Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 08.10, 09:13Senatorowie postulują zmiany w przepisach dot. zakazu handlu w niedzielę 

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senatorowie postulują wprowadzenie poprawek do noweli uszczelniającą zakaz pracy w niedziele i święta, w tym m.in. umożliwienie handlu w niedzielę tym sklepom, które osiągają co najmniej 40% przychodów z usług pocztowych oraz umożliwienie mikroprzedsiębiorcom zatrudniania studentów i emerytów. Wczoraj wieczorem odbyła się senacka debata w tej sprawie.

  Wcześniej Komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowali obniżenie do 40% z 50% progu przychodów liczonego od sprzedaży detalicznej dla działalności dominującej, korzystającej ze zwolnienia z zakazu handlu w niedzielę, np. pocztowej.

  W trakcie senackiej dyskusji zgłoszono też poprawkę umożliwiającą zatrudnianie przez mikroprzedsiębiorców studentów do 26. roku życia oraz emerytów. Dyskutowano nad możliwością zatrudniania bliskich i powinowatych do pomocy przedsiębiorcy za odpłatą. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśniał, że wprowadzanie tych regulacji oznaczałoby, że osoby zatrudniane za wynagrodzeniem podlegałyby przepisom prawa pracy.

  Celem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta jest ograniczenie zjawiska omijania zakazu handlu w niedziele przez przedsiębiorców, prowadzących sklepy o statusie placówki pocztowej.

  Nowela w wersji przyjętej przez Sejm zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to która stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność osobiście i na własny rachunek mogą korzystać nie tylko z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków.

  Nowela ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

  Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.

  (ISBnews)

   

 • 05.10, 10:56PIH chce, by przedsiębiorca mógł zatrudnić w niedzielę też studentów i emerytów 

  Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) proponuje uzupełnienie katalogu osób bliskich, które przedsiębiorca prowadzący sklep może zatrudnić w niedzielę, a także by ich praca mogła być wykonywana odpłatnie. Ponadto chce, by zatrudniani mogli być także emeryci i studenci do 26. roku życia, wynika ze stanowiska PIH do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

  Nowelą uszczelniającą zakaz handlu w niedzielę i święta zajmuje się obecnie Senat.

  Polska Izba Handlu proponuje uzupełnienie wyliczenia członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej pomocy tych osób. Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm dopuszcza jednie nieodpłatną pomoc małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków.

  PIH chce, aby przedsiębiorca mógł "korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków albo powinowatych w tej samej linii lub stopniu."

  Natomiast dopuszczenie nie tylko nieodpłatnej, ale także odpłatnej pomocy wymienionych członków rodziny pozwoli – zdaniem Izby - uniknąć zarzutu nierównego traktowania tych osób w stosunku do innych pracowników lub zatrudnionych, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez nich w placówce handlowej.

  Polska Izba Handlu opowiada się także za umożliwieniem mikroprzedsiębiorcom, którzy osobiście prowadzą sklepy w niedziele i święta, powierzania wykonywania czynności związanych z handlem emerytom lub studentom.

  "Wprowadzenie takiej możliwości będzie wsparciem dla najdrobniejszych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób), a jednocześnie umożliwi aktywizację zawodową emerytów i studentów, czyli grup, które znajdują się
  w szczególnej sytuacji na rynku pracy" – czytamy w opinii.

  Powierzanie pracy emerytom lub uczniom szkoły ponadpodstawowej i studentom do 26. roku życia miałoby – jak postuluje Izba - odbywać się wyłącznie za zgodą pracownika lub na jego wyraźny wniosek.

  Przyjęta we wrześniu przez Sejm nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to ta, która stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

  Ustawa ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

  Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.

  (ISBnews)

 • 01.10, 11:48Sejm skierował projekt dot. uwolnienia rolniczego handlu detalicznego do komisji 

  Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Sejm skierował do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy, dotyczący uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w sprzedaży produktów konsumentom finalnym, a także podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów rolników, zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. 

  "Obowiązywały do tej pory pewne określone limity, one zostały całkowicie cofnięte, jeżeli chodzi o sprzedaż do końcowego klienta, tych limitów nie ma już w tej chwili. Natomiast utrzymane zostały z oczywistych względów limity przy zaopatrzeniu z RHD stołówek, sklepów czy restauracji" – powiedział w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

  Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego rolników. Może być prowadzona pod warunkiem, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

  W ramach RHD możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego. Dotychczas zbywanie żywności konsumentom finalnym było możliwe na terenie całego kraju, a zakładom – jedynie lokalnie. Projekt zakłada, że rolnicy będą mogli sprzedawać żywność konsumentom na terenie całego kraju. 

  Ustawa zwiększa też limit przychodów z tego handlu, nie podlegających opodatkowaniu.

  "Bardzo ważnym i oczekiwanym przez rolników, a jednocześnie takim prorynkowym zachowaniem, takim, które też daje rolnikom możliwości otrzymywania […] większych dochodów, jest podwyższenie limitu bardzo znaczne - z 40 tys. do 100 tys. zł" – podkreślił Giżyński.

  Dotychczas rolnicy, którzy uzyskiwali dochody wyższe niż 40 tys. zł, musieli to zgłaszać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki dochód. Dochody ponad 40 tys. zł podlegały opodatkowaniu, 2 - proc. podatkiem obrotowym.

  Jak argumentował wiceminister, w wielu przypadkach obowiązki administracyjne zniechęcały rolników od prowadzenia RHD.

  Projekt ustawy został skierowany do notyfikacji Komisji Europejskiej, uwagi w tym zakresie od państw członkowskich mogą spływać do 8 listopada 2021 r.

  (ISBnews)

 • 28.09, 13:07PIH chce wyłączenia sektora niskomarżowego z tzw. podatku od korporacji  

  Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) postuluje wyłączenie z planowanego podatku od korporacji podmiotów prowadzących działalność handlową w obszarze artykułów niskomarżowych, w tym małych i średnich dystrybutorów żywności oraz hurtowni, zaopatrujących sklepy spożywcze. Zdaniem Izby, w skrajnym przypadku wprowadzenie tego podatku mogłoby przyczynić się do wzrostu cen detalicznych towarów pierwszej potrzeby.

  Przepis dot. wprowadzenia tzw. podatku od korporacji znajduje się w projekcie noweli pakietu podatkowego "Polskiego Ładu", nad którym pracuje obecnie Sejm.

  "W ocenie Izby oraz przedsiębiorców, wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektora niskomarżowego, czyli m.in. hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG - dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

  Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w PIH, realia biznesowe ograniczają możliwości podwyższenia rentowności dla hurtu, gdyż podmioty zajmujące się hurtowym handlem pracują niejednokrotnie na rentownościach liczonych w dziesiątych częściach procenta, a mechanizm ustalania cen jest poza zasięgiem dystrybutorów i detalistów - produktu często nie można sprzedać drożej.

  Izba zwraca uwagę, że teoretycznie podwyższenie cen przez hurt obniża automatycznie marże dla detalu albo w zależności od produktu przekłada się na zwiększenie ceny detalicznej na półce. Podkreśla, że plany wprowadzenia nowej daniny powodują, że "zagrożony jest cały model biznesu dostaw dla kilkudziesięciu tysięcy małych i średnich sklepów", które - jak ocenia - będą miały wyższe ceny sprzedaży, przy jednocześnie neutralnym wpływie podatku na logistykę firm dowożących w ramach swoich sieci które odnotowują najwyższe rentowności.

  "Polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów, po to by umożliwić swoim odbiorcom małym i średnim firmom oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów. Wprowadzenie tzw. podatku minimalnego od podatników podatku dochodowego, od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych to kolejne obciążenie uderzające w system zaopatrzenia małych sklepów oparty o hurtowników, podatek zapłacą zatem nawet mali i średni przedsiębiorcy" - powiedział wiceprezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

  Przypomniał, że strona społeczna zwracała już na to uwagę przedstawicielom Ministerstwa Finansów oraz sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

  PIH wskazuje, że średnia rentowność w branży jest na poziomie ok. 0.7% łącznych przychodów ze sprzedaży hurtowej.

  Szacowany dodatkowy domiarowy podatek wyniesie co najmniej ok. 50 mln rocznie - przy dalszym obniżeniu rentowności sektora wynikającej z pogorszenia konkurencyjności na rynku kwota ta może sięgnąć ok. 100-150 mln zł rocznie. Szacunki te z uwagi na możliwości uwzględniają tylko największe firmy hurtowe,  nie uwzględniają wielu tysięcy mniejszych firm i spółdzielni, które również zostaną objęte tym podatkiem, podaje Izba.

  Izba apeluje do Ministerstwa Finansów o szczegółową analizę wpływu podatku na branżę handlu detalicznego oraz hurtowni spożywczych.

  Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie tzw. podatku od wielkich koncernów. Miałby objąć spółki kapitałowe, których udział dochodów w przychodach wynosiłby mniej niż 1% i  tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić miałby 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

  Już po skierowaniu projektu do Sejmu rząd przyjął autopoprawkę, która zakłada, że od podatku od wielkich korporacji zwolnione byłyby podmioty o specyficznym profilu działalności, których niski poziom dochodowości wynika z uwarunkowań, np. w dziedzinie transportu, energii czy kopalin.

  Podatkiem nie byłyby objęte firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Od podatku minimalnego byłby odliczany zapłacony w Polsce CIT.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:57Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli dot. akceptacji płatności gotówkowych 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, przyjął tylko jedną o charakterze legislacyjnym. Celem noweli jest umożliwienie klientom wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i nałożenie na sprzedawców obowiązku przyjęcia płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

  Sejm odrzucił m.in. poprawkę Senatu zakładającą wydłużenie vacatio legis z 30 dni do trzech miesięcy.

  Nowela zakłada, że akceptant będzie miał obowiązek przyjmowania płatności gotówkowych, jeśli wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności z niej wynikającej, będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS (obecnie 5370,64 zł).

  Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta RP. Podstawowym celem noweli było uregulowanie statusu prawnego akceptacji pieniędzy papierowych poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego, w tym także osobom, które nie posiadają rachunków płatniczych, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym płatności gotówkowych. 

  Po wejściu w życie noweli, każdy konsument na terenie kraju będzie mógł bezwarunkowo dokonać zapłaty za towar bądź usługę w gotówce (do kwoty określonej w noweli). A każdy sprzedawca będzie obowiązany do akceptacji takiej formy zapłaty.

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak zastosowania w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet, jeśli akceptant prowadzi działalność w miejscu bez obecności personelu, a także w trakcie imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy.

  Jednocześnie regulacja zakłada brak możliwości nakładania dodatkowych opłat z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce. 

  W połowie kwietnia br. NBP poinformował, że zaproponował wprowadzenie w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UUP) zapisu o prawnej ochronie konsumenta przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę gotówki. 

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 11:34Sejm za nowelą uszczelniającą zakaz handlu w niedzielę i święta 

  Warszawa, 18.09.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę uszczelniającą zakaz pracy w niedziele i święta. Zakłada ona, że handel w niedzielę będą mogły prowadzić tylko te sklepy, które osiągają co najmniej 50% przychodów z usług pocztowych.

  Za nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni opowiedziało się 272 posłów, 135 było przeciwnych, a 38 wstrzymało się od głosu. Projekt noweli zgłosiła grupa posłów.

  Wnioskodawcy zwracali uwagę, że luka w przepisach pozwalała na omijanie zakazu handlu w niedzielę przez powoływanie się przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe na posiadanie statusu placówki pocztowej.

  "Z czasem tę lukę prawną zaczęły wykorzystywać także inne duże sieci handlowe, jak również mali przedsiębiorcy, czyniąc ograniczenie handlu w niedzielę coraz większą fikcją. Nie ulega wątpliwości, że w takich wypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem łamania zasady uczciwej konkurencji i interwencja staje się konieczna" - czytamy w uzasadnieniu.

  Nowela zakłada, że z wyłączenia z zakazu handlu będą mogły korzystać tylko te placówki, w przypadku których usługi nieobjęte zakazem (w tym przypadku pocztowe) stanowią działalność przeważającą. Działalność przeważająca natomiast to która stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.

  Przed przyjęciem nowelizacji posłowie przyjęli kilka poprawek. Jedna z nich zakłada, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność osobiście i na własny rachunek mogą korzystać nie tylko z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy czy ojczyma, ale także z pomocy rodzeństwa, wnuków i dziadków.

  Wprowadzono też zmiany w katalogu placówek, objętych wyłączeniem. Miały one charakter uściślający i doprecyzowujący

  Posłowie zdecydowali też, że ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia (projekt zakładał termin 14-dniowy.

  Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zakładała stopniowe ograniczanie handlu oraz w niedziele i święta. Od 2020 r. zakaz nie obowiązuje w ostatnie niedziele w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, a także w dwie niedziele grudniu i jedną przed świętami Wielkanocnymi. Poza tym okresem natomiast z wyłączenia z zakazu handlu korzystają m.in. stacje paliw, apteki, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami, sklepy w hotelach i strefach wolnocłowych, a także placówki pocztowe.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 12:45Rząd planuje przyjęcie projektu dot. systemu kaucyjnego w I kw. 2022 r. 

  Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce przyjąć projekt przewidujący wprowadzenie systemu kaucyjnego, obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku do 1,5 l, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane jest na I kw. 2022 r.

  Jego celem jest m.in. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

  "Niniejszy projekt ustawy, w zakresie obowiązku selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, uzupełnia wymagania transponowane z dyrektywy 2019/904 za pomocą projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej" - czytamy w wykazie.

  W art. 9 dyrektywy 2019/904 zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. Obowiązek ten może być realizowany np. za pomocą systemów zwrotu kaucji, podano także.

  Podkreślono, że w projekcie ustawy zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie opakowań. Ma to być m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji

  Poza przepisami wdrażającymi art. 9 dyrektywy 2019/904, w projekcie ustawy zaproponowano także utworzenie systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych.

  "Obecnie funkcjonują na stosunkowo szeroką skalę systemy kaucyjne obejmujące tego rodzaju opakowania wielokrotnego użytku. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku  z powodzeniem zbierane są w ramach systemów gminnych. Dlatego zaproponowano objęcie uregulowanym prawnie systemem kaucyjnym jedynie szklanych butelek na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l" - czytamy dalej.

  Projekt zakłada, że system kaucyjny tworzyliby wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wprowadzających reprezentowałby jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Wybór tego podmiotu należałby do wprowadzających, którzy tworzyć będą system. Zgodnie z projektem system kaucyjny mógłby zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu.

  Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym byliby obowiązani do uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych.

  Do odbierania pustych opakowań i odpadów powstałych z opakowań objętych systemem, a także do zwrotu kaucji byłby zobowiązany każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100m2. Wedle Mniejsze sklepy mogłyby odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie natomiast byłyby obowiązane do pobierania kaucji.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 14:18Szefowa GIF zapowiada zmiany na rynku aptecznym, głównym beneficjentem pacjent 

  Karpacz, 10.09.2021 (ISBnews) - Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) planuje prawne uregulowanie kwestii reklamy aptek, a także kwestię franczyzy w branży, zapowiedziała Główna Inspektor Farmaceutyczna Ewa Krajewska. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw podkreśliło potrzebę zmian na rynku aptecznym, w ślad za postępowaniami prowadzonymi przez inspektoraty przeciwko przedsiębiorcom aptecznym, do których przystępuje Rzecznik MŚP. Farmaceuci muszą mierzyć się z różną wykładnią prawa i niepewnością na rynku.

  "Zamierzamy uszczegółowić art. 94a prawa farmaceutycznego, który dotyczy reklamy aptek. Ten przepis funkcjonuje bez zmian od 10 lat, a w tym czasie rynek bardzo się zmienił" - powiedziała Krajewska podczas panelu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

  Jak wyjaśniała, GIF zamierza przygotować listę tego, "co reklamą apteki jest, a co nie". Dziś ten przepis budzi wiele kontrowersji. Dla przykładu farmaceuci boją się zamieszczać informację o tym, że w ich aptece można się zaszczepić przeciw COVID-19, przyjmując, że inspekcja farmaceutyczna weźmie to za - zakazaną - reklamę.

  "Uregulowania wymaga także sprawa franczyzy" - dodała Krajewska.

  Farmaceuci muszą bowiem mierzyć się z różną wykładnią prawa w tym względzie i niepewnością na rynku. Jak wynika z przeglądu interwencji Rzecznika MSP, to właśnie te zagadnienia są najczęściej podnoszone przez przedsiębiorców.

  "Naszą intencją jest pomoc przedsiębiorcom. Urzędnik musi stać się partnerem, a nie wrogiem biznesu. […] Będziemy dążyć do rozwiązań mediacyjnych, tak by ewentualne spory rozwiązywać jak najszybciej" - podkreślał zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców  Jacek Cieplak podczas panelu.

  Szefowa GIF zapowiedziała, że inspekcja farmaceutyczna ma przejść także pionizację - tak, by uniknąć sytuacji, że w różnych częściach Polski wydaje się odmienne decyzje.

  Taką potrzebę zauważa Biuro Rzecznika MSP.

  "Dla przedsiębiorcy najważniejszy jest czas. Kwestia postępowania i wydania decyzji jest związana z czasem. Postępowania przed WSA trwają rok, czasem dwa lata, to jest bardzo długi czas z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki to jest śmierć dla przedsiębiorcy. My mamy możliwość mediacji i moglibyśmy ją wykorzystywać w postępowaniach przed GIF czy WIF i to byłoby dobre rozwiązanie [...] - to przyspieszyłoby postępowania" - powiedział zastępca Rzecznika MSP. 

  "Powinno być tak, że mentalność zarówno urzędnicza, jak i przedsiębiorcza działają na zasadzie takiej, że coś mamy do wyjaśnienia i razem sobie z tym poradzimy. Myślę, że jest szansa w Polsce, żeby to partnerstwo zaistniało. Jednym z przykładów jest komunikat, który razem opracowaliśmy w trzy urzędy, tj. GIF, UOKiK i Biuro Rzecznika MŚP" - dodał Cieplak.

  Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego podkreślał, że nie ma konieczności zmiany prawa, chodzi o jego interpretację i jednoznaczność w orzekaniu tak, aby przedsiębiorca wiedział, jak ma poruszać się na rynku. Potrzebny jest więc dialog na linii urzędnik-przedsiębiorca.

  "Nie ma czegoś takiego jak złe prawo, to jest kwestią tego jak ludzie, jak instytucje zaczynają rozumieć i stosować te regulacje ustawowe. […] Współistnienie, współfunkcjonowanie jest podstawą, dlatego, że bez rozumienia, bez wymiany poglądów, bez pokazywania na czym polega problem nie jest możliwe osiągnięcie tej jednoznaczności" - powiedział Jabłoński podczas panelu.

  Krajewska - powołana na szefową GIF w lutym br. - podkreślała, że głównym beneficjentem zapowiadanych zmian ma być przede wszystkim pacjent.

  "Dostępność lekowa jest na pierwszym miejscu, a jak mówimy o pacjencie, to też bezpieczeństwo lekowe. Dla naszego urzędu jest również ważna komunikacja z przedsiębiorcami, myślę więc, że mamy tu jeszcze dużo pól do współpracy. Do tej pory nie zdarzyło mi się odmówić przedsiębiorcy spotkania, więc dążymy w dalszym ciągu do dialogu. […] Chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób działamy i czego przedsiębiorcy mogą się spodziewać" - powiedziała Krajewska podczas panelu.

  Jak informowała wcześniej agencja ISBnews, na wniosek farmaceutów zrzeszonych w sieciach franczyzowych, organy prokuratury przystąpiły w ostatnich tygodniach do 21 postępowań w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim. Według prezesa Związku Aptek Franczyzowych (ZAF) Mariusza Kisiela, można spodziewać się kolejnych takich spraw ze względu na to, że wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne (WIF) odmawiają wydania zezwolenia na prowadzenie apteki lub je wycofują z powodu podpisania przez farmaceutę umowy z siecią franczyzową. Z kolei do 14 postępowań, także z wniosku farmaceutów, przystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz. Stoi on na stanowisku, że franczyza nie jest grupą kapitałową.

  (ISBnews)

   

 • 21.07, 15:38Rząd chce przyjąć projekt uwolnienia rolniczego handlu detalicznego w III kw.  

  Warszawa, 21.07.2021 (ISBnews) - Rząd chce, by przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, było możliwe na terytorium całego kraju, a przychody producentów z tej sprzedaży były do kwoty 100 tys. zł zwolnione z podatku dochodowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i podatkowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę projektu i ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego planowane jest na III kw.  Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym "Polski Ład", w którym zawarto m. in. inicjatywę "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)".

  "W inicjatywie tej proponuje się przede wszystkim zwiększenie obszaru, na którym może być wprowadzana na rynek żywność wyprodukowana przez rolników w ramach działalności rolniczy handel detaliczny (RHD)." - czytamy w wykazie.

  W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanego na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące  z tym  województwem.

  W projekcie ustawy zaproponowano:

  1) zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - do terytorium całego kraju (obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem); jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach ww. działalności, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terytorium całego kraju, w tym w formie wysyłkowej,

  2) zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego,

  3) dodatkowe zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionej z podatku dochodowego.

  (ISBnews)

 • 08.07, 18:24Sejm za nowelą dot. systemu monitorowania i kontroli jakości paliw 

  Warszawa, 08.07.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, określającą minimalną wartość ograniczeń gazów cieplarnianych oraz obejmującą systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw także wykorzystywany w pojazdach wodór.

  Nowelizację poparło 434 posłów, 8 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Nowe przepisy umożliwią realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. oraz w latach późniejszych. NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, podkreślono.

  Zawarte w noweli rozwiązania stanową odpowiedź na postulaty podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, m.in. zajmujących się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych.

  Nowelizacja wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie ma on wartość stałą. Nowela zakłada, że minister właściwy do spraw klimatu będzie go określał corocznie w drodze rozporządzenia do 31 grudnia każdego roku.

  Najważniejsze rozwiązania

  - Umożliwiono podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.
  - Wodór wykorzystywany w pojazdach objęto systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to wynika z przyszłego znaczenia wodoru, jako alternatywnego paliwa i ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem. Chodzi również o konieczność wsparcia rozwoju transportu opartego na paliwach alternatywnych, zgodnie z przepisami unijnymi.
  - Ponadto uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

  Wejście w życie ustawy jest planowane po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisu zmieniającego ustawę - prawo energetyczne, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2021 r. oraz przepisów dotyczących wodoru, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

   

 • 30.06, 13:50Prezydent podpisał nowelę dot. obniżki czynszu w galeriach i przedł. vouchera  

  Warszawa, 30.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającą m.in. przedłużenie o rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych, podała Kancelaria Prezydenta.

  Regulacja dotyczy także obniżki czynszu w galeriach handlowych za okres lockdownu.

  "Celem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19" - czytamy w komunikacie.

  W tym celu, nowelizacja m.in.:

  • wydłuża termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna;
  • przesuwa z dnia 1 kwietnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii;
  • umożliwia staroście (z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego) umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminów spłaty i rozłożenie spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców ­- z mocą wsteczną od dnia 1 kwietnia 2021 r.;
  • do 20% wysokość należnych udostępniającemu świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys.  m2, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu ­- do 50% wysokości tych świadczeń;
  • zakłada przyznanie sklepikom szkolnym pomoc na zasadach analogicznych (wg kryterium 40% spadku przychodów) jak przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r.): dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, mikrodotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
  • wydłuża do 60 z 30 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego;
  • umożliwia płatnikom składek świadczącym usługi przewodnickie na rzecz muzeów składanie, do 30 czerwca 2021 r., wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.;
  • wydłuża o 2 miesiące okres przyznawania wsparcia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej;
  • umożliwia prezesowi Rady Ministrów powierzanie realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.06, 15:44Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce 

  Warszawa, 28.06.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ws. e-commerce, regulującą zasady sprzedaży na odległość towarów importowanych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.  

  "Podstawowym celem ustawy jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE (tzw. pakiet VAT e-commerce)" - czytamy w komunikacie.

  Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

  -  rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. procedura MOSS) na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;

  - wprowadzenie nowych procedur szczególnych, tj. szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych - tzw. Import One Stop Shop (IOSS) oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów;

  - określenie sytuacji, w których podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów jest traktowany jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;

  - wprowadzenie nowej sankcji podatkowej.

  Celem zmian w ustawach normujących opodatkowanie dochodu jest umożliwienie podatnikom odliczania od dochodu (przychodu) wydatków związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, wykorzystywanych do przekazywania danych do systemu poboru opłaty elektronicznej KAS.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., przy czym niektóre przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 31 października 2021 r.

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 08:06Sejm odrzucił poprawki do noweli dot. czynszu w galeriach i vouchera turyst. 

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił większość z ponad 20 poprawek do nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającej m.in. przedłużenie o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych. Regulacja dotyczy także obniżki czynszu w galeriach handlowych za okres lockdownu.

  Sejm przywrócił przepisy zakładające, że wsparcie dot. obniżki czynszu miałoby być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz miałoby dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  Sejm przyjął poprawkę, zakładającą możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ws. przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy dla ofert, których termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r. Uprawniony do używania powierzchni handlowej będzie mógł uchylić się w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy, musi to zrobić w formie pisemnej. Ponadto posłowie przyjęli dwie inne poprawki o charakterze redakcyjnym.

  Zgodnie z nowelizacją za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 podczas lockdownu, czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - do 50%. W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona, wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu.

  Nowelizacja zakłada przedłużenie o kolejny rok (do dwóch lat) ważności vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. 

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne mają otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli. Nowelizacja upoważnia także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 25.06, 08:04Sejm za wejściem w życie noweli dot. VAT w e-commerce od 1 lipca 

  Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w tym tę zakładającą przesunięcie terminu jej wejścia w życie na 1 września br. z 1 lipca. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce.

  W wersji przyjętej przez Sejm nowela zakładała wejście w życie nowych przepisów od 1 lipca, jednak Senat ze względu na zbyt krótki termin jej wejścia w życie przesunął tę datę na 1 września br., Argumentował, że "opóźnienie w procesie transpozycji dyrektywy [...], której termin upłynie w dniu 1 lipca br., nie może stanowić uzasadnienia dla braku odpowiedniej vacatio legis". Teraz Sejm odrzucił tę zmianę.

  Sejm odrzucił też poprawkę, dot. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy, która została wprowadzona na etapie prac sejmowych i nie miała związku merytorycznego z projektem złożonym przez Radę Ministrów.

  Dzięki nowym przepisom, przedsiębiorcy handlujący w internecie rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby zamiast rozliczania osobno w każdym kraju, do którego wysyłają towary

  Nowelizacja zawiera też przepisy dot. ulgi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL "do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby zewnętrznych systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych".

  Celem nowelizacji było uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki nowym procedurom, przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w "jednym okienku", w państwie swojej siedziby.

  Nowe przepisy znoszą zwolnienie z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich. Obejmują interfejsy elektroniczne obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Zakładają też naliczanie podatku VAT dla towarów importowanych o wartości do 150 euro - u sprzedawcy.

  Jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opartych na symulacjach Komisji Europejskiej, wdrożenie pakietu e-commerce (m.in. zwiększenie przestrzegania przepisów oraz zniesienie zwolnienia z VAT przywozu małych przesyłek) może pozwolić na zwiększenie rocznej kwoty dochodów z VAT o ok. 1,2 mld zł. W tym roku szacowany skutek budżetowy to 0,5 mld zł.

  (ISBnews)

 • 23.06, 11:07ZP PPS: Sprzedaż alkoholu online po zmianach w prawie może wejść w życie w 2022 

  Toruń, 23.06.2021 (ISBnews) - Sprzedaż alkoholu online po zmianie przepisów w parlamencie mogłaby wejść w życie już od początku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) Witold Włodarczyk.

  "Przygotowaliśmy odpowiednie propozycje zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bo właśnie tam są zawarte te przepisy, które należałoby uzupełnić. Jest to bowiem Ustawa z początku lat 80-tych, czyli w czasie, kiedy o e-commerce nikt jeszcze nie słyszał na rynku. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest to rozwiązanie, które wesprze mniejszych producentów alkoholi np. producentów piw kraftowych" - powiedział ISBnews Włodarczyk w kuluarach XXVIII edycji Welconomy Forum in Toruń. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia.

  "Pozostaje kilka kwestii technicznych: w jaki sposób dalej to procedować w Sejmie. Myślę, że jest szansa, aby jeszcze w tym roku taką nowelizację mógł parlament przyjąć. To z kolei by oznaczało, że przepisy weszłyby w życie od nowego roku" - podkreślił prezes.

  Dodał, że od strony technicznej sprzedaży alkoholu w internecie istnieją skuteczne rozwiązania, które pozwalają na zweryfikowanie pełnoletności kupującego.

  "Ostateczną weryfikację będzie podejmował kurier, który będzie zobowiązany do weryfikacji tożsamości zamawiającego" - wskazał prezes.

  Podczas panelu na Welconomy pt. "Sprawiedliwa akcyza na alkohol gwarantem wzrostu wpływów do budżetu państwa" były minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach (2018-2020), a obecnie doradca prezydenta RP Jan Ardanowski stwierdził, że nie widzi żadnych przeciwwskazań do sprzedaży alkoholu przez internet.

  "Wtedy byłaby też szansa na certyfikowanie alkoholi regionalnych, czy nalewek, które również mogłyby być sprzedawane w sieci, a ich produkcja jest tak niska, że nigdy nie będą w stanie wejść na półki do tradycyjnych sklepów" - powiedział Ardanowski.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 18.06, 16:23Senat za przedłużeniem ważności vouchera turyst. i wsparciem sklepików szkolnych 

  Warszawa, 18.06.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził ponad 20 poprawek do nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającej m.in. przedłużenie o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych.

  Nowelizację wraz z poprawkami poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada przedłużenie o kolejny rok (do dwóch lat) ważności vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. 

  Nowelizacja dotyczy także obniżki czynszów w galeriach handlowych za okres lockdownu. Zgodnie z przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - do 50%.

  W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona, wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu. Wsparcie miałoby być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne mają otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli. Nowelizacja upoważnia także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

   

 • 31.05, 07:09Prezydent podpisał nowelę umożliwiającą szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach 

  Warszawa, 31.05.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiającą m.in. przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  W ramach tej nowelizacji do ustawy prawo farmaceutyczne wprowadzono "możliwość prowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w aptekach ogólnodostępnych" - czytamy w komunikacie.

  Jednocześnie w ramach nowelizacji przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, znowelizowano regulacje dotyczące dokumentacji, z tym związane, z jej przechowywaniem i udostępnianiem oraz rejestracji do szczepień przeciw COVID-­­19.

  Nowela wprowadza także regulację zakładającą uwzględnianie, przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej, okresu czasowego oddelegowania pracowników, którzy posiadają uprawnienia ratownika górniczego lub sanitariusza, do wykonywania prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z COVID-­­19.

  Celem noweli jest zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 o kwotę 187 mln zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne.

  (ISBnews)

   

 • 21.05, 09:21Sarnowski z MF: Nowy unijny pakiet pomoże uszczelnić VAT w e-handlu 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Unijny pakiet VAT e-commerce, który zostanie wprowadzony we wszystkich krajach wspólnoty od 1 lipca br. ma uszczelnić VAT w handlu internetowym oraz imporcie małych przesyłek do UE. To rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie mogą konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takich samych produktów, ale tańszych o VAT, poinformował ISBnews.TV wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy o VAT dostosowującą polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Pakiet dotyczący uszczelnienia VAT i pokonania barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

  "Unijny pakiet e-commerce to rozwiązania przygotowane na polu Unii Europejskiej, adresujące bardzo poważny problem, z jakim zmagają się kupcy działający na rynku handlu internetowego w Unii Europejskiej" - powiedział Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

  Jak wyjaśnił, unijny rynek "zalewany" jest towarami pochodzącymi z krajów trzecich, bardzo często również z Dalekiego Wschodu, które sprzedawane są bez podatku.

  "To zjawisko szkodliwe, nie tylko dla budżetów poszczególnych państw, które tracą w ten sposób wpływy z VAT-u, ale - przede wszystkim - dla uczciwego biznesu, który nie może konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie takie same produkty, ale tańsze o VAT, w przypadku Polski bardzo często o 23%" - wyjaśnił Sarnowski.

  Sarnowski dodał, że inicjatywy w tej sprawie podejmowane przez poszczególne kraje nie mają racji bytu. Działania muszą być skoordynowane i wprowadzone w tym samym czasie we wszystkich rajach UE, ponieważ paczki płynące spoza UE do Europy, mogą trafiać do konkretnego kraju z pominięciem tego, który wprowadził już przepisy.

  Jako przykład podał paczki płynące do Polski nie tylko poprzez portu w Gdańsku, ale również także przez Rotterdam albo przez Hamburg.

  "Stąd, żeby rozwiązania uszczelniające były efektywne, muszą zostać wdrożone, po pierwsze - we wszystkich krajach UE, a po drugie w tym samym momencie. Tak, żeby w żadnym miejscu, ani geograficznie ani czasowo, nie pojawiła się luka w prawie. I właśnie takie rozwiązanie proponuje nam UE" - powiedział Sarnowski.

  Dlatego też - jak wyjaśnił - w perspektywie połowy roku, we wszystkich krajach UE wdrożone zostaną dwa rozwiązania przygotowane przez Unię Europejską.

  "Po pierwsze, uszczelnienie przesyłu paczek z Chin. Najważniejszą regulacją jest tutaj eliminacja zwolnienia z podatku VAT paczek o małych wartościach, czyli do 150 euro. Nie będzie już takiej sytuacji, w której paczki mogą trafić do UE przez to państwo, w którym  tego rodzaju paczki nie są opodatkowane" - powiedział Sarnowski.

  Druga zmiana, którą zaproponowała KE to znaczne uproszczenie dla podmiotów działających na rynku e-commerce.

  "Od paczek wysyłanych do innych krajów UE z Polski rozliczany jest VAT w kraju docelowym. Oznacza to, że we wszystkich 27 krajach UE powinniśmy się zarejestrować i zapłacić podatek według tamtejszych reguł oraz według tamtejszej stawki. Co jest w oczywisty sposób bardzo kłopotliwe, czasochłonne, i - po prostu - kosztowne. Teraz będziemy mieli nowe rozwiązanie, które można określić jako tzw. zasadę jednego okienka. Wystarczy, że firmy handlujące w UE, czy poza nią, zarejestrują się w jednym państwie UE i rozliczą z nim podatek, a dopiero po stronie tego państwa, w którym są zarejestrowane, będzie leżał obowiązek rozliczenia VAT-u z państwem, do którego paczki są wysyłane" - wyjaśnił Sarnowski.

  Jak zaznaczył wiceminister wdrożenie pakietu e-commerce przyniesie rocznie ok. 1,2 mld zł dodatkowych wpływów.

  Katarzyna Walterska

  (ISBnews/ ISBnews.TV)

   

 • 21.05, 07:02Sejm za przedłużeniem ważności vouchera turyst. i wsparcia sklepików szkolnych 

  Warszawa, 21.05.2021 (ISBnews) - Sejm poparł przepisy dotyczące przedłużenia o kolejny rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcia dla sklepików szkolnych. Za nowelą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opowiedziało się 438 posłów, trzech było przeciwnych, a 10 wstrzymało się od głosu.

  Wcześniej posłowie przyjęli trzy z kilkunastu zaproponowanych poprawek.

  Nowelizacja zakłada przedłużenie o kolejny rok (do dwóch lat) ważności vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną. Termin będzie liczył się od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Przepisy zakładają także przesunięcie o osiem miesięcy planowanego początkowo na kwiecień 2021 r. terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Spłata pierwszej raty ma rozpocząć się w końca grudnia br. 

  Nowelizacja dotyczy także obniżki czynszów w galeriach handlowych za okres lockdownu. Zgodnie z przepisami, za okres zamknięcia galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 czynsz dla najemców ma zostać obniżony do 20%, natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności - do 50%.

  W przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona, wynajmujący i najemcy mieliby prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu. Wsparcie miałoby być przyznawane także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

  W nowelizacji znalazły się także przepisy, dotyczące wsparcia dla osób prowadzących sklepiki szkolne. Pomoc dotyczyć miałaby przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

  Sklepiki szkolne mają otrzymać wsparcie w postaci:

  • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
  • świadczeń postojowych,
  • małych dotacji do 5 tys. zł.

  Zgodnie z planowaną regulacją, podstawowym kryterium otrzymania pomocy miałoby być wykazanie 40-proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

  Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musiałby złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest "podstawą" złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.

  Zaświadczenie nie musiałoby być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli. Nowelizacja upoważnia także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości. 

  (ISBnews)

 • 19.05, 16:11Rząd przyjął przepisy dot. dopłat dla rolników z powodu suszy i powodzi w 2020r. 

  Warszawa, 19.05.2021 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR), zakładającą wsparcie dla pszczelarzy oraz producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r., poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków" - czytamy w komunikacie.

  Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednak zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, chłodne wiosny oraz ekstremalne zjawiska typu wichury, tornada czy gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Nasilają się również choroby pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością. Ponadto, 2020 r. był trudnym rokiem dla rolników, nie tylko z uwagi na problemy ze zbytem produktów rolnych związane z COVID-19, ale również ze względu na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które spowodowały znaczne szkody w uprawach rolnych, wyjaśniono.

  Najistotniejsze rozwiązania w rozporządzeniu:

  - Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.

  - Dotacja w wysokości 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

  - Możliwość ubiegania się o dotację w przypadku producentów rolnych, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Wysokość dotacji ma być uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:

  •  1,2 tys.  zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1 tys. zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  •  1 tys.  zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
  • 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.

  - Dopłaty do oprocentowania kredytów będą mogły być również udzielane na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

  - Możliwość nabywania członkostwa w spółdzielni, które pozwalałoby rolnikom na wspólne zarządzanie.  Dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te mogłyby wypracowywać korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

  (ISBnews)