w tym ochronie tych struktur oraz wypełniającej je materii, bez względu na miejsce ich występowania" – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

  PSG ma wykonywać interes publiczny państwa w dziedzinie geologii, w tym zadania dotyczące zapewnienia bazy surowcowej. Dotychczas część tych zadań była wykonywana przez administrację geologiczną i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG).

  Zaproponowane przepisy przewidują, że organem zarządzającym PSG będzie kadencyjny prezes, powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska. Instrumentem nadzoru ma być ponadto zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw środowiska projektów rocznych planów finansowych PSG oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności PSG oraz sprawozdań finansowych.

  "PSG będzie wykonywała zadania państwa z dziedziny geologii w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej oraz opracowywania perspektyw złożowych w celu odnowienia bazy surowcowej dla Rzeczypospolitej Polskiej i racjonalnego gospodarowania strukturami geologicznymi, w tym zasobami kopalin i ich ochrony, a także gospodarki i ochrony wód podziemnych i środowiska" – czytamy dalej.

  Będą to częściowo zadania wykonywane obecnie przez PIG, ale także m.in. zadania obecnie należące do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  Prezes PSG będzie organem opiniującym w sprawach z zakresu zatwierdzania dokumentacji geologicznej.

  Projekt przewiduje także powołanie Straży Geologicznej jako państwowej, umundurowanej formacji uzbrojonej do spraw zwalczania naruszeń przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Strażą ma kierować główny inspektor straży, podporządkowany prezesowi PSG.

  "Na pokrycie kosztów funkcjonowania w pierwszym okresie PSG otrzyma dotację celową z budżetu państwa. Cała działalność PSG będzie finansowana ze środków pochodzących z opłat ustalanych na podstawie działu VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu Państwa, a także ze środków uzyskanych w wyniku wykonywania powierzonych zadań (np. z tytułu opiniowania zatwierdzania dokumentacji geologicznych)" – podano także.

  Wejście w życie ustawy o PSG przewidziano na 1 stycznia 2017 r.

  (ISBnews)

 • 14.09, 10:20Sejm przyjął i skierował do Senatu nowelizację ustawy o górnictwie węgla kam. 

  Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw i skierował go do Senatu.

  Nowelizacja ma na celu m.in. umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń, podawała wcześniej Kancelaria Sejmu.

  Ponadto proponowana nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli "Bochnia". Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" w likwidacji. Projekt zakłada też przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

  (ISBnews)

 • 14.09, 08:24Sejm odbył II czytanie nowelizacji ustawy o górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - W Sejmie kontynuowano prace w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został ponownie skierowany do prac w komisji sejmowej.

  "Ma on na celu m.in. umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń" - czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

  Ponadto proponowana nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli "Bochnia". Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" w likwidacji. Projekt zakłada też przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, podano również.

  Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu nad projektem pracowała Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która przyjęła go z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Ewa Malik. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie został skierowany do rozpatrzenia w komisji.

  (ISBnews)

 • 06.09, 14:24Morawiecki: Tempo restrukturyzacji górnictwa zależy od postawy związkowców 

  Krynica-Zdrój, 06.09.2016 (ISBnews) - Tempo przeprowadzania restrukturyzacji górnictwa w większym stopniu będzie zależało od zgody związków zawodowych i uzgodnień z partnerami społecznymi niż od kwot, jakie na ten cel zostaną przeznaczone z budżetu państwa, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

  W poniedziałek sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa opowiedziała się za zwiększeniem wydatków z budżetu państwa na restrukturyzację sektora do 7 mld zł do końca 2018 r.

  "Minister Tchórzewski wraz ze związkami zawodowymi przeprowadza proces restrukturyzacji i czy będzie on przebiegał w szybszym tempie, czy wolniejszym zależy właśnie od zgody związków zawodowych i uzgodnień z partnerami społecznymi niż od budżetu" - powiedział Morawiecki w kuluarach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

  "Nie byłoby za bardzo możliwe, aby tak duże środki wydać w ciągu jednego roku. Będziemy starali się ten proces prowadzić w porozumieniu ze związkami zawodowymi i górniczymi" - dodał.

  Środki budżetowe mają zostać przeznaczone m.in. na działania osłonowe dla odchodzących z pracy górników oraz na koszty przenoszenia kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

  (ISBnews)

   

 • 25.05, 12:51Mariusz Orion Jędrysek został pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej 

  Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej i stanie na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych powiązanych z tym obszaremi stanie na czele międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji rozwiązań ekonomicznych powiązanych z tym obszarem, podało Ministerstwo Środowiska

  "Pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej będzie odpowiedzialny za przygotowanie strategicznych dokumentów dotyczących złóż, ich ochrony i eksploatacji. Ma także opiniować wszystkie dokumenty administracji rządowej, mające znaczenie dla polityki surowcowej państwa" - czytamy w komunikacie.

  Międzyresortowy zespół, na którego czele stanie pełnomocnik, zajmie się m.in. oceną potencjału zasobów, zagadnieniami bezpieczeństwa surowcowego, a także zapewnieniem spójności polityki energetycznej i innych dokumentów strategicznych związanych z polityką surowcową. 

  "Opracowanie takiej polityki jest zadaniem skomplikowanym i wielowątkowym - zaopatrzenie w surowce dotyczy każdej sfery produkcji - nie tylko przemysłowej" - podkreślono.

  W styczniu br. Jędrysek oceniał, że do opracowania polityki surowcowej potrzeba ok. 3 lat. Krytycznie ocenił wówczas przygotowaną przez poprzednika "Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin". 

  (ISBnews)

 • 09.05, 16:31Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przesłana do uzgodnień resortowych 

  Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) -  Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw przedstawiony przez ministra energii został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum, Legislacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do 13 maja br.

  Według resortu energii, projekt ustawy rozwiązuje problem związany z brakiem narzędzia umożliwiającego finansowanie procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji, a także finansowania restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2019 r..

  Analiza wariantów rozwiązania problemów wykazała, że optymalnym będzie wydanie ustawy zmieniającej, która wprowadzi w wyżej wymienionych ustawach zmiany umożliwiające m.in. uruchomienie kolejnych transz środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 r. na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także kontynuowanie finansowania działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także naprawianie szkód górniczych wywołanych ruchem zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji zakładu górniczego, podano w dokumencie oceny skutków regulacyjnych projektu ustawy.

  "Podstawę określenia kosztów stanowiły dotychczasowe doświadczenia Kopalni Soli „Bochnia" sp. z o.o. w prowadzeniu procesu likwidacji zakładów górniczych oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia". Łączna kwota planowanych wydatków w latach 2017-2020 wynosi 66 mln zł" - czytamy dalej.  

  "W przypadku działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji, wdrożenie projektu pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa w latach 2016-2020 w łącznej kwocie 22,9 mln zł. Kwota ta została oszacowana przez podmiot na bazie dotychczas ponoszonych kosztów" - podano także.

  Planowane jest wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia, nie później niż z dniem 1 lipca 2016 r., kiedy nastąpi przeniesienie uprawnień właścicielskich z ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na ministra właściwego do spraw energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach ropy naftowej i paliw gazowych, a także utracą moc obowiązująca przepisy wykonawcze w zakresie likwidacji kopalń, dodano także. 

  (ISBnews)

 • 29.04, 09:01Tchórzewski: Odejście od węgla w energii elektr. podniosłoby rachunki o 100% 

  Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Całkowite odejście od używania węgla dla produkcji energii elektrycznej w Polsce oznaczałoby konieczność zwiększenia rachunków za prąd o 100%, uważa minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego - według niego - korzystnym, także z biznesowego punktu widzenia rozwiązaniem jest ratowanie sektora węglowego.

  "Do odnawianych źródeł energii dopłacamy, do energetyki gazowej dopłacamy, jedynie energetyka węglowa jest w tej chwili najtańsza. Dla zobrazowania: 1 MWh energii elektrycznej z węgla kosztuje 160-180 zł, z wiatraków - ok. 450 zł, np. z biogazowni - ok. 350 zł. Żeby przejść całkowicie na tego typu system, to musielibyśmy wszystkim nam zwiększyć rachunki o 100%. Nas na to w Polsce nie stać, stąd ja negocjuję z UE dużo większe okresy przejściowe, niż do tej pory były założone" - powiedział Tchórzewski w wywiadzie dla TVP Info.

  Podkreślił przy tym, że "jesteśmy w UE, więc cele unijne będziemy wypełniać". Przypomniał, że unijny cel to 15% udziału energii odnawialnej w bilansie energii w 2020 r.

  "Po roku 2015 mieliśmy mieć 10%, a mamy 12% udziału energii odnawialnej. Co to znaczy? To znaczy, że obywatele dołożyli w 2015 roku do energii odnawialnej ok. 4,7 mld zł" - wskazał minister.

  "To przekroczenie nas kosztowało w 2014 roku 300 mln zł, w 2015 roku - już 700 mln zł. A więc czy stać nas na to, żeby tak się spieszyć?"- dodał, stwierdzając jednocześnie, że "jeżeli już musimy wdrażać tę bardzo drogą energię, to już racjonalnie".

  Tłumaczył, że elektrownie węglowe muszą utrzymywać dodatkowe moce i rozpalone kotły na wypadek braku paliwa w jednostkach energii odnawialnej.

  "Dopóki w sprawach energii odnawialnej nie rozwiążemy problemu magazynowania energii, to tego typu energia nie jest pewna" - podsumował.

  Tchórzewski odniósł się także do podpisanego w tym tygodniu porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie poza inwestorami podpisały również banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

  "To jest olbrzymia szansa dla polskiej energetyki, bo rozsypanie się górnictwa w sytuacji 80% produkcji energii elektrycznej z węgla oddałoby ten rynek Rosjanom. I bylibyśmy nie tylko w gazie uzależnieni, ale i w węglu" - skomentował minister.

  Podkreślił, że PGG to nie jest dosypywanie pieniędzy, ale dobrze zorganizowane biznesowe przedsięwzięcie.

  Wczoraj PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej w PGG. Docelowo spółki te obejmą po 17,1% udziałów PGG.

  Inwestorzy docelowo dokapitalizują PGG na łączną kwotę 2,417 mld zł, z czego 1,800 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota - 617 mln zł - pochodzić będzie z konwersji wierzytelności TFS i Węglokoksu.

  (ISBnews)

   

 • 28.04, 14:05KE pozwała Polskę do Trybunału ws.oceny skutków wierceń dla środowiska 

  Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku brakiem prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko rozpoznawczych odwiertów górniczych, podała KE.

  Zgodnie z polskim prawem można dokonywać wierceń na głębokość do 5000 m bez uprzedniego przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko. We wprowadzonej do polskich przepisów wysokiej wartości progowej nie uwzględniono wszystkich istotnych kryteriów i norm ustanowionych w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko(dyrektywa 2011/92/UE), które należy zastosować przy określaniu, jakie typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny.

  "Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku odpadów, skutków dla wody i gruntu, wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wypadków oraz wszelkich skutków, które mogą pojawić się w wyniku kumulacji z innymi podobnymi projektami lub podobną działalnością. Niedawno potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-531/13)" - czytamy w komunikacie. 

  Dzisiejszą decyzję poprzedziło przesłanie w lutym 2015 r. uzasadnionej opinii, podano także. 

  Jak podaje KE, przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko służą temu, aby projekty o potencjalnie znacznym oddziaływaniu na środowisko były zatwierdzane dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny. Dlatego przed podjęciem każdej decyzji o zgodzie na realizację takiego projektu należy ocenić jego potencjalny wpływ na środowisko. Projektodawcy mogą wówczas dostosować projekty, aby zminimalizować negatywne skutki jeszcze zanim faktycznie wystąpią, a właściwe organy mogą uwzględnić środki zapobiegawcze w decyzji o zatwierdzeniu projektu. W dyrektywie zapewnia się udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i w ten sposób podnosi się ich jakość.

  (ISBnews)

 • 20.04, 09:35Prezydent podpisał Prawo geologiczne i górnicze, ułatwiające poszukiwania 

  Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawa geologiczne i górnicze. Ustawa ma usunąć wątpliwości interpretacyjne, które utrudniały prowadzenie postępowań dotyczących udzielania koncesji na działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów, podała Kancelaria Prezydenta.

  "W art. 1 noweli zaproponowano zmianę art. 34 Prawa geologicznego i górniczego, polegającą na jednoznacznym wskazaniu, że zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona, z pominięciem regulacji zawartej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

  Z zapisów znowelizowanej ustawy wynika również, że zostanie zachowana ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych na podstawie przepisów dotychczasowych, a nie koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

  "Ustawa zastępuje sformułowanie: udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy - zwrotem: udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych" - czytamy w komunikacie.

  Zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po l stycznia 2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić, podsumowano w komunikacie.

  (ISBnews)

   

   

 • 13.04, 12:51Piotrowski z ME: Im większa dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens 

  Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Im bardziej postępuje dekarbonizacja, tym bardziej energia jądrowa ma sens, uważa wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

  "Jeżeli wejdą normy zanieczyszczeń i emisji CO2, to nie ma innego źródła, które by to wytrzymało" - powiedział Piotrowski dziennikarzom.

  "Myślimy bardziej, jak [energetykę jądrową] zorganizować, a nie: czy" - dodał wiceminister.

  Pod koniec lutego br. minister skarbu Dawid Jackiewicz zapowiedział, że celem rządu jest przekonywanie do korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta w drodze referendum.

  Zwrócił wówczas uwagę, że plan wdrażania energetyki jądrowej w Polscy był odsuwany w czasie - pierwotnie elektrownia miała powstać w okolicach roku 2024, dzisiaj mówi się o roku 2030.

  W połowie lutego Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz i nic nie wskazuje na przesłanki do zaniechania tego projektu.

  Energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100% dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia, podkreślał resort. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10% wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych aż w 75%, wskazał wówczas resort.

  (ISBnews)

   

 • 25.02, 10:18Jackiewicz za docelową likwidacją podatku miedziowego, najpierw - ograniczenie 

  Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) powinien zostać docelowo zniesiony, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz. Wcześniej jednak rząd planuje przeprowadzić jego modyfikację.

  "To jest jeden z największych problem KGHM Polska Miedź. W tej chwili trwają prace w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Myślę, że docelowo podatek powinien być zniesiony, w międzyczasie albo obniżymy wysokość tak, żeby nie doskwierał w ten sposób spółce, albo zmienimy formułę naliczania" - powiedział Jackiewicz w wywiadzie dla Radia Wnet.

  "Słowa chcemy dotrzymać - myślę, że to jest perspektywa kilkunastu miesięcy" - dodał.

  Na początku lutego Jackiewicz zapowiadał, że prace nad zmianami w tym podatku będą prowadzone w tym roku, a prawdopodobnym wariantem jest jego znaczące obniżenie. Nowa formuła może wejść w życie w przyszłym roku.

  W grudniu ub.r. premier Beata Szydło informowała, że rząd pracuje nad projektem ustawy, która zniesie podatek od wydobycia niektórych kopalin. W połowie grudnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wskazywał, że podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

   

 • 20.01, 13:47Tchórzewski: Nowa spółka w górnictwie dopiero, kiedy sektor wyjdzie ze strat 

  Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Dalsze działania w sprawie górnictwa będą możliwe po wyjściu sektora na zero, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski

  "Wyzerowanie - to kiedy górnictwo nie będzie przynosić strat. Dopiero potem będzie powołana ta spółka" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

  Minister powiedział, że konieczne może być zamykanie niektórych szybów, natomiast w przyszłości mogą być budowane nowe.

  "Poziom wydobycia węgla w Polsce jest optymalny" - dodał Tchórzewski.

  Dzisiejsza "Rzeczpospolita" napisała, że 11 kopalń Kompanii Węglowej, które w ramach restrukturyzacji zostaną wniesione do innego podmiotu, ma działać pod szyldem Polska Grupa Górnicza (PGP).

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 09:05Szydło: Trwają prace nad ustawą znoszącą podatek miedziowy 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Rząd pracuje nad projektem ustawy, która zniesie podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy), poinformowała premier Beata Szydło.

  "Myśmy deklarowali w kampanii wyborczej, że podatek miedziowy będzie zniesiony. Ja uważam, że powinien być zniesiony, dlatego że to jest rzeczywiście ewenement - wprowadzenie tego podatku w taki sposób przez poprzedni rząd" - powiedziała Szydło w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

  Dodała, że już trwają prace nad odpowiednim projektem ustawy. Konieczne są jednak konsultacje ze stroną społeczną.

  "Prace trwają, jest przygotowany projekt ustawy, natomiast musimy w tej chwili spotkać się przede wszystkim z przedstawicielami strony społecznej. Ja deklaruję takie spotkanie i będziemy o tym rozmawiać" - powiedziała premier.

  Szydło zaznaczyła też, że kwota rzędu 2 mld zł z podatku obciąża przede wszystkim jedną firmę – KGHM - która powinna mieć środki na inwestycje.

  "Te 2 mld zł można znaleźć gdzie indziej" - podkreśliła premier.

  W połowie grudnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wskazywał, że podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)

   

 • 22.12, 08:06ME: Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa nie zakłada likwidacji kopalń 

  Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, który jest na etapie prac sejmowych, nie zakłada likwidacji kopalń. Dotyczy on m.in. przedłużenia do 1 stycznia 2019 r. możliwości nieodpłatnego zbywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zbędnego majątku spółek węglowych, podało Ministerstwo Energii.

  "Majątkiem, który ma być przekazywany do SRK SA, są części zakładów górniczych, które nie prowadzą już wydobycia lub takie, w których wydobycie zakończy się w najbliższym czasie ze względu na wyczerpanie zasobów (m.in. Pole Bojków należące do KWK 'Sośnica', szyb Poniatowski wchodzący w skład KWK 'Wieczorek', Ruch 'Anna' KWK 'Rydułtowy-Anna', rejon 'Pawłów' w KWK 'Bielszowice')" - czytamy w komunikacie.

  Wczoraj wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiadał w Sejmie, że nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego powinna zostać uchwalona do końca roku.

  "Utrzymanie majątku nieprodukcyjnego jest przyczyną dodatkowych kosztów i nie generuje przychodu. Negatywnie wpływa to na wyniki spółek węglowych. Zbywanie tego rodzaju aktywów będzie zatem dla nich korzystne. Ponadto pracownicy spółek będą mogli skorzystać ze świadczeń socjalnych przewidzianych ustawą: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych" - czytamy dalej w komunikacie.

  (ISBnews)
   

 • 14.12, 09:09Kowalczyk: Podatek miedziowy może zostać zawieszony w 2016 r. 

  Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Podatek od wydobycia niektórych kopalin (tzw. podatek miedziowy) może zostać zawieszony w 2016 r., jeśli wskazywać na to będzie sytuacja sektora i jeśli będzie pozwalał na to budżet, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  "Podatek miedziowy trzeba zawsze rozpatrywać w kontekście danej sytuacji: jeśli są niskie ceny surowców i przestaje być opłacalne wydobycie, to wtedy ten podatek może warto zawiesić. Teraz minister finansów ma to przeliczyć. Oczywiście, jest tak, że zawsze trzeba brać pod uwagę budżet, sytuację KGHM i to, jakie ewentualne zawieszenie podatku rodziłoby skutki w budżecie" - powiedział Kowalczyk w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  Wskazał, że możliwe jest zawieszenie podatku w pierwszej połowie roku.

  "Ten podatek na razie nie został zniesiony. Ale taki podatek może zostać zniesiony równie dobrze po pierwszym kwartale, po drugim. W tej chwili dość istotne jest skompletowanie całego budżetu, zbilansowanie tego budżetu i taka decyzja jest w gestii ministra finansów - czyli propozycja dotycząca tej decyzji" - powiedział minister.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podatek miedziowy planowano zawiesić na lata 2016-2026. W budżecie na 2016 r. zapisane są jednak wpływy z tego podatku.

  (ISBnews)