Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.08, 15:11Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

  Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów kierunkowo przyjęła kierunkowo projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Chodzi przede wszystkim o ograniczanie emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego (indywidualnych gospodarstw domowych, niewielkich, lokalnych kotłowni, warsztatów i zakładów usługowych).

  "Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu 'Czyste Powietrze' i Programu 'Stop Smog'" - czytamy w komunikacie.

  Zgodnie z przyjętym projektem ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą zbierane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (m.in. dotyczące stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

  "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW" - podano w komunikacie.

  Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB ma być ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.

  Ministerstwo Klimatu szacuje, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie. Powszechna inwentaryzacja budynków ma zostać połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r., podano także.

  Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji mają zostać wprowadzone do CEEB.

  W Polsce ponad 80% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi, w tym 3 mln z użyciem przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

  Zaproponowano także szereg ułatwień w obowiązujących programach „Stop Smog" oraz „Czyste Powietrze. 

  Program "Stop Smog"

  *    Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog". Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.

  *    Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.

  *    Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.

  *    Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

  Chodzi m.in. o:

  -  Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

  -  Zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30% oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.

  -  Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

  -  Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:

  o   przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;

  o   modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;

  o   zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych).

  -  Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

  -  Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.

  -  Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

  Program "Czyste Powietrze"

  *    Program "Czyste Powietrze" został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

  *    W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.

  *    Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  *    Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.

  *    Usprawnienie funkcjonowania programu:

  - Ze środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Czyste Powietrze".

  - Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.

  - Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.

  -  Wsparcie do 32 tys. zł przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).

  -  Beneficjent Programu "Czyste Powietrze" będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

  Po przejściu ścieżki legislacyjnej znowelizowana ustawa weszłaby w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

  (ISBnews)

   

 • 04.08, 15:09Projekt dot. przedłużenia wsparcia dla OZE do 2026 r. trafił do konsultacji 

  Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Przedłużenie maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 30 czerwca 2026 zakłada projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL). Projekt został przedłożony do konsultacji.

  "Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje" - podano w uzasadnieniu.

  Zgodnie z projektem maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów taryf gwarantowanych FIT oraz systemu dopłat do ceny rynkowej FIP ma zostać przedłużony z 30 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r., czyli o 5 lat.

  Zastosowanie tych przepisów, po ich wejściu w życie, będzie możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

  Do projektu nowelizacji wpisano także dotychczasową praktykę dotyczącą sposobu określania mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE). Projekt dokonuje ujęcia w przepisach „mocy zainstalowanej elektrycznej" danej instalacji, determinującej m.in. udział we właściwym koszyku aukcyjnym.

  Projekt zakłada także przedłużenie maksymalnego okresu:

  *    obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu" w ramach systemu prosumenckiego;

  *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;

  *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;

  *    obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

  - do 30 czerwca 2045 r.

  Projekt określa także długoterminowy harmonogram udzielania wytwórcom OZE wsparcia obejmującego jako punkt odniesienia cztery kolejne lata; zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026. Nie będą one mogły zostać zmniejszone.

  "Tworzy to przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE w następnych latach w ramach wydłużenia okresu obowiązywania systemu aukcyjnego dla wytwórców energii z OZE i ma na celu zapewnienia stabilnej perspektywy inwestycyjnej" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 29.07, 13:10MR liczy na kontynuację 'Mojego Prądu' w nowej perspektywie finans. UE 

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) liczy ma możliwość kontynuowania programu "Mój Prąd" ze środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Mam nadzieję, że kolejna perspektywa finansowa pozwoli nam kontynuować ten program" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego.

  Ogłoszony w lipcu 2019 r. program "Mój Prąd" ma kosztować budżet 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument może otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.

  (ISBnews)

 • 29.07, 12:55Emilewicz: Chcemy mieć rozwiązania dot. prosumentów zbiorowych do końca roku 

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju chce, by rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. prosumentów zbiorowych - takich jak spółdzielnie mieszkaniowe - były gotowe do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Chcielibyśmy być z tym rozwiązaniem gotowi do końca roku" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego.

  Dodała, że prowadzone są rozmowy z operatorami sieci dystrybucyjnych w związku z tymi regulacjami.

  "Postaramy się, żeby w tej nowelizacji ustawy o OZE, która jest w wykazie prac Rady Ministrów, ta propozycja, którą przygotowaliśmy się pojawiła" - wskazała także minister.

  (ISBnews)

 • 29.07, 12:17Emilewicz: Nowelizacja ws. zasady 10H może być przyjęta do końca roku  

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrakowych dotyczący liberalizacji tzw. zasady 10H trafi do wykazu prac legislacyjnych i może być przyjęty przez Sejm do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Jesteśmy w przededniu konsultacji projektu ustawy i chciałabym podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej za pracę włożoną w jego powstanie. Ten temat wywołuje pewne kontrowersje. Zdajemy sobie sprawę że warunki prawne, które dziś obowiązują w Polsce utrudniają, z drugiej strony jesteśmy w przededniu transformacji energetycznej. Będziemy chcieli konsultować szeroko społecznie, w długich konsultacjach, projekt, który sprawi, że będzie można zredukować odległość 10H, ale tylko wtedy gdy będzie to uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego i kiedy decyzja zyska akceptację społeczności lokalnej" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego. 

  "Czekamy też na analizę, którą przygotowują najlepsi eksperci, a która określi minimalną odległość, której nie będzie można przekroczyć, nawet jeśli zgodzi się lokalna społeczność, ze względu na szkodliwość" - dodała wicepremier. 

  Emilewicz  powiedziała, że resort zakończył wewnętrzne prace i obecnie czeka tylko na ekspertyzę oddziaływania środowiskowego instalacji wiatrowej.

  "Kończymy prace wewnątrz resortu, będziemy wpisywać tę nowelizację do wykazu prac rządu, a następ kierować do konsultacji i uzgodnień. Nie chcemy się spieszyć, nie chcemy skracać terminów legislacyjnych. Jeśli uzyskamy akceptację społeczną, to mam nadzieję, że uda się zakończyć prace do końca tego roku" - powiedziała wicepremier. 

  Deklaracja dotycząca liberalizacji ustawy odległościowej, w tym dopuszczenie wyjątków od tzw. zasady 10H da szansę na dokończenie projektów wiatrowych zatrzymanych w toku realizacji. W całej Polsce na różnych etapach zaawansowania zatrzymano projekty o mocy 4 100 MW, w tym 3 400 MW z podpisanymi już umowami przyłączeniowymi, podało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). 

  "Przyjmując konserwatywnie potencjał niezrealizowanych projektów tylko na poziomie wskazanych 3 400 MW szacujemy, że budżety samorządów tracą rokrocznie ok. 120 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. W perspektywie 25-letniej pracy farm wiatrowych dawałoby to kwotę prawie 3 mld zł. Dodatkowe ponad 2 mld zł w całym okresie eksploatacji tych instalacji przyniosłyby podatki dochodowe od firm i osób fizycznych, w tym CIT na poziomie 1,53 mld zł i PIT - 0,53 mld zł. Czystą energią elektryczną zostałoby zasilonych 4,5 miliona gospodarstw domowych" - wskazał prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie organizacji.

  Potencjał polskiej energetyki wiatrowej szacowany jest nawet na 22-24 GW. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Polsce jest ponad 6,2 GW mocy wiatrowych (stan na 1 lipca 2020 r.)

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 28.07, 12:25MK skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy 

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, którego celem jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Projekt przewiduje też m.in. przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej na 1 stycznia 2021 r. wobec wcześniej planowanego terminu 1 października 2020 r.

  "Ww. rozporządzenie wprowadza miedzy innymi, istotne zmiany z zakresu stosowania mechanizmów mocowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy wymagają zmian w szczególności w zakresie ograniczenia udziału w mechanizmach mocowych jednostek emitujących powyżej 550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej oraz średniorocznie powyżej 350 kg CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kW mocy elektrycznej zainstalowanej. Przepisy rozporządzenia rynkowego od dnia 4 lipca 2019 r. wykluczają z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji komercyjnej przed tą datą) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od dnia 1 lipca 2025 r. także jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW (średnio w skali roku)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Wprowadzane zmiany, zgodnie z przepisami rozporządzenia, zachowują w mocy umowy mocowe zawarte przed 31 grudnia 2019 r., co przekłada się na konieczność wprowadzenia stosownych przepisów przejściowych.

  "Celem przedłożonego projektu ustawy o rynku mocy jest zapewnienie zgodności przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy z przepisami rozporządzenia rynkowego, przy czym mając na uwadze, że jednostki wytwórcze emitujące powyżej 550 g CO2/kWh:

  - stanowią większość pośród wszystkich jednostek wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym,

  - stanowią większość pośród wszystkich jednostek uczestniczących dotychczas w rynku mocy,

  - do czasu transformacji sektora elektroenergetycznego są istotne dla zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

  przyjęto, że przedłożony projekt ustawy będzie obejmował wyłącznie zmiany niezbędne dla wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia" - czytamy dalej.

  Przyszłe funkcjonowanie jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh ma być przedmiotem odrębnych prac analitycznych i legislacyjnych. Na tym etapie przyjęto także, że dla zachowania stymulującej roli rynku mocy w odniesieniu do nowych mocy wytwórczych (spełniających nowe limity emisji) przepisy rozporządzenia rynkowego zostaną wdrożone w sposób, który nie będzie pozwalał na bezpośrednią konkurencję pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh tj. zrezygnowano z dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW.

  "Dodatkowo, w związku z opóźnieniami wynikającymi m.in. z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, w projekcie ustawy ujęto:

  - przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

  - zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną z sieci o napięciu poniżej 1kV i mocy poniżej 16kW innych niż odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych;

  - możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit,

  - możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania,

  - wprowadzenie dodatkowych zachęt dla terminowej realizacji inwestycji poprzez zmianę liniowego modelu kar za opóźnienie w oddaniu nowych jednostek wytwórczych, o którym mowa w art. 47 ustawy, na model progresywny. Jednocześnie dodaje się nowy ust. 3 do omawianego przepisu, zgodnie z którym w przypadku, o którym mowa w ust. 2 (nałożenia kary), w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy do dnia przedstawienia informacji, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, przepisów art. 59 ustawy nie stosuje się" - czytamy dalej.

  Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, podano także.

  W grudniu 2017 r. przyjęta została ustawa o rynku mocy zakładająca wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami są energia i gotowość do jej dostarczania. Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, są kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferują operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  (ISBnews)

 • 27.07, 16:43MK nie planuje zmian mocy instalacji i kwoty finansowania w programie 'Mój Prąd' 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) nie przewiduje zwiększenia dopuszczalnej mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych ani podwyższenia kwoty dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój Prąd", poinformował wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Jednocześnie resort prowadzi prace nad legislacją skierowaną na wsparcie energetyki odnawialnej, zarówno prosumenckiej, jak i wielkoskalowej.

  "Obecnie Ministerstwo Klimatu nie przewiduje zwiększenia dopuszczalnej mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu priorytetowego 'Mój Prąd'. Ze złożonych, według stanu na dzień 10 lipca 2020 r., w ramach Programu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć (ok. 100 tys.) wynika, że średnia moc dotowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi 5,606 kW. Nie wydaje się więc, aby obecnie była potrzeba zwiększania mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych, gdyż moc instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych przez beneficjentów Programu mieści się w środku przedziału dopuszczalnych mocy określonych w Programie, tj. 2-10 kW" - napisał Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Dodał, że mając na uwadze m.in. zasadę efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, obecnie nie jest planowane podwyższenie kwoty dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój Prąd".

  Jego zdaniem, dynamiczny rozwój mikroinstalacji dowodzi, że system opustów określony w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii sprawdził się i sprzyja rozwojowi rynku prosumenckiego.

  "Jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że Ministerstwo Klimatu podejmuje działania analityczne monitorujące bieżące funkcjonowanie mechanizmów rozliczeń i nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości koniecznych zmian w systemie opustów, które zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad poprawnej legislacji oraz będą odpowiadały na nowe potrzeby prosumentów energii odnawialnej. Warto nadmienić, że jedną z branych pod uwagę koncepcji jest tzw. 'wirtualny prosument', odnoszący się do działających grupowo prosumentów energii odnawialnej, czyli grupy co najmniej dwóch działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej, zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wielomieszkaniowym" - wskazał wiceminister.

  Resort prowadzi też prace mające na celu stymulowanie rozwoju małej i wielkoskalowej energetyki odnawialnej, w tym energetyki słonecznej.

  "Ministerstwo Klimatu prowadzi prace legislacyjne skupiające się m.in. na ograniczeniu obowiązków koncesyjnych, przedłużeniu maksymalnego okresu przyznawania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym oraz wprowadzeniu długoterminowego harmonogramu wsparcia dla producentów energii odnawialnej na lata 2022–2026, a także wprowadzeniu ułatwień inwestycyjnych w obszarze planowania przestrzennego. Dodatkowo, resort klimatu podjął działania analityczne dotyczące możliwości wykorzystania terenów pogórniczych, poprzemysłowych oraz terenów z przeznaczeniem wydobywczym pod inwestycje fotowoltaiczne" - podsumował Guibourgé-Czetwertyński.

  (ISBnews)

   

 • 24.07, 12:33Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW).

  Za nowelą opowiedziało się 443 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest – jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% -tak jak obecnie -przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom" i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC . Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  (ISBnews)

 • 22.07, 18:13MK przygotował projekt rozporządzenia dot. parametrów aukcji głównej dla 2025 r. 

  Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) -  Minister Klimatu (MK) przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022, zakładający zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla roku 2025 na poziomie 2 526 MW.

  Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL).

  Projektowane rozporządzenie dotyczy aukcji głównej na rok dostaw 2025 przeprowadzanej w 2020 r. oraz aukcji dodatkowych na 2022 r. przeprowadzanych w 2021 r. Rozporządzenie określające parametry aukcji wydawane jest cyklicznie, nie później niż na 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji głównej, która jest organizowana w okresie pomiędzy 1 a 22 grudnia każdego roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły termin aukcji głównej w tym roku na 14 grudnia 2020 r.

  W projekcie rozporządzenia prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Łącznie zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2025 to 2 526 MW.

  Z projektu rozporządzenia wynika, że zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:

  - 1 160 MW – dla I kwartału;

  - 1 160 MW – dla II kwartału;

  - 1 160 MW – dla III kwartału;

  - 1 252 MW – dla IV kwartału.

  Projekt rozporządzenia określający parametry aukcji głównej na rok dostaw 2025 oraz aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 został sporządzony na podstawie dokumentu PSE "Proponowane parametry dla aukcji głównej przeprowadzanej w 2020 r. oraz dodatkowych przeprowadzanych w 2021 r." z kwietnia 2020 r. wraz z aktualizacją z lipca 2020 r.; oraz decyzji Komisji Europejskiej – „State aid No. SA.46100 (2017/N).

  (ISBnews)

 • 22.07, 16:32Rząd chce rozszerzyć przepisy dot. efektywności energetycznej 

  Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO) oraz zmodyfikowanie systemu świadectw tak, aby skuteczniej zachęcać do przedsięwzięć, których celem jest wzrost efektywności energetycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).  

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał.

  Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2018/2002/UE  i oszczędność energii na poziomie 32,5% w stosunku do scenariusza bazowego do roku 2030.

  "Ten cel przekłada się na maksymalne zużycie energii pierwotnej wynoszące 1 273 Mtoe oraz finalnej 956 Mtoe w roku 2030 dla całej UE" - zaznaczono.

  W przypadku Polski w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zadeklarowano osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej do 2030 r. na poziomie 23%, co oznacza oszczędność energii pierwotnej rzędu 27 Mtoe.

  Dyrektywa zobowiązuje też państwa członkowskie UE do osiągnięcia w latach 2021-2030 łącznych oszczędności zużycia energii, równoważnych corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8% średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016 -2018. 

  Aby cel ten osiągnąć konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO), zmodyfikowanie systemu świadectw efektywności energetycznej tak, aby zapewnić jego większą skuteczność w stymulowaniu przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznej, a także wprowadzić dodatkowe (obok świadectw efektywności energetycznej) środki alternatywne (zapobiegające tzw. ubóstwu energetycznemu), wskazano.

  Planowana jest także weryfikacja dotychczasowych zasad dotyczących oceny poziomu osiąganych oszczędności oraz wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego efektywne wykorzystanie opłaty zastępczej, a także wprowadzenie dodatkowych zasad zapobiegających podwójnemu zliczaniu oszczędności.

  W planowanym projekcie nowelizacji mają znaleźć się przepisy rozszerzające katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych.

  Ma także zostać wprowadzony centralny rejestr oszczędności energii realizowanych za pomocą środków alternatywnych wobec systemu białych certyfikatów.

  (ISBnews)

 • 17.07, 15:41MK planuje utrzymanie obowiązku OZE w roku 2021 na poziomie tegorocznym 

  Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Utrzymanie w przyszłym roku obowiązku OZE na poziomie z roku 2020 tj. tzn. 19,5% dla tzw. "zielonych certyfikatów" i 0,5% dla tzw. "błękitnych certyfikatów" zakłada projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

  Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) funkcjonujący obecnie w Polsce. W zamian za generację energii z OZE producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

  "Ministerstwo Klimatu ma możliwość interwencji na rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł energii (obowiązku OZE), tzn. określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą pozyskać z OZE" - podano w uzasadnieniu.

  Resort proponuje utrzymanie obowiązku na tym samym poziomie jak w roku 2020, tzn. 19,5% dla tzw. "zielonych certyfikatów" i 0,5% dla tzw. "błękitnych certyfikatów".

  "Podniesienie […] udziału w roku 2019 do poziomu obecnego przełożyło się na ograniczenie nadpodaży oraz stabilizację na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Tym samym, utrzymanie obowiązującej w roku 2020 wysokości obowiązku pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia" - oceniło Ministerstwo Klimatu.

  Według resortu "stabilny wzrost wielkości udziału w ostatnich latach pozwolił na przywrócenie kosztu certyfikatów do poziomu zapewniającego stabilność finansowania dla instalacji wykorzystujących OZE, chroniąc równocześnie odbiorców końcowych przed gwałtownymi podwyżkami cen energii elektrycznej".

  W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że liczba instalacji korzystających z alternatywnych do systemu świadectw pochodzenia systemów wsparcia - systemu aukcyjnego oraz systemów feed-in-tariff i feed-in-premium - systematycznie rośnie.

  W ostatnich latach zauważalny był również stabilny trend wzrostu cen energii, który został jednak zahamowany na skutek pandemii COVID-19 i związanego z nią spadku zużycia energii.

  "Niemniej jednak, przewiduje się, że wskazana sytuacja jest stanem przejściowym, który w dłuższej perspektywie czasowej nie powstrzyma dalszego wzrostu cen energii na rynku konkurencyjnym wynikającego z uwarunkowań zewnętrznych" - zaznaczono.

  (ISBNews)

 • 16.07, 16:29Sejm za nowelizacją ustawy o OZE, poszerzającą definicję drewna energetycznego 

  Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Ma ona obowiązywać do końca 2021 roku.

  Za nowelizacją  opowiedziało się 232 posłów, przeciw było 206, a 13 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie stosunkiem głosów 204 do 233 przy 6 wstrzymujących się opowiedzieli się przeciw odrzuceniu nowelizacji w całości.

  Przyjęte przepisy wprowadzają nową definicję drewna energetycznego. Mają obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

  Za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:

  - surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

  - produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

  - odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

  Nowela ma umożliwić wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki na cele energetyczne.

  "Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli zapobiec deprecjacji surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, zarówno w wyniku epidemii COVID-19,jak i surowca drzewnego gorszej jakości, którego – w związku ze zmianami klimatycznymi – przybywa w polskich lasach" – podano w uzasadnieniu.  

  Zaznaczono, że pozostawienie surowca w lesie mogłoby skutkować wzrostem liczby szkodników owadzich, a także przyczynić się do wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach.

  (ISBnews)

 • 08.07, 16:00Rząd chce, by prezes URE corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych 

  Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zmianę przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw i wprowadzenie obowiązku corocznego określania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Obecnie wskaźnik ten jest określony w rozporządzeniu i ma wartość stałą.

  Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2020 r.

  Minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 31 grudnia 2020 r. powinna wynieść 6%, w stosunku do emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r., a osiągnięty cel należy utrzymać po 2020 r., podano w wykazie.

  Chociaż przepisy projektowanej ustawy mają na celu przede wszystkim ułatwić działania podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), to - jak zaznaczono - dokonanie nowelizacji nie zapewni w dalszym ciągu realizacji celu na poziomie 6%. 

  Przepisy projektowanej ustawy mają - jak podano - ułatwić podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR, realizację celu. Planowane jest zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości do prezesa URE  (przez dwa lub więcej podmiotów) na rzecz sprawozdawczości indywidualnej, by zachęcić podmioty dokonujące obrotu gazem płynnym (LPG) do wspólnej realizacji NCR z podmiotami dokonującymi obrotu paliwami ciekłymi (benzyną silnikową, olejem napędowym) - w wyniku czego jako "grupa" osiągną wyższy poziom realizacji NCR.

  Planowane jest także zniesienie obowiązku informowania prezesa URE do  31 marca każdego roku o podjęciu wspólnej realizacji NCR przez podmioty do tego zobowiązane.

  Prezes URE miałby corocznie określać wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, w oparciu o dane na temat struktury surowców wykorzystanych do wytworzenia energii elektrycznej w Polsce, a następnie podawał go do publicznej wiadomości.

  "Z uwagi na zmianę struktury surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w kolejnych latach (wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii) celowe jest coroczne aktualizowanie tego wskaźnika. Efektem zmiany będzie coraz korzystniejsza pozycja energii elektrycznej zużytej w transporcie samochodowym w realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR)" - podano w uzasadnieniu.

  W zakresie kompetencji prezesa URE miałoby znaleźć się także prowadzenie ewidencji dokumentów potwierdzających osiągnięcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, tzw. UERsów i podawanie do publicznej wiadomości informacji z nimi związanych. Ewidencja miałaby zapewnić kontrolę nad dokumentami wykorzystanymi do realizacji NCR i przeciwdziałać nadużyciom w tym zakresie.

  W projekcie miałby znaleźć się przepis, że w przypadku braku realizacji NCR w sytuacji wspólnej realizacji celu przez dwa lub więcej podmiotów karze pieniężnej podlegałyby te podmioty, które w przypadku samodzielnej realizacji celu, nie wykonałyby go.

  Planowana jest zmiana przepisów, na podstawie których określana jest wysokość kary pieniężnej za brak realizacji NCR, a także tych, na podstawie których promowane ma być stosowanie biokomponentów o większym potencjale redukcji emisji.

  Wodór, tak jak inne paliwa obecnie stosowane w transporcie, miałby podlegać kontroli jakości na każdym etapie obrotu na rynku.

  (ISBnews)

 • 08.07, 14:00KE przyjęła strategię, dotyczącą integracji systemów energetycznych i wodoru 

  Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przyjęła dzisiaj unijną strategię integracji systemów energetycznych i wodoru, których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poinformowała Komisja.

  Za 75% tych emisji odpowiedzialny jest system energetyczny, podano.

  "Przyjęte dziś strategie […] mocno wkroczą na ścieżkę dekarbonizacji naszej gospodarki do 2050 r. Nowa gospodarka wodorowa może być motorem wzrostu, który pomoże przezwyciężyć straty ekonomiczne spowodowane przez COVID-19. Opracowując i wdrażając łańcuch wartości czystego wodoru Europa stanie się światowym liderem i utrzyma pozycję lidera w dziedzinie czystych technologii" - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, cytowany w komunikacie.

  Z kolei komisarz ds. energii Kadri Simson zaznaczyła, niezbędne są zmiany, gdyż system energetyczny UE musi być lepiej zintegrowany, bardziej elastyczny i przystosowany do najczystszych i najbardziej opłacalnych rozwiązań.

  "Wodór odegra w tym kluczową rolę, ponieważ spadające ceny energii odnawialnej i ciągłe innowacje sprawiają, że jest to realne rozwiązanie dla gospodarki neutralnej dla klimatu" - podkreśliła.

  Strategia skupia się na wodorze odnawialnym, który ma największy potencjał w zakresie obniżania emisyjności, jest to zatem wariant w największym stopniu zbieżny z unijnym celem dotyczącym neutralności klimatycznej.

  W strategii przewidziano stopniowe przechodzenie do gospodarki opartej na czystym wodorze w trzech fazach, w różnym tempie w zależności od sektora przemysłu.

  Celem pierwszej fazy (w latach 2020-2024) będzie obniżenie emisyjności istniejącej produkcji wodoru do obecnych zastosowań, np. w sektorze chemicznym, oraz propagowanie nowych zastosowań. W tej fazie konieczne jest zainstalowanie w UE do 2024 r. zasilanych energią ze źródeł odnawialnych elektrolizerów o mocy co najmniej sześciu gigawatów, produkujących do miliona ton odnawialnego wodoru. Obecnie w UE zainstalowane są elektrolizery o mocy ok. 1 gigawata.

  W drugiej fazie (w latach 2024-2030) wodór ma stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego. Celem będzie zainstalowanie do 2030 r. elektrolizerów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych o mocy co najmniej 40 GW oraz produkcja do 10 mln ton odnawialnego wodoru w UE. Zastosowanie wodoru będzie też rozszerzane na nowe sektory (produkcja stali, w transport ciężarowy, kolejowy, a także w pewnym stopniu zastosowań w transporcie morskim. Wodór będzie nadal produkowany głównie w pobliżu użytkownika lub odnawialnych źródeł energii, w lokalnych ekosystemach.

  W trzeciej fazie, od 2030 do 2050 r., technologie produkcji odnawialnego wodoru powinny osiągnąć dojrzałość, co umożliwi wdrożenie ich na dużą skalę, także we wszystkich sektorach, których emisyjność trudno obniżyć, a inne rozwiązania mogą być niewykonalne bądź bardziej kosztowne.

  W ocenie Komisji Europejskiej, inwestycje w wodór będą napędzać wzrost gospodarczy, co będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście wychodzenia z kryzysu związanego z COVID-19.

  KE szacuje, że łączne inwestycje w wodór odnawialny w Europie mogą do 2050 r. sięgnąć 180-470 mld euro, a inwestycje w niskoemisyjny wodór z paliw kopalnych - od 3 do 18 mld euro.

  "Przy wiodącej roli UE w dziedzinie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii powstanie związanego z wodorem łańcucha wartości na potrzeby wielu sektorów przemysłowych i innych zastosowań końcowych mogłoby, bezpośrednio lub pośrednio, zapewnić miejsca pracy nawet dla miliona osób" - zaznaczyła KE.

  Według szacunków analityków, czysty wodór mógłby zaspokoić 24 proc. światowego zapotrzebowania na energię do 2050 r., przy rocznej sprzedaży w wysokości 630 mld euro.

  (ISBnews)

   

 • 08.07, 12:47Rząd planuje przedłużyć do poł. 2026 roku wsparcie OZE w ramach syst. aukcyjnego 

  Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przedłużenie o pięć lat, do 30 czerwca 2026 roku maksymalnego terminu udzielania pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Zapowiadał to blisko miesiąc temu wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, termin obowiązujących programów pomocy publicznej upływa 30 czerwca 2021 r.

  Programy kierowane są do wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej oraz do mikro- i małych wytwórców energii z OZE na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP.

  Realizacja udziału energii z OZE zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 - to 21-23% udziału energii OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację).

  Planowane przedłużenie terminu wymaga uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

  Projekt ma objąć również:

  - zmiany mające na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW;

  - zapisanie w ustawie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE odnawialnego źródła energii;

  - zmiany redakcyjne i porządkujące zmiany wprowadzonych w poprzednich nowelizacjach.

  (ISBnews)

   

 • 07.07, 14:02Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią 

  Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, poinformował minister Michał Kurtyka. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  "Chcemy, by ten dokument został przyjęty jak najszybciej i do konsultacji społecznych zostanie przekazany jesienią" - powiedział Kurtyka podczas konferencji prasowej.

  Minister wymienił cztery priorytety strategii, które - w jego ocenie - pozwolą na stworzenie nowego sektora gospodarki.

  Pierwszym jest "stworzenie łańcucha wartości niskoemisyjnej gospodarki wodorowej".

  "W 2030 r. moglibyśmy wykorzystać w gospodarce 2-4 GW mocy z odnawialnych źródeł energii do produkcji wodoru. Chcielibyśmy, by powstały w Polsce fabryki ogniw wodorowych i elektrolizerów. Zakładamy, że w 2030 r. może funkcjonować w Polsce średnia elektrociepłownia, gdzie jednym z paliw będzie wodór. Chcemy też, by wodór odegrał rolę w produkcji paliw syntetycznych" - wymienił minister.

  Drugi priorytet to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez ograniczenie importu paliw kopalnych dzięki własnej produkcji wodoru.

  "Chcemy poddać pod refleksję powstanie autostrady wodorowej Północ-Południe. Zakładamy, że na Północy będzie największa produkcja z elektrolizerów zgromadzonych w strefie offshore" - powiedział Kurtyka.

  "Po trzecie, chcemy zwiększyć rolę wodoru w transporcie. Mamy szanse na postanie pierwszych lokomotyw na wodór i na wodorowe autobusy. Chcielibyśmy, by powstało ok. 15 nowych stacji tankowania wodorem, w pierwszej kolejności dla transportu ciężarowego" - powiedział minister.

  Wreszcie, czwartym priorytetem jest przyjęcie nowego "prawa wodorowego".

  "Rozpoczęły się prace nad nowym prawem wodorowym. To będą regulacje dla obrotu, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru w gospodarce" - zakończył minister.

  (ISBnews)

   

 • 02.07, 12:13Zyska z MK: Prace nad polską strategią wodorową są zaawansowane 

  Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Prace nad polską strategią wodorową są zaawansowane, ale jest jeszcze za wcześnie na komunikowanie kształtu tego dokumentu, poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  "Jeżeli polska strategia wodorowa ma się stać dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów jako dokument strategiczny, to musimy wykonać pracę związaną z opracowaniem dokumentu, poddaniem go konsultacjom, by to był dokument nie jednego resortu, a całego rządu" - powiedział Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

  Przypomniał, że 15 maja zakończył prace zespół powołany przez ministra klimatu.

  "Chcę powiedzieć, że prace są zaawansowane, ale jeszcze nie na tyle, żeby dziś komunikować o całości kształtu tego dokumentu" - dodał.

  "W przyszłym tygodniu planujemy wydarzenie związane z podpisaniem deklaracji współpracy z największymi polskimi firmami - nie tylko Skarbu Państwa, ale także spółkami prywatnymi - które mają najbardziej ambitne czy priorytetowe programy w tej dziedzinie" - wskazał także wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 01.07, 18:31Zyska, MK: Projekt ustawy o morskiej energ. wiatrowej wróci do uzgodnień 6 VII 

  Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zostanie ponownie przekazany do uzgodnień 6 lipca i powinien być przyjęty do końca roku, poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

  "Ustawa zostanie przyjęta do końca roku. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, z DG Energy, liczymy na to, że pomoc publiczna zostanie przyjęta w kształcie, jaki jest w projekcie ustawy. Mam przesłanki, żeby powiedzieć, że 6 lipca projekt trafi ponownie do konsultacji międzyresortowych" - powiedział Zyska dziennikarzom.

  Wskazał, że założono podniesienie łącznej mocy, dla której zostanie udzielone wsparcie do 5,9 GW z wcześniej zakładanych 4,6 GW.

  "To odpowiedź na projekty, które się na rynku pojawiają. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której zostałyby one wyeliminowane" - dodał wiceminister.

  W styczniu br. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego.

  (ISBnews)

   

 • 29.06, 10:26Gryglas z MAP: Chcemy przyjąć ustawę o morskiej en. wiatrowej do końca roku 

  Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Ustawa o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej powinna zostać przyjęta jeszcze w tym roku, poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas.

  "Pandemia nieco wydłużyła nasze prace nad ustawą o morskiej energetyce wiatrowej, ale tak czy inaczej utrzymujemy ten ambitny harmonogram, by ustawa pojawiła się w sejmie po wakacjach i z całą pewnością była przyjęta jeszcze w tym roku" - powiedział Gryglas podczas konferencji EuroPower.

  Dodał, że jeśli chodzi o zmiany w tzw. ustawie odległościowej, zakładającej ograniczenie odległości od lądowych farm wiatrowych do zabudowań, "byłby bardziej ostrożny".

  W połowie stycznia MAP przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego.

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 11:23Sasin: Ruszyły prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do jednego podmiotu 

  Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Według niego, prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy.

  "Pracujemy faktycznie nad takim projektem. Wydaje się, że to dobry pomysł, aby budować dwie nogi energetyki - z jednej strony, opartej o odnawialne źródła energii, a z drugiej strony - o aktywa węglowe, które będą jeszcze funkcjonować przez co najmniej 2-3 dekady. Dobrze by było, aby te aktywa funkcjonowały w jednym podmiocie" - powiedział Sasin dziennikarzom.

  "To rozwiązanie daje szansę utrzymania aktywów węglowych, a z drugiej strony - stwarza możliwości rozwojowe dla tzw. nowej energetyki" - dodał.

  Minister zastrzegł, że prace są na etapie tworzenia koncepcji i potrwają "raczej miesiące, niż tygodnie"

  "Rozważamy różne formy organizacyjne i prawne, ale ważne, żeby zacząć iść w tym kierunku i zapewnić 2-3 dekady funkcjonowania aktywów węglowych" - wskazał wicepremier.

  Wcześniej pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych i przekazania ich osobnemu podmiotowi zgłosiła Polska Grupa Energetyczna (PGE).

  (ISBnews)