Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.01, 09:28Ozdoba:Projekt dot. systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu w tym miesiącu (aktual.) 

  W depeszy z 9 stycznia dodajemy informacje z MKiŚ ws. przebiegu konsultacji i uzgodnień projektu noweli ustawy o gospodarce opakowaniami oraz doprecyzowujemy zakres projektowanej ustawy w akapicie 4.

  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy:

  Warszawa, 12.01.2023 (ISBnews)  - Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami dotyczący systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu jeszcze w tym miesiącu, wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby. W ocenie wiceministra, proces legislacyjny powinien zostać zakończony w tym półroczu, a cały system ma zacząć w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  "Musieliśmy jeszcze pewne kwestie przeanalizować. Planowaliśmy wcześniej zaproponować te przepisy  na Radę Ministrów, ale one lada dzień trafią na Radę Ministrów" - powiedział Ozdoba w radiu Siódma9.

  Dopytywany czy stanie się to w tym miesiącu, powiedział: "tak, mam nadzieję, że tak będzie".

  Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l.

  Wysokość kaucji ma zostać określona określona w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, wydanym na podstawie ustawy po jej wejściu w życie.

  "Podejrzewam, że to nie będzie mniej niż 25 gr, tak żeby to po prostu było opłacalne" - powiedział Ozdoba.

  Wyraził przekonanie, że proces legislacyjny zakończy się jeszcze w tym półroczu, a system zacznie w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Wcześniej proponowano, że obowiązek ten będzie dotyczył sklepów powyżej 100 m2.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) podało, że "w wyniku dodatkowej analizy rynku opakowań oraz rozmów ze stowarzyszeniami branżowymi zmodyfikowano zakres ustawy". Systemem kaucyjnym zostaną objęte puszki stalowe, nie będą natomiast podlegały mu szklane butelki jednorazowe (np. tzw. małpki po alkoholach).

  (ISBnews)

 • 09.01, 09:12Ozdoba: Projekt dot. systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu w tym miesiącu 

  Warszawa, 09.01.2023 (ISBnews) - Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami dotyczący systemu kaucyjnego ma trafić pod obrady rządu jeszcze w tym miesiącu, wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby. W ocenie wiceministra, proces legislacyjny powinien zostać zakończony w tym półroczu, a cały system ma zacząć w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  "Musieliśmy jeszcze pewne kwestie przeanalizować. Planowaliśmy wcześniej zaproponować te przepisy  na Radę Ministrów, ale one lada dzień trafią na Radę Ministrów" - powiedział Ozdoba w radiu Siódma9.

  Dopytywany czy stanie się to w tym miesiącu, powiedział: "tak, mam nadzieję, że tak będzie".

  Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe wejdą do systemu do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku i jednorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego czyli butelki PET do 3 l.

  Wysokość kaucji ma zostać określona określona w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska, wydanym na podstawie ustawy po jej wejściu w życie.

  "Podejrzewam, że to nie będzie mniej niż 25 gr, tak żeby to po prostu było opłacalne" - powiedział Ozdoba.

  Wyraził przekonanie, że proces legislacyjny zakończy się jeszcze w tym półroczu, a system zacznie w pełni funkcjonować w ciągu najbliższych dwóch lat.

  Zgodnie z obecną wersją projektu, obowiązek odbioru pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. dotyczyć ma jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2. Wcześniej proponowano, że obowiązek ten będzie dotyczył sklepów powyżej 100 m2.

  (ISBnews)

 • 03.01, 15:18Rząd przyjął projekt o ochronie konkurencji i konsumentów, dot. egzekwowania prawa 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którego celem jest nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Projekt dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy, która ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE" - czytamy w komunikacie.

  Wprowadzone zostaną także m.in. nowe przepisy dotyczące zadań prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

  Prezes UOKiK będzie miał możliwość m.in.: nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków oraz pozyskiwania informacji od osób fizycznych.

  Doprecyzowany ma zostać przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców. Chodzi m.in. o wprowadzenie szczegółowych regulacji obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwienie egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.

  Zmianie ma ulec sposób ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji prezesa UOKiK (zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym, jako procent obrotu). Kara pieniężna za te naruszenia ma być nie większa niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

  Nowe rozwiązania zakładają, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

  Wzmocniona ma zostać skuteczność działania programów łagodzenia kar, co może zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.

  Wprowadzone mają zostać nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten będzie dotyczyć postępowań:

  - antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

  - w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

  - w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

  - w sprawach nakładania kar pieniężnych.

  Doprecyzowane mają zostać zasady współpracy UOKiK i policji podczas kontroli oraz przeszukania.

  Planowane jest także wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa UOKiK. Rozwiązanie to - wraz z określeniem kryteriów powołania i odwołania, jak i sposobu sprawowania tej funkcji - ma na celu zapewnienie większej niezależności prezesa Urzędu. Pozwoli także na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasu, podano.

  (ISBnews)

 • 03.01, 14:16Niedzielski: Projekt dot. szczepień w aptekach ma powstać na najbliższym posiedzeniu Sejmu 

  Warszawa, 03.01.2023 (ISBnews) - Projekt regulacji dotyczących kierowania przez farmaceutów na szczepienia przeciw grypie i wykonywania tych szczepień w aptekach ma zostać przygotowany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

  "Umówiliśmy się ze środowiskiem aptekarskim, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy się starali takie rozwiązanie legislacyjne znaleźć razem z posłami, które umożliwi szczepienie w zasadzie i wystawianie recepty na miejscu w aptece, tak żeby nie utrudniać całego procesu" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej zapowiadał, że Ministerstwo Zdrowia wraz z sejmową Komisją Zdrowia i Naczelną Radą Aptekarską przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi wystawanie przez farmaceutów skierowań na szczepienia przeciw grypie.

  Deklarował, że MZ chce, by nowa regulacja weszła w życie jeszcze w tym sezonie.

  Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 11-13 stycznia.

   (ISBnews)

 • 15.12, 20:19Sejm znowelizował przepisy dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 15.12.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował przepisy ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczące efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Za nowelą głosowało 436 posłów, przeciw było 11  wstrzymał się jeden.

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

  Najistotniejsze rozwiązania, wprowadzone nowelizacją:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 12.12, 10:00Niedzielski: Będzie ustawa dot. kierowania przez farmaceutów na szczepienia przeciw grypie 

  Warszawa, 12.12.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Zdrowia wraz z sejmową Komisją Zdrowia i Naczelną Radą Aptekarską przygotowuje projekt ustawy, który umożliwi wystawanie przez farmaceutów skierowań na szczepienia przeciw grypie, poinformował szef resortu Adam Niedzielski. MZ chce, by nowa regulacja weszła w życie jeszcze w tym sezonie.

  "Jeżeli chodzi o szczepienia, to tutaj rozważaliśmy najpierw scenariusz podobnego podejścia, jak w przypadku COVID-u: żeby wystawić skierowania w systemie elektronicznym. Ale tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo po pierwsze to jest - mówię o szczepieniu na grypę - lek, który jest wypisywany na receptę, bo w przypadku COVID-u nie mamy recepty. Mamy pełną refundację dla każdej grupy wiekowej, a tutaj jest nieco inna sytuacja. I w związku z tym ta ścieżka wystawienia wszystkim tego skierowania nie jest możliwa do realizacji" - powiedział Niedzielski w Radu Plus.

  "Będzie taka ścieżka, żeby farmaceuci mieli prawo wystawieni recepty. Tutaj podjęliśmy współpracę zarówno z sejmową Komisją Zdrowia, jak i Naczelną Radą Aptekarską i będziemy tutaj przygotowywali rozwiązanie, tak aby jeszcze zdążyć w tym sezonie" - dodał.

  Dopytywany, czy nowa regulacja mogłaby wejść w życie jeszcze w tym roku, minister powiedział, że prawdopodobnie nie.

  "W tym roku prawdopodobnie nie zdążymy z całym obrotem prawnym, natomiast chcemy zdążyć, aby jeszcze w tym sezonie była taka możliwość" - oznajmił.

  Od początku września do końca listopada zanotowano blisko 1,3 mln zachorowań na grypę. 

  (ISBnews)

 • 07.12, 13:40Prezydent podpisał nowelę o prawach konsumenta, wzmacniającą ich ochronę  

  Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest wdrożenie przepisów unijnych w zakresie poprawy egzekwowania i unowocześnienia ochrony konsumenta, podała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy 2019/2161 […] w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym" - czytamy w komunikacie.

  Nowela rozszerza definicję umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa - przez objęcie tym pojęciem także umów zawieranych podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to czy na pokaz taki został zorganizowany transport.

  Przepisami ustawy objęte mają zostać usługi zdrowotne i usługi finansowe - w szczególności wprowadzając zakaz zawierania takich umów podczas pokazu lub wycieczki (naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy).

  Wprowadzono też regulacje, mające na celu zapewnienie konsumentom większej przejrzystości w przypadku umów zawieranych online, w szczególności za pośrednictwem internetowych platform handlowych. W ustawie definiuje się pojęcie "internetowa platforma handlowa" oraz pojęcie "dostawca internetowej platformy handlowej".

  Nowelizacja nakłada na takiego dostawcę szereg obowiązków, w szczególności, stanowiąc, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka porozumiewania się na odległość:

  - o ogólnych informacjach, udostępnionych w specjalnej, łatwo dostępnej części interfejsu internetowego, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania, oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;

  - o tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą.

  Dodatkowo obowiązkiem dostawcy internetowej platformy handlowej będzie poinformowanie konsumenta o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca.

  Przedsiębiorca po odstąpieniu od umowy obowiązany będzie powstrzymać się od wykorzystania innych niż dane osobowe wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę.

  Ponadto nowelizacja: 

  - wprowadza wymóg informowania przez przedsiębiorcę o "funkcjonalności", "kompatybilności" i "interoperacyjności" również w odniesieniu do "towarów z elementami cyfrowymi" oraz "usług cyfrowych" (obecnie obowiązki te dotyczą jedynie dostarczania treści cyfrowych);

  - usuwa wymóg informowania o numerze faksu przedsiębiorcy;

  - wprowadza obowiązek poinformowania o udostępnianiu środka komunikacji online z przedsiębiorcą.

  Nowela zakłada, że konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (powyższe uzupełniać będzie obecne regulacje upk o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy, liczonym od dnia jej zawarcia). Obydwa w/w terminy będą przy tym wydłużana do maksymalnie 12 miesięcy - w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. 

  Wprowadzono też zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. Naruszenie tego zakazu wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń).

  Nowelizacja ma obowiązywać  od 1 stycznia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 06.12, 16:07Rząd przyjął projekt dot. poprawy działania Inspekcji Jakości Handlowej 

  Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o poprawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który zakłada poprawę efektywności działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  Nowe przepisy umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Natomiast zadania, które odnoszą się do kontroli transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), dotyczące np. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podano także.

  Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  - zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które związane są z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zostaną przeniesione do Krajowej Administracji Skarbowej (kontrola transakcji dotyczących m.in. udostępniania owoców i warzyw w szkołach oraz wsparcia pszczelarstwa).

  - prawidłowość wypłat środków polskim beneficjentom z EFRG, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kontrolowana przez IJHARS zostanie przyznane całościowo dyrektorom izb administracji skarbowej.

  - Ministerstwo Finansów przejmie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG.

  Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady od 1 kwietnia 2023 r.

  (ISBnews)

 • 05.12, 06:45Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające 'zerową' stawkę VAT na żywność 

  Warszawa, 05.12.2022 (ISBnews) - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność, podał resort. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

  "Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne" - powiedziała Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

  Rozporządzenie przewiduje ponadto:

  * utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;

  * obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki, wskazano w informacji.

  Resort przypomina, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Oznacza to obniżenie stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

  W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

  Jak podano, w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.

  Wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe "co najmniej" przez I poł. 2023 r.

  (ISBnews)

 • 02.12, 10:48Sejm odrzucił poprawki Senatu zwiększające dodatk. limit na ratunkowy dostęp do leków 

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) -  Sejm odrzucił część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, w tym te dodatkowo zwiększające limit środków na ratunkowy dostęp do leków. Oznacza to zwiększenie limitu środków Funduszu na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych do 4% z obecnych 3%.

  Sejm odrzucił poprawki, zakładające objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego diagnostyki genetycznej dla wszystkich osób, a nie - jak przewiduje ustawa - tylko dla tych, którzy nie ukończyli 18. roku życia. A także zmianę, mającą na celu zwiększenie do 5% (nowela zakłada wzrost do 4% z obecnych 3%) limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczonych na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

  Przyjęta została natomiast poprawka, zgodnie z którą zakup zalecanych szczepionek w ramach programu szczepień ochronnych ma odbywać się nie ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki, a z terapeutyczno-innowacyjnego. Pozostałe przyjęte poprawki miały charakter redakcyjny i legislacyjny.

  Nowelizacja zakłada, że ze środków Funduszu Medycznego mają być finansowane również szczepionki do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Zwiększa ponadto wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci do 20% z 15% oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego do 10% z 5%.

  (ISBnews)

 • 02.12, 08:53Sejm za wejściem w życie do noweli o prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.  

  Warszawa, 02.12.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, w tym tę określającą jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 17.11, 11:59Neuca: Pojawiły się duże szanse na szybkie uchwalenie ustawy refundacyjnej 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) - Neuca jest optymistycznie nastawiona co do szans na szybkie procedowanie i przyjęcie ustawy refundacyjnej, poinformował prezes Piotr Sucharski.

  "W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo pozytywne wieści dotyczące procedowania ustawy refundacyjnej. Wydaje się, że bariery, które wstrzymywały proces zatwierdzenia tego prawa zostały przełamane i ministerstwo wycofało się z najbardziej kontrowersyjnych zapisów w projekcie ustawy, co daje - naszym zdaniem - bardzo duże szanse dalszego procedowania i szybkiego uchwalenia tej ustawy w obecnej formie. Jesteśmy tu optymistami i trzymamy kciuki za szybkie uchwalenie" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

  Wcześniej prezes przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednak termin jego przyjęcia wciąż nie jest znany. Podniesienie marży zaledwie o 1% przy inflacji przekraczającej 17% jest - według niego - kwestią bezsporną. O załatwienie tej kwestii apeluje całe środowisko medyczne obawiające się kolejnych problemów w łańcuchu dostaw leków, podkreślił.

  Pod koniec sierpnia spółka oceniała, że zakładany w nowelizacji ustawy refundacyjnej wzrost marży hurtowej o 1 pkt proc. do 6% pokryłby ok. połowy - lub nieco mniej - spodziewanego w 2023 r. wzrostu kosztów Neuki. Spółka przypominała, że w ciągu 8 lat obowiązywania ustawy marża nie była zmieniana i wynosi nadal 5%.

  Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

  (ISBnews)

 • 17.11, 06:58Senat proponuje, by nowela o prawach konsumenta weszła w życie 1 stycznia 2023 r. 

  Warszawa, 17.11.2022 (ISBnews) -  Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa ochrony konsumentów, określając jej termin wejścia w życie na 1 stycznia 2023 r. Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

  Celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumenta. Ma ona uniemożliwić próby obchodzenia przepisów przez przedsiębiorców w wypadku usług finansowych, np. różnego rodzaju abonamentów medycznych, oferowanych na pokazach czy wycieczkach. Zakłada, że konsumenci mieliby prawo do odstąpienia od umów, a przedsiębiorcy - obowiązek udzielania im takiej informacji.

  Zgodnie z nowelizacją, umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu ani wycieczki, w przeciwnym razie będzie nieważna z mocy prawa. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi sprzedawca będzie zmuszony podawać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Wprowadzono zakaz  przyjmowania płatności przez przedsiębiorców przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który ma wynosić 14 dni albo 30 dni w wypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

  (ISBnews)

 • 15.11, 13:15Prezydent podpisał nowelę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handl. 

  Warszawa, 15.11.2022 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zmierzającej do doprecyzowania przepisów oraz uproszczenia obowiązku sprawozdawczego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy […] o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych jest doprecyzowanie przepisów związanych z przeciwdziałaniem nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa wprowadza zmiany polegające na:

  - wprowadzeniu wyłączeń z obowiązku sprawozdawczego, zarówno przedmiotowych (wyłączenie transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także świadczeń pieniężnych, w przypadku, których upłynął termin przedawnienia), jak i podmiotowych (zwolnione z obowiązku sprawozdawczego będą publiczne podmioty lecznicze prowadzone w formie spółki Skarbu Państwa albo spółki jednostki samorządu terytorialnego, jak również spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych);

  - wydłużeniu terminu na złożenie sprawozdania o stosowanych przez podmiot w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych (z 31 stycznia na 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie);

  - nałożeniu na wszystkich przedsiębiorców obowiązku złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu „dużego przedsiębiorcy";

  - wprowadzeniu w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, bezskuteczności zastrzeżenia umownego wyłączającego albo ograniczającego prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie albo w przypadku nieokreślenia tego terminu od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (zasada ta nie znajdzie zastosowania do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny);

  - doprecyzowaniu kwestii związanych z obowiązkiem sprawozdawczym o praktykach płatniczych, tj. m.in.

  • rozstrzygnięciu, że obowiązek sprawozdawczy ciąży na podmiocie, zaś odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierowniku tego podmiotu,
  • zdefiniowaniu pojęcia - kierownik podmiotu,
  • wskazaniu, że sprawozdanie należy skorygować w przypadku, gdy co najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10% wartości,
  • wprowadzeniu obowiązku uzasadnienia przyczyny korekty sprawozdania,
  • określeniu terminu corocznej publikacji zbiorczego zestawienia sprawozdań o praktykach płatniczych - w terminie do 31 sierpnia;

  - poprawie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, poprzez:

  • określenie dyrektyw wymiaru administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, tj. przesłanek, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej,
  • przyjęcie modelu wyliczenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, który uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane do poszczególnych okresów opóźnienia,
  • wprowadzenie możliwości obniżenia nałożonej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych o 20% w przypadku, gdy strona postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji uiści w całości administracyjną karę pieniężną oraz zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • wprowadzenie obligatoryjnego podwyższenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych o 50% w przypadku, gdy w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji ponownie stwierdzi nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez ten sam podmiot,
  • umożliwienie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji, bez wszczynania postępowania, wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych,
  • wprowadzenie zasady, w myśl której przy ustalaniu wystąpienia nadmiernego opóźnienia ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz przy obliczaniu maksymalnej wysokości administracyjnej kary pieniężnej, pomijane będą świadczenia pieniężne, których termin spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania,
  • przeniesienie z treści decyzji w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych do załącznika tej decyzji wykazu poddanych analizie świadczeń pieniężnych wraz z danymi pozwalającymi na identyfikację danego świadczenia oraz wykazu długów i umów, do których nie stosuje się przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 04.11, 20:14Sejm za częścią poprawek Senatu do noweli o prawach konsumenta dot. umów poza lokalem 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku.

  Sejm poparł poprawki doprecyzowujące, że towar ma być dostarczany konsumentowi w opakowaniu, a także przesuwające termin wejścia w życie noweli (od przyszłego roku). 

  Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

  Zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

  Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 04.11, 19:28Sejm znowelizował ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 

  Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zakładającą zwiększenie ochrony interesów klientów, którzy korzystają z usług podmiotów na rynku finansowym oraz wsparcie edukacji finansowej społeczeństwa. Nowelę poparło 231 posłów, 184 było przeciw.

  Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę doprecyzowującą termin wejścia w życie przepisów noweli.

  Nowela zakłada utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej (FEF), który ma być państwowym funduszem celowym. Dysponentem FEF będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych (obecnie Rzecznik Finansowy).

  Zgodnie z nowelą, zadania z zakresu edukacji finansowej będą realizowane przy pomocy Rady Edukacji Finansowej (REF), która zastąpi dotychczasową Radę. Członków REF oraz jej przewodniczącego będzie powoływał, analogicznie jak obecnie, minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

  Członkami nowej REF będą przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Rzecznika Finansowego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 21:11Sejm przyjął nowelę ustawy o prawach konsumenta dot. wzmocnienia jego ochrony 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach konsumenta, której celem jest poprawa niektórych instrumentów ochrony interesów konsumentów przy dynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki. Za nowelą głosowało 452 posłów, nikt nie był przeciwny, jeden wstrzymał si ę od głosu.

  Wcześniej posłowie odrzucili zaproponowane poprawki.

  Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw dotyczących ochrony konsumentów, wprowadzając do polskiego porządku prawnego nowe definicje m.in. produktu, plasowania oraz internetowej platformy handlowej i określając obowiązki informacyjne dla dostawcy internetowej platformy handlowej w przypadku umów zawartych za ich pośrednictwem.

  Stanowi, że przedsiębiorca w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi podaje obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka była stosowana w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Doprecyzowuje przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kar za naruszenie przepisów w zakresie informowania o cenach, w tym o ich obniżkach.

  Nowela zmienia także zapisy dotyczące umów, zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który w związku z nieumówioną wizytą przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub wycieczką zorganizowaną przez przedsiębiorcę, zawarł z tym przedsiębiorcą umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, będzie mógł - zgodnie z nowelizacją - w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  Wprowadzono także prawo do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (tzw. umowy abonamentowe). Dotyczy to w szczególności sytuacji swoistego przymuszania pewnych grup konsumentów (np. osób starszych) do zawierania umów o tzw. abonamenty medyczne, które często oferowane są na tzw. pokazach.

  W nowelizacji znalazł się zakaz świadczenia usług finansowych na pokazach oraz podczas wyjazdów zorganizowanych przez przedsiębiorcę, np. pielgrzymek, wycieczek itp. W przypadku zawarcia takiej umowy jest ona nieważna z mocy prawa. Jednocześnie regulacja taka nie będzie mieć zastosowania do pokazu zorganizowanego na wyraźne zaproszenie konsumenta, w jego miejscu zamieszkania czy pobytu.

  Wprowadzono także zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów albo w terminie 30 dni w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki). W sytuacji gdyby konsument dokonał wpłaty w terminie na odstąpienie od umowy, przedsiębiorca powinien dokonać zwrotu tej płatności.

  Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:13Senat za nowelą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach z poprawkami 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, której celem jest poprawa efektywności postępowań dotyczących opóźnień w transakcjach. Poprawki miały głównie charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

  Nowela wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie przez 96 senatorów.

  Celem nowelizacji jest poprawa efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Chodzi o postępowania prowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Uproszczono również obowiązek sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty i doprecyzowano przepisy w tym zakresie.

  Nowelizacja określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika dotyczące m.in. terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Zawiera także zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez firmy. Postępowanie w takich sprawach prowadzi prezes UOKiK. 

  Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w nowelizacji:

  a) uproszczenie i doprecyzowanie obowiązku sprawozdawczego dotyczącego praktyk płatniczych;
  - rezygnacja z ujmowania w sprawozdaniach m.in. świadczeń z transakcji handlowych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, świadczeń przeterminowanych czy świadczeń pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej;
  - wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania - z 31 stycznia na 30 kwietnia;
  - uregulowanie m.in. zasad składania korekty sprawozdania, jak i kursu walutowego, po którym należy przeliczać świadczenia pieniężne w walutach na potrzeby sprawozdawczości;

  b) poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  - uelastycznione zasad karania za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, prowadzonych przez prezesa UOKiK;
  - określenie nowego modelu wyliczenia maksymalnej kary pieniężnej;
  - wyłączenie z opóźnień w ramach grup kapitałowych;

  Ponadto:

  - określono zasad przewalutowania świadczeń pieniężnych w walutach obcych;
  - wprowadzono instytucję tzw. wezwań miękkich - możliwość wystąpienia prezesa UOKiK do przedsiębiorcy w sprawach dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych - z prośbą o wyjaśnienia. 

  Zgodnie z projektem, większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  (ISBnews)

 • 27.10, 20:03Senat wprowadził poprawki do noweli o prawach konsumenta dotyczącej umów poza lokalem 

  Warszawa, 27.10.2022 (ISBnews) - Senat wprowadził zmiany do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, dotyczącej umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, zwłaszcza podczas pokazów handlowych, ustalając termin wejścia w życie ustawy na początek przyszłego roku. Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Przyjęta przez Senat poprawka zakłada m.in., że nowela wejdzie w życie od przyszłego roku (zgodnie z wersją przyjętą przez Sejm miało to być 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw). 

  Nowela zawiera m.in. zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki.

  Zakłada, że przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nowela dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

  Zapewniona ma zostać większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta zakłada:

  - wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych;

  - uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i tzw. plasowaniem - m.in. każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności;

  - wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

  - wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

  - zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. 

  - doprecyzowanie zasad informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. 

  - w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  - w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni - obok informacji o obniżonej cenie - trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

  - w przypadku produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadającym krótki termin przydatności - obok obniżonej ceny - trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

  - wprowadzenie możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.

  - wprowadzenie zakazu przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki - w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. 

  (ISBnews)

 • 19.10, 09:07IS: Kluczowe jest wprowadzenie zmodyfikowanego przez MKiŚ projektu dot. systemu kaucyjnego 

  Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - Po wprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) korektach do projektu ustawy wprowadzającej system kaucyjny kluczowe jest, by możliwie szybko sfinalizować prace nad wdrożeniem nowych przepisów, podał w swoim stanowisku Instytutu Staszica.

  Eksperci Instytutu Staszica - obok przedstawicieli innych think tanków, organizacji przedsiębiorców i przedstawicieli branży handlowej i spożywczej - od wielu tygodni wskazywali na konieczność głębokiej korekty założeń planowanej ustawy, wprowadzającej system kaucyjny, wskazano.

  "Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami oraz ustawy o odpadach z 28 września (dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji) dowodzi, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska otworzyło się na argumenty polskich przedsiębiorców. Projekt ten jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac nad ustawą. Kluczowe jest, by tych prac nie odkładać, ale sfinalizować je możliwie szybko" - czytamy w stanowisku.

  Projekt przewiduje, że kaucją mają zostać objęte: butelki plastikowe o objętości do 3 l, butelki szklane wielorazowego użytku o objętości do 1,5 l oraz aluminiowe puszki o objętości do 1 l. System kaucyjny ma być obowiązkowy jedynie dla sklepów o powierzchni co najmniej 200 m2, w których oferowane będą napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Nie wyklucza to udziału mniejszych placówek na zasadzie dobrowolności.

  "Projektodawca założył, że system kaucyjny będzie obsługiwany przez wielu operatorów, argumentując to swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Operator musi spełniać następujące warunki: działać w formie spółki akcyjnej, utworzonej przez wprowadzających napoje w opakowaniach lub wprowadzających napoje bezpośrednio względnie przez reprezentujące takie podmioty związki pracodawców albo izby gospodarcze. Wymagany kapitał zakładowy takiej spółki określono na minimum 5 mln zł. Operatorowi przysługiwać będzie prawo własności odpadów powstałych z opakowań. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, będzie miał obowiązek zawarcia umowy z każdym operatorem, który się do niego zgłosi" - czytamy dalej.

  Wysokość kaucji na poszczególne rodzaje opakowań uregulowana będzie w wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu. System miałby zacząć działać od 2025 roku.

  "Pozytywnie należy ocenić wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań szklanych jednorazowego użytku, o co wnosiła branża spożywcza. Przemawia za tym kilka argumentów, m.in. (na co Instytut Staszica zwracał już uwagę) wysoki odsetek zbiórki szkła jednorazowego w ramach gminnych systemów zbiórki i ogromne uciążliwości dla mniejszych sklepów" - napisano w stanowisku.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mimo apeli części przedsiębiorców, nie zdecydowało się na wprowadzenie jednego operatora systemu, działającego w formule non for profit. Argumentacja, że jeden operator byłby sprzeczny z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej, w ocenie Instytutu Staszica jest chybiona.

  "Nie chodzi tu przecież o wskazanie jednego podmiotu, który będzie obracał zebranymi opakowaniami w celu zarobkowym, ale o podmiot, którego formuła działania wykluczy, mówiąc kolokwialnie, robienie biznesu na recyklacie. Ten punkt powinien stać się przedmiotem dyskusji podczas prac w parlamencie" - wskazano w dokumencie.

  Według Instytutu trzeba jak najszybciej uchwalić ustawę z zaproponowanymi przez resort zmianami.

  "Te prace nie powinny być odkładane. Polska potrzebuje jak najszybszego uchwalenia rozsądnych rozwiązań w zakresie gospodarowania opakowaniami wielokrotnego użytku - ze względu na dobro środowiska naturalnego i ze względu na rygorystyczne wymogi Komisji Europejskiej. Symptomatyczne, że dzień po ogłoszeniu założeń projektu ustawy o systemie kaucyjnym, 29 września, Komisja podjęła kroki prawne przeciwko 11 państwom członkowskim UE (w tym Polsce, ale też Belgii, Francji, Finlandii i Portugalii) za niewdrożenie tzw. dyrektywy plastikowej. W lipcu 2021 r. minął termin dostosowania przepisów prawa do dyrektywy Single Use Plastic Products (SUP), która zakłada zagospodarowanie do 2029 r. 90% jednorazowych plastikowych butelek po napojach, m.in. przez wdrożenie systemów kaucyjnych" - napisano w stanowisku.

  Instytut podkreśla, że szybkie wprowadzenie systemu kaucyjnego - z naciskiem na opakowania plastikowe - leży zatem w interesie Polski.

  "Odwrotnie, odkładanie pracy nad przepisami na bliżej nieokreśloną przyszłość naraża nasz kraj na konkretne kary. W sprawie tak ważnej, jak wyeliminowanie masy plastiku z naszego otoczenia, Brukseli można tylko kibicować. Dialog w sprawie projektu ustawy pokazał, że przedsiębiorcy i urzędnicy potrafią znaleźć rozsądny kompromis. Teraz czas, by przedsiębiorcy i eksperci pilnowali odpowiedniego tempa prac w Sejmie i Senacie" - podsumowano.

  Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju.

  (ISBnews)