Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 20.10, 15:08Fitch: Wygaśnięcie 'janosikowego' pomoże ustabilizować finanse Mazowsza 

  Warszawa, 20.10.2014 (ISBnews) - Wygaśnięcie dotychczas obowiązującego mechanizmu naliczania części regionalnej subwencji ogólnej ("janosikowe") powinno wesprzeć stabilizację finansową województwa mazowieckiego, które jest jego największym płatnikiem, uważa Fitch Ratings.

  "Z kolei w przypadku największych beneficjentów 'janosikowego' nie powinno to wpłynąć na ich zdolność do obsługi zadłużenia, ale całościowy wpływ wygaśnięcia mechanizmu naliczania 'janosikowego' na samorządy województw będzie zależał od nowego mechanizmu, będącego obecnie przedmiotem debaty politycznej" - czytamy w raporcie agencji.

  Wpłaty na "janosikowe" zgodne z obecnymi przepisami przestaną obowiązywać od października 2015r. Ustawodawca nie zdążył do 15 października br. zakończyć prac legislacyjnych nad nowym mechanizmem naliczania, a to może skutkować przerwaniem ciągłości wpłat "janosikowego", tłumaczy Fitch.

  Do zmiany obecnej metody naliczania "janosikowego" rząd został zobligowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, orzekającego niezgodność obowiązujących przepisów z Konstytucją. Premier Ewa Kopacz zwróciła się do ministra finansów o przyspieszenie prac nad nowymi przepisami tak, aby uchwalone przepisy skutkowały wpłatami na :janosikowe" według nowej formuły od 2016 r. Premier zaleciła również wprowadzenie poprawek do wcześniejszego projektu resortu oraz uwzględnienie w nim rozwiązań przejściowych, które umożliwiłyby dokonywanie wpłat już w 2015 r., jednak - jak zwraca uwagę agencja ratingowa - nie jest jasne, kiedy i w jaki sposób miałoby to być zrealizowane w sytuacji, gdy termin 15 października br. nie został dotrzymany.

  Województwo mazowieckie (BBB/perspektywa negatywna) jest największym płatnikiem "janosikowego".

  "Wpłaty do budżetu państwa na "janosikowe" stanowią jego największy wydatek i szacujemy, że wstrzymanie wpłat od października 2015 r. może prowadzić do oszczędności około 6-8% wydatków operacyjnych województwa przewidzianych na cały rok. Osłabiłoby to presję na budżet województwa i pozytywnie wpłynęło na stabilizację finansową, którą już zaobserwowaliśmy w 2014r., a wynikająca głównie z rosnących dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wspieranych przez wzrost gospodarczy oraz oszczędności po stronie wydatków" - napisano w raporcie.

  "W przypadku wejścia w życie przepisów przejściowych wpłaty województwa mazowieckiego na 'janosikowe' byłyby niższe o 212,5 mln zł (USD 64m) w 2015r. (około 11% wydatków operacyjnych) w porównaniu do 'janosikowego' obliczonego zgodnie z obecnymi przepisami. Skala oszczędności stanowić będzie istotny czynnik dla zdolności kredytowej województwa w 2015 r. i może umożliwić przedterminową spłatę części pożyczki z budżetu państwa w wysokości 246 mln zł lub zwiększenie wydatków majątkowych na infrastrukturę" - czytamy dalej.

  Fitch podkreśla też, że nie jest pewne, czy województwo mazowieckie będzie musiało uiścić zaległe wpłaty na "janosikowe", na które zamierzało zaciągnąć drugą pożyczkę z budżetu państwa. Ministerstwo Finansów może bowiem złożyć wniosek do Najwyższego Sądu Administracyjnego o kasację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to stanowi, że województwo nie musi płacić zaległego "janosikowego".

  "Rozwiązanie tej kwestii będzie czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla płynności i poziomu zadłużenia województwa w najbliższym czasie. Trudna sytuacja płynnościowa jest jednym z czynników, dla których rating województwa ma perspektywę negatywną" - wskazaa agencja.

  Zgodnie z obowiązującymi od 10 lat przepisami, roczne wpłaty województw na "janosikowe" w latach 2014-2015 wynoszą 600-700 mln zł. W przypadku największych beneficjentów, tj. województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego, "janosikowe" stanowi odpowiednio 16% i 10% rocznych dochodów bieżących.

  Agencja oblicza, że zaniechanie wpłat "janosikowego" w IV kwartale 2015 r. spowodowałoby spadek dochodów bieżących odpowiednio o 4% i 2,5% rocznie. Według niej, nie powinno to jednak wpłynąć na zdolność obsługi zadłużenia tych województw.

  "Jeśli jednak nie uda się im zrekompensować spadku dochodów z innych źródeł (takich jak rozważane dotacje z budżetu państwa) lub dostosować wydatków operacyjnych, może to skutkować obniżeniem nadwyżki operacyjnej i ograniczeniem możliwości realizacji nowych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych" - podkreślono.

  W przypadku województwa wielkopolskiego (A-/perspektywa stabilna) i województwa małopolskiego (A-/perspektywa stabilna) spadek dochodów nie powinien przekroczyć 1% dochodów bieżących. Dlatego wygaśnięcie dotychczasowego mechanizmu "janosikowego" w IV kwartale 2015 r. bez zastępowania go nowym nie powinno mieć istotnego wpływu na ich sytuację finansową, argumentuje dalej Fitch.

  Zlecenie przez premier przyspieszenia prac nad nowymi przepisami wskazuje na silną determinację rządu, by wprowadzić zmiany do obecnego mechanizmu, jednak uzyskanie politycznego porozumienia może okazać się trudne, konkluduje agencja.

  (ISBnews)
   

 • 01.10, 20:20Rząd Ewy Kopacz uzyskał wotum zaufania w Sejmie 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Rząd Ewy Kopacz uzyskał wotum zaufania w Sejmie - za wnioskiem o udzielenie wotum głosowało 259 posłów, 183 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

  Głosowało 449 posłów, zaś większość bezwzględna wynosiła 225 głosów.

  Uzyskanie wotum zaufania nie jest zaskoczeniem, ponieważ koalicja Platformy Obywatelskiej (PO)  i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) dysponuje obecnie 337 głosami w izbie niższej (na 460 ogółem).

  Ewa Kopacz została desygnowana przez prezydenta na prezesa Rady Ministrów 15 września 2014 r. Tydzień później, 22 września 2014 r., prezydent Bronisław Komorowski powołał nowy rząd pod jej kierownictwem. Od tego dnia, zgodnie z art. 154 ust. 2 Konstytucji, Ewa Kopacz miała 14 dni na przedstawienie Sejmowi priorytetów swojego gabinetu. Dziś, 1 października 2014 r., tj. przed upływem konstytucyjnego terminu dwóch tygodni, premier Kopacz przedstawiła Sejmowi exposé i zwróciła się z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania jej Radzie Ministrów.

  (ISBnews)
   

 • 01.10, 16:02RPP: Nadpłynność sektora bankowego w 2015 r. zbliżona do obecnego poziomu 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Polityka pieniężna będzie w 2015 r. nadal prowadzona w warunkach nadpłynności sektora bankowego, a płynność sektora ukształtuje się na poziomie zbliżonym do obecnego, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w w opublikowanych dziś "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2015".

  "Przewiduje się, że w 2015 r. płynność sektora bankowego ukształtuje się na poziomie zbliżonym do występującego w roku obecnym. Do ograniczenia poziomu płynności przyczyniać się będą wzrost poziomu pieniądza gotówkowego w obiegu oraz wzrost depozytów utrzymywanych w bankach, stanowiących podstawę do naliczania rezerwy obowiązkowej. W przeciwnym kierunku i w podobnej skali oddziaływać będzie skup walut obcych netto, wynikający z transakcji walutowych dokonywanych z Ministerstwem Finansów" - czytamy w "Założeniach"

  RPP podkreśliła, że podstawowe znaczenie dla poziomu nadpłynności sektora bankowego będą miały działania Ministerstwa Finansów, obejmujące sposób finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa, a także sposób wykorzystania funduszy unijnych. Wykorzystywanie tych funduszy w walucie krajowej powoduje konieczność przewalutowania pozyskiwanych środków.

  "Miejsce przewalutowania środków ma zasadnicze znaczenie dla poziomu płynności sektora bankowego. W przypadku skupu walut obcych przez bank centralny następuje wzrost płynności sektora bankowego. Z kolei, przewalutowanie środków pochodzących z funduszy unijnych bezpośrednio na rynku międzybankowym jest neutralne z punktu widzenia kształtowania się płynności" - tłumaczy bank centralny.

  "Obsługa zadłużenia zagranicznego, prowadzona poprzez wykorzystywanie środków z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów w NBP, zasilanego przede wszystkim z emisji obligacji na rynki zagraniczne, ma charakter neutralny z punktu widzenia poziomu płynności sektora bankowego. Natomiast w przypadku pozyskiwania przez Ministerstwo Finansów środków na obsługę zadłużenia zagranicznego w formie zakupu walut obcych w NBP, płynność ulega zmniejszeniu" - wskazano także w dokumencie.

  Rada zwróciła też uwagę, że utrzymująca się nadpłynność sektora bankowego wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów sterylizacji. Stanowi jednak istotny czynnik o charakterze stabilizującym sytuację w krajowym sektorze bankowym, który amortyzuje przenoszenie się zjawisk kryzysowych z rynków zagranicznych.

  "Efekt tego rodzaju można było obserwować zwłaszcza w okresie bezpośrednio po upadku Lehman Brothers, kiedy pozostające w dyspozycji banków bufory płynnościowe łagodziły potencjalne napięcia związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu rynku międzybankowego" - czytamy dalej w "Założeniach".

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 15:49Założenia polityki pieniężnej: Cel 2,5% inflacji, strategia bardziej elastyczna 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Zgodnie z zapowiedziami, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała cel inflacyjny na poziomie 2,5% (+/- 1 pkt proc.) w opublikowanych dziś "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2015", ale podkreśliła, że kładzie zwiększony nacisk na elastyczne stosowanie strategii celu inflacyjnego oraz na konieczność włączenia polityki makroostrożnościowej do instrumentarium polityki stabilizacyjnej państwa.

  "Rada postanowiła utrzymać podstawowe elementy dotychczasowej strategii polityki pieniężnej NBP. Jednocześnie Rada bierze pod uwagę ewolucję poglądów na temat roli polityki pieniężnej - zachodzącą pod wpływem niedawnego światowego kryzysu bankowego i wywołanej nim recesji - oraz rosnący wpływ uwarunkowań zewnętrznych na sytuację w gospodarce krajowej. Stąd też przy realizacji polityki pieniężnej Rada kładzie zwiększony nacisk na elastyczne stosowanie strategii celu inflacyjnego oraz na konieczność włączenia polityki makroostrożnościowej do instrumentarium polityki stabilizacyjnej państwa" - czytamy w dokumencie.

  W 2015 r. strategia polityki pieniężnej będzie realizowana w następujących ramach: "Po pierwsze, Rada realizuje średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy. Średniookresowy charakter celu oznacza, że choć odnosi się on do inflacji mierzonej procentową zmianą cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, to – ze względu na występowanie wstrząsów w gospodarce – możliwe jest okresowe odchylanie się inflacji od celu" - czytamy dalej.

  Bank centralny podkreśla, że dążenie do utrzymania inflacji jak najbliżej celu w każdym miesiącu wymagałoby częstych i znacznych zmian stóp procentowych, co wiązałoby się ze znacznymi kosztami dla sfery realnej gospodarki.

  "Po drugie, reakcja polityki pieniężnej na wstrząsy i spowodowane nimi odchylenia inflacji od celu zależy od przyczyn i charakteru tych wstrząsów oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy cenowe i oczekiwania inflacyjne. Rada w sposób elastyczny określa długość horyzontu powrotu inflacji do celu inflacyjnego w zależności od natury wstrząsu, jego trwałości oraz ogólnej oceny ryzyka, jakie dany wstrząs stanowi zarówno dla stabilności cen jak i szerzej rozumianej stabilności makroekonomicznej w średnim okresie" - napisano dalej.

  Określając warunki realizacji celu inflacyjnego, RPP podkreśla też, że przy ocenie stopnia restrykcyjności polityki pieniężnej należy brać pod uwagę nie tylko wysokość realnych stóp procentowych (tj. uwzględniających oczekiwaną inflację), ale także poziom realnego kursu walutowego (tj. uwzględniającego poziom cen w kraju i za granicą).

  W "Założeniach" podkreślono również, że niezbędnym uzupełnieniem elastycznie stosowanej strategii celu inflacyjnego jest polityka makroostrożnościowa, która ułatwia powstrzymywanie boomów kredytowych w wybranych sektorach gospodarki (zwłaszcza na rynku kredytów hipotecznych).

  "Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, polityka makroostrożnościowa, dążąc do ograniczenia niestabilnych źródeł finansowania banków, może także skutkować ograniczeniem skali krótkoterminowych przepływów kapitałowych, między innymi w postaci transgranicznych pożyczek międzybankowych" - napisano w materiale.

  Od 1998 r. RPP realizuje zobowiązanie zapewnienia stabilności cen wykorzystując strategię celu inflacyjnego. Po okresie dezinflacji w latach 1998-2003, kiedy cele inflacyjne były wyznaczane co roku, aby umożliwić obniżenie inflacji poniżej 4% do 2003 r.4, od 2004 r. przyjęto ciągły, średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 pkt proc.

  Rada podkreśla w dokumencie, że w ciągu ostatnich ponad 10 lat realizacji strategii udało się zapewnić stabilność cen (średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7% rocznie, a więc był zbliżony do założonego celu NBP) przy stosunkowo niewielkiej zmienności stóp procentowych i luki popytowej.

  Po wrześniowym posiedzeniu RPP prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Marek Belka powiedział, że RPP nie planuje korekty celu inflacyjnego w założeniach do polityki pieniężnej na 2015 r., choć niektórzy członkowie Rady zgłaszali takie propozycje.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 12:05Kopacz w expose: Więcej na żłobki i przedszkola, świadczenia rodzicielskie 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Rząd chce przeznaczyć ponad 2 mld zł ze środków unijnych i poprzez ulgi w podatku CIT na budowę przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020, chce też umożliwić wszystkim rodzicom korzystanie ze świadczeń finansowych po urodzeniu dziecka - nowe świadczenia mają być wypłacane przez co najmniej rok w wysokości ok. 1 tys. zł, poinformowała premier Ewa Kopacz podczas sejmowego expose.

  "W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 mln zł do 100 mln zł, natomiast w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT będziemy wspierać tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli - przeznaczymy na ten cel ponad 2 mld zł" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  "Chcemy, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy do tej pory takiej możliwości nie mieli. To rodzice bezrobotni, pracujący na umowę o dzieło, studenci i rolnicy" - powiedziała także premier.

  Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. W przypadku urodzenie dwóch lub więcej dzieci - odpowiednio dłużej. Świadczenie wyniesie ok. 1 tys. zł, dodała.

  Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi skorzystanie przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej w PIT. Była to realizacja zapowiedzi premiera Donalda Tuska o tym, że że rząd chce umożliwić od tego roku każdej rodzinie pełne wykorzystanie ulg na dzieci, niezależnie od wysokości jej dochodu, oraz zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Według jego szacunków, na tej zmianie skorzysta ok. 1,2 mln rodzin.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 11:37Kopacz w expose: Z FGŚP 500 mln zł na wsparcie dotkniętych rosyjskim embargiem 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Rząd chce przeznaczyć do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dopłaty i wsparcie dla polskich firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu, zapowiedziała premier Ewa Kopacz podczas sejmowego expose.

  "Trudna sytuacja geopolityczna związana z konfliktem na Wschodzie uderza w polskich przedsiębiorców. Rosyjskie embargo nałożone na polskie produkty zagraża stabilności naszych firm i zatrudnionym w nich pracownikom. Dlatego przygotowujemy specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość skorzystania w ramach tej pomocy do kwoty 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  "Rosyjskie embargo na polską żywność dotknęło wielu producentów rolnych. Mamy prawo oczekiwać od Unii Europejskiej, że jej pomoc dla polskiej wsi w tym zakresie będzie adekwatna do strat, jakie ponosimy. Chcę jasno i dobitnie stwierdzić: dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej nas nie zadowalają, oczekujemy, że unijny komisarz ds. rolnictwa wyjdzie naprzeciw polskim oczekiwaniom" - stwierdziła także premier.

  Komisja Europejska (KE) zawiesiła we wrześniu specjalne wsparcie dla producentów szybko psujących się warzyw i owoców o wartości 125 mln euro, które ogłosiła w sierpniu w reakcji na wprowadzenie embarga na część unijnych produktów rolnych przez Rosję. KE zapowiedziała przedstawienie nowego programu wsparcia w najbliższych dniach.

  Polska wyeksportowała do Rosji w 2013 roku ponad 800 tys. ton produktów z sektora warzyw i owoców objętych embargiem (m.in. jabłka, gruszki, morele, kapusta, kalafiory) o łącznej wartości blisko 336 mln euro. Przy czym jabłka wyeksportowane z Polski do Rosji w 2013 r. w masie 700 tys. ton stanowiły ok. 20% rocznych zbiorów tych owoców w Polsce. Stanowi to ok. 75% wartości wszystkich owoców eksportowanych do Rosji i ok. 20% wartości całego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 11:26Kopacz w expose: BGK otrzyma łącznie 25 mld zł na zasilanie przedsiębiorczości 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Środki dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczone na wspieranie polskiej przedsiębiorczości zostaną zwiększone do 25 mld zł, a program gwarancji de minimis - rozszerzony i przedłużony do końca 2016 r., zapowiedziała premier Ewa Kopacz w sejmowym expose.

  "Ogromnym problemem wielu polskich przedsiębiorców, co negatywnie przekłada się na rynek pracy, jest brak dostępu do szybkiego i łatwego kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne. Dlatego BGK zwiększy środki do 25 mld zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  "Dodatkowo program de minimis, czyli gwarancji kredytowych na mikro- i małych przedsiębiorców rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Wydłużymy funkcjonowanie tego programu do 2016 roku" - poinformowała też premier.

  Minister skarbu Włodzimierz Karpiński zapowiadał pod koniec sierpnia, że zaangażowanie BGK w umowy kredytowe finansujące inwestycje w infrastrukturę przemysłową i logistyczną sięgnie 19 mld zł do końca tego roku, a wartość gwarancji dla małych i średnich firm sięgnie 17 mld zł.

  BGK informował w połowie września, że program gwarancji de minimis sprzyja rozwojowi firm, dzięki czemu wygenerowały one 22,5 tys. nowych miejsc pracy. Prawie 60% firm korzystających z gwarancji dokonało inwestycji.

  BGK podał także, że prawie 20% uczestniczących w programie gwarancji de minimis przedsiębiorstw to firmy, które bez gwarancji nie dostałyby kredytu. Nawet wśród respondentów przekonanych, że bez gwarancji kredyt by uzyskali, ponad 20% wskazało, że byłby on jednak niższej wartości (średnio o 30%).

  (ISBnews)
   

 • 01.10, 11:16Kopacz w expose zapowiada ułatwienia podatkowe i kodeks budowlany 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Ministrowie do spraw gospodarczych mają na początku przyszłego roku przedstawić założenia nowej ordynacji podatkowej, nowych zasad działalności gospodarczej oraz kodeksu budowlanego, zapowiedziała premier Ewa Kopacz w sejmowym expose.

  "W polityce podatkowej trzeba znaleźć mądrą równowagę. (…) Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki - do przedłożenia projektu nowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. To,co planowano osiągnąć w trzy lata ten rząd zrobi w 12 miesięcy" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

  Dodała, że system e-podatki ma zacząć działać w przyszłym roku, wówczas także podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie.

  Premier zobowiązała także szefową Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do przyspieszenia prac nad kodeksem budowlanym.

  W połowie września Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Resort informował wówczas, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że Ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą Kodeksem.

  (ISBnews)

   

 • 01.10, 11:06Kopacz w expose: Polska przyjmie wspólną walutę po wyjściu strefy euro z kryzysu 

  Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty przez Polskę to wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka, poinformowała premier Ewa Kopacz podczas swojego blisko godzinnego expose w Sejmie.

  "Musimy pamiętać, że strefa euro jeszcze niedawno przechodziła największy kryzys w swojej historii. Chcemy, żeby wyszła z tego kryzysu wzmocniona, ale zarówno Polska, jak i kraje strefy euro mają w najbliższych latach do odrobienia swoją pracę domową" - powiedziała Kopacz.

  "Wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty" - podkreśliła nowa premier.

  Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.

  Na początku tego roku ówczesny premier Donald Tusk mówił, że jest rzecznikiem przystąpienia Polski do strefy euro, ale "na pewno nie w najbliższym czasie, ale w tej perspektywie, do której sięga wyobraźnią". Później wyjaśniał, że Polska nie chce przyspieszać planów związanych z wejściem do strefy euro i zdecyduje się na ten krok dopiero, kiedy okaże się, że będzie on bezdyskusyjnie bezpieczny.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 14:28CIR podał nowe wyliczenia skutków zmian w systemie ulg PIT na dzieci 

  Poniżej zamieszczamy wersję depeszy uwzględniającą poprawki naniesione przez CIR w nowej wersji rządowego komunikatu. Zmiany dotyczą przede wszystkim wysokości ulg i odliczeń.

  Warszawa, 30.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi skorzystanie przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej w PIT, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT przewidują rzeczywistą i wymierną pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych (z trojgiem i więcej dzieci). Celem zmian jest umożliwienie skorzystania przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej. Będą z niej mogli skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane wg skali podatkowej" - czytamy w komunikacie.

  Ulga będzie przysługiwała także opiekunowi prawnemu dziecka, rodzicowi zastępczemu oraz osobie, która płaciła alimenty i w ciągu roku podatkowego utrzymywała pełnoletnie dziecko.

  "Wprowadzone przepisy zrównają sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi, z sytuacją tych podatników, którzy - z uwagi na zbyt niskie dochody i wynikający z tego niski podatek - z tej ulgi nie mogli korzystać" - wskazało CIR.

  Dodatkowe wsparcie obejmie tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podkreślono. Oznacza to, że osoby uprawnione do ulgi na dzieci otrzymają - oprócz zwrotu nadpłaconego podatku - również zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w całości lub części) podlegających odliczeniu.

  "Kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20 proc. W związku z tym, kwota ulgi wynosi:

      92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko,

      166,67 zł miesięcznie (rocznie – 2 000,04 zł) na trzecie dziecko,

      225 zł miesięcznie (rocznie – 2 700 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko" - czytamy dalej.

  Rodzina wychowująca dzieci będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące kwoty: na jedno dziecko – 1 112,04 zł; na dwoje dzieci – 2 224,08 zł; na troje dzieci – 4 224,12 zł; na czworo dzieci – 6 924,12 zł i na pięcioro dzieci – 9 624,12 zł. Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest ograniczone uzyskanym dochodem, podało też CIR.

  Ponadto podatnik otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Z ulgi mogą korzystać tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, zaznaczono także.

  Zgodnie z projektem, podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r.

  Pod koniec sierpnia ówczesny premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd chce umożliwić od tego roku każdej rodzinie pełne wykorzystanie ulg na dzieci, niezależnie od wysokości jej dochodu, oraz zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%.  Według jego szacunków, na tej zmianie skorzysta ok. 1,2 mln rodzin.

  (ISBnews)
   

 • 30.09, 13:15Rząd przyjął nowelę ws. wyższej waloryzacji rent i emerytur z FUS 

  Warszawa, 30.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), dzięki której od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08%, jednak nie mniej niż o 36 zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Proponuje się jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. W ten sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony" - czytamy w komunikacie.

  "Proponowana waloryzacja podniesie najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna po waloryzacji wyniosą 880,45 zł" - podkreślono także.

  W ramach waloryzacji o taki sam procent zostanie podwyższona podstawa wymiaru świadczenia z FUS. Zachowanie realnej wysokości podstawy wymiaru jest niezbędne, ponieważ decyduje ona o wysokości świadczenia przeliczanego po waloryzacji, np. przy zgłoszeniu dotyczącym doliczenia okresów składkowych i nieskładkowych czy ustalaniu innego świadczenia, tłumaczy CIR.

  Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji dotycząca rent z powodu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy wyniesie 27 zł, czyli 75% gwarantowanej minimalnej kwoty. Dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł.

  Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84% zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyższenie renty socjalnej będzie dokonywane przez ZUS lub organ emerytalno-rentowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku przez świadczeniobiorcę, podano także w materiale.

  "Analogiczne zasady waloryzacji obejmą emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych" - napisano dalej.

  Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, proponuje się rozszerzenie kręgu członków rodziny, którym będzie przysługiwać zasiłek pogrzebowy o: dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz o osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną, poinformowało też CIR.

  Pod koniec sierpnia ówczesny premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd chce zachować procentową waloryzację rent i emerytur od przyszłego roku, ale z zastrzeżeniem minimalnej kwoty, o jaką świadczenia te mają wzrosnąć. Jak proponował, w przyszłym roku renty i emerytury mają wzrosnąć o co najmniej 36 zł.

  (ISBnews)

   

 • 30.09, 13:13Rząd przyjął zmiany w systemie ulg w PIT przysługujących na dzieci 

  Warszawa, 30.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi skorzystanie przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej w PIT, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT przewidują rzeczywistą i wymierną pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych (z trojgiem i więcej dzieci). Celem zmian jest umożliwienie skorzystania przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej. Będą z niej mogli skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane wg skali podatkowej" - czytamy w komunikacie.

  Ulga będzie przysługiwała także opiekunowi prawnemu dziecka, rodzicowi zastępczemu oraz osobie, która płaciła alimenty i w ciągu roku podatkowego utrzymywała pełnoletnie dziecko.

  "Wprowadzone przepisy zrównają sytuację podatników wychowujących dzieci, którzy uzyskują dochody w wysokości umożliwiającej skorzystanie z ulgi, z sytuacją tych podatników, którzy - z uwagi na zbyt niskie dochody i wynikający z tego niski podatek - z tej ulgi nie mogli korzystać" - wskazało CIR.

  Dodatkowe wsparcie obejmie tylko te osoby, które wcześniej wpłaciły do systemu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podkreślono. Oznacza to, że osoby uprawnione do ulgi na dzieci otrzymają - oprócz zwrotu nadpłaconego podatku - również zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w całości lub części) podlegających odliczeniu.

  "Kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko podwyższono o 20%. W związku z tym, kwota ulgi wynosi:

      92,67 zł miesięcznie (rocznie jest to 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko,

      139,01 zł miesięcznie (rocznie – 1 668,12 zł) na trzecie dziecko,

      185,34 zł miesięcznie (rocznie – 2 224,08 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko" - czytamy dalej.

  Rodzina wychowująca dzieci będzie mogła maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące kwoty: na jedno dziecko – 1 112,04 zł; na dwoje dzieci – 2 224,08 zł; na troje dzieci – 3 892,20 zł; na czworo dzieci – 6 116,28 zł i na pięcioro dzieci – 8 340,36 zł. Dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci skorzystanie z ulgi nie jest ograniczone uzyskanym dochodem, podało też CIR.

  Zgodnie z projektem, podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r.

  Pod koniec sierpnia ówczesny premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd chce umożliwić od tego roku każdej rodzinie pełne wykorzystanie ulg na dzieci, niezależnie od wysokości jej dochodu, oraz zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%.  Według jego szacunków, na tej zmianie skorzysta ok. 1,2 mln rodzin.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 14:48Rząd zakłada, że relacja długu do PKB ustabilizuje się w 2015 r. 

  Warszawa, 24.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018", która zakłada m.in. stabilizację relacji długu publicznego do PKB w 2015 r. na poziomie zbliżonym do 2014 r. lub nieznacznie go przekroczy. Rząd zakłada, że na koniec 2014 r. relacja ta spadnie do 47,7% z 53,9% w 2013 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "W roku 2015 relacja długu do PKB ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do roku 2014 lub nieznacznie go przekroczy. Zakłada się, że na koniec 2014 r. relacja ta spadnie do 47,7% (w 2013 r. było to 53,9%). W kolejnych latach będzie ulegać zmniejszeniu, by w 2018 roku osiągnąć poziom 44,5%" - czytamy w komunikacie.

  Zarówno w 2014 r., jak i w całym okresie objętym "Strategią", wielkość ta będzie wyższa niż 43% PKB, ale nie przekroczy 48% PKB, czyli progów zawartych w stabilizującej regule wydatkowej. Oznacza to, że nie ma niebezpieczeństwa uruchomienia sankcji wynikających z przekroczenia progu 55%, zaznacza CIR.

  "Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniesie 48,5%, co oznacza, że nie przekroczy progu 60% określonego w Traktacie Maastricht" - czytamy także.

  W 2015 r. przewidziano spadek relacji kosztów obsługi długu Skarbu Państwa do PKB do poziomu 1,8%. Koszty te w następnych latach będą maleć do 1,6-1,7% w 2018 r.

  "Zadaniem Strategii jest zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku SPW. Ponadto Strategia kontynuuje wdrażanie drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością rynku. Pierwszy etap (wprowadzony w maju 2011 r.) zobowiązał niektóre jednostki sektora finansów publicznych do lokowania wolnych środków na rachunkach ministra finansów. We wrześniu 2013 r. (początek drugiego etapu) skonsolidowane zostały środki walutowe będące w dyspozycji ministra finansów, a od lutego 2014 r. minister finansów uzyskał prawo przejściowego wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych do finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa" - czytamy dalej w komunikacie.

  CIR informuje, że wprowadzona została stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), która zastąpiła tymczasową regułę dyscyplinującą. SRW ma ograniczać wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, z wyjątkiem wydatków w pełni finansowanych ze środków unijnych i EFTA oraz wydatków jednostek, które nie generują wysokich deficytów. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje system ustalania indywidualnych limitów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (jst). W "Strategii" przyjęto, że zadłużenie jst oraz ich związków będzie rosło do 2016 r., a od 2017 r. zakłada się powolny spadek długu jst.

  (ISBnews)

   

 • 24.09, 14:42Rząd przyjął projekt budżetu 2015 bez zmian wobec wst. projektu: wzrost PKB 3,4% 

  Warszawa, 24.09.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2015, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie utrzymano podstawowe parametry z wersji przyjętej wstępnie na początku miesiąca - m.in. wzrost PKB ma wynieść 3,4%, a deficyt budżetu centralnego - 46,08 mld zł.

  "W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 297.252.925 tys. zł, wydatki budżetowe – 343.332.925 tys. zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

  Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych:

  − wzrostu PKB (w ujęciu realnym o 3,4%),

  − średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%),

  − nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%),

  − wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%),

  − wzrostu spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%), podało CIR.

  "Dochody podatkowe w 2015 r. wyniosą 269.820.001 tys. zł, jest to o 4,6% więcej niż w roku poprzednim. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2%" - czytamy dalej.

  Dochody z VAT mają wynieść 134.630.000 tys. zł, a ich relacja do PKB w 2015 r. wyniesie 7,6%. Dochody z tego podatku akcyzowego zaplanowano na 63.570.000 tys. zł, ich relacja do PKB to 3,6%.

  "Ponadto planuje się, że do budżetu państwa wpłynie m.in.: z podatku od gier – 1.250.000 tys. zł, z podatku dochodowego od osób prawnych – 24.530.000 tys. zł, z dywidend i wypłat z zysku – 6.245.150 tys. zł, z cła 2.394.000 tys. zł. W 2015 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego" - napisano dalej w komunikacie.

  Rząd szacuje, że w 2015 r. dochody budżetowe z podatku PIT wyniosą 44.390.000 tys. zł.

  "Przyszłoroczny budżet konstruowany był z zastosowaniem trwałej, stabilizującej reguły wydatkowej. Reguła ta, zastosowana po raz pierwszy w sposób wiążący, jest zbliżona do zalecanej przez Komisję Europejską reguły spójnej ESA 95, która określa poziom wydatków dla prawie całego sektora instytucji rządowych i samorządowych" - czytamy dalej w materiale.

  W roku 2015 – jak w latach poprzednich – zamrożony będzie co do zasady fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej, z pewnymi wyjątkami, np. sektor samorządowy oraz wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych. Mają one rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, aby do końca 2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30%, podało również CIR.

  Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2015 r. wyniesie 19,4%, czyli wzrosną one w stosunku do 2014 r. o 0,2 pkt proc.

  "Zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 46.080 mln zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435,5 mln zł. Szacuje się, że przychody z prywatyzacji w 2015 r. wyniosą 1.200,0 mln zł, a rozchody – 3.633,9 mln zł. Ujemne saldo zostanie pokryte poprzez zwiększenie finansowania krajowego i zagranicznego" - podano także w komunikacie.

  (ISBnews)
   

 • 23.09, 15:44Centrum A. Smitha: Połowa Polaków boi się konsekwencji oskładkowania umów 

  Warszawa, 23.09.2014 (ISBnews) - Niemal połowa (49%) ankietowanych na zlecenie Centrum im. Adama Smitha Polaków obawia się, że rozważane przez rząd wprowadzenie oskładkowania ZUS do umów o dzieło i umów-zleceń spowoduje zmniejszenie liczby miejsc pracy, a nadzieję na ich wzrost ma zaledwie 10%, podała instytucja.

  Z kolei 40% badanych jest zdania, iż możliwości Polaków na rynku pracy pozostaną bez zmian.

  "Polacy nie widzą korzyści w oskładkowaniu ZUS-em, czyli zwiększenia opodatkowania umów o dzieło i umów-zleceń. (…) Polskie społeczeństwo trafnie ocenia podatkowe skutki działań rządu, niż propaganda rządowa i związkowa to przedstawia" - skomentował Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha i prezydent Konfederacji Pracodawców URBI – Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego, cytowany w komunikacie.

  TNS Polska, który przeprowadził badania na zlecenie CAS w sierpniu br., zapytał też o stanowisko wobec wprowadzonego przez rząd zakazu dla rolników i małych producentów żywności bezpośredniej sprzedaży ich produktów poza województwem, w którym zostały wytworzone.

  Według 91% ankietowanych, zakaz ten powinien zostać zlikwidowany, a jego utrzymania chciało jedynie 9% respondentów.

  "Nie jest zaskakujące, iż 91% Polaków popiera zniesienie zakazu sprzedaży dla rolników i małych producentom żywności swoich produktów poza województwem wytworzenia. Zakaz jest tak absurdalny (szczególnie w perspektywie wolnego rynku w wymiarze europejskim), że Polacy są w tej sprawie bardzo zgodni i intuicyjnie popierają wolność gospodarczą. Jest to najbardziej jednorodna opinia, jaką kiedykolwiek otrzymaliśmy" - skomentowała ekspert Centrum im. Adama Smitha Anna Gołębicka.

  W ankietach zapytano także, czy ankietowani osobiście wierzą w obietnice polityków, że mogą liczyć na godną emeryturę. Twierdząca odpowiedziało 5%, a niewiarę w obietnice polityków wyraziło 83% respondentów.

  "Rząd stara się przekonać Polaków do świetlanej przyszłości w kwestii emerytur, jakie otrzymają dzięki coraz wyższym składom na ZUS. Ale zdecydowana większość polskiego społeczeństwa nie wierzy, że może liczyć w te zapewnienia. Polacy są też świadomi, że wprowadzenie dodatkowego oskładkowania, czyli opodatkowania umów o dzieło i zleceń może pogorszyć sytuację na rynku pracy. To dość groteskowa sytuacja" - podsumował dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Z kolei Natalia Szpurko z Centrum im. Adama Smitha zauważyła: "Wydaje się, że Polacy są już generalnie zmęczeni kolejnymi pomysłami rządu, które w teorii mają poprawić sytuację gospodarczą, i z ulgą powitaliby mniejszą jego aktywność w tym zakresie".

  Badanie przeprowadzono metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej n=1021 z panelu "Ariadna".

  (ISBnews)
   

 • 23.09, 12:37Rząd będzie dalej pracować nad budżetem na 2015 r. w środę 

  Warszawa, 23.09.2014 (ISBnews) - Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz. Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra finansów Mateusza Szczurka dotyczącą budżetu państwa na 2015 rok - projekt tej ustawy będzie rozpatrzony na specjalnym posiedzeniu w środę, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra finansów Mateusza Szczurka dotyczącą budżetu państwa na rok 2015. Projekt ustawy budżetowej na 2015 r. będzie rozpatrzony jutro, 24 września, na specjalnym posiedzeniu rządu. Rada Ministrów wysłuchała informacji o aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa państwa w szczególności w kontekście sytuacji na Ukrainie, którą przedstawił minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak" - czytamy w komunikacie.

  Rząd Ewy Kopacz został zaprzysiężony wczoraj, a na 1 października zaplanowano expose i głosowanie nad wotum zaufania w Sejmie.

  Na początku września Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2015, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,4% w przyszłym roku wobec 3,3% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 46,08 mld zł.

  (ISBnews)
   

 • 19.09, 10:28Kopacz: Sikorski kandydatem koalicji ma marszałka Sejmu, głosowanie w środę 

  Warszawa, 19.09.2014 (ISBnews) - Dotychczasowy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest kandydatem całej koalicji rządowej na nowego marszałka Sejmu, poinformowała dotychczasowa marszałek izby niższej, desygnowana na premiera Ewa Kopacz. Sejm ma odbyć głosowanie nad tą kandydaturą w środę.

  "Dzisiaj Radek Sikorski, dotychczasowy minister spraw zagranicznych, jest wspólnym kandydatem koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na marszałka Sejmu. To jest awans. To jest mocna, samodzielna pozycja tegoż polityka i gwarantuje, że nie będzie żadnych niespodzianek - będzie marszałkiem Sejmu od 24 września, kiedy to o godz. 13-ej rozpoczynamy debatę i następnie głosujemy tę kandydaturę" - powiedziała Kopacz podczas konferencji prasowej.

  Kopacz przedstawiła dziś skład swojego gabinetu, który ma uzyskać wotum zaufania Sejmu 1 października. W gabinecie nie wprowadzono żadnych zmian strukturalnych w porównaniu do odchodzącego rządu, swoje stanowiska zachowała także większość ministrów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze (z wyjątkiem zapowiadanych wcześniej zmian w resorcie infrastruktury).

  Nowym ministrem spraw zagranicznych zostanie Grzegorz Schetyna - dotychczas przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

  (ISBnews)
   

 • 19.09, 10:14Ewa Kopacz przedstawiła skład rządu, bez zmian na stanowiskach gospodarczych 

  Warszawa, 19.09.2014 (ISBnews) - Desygnowana na premiera Ewa Kopacz przedstawiła dziś skład swojego gabinetu, który ma uzyskać wotum zaufania Sejmu 1 października. W gabinecie nie wprowadzono żadnych zmian strukturalnych w porównaniu do odchodzącego rządu, swoje stanowiska zachowała także większość ministrów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze (z wyjątkiem zapowiadanych wcześniej zmian w resorcie infrastruktury).

  "Od początku chciałam stworzyć silny rząd, który będzie miał poparcie całej Platformy Obywatelskiej i koalicjanta jest to rząd silnych osobowości, merytorycznie przygotowany do wypełniania zadań, które przed nimi stoją" - powiedziała Kopacz podczas konferencji prasowej, przedstawiając swój gabinet.

  Wicepremierem zostanie minister obrony Tomasz Siemoniak (który był ministrem w tym resorcie także w rządzie Donalda Tuska).

  "To była moja pierwsza decyzja. Chcę, żeby był jednym moich najbliższych współpracowników" - skomentowała Kopacz.

  Stanowisko wicepremiera zachowa także szef Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i minister gospodarki Janusz Piechociński.

  "Stawiam na sprawdzony zespół w gospodarce, Janusz Piechociński jest jego mocnym filarem" - powiedziała Kopacz.

  Poniżej skład gabinetu:

  Minister kultury - Małgorzata Omilanowska (bez zmian wobec rządu D. Tuska)

  Minister edukacji - Joanna Kluzik-Rostkowska (bez zmian)

  Minister nauki - Lena Kolarska-Bobińska (bez zmian)

  Minister pracy - Władysław Kosiniak-Kamysz (bez zmian)

  Minister rolnictwa - Marek Sawicki (bez zmian)

  Minister skarbu - Włodzimierz Karpiński (bez zmian)

  Minister sportu i turystyki Andrzej Biernat (bez zmian)

  Minister środowiska - Maciej Grabowski (bez zmian)

  Minister zdrowia - Bartosz Arłukowicz (bez zmian)

  Szef Kancelarii Premiera - Jacek Cichocki (bez zmian)

  Minister spraw wewnętrznych - Teresa Piotrowska (zmiana wobec rządu D. Tuska)

  Minister administracji i cyfryzacji - Andrzej Halicki (bez zmian)

  Minister finansów - Mateusz Szczurek (bez zmian)

  "To zdolny młody makroekonomista, to strażnik polskich, jakże cennych finansów publicznych. Ja mu zaufałam - Polacy zaufają mu na pewno. Jest bardzo odpowiedzialny" - skomentowała Kopacz.

  Minister spraw zagranicznych - Grzegorz Schetyna (zmiana)

  Minister infrastruktury i rozwoju - Maria Wasiak (zmiana - Elżbieta Bieńkowska została członkiem Komisji Europejskiej; Wasiak była dotychczas członkiem zarządu PKP)

  Minister sprawiedliwości - Cezary Grabarczyk (zmiana)

  Kopacz zapowiedziała także, że za miesiąc zostanie dokonany przegląd wiceministrów.

  Bronisław Komorowski przyjął dymisję rządu Donalda Tuska 11 września. Została ona złożona w związku z wyborem byłego premiera na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Tusk rozpocznie swoją 2,5-letnia kadencję 1 grudnia.

  Obecna koalicja Platformy Obywatelskiej (PO) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) posiadają łącznie 336 głosów w 460-osobowym Sejmie. Wybory do parlamentu powinny odbyć się jesienią przyszłego roku.

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 12:05Gabinet Donalda Tuska odbył dziś 372. i ostatnie posiedzenie 

  Warszawa, 16.09.2014 (ISBnews) - Dziś odbyło się pożegnalne posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Było to 372 posiedzenie gabinetu premiera Tuska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

  "Dziś odbyło się pożegnalne posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Prezes Rady Ministrów podziękował ministrom za pracę w jego rządzie. Było to 372 posiedzenie gabinetu premiera Donalda Tuska" - czytamy w komunikacie.

  Wczoraj Prezydent Bronisław Komorowski powierzył marszałek Sejmu Ewie Kopacz misję tworzenia rządu, a nowy gabinet ma zostać powołany 22 września. Zgodnie z konstytucją od tego momentu (tj. od 15 września) są dwa tygodnie na powołanie nowego gabinetu; po powołaniu nowy prezes Rady Ministrów ma 14 dni na wygłoszenie expose i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie.

  Bronisław Komorowski przyjął dymisję rządu Donalda Tuska 11 września. Została ona złożona w związku z wyborem byłego premiera na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Tusk rozpocznie swoją 2,5-letnia kadencję 1 grudnia.

  Na bieżący tydzień zapowiedziano dalsze konsultacje Bronisława Komorowskiego z Ewą Kopacz ws. tworzenia nowego gabinetu.

  (ISBnews)

 • 15.09, 15:05MF rozpocznie upraszczanie prawa podatkowego od ordynacji, zaczyna uzgodnienia 

  Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, podał resort.

  "Przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego należy zacząć się od fundamentów czyli Ordynacji. Tworzenie aktu stanowiącego podwaliny całego systemu podatkowego powinno przebiegać w sposób balansujący stanowiska i potrzeby wszystkich zainteresowanych środowisk, w szczególności reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów. To jest warunek stworzenia aktu stabilnego i trwałego" - czytamy we

  Resort oczekuje, że za rok będą gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje Ordynacji i Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz relacje Ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz innych ustaw.

  "Następnie zadaniem Komisji będzie przygotowanie projektu ustawy i współuczestniczenie w całym procesie legislacyjnym. Zakłada się, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że Ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą Kodeksem" - czytamy dalej.

  Ministerstwo podkreśla, że w Komisji mają zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego, powołani przez premiera. Komisja będzie składać się z 15 osób i będzie technicznie obsługiwana przez Ministerstwo Finansów.

  (ISBnews)