Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.03, 15:08Tchórzewski: Koszt podst. składek na PPK dla górnictwa węgla kam. to 110 mln zł 

  Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Koszt składek podstawowych przewidzianych w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowe (PPK) w części obciążającej pracodawcę dla spółek sektora górnictwa kamiennego wyniesie łącznie 110 mln zł w skali roku, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. W przypadku zwiększenia składek koszt może wzrosnąć nawet do 223,4 mln zł.

  "Dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, opisywany wyżej skutek finansowy wynikający z kosztów składek podstawowych w części obciążającej pracodawcę w skali roku wyniesie 110 mln zł" - napisał Tchórzewski w uwagach zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych.

  Kwota wyliczona dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) to 54 mln zł rocznie, dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 32 mln zł rocznie, dla Taurona Wydobycie 8,5 mln zł rocznie, dla Węglokoksu Kraj 3,5 mln zł rocznie, dla Lubelskiego Węgla Bogdanka 6,9 mln zł rocznie, a dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) 5,1 mln zł rocznie.

  W przypadku zwiększenia przez pracodawców składek o dodatkowe 2,5 pkt proc. łączny koszt dla wszystkich spółek może sięgnąć 223,4 mln zł.

  Zdaniem ministra, kwoty te stanowią dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego bardzo duże obciążenie finansowe, w szczególności dla podmiotów będących w trakcie procesów restrukturyzacyjnych.

  "Zwracam również uwagę na konieczność wprowadzenia wyłączenia z ustawowego katalogu podmiotów objętych PPK dla osób przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla" - wskazał także minister.

  Druga proponowaną ewentualnością jest dokonanie innej modyfikacji projektu, która wyłączy ustawowy obowiązek Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) jako podmiotu zatrudniającego do prowadzenia PPK wobec pracowników.

  Pracownikom korzystającym z tego rodzaju urlopów brakuje do nabycia uprawnień emerytalnych nie więcej niż 4 lata (w przypadku urlopów górniczych) oraz 3 lata (w przypadku urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla) - zdaniem Tchórzewskiego obejmowanie ich PPK wydaje się więc bezcelowe.

  "Ponadto, w przedmiotowym projekcie brak jest rozstrzygnięcia kwestii skorzystania z PPK pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (praca pod ziemią), którzy mogą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę" - czytamy dalej.

  Minister energii zaproponował także poprawki wprowadzające wymogi doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz minimalnej wysokości kapitału zakładowego dla towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) dopuszczanych do udziału w portalu PPK.

  Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

  (ISBnews)

   

 • 06.03, 14:23Rząd przyjął pakiet przepisów ws. monitorowania jakości paliw stałych 

  Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii pakiet rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla kierowanego na rynek komunalny: projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz cztery rozporządzenia wykonawcze, podał resort. 

  "Projekt ustawy dotyczącej norm jakości paliw stałych, który zostanie skierowany do Sejmu, to element realizacji programu Czyste Powietrze. Należą do nich także przyjęcie standardów emisyjnych dla kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (punkt ten został zrealizowany już w ubiegłym roku poprzez wydanie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów) oraz ustanowienie programu osłonowego dla mniej zamożnych Polaków. Zostało to przyjęte do realizacji poprzez uruchomienie programu termomodernizacji skierowanego na początek do 23 polskich miast" - czytamy w komunikacie. 

  W ramach prac nad ustawą uzgodnione zostały wypracowane regulacje usuwające z domowych palenisk najbardziej szkodliwe paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów. Ustawa zakłada także wyeliminowanie z rynku tzw. węgla niesortowanego, który w całości pochodzi z importu. Wprowadza też świadectwo jakości węgla, które klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla zawierające informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw. 

  Rozporządzenie w sprawie jakości paliw stałych jednoznacznie określa parametry jakościowe paliw stałych. 

  "Szczegółowe wymagania jakościowe dotyczące paliw wprowadzanych na rynek, w tym również wymagania dotyczące maksymalnego poziomu zasiarczenia węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych, określone zostaną w rozporządzeniu ministra energii, które wydane zostanie po uchwaleniu ustawy przez Sejm" - czytamy dalej. 

  Ministerstwo podkreśliło, że nowe przepisy nie nakładają żadnych nowych obowiązków na przedsiębiorstwa górnicze, które już dzisiaj poddają cały wydobywany przez siebie węgiel badaniom laboratoryjnym. Eliminują natomiast z rynku węgiel mieszany sprzedawany przez nieuczciwych pośredników, do którego nieraz trafiają najgorsze gatunki czy wręcz odpady.

  Kontrolą zgodności jakości paliw z normami, a także prawidłowością stosowania świadectw jakości, zajmować będzie się Inspekcja Handlowa, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 22.02, 13:13Woźny z MPiT: Ustawa o normach jakości węgla będzie wkrótce przyjęta przez rząd 

  Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Ustawa o normach jakości paliw stałych powinna zostać przyjęta podczas jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny.

  "Jeśli chodzi o normy jakości dla paliw stałych, to jesteśmy na absolutnym finale tej podróży. Na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń dokument będzie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu" - powiedział Woźny podczas konferencji prasowej.

  Dodał, że udało się uzgodnić ostateczny kształt projektu z wszystkimi zainteresowanymi ministerstwami.

  "Normy dotyczące zawartości siarki zostały przywrócone" - powiedział.

  Wskazał też, że ustawa będzie przedmiotem dalszych prac razem z przepisami dotyczącymi programu osłonowego dla najmniej zamożnych Polaków. 

  Według wcześniejszych zapowiedzi, ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów. 

  (ISBnews)

 • 08.02, 13:10KE zatwierdziła zmiany w programie pomocy dla górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska zaakceptowała poprawki do polskiego programu pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego, wartego 5 mld zł, podała Komisja. Przewidziano przedłużenie okresu udzielania pomocy do 2023 r. wobec wcześniej planowanego 2018 r.

  "Komisja stwierdziła, że występują jedynie ograniczone zakłócenia konkurencji w związku z tym programem pomocowym" - czytamy w komunikacie.

  Aktualizacja obejmuje m.in.:

  - zmiany w zakresie jednostek produkcyjnych i terminów ich przekazania przekazania do SRK,

  - przedłużenie okresu udzielania pomocy o 5 lat - do roku 2023,

  - ujęcie w programie nowych form pomocy: zwolnienia z obowiązku uzyskania koncesji na wydobywanie metanu (po zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w tym zakresie),

  - aktualizację budżetu pomocowego, podało Ministerstwo Energii.

  "Dzięki akceptacji naszych propozycji możemy kontynuować wspieranie optymalizacji procesu zmian strukturalnych w polskim sektorze węglowym. Niezwykle ważnym narzędziem w walce o nowoczesne i konkurencyjne górnictwo jest możliwość racjonalnego wsparcia rozwoju tego sektora przez państwo" - skomentował decyzję minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie resortu.

  Komisja Europejska zatwierdziła program "Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018" w listopadzie 2016 r.

  (ISBnews)

 • 07.02, 11:01Główny geolog: Konsultacje polityki surowcowej powinny skończyć się do końca br. 

  Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Konsultacje polityki surowcowej państwa potrwają do końca roku, po czym projekt przejdzie dalsze etapy ścieżki legislacyjnej, poinformował wiceminister środowiska i główny geolog kraj Mariusz Orion Jędrysek. 

  Od listopada 2017 r. prowadzone są konferencje konsultacyjne polityki surowcowej.

  "Do końca roku powinniśmy je zakończyć, zebrać wnioski i omówić na zespole międzyresortowym, po czym dokument zostanie przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów i potem na Radzie Ministrów. Myślę, że jesteśmy w miarę w czasie, bez większych opóźnień" - powiedział Jędrysek podczas posiedzenia parlamentarnych zespołów ds. górnictwa i energii oraz surowców.

  Wskazał też, że Komitet Stały powinien wkrótce zająć się projektem ustawy powołującym Państwową Agencję Geologiczną.

  "Polska Agencja Geologiczna ma prowadzić dynamiczną realizację polityki surowcowej" - powiedział wiceminister. 

  Jego zdaniem, działalność agencji poprawi stan gospodarowania środkami publicznymi, zapewni wzrost inwestycji i obniżenie ryzyk, będzie także dysponować bankiem informacji geologicznych i prowadzić weryfikację bazy surowcowej. 

  (ISBnews)

   

 • 23.01, 17:45Program dla górnictwa węgla brunatnego wkrótce trafi do Komitetu Stałego RM 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Program dla sektora górnictwa brunatnego powinien wkrótce być przedmiotem prac Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Program dla górnictwa węgla brunatnego jest przygotowany i w najbliższym czasie będzie przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów" – powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  W dalszej kolejności program trafi pod obrady na posiedzeniu rządu.

  Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych w grudniu 2017 r.

  Jak podano wówczas, istota rozwiązań ujętych w projekcie to:
  1. Zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel brunatny i zagwarantowania niezbędnych dostaw węgla brunatnego na rynek krajowy.
  2. Poprawa warunków pracy górników w wyrobiskach.
  3. Wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego a tym samym konkurencyjności gospodarki narodowej, poprzez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach.
  4. Nośnik energii akceptowalny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

 • 23.01, 17:43ME chce stworzyć mapę zapotrzebowania na węgiel kamienny 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce, aby powstała mapa odbiorców indywidualnych i ciepłowni węglowych, która pomogłaby zarządzać dostawami węgla i działaniami antysmogowymi, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Planujemy stworzyć mapę Polski, na której zaznaczymy odbiorców indywidualnych i ciepłownictwo, na której widoczne będzie, kto gdzie odbiera węgiel i z jakiego kierunku" – powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  Informacje mogłyby pomóc zarządzać dostawami węgla, ale także przysłużyć się ochronie środowiska.

  "Dzięki temu moglibyśmy też budować projekcje walki z zanieczyszczeniem powietrza" – powiedział minister.

  Ministerstwo rozpocznie prace nad tym projektem w tym roku, ale nie precyzuje na razie terminu ich zakończenia.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

 • 23.01, 17:38Tobiszowski z ME: Program dla górnictwa węgla kam. zapewni rentowność sektora 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez rząd "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego" ma zapewnić rentowność sektora i zabezpieczyć potrzeby energetyczne, poinformował ISBnews wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W strukturze sektora nie są planowane zmiany.

  "Zbudowaliśmy program, który w swojej misji zakłada rentowność i efektywność funkcjonowania branży. To są ważne elementy ekonomiczne. Chcemy to osiągnąć poprzez inwestycje w innowacyjność, w zaawansowane technologie. Chcemy również budować tak zwane zasoby ludzkie – kadrę menedżerską i pracowniczą, która będzie przygotowana pod nowe założenia techniczne" – powiedział Tobiszowski w rozmowie z ISBnews.

  Program zakłada też, że sektor stanie się ważnym instrumentem niezależności polskiej energetyki i konkurencyjności polskiej gospodarki.

  "Wpisaliśmy do programu, co zostało wynegocjowane w Brukseli, że ten wolumen węgla energetycznego, który mamy dziś w Polsce – ok. 60 mln ton rocznie – zostanie utrzymany również w 2030 r." - wskazał wiceminister.

  Do programu wpisano także integrację pionową spółek węglowych i przedsiębiorstw energetycznych, która realizowana jest od 2015 r. i zaowocowała m.in. powstaniem Polskiej Grupy Górniczej oraz przejęciem Lubelskiego Węgla Bogdanka przez Eneę.

  "Jeśli chodzi o strukturę, to zbudowaliśmy to, co chcieliśmy. W strukturze organizacyjnej sektora nie planujemy zmian" – powiedział Tobiszowski.

  Wśród zadań zawartych w programie jest także budowa Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego. Zdaniem ministra, każda ze spółek węglowych powinna mieć środki, które pozwolą na stabilizację na wypadek pogorszenia się koniunktury na rynku – na wzór funduszu powołanego w JSW.

  Minister podkreślił rolę projektów innowacyjnych w programie. Kluczową rolę ma tu pełnić JSW, a wypracowane przez nią rozwiązania mogą być później wdrażane w kolejnych kopalniach. Nadzieje pokłada także w projekcie przedeksploatacyjnego pozyskania metanu ze złóż węgla.

  Program zakłada także udostępnienie nowych złóż węgla kamiennego. Nie wskazuje jednak podmiotu odpowiedzialnego za te prace.

  "Musimy stworzyć mapę dostępności złóż. Na pewno potrzebujemy albo nowego szybu, albo nowej kopalni, gdzie węgiel będzie wydobywany w sposób ekonomiczny. Dopiero potem będziemy się starali znaleźć operatora" – wyjaśnił wiceminister.

  "Chciałbym podkreślić, że ten program był wyjątkowo mocno konsultowany z zainteresowanymi środowiskami i to jest jego walorem" – powiedział także Tobiszowski.

  Rada Ministrów przyjęła dziś Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Pod koniec czerwca 2017 r. zyskał on akceptację Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Następnie był przedmiotem uzgodnień społecznych i międzyresortowych.

  Kamila Wajszczuk

  (ISBnews)

 • 23.01, 14:29Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego 

  Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności naszej gospodarki. Chodzi o przeprowadzenie radykalnej naprawy sytuacji górnictwa węgla kamiennego, przy aktywnym współudziale państwa" - czytamy w komunikacie.

  Oczekiwane efekty programu to:

  - zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowanie niezbędnych jego dostaw na rynek krajowy;

  - poprawa warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy;

  - wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach;

  - zapewnienie nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

  - wsparcie procesów przechodzenia polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej przez poprawę jakości produkowanych surowców i rozwój produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych.

  Szczegółowe cele programu mają być realizowane przez spółki węglowe oraz ministra energii. Są to:

  - odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym przez dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz możliwości eksportowych;

  - kontynuacja działań w kierunku integracji górnictwa i energetyki oraz budowa efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej;

  - zapewnienie pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu;

  - zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną;

  - rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy;

  - zmniejszenie oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko oraz zwiększenie wykorzystania odpadów wydobywczych i kopalin towarzyszących;

  - innowacje w górnictwie węgla kamiennego w kierunku tzw. "inteligentnej kopalni" i poprawy bezpieczeństwa pracy;

  - dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego;

  - zapewnienie warunków do kontynuacji działań zmierzających do eliminacji skutków dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych;

  - ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania.

  "Aby prowadzić ocenę realizacji procesów zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych, przy ministrze energii powstanie Komitet Sterujący ds. górnictwa. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele organów rządowych oraz eksperci z dziedziny górnictwa i energetyki, a także przedstawiciel strony społecznej reprezentujący Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników" – podano także. 

  Zapotrzebowanie na dotację budżetową na działania przewidziane w latach 2016-2018 ustalono w programie na łączną kwotę 3,99 mld zł. Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2018 została przewidziana na poziomie 7,22 mld zł, podano w programie. 

  W programie - w oparciu o plany inwestycyjne spółek węglowych - oszacowano koszty realizacji zadań zaproponowanych. Przykładowo nakłady inwestycyjne w 2018 r. mają wynieść 2,37 mld zł, a w 2019 r. - 2,32 mld zł. 

  (ISBnews)

   

 • 22.01, 12:47Rząd zajmie się programem dla górnictwa węgla kamiennego we wtorek 

  Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce we wtorek, 23 stycznia, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

  Porządek obrad posiedzenia, które ma rozpocząć się o godz. 10:00 przewiduje m.in. program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej.

  Pod koniec czerwca 2017 r. zaprezentowany przez Ministerstwo Energii "Program dla sektora węgla kamiennego" zyskał akceptację Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Następnie miał trafić do uzgodnień społecznych i międzyresortowych.

  Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił wówczas, że programy sektorowe dla węgla kamiennego i brunatnego będą elementem polityki energetycznej.

  (ISBnews)

   

 • 16.01, 08:48Emilewicz: Komitet Stały RM zajmie się ustawą o jakości paliw w tym tygodniu 

  Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się w tym tygodniu projektem ustawy o jakości paliw stałych, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Poinformowała także, że jej resort będzie nadzorował realizację planu "Czyste powietrze", przyjętego w ub.r. przez rząd.

  "W tym tygodniu - myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich - na Komitecie Stałym stanie ustawa o jakości paliw stałych, przygotowywana przez Ministerstwo Energii z naszą intensywną współpracą. Za jej sprawą nie będziemy mogli palić w kotłach, paleniskach domowych mułami, flotokoncentratami - a zatem tymi odpadami węglowymi, ale także śmieciami, które są powodem fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbrudniejszych miastach Europy" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

  "Zgodnie z umową z panem premierem Morawieckim, kwestia realizacji planu 'Czyste powietrze', przyjętego w zeszłym roku przez rząd, pozostanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, bo poprawiać jakość powietrza możemy również za sprawą technologii" - dodała minister.

  Na początku stycznia br. minister energii Krzysztof Tchórzewski informował, że projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu 2018 r.

  Jak wówczas informował minister, kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową.

  Ustawa ma m.in. ograniczyć napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

  (ISBnews)

 • 19.12, 15:59Rząd zajmie się programem dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce 

  Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Energii  projektem pt."Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce", wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych publikowanego na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  "Przyczyną opracowania Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce jest potrzeba tworzenia warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej" - czytamy w informacji. 

  Istota rozwiązań ujętych w projekcie:
  1. Zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel brunatny i zagwarantowania niezbędnych dostaw węgla brunatnego na rynek krajowy.
  2. Poprawa warunków pracy górników w wyrobiskach.
  3. Wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego a tym samym konkurencyjności gospodarki narodowej, poprzez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach.
  4. Nośnik energii akceptowalny z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej, podano także.

  Osobą odpowiedzialną za przygotowany dokument jest wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

  (ISBnews)

 • 12.12, 17:00Morawiecki w expose: Nie zrezygnujemy z węgla, ale chcemy też OZE i atomu 

  Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd nie zamierza zrezygnować z węgla jako podstawy naszej energetyki, ale chce też dbać o rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) pod warunkiem ich opłacalności, pozytywnie patrzy także na kwestie energetyki atomowej.

  "Dzisiaj węgiel jest podstawą naszej energetyki. Nie możemy i nie chcemy z niego rezygnować. To ważne dla Śląska i Zagłębia, ale to również ważne dla całego kraju. W długofalowy sposób planujemy reformy. Województwo śląskie staje się jednocześnie obok węgla zagłębiem nowych technologii" - powiedział Morawiecki w Sejmie.

  "Ale dla naszych przyszłych pokoleń chciałbym zadbać o to, by alternatywne źródła energii mogły się rozwijać - nie w imię ideologii, ale tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, tam, gdzie przyniesie to Polakom korzyść, a nie koszty" - dodał.

  PiS zawsze dążył do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest ważne dla zachowania suwerenności, dodał. Ważne było tu powstanie Terminalu LNG w Świnoujściu.

  "Dzięki tej nowej infrastrukturze nasze uzależnienie od importu rosyjskiego gazu spada. Po raz pierwszy jest szansa, że po 2022 r. nie będziemy uzależnieni od Rosji w kwestii zakupu gazu i dyktatowi cenowemu. Rozbudowujemy infrastrukturę gazową, co pozwoli uczynić z naszego państwa bijące serce regionu. Chcemy utworzyć to hub gazowy, który będzie zaopatrywał naszych sąsiadów. Innym celem aktualnym 10 lat temu i cały czas dzisiaj jest budowa połączeń gazowych do Norwegii" - wskazał także premier.

  Celem jest zapewnienie niezależności energetycznej przy niskiej emisji CO2. "Patrzymy tutaj przychylnie na energetykę jądrową" - dodał.

  (ISBnews)

   

 • 15.11, 16:14ME: Fundusz na rzecz rewitalizacji pogórniczej może powstać w przyszłym roku 

  Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Polska stara się o notyfikację w Komisji Europejskiej programu wsparcia do roku 2023, dzięki któremu w przyszłym roku może powstać fundusz na rzecz rewitalizacji terenów pogórniczych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

  "Projekt tego przedsięwzięcia jest w całości omawiamy w Komisji Europejskiej. Na przełomie grudnia i stycznia będziemy wymieniać uwagi w tej sprawie. W przyszłym roku ma ów fundusz i program powstać" - powiedział Tobiszowski podczas konferencji prasowej.

  Z kolei minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że do notyfikacji złożono program wart ponad 5 mld zł do 2023 r.

  "Chcemy doprowadzić do takiej restrukturyzacji i rewitalizacji pod nadzorem przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, żeby szkody górnicze nie stanowiły problemu, żeby mógł się tam instalować przemysł" - powiedział.

  (ISBnews)

   

 • 08.11, 12:26Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii 

  Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) -  Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. zastąpienie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii (NRE) wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  "Celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora. W związku z przypisaniem regulatorowi szeregu nowych zadań i stale wzrastającej jej liczby, np. w kontekście tzw. pakietu zimowego, niezbędne jest zapewnienie należytego i terminowego i wykonywania. Kolegialność gwarantuje większą skuteczność wykonywania obowiązków oraz mniejszą podatność na wpływy przy podejmowaniu decyzji w sektorze energetyki" - czytamy w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Rozwiązanie takie pozostaje w zgodzie z prawem UE, a wręcz jest tożsame z rozwiązaniem przyjętym w wielu innych państwach UE, podkreślono.

  "Skupienie w jednym organie - który na co dzień zajmuje się zagadnieniami z obszaru energetyki - zadań polegających na przeciwdziałaniu praktykom ograniczającym konkurencję pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji uwzględniającej całokształt okoliczności. Nadanie zaś Urzędowi Dozoru Technicznego kompetencji do uznawania kwalifikacji i wydawania świadectw kwalifikacyjnych będzie równoznaczne z przypisaniem tych zadań najbardziej kompetentnemu podmiotowi co wpłynie zasadniczo na jakość realizowanych zadań" - podano dalej.

  Projekt ustawy pozwoli wykonać także przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

  Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

  1. Zastępuje się prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (prezesa URE) 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii (komisją NRE).

  2. Urząd Dozoru Technicznego będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA. U przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób oraz przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych komisje kwalifikacyjne będzie powoływał prezes UDT. Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych.

  3. Komisja NRE będzie właściwa w sprawie wyznaczania nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) oraz odrzucania usług jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego świadczonych przez NEMO wyznaczonych w innych państwach członkowskich UE lub państwach członkowskich EFTA. Komisja NRE będzie również właściwa w sprawie ustalenia zasad podziału uprawnień do głosowania przez NEMO i podziału tych uprawnień, a także kontrolowania realizacji przez OSP oraz NEMO obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 2015/1222.

  4. Komisja NRE będzie wykonywała uprawnienia prezesa UOKiK przewidziane w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wobec przedsiębiorstw energetycznych w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji, stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umownych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  5. Komisja NRE będzie mogła z urzędu lub na wniosek strony zmienić treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD lub OSP, w celu umożliwienia sprzedawcy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia odbiorcom usługi kompleksowej, lub zobowiązać strony tej umowy do jej zmiany.

  6. Uregulowano sposób i odpowiedzialność za prowadzenie badań statystycznych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

  7. Dokonano zmian w zakresie przepisów regulujących politykę energetyczną państwa w sposób pozwalający na elastyczne kształtowanie formuły dokumentu, podano także.

  Odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest minister energii Krzysztof Tchórzewski.

  (ISBnews)

 • 24.10, 16:51Rząd przyjął nowelę budżetu 2017 uwzględniającą m.in. rekomensaty za deputaty 

  Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, który pozwoli m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

  "Z danych sprawozdawczych i szacunkowych o wydatkach budżetu państwa wynika, że wydatki te będą istotnie niższe od zakładanych w ustawie budżetowej na 2017 r." - czytamy w komunikacie.

  Według CIR, lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r.

  "W rezultacie możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób" - czytamy dalej.

  Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych, podano także.

  "W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej" - czytamy dalej.

  Zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.:
  - dochody - ok. 325,4 mld zł,
  - wydatki - ok. 384,7 mld zł,
  - deficyt - ok. 59,3 mld zł, podało CIR.

  Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 23.10, 16:02Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl. 

  Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest zrekompensowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, strat finansowych poniesionych przez osoby, które na podstawie układów zbiorowych pracy oraz związanych z nimi porozumień, otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, i utraciły to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie ww. układów i porozumień. Realizacja tego celu nastąpi poprzez wypłatę z budżetu państwa jednorazowego świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla" - czytamy w informacji.

  Wysokość rekompensaty wynosić będzie 10 000 zł. Rekompensata będzie wypłacana jednorazowo.

  "Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po uprawnionym emerycie lub renciście" - czytamy dalej.

  Każda z osób spełniających przesłanki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę, poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o określonej treści do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, czyli określonego przedsiębiorstwa górniczego, w terminie 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podano także.

  (ISBnews)

 • 20.10, 08:11Senat przyjął ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do deputatu węglowego 

  Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Senat przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podało Ministerstwo Energii.

  "Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku po podpisaniu jej przez prezydenta RP" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z projektem, o rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu węglowego (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

  Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu ustawy przez prezydenta, wskazano także.

  (ISBnews)

 • 13.10, 10:40Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II 

  Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analiza prawna przygotowana przez polskich ekspertów wskazuje, że nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo Unii Europejskiej, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak Nord Stream 2, na całej jego długości, poinformowało Ministerstwo Energii.

  "Gazociąg Nord Stream 2 będzie służyć bezpośrednim dostawom gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej przez Morze Bałtyckie do Niemiec omijając funkcjonujące, lądowe szlaki transportu gazu ziemnego. Konieczność stosowania prawa UE na terytorium państw UE oraz ich wodach terytorialnych nie budzi wątpliwości. Z naszej analizy wynika, że argumenty służb prawnych Rady w tym zakresie są pozbawione podstaw prawnych. Zastosowanie jurysdykcji UE do części gazociągu leżącej poza jej terytorium wynika z konieczności zachowania jednolitości regulacyjnej całego gazociągu oraz ochrony konkurencji na europejskim rynku gazu. Trybunał Sprawiedliwości UE niejednokrotnie potwierdzał konieczność stosowania prawa UE w takich przypadkach" - czytamy w komunikacie.

  Polska delegacja przestawiła analizę podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Energii, które odbyło się 12 października br.

  "Obowiązkiem instytucji unijnych jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie stosowania prawa europejskiego wszędzie tam, gdzie powinno ono obowiązywać. - Konieczność stosowania prawa UE do gazociągu wynika nie tylko z brzmienia przepisów prawa UE, ale również konsekwencji budowy gazociągu dla funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego UE w przyszłości" - powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

  Pod koniec września służby prawne Unii Europejskiej wydały opinię, zgodnie z którą kwestia budowy gazociągu Nord Stream II nie podlega jurysdykcji prawa Unii Europejskiej, w szczególności tzw. III pakietu energetycznego.

  (ISBnews)

 • 02.10, 10:12Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków 

  Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Założenia polityki surowcowej państwa obejmują m.in. wyznaczanie surowców strategicznych, wsparcie dla polskich firm geologicznych oraz weryfikację systemu podatków i danin, wynika z projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa.

  "Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców i zdolnego do udzielania wsparcia krajom o słabszej pozycji surowcowej" - czytamy w założeniach projektu.

  Założenia przewidują m.in.:

  - Wyznaczenie surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki i określenie ich przepływów materiałowych (wydobycie, produkcja ze źródeł pierwotnych, import, eksport, zużycie, odzysk ze źródeł wtórnych, zagospodarowanie odpadów wydobywczych, produkcyjnych i poamortyzacyjnych, magazynowanie rezerw).

  - Rozwój pozyskiwania surowców ze źródeł pierwotnych (złóż kopalin), ochronę złóż w kontekście systemu planowania przestrzennego i uwarunkowań prawnych oraz określenie kierunków zmian polityki koncesyjnej w kontekście zapewnienia rozwoju podaży surowców ze złóż.

  - Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów, rozwój zamienników surowców mineralnych i kopalin oraz doskonalenie technik rekultywacji i remediacji.

  - Określenie istniejących i innych potencjalnych źródeł importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, identyfikację potrzeb i obszarów wsparcia dla polskich firm geologicznych i górniczych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych, a także zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pozyskiwania rud metali i hydratów gazowych z dna oceanów.

  - Przygotowanie reformy prawa geologicznego i górniczego w zakresie zarządzania wnętrzem Ziemi i ewentualnej kodyfikacji, zmianę przepisów ustaw w zakresie gospodarki odpadami oraz utworzenie Polskiej Służby Geologicznej.

  - Dostosowanie systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych, w tym ochrony przed nieodwracalną utratą zasobów, oraz dla zapewnienia dostępu do tych zasobów w perspektywie wieloletniej, skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także ograniczenie skali niekoncesjonowanej działalności geologiczno-górniczej przez wypracowanie uregulowań prawnych eliminujących bariery czasowe i organizacyjne uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych.

  - Usprawnienie systemu podatków i danin, w tym wycenę wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego oraz weryfikację systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą.

  - Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych.

  Wedle założeń projektu, główną bazą realizacji polityki surowcowej mają być zasoby krajowe.

  "Wdrożenie polityki surowcowej państwa nastąpi poprzez utworzenie i zastosowanie właściwych narzędzi i mechanizmów zarówno prawnych, jak i pozalegislacyjnych (m.in. organizacyjnych), które umożliwią prognozowanie zjawisk rynkowych (np. wahania cen i zakłócenia dostaw) oraz elastyczne reagowanie na nie. Takie działania przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków nagłych zmian na światowym rynku surowców, ale także do wzmocnienia siły gospodarczej i geopolitycznej naszego państwa" - czytamy dalej.

  (ISBnews)