ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 07.08, 09:48Rada Przedsiębiorczości apeluje do prezydenta o veto do noweli dot. apteki dla aptekarza 

  Warszawa, 07.08.2023 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości zwróciła się z apelem do Sejmu o wycofanie nowelizacji przepisów dotyczących "Apteki dla Aptekarza", a w przypadku, gdyby Sejm zakończył prace nad ustawą, zaapelowała do prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która zawiera przepisy regulujące kwestie aptek. Chce, by nowe przepisy wprowadzać w ramach nowelizacji prawa farmaceutycznego.

  "Zwracamy się z apelem do Sejmu, Senatu i rządu o wycofanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów 'Apteka dla Aptekarza'. Do Prezydenta RP apelujemy o niepodpisywanie tej nowelizacji" - czytamy w apelu.

  Nowela, po wprowadzeniu poprawek przez Senat została skierowana do Sejmu. Poprawki nie dotyczą zmian w prawie farmaceutycznym, które znajdują się w tej regulacji. Po głosowaniu nad poprawkami Senatu nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

  Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. zakazu przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli podmiot przejmujący kontrolę jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo wchodzi w skład grupy kapitałowej, która takie apteki prowadzi.

  "Jest to kolejna sytuacja, w której sprawy dużej wagi dla rozwoju gospodarki próbuje się załatwiać nie tylko z pominięciem konsultacji społecznych, ale również w trybie 'wrzutek' do innych ustaw. Sposób wprowadzania nowelizacji zaostrzającej przepisy AdA 2.0 budzi nasz stanowczy sprzeciw" - wskazała Rada Przedsiębiorczości.

  W ocenie Rady, zmiany regulacji w tym zakresie muszą być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, by "zaznajomić Parlament z istotnymi skutkami regulacji, spojrzeć na sprawę z punktu widzenia pacjenta, czyli wpływu na ceny i dostępność leków, a nie przez pryzmat grup interesów".

  "Postulujemy, aby nowe przepisy wprowadzać w ramach normalnego procesu legislacyjnego do ustawy Prawo farmaceutyczne, a nie aktów prawnych dotyczących zupełnie innych dziedzin. Postulujemy, aby wejście w życie nowych regulacji poprzedzało odpowiednie vacatio legis - nie kilka tygodni, lecz 12 miesięcy, aby pośpiech nie spowodował niebezpiecznej destabilizacji rynku. Postulujemy także, aby o przejęciu kontroli nad aptekami rozstrzygała decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - zaapelowała Rada Przedsiębiorczości.

  (ISBnews)

 • 01.08, 09:40Projekt nowelizacji dot. uregulowania umowy franczyzy trafił do konsultacji 

  Warszawa, 01.08.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej, zawierający regulacje z zakresy umowy franczyzy trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Projektowana regulacja dotyczy ok. 1 310 sieci franczyzowych i blisko 85 tys. placówek franczyzowych, zatrudniających 500 tys. osób. Przepisy będą miały zastosowanie do umów zawieranych po wejściu w życie ustawy.

  Projekt zawiera definicję umowy franczyzy (dotychczas takie umowy były zawierane na zasadzie swobody umów).

  Zakłada, że franczyzodawca udostępni franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem koncepcję lub technikę prowadzenia działalności gospodarczej, rzeczy lub prawa służące wykonywaniu tej działalności, w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, znaki towarowe i patenty, a franczyzobiorca będzie prowadził we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą w oparciu o udostępnioną koncepcję lub technikę, rzeczy lub prawa.

  Umowa franczyzy oraz umowa licencyjna ma być zawierana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Ma to umożliwić sprawny proces zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie, poprzez zastrzeżenie rygoru nieważności, forma ta zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego.

  Projektowana regulacja nakłada na franczyzodawcę obowiązek udostępnienia franczyzobiorcy na 14 dni przed zawarciem umowy dokumentu informacyjnego i wzorca umowy. Celem wprowadzenia obowiązku informacyjnego jest likwidacja jednego z przejawów faktycznej nierówności stron stosunków franczyzy, jaką jest brak rzetelnej informacji o prowadzeniu działalności w konkretnym systemie franczyzowym, umożliwiającej podjęcie racjonalnej decyzji o podjęciu współpracy pomiędzy stronami.

  Wzorzec umowy ma zawierać  tożsamość franczyzodawcy, informacje o skali jego działalności, opis działalności oferowanej do prowadzenia przez franczyzobiorcę, szacowane przychody i koszty działalności prowadzonej w oparciu o udostępnioną franczyzę, zakres świadczeń stron umowy, w tym sposób ustalania (wysokość) wynagrodzenia franczyzodawcy oraz inne dodatkowe, istotne zobowiązania stron umowy dotyczące zawierania umów z podmiotami trzecimi na dostawę towarów i świadczenie usług, nadzoru nad wykonywaniem umowy, dostępie do tajemnic przedsiębiorstwa, przejściu praw i obowiązków z umowy, zakazie konkurencji, karach umownych oraz terminach wypowiedzenia.

  Jeżeli franczyzodawca nie udostępni dokumentu informacyjnego lub zawrze w nim informacje nierzetelne, franczyzobiorca będzie mógł zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli miało to wpływ na decyzję franczyzobiorcy o zawarciu umowy i nie upłynęło 30 dni odkąd dowiedział się o informacjach nierzetelnych lub nieprawdziwych. Jeśli to franczyzodawca ponosił winę za zamieszczenie informacji nierzetelnych lub nieprawdziwych, będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

  Franczyzobiorca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy poufnej koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie mógł przenieść praw na inną osobę, o ile nie wynika to z umowy. Będzie mógł żądać, w drodze powództwa lub zarzutu uprawnionego, proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy, jeśli zwykły przychód franczyzobiorcy uległ znacznemu zmniejszeniu z przyczyn, za które franczyzobiorca nie ponosi odpowiedzialności i nie dotyczą jego osoby.

  Określono także terminy wypowiedzenia umowę franczyzy przez strony. Franczyzodawca będzie mógł to zrobić, jeśli franczyzobiorca nie podjął działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub trwale jej zaprzestał, utracił zdolność do czynności prawnych, prawomocnie orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową franczyzy, rażąco naruszył istotne postanowienie umowy lub zwleka z zapłatą wynagrodzenia franczyzobiorcy za dwa pełne okresy płatności. Franczyzobiorca będzie mógł wypowiedzieć umowę w razie rażącego naruszenia jej istotnych postanowień przez franczyzodawcę. Umowa zawarta na czas nieoznaczony będzie mogła być wypowiedziana przez franczyzobiorcę na trzy miesiące naprzód, a przez franczyzodawcę na sześć miesięcy naprzód.

  Franczyzobiorca będzie mógł być zobowiązany do nietworzenia konkurencyjnego systemu franczyzowego przez okres nie dłuższy niż rok od dnia rozwiązania umowy franczyzy. Dopuszczalność ustanowienia zakazu konkurencji przez czas nieograniczony po ustaniu umowy wydaje się pozostawać w dysproporcji względem funkcji, którą zakaz ma pełnić.

  Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do umów zawartych po jej wejściu w życie.

  (ISBnews)

 • 28.07, 15:43Senat przyjął ustawę ws. poszerzenia grupy uprawnionych do bezpłatnych leków z poprawkami 

  Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia. Poprawki zakładają, że środki na ten cel zostaną przekazane z budżetu ministra zdrowia, a nie Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

  Dotychczas prawo do  niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

  (ISBnews)

 • 24.07, 10:33Sektor rolno-spożywczy apeluje o wprowadzenie poprawek do ustawy o systemie kaucyjnym  

  Warszawa, 24.07.2023 (ISBnews) - Siedemnaście organizacji sektora rolno-spożywczego zwróciły się z apelem o poparcie przez Sejm i Senat niezbędnych zmian w ustawie wdrażającej system kaucyjny na opakowania po napojach, która w obecnym kształcie jest - w ich ocenie - szkodliwa dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska, podała Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ).

  Organizacje reprezentujące branże wód i napojów, mleczarską, sokowniczą oraz browarniczą, a także producentów rolnych zwróciło się m.in. do premiera, wicepremiera, marszałków Sejmu oraz Senatu, a także ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia do ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego zmian, które mają zapobiec wielomiliardowym stratom i wynikającym z nich nieuniknionym podwyżkom cen produktów żywnościowych oraz degradacji środowiska w postaci 16 mld opakowań po napojach, które trafią na wysypiska, zamiast zostać zebrane i przerobione na surowce wtórne w 2025 r.

  Organizacje ostrzegły, że bez wprowadzenia niezbędnych poprawek obecne zapisy projektu ustawy mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wielomiliardowego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz zniszczenia dobrze funkcjonujących systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku.

  "Skutkiem będą nawet kilkudziesięciu procentowe wzrosty cen napojów, soków, napojów mleczarskich, wód i piwa. Uderzy to w polskich konsumentów i spowoduje spadek popytu. Tym samym znacząco pogorszy się i tak już trudna sytuacja finansowa zakładów przetwórczych i producentów rolnych" - czytamy w apelu.

  System kaucyjny jest niezwykle potrzebnym narzędziem do realizacji przez firmy przetwórcze, celów dotyczących zarówno poziomu zbiórki opakowań, jak i dostępu do surowca wtórnego (recyklatu). Jednocześnie to właśnie na firmach z ww. wyżej branż spoczywa cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, podano.

  "Państwo Polskie powinno zapewnić właściwe warunki prawne dla przedsiębiorców, gwarantujące efektywność ekonomiczną i środowiskową systemu, jego powszechność i przyjazność dla społeczeństwa. Niestety, bez proponowanych przez nas zmian ustawa szkodzi zarówno przetwórcom, rolnikom, jak i konsumentom, a co najważniejsze stwarza realne zagrożenie środowiskowe już w roku 2025" - podkreślono w apelu. 

  Według organizacji, w obecnym kształcie ustawa spowoduje: znaczące podwyżki cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa; miliardowe straty w postaci karnych opłat, które uderzą w przetwórców i rolników; obciążenie polskiego społeczeństwa dodatkowym podatkiem VAT naliczanym od kaucji; zniszczenie dobrze działających systemów kaucyjnych na butelki szklane wielokrotnego użytku; degradację środowiska - 16 mld opakowań w 2025 r. nie zostanie zebranych, a także dyskryminację polskich przedsiębiorstw produkujących maszyny do zbiórki opakowań.

  Organizacje podkreśliły, że ustawa wdrażająca system kaucyjny w Polsce ma kluczowe znaczenie dla ww. wymienionych branż i jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia zbudowania efektywnej środowiskowo i ekonomicznie gospodarki opakowaniami po napojach. Mimo licznych apeli tych branż, ustawa zawiera zapisy, które - jak oceniają - stanowią realne zagrożenie dla finansowej egzystencji zarówno przetwórców, jak i rolników produkujących surowce takie jak mleko, owoce, warzywa i chmiel.

  "Apelujemy o przyjęcie czterech krytycznych poprawek, które zapobiegną zarówno potencjalnym wielomiliardowym stratom z tytułu karnych opłat produktowych już w roku 2025, jak również stratom środowiskowym, w postaci 16 mld niezebranych opakowań po napojach:

  1. Dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 r. - zapisany w ustawie termin realizacji obowiązku zbiórki wyłącznie przez system kaucyjny już od 1 stycznia 2025 r. jest całkowicie niewykonalny zarówno ze względu na przepisy administracyjne. Poprawka umożliwi uniknięcie sytuacji, w której 16 mld opakowań w roku 2025 nie zostanie zaliczone do obowiązku zbiórki i nie będzie zbierane. Brak wprowadzenia poprawek oznacza karne opłaty produktowe, których wysokość może sięgnąć ponad 7 mld zł dla butelek PET i puszek metalowych oraz 23 mld zł dla szklanych butelek wielokrotnego użytku.
  2. Zwolnienie kaucji na opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku z podatku VAT - system kaucyjny ma być zachętą dla społeczeństwa do działań prośrodowiskowych, a nie dodatkowym podatkiem dla polskich konsumentów i przedsiębiorców.   
  3. Uznania firm wprowadzających butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra za wprowadzających napoje bezpośrednio - ustawa w obecnym brzmieniu zniszczy bardzo dobrze funkcjonujące systemy kaucyjne na butelki wielokrotnego użytku prowadzone samodzielnie przez poszczególne firmy. Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów ustawy, które nie dają możliwości firmom kontynuacji samodzielnego prowadzenia tych systemów i tym samym mogą spowodować masowe wycofywanie się z tego cennego pod względem środowiskowym opakowania.
  4. Zmianę obowiązkowych poziomów zbiórki zapisanych w załączniku nr 1a do ustawy - nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby polska branża rolno-spożywcza była obciążona wyższymi obowiązkami niż te wynikające z przepisów unijnych. To kolejny cios w tak ważny sektor polskiej gospodarki jakim jest między innymi branża mleczarska i sokownicza.
  5. Stworzenie równych szans dla polskich producentów maszyn do zbiórki opakowań i systemów operacyjnych przy budowie systemu kaucyjnego - obecny zapis tworzy wyraźną przewagę rynkową dla dużych zagranicznych firm produkujących maszyny zbierające opakowania, wymuszając bardzo krótki termin realizacji dostaw (1 stycznia 2025 r.). Dyskryminuje to polskie mniejsze przedsiębiorstwa i może przyczynić się do zawyżania cen tych urządzeń. Stworzenie tego typu sytuacji należy uznać wprost za działanie na szkodę polskiej gospodarki" - napisano w apelu.

  Lista organizacji podpisujących się pod apelem:

  1.      Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

  2.      Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  3.      Związek Polskich Przetwórców Mleka

  4.      Polska Izba Mleka

  5.      Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

  6.      Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

  7.      Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

  8.      Związek Sadowników RP

  9.      Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej

  10.   Stowarzyszenie Sady Grójeckie

  11.   Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

  12.   Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  13.   Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

  14.   Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  15.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

  16.   Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

  17.   Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

  Wcześniej w lipcu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 18.07, 09:13Browary Polskie: Ustawa kaucyjna podroży piwo w butelce zwrotnej o 10 zł od 2025 r  

  Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego nakłada wielomiliardowe kary na branżę piwowarską od 2025 r., a w efekcie piwo w butelce zwrotnej podrożeje o 10 zł, szacuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP Browary Polskie). 

  Według Związku, ustawa "rozmontowuje" systemy butelki zwrotnej wykorzystywane przez przemysł piwowarski od lat.

  "W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 mln szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar. Tysiące ton szkła wyląduje w pojemnikach na stłuczkę lub na wysypiskach. W ten sposób zmarnuje się dorobek wielu lat budowania systemu kaucyjnego dla butelek zwrotnych. Rządowa ustawa przyniesie więc efekt odwrotny do zamierzonego: obciąży środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami" - powiedział dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany w komunikacie.

  "Należy zauważyć, że rząd pracował nad przepisami dotyczącego systemu kaucyjnego prawie 3 lata, a oczekuje od przedsiębiorców, że w ciągu zaledwie jednego roku zbudują od zera cały system kaucyjny, co jest nierealne. W efekcie przedsiębiorcom grożą wielomiliardowe kary za niewywiązanie się z tego terminu. W ciągu zaledwie tygodnia, bez rzetelnej dyskusji nad skutkami uchwalanych przepisów, przepchnięto ustawę, która drastycznie podnosi koszty przedsiębiorców i uderza w kieszenie konsumentów. Należy spodziewać się, że butelka piwa zdrożeje o 10 zł. Tyle wyniesie kara administracyjna oraz podatek VAT, którym posłowie zdecydowali się objąć kaucję. To wprost przenosi się na wyższe ceny dla konsumenta. Miał być projekt proekologiczny a mamy proinflacyjny" - dodał.

  Według ZPPP Browary Polskie, zapaści branży i grożącemu demontażowi działających dziś systemów kaucyjnych można zapobiec, wprowadzając do projektu niezbędne zmiany. Po pierwsze, przepisy powinny uszanować dotychczasowy dorobek, a więc producenci piwa powinni móc bezpośrednio wprowadzać na rynek napoje w butelkach zwrotnych. Po drugie, kaucja nie powinna być objęta podatkiem VAT, ponieważ nie jest towarem ani usługą. W ten sposób powstanie prosty system kaucyjny bez paragonów. I wreszcie należy przesunąć uruchomienie systemu na 2026 r., by cała branża napojowa mogła przygotować się na zmiany.

  "Mamy nadzieję, że prace w Senacie pozwolą naprawić ewidentne błędy, dzięki czemu system kaucyjny w Polsce będzie rzeczywiście służył środowisku i konsumentom, a nie stanie się gwoździem do trumny dla przedsiębiorców" - podsumował dyrektor Browarów Polskich.

  W ub. tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  (ISBnews)

 • 13.07, 22:33Sejm za poszerzeniem grupy uprawnionych do bezpłatnych leków 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia. Za nowelą głosowało 438 posłów, przeciw było 12,  wstrzymało się 2.

  Nowela wprowadza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia. Łącznie ma to być grupa do ok. 16 mln osób.

  Koszty te będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

  Dotychczas prawo do  niektórych bezpłatnych leków mieli seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia.

  (ISBnews)

 • 13.07, 22:31Sejm przegłosował wprowadzenie systemu kaucyjnego od 2025 roku 

  Warszawa, 13.07.2023 (ISBnews) - Sejm przegłosował nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Za nowelizacją głosowało 433 posłów, ośmiu było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

  Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

  W przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego wprowadzający napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, prowadzący sprzedaż bezpośrednią będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich masie, liczbie i pojemności.

  Sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

  (ISBnews)

 • 28.06, 09:19Rzeczkowska: Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 

  Warszawa, 28.06.2023 (ISBnews) - Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność to koszt ok. 5 mld zł w II poł. 2023 r. , wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. O przedłużeniu zerowej stawki VAT na II poł. 2023 r. poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

  "Dzięki wprowadzeniu 'zerowej' stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r. to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0-proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku.

  Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się:

  - mięso i ryby oraz przetwory z nich,

  - mleko i produkty mleczarskie,

  - jaja,

  - miód naturalny,

  - orzechy,

  - warzywa i owoce oraz ich przetwory,

  - tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, 

  - zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze,

  - jak również określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

  Zerowa stawka podatku będzie obowiązywać przez cały 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.06, 13:33MKiŚ: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny od 2025 roku 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która przewiduje, że od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

  "Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra" - czytamy w komunikacie.

  Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska, podkreślono.

  "Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra" - czytamy dalej.

  "Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności" - napisano też w informacji.

  Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie, podał też resort.

  (ISBnews)

 • 06.06, 08:51Rząd zajmie się dziś ustawami o systemie kaucyjnym oraz o cyberbezpieczeństwie 

  Warszawa, 06.06.2023 (ISBnews) - Rząd zajmie się dziś Projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym system kaucyjny) oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

  Posiedzenie rządu zaplanowano na 11.00.

  W porządku obrad znalazł się także Projekt ustawy o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

  We wpisie poświęconym projektowi dotyczącemu noweli o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych. Zapowiedziano, że w projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania paragonu w celu odzyskania kaucji.

  W ub. tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce, powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  Poprzedni tytuł noweli dotyczącej cyberbezpieczeństwa brzmiał: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  We wpisie dotyczącym tego projektu w wykazie prac rządu zapowiedziano m.in. utworzenie - dzięki planowanym w niej przepisom - spółki kapitałowej, która będzie pełnić funkcje operatora ogólnopolskiej hurtowej sieci, na częstotliwościach z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz o nazwie Polskie 5G.

  (ISBnews)

 • 01.06, 10:35FPP: Gminy mogą liczyć na 'znaczne oszczędności' w zw. z systemem kaucyjnego oraz ROP 

  Warszawa, 01.06.2023 (ISBnews) - Gminy mogą osiągnąć "znaczne oszczędności" związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - chodzi o zmniejszone koszty czyszczenia przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnych mocy recyklingowych i przychody podatkowe z tym związane. Wyższe poziomy zbiórki i poziomy recyklingu osiągane dzięki systemowi kaucyjnemu mogą wliczać się do poziomów recyklingu raportowanych przez gminę, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  System kaucyjny będzie też neutralny finansowo dla samorządów, jeśli zostanie wprowadzone pełne pokrycie kosztu zbiórki pojemnikowej wraz z zasadą kosztu netto. Dlatego system kaucyjny powinien być elementem ROP, podkreśla Federacja.

  "System kaucyjny to najbardziej efektywny sposób na osiągnięcie wysokiego – sięgającego 90% – poziomu zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Tymczasem Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o odblokowanie rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny i pilne skierowanie go do Sejmu" - powiedział ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP Piotr Wołejko, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej w tym tygodniu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział, że projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu.

  FPP wskazuje, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do Parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez Prezydenta jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Według danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  "System kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom recyklingu surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze. Jest to sytuacja korzysta dla Polski, dla przedsiębiorców oraz dla obywateli. Oprócz aspektu kosztowego, warto pamiętać o dwóch dodatkowych kwestiach. Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo surowcowe - im więcej surowców możemy wykorzystać ponownie, tym mniejsza jest nasza zależność od importu. Tymczasem przedsiębiorcy już dziś informują o problemach z dostępnością recyklatu, który mogliby wykorzystać w opakowaniach swoich produktów. Po drugie, system kaucyjny cieszy się szeroką akceptacją społeczną" - skomentował Wołejko.

  Według wcześniej publikowanych wyliczeń FPP, Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. W Polsce ponownie wykorzystujemy zaledwie około 1/3 odpadów z tworzyw sztucznych.

  (ISBnews)

 • 30.05, 11:34Ozdoba z MKiŚ: Projekt systemu kaucyjnego powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu 

  Warszawa, 30.05.2023 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustanawiający ramy prawne systemu kaucyjnego w Polsce powinien trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

  Poinformował, że w połowie maja projekt został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu przekazania pod obrady Rady Ministrów.

  "Zakłada się, że w przypadku braku uwag ze strony członków Rady Ministrów projekt powinien trafić pod obrady Sejmu w czerwcu br." - napisał Ozdoba w odpowiedzi na interpelację. 

  Przyjęto, że systemy kaucyjne zostaną uruchomione najpóźniej z dniem 1 stycznia 2025 r.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

  (ISBnews)

 • 22.05, 10:34Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT dot. sektora e-commerce 

  Warszawa, 22.05.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację o podatku od towarów i usług, której celem jest wzmocnienie współpracy administracyjnej przy poborze VAT w sektorze e-commerce, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady (UE) 2020/284 […] w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Środki przewidziane dyrektywą 2020/284 służą wzmocnieniu ram współpracy administracyjnej, co w założeniu ma przyczynić się do rozwiązania problemu nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce" - czytamy w komunikacie.  

  Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia o podatku od towarów i usług, ustawie Prawo bankowe, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

  W myśl dodanych regulacji dostawca usług płatniczych będzie obowiązany prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, jeżeli w ciągu kwartału będzie świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności, podano także.

  Ewidencja ma być prowadzona w postaci elektronicznej, za każdy kwartał. Ustawa stanowi, że płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego.

  Obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczył usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w odniesieniu do płatności transgranicznej, w przypadku której co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Na dostawców usług płatniczych nałożono także obowiązek przechowywania wskazanej wyżej ewidencji oraz jej udostępniania.

  Zmiany w ustawie Prawo bankowe polegają na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym bank ma obowiązek udzielać informacji stanowiących tajemnicę bankową o Szefa KAS. Informacje mają być przekazywane w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązku udostępniania temu organowi ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Analogiczny charakter ma zmiana w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej mają charakter dostosowawczy.

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

  (ISBnews)

 • 09.05, 11:14Romanowski z MRRiW: 445 mln nadwyżki z Zasobu Wł. Rolnej SP trafi na pożyczki dla rolników 

  Warszawa, 09.05.2023 (ISBnews) - Ze względu na destabilizację krajowego rynku zbóż z powodu wojny na Ukrainie kwota 445 mln zł nadwyżki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ma trafić na pożyczki dla rolników na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie czy przetwarzanie produktów rolnych, poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

  "Proponuje się umożliwienie, aby kwota 445 mln zł nadwyżki finansowej na zasoby własności rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023r. i przeznaczona została na realizację zadań, wynikających z art. 24ust. 10 ustawy […]o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych" - powiedział Romanowski podczas posiedzenia sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pomoc w formie niskooprocentowanych pożyczek  dla podmiotów prowadzących skup ma umożliwić skup produktów rolnych, w tym zbóż, w celu ich przygotowania do składowania w  magazynach zbóż z nowych zbiorów. Ma także umożliwić nabycie środków do produkcji rolnej, w szczególności nawozów, środków ochrony rolnej oraz energii i paliwa rolniczego w związku z ich wyjątkowo wysokimi cenami.

  (ISBnews)

 • 05.05, 09:00Soboń z MF: Są przesłanki, by 0% VAT na żywność został przedłużony poza koniec 2023 r. 

  Warszawa, 05.05.2023 (ISBnews) - Istnieją przesłanki, by 0% VAT na żywność został przedłużony nie tylko do końca 2023 roku, ale "na dłużej", poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

  "Są wszystkie przesłanki, aby tak było i aby ten zerowy VAT pozostał z nami na dłużej. Przez 'dłużej' rozumiem naprawdę dłużej. Czyli nawet nie rok '23, ale dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nowa dyrektywa VAT-owska pozwala na to, aby zerowy VAT na żywność był zgodny z matrycą VAT-owską i trzeba, oczywiście, przeanalizować skutki. Natomiast dzisiaj jest to ok. 27% koszyka zakupowego, więc to jest z punktu widzenia Polaków bardzo istotna pozycja" - powiedział Soboń w radiu Siódma9.

  W ub. tygodniu wiceminister informował, że zerowa stawka VAT na żywność zostanie utrzymana "co najmniej do końca tego roku".

  Wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller powiedział, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność na II poł. roku jest najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem. Poinformował, że decyzję w tej sprawie ogłosi premier Mateusz Morawiecki jeszcze w tym miesiącu.

  W marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiadała, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność jest prawdopodobne.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami, 0% stawka VAT na żywność obowiązuje ona do końca czerwca br.

  (ISBnews)
   

 • 25.04, 12:46Soboń z MF: Zerowa stawka VAT na żywność 'z całą pewnością' pozostanie do końca roku 

  Katowice, 25.04.2023 (ISBnews) - Zerowa stawka VAT na żywność "z całą pewnością" pozostanie do końca tego roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń

  "Pewne Instrumenty antyinflacyjne kończymy, to nie jest tak, że mają charakter stały. Natomiast zerowa stawka na żywność z całą pewnością zostanie do końca tego roku" - powiedział Soboń podczas panelu "Inflacja" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

  Wcześniej dziś rzecznik rządu Piotr Muller powiedział, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność na II poł. roku jest najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem. Poinformował, że decyzję w tej sprawie ogłosi premier Mateusz Morawiecki jeszcze w tym miesiącu.

  W marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiadała, że przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność jest prawdopodobne.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami, 0% stawka VAT na żywność obowiązuje ona do końca czerwca br.

  (ISBnews)

 • 18.04, 11:38FPP: Sklep w systemie kaucyjnym może zwiększyć swoje obroty o 400 tys. zł rocznie 

  Warszawa, 18.04.2023 (ISBnews) - Spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem w systemie będzie kaucyjnym uczestniczyć może ok. 79 tys. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - czyli blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań, wskazuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

  Federacja podkreśla, że opublikowany ostatnio przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o systemie kaucyjnym powinien zostać jak najszybciej skierowany do parlamentu, tak aby mógł być uchwalony i podpisany przez prezydenta przed wyborami parlamentarnymi.

  "Wejście w życie systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 roku będzie korzystne dla środowiska, obywateli, a także dla sklepów, które zaczną odbierać opakowania po napojach. Będzie to dla nich możliwość pozyskania dodatkowych klientów, a więc zwiększenia swoich obrotów. Wg danych CALPE spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość. Sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów łącznie o ok. 30 mld zł rocznie - blisko 400 tys. zł w przeliczeniu na jeden sklep. Do tego sklep otrzyma zapłatę za obsługę zbiórki opakowań" - czytamy w komunikacie.

  Ekspert FPP ds. społeczno-gospodarczych Piotr Wołejko wskazuje, że na systemie kaucyjnym niewątpliwie zyskają sklepy, które rozpoczną zbiórkę opakowań.

  "Klienci dokonujący zwrotów w części przypadków potraktują wizytę w sklepie jako okazję do zrobienia większych zakupów. Dodatkowo w celu zrekompensowania kosztów tych dodatkowych zadań sklepów, systemy kaucyjne przewidują specjalną opłatę za obsługę, należną dla placówki handlowej z tytułu każdej przyjętej sztuki opakowania objętego systemem kaucyjnym. Wartość opłaty za obsługę w poszczególnych systemach kaucyjnych w Europie kształtuje się na zróżnicowanym poziomie - w stosunku do wysokości opłaty kaucyjnej waha się między 2% a 36%. Pomijając jednak Norwegię i Danię, typowe poziomy opłaty za obsługę wynoszą co najmniej 10% wartości kaucji" - powiedział Wołejko, cytowany w komunikacie.

  "Przy opłacie za obsługę na poziomach implikowanych przez kaucję wynoszącą 0,70 zł, łączna wartość środków, które trafią do sklepów wynosi ponad 1,2 mld zł rocznie. Wartość tych korzyści należy zestawić z kosztami ponoszonymi przez sklepy. Przyjmując, że koszty bieżącej obsługi wynoszą rocznie 35 zł/m2, implikuje to roczny koszt 1 750 zł dla sklepu o powierzchni 50 m2 oraz 24.500 zł dla dyskontu o powierzchni 700 m2. Łącznie, w skali całego systemu oznaczałoby to koszt rzędu blisko 820 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę te kalkulacje, nakłady poniesione przez sklepy mogą się szybko zwrócić, a inwestycje mogą być finansowane instrumentami dłużnymi. Nawet przyjmując relatywnie wysoką, 10-procentową stopę dyskontową, wartość bieżąca netto przepływów pieniężnych związanych z systemem kaucyjnym dla całego sektora handlu detalicznego wynosi +937 mln zł w horyzoncie 10 lat od jego wprowadzenia" - wyliczył ekspert.

  Według badań Insight Lab, przeprowadzonych na zlecenie FPP na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1041), z wykorzystaniem wywiadów internetowych CAWI w dniach 23.02-02.03, 64% Polaków uważa, że system kaucyjny na opakowania po napojach powinien zacząć obowiązywać w Polsce jak najszybciej. Jeszcze więcej osób - niemal 70% - jest zdania, że prace nad rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi system kaucyjny powinny przyspieszyć.

  (ISBnews)

 • 14.04, 21:47Sejm odrzucił senackie veto do noweli o ochronie konkurencji i konsumentów 

  Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która zakłada wzmocnienie niezależności prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz skuteczniejsze egzekwowanie sankcji. Za odrzuceniem veta głosowało 233 posłów, przeciw było 205.

  Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy do spraw konkurencji.

  Nowela zakłada wprowadzenie kadencyjności prezesa UOKiK. Zgodnie z nowelą, ma być on powoływany przez prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Ta sama osoba nie może - zgodnie z przepisami noweli - być prezesem Urzędu dłużej niż przez dwie kadencje.

  Nowela zakazuje łączenia funkcji prezesa z inną działalnością za wyjątkiem działalności naukowej i badawczej. Prezes ma obowiązek przedstawienia premierowi dorocznego sprawozdania z działalności Urzędu.

  Prezes UOKiK może być odwołany z funkcji jedynie w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w ustawie.

  Nowela wprowadza także m.in. nowe przepisy dotyczące zadań prezesa UOKiK. Ma on możliwość m.in. nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków oraz pozyskiwania informacji od osób fizycznych.

  Nowelizacja doprecyzowuje przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców; wprowadza szczegółowe regulacje obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwia egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.

  Zmianie ma ulec także sposób ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji prezesa UOKiK (zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym jako procent obrotu). Kara pieniężna za te naruszenia ma być nie większa niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  Nowe rozwiązania zakładają, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

  Wzmocniona ma zostać skuteczność działania programów łagodzenia kar, co ma zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.

  Nowela wprowadza nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten miał dotyczyć postępowań:

  - antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

  - w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

  - w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

  - w sprawach nakładania kar pieniężnych.

  W noweli doprecyzowano także zasady współpracy UOKiK i policji podczas kontroli oraz przeszukania.

  (ISBnews)

 • 12.04, 08:15Fundacja EŚiZN: System kaucyjny niewiele podbije inflację, jego brak zwiększy koszty firm 

  Warszawa, 12.04.2023 (ISBnews) - Wprowadzenie systemu kaucyjnego może spowodować jedynie nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 pkt proc., natomiast rezygnacja z wprowadzenia w Polsce tego systemu również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorców i w efekcie spowodować wzrost inflacji, wynika z ekspertyzy w tym temacie Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, wykonanej na zlecenie Reloop Platform - organizacji non-profit działającej na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

  System kaucyjny, od lat wprowadzany w wielu krajach na całym świecie, zakłada pobieranie od pojedynczego konsumenta dodatkowej opłaty, czyli kaucji za opakowania. Kwota ta, po oddaniu zużytych puszek czy butelek do recyklingu, jest później zwracana bezpośrednio tej osobie. To także najskuteczniejsze rozwiązanie na zagospodarowanie większości odpadów opakowaniowych po napojach, przypomniano.

  "Konieczne reformy w systemie gospodarki odpadami zostały w Polsce wstrzymane. Jako powód podano efekt inflacjotwórczy tychże reform, przy czym teza ta nie została poparta żadnymi analizami. Postanowiliśmy to zbadać. Zleciliśmy analizę potencjalnych efektów inflacjotwórczych reform w obszarze odpadów opakowaniowych, tj. wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania po napojach oraz uruchomienie dofinansowania dla gminnych systemów zbiórki opakowań. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że państwa europejskie stają przed olbrzymim wyzwaniem w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, ale fakt ten nie powinien nas oddalać od dyskusji na temat nieprawidłowo skonstruowanego systemu ROP w Polsce" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Reloop Platform Anna Larsson, cytowana w komunikacie.

  W badaniu wzięto pod uwagę zarówno wprowadzenie systemu kaucyjnego na wybrane rodzaje opakowań, jak i przeniesienie kosztu gospodarowania odpadami komunalnymi na przedsiębiorców. Algorytm oparty o szacunkowe dane z rachunków narodowych o rzędzie wielkości wydatków gospodarstw domowych na zakup produktów w opakowaniach wykazał jasny wniosek: wprowadzenie systemu zwrotu kaucji nie spowoduje dużego wzrostu cen, podano w materiale.

  "Jak wynika z raportu, wprowadzenie systemu kaucyjnego może spowodować jedynie nieznaczny wzrost inflacji w przedziale od 0,02 do 0,08 punktu procentowego, jest to mechanizm naturalny przy wdrażaniu tego typu zmian. Co ważne, jest to spowodowane oszacowanymi w ramach metody badawczej, dodatkowymi kosztami stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Porównując jednak te liczby z szacunkową wartością inflacji, która w ciągu najbliższych 18 miesięcy przekroczy 10 proc., to proponowane zmiany będą miały na nią bardzo niewielki wpływ" - wskazał dr hab. Wojciech Piontek, współautor badania z ramienia Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Według raportu, obliczenia dotyczące przeniesienia na przedsiębiorców opakowań kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym wskazały, że wpływ na inflację będzie najprawdopodobniej marginalny. Ze względu na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych przez gminy na mieszkańców (w związku z tym, że gminy otrzymają wyższe dopłaty od przedsiębiorców), saldo wpływu inflacyjnego będzie bliskie zeru.

  "Warto zwrócić uwagę, że rezygnacja z wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego również może przyczynić się do wzrostu kosztów przedsiębiorców i w efekcie spowodować wzrost inflacji. Trzeba pamiętać, że od 2025 roku będą obowiązywać minimalne poziomy zawartości recyklatu w butelkach z tworzyw sztucznych. Jeśli wcześniej nie zostanie stworzony system, który w krótkim czasie pozwoliłby istotnie zwiększyć wskaźnik zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych, pojawi się ryzyko dużego wzrostu cen recyklatu i konieczności poszukiwania go na rynkach zagranicznych. W efekcie możliwy jest wzrost cen materiałów opakowaniowych, a w konsekwencji wzrost cen produktów w opakowaniach" - podkreśliła dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, współautorka badania z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Reloop Platform jest międzynarodową organizacją non-profit (NGO) zarejestrowaną w Brukseli oraz akredytowaną przez UNEP, działającą na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w której surowce, raz wprowadzone do systemu, pozostają w nim przyczyniając się do strukturalnego rozwoju ekonomicznego i eliminując negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  (ISBnews)

 • 04.04, 12:41Niedzielski: MZ planuje rozporz. ws. systemów dla e-recept, to kwestia miesiąca (aktual.) 

  We wczorajszej depeszy doprecyzowujemy określenie systemów wydawania recept online w tytule i w pierwszym akapicie. Dodajemy także szerszy background nt. postulatów Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy:

  Warszawa, 04.04.2023 (ISBnews) - Planowane jest wydanie rozporządzenia ws. funkcjonowania systemów wydawania recept online w ciągu miesiąca, wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W rozporządzeniu znalazłyby się ograniczenia co do liczby recept wydawanych przez lekarzy oraz zakaz wydawania w tej formie niektórych leków, np. psychotropowych czy opioidów.  

  "Chcemy przygotować takie rozwiązanie, które będzie wypośrodkowane, tzn. będzie cały czas utrzymywało komfort korzystania z takiego rozwiązania, ale z drugiej strony widzimy też, że pewne aktywności należy ograniczyć" - powiedział Niedzielski w Radiu Plus.

  Podkreślił, że rozporządzenie zawierałoby ograniczenia liczbowe liczby recept dla lekarzy i zakazy wydawania w tym trybie "pewnych grup lekowych". Wskazał m.in. leki psychotropowe i opioidy. 

  Pytany, kiedy można spodziewać się tej regulacji, powiedział: "to jest kwestia miesiąca".

  Zmianę przepisów dotyczących wydawania e-recept postuluje od kilku miesięcy samorząd lekarski, a farmaceuci chcą zostać włączeni w proces weryfikacji recept i zgłaszania nieprawidłowości. Sprawą zajmowała się Komisja Etyki Lekarskiej.

  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w piśmie skierowanym do ministra zdrowia wskazywał, że możliwości wystawiania e-recepty za pośrednictwem systemów łączności bywają nadużywane i wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do leków, które przy tradycyjnej formie kontaktu z lekarzem nie zawsze byłyby przepisane.

  Zwracał też uwagę, że na rynku pojawiają się przedsiębiorstwa oferujące pacjentom receptę przez internet, po wypełnieniu formularza i uiszczeniu opłaty.

  (ISBnews)