ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 04.08, 15:09Projekt dot. przedłużenia wsparcia dla OZE do 2026 r. trafił do konsultacji 

  Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Przedłużenie maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 30 czerwca 2026 zakłada projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL). Projekt został przedłożony do konsultacji.

  "Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu instalacji odnawialnego źródła energii określonych jako małe instalacje" - podano w uzasadnieniu.

  Zgodnie z projektem maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów taryf gwarantowanych FIT oraz systemu dopłat do ceny rynkowej FIP ma zostać przedłużony z 30 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r., czyli o 5 lat.

  Zastosowanie tych przepisów, po ich wejściu w życie, będzie możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

  Do projektu nowelizacji wpisano także dotychczasową praktykę dotyczącą sposobu określania mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE). Projekt dokonuje ujęcia w przepisach „mocy zainstalowanej elektrycznej" danej instalacji, determinującej m.in. udział we właściwym koszyku aukcyjnym.

  Projekt zakłada także przedłużenie maksymalnego okresu:

  *    obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu" w ramach systemu prosumenckiego;

  *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;

  *    obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;

  *    obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

  - do 30 czerwca 2045 r.

  Projekt określa także długoterminowy harmonogram udzielania wytwórcom OZE wsparcia obejmującego jako punkt odniesienia cztery kolejne lata; zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026. Nie będą one mogły zostać zmniejszone.

  "Tworzy to przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE w następnych latach w ramach wydłużenia okresu obowiązywania systemu aukcyjnego dla wytwórców energii z OZE i ma na celu zapewnienia stabilnej perspektywy inwestycyjnej" - czytamy dalej.

  (ISBnews)

   

 • 31.07, 17:08MF: Projekt ustawy dot. estońskiego CIT trafił do prekonsultacji 

  Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierający zapisy wprowadzające tzw. estoński CIT, trafił dziś do prekonsultacji, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.

  Przepisy o tzw. estońskim CIT mają wejść w życie na początku 2021 r.

  "Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami" – podało MF w komunikacie.

  Propozycje zmian ustawowych mają charakter konsultacyjny i mogą ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych. Projekt ustawy oczekuje na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Firmy, które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na cele własne. Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych).

  Z planowanego rozwiązania będą mogły skorzystać małe i średnie firmy, osiągające przychody do 50 mln zł i zatrudniające co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy. W ocenie MF, ma to być ponad 200 tys. firm. Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.

  Firmy, które skorzystałyby z estońskiego CIT, nie płaciłyby podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywałyby rocznych rozliczeń.

  Zgodnie z założeniami, podatnik ma mieć możliwość wyboru estońskiego CIT-u na okres 4 lat i przedłużenia go na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie ma być możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, przedsiębiorca wciąż spełniałby kryteria.

  Rozwiązanie to jest stosowane w Estonii, na Łotwie, w Macedonii. Są też plany jego wprowadzenia na Ukrainie.

  (ISBnews)

 • 30.07, 10:35Prezydent podpisał nowelę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

  Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zakładającą uporządkowanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, konsolidacji zarządzania rozwojem i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Wprowadzanie zmian ma odbywać się dwuetapowo. Zmiany w pierwszym etapie mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Drugi etap ma objąć przygotowanie innej ustawy, która w kompleksowy sposób będzie regulować kwestie dotyczące polityki rozwoju.

  "Najistotniejszą zmianą wprowadzaną w ustawie jest odejście od długookresowej strategii rozwoju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Po wejściu w życie ustawy, podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju stanie się średniookresowa strategia rozwoju kraju, która ma łączyć aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne" - podała Kancelaria w komunikacie.

  Nowelizacja przygotowuje system zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Zmiany te realizują zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku, w zakresie takiej konsolidacji systemu zarządzania rozwojem kraju i etapowego wprowadzania systemów zintegrowanych strategii krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

  Na poziomie regionalnym istotą zmian jest nadanie strategii rozwoju województwa wiodącej roli w zakresie planowania działań rozwojowych w województwie, zarówno w zakresie społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. Konsekwencją tego będzie rezygnacja w przyszłości z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw. Na poziomie lokalnym wprowadza się strategię rozwoju gminy oraz strategię rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobligatoryjne, podano.

  Dokumenty strategiczne oraz realizujące je instrumenty sektorowe ukierunkowane mają zostać na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji. Ustawa wprowadza kontrakt programowy, sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakt programowy związany jest z dofinansowaniem i warunkami wykorzystania środków Unii Europejskiej, kontrakt sektorowy stanowi mechanizm uzgadniania zakresu ukierunkowanych terytorialnie działań sektorowych, podejmowanych przez właściwych ministrów w ministerialnych programach rozwoju. Obydwa rodzaje kontraktów będą zawierane między stroną rządową a samorządami województw, natomiast porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu interwencji istotnych z punku widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).

  Wprowadzane zmiany umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021–2027, tj. umowy partnerstwa i programów ją realizujących.

  Na drugim etapie zmian ma pojawić się możliwość wprowadzenia zmian związanych z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa, uchylenie przepisów odnoszących się do przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz wynikających z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025.

  Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zasady dot. prowadzenia polityki miejskiej wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r., natomiast zmiany w przepisach dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego - 31 października 2020 r.

  (ISBnews)

 • 29.07, 13:10MR liczy na kontynuację 'Mojego Prądu' w nowej perspektywie finans. UE 

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) liczy ma możliwość kontynuowania programu "Mój Prąd" ze środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Mam nadzieję, że kolejna perspektywa finansowa pozwoli nam kontynuować ten program" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego.

  Ogłoszony w lipcu 2019 r. program "Mój Prąd" ma kosztować budżet 1 mld zł, a dzięki niemu ma zostać przyłączonych 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Prosument może otrzymać dotację w wysokości 5 tys. zł na jedną instalację, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.

  (ISBnews)

 • 29.07, 12:55Emilewicz: Chcemy mieć rozwiązania dot. prosumentów zbiorowych do końca roku 

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju chce, by rozwiązania legislacyjne dotyczące tzw. prosumentów zbiorowych - takich jak spółdzielnie mieszkaniowe - były gotowe do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Chcielibyśmy być z tym rozwiązaniem gotowi do końca roku" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego.

  Dodała, że prowadzone są rozmowy z operatorami sieci dystrybucyjnych w związku z tymi regulacjami.

  "Postaramy się, żeby w tej nowelizacji ustawy o OZE, która jest w wykazie prac Rady Ministrów, ta propozycja, którą przygotowaliśmy się pojawiła" - wskazała także minister.

  (ISBnews)

 • 29.07, 12:17Emilewicz: Nowelizacja ws. zasady 10H może być przyjęta do końca roku  

  Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrakowych dotyczący liberalizacji tzw. zasady 10H trafi do wykazu prac legislacyjnych i może być przyjęty przez Sejm do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

  "Jesteśmy w przededniu konsultacji projektu ustawy i chciałabym podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej za pracę włożoną w jego powstanie. Ten temat wywołuje pewne kontrowersje. Zdajemy sobie sprawę że warunki prawne, które dziś obowiązują w Polsce utrudniają, z drugiej strony jesteśmy w przededniu transformacji energetycznej. Będziemy chcieli konsultować szeroko społecznie, w długich konsultacjach, projekt, który sprawi, że będzie można zredukować odległość 10H, ale tylko wtedy gdy będzie to uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego i kiedy decyzja zyska akceptację społeczności lokalnej" - powiedziała Emilewicz podczas spotkania prasowego. 

  "Czekamy też na analizę, którą przygotowują najlepsi eksperci, a która określi minimalną odległość, której nie będzie można przekroczyć, nawet jeśli zgodzi się lokalna społeczność, ze względu na szkodliwość" - dodała wicepremier. 

  Emilewicz  powiedziała, że resort zakończył wewnętrzne prace i obecnie czeka tylko na ekspertyzę oddziaływania środowiskowego instalacji wiatrowej.

  "Kończymy prace wewnątrz resortu, będziemy wpisywać tę nowelizację do wykazu prac rządu, a następ kierować do konsultacji i uzgodnień. Nie chcemy się spieszyć, nie chcemy skracać terminów legislacyjnych. Jeśli uzyskamy akceptację społeczną, to mam nadzieję, że uda się zakończyć prace do końca tego roku" - powiedziała wicepremier. 

  Deklaracja dotycząca liberalizacji ustawy odległościowej, w tym dopuszczenie wyjątków od tzw. zasady 10H da szansę na dokończenie projektów wiatrowych zatrzymanych w toku realizacji. W całej Polsce na różnych etapach zaawansowania zatrzymano projekty o mocy 4 100 MW, w tym 3 400 MW z podpisanymi już umowami przyłączeniowymi, podało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). 

  "Przyjmując konserwatywnie potencjał niezrealizowanych projektów tylko na poziomie wskazanych 3 400 MW szacujemy, że budżety samorządów tracą rokrocznie ok. 120 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. W perspektywie 25-letniej pracy farm wiatrowych dawałoby to kwotę prawie 3 mld zł. Dodatkowe ponad 2 mld zł w całym okresie eksploatacji tych instalacji przyniosłyby podatki dochodowe od firm i osób fizycznych, w tym CIT na poziomie 1,53 mld zł i PIT - 0,53 mld zł. Czystą energią elektryczną zostałoby zasilonych 4,5 miliona gospodarstw domowych" - wskazał prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie organizacji.

  Potencjał polskiej energetyki wiatrowej szacowany jest nawet na 22-24 GW. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Polsce jest ponad 6,2 GW mocy wiatrowych (stan na 1 lipca 2020 r.)

  Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

  (ISBnews)

 • 29.07, 10:27MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką 

  Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomości, który znajduje się obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych. Z szacunków Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł, a uwolniony w ten sposób kapitał umożliwiłaby bankom udzielenie 5-10 mld zł nowych kredytów. 

  Projekt rozporządzenia zakłada, iż ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na lokalach biurowych lub innych nieruchomościach komercyjnych na terenie kraju, przypisuje się wagę ryzyka równą 100%, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży. Wówczas przypisuje się wagę ryzyka równą 50%.

  Z szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP), na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł. 

  "Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 100% lub ok. 10 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50% (np. kredytów takich, do których ma zastosowanie projektowane rozporządzenie)" – podano w uzasadnieniu projektu.

  W ocenie projektodawców "obniżenie wagi ryzyka dla tak określonej grupy nieruchomości komercyjnych może zwiększyć skłonność banków do udzielania rolnikom i przedsiębiorcom kredytów na działalność produkcyjną zabezpieczonych hipoteką, gdyż kredyty będą objęte niższym wymogiem kapitałowym, co z perspektywy banku zwiększy opłacalność tych produktów".

  Zwiększenie dostępu do tego typu kredytów może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdolności produkcyjnych i potencjału polskiej gospodarki, a także ograniczyć negatywne skutki gospodarcze pandemii COVID-19, podano także

  Rozwiązanie przyjęte w projektowanym rozporządzeniu jest zgodne z rekomendacją KSF-M z lipca 2020 r. dotyczącą wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej.

  (ISBnews)

 • 28.07, 17:53MR: W ramach Polityki Nowej Szansy do firm w kłopotach trafi 120 mln zł rocznie 

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Ustawa dotycząca Polityki Nowej Szansy zakłada, że do przedsiębiorców w kłopotach trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu.

  Zasady udzielania wsparcia opierają się o wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Obecnie ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

  "Ustawa dot. Polityki Nowej Szansy to kolejny element naszego wsparcia dla biznesu w dobie osłabienia naszej gospodarki przez pandemię koronawirusa. […] Ostatnie dane gospodarcze, m.in. dot. produkcji przemysłowej, która nieznacznie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku, dają nam podstawy do umiarkowanego optymizmu, jeśli chodzi o wychodzenie polskiej gospodarki z obecnej sytuacji wywołanej pandemią. Z jej skutkami będziemy się jednak borykać jeszcze długo, a osłonie przedsiębiorców w tym czasie służyć będzie m.in. właśnie ustawa dot. Polityki Nowej Szansy - powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.  

  Jak zaznaczył wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy przechodzą kryzys.

  "Wsparcie to będzie miało zarówno charakter finansowy, jak i ekspercki (przy realizowaniu planów naprawczych). Rozwiązania te są bardzo istotne, ponieważ wypełniają lukę kulturową i oferują wsparcie publiczne w nabywaniu przez przedsiębiorców umiejętności radzenia sobie w sytuacji biznesowej porażki" - powiedział Mazur podkreślając, że przygotowane rozwiązania zostały w konsensusie.

  Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie będą przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP,  jak i duże przedsiębiorstwa. Obowiązki przedsiębiorców, ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone. Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki.

  "Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię COVID-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju. Środki pochodzące z tej ustawy można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach tarczy antykryzysowej" - podkreślił wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński

  Formy udzielanego wsparcia:

  • Krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie)

  Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

  Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

  Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie - wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie - wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego

  • Pomoc na restrukturyzację

  Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan - którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

  Logika proponowanego w ustawie wsparcia przedstawia się następując: przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca - przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie - gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca - o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

  Polityka Nowej Szansy, której częścią jest nowa ustawa, oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie precyzyjnie dostosowane do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca. Obejmują one:

  - prewencję niewypłacalności, polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,
  -  stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,
  - stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,
  - wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę).

  (ISBnews)

 • 28.07, 16:01Rząd przyjął zmiany dot. zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent  

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84%" - czytamy w komunikacie.

  Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84% oszacowano na ok. 9,6 mld zł, podano także.

  (ISBnews)

 • 28.07, 16:00Rząd przyjął propozycję wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021, przedłożone przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto następujące wskaźniki:

  - dynamika realna PKB - 4%,

  - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 1,8%,

  - dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 3,4%,

  - dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3,5%,

  - przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 433 tys. etatów,

  - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 7,5%,

  - przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - ok. 557 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2020 r.),

  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100% w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem)" - czytamy w komunikacie.

  Rząd do 31 lipca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2021 r.

  (ISBnews)

 • 28.07, 15:56Rząd przyjął zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzeniu za pracę w 2021 r.  

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Według CIR, przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.

  "Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł (w 2020 r. było to 17 zł). Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł" - czytamy także.  

  Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do 31 lipca 2020 r.

   (ISBnews)

 • 28.07, 12:25MK skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy 

  Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, którego celem jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Projekt przewiduje też m.in. przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej na 1 stycznia 2021 r. wobec wcześniej planowanego terminu 1 października 2020 r.

  "Ww. rozporządzenie wprowadza miedzy innymi, istotne zmiany z zakresu stosowania mechanizmów mocowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy wymagają zmian w szczególności w zakresie ograniczenia udziału w mechanizmach mocowych jednostek emitujących powyżej 550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej oraz średniorocznie powyżej 350 kg CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kW mocy elektrycznej zainstalowanej. Przepisy rozporządzenia rynkowego od dnia 4 lipca 2019 r. wykluczają z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji komercyjnej przed tą datą) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od dnia 1 lipca 2025 r. także jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW (średnio w skali roku)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

  Wprowadzane zmiany, zgodnie z przepisami rozporządzenia, zachowują w mocy umowy mocowe zawarte przed 31 grudnia 2019 r., co przekłada się na konieczność wprowadzenia stosownych przepisów przejściowych.

  "Celem przedłożonego projektu ustawy o rynku mocy jest zapewnienie zgodności przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy z przepisami rozporządzenia rynkowego, przy czym mając na uwadze, że jednostki wytwórcze emitujące powyżej 550 g CO2/kWh:

  - stanowią większość pośród wszystkich jednostek wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym,

  - stanowią większość pośród wszystkich jednostek uczestniczących dotychczas w rynku mocy,

  - do czasu transformacji sektora elektroenergetycznego są istotne dla zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

  przyjęto, że przedłożony projekt ustawy będzie obejmował wyłącznie zmiany niezbędne dla wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia" - czytamy dalej.

  Przyszłe funkcjonowanie jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh ma być przedmiotem odrębnych prac analitycznych i legislacyjnych. Na tym etapie przyjęto także, że dla zachowania stymulującej roli rynku mocy w odniesieniu do nowych mocy wytwórczych (spełniających nowe limity emisji) przepisy rozporządzenia rynkowego zostaną wdrożone w sposób, który nie będzie pozwalał na bezpośrednią konkurencję pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh tj. zrezygnowano z dopuszczenia do udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW.

  "Dodatkowo, w związku z opóźnieniami wynikającymi m.in. z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, w projekcie ustawy ujęto:

  - przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

  - zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną z sieci o napięciu poniżej 1kV i mocy poniżej 16kW innych niż odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych;

  - możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit,

  - możliwość korekty mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania,

  - wprowadzenie dodatkowych zachęt dla terminowej realizacji inwestycji poprzez zmianę liniowego modelu kar za opóźnienie w oddaniu nowych jednostek wytwórczych, o którym mowa w art. 47 ustawy, na model progresywny. Jednocześnie dodaje się nowy ust. 3 do omawianego przepisu, zgodnie z którym w przypadku, o którym mowa w ust. 2 (nałożenia kary), w odniesieniu do danej jednostki rynku mocy do dnia przedstawienia informacji, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, przepisów art. 59 ustawy nie stosuje się" - czytamy dalej.

  Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, podano także.

  W grudniu 2017 r. przyjęta została ustawa o rynku mocy zakładająca wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami są energia i gotowość do jej dostarczania. Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, są kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferują operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

  (ISBnews)

 • 27.07, 16:43MK nie planuje zmian mocy instalacji i kwoty finansowania w programie 'Mój Prąd' 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu (MK) nie przewiduje zwiększenia dopuszczalnej mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych ani podwyższenia kwoty dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój Prąd", poinformował wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Jednocześnie resort prowadzi prace nad legislacją skierowaną na wsparcie energetyki odnawialnej, zarówno prosumenckiej, jak i wielkoskalowej.

  "Obecnie Ministerstwo Klimatu nie przewiduje zwiększenia dopuszczalnej mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu priorytetowego 'Mój Prąd'. Ze złożonych, według stanu na dzień 10 lipca 2020 r., w ramach Programu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć (ok. 100 tys.) wynika, że średnia moc dotowanych instalacji fotowoltaicznych wynosi 5,606 kW. Nie wydaje się więc, aby obecnie była potrzeba zwiększania mocy dotowanych instalacji fotowoltaicznych, gdyż moc instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych przez beneficjentów Programu mieści się w środku przedziału dopuszczalnych mocy określonych w Programie, tj. 2-10 kW" - napisał Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

  Dodał, że mając na uwadze m.in. zasadę efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, obecnie nie jest planowane podwyższenie kwoty dofinansowania w ramach programu priorytetowego "Mój Prąd".

  Jego zdaniem, dynamiczny rozwój mikroinstalacji dowodzi, że system opustów określony w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii sprawdził się i sprzyja rozwojowi rynku prosumenckiego.

  "Jednocześnie chciałbym wyjaśnić, że Ministerstwo Klimatu podejmuje działania analityczne monitorujące bieżące funkcjonowanie mechanizmów rozliczeń i nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości koniecznych zmian w systemie opustów, które zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad poprawnej legislacji oraz będą odpowiadały na nowe potrzeby prosumentów energii odnawialnej. Warto nadmienić, że jedną z branych pod uwagę koncepcji jest tzw. 'wirtualny prosument', odnoszący się do działających grupowo prosumentów energii odnawialnej, czyli grupy co najmniej dwóch działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej, zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wielomieszkaniowym" - wskazał wiceminister.

  Resort prowadzi też prace mające na celu stymulowanie rozwoju małej i wielkoskalowej energetyki odnawialnej, w tym energetyki słonecznej.

  "Ministerstwo Klimatu prowadzi prace legislacyjne skupiające się m.in. na ograniczeniu obowiązków koncesyjnych, przedłużeniu maksymalnego okresu przyznawania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym oraz wprowadzeniu długoterminowego harmonogramu wsparcia dla producentów energii odnawialnej na lata 2022–2026, a także wprowadzeniu ułatwień inwestycyjnych w obszarze planowania przestrzennego. Dodatkowo, resort klimatu podjął działania analityczne dotyczące możliwości wykorzystania terenów pogórniczych, poprzemysłowych oraz terenów z przeznaczeniem wydobywczym pod inwestycje fotowoltaiczne" - podsumował Guibourgé-Czetwertyński.

  (ISBnews)

   

 • 27.07, 14:32ZP PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie pandemii pogrąży branżę spirytusową 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) apelują o odrzucenie przez Sejm "Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu", która zmienia datę wejścia w życie ustawy dotyczącą prozdrowotnych wyborów konsumentów, potocznie zwanej cukrową na 1 stycznia 2021 r. i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie, kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

  Sejm przyjął  w piątek 24 lipca 'Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej  ustaniu'.

  "Ustawa cukrowa wprowadza nowy podatek od sprzedaży słodkich napojów oraz napojów alkoholowych w małych pojemnościach poniżej 300 ml. Kuriozalną sprawą jest jednak sposób procedowania obu ustaw. Ustawa cukrowa miała wejść w życie 1 lipca br., jednak Senat ją odrzucił. Miała wrócić pod obrady Sejmu w połowie kwietnia br., jednak z powodu prac legislacyjnych związanych z pandemią koronawirusa posłowie się nią wtedy nie zajęli. Oznacza to, że nowelizowane są przepisy, które nie istnieją" - czytamy w komunikacie.

  Oprócz wątpliwości prawnych dotyczących legalności samego procesu legislacyjnego wspomnianej ustawy pojawia się szereg innych, zaznaczono.

  "Opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnikach do 300 ml dotknie prawie wyłącznie alkoholi mocnych - tylko ten segment rynku jest sprzedawany w takich opakowaniach. Wprowadzenie opłaty skierowanej selektywnie na produkt, który stanowi zaledwie 1/9 rynku napojów alkoholowych, nie pozwoli na realizację celów zdrowotnych zakładanych w ustawie. Wprowadzenie opłaty wpłynie na zwiększenie popytu na rynku piwa, którego nowe opłaty praktycznie nie będą dotyczyć, a które już dziś odpowiada za większość spożywanego alkoholu, tj. 57,9% w przeliczeniu na 100% alkohol. Napoje spirytusowe cechują się względnie wysoką elastycznością cenową popytu, oznacza to, że przy podniesieniu ceny mocnych alkoholi w małych opakowaniach, konsumenci będą kupować dużo tańsze piwo" - czytamy dalej.

  Według organizacji, spadnie wolumen sprzedawanych napojów spirytusowych, a co za tym idzie wpływy z tytułu akcyzy (napoje spirytusowe są 2,9 razy wyżej opodatkowane od piwa) i VAT.

  "Tym samym wprowadzenie tej opłaty nie doprowadzi do spadku konsumpcji napojów alkoholowych, a jedynie do zmiany struktury spożycia, ze stratą dla budżetu państwa. Co więcej, z samego uzasadnienia ustawy nie wynika, dlaczego spadek sprzedaży alkoholi w opakowaniach poniżej 300 ml miałby przyczynić się do zrealizowania prozdrowotnych założeń tej ustawy. Na poparcie tej tezy nie przytoczono żadnych badań ani innych dowodów" - podkreślono w komunikacie.

  Wszelkie założenia dotyczące zakładanych wpływów z wprowadzenia opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach są obecnie nieaktualne ze względu na efekty pandemii i znaczący spadek sprzedaży wyrobów spirytusowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu 2020 roku produkcja wódki spadła o 10,9% wobec takiego samego okresu 2019 roku. Także znacząco spadł wolumen sprzedaży małych pojemności (do 300 ml) porównując okres styczeń-maj 2020 do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nałożenie dodatkowego podatku wyłącznie na jedną kategorię napojów alkoholowych będzie kolejnym obciążeniem fiskalnym dla producentów po nałożonej od początku 2020 roku 10 procentowej podwyżce akcyzy, zaznaczono.

  "Firmy zrzeszone  w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy zwracają również uwagę, że uwarunkowania społeczno – ekonomiczne w czasie epidemii COVID-19 całkowicie zmieniły oblicze polskiej gospodarki. W obecnej sytuacji, każde dodatkowe obciążenie może doprowadzić do załamania rynku. Szczególnym niepokojem napawa tryb procedowania ustawy, niestabilne prawo, nagłe i częste jego zmiany bez konsultacji z uczestnikami rynku sprawia, że otoczenie biznesowe jest niestabilne i nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie" - czytamy również.

  Mając powyższe na uwadze, firmy zrzeszone w ZP PPS apelują o odrzucenie wspomnianej ustawy przez Sejm i niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych w czasie, kiedy firmy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

  "Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących alkoholu powinny mieć charakter kompleksowy, długoterminowy i obejmować wszystkie kategorie alkoholu, zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności i równego traktowania podmiotów działających na tym samym rynku. Tylko takie rozwiązania zapewnią stabilność i ciągłość wpływów budżetowych z tytułu akcyzy i pozwolą przedsiębiorcom planować działalność w sposób racjonalny" - podsumowano w materiale. 

  (ISBnews)

 • 27.07, 10:08Prezydent podpisał ustawę dot. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw 

  Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, określającą warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Ustawa zapewnia wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy" – podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie.

  Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej na ratowanie ich firm bądź restrukturyzację. Zakłada ona, że przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie.

  Pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego ma - zgodnie z ustawą - udzielać minister właściwy do spraw gospodarki albo, w jego imieniu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ma też sprawować kontrolę w zakresie wykorzystywania przez przedsiębiorcę pomocy zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń.

  Wysokość pożyczki na ratowanie firmy, udzielanej na 6 miesięcy, ma być każdorazowo zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej pomocy okazałaby się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową i przedłużyć okres spłaty.

  Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

  Pomoc na restrukturyzację ma być przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu.

  Wsparcie finansowe ma być udzielane w formie pożyczki, pomoc na restrukturyzację będzie mogła polegać m.in. na objęciu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęciu obligacji, zmianie terminów spłaty pożyczki, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Warunkiem jest ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

  Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Założono, że latach 2020–29 na realizację zadań wynikających z ustawy zostanie przeznaczone 1,2 mld zł z budżetu państwa (120 mln zł rocznie).

  Operatorem pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zasady udzielania pomocy oparte są na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

  Wsparcie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku epidemii COVID-19, może być dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 grudnia 2021 r.

  (ISBnews)

   

   

 • 24.07, 15:04Sejm przyjął ustawę dot. wzajemnego uznania towarów na terenie UE 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, dotyczącą odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów. Zakłada ona wzmocnienie zasad uznawania produktów wprowadzonych do obrotu w jednym z państw UE.

  Za ustawą opowiedziało się 427 posłów, 8 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Ustawa ma na celu ułatwienie stosowania rozporządzenia 2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Celem tego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i znoszenie barier w swobodnym przepływie towarów przez szersze stosowanie zasady wzajemnego uznawania w tym obszarze, w którym nie ma jeszcze synchronizacji między państwami UE.

  Obliguje ono organy państwowe do respektowania wyników badań towaru, przeprowadzonych już w jednym z państw Unii.  

  Zgodnie z ustawą podmioty gospodarcze będą miały możliwość sporządzania dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów ("oświadczenia o wzajemnym uznawaniu"), za które ponosi on odpowiedzialność.

  Ustawa określa sankcje w przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia 2019/515 (maksymalnie 100 tys. zł) oraz wskazuje organ odpowiedzialny za prowadzenie punktu kontaktowego do spraw produktów.

  (ISBnews)

 • 24.07, 14:10Sejm przyjął nowelizację dot. wsparcia rolników w zw. z COVID kwotą 1,23 mld zł  

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, która umożliwi udzielenie wsparcia w wysokości 1,23 mld zł producentom rolnym, którzy ponieśli straty w związku z pandemią COViD. Środki mają pochodzić z budżetu krajowego oraz przesunięcia funduszy unijnych.

  Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 429 posłów, przeciw było 13, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji było wdrożenie podstaw prawnych do przesunięcia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19".

  "Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, których gospodarstwa zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe" – podano w uzasadnieniu.

  Zaznaczono, że w sektorze rolnym zanotowano szereg problemów, wynikających z szeroko zakrojonych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt, a także z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i zakładów gastronomicznych. Doprowadziło to do problemów rolników z płynnością finansową zagrażających działalności rolniczej.

  W związku z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi wystąpił do ministra finansów o zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020) o kwotę 1,23 mld zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o kwotę 447 mln zł zł) tak, aby wydatki te mogły zostać dokonane bez uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020.

  Teraz nowelizacja ma trafić do Senatu. Jeżeli zostanie przegłosowana, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, głoszenie o naborze wniosków zostanie podane przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie ARiMR, oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

  (ISBnews)

 • 24.07, 12:33Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW).

  Za nowelą opowiedziało się 443 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Celem nowelizacji jest – jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% -tak jak obecnie -przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom" i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC . Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  (ISBnews)

 • 24.07, 11:58Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelę ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadzając prawo do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy. W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące ustaw COViD-owych, a przede wszystkim stabilizującej reguły wydatkowej. 

  Za nowelą głosowało 280 posłów, przeciw było 164, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki.

  Zastrzeżenia posłów w trakcie drugiego czytania budziło m.in. wprowadzenie do nowelizacji przepisów, związanych z ustawami COVID-owymi.

  Celem nowelizacji, której projekt stanowił przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa 30 lipca 2020 r. Projekt zawiera regulacje, dotyczące zmiany katalogu warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego państwa UE.

  Pracownik ten zgodnie z nowelizacją nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnych stawek płacy oraz do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski lub do innego miejsca, gdzie został delegowany. Uzyska też szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia maksymalnie po 18 miesiącach delegowania (w przypadku złożenia tzw. umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy) lub po 12 miesiącach.

  Nowelizacja zakłada także poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania.

  Nałożono też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie posiadają krajowi pracownicy delegowani.

  W trakcie drugiego czytania wdrożenie dyrektywy pozytywnie ocenił Sylwester Tułajew (PiS). Zaznaczył, że celem tej regulacji jest usunięcie nieuczciwych praktyk i promowanie zasady, że za tę samą prace w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie.

  "[Chodzi o przygotowanie] uczciwych warunków zatrudniania pracownikom delegowanym i równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym, jak również poprawienie jakości prawodawstwa unijnego, a także zlikwidowanie barier, które napotyka obecnie Państwowa Inspekcja Pracy w pozyskiwaniu informacji służących realizacji jej ustawowych" – powiedział Tułajew.

  Z kolei Piotr Borys (KO) zwrócił uwagę, że w nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące ustaw COViD-owych, a przede wszystkim stabilizującej reguły wydatkowej. Ocenił to jako 'praktyką niedopuszczalną'. Zapowiedział, że KO będzie żądać pilnego zwołania Komisji Finansów Publicznych.

  "W ostatniej chwili PIS spowodowało de facto zdewastowanie stabilizującej reguły wydatkowej, wyłączając z tej reguły wszystkie inwestycje publiczne [...] Nie można wprowadzać zmian COViD-owych do ustawy o  pracowniach delegowanych" – zaznaczył.

  Maciej Konieczny (Lewica) apelował o powiązanie kar za łamanie przepisów ustawy z obrotami firmy, a także wzmocnienie uprawnień inspekcji pracy.

  W ocenie Agnieszki Ścigaj (Koalicja Polska) "ta dyrektywa jest zła i szkodliwa", gdyż nakłada na przedsiębiorstwa w okresie pandemii nowe obowiązki logistyczne i administracyjne, co – jej zdaniem – może doprowadzić do zwolnień czy rezygnacji z zatrudniania pracowników.

  "Problemem jest sposób implementacji. Jak można było wrzucić kilkanaście poprawek, związanych z ustawami COViD?[…] W tej ustawie pojawił się zapis znoszący regułę. To powinno  być na Komisji Finansów, powinno być policzone i wpisane. [...] Nie można tworzyć takiego bałaganu" – dodała.

  (ISBnews)

 • 24.07, 09:02Rząd podjął uchwałę ws. Funduszu Inwestycji Lokalnych wart. 12 mld zł 

  Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakładającego przekazanie 12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Z puli Funduszu 5 mld zł trafi do gmin i 1 mld zł do powiatów – według specjalnego algorytmu. Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje.

  "Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital" – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

  Wsparcie udzielane ma być na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

  Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek.

  Wnioski samorządy mogą składać do wojewody od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda najpóźniej do 17 sierpnia 2020 r. ma przekazać informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do prezesa Rady Ministrów. Środki za pośrednictwem wojewodów na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

  Natomiast dodatkowa pula środków w wysokości 6 mld złotych ma być przekazywana  na konkretne inwestycje, wg kryteriów określonych w uchwale. Są to:
  •    realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
  •    kompleksowość planowanych inwestycji;
  •    ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
  •    koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
  •    liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
  •    relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
  •    wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
  •    zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Nabór wniosków ma ogłaszać Prezes Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. Na rok 2020 zaplanowano co najmniej dwa terminy.

  Decyzję o przyznaniu środków ma podejmować prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji, w skład której mają przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni.

  (ISBnews)