Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 22.09, 16:59Prezydent podpisał ustawę o 'tarczę' dla branży turystycznej 

  Warszawa, 22.09.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzającą dla branży turystycznej dodatkowe "postojowe" oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec sierpień i wrzesień, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowelizacja zakłada także utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego byłyby zwracane klientom środki za niewykorzystane wycieczki. Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75%.

  Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

  Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

  Środki wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

  Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto, organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

  Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 09:57Sejm przyjął nowelę o transporcie kolejowym dot. notyfikacji 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, dotyczącą wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego.

  Nowelę poparło 436 posłów, 12 głosowało przeciw, bez wstrzymujących się.

  Celem nowelizacji było umożliwienie szybszego uzyskania nowej notyfikacji w oparciu o dyrektywę 2016/797 - bez czekania na transpozycję całości IV pakietu kolejowego. Nowela wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2016/797 z 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2016/798 z 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

  Termin wdrożenia został wyznaczony na październik 2020 r.

  Dzięki nowym regulacjom ma zostać zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej.

  Jednostki notyfikowane odgrywają istotną rolę w procesach inwestycyjnych realizowanych w transporcie kolejowym; uczestniczą w procedurze dopuszczania pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej do eksploatacji, wykonują badania techniczne w ramach oceny zgodności, która jest warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia na dopuszczenie takiego pojazdu lub elementu infrastruktury do eksploatacji.

  Jednostkami notyfikowanymi mogą być podmioty państwowe (np. Instytut Kolejnictwa) i prywatne, ale muszą mieć osobowość prawną (wymóg wprowadzony prawem wspólnotowym).

  (ISBnews)

   

 • 18.09, 09:37Sejm przyjął nowelę dot. dokapitalizowania PKP, portów i dróg samorządowych 

  Warszawa, 18.09.2020 (ISBnews) - Sejm poparł dokapitalizowanie PKP kwotą 1,85 mld zł, zwiększenie budżetu Funduszu Dróg Samorządowych, a także zwiększenie kapitału zakładowego portów i częściowe pokrycie strat lotnisk. Za przyjęciem nowelizacji ustaw z poprawkami opowiedziało się 261 posłów, 137 było przeciwnych, a 55 wstrzymało się od głosu.

  Jednocześnie posłowie przyjęli kilka poprawek, zgłoszonych w trakcie drugiego czytania. Zakładają one m.in. możliwość przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych ws. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców,  wydawania przedsiębiorcom poleceń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, a także do 3 miesięcy po ich odwołaniu. Wykonywanie przez  przedsiębiorców zadań objętych poleceniami ma być finansowane z budżetu państwa lub z Funduszu Przeciwdziałania COViD.

  Inna z poprawek zwiększa poziom gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny" do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania.  W przypadku, gdy poziom finansowania w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego będzie niewystarczający finansowanie ich realizacji będzie mogło – jak zakłada regulacja -  odbywać się po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Przyjęto także zmianę, zgodnie z którą w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COViD organy kolegialne samorządów zawodowych, a także ich organy wewnętrzne będą mogły podejmować uchwały w trybie zdalnym lub obiegowym.

  Ponadto, nowela zawiera szereg rozwiązań proinwestycyjnych. Jednym z nich jest dokapitalizowanie spółki PKP PLK SA kwotą 1,85 mld zł; przy czym 850 mln ma trafić „na wzmocnienie potencjału rynkowego PLK SA przez umożliwienie realizacji inwestycji kapitałowych w postaci objęcia akcji lub udziałów w spółkach zależnych" a 1 mld zł na budowę, przebudowę, rozbudowę, remont i modernizację przystanków kolejowych w Polsce.

  Jak podkreślano w uzasadnieniu nowelizacji, programy wieloletnie stanowią bazę do realizacji wielomiliardowych inwestycji, których duża część jest finansowana ze środków budżetu państwa. PLK SA realizuje m.in. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., na realizację którego zaplanowano ok. 75,4 mld zł.

  Rozszerzono także katalog przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego o wydatki na usługi doradcze i inwestycje kapitałowe oraz docelowe coroczne przekazanie określonej puli środków pochodzących z Funduszu Kolejowego dla PLK SA na dalsze finansowanie działalności w zakresie rozwoju potencjału wykonawczego spółek wchodzących w skład grupy.

  Zdecydowano także o zwiększeniu finansowania Funduszu Dróg Samorządowych (na wsparcie samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej)  o łączną kwotę 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020. Na tę kwotę składa się 1,1 mld zł z roku 2021 na przyśpieszenie finansowania oraz 2,7 mld zł na modernizację dróg samorządowych, lokalnych, a także wojewódzkich dróg dojazdowych.

  Sejm zdecydował także o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, na zwiększenie kapitału zakładowego portów i budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów  zewnętrznych) , przy czym  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro.

  Jednocześnie 142 mln zł  z Funduszu Przeciwdziałania COViD ma trafić na częściowe pokrycie strat lotnisk za okres od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. Najwyższe kwoty otrzymają dwa największe porty lotnicze, mające łącznie prawie 50% udziału w rynku w 2019 r. i ponad 60% udziału w stracie ogółem w okresie marzec-czerwiec 2020. Jednak kwota ta pokryje stratę jedynie w ok. 25%. Porty lotnicze z niższym udziałem w rynku oraz w stracie ogółem we wskazanym okresie otrzymają natomiast środki na pokrycie nie mniej niż ok. 30% straty.

  Inną istotną zmianą, wprowadzaną przez nowelizację jest obniżka od 2021 r. stawek podatku akcyzowego pobieranego od każdego rodzaju paliw silnikowych o 23 zł za 1 tys. l., przy podwyższeniu stawek opłaty paliwowej (o taką samą kwotę). Oznacza to, że niezależnie od wysokości inflacji stawki opłaty paliwowej w roku 2021 i 2022 nie ulegną już zmianie (podwyższeniu). Na 2023 rok i lata kolejne stawki opłaty paliwowej mają być ponownie ogłaszane w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw transportu.

  Wprowadzone zmiany – jak podano w uzasadnieniu – będą miały istotne znaczenie dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wprowadzona zmiana spowoduje przesunięcie środków w wysokości 687,2 mln zł rocznie od 2021 r. na inwestycje infrastrukturalne.

  W celu pobudzenia inwestycji w infrastrukturę kolejową, od 2022 r. zwiększone procentowo zostaną nakłady na Fundusz Kolejowy do wielkości 19,45% wpływów z opłaty paliwowej (wobec 18,5%).

  W wyniku tych zmian KFD zostanie zasilony dodatkową kwotą ok. 487 mln zł rocznie, natomiast FK dodatkową kwotą ok. 200 mln zł rocznie. Jednoczesnym skutkiem będą zmniejszone corocznie ok. 687 mln zł wpływy do budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

  Nowelizacja wprowadza też przepis, który daje podstawę do wydania rozporządzenia stanowiącego, że wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane do 30 listopada przyszłego roku (bez tej regulacji byłoby to możliwe jedynie do 31 marca 2021 r.).

  (ISBnews)

 • 17.09, 13:14Weber z MI: Rozważamy zmianę zasad finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 

  Warszawa, 17.09.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury zastanawia się nad zmianą algorytmu, określającego proporcje dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i wkładu własnego samorządów przy realizacji inwestycji drogowych, wynika z wypowiedzi wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

  "Wsparcie określa art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych - jest to algorytm, na podstawie którego wojewodowie określają odchyłki procentowe między 50% a 80%. My zastanawiamy się, w jaki sposób zmienić ten algorytm, aby faktycznie […] preferował uboższe gminy" - powiedział Weber w Sejmie.

  Zaznaczył, że "być może pewne korekty nastąpią przy zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych". Nowelizacja ustawy planowana jest jeszcze w tym roku.

  "Jesteśmy tutaj otwarci na propozycje, jesteśmy otwarci na postulaty. Oczywiście, taka zmiana będzie musiała być uzgodniona z Ministerstwem Finansów, bo my w tych kwestiach bardzo blisko współpracujemy" - podkreślił wiceminister.

  Poinformował, że w tym roku Fundusz Dróg Samorządowych został zasilony kwotą 3,2 mld zł na realizację 2,3 tys. zadań.

  "Myślę, że podobna wielkość będzie w 2021 r." - podkreślił. W przyszłym roku Fundusz ma zostać zasilony również kwotą 3,2 mld zł.

  Wiceminister podał, że decyzja, które zadania będą w przyszłym roku wspierane z Funduszu Dróg Samorządowych, zapadnie na przełomie tego i przyszłego roku (wnioski od wojewodów w tej sprawie mają spłynąć w poł. listopada).

  (ISBnews)

   

 • 16.09, 15:51Skuza z MF: 1 mld zł dla portów, 142 mln zł na częściowe pokrycie strat lotnisk 

  Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - Dokapitalizowanie portów kwotą 1 mld zł oraz częściowe pokrycie strat lotnisk z powodu COViD-19 w wysokości 142 mln zł zakłada autopoprawka do rządowego projektu nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Sebastiana Skuzy.

  "W celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii Rada Ministrów przyjęła projekt wraz z autopoprawką, który zawiera się w takich trzech filarach: w filarze inwestycyjnym, można powiedzieć, że skierowanym głównie na inwestycje infrastrukturalne, społecznym oraz budżetowym. Te obszary wzajemnie się przenikają" – powiedział Skuza w Sejmie.

  Autopoprawka zakłada możliwość dokapitalizowania portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, których celem ma być zwiększenie kapitału zakładowego portów na budowę falochronów  zewnętrznych oraz częściowe pokrycie strat lotnisk za okres do 15 marca do 30 czerwca 2020 r. w wysokości  142 mln zł  z Funduszu Przeciwdziałania COViD.

  Zgodnie z projektem, także spółki PKP PLK SA mają zostać jeszcze w tym roku dokapitalizowane kwotą 1,85 mld zł, a budżetu Funduszu Dróg Samorządowych ma zostać zwiększony o 3,8 mld zł.

  "Środki  te będą mogły być wykorzystane na podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych PLK oraz na zadania w zakresie przebudowy, budowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej" – podkreślił Skuza.

  Ocenił, że działanie takie prowadziłoby do poprawy struktury właścicielskiej narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej i umożliwiłoby utworzenie silnej grupy kapitałowej na bazie PKP PLK, dysponującej zwiększonym potencjałem wykonawczym na rynku robót budowlanych, zwłaszcza w nowej perspektywie finansowej UE.

  "Infrastruktura drogowa wymaga wsparcia i projekt ustawy zawiera przepisy, które umożliwiają zwiększenie finansowania Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020. Na tę kwotę składają się dwie kwoty 1,1 mld jest to przyśpieszenie finansowania z roku 2020, natomiast zwiększenie to 2,7 mld zł" – powiedział także wiceminister.

  (ISBnews)

 • 16.09, 08:53Zakaz międzylądowania objął 30 państw, w tym Francję, Hiszpanię i USA 

  Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - Zakaz międzylądowania objął 30 państw (poprzednio 44), w tym Francję, Hiszpanię i Stany Zjednoczone, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

  Rozporządzenie obowiązuje od dzisiaj do 29 września.

  Na liście krajów, w stosunku do których obowiązywać ma zakaz, nadal są Hiszpania, Stany Zjednoczone, Brazylia, Izrael. Wśród państw europejskich znalazły się ponadto: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra.

  Zakaz nie obejmuje natomiast samolotów m.in. z Rumunii, Malty czy Luksemburga, a także Meksyku czy Republiki Południowej Afryki.

  Zakaz nie będzie stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie

  - z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. 

  Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych z lotnisk na terytorium:

  1)Belize;

  2)Bośni i Hercegowiny;

  3)Czarnogóry;

  4)Federacyjnej Republiki Brazylii;

  5)Królestwa Bahrajnu;

  6)Królestwa Hiszpanii;

  7)Państwa Izrael;

  8)Państwa Katar;

  9)Państwa Kuwejt;

  10)Państwa Libia;

  11)Republiki Argentyńskiej;

  12)Republiki Chile;

  13)Republiki Francuskiej;

  14)Republiki Gwatemali;

  15)Republiki Hondurasu;

  16)Republiki Iraku;

  17)Republiki Kolumbii;

  18)Republiki Kostaryki;

  19)Republiki Libańskiej;

  20)Republiki Malediwów;

  21)Republiki Mołdawii;

  22)Republiki Namibii;

  23)Republiki Panamy;

  24)Republiki Paragwaju;

  25)Republiki Peru;

  26)Republiki Surinamu;

  27)Republiki Zielonego Przylądka;

  28)Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  29)Wielonarodowego Państwa Boliwia;

  30)Wspólnoty Bahamów

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 13:30Gut-Mostowy z MR: Branża targowa może liczyć na pomoc dot. powrotu na rynek 

  Warszawa, 10.09.2020 (ISBnews) - Branża targowa może w najbliższych miesiącach liczyć na systemową, koncepcyjną pomoc dotyczącą powrotu na rynek w nowych warunkach gospodarczych i sanitarnych, poinformował wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Nie są natomiast planowane dodatkowe świadczenia postojowe czy zwolnienia ze składek ZUS dla tej branży.

  "Jeżeli chodzi o zapisy tej ustawy nie mamy zezwolenia na zwiększenie zakresu finansowego, jeśli chodzi o postojowe i ZUS" - powiedział Gut-Mostowy w trakcie senackiej debaty nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącą dodatkowego wsparcia dla branży turystycznej.

  Podkreślił jednak, że resort rozwoju zdaje sobie sprawę, że branża targowa jest w "wyjątkowo ciężkiej sytuacji" i widzi potrzeby tej branży.

  "W naszym przekonaniu ważne będzie, aby branża targowa liczyła w najbliższych miesiącach na systemową pomoc, a także koncepcyjną jak wrócić na rynek, aby można było tę branżę targową reaktywować i stworzyć w nowych warunkach gospodarczych i sanitarnych możliwości funkcjonowania" - powiedział wiceminister.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 12:29Rząd chce zmienić nazwę Funduszu Dróg Samorządowych i zasilić go 3 mld zł 

  Warszawa, 09.09.2020 (ISBnews) - Rząd planuje zmianę nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i zasilenie go kwotą 3 mld zł na budowę m.in. obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, a także przebudowę i remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

  "Dynamicznie rozwijający się transport drogowy powoduje ciągłe zwiększanie się natężenia ruchu drogowego w Polsce. Oznacza to m.in. utrudnienia dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają drogi o charakterze tranzytowym, wynikające z zagęszczenia ruchu, zwiększonego ruchu pojazdów ciężkich, zwiększonego hałasu, itp. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wyprowadzenia ruchu o charakterze tranzytowym z centrum miejscowości i tym samym usprawnienie systemu komunikacyjnego w tych miejscowościach" – podano w uzasadnieniu.

  Wskazano na konieczność budowy obwodnic m. in. w ciągu dróg wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy oraz udzielenie przez rząd wsparcia w budowie obwodnic na drogach wojewódzkich. Wsparcie miałoby być udzielane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (obecnie – Fundusz Dróg Samorządowych) na tzw. zadania obwodnicowe.

  Ze środków Funduszu miałyby być także finansowane tzw. zadania miejskie, czyli budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych. W obecnym stanie prawnym inwestycje te nie są objęte wsparciem finansowym Funduszu.

  Zmianę tę zaproponowano w następstwie postulatów samorządów, które wskazywały na konieczność dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w największych ośrodkach miejskich, a także ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej samorządów ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, podano także.

  Ponadto z Funduszu miałyby też być finansowane inwestycje, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych.

  Zaproponowano też zmianę nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, by podkreślić rolę Funduszu jako instrumentu wsparcia samorządów realizujących inwestycje w bezpieczną infrastrukturę drogową. Jednocześnie założono, że Fundusz w 2020 r. zostanie zasilony dodatkowymi środkami z budżetu państwa w wysokości ok. 3 mld zł.

  "Przedmiotowa propozycja jest nie tylko konsekwencją proponowanego rozszerzenia katalogu zadań dofinansowywanych ze środków Funduszu o zadania obwodnicowe i zadania miejskie, ale wynika również z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga zastosowania wyjątkowych środków zaradczych. Dodatkowe wsparcie udzielane w ramach Funduszu stanowi jeden z elementów pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19" – podano w uzasadnieniu.

  (ISBnews)

 • 08.09, 16:41PIPT chce, by w tarczy dla branży turystycznej uwzględnić firmy okołotargowe 

  Warszawa, 08.09.2020 (ISBnews) - Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT) zaapelowała do senatorów o uwzględnienie firm okołotargowych przy udzielaniu pomocy dla branż najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19. W senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności trwają obecnie prace nad tzw. tarczą dla branży turystycznej.

  "Występując w imieniu kilkuset firm świadczących usługi projektowania i budowy stoisk targowych oraz spedycji i transportu targowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą […] o ponowne rozpatrzenie naszego postulatu, aby abolicją składek ZUS i innymi ewentualnymi instrumentami wsparcia na kolejne miesiące zostały objęte także firmy projektujące i wykonujące stoiska targowe, firmy świadczące usługi transportu i spedycji targowej" - napisała Izba w apelu skierowanym do senatorów.

  Zaznaczyła, że dla wielu firm targi są jedynym źródłem utrzymania.

  PIPT proponuje też m.in. wprowadzenie do ustawy zakładającej pomoc dla branży turystycznej dodatkowych zapisów, np. zwolnienia firm z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i wprowadzenia dopłat do wynagrodzeń dla pracowników do 31 marca 2021 r.

  "Dotychczasowa pomoc rządowa w ramach tarcz pomogła przetrwać polskim firmom pierwsze trudne miesiące. Przedsiębiorcy branży targowej również sięgnęli po instrumenty wsparcia z tarcz gospodarczych oraz tarczy finansowej" - napisali przedstawiciele Izby. Zaznaczają jednak, że dla wielu firm wsparcie to jest niewystarczające, aby przetrwać kolejne miesiące.

  Reprezentanci PIPT proponują też m.in. przedłużenie terminów na zwrot otrzymanych od wystawców opłat czy zaliczek na poczet mających powstać stoisk na imprezach targowych, które nie odbyły się z powodu pandemii.

  Zaznaczają też, że pomimo odmrożenia gospodarki, branża w dalszym ciągu nie ma możliwości realizowania zleceń. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrują m.in. w obawie wystawców, iż z powodu koronawirusa nie dopisze frekwencja, zwłaszcza w sytuacji cięcia kosztów i skupiania się wystawców na odbudowie własnego biznesu. Nadal też istnieje obawa przed ewentualnym zakażeniem pracowników, argumentują.

  Przypominają też, że realizację targów międzynarodowych uniemożliwiają ponowne obostrzenia międzynarodowego przepływu osób, w tym np. wstrzymanie ruchu lotniczego pomiędzy Polską a ponad 40 krajami.

  "Obecna sytuacja związana z wielomiesięczną przerwą w organizacji targów oraz z ograniczoną możliwością organizacji wydarzeń w kolejnych miesiącach stanowi nie tylko zagrożenie dla branży targowej, ale w połączeniu z innymi efektami może wpłynąć na recesję licznych segmentów rynku polskiego, w tym np. hotelowego, gastronomicznego, konferencyjnego, MICE czy eventowego" - wskazała Izba.

  Z badań PIPT wynika, że ok. 76% firm sektora straciło źródło przychodu. Branża targowa traci nawet 150 mln zł miesięcznie. Polski rynek targowy zatrudnia ok. 20 tys. pracowników etatowych i drugie tyle na umowy cywilno-prawne.

  (ISBnews)

   

 • 08.09, 15:50Koszty nowej specustawy przesyłowej to dla budżetu ok. 104 mln zl w ciągu 10 lat 

  Warszawa, 08.09.2020 (ISBnews) - Przyspieszenie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz systemów do przesyłania paliw gazowych i ciekłych zostanie sfinansowane ze środków inwestora oraz Unii Europejskiej, dla budżetu państwa będzie to wydatek ponad 104 mln zł w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

  Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji publicznych.

  Wydatki dla sektora finansów publicznych z tytułu wejścia noweli w życie oszacowano na 155,36 mln zł, a dochody - 51,19 mln zł w perspektywie 10 lat.

  "Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych zostaną sfinansowane ze środków inwestora  (spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne) oraz Unii Europejskiej przyznanych w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - czytamy w w uzasadnieniu.

  Koszty związane z wywłaszczaniem nieruchomości w przypadku inwestycji związanych ze stacjami elektroenergetycznymi ma pokryć Skarb Państwa. Z OSR wynika, że do wybudowania 13 stacji elektroenergetycznych planowane jest dokonanie wywłaszczeń działek gruntowych o powierzchni ok. 125,03 ha.

  Przy szacowaniu wpływu na sektor finansów publicznych pod uwagę wzięto harmonogram inwestycji opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które są operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz planowane do pozyskania powierzchnie gruntu, podano.

  Założono, że planowana powierzchnia wywłaszczonego gruntu pod stację elektroenergetyczną wynosi od 1,1 ha do 30 ha, a wywłaszczeniu podlegać będą nieruchomości o łącznej powierzchni 125,03 ha, - przyjęto, że wywłaszczeniom podlegać będą w 100% grunty budowlane. Przyjęto średnią cenę gruntu budowlanego na poziomie 128 zł/m2.

  Specustawa przesyłowa określa, że inwestor uzyskuje z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego wywłaszczonych nieruchomości, z tytułu którego uiszczać będzie opłatę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dochody z tytułu wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste zostały oszacowane na ok. 51,19 mln zł.

  Celem nowelizacji jest weryfikacja listy inwestycji objętych obowiązującą obecnie specustawą przesyłową, poprzez zmianę części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych, a także uwzględnieniu specyfiki inwestycji morskich. Obecne przepisy nie zawierają regulacji, umożliwiających np. budowę połączenia systemów przesyłowych między państwami.

  W projekcie znalazły się rozwiązania umożliwiające uczestnikom systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego uczestnictwo w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, operatorzy systemu przesyłowego elektroenergetycznego bądź gazowego będą mogli opiniować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto w projekcie ustawy wskazano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (m.in. zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w obszarze oddziaływania niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego i hałasu, ani w strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu lub strefie bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu).

  Nowa regulacja ma także zawierać przepis zwalniający operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE), operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-System) oraz PERN z obowiązku sporządzania i przesyłania prezesowi Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują.

  W założeniu znowelizowana ustawa nie ma mieć charakteru epizodycznego.

  Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie szybszy rozwój Krajowego Systemy Elektroenergetycznego oraz systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw ciekłych, gazowych lub energii elektrycznej.

  Obecna ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pozwala na przygotowanie i realizację inwestycji polegających na budowie linii najwyższych napięć, stacji elektroenergetycznych oraz innych obiektów niezbędnych do eksploatacji wyżej wymienionych linii - strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - w szczególnym trybie.

  Możliwość skorzystania ze ścieżki wynikającej z obecnej specustawy przesyłowej zdecydowanie skraca czas uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji (z ok. 56 do ok. 19 miesięcy).

  Wprowadzenie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy doprowadzić ma do dalszego skrócenia tego okresu. Ponadto, dzięki weryfikacji przepisów ustawy, czas uzyskiwania przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomościami znajdującymi się na terenie objętym decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na cele budowlane wynosić ma 4 miesiące (okres uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej).

  Projekt zakłada, że nowelizacja nie będzie miała charakteru epizodycznego. Jego przyjęcie przez RM planowane jest na III kwartał.

  (ISBnews)

   

 • 04.09, 16:29MC: Telefon z aplikacją mObywatel może zastąpić dokument prawa jazdy od 5 XII 

  Warszawa, 04.09.2020 (ISBnews) - Kierowcy nie będą musieli od 5 grudnia mieć przy sobie prawa jazdy - wystarczy, że będą mieć telefon z aplikacją mObywatel. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś dokument, dzięki któremu staje się to możliwe, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

  "Dwa lata temu podjęliśmy decyzję, dzięki której Polacy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego jego ubezpieczenie. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok. Za trzy miesiące będziemy mogli zostawić prawo jazdy w domu albo skorzystać z aplikacji mObywatel, do czego zresztą bardzo zachęcam" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

  Zmiany to efekt tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców (nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym z 14 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowelizacją, osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania go przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców). Rozwiązanie to ma wejść w życie trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra cyfryzacji w tej sprawie. Pakiet deregulacyjny dla kierowców to inicjatywa resortów cyfryzacji i infrastruktury.

  "Przepisy stanowiące podstawę do wydania komunikatu ministra cyfryzacji weszły w życie dzisiaj. I dziś, czyli w pierwszym możliwie terminie, minister podpisał odpowiedni komunikat" - podał resort.

  Dzięki temu dokładnie od 5 grudnia 2020 r. nie będzie już obowiązku zabierania ze sobą prawa jazdy.

  Zagórski zaznaczył, że niebawem polscy kierowcy wszystkie niezbędne dokumenty samochodowe będą mogli mieć w telefonie, a dokładnie w aplikacji mObywatel. W aplikacji można znaleźć m.in. mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.

  "Z tego rozwiązania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele pojazdów. A więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów" - podkreślił Zagórski.

  Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu - w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Przypomina też o upływie terminu ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu - na 30 dni przed terminem jego wygaśnięcia OC.

  W mPojeździe znajdą się także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego. Wraz z mPrawem Jazdy w mObywatelu pojawi się także możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych.

  "mObywatel to swoisty wirtualny portfel na dokumenty, do którego regularnie dokładamy nowe elementy. Poza mPojazdem jest już tam także m.in. mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Można z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie ma wprost obowiązku do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie" - wyjaśnił Zagórski.

  Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Aby ją uruchomić potrzebny jest profil zaufany.

  (ISBnews)

   

 • 01.09, 10:01Zakaz międzylądowania od 2 września nie obejmie Francji i Chorwacji 

  Warszawa, 01.09.2020 (ISBnews) - Na liście państw objętych od jutra zakazem międzylądowania nie znajdą się Francja i Chorwacja. Zakaz obejmie 44 państwa (a nie jak planowano 46). Na liście pojawią się m.in. Hiszpania, Malta i Rumunia, a także Bośnia i Hercegowina, Mołdawia i Luksemburg, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym, które ukazało się w Dzienniku Ustaw.

  Będą natomiast mogły lądować samoloty z Rosji, Chin czy z Serbii.

  Nowa lista państw ma obowiązywać od 2 września.

  "W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - napisano w uzasadnieniu.

  Zakaz nie będzie stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. 

  Rozporządzenie zakazuje lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych z lotnisk na terytorium:

  1) Belize;

  2) Bośni i Hercegowiny;

  3) Czarnogóry;

  4) Federacyjnej Republiki Brazylii;

  5) Królestwa Bahrajnu;

  6) Królestwa Eswatini;

   7) Królestwa Hiszpanii;

  8) Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;

  9) Państwa Izrael;

  10) Państwa Katar;

   11) Państwa Kuwejt;

  12) Państwa Libii;

  13) Republiki Albanii;

  14) Republiki Argentyńskiej;

  15) Republiki Armenii;

  16) Republiki Chile;

  17) Republiki Dominikańskiej;

  18) Republiki Ekwadoru;

  19) Republiki Gwatemali;

  20) Republiki Hondurasu;

  21) Republiki Indii;

  22) Republiki Iraku;

  23) Republiki Kazachstanu;

  24) Republiki Kolumbii;

  25) Republiki Kosowa;

  26) Republiki Kostaryki;

  27) Republiki Libańskiej;

  28) Republiki Macedonii Północnej;

  29) Republiki Malediwów;

  30) Republiki Malty;

  31) Republiki Mołdawii;

  32) Republiki Namibii;

  33) Republiki Panamy;

  34) Republiki Paragwaju;

   35) Republiki Peru;

  36) Republiki Południowej Afryki;

  37) Republiki Salwadoru;

   38) Republiki Surinamu;

  39) Republiki Zielonego Przylądka;

  40) Rumunii;

  41) Stanów Zjednoczonych Ameryki;

  42) Wielkiego Księstwa Luksemburga;

  43) Wielonarodowego Państwa Boliwia;

  44) Wspólnoty Bahamów.

  Rozporządzenie ma obowiązywać przez dwa tygodnie.

  (ISBnews)

   

 • 27.08, 17:26Od 2 IX zakaz międzylądowania ma dotyczyć samolotów m.in. z Francji i Hiszpanii 

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Od 2 września zakaz międzylądowania ma dotyczyć samolotów z 46 krajów (obecnie 43). Na liście krajów, w stosunku do których obowiązywać ma zakaz, pojawią się m.in. Francja, Hiszpania, Chorwacja, Malta i Libia. Będą mogły natomiast lądować samoloty z Rosji, Chin czy z Serbii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Od 12 sierpnia zakaz lądowania obowiązuje samoloty z 43 państw m.in. z Rosji, Chin, Mołdawii, Serbii, Macedonii, Luksemburga i Rumunii, a także ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Meksyku. Początkowo miał on obowiązywać do 25 sierpnia, ale zdecydowano o jego przedłużeniu jeszcze o tydzień.

  Nowa lista państw ma obowiązywać od 2 września.

  "W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - napisano w uzasadnieniu.

  W wykazie podano także, że zakaz nie będzie stosowany do samolotów, wykonujących loty:

  - na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego) ;

  - realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

  - wyczarterowane przed 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. 

  Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych z lotnisk na terytorium:

  1. Belize;
  2. Bośni i Hercegowiny;
  3. Czarnogóry;
  4. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  5. Królestwa Bahrajnu;
  6. Królestwa Eswatini;
  7. Królestwa Hiszpanii;
  8. Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;
  9. Państwa Izrael;
  10. Państwa Katar;
  11. Państwa Kuwejt;
  12. Państwa Libii;
  13. Republiki Albanii;
  14. Republiki Argentyńskiej;
  15. Republiki Armenii;
  16. Republiki Chile;
  17. Republiki Chorwacji;
  18. Republiki Dominikańskiej;
  19. Republiki Ekwadoru;
  20. Republiki Francuskiej;
  21. Republiki Gwatemali;
  22. Republiki Hondurasu;
  23. Republiki Indii;
  24. Republiki Iraku;
  25. Republiki Kazachstanu;
  26. Republiki Kolumbii;
  27. Republiki Kosowa;
  28. Republiki Kostaryki;
  29. Republiki Libańskiej;
  30. Republiki Macedonii Północnej;
  31. Republiki Malediwów;
  32. Republiki Malty;
  33. Republiki Mołdawii;
  34. Republiki Namibii;
  35. Republiki Panamy;
  36. Republiki Paragwaju;
  37. Republiki Peru;
  38. Republiki Południowej Afryki;
  39. Republiki Salwadoru;
  40. Republiki Surinamu;
  41. Republiki Zielonego Przylądka;
  42. Rumunii;
  43. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  44. Wielkiego Księstwa Luksemburga;
  45. Wielonarodowego Państwa Boliwia;
  46. Wspólnoty Bahamów.

  ISBnews)

   

 • 27.08, 15:32Prezydent podpisał nowelizację, zakładającą uproszczenie rejestracji pojazdów 

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, zakładającą uproszczenie rejestracji pojazdów, a także zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Nowelizacja zakłada szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu (obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów), wprowadzenie możliwości zachowania numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu, a także czasowej rejestracji pojazdu przez starostę, a w przypadku nowych pojazdów - przez sprzedawców w imieniu kupujących.

  Po wejściu w życie nowelizacji, osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców) i okazywania podczas kontroli. Rozwiązanie to - jak wynika z noweli - wejdzie dopiero trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra infrastruktury w tej sprawie.

  Zniesiony ma zostać obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności (jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji nie zmienił się właściciel oraz nalepki kontrolne (jednak te przepisy mają wejść w życie dopiero po 24-miesięcznym vacatio legis).

  Nowela określa procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustala też zasady synchronizacji systemu przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych i funkcjonowania systemu teleinformatycznego integralnie z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednak przepisy dotyczące możliwości upoważnienia salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów przez właściciela nabytego w nim pojazdu do złożenia przez ten salon wniosku o rejestrację tego pojazdu lub do odebrania przez ten salon decyzji o czasowej rejestracji pojazdu wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia. Z kolei przepisy znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej – po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

 • 27.08, 13:58Prezydent podpisał nowelę o biokomponentach i biopaliwach  

  Warszawa, 27.08.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zakładającą przejęcie obowiązków funduszu celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  Celem nowelizacji jest uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.

  Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) mają być środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z wpływów z tytułu opłaty zastępczej (od 2021 r. 55% tych wpływów ma trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej.

  Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% - tak jak obecnie - przychód zobowiązanie wieloletniego "przeciwdziałanie emisjom" i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

  Z dniem 30 września 2020 r. wygaszone mają zostać dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC. Jednocześnie należności i zobowiązania FNT-PFC staną się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.

  Pozostałe zapisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.08, 14:35Rząd zdecydował o zwiększeniu dotacji do FDS w ramach walki z kryzysem 

  Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Jednym z jego założeń jest zwiększenie dotacji do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

  "W 2020 r. rząd zwiększy dotację z budżetu państwa do FDS na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych o 3,8 mld zł, w tym przekaże 1,1 mld zł przewidziane na 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Fundusz Dróg Samorządowych jest ważnym mechanizmem wspierającym samorządy w rozwijaniu infrastruktury drogowej. Na rozwiązaniu tym skorzystają także firmy budowlane, wskazało CIR.

  "Rząd chce przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez finansowanie ważnych zadań związanych z inwestycjami transportowymi. Inwestycje te pomogą Polsce w powrocie na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego" - podkreślono w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 26.08, 14:30Rząd zdecydował o dokapitalizowaniu PKP PLK w ramach walki z kryzysem 

  Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, przedłożony przez ministra finansów. Jednym z jego założeń jest wsparcie dla PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) poprzez podniesienie kapitału zakładowego.

  "Z budżetu państwa przekazane zostanie 850 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK SA. Spółka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa o wartości ok. 75 mld zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia lub nieruchomości. Dzięki temu zwiększy się potencjał inwestycyjny spółek zależnych PLK SA. Spółki te staną się również atrakcyjnym partnerem w dużych kontraktach lub samodzielnym podmiotem przy mniejszych inwestycjach" - czytamy w komunikacie.

  Rząd przekaże także 1 mld zł na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją przystanków kolejowych oraz infrastrukturą towarzyszącą. Rozwiązanie to umożliwi realizację Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025, którego wykonawcą będzie PKP PLK S.A. Realizacja programu zwiększy mobilność społeczeństwa oraz umożliwi polskim firmom budowlanym start w postępowaniach przetargowych, podano także.

  "Rząd chce przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez finansowanie ważnych zadań związanych z inwestycjami transportowymi. Inwestycje te pomogą Polsce w powrocie na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego" - podkreślono w informacji.

  (ISBnews)

   

 • 25.08, 14:41Rząd przedłuży obecne rozporządzenie ws. zakazu międzylądowania do 1 września  

  Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Przedłużenie do 1 września zakazu międzylądowania samolotów w krajów, w stosunku do których obowiązuje on obecnie, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym dostępny na stropnach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

  Od 12 sierpnia zakazu lądowania obowiązuje samoloty m.in. z Rosji, Chin, Mołdawii, Serbii, Macedonii, Luksemburga i Rumunii, a także ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Meksyku. Zakazem objętych ma być 43 państwa, a nie - jak wcześniej zakładano - 63.

  "Utrzymanie wykazu w takim kształcie uzasadnia dobiegający końca okres wakacyjny i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do RP osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju" - napisano w uzasadnieniu.

  Wcześniej planowano, że od 26 sierpnia zakaz międzylądowania samolotów na terytorium RP miał od objąć także samoloty z Belgii, Hiszpanii i Monako, a także z Malty i Albanii. Na liście miały znaleźć się 63 państwa (obecnie 44), a zostać usunięte m.in. Serbia, Rosja i Chiny.

  Projekt zakłada przedłużenie zakazu lądowania samolotów międzynarodowych, wykonujących loty z lotnisk na terenie z lotnisk położonych na terytorium państw europejskich: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Luksemburga, Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Serbii. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem z listy usunięto jedynie księstwo Andory

  Zakaz ma dotyczy także: Rosji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Republiki Południowej Afryki oraz Izraela.

  Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe:

  - na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

  - o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego)

  - realizowanych na potrzeby sił zbrojnych oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Zakaz międzylądowania dotyczy do 1 września samolotów z następujących państw:

  1. Bośni i Hercegowiny;
  2. Chińskiej Republiki Ludowej;
  3. Czarnogóry;
  4. Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej;
  5. Federacji Rosyjskiej;
  6. Federacyjnej Republiki Brazylii;
  7. Królestwa Arabii Saudyjskiej;
  8. Królestwa Bahrajnu;
  9. Królestwa Eswatini;
  10. Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;
  11. Państwa Izrael;
  12. Państwa Katar;
  13. Państwa Kuwejt;
  14. Republiki Argentyńskiej;
  15. Republiki Armenii;
  16. Republiki Chile;
  17. Republiki Dominikańskiej;
  18. Republiki Ekwadoru;
  19. Republiki Gabońskiej;
  20. Republiki Gwatemali;
  21. Republiki Hondurasu;
  22. Republiki Iraku;
  23. Republiki Kazachstanu;
  24. Republiki Kirgiskiej;
  25. Republiki Kolumbii;
  26. Republiki Kosowa;
  27. Republiki Kostaryki;
  28. Republiki Macedonii Północnej;
  29. Republiki Malediwów;
  30. Republiki Mołdawii;
  31. Republiki Panamy;
  32. Republiki Peru;
  33. Republiki Południowej Afryki;
  34. Republiki Salwadoru;
  35. Republiki Serbii;
  36. Republiki Singapuru;
  37. Republiki Surinamu;
  38. Republiki Zielonego Przylądka;
  39. Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  40. Sułtanatu Omanu;
  41. Wielkiego Księstwa Luksemburga;
  42. Wielonarodowego Państwa Boliwia;
  43. Wspólnoty Bahamów.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 13:51Rząd chce znosić obowiązek zapasów gazu dla korzystających z usług regazyfikacji 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Rząd chce zacząć stopniowo znosić obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego z podmiotów, które korzystają z usług regazyfikacji lub przeładunku skroplonego gazu ziemnego LNG, tak by całkowicie ich zwolnić z obowiązku utrzymywania zapasów od 1 października 2023 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

  Przyjęcie przez Radę Ministrów (RM) projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym planowane jest na III kw. 2020 r.

  "Mechanizm [znoszenia obowiązku utrzymywania zapasów gazu] ma być skorelowany ze zmianami struktury polskiego rynku gazu ziemnego, tj. jego wzrostem i uwolnieniem cen dla odbiorców gazu ziemnego z dniem 1 stycznia 2024 r. oraz terminami oddania do użytkowania infrastruktury dywersyfikacyjnej, w szczególności nowych zdolności LNG" - czytamy w uzasadnieniu.

  Planowana zmiana pozwoli na utrzymanie poziomu zapasów obowiązkowych na stabilnym poziomie, odpowiadającym zużyciu odbiorców chronionych.

  Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie inwestycje w zakresie rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych, przyjęto, że możliwe jest całkowite zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych od przywozu LNG od dnia 1 października 2023 r. przy stopniowym zmniejszaniu ich wymiaru, tj. o:

  - 1/3 - od dnia 1 października 2021 r.

  - 2/3 - od dnia 1 października 2022 r.

  Ponadto, w celu dostosowania przepisów ustawy do obecnych warunków panujących na rynku gazu ziemnego oraz do prawa unijnego, zaplanowano także:

  - wprowadzenie definicji odbiorcy chronionego, wobec którego nie mają zastosowania ograniczenia w poborze gazu ziemnego;

  - skorelowanie terminów przekazywania przez zobowiązane podmioty dokumentów i informacji - umożliwiających operatorowi systemu gazowego weryfikację technicznych możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do krajowego systemu gazowego - z początkiem roku gazowego;

  - usprawnienie procesu zawierania tzw. "umów biletowych";

  - zmianę przepisu upoważniającego Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, aby możliwe było wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie bezpiecznych dostaw do odbiorców z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych;

  - rezygnację z przepisu zwalniającego przedsiębiorstwa energetyczne z odpowiedzialności za skutki wprowadzanych ograniczeń w poborze gazu ziemnego;

  - umożliwienie określania stopni zasilania w dowolnej ilości, aby możliwe było zapewnienie efektywności mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;

  - rezygnację z autoryzowanego audytora w dziedzinie energetyki przemysłowej i umożliwienie dokonywania weryfikacji podawanych przez odbiorców informacji przez operatora w oparciu o dane historyczne.

  28 listopada 2019 r. Komisja Europejska wystosowała uzasadnioną opinię, w której podtrzymała wcześniejsze stanowisko dotyczące niezgodności przepisów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 25 października 2017 r. dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 994/2010. Komisja uznała, że przepisy ustawy o zapasach mają charakter dyskryminacyjny, zakłócający konkurencję na rynku gazu oraz nakładający nieuzasadnione obciążenia na przedsiębiorstwa na polskim rynku gazu.

  (ISBnews)

   

 • 21.08, 12:16PSPA: Jest projekt rozporządzenia wdrażającego e-taryfę dla stacji ładowania 

  Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania, likwidując tym samym istotną barierę rozwoju elektromobilności w Polsce, podało Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

  To oznacza, że naczelny postulat "Białej Księgi Elektromobilności PSPA", dotyczący wprowadzenia specjalnej e-taryfy dystrybucyjnej, wszedł w fazę realizacji. Wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym dotkliwie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Przy niewielkim jeszcze popycie na tą usługę, powodują zbyt wysokie koszty, a przez to drastyczny spadek rentowności istniejących stacji i hamowanie nowych inwestycji w infrastrukturę ładowania, podkreśliła organizacja.

  "Wprowadzenie e-taryfy pomoże w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Podniesienie opłat zmiennych dystrybucyjnych w zamian za zniesienie opłaty stałej, pozwoli na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji na rynku w początkowej fazie jego rozwoju" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

  Konstrukcję nowej taryfy oparto na przeniesieniu ciężaru finansowego ze składnika stałego na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. Zniesiona zostaje opłata dystrybucyjna stała, zależna od mocy stacji, natomiast wprowadzone zostają trzykrotnie wyższe opłaty zmienne dystrybucyjne, zależne od ilości zużytej energii przez stację. Kluczowy jest brak opłaty stałej za moc zamówioną. Przy niskim jeszcze popycie i wysokich kosztach stałych, czyli w warunkach w jakich aktualnie działają stacje ładowania w Polsce, osiągnięcie przychodów pokrywających koszty stałe jest po prostu niemożliwe. Problem dotyczy przede wszystkim stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy powyżej 40 kW, dla których obowiązuje taryfa C2x, przewidująca około trzykrotnie wyższe jednostkowe opłaty za moc umowną niż taryfa C1x (obowiązująca dla mocy umownej do 40 kW włącznie), wyjaśniono.

  Oddziałuje też na szeroką grupę stacji AC, na których zainstalowano dwa punkty ładowania umożliwiające równoległe ładowania dwóch pojazdów mocą 22 kW. Z uwagi na to, że łączna moc stacji wynosi wówczas 44 kW, zostaje ona objęta taryfą C2x. Ogółem, dotyka więc ogromnego odsetka stacji ładowania działających w Polsce, powodując praktyczny brak możliwości osiągnięcia ich rentowności, nawet przy bardzo optymistycznych założeniach dotyczących wykorzystania stacji. Wdrożenie dedykowanej taryfy będzie od dawna oczekiwanym, przełomem na rynku usług ładowania, podkreśliło PSPA.

  "E-taryfa jest bardzo ważnym czynnikiem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce. Dzięki jej wdrożeniu operatorzy będą w stanie zaoferować znacznie wyższą jakość usług szybkiego ładowania. W sieci GreenWay wszystkie stacje przyłączone do OSD mają obecnie moc ograniczoną do 40 kW. Po wdrożeniu e-taryfy będziemy w stanie podnieść ich moc do 50 kW, a w przypadku wielu nowych stacji nawet do 100 lub 150 kW" - dodał prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski.

  Z postulatem utworzenia e-taryfy, PSPA wystąpiło po raz pierwszy w kwietniu 2019 r., przekazując na ręce ówczesnego ministra energii opis proponowanej konstrukcji wraz z uzasadnieniem. Tak rozpoczęty dialog branżowy, był z sukcesem kontynuowany z nowo powołanym ministrem klimatu, Michałem Kurtyką, w którego kompetencjach znalazły się sprawy związane z elektromobilnością, przypomniano.

  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

  (ISBnews)