Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 29.10, 10:29Komisja PE za projektem zaostrzenia obowiązków państw dot. cyberbezpieczeństwa 

  Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego poparła wczoraj przyjęcie mandatu negocjacyjnego w sprawie zmiany unijnego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Celem projektu ma być ustanowienie surowszych wymagań dla przedsiębiorstw, administracji i poszczególnych państw w zakresie zarządzania ryzykiem, obowiązków sprawozdawczych i wymiany informacji, poinformował Parlament.

  Konieczność zmian uzasadniono faktem, że globalne koszty uszkodzeń przez oprogramowania ransomware (oprogramowanie blokujące dostęp do systemu i odczyt danych) wzrosły w ciągu ostatnich sześciu lat 57-krotnie od 2015 r., a w 2021 r. cyberataki miały miejsce co 11 sekund.

  "W porównaniu z obowiązującym prawodawstwem nowa dyrektywa zobowiązałaby więcej podmiotów i sektorów do podjęcia działań. 'Podstawowe sektory', takie jak energetyka, transport, bankowość, zdrowie, infrastruktura cyfrowa, administracja publiczna i sektor kosmiczny zostaną objęte nowymi przepisami bezpieczeństwa. Ponadto nowe przepisy chroniłyby również tak zwane 'ważne sektory', takie jak usługi pocztowe, gospodarka odpadami, chemikalia, żywność, produkcja wyrobów medycznych, elektronika, maszyny, pojazdy silnikowe i dostawcy usług cyfrowych. Wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa w wybranych sektorach zostałyby objęte przepisami" - czytamy w komunikacie.

  Wymagania obejmują m.in. reagowanie na incydenty, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, szyfrowanie i ujawnianie słabych punktów. Państwa członkowskie miałyby możliwość identyfikowania mniejszych podmiotów o wysokim profilu ryzyka bezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo stałoby się obowiązkiem najwyższego szczebla kierowniczego, podano także.

  Dyrektywa ustanawia również ramy dla lepszej współpracy i wymiany informacji między różnymi organami i państwami członkowskimi oraz tworzy europejską bazę danych podatności na zagrożenia.

  Pierwotna dyrektywa w sprawie cyberbezpieczeństwa powstała w 2017 r. Jednak kraje UE wdrożyły ją na różne sposoby, tym samym powodując fragmentację jednolitego rynku, co doprowadziło do niewystarczających poziomów cyberbezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom zagrożeń, przepisy dostosowane do obecnej sytuacji są bardzo potrzebne, czytamy dalej.

  Projekt mandatu negocjacyjnego - sprawozdanie - został przyjęty 70 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się. Posłowie do PE głosowali również za otwarciem negocjacji z Radą stosunkiem głosów 71 do 2, przy 1 głosie wstrzymującym się. Mandat zostanie ogłoszony na sesji plenarnej 10 listopada.

  Najnowsze prognozy pokazują, że do 2021 r. globalne koszty uszkodzenia oprogramowania ransomware mogą osiągnąć 17 mld euro, czyli 57 razy więcej niż w 2015 r. Przewiduje się, że do 2021 r. firmy będą atakowane przez oprogramowanie ransomware co 11 sekund, co oznacza wzrost w porównaniu z 40 sekundami w 2016 r.

  (ISBnews)

   

 • 26.10, 11:59KIKE: Nowela o cyberbezpieczeństwie (KSC) potrzebuje dłuższych konsultacji  

  Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Nowy projekt o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wymaga dłuższych konsultacji społecznych ze względu na rozwiązania, których wcześniej nie było, a dotyczą one strategicznych dla rynku telekomunikacyjnego kwestii, uważa ekspert grupy roboczej ds. kontaktów z administracją publiczną w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej (KIKE), radca prawny z Kancelarii itB Legal Łukasz Bazański.

  Zdaniem Bazańskiego, rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa są potrzebne i KIKE tego nigdy nie negowała.  

  "Obawy Izby rodzi jednak potencjalna arbitralność przy podejmowania decyzji, który producent (a nie produkt) jest dostawcą/usługodawcą wysokiego ryzyka, co finalnie może doprowadzić do konieczności wymiany sprzętu przez ISP, a to z kolei wiąże się z nieprzewidzianymi i wysokimi wydatkami" - powiedział Bazański w rozmowie z ISBnews.

  Według niego, skoro uwagi KIKE nie zostały uwzględnione poprzednio, to najwyraźniej dodatkowe i dłuższe niż 7 dni konsultacje są potrzebne.

  "Abstrahuję od tego, że nowa odsłona zawiera też rozwiązania nowe, których wcześniej nie było, a dotyczą tak strategicznych dla rynku telko kwestii, jak plan powołania operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, utworzenia spółki Polskie 5G czy plan utworzenia Funduszu Cyberbezpieczeństwa i zasilenie go m.in. środkami z Funduszu Szerokopasmowego" - dodał Bazański.

  Ekpert podkreślił, że KIKE uczestniczy w pracach i konsultacjach nad ustawą od początku, kiedy to wśród swoich członków zidentyfikowała ryzyko, jakie niesie dla nich projekt.

  "Mowa oczywiście o ryzyku wycofania z rynku sprzętu chińskich producentów, z których - z uwagi na konkurencyjność cenową, jakościową i 'obsługową' - korzysta większość członków Izby. Zresztą swego czasu Izba publikowała raport, pokazujący skalę wykorzystania elementów sieciowych z państw zza Wielkiego Muru. W tym zakresie kolejna odsłona projektu niczego nie zmienia, ryzyka, które dla ISP istniały, istnieją nadal. Pomimo 'uśpienia' projektu przez niemal 8 miesięcym w tym zakresie projektodawcy niczego nie zmienili" - podsumował Bazański. 

  Kolejna wersja projektu noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - projekt z 12 października 2021 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji 13 października br.

  Marek Knitter

  (ISBnews)

   

 • 25.10, 16:56Projekt dot. zwiększenia dotacji dla Poczty Polskiej trafił do konsultacji społ. 

  Warszawa, 25.10.2021 (ISBnews) - Projekt prawa pocztowego, zakładający likwidację funduszu kompensacyjnego i przekazanie 89 mln zł dotacji z budżetu państwa dla operatorów pocztowych za 2020 r., w tym głównie Poczty Polskiej, i 736 mln zł w okresie dziesięcioletnim  trafił właśnie do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Konsultacje mają potrwać do 7 dni.

  Oznacza to, że łączne koszty usługi powszechnej, po nowelizacji wyniosłyby za rok 2020 - 372 mln zł,  w roku 2021 - 373 mln zł, a w 2022 roku - 593 mln zł. Łącznie koszty w okresie 2020-2030 wyniosłyby 6 546 mln zł.

  "Przepisy prawa pocztowego przewidują możliwość udzielenia operatorowi świadczącemu usługi powszechne, czyli operatorowi wyznaczonemu (w latach 2016 - 2025 te rolę pełni Poczta Polska S.A.), rekompensaty w przypadku, gdy świadczenie tych usług w danym roku obrotowym przyniosło stratę (rozumianą jako ujemny wynik finansowy na sprzedaży usług powszechnych)" - czytamy w uzasadnieniu.

  Zgodnie z prawem pocztowym rekompensata powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych, którzy świadczą usługi powszechne, a z budżetu państwa dopiero, gdy kwota pochodząca od operatorów zobowiązanych nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.

  W ocenie projektodawców mechanizm ten nie spełnia swojego celu, jakim jest wsparcie wykonywania przez operatora wyznaczonego obowiązku świadczenia usług powszechnych.

  "Kwota udziału każdego z operatorów jest przy tym ograniczona do wysokości 2% przychodów danego operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Limit ten ma z założenia ograniczać potencjalny negatywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku usług pocztowych (w szczególności konkurencyjnych warunków świadczenia usług powszechnych). Jego zastosowanie powoduje jednak, że łączny udział operatorów pocztowych w dopłacie (poza operatorem wyznaczonym) wynosi jedynie około 1 mln zł" - czytamy dalej.

  Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych.

  W związku z tym finansowanie usługi powszechnej ze środków operatorów pocztowych zostanie zastąpione finansowaniem z budżetu państwa.

  Wysokość dopłaty do kosztu netto w roku 2020 określono w oparciu o dane przekazane przez operatora wyznaczonego na lata 2020 - 2025, Pocztę Polską S.A.

  Projekt ma być procedowany w trybie przyśpieszonym.

  Konieczność przyjęcia przyspieszonego trybu prac nad projektem, którego głównym celem jest wprowadzenie skutecznego mechanizmu finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych, uzasadniona jest trudną sytuacją Poczty Polskiej S.A. oraz rolą i funkcją, jaką pełni ona w polskiej gospodarce |i dla społeczeństwa, podano także.

  (ISBNews)

 • 22.10, 12:14Prezydent podpisał nowelę ustawy o dowodach osobistych ws. usług elektronicznych 

  Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, której celem jest stworzenie podstawy prawnej dla usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich, przy wykorzystaniu rejestrów administrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Przyjęte w ustawie rozwiązania przewidują, że pobieranie określonych informacji oraz zaświadczeń będzie się odbywało przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne" - czytamy w komunikacie.

  Informacje i zaświadczenia pozyskane przy użyciu usługi elektronicznej będą opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Korzystanie z tych usług będzie wolne od opłat.

  Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ma na celu:

  - umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych pobrania informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka zostały udostępnione z tego rejestru;

  - umożliwienie zainteresowanym podmiotom składania wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych;

  Jednocześnie wprowadza zmiany w ustawie o ewidencji ludności, które zakładają:

  - umożliwienie opatrzenia powiadomienia o nadaniu numeru PESEL zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji (dotyczy powiadomień sporządzanych na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia),

  - wprowadzenie nowej formy rejestracji zdarzeń zameldowania, wymeldowania stałego i czasowego oraz wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - ustawa przewiduje możliwość transakcyjnej realizacji zdarzeń tj. automatycznie w systemie na skutek wysłania zgłoszenia przez osobę fizyczną, po spełnieniu określonych warunków.,

  - rozszerzenie usługi wglądu do danych własnych w rejestrze PESEL o możliwość wglądu przez rodziców do danych osób niepełnoletnich o ile istnieje między nimi powiązanie oraz dysponują władzą rodzicielską,

  - umożliwienie automatycznego pobierania przy użyciu usługi elektronicznej zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL dotyczących nie tylko tej osoby, ale również osób niepełnoletnich o ile istnieje między nimi powiązanie oraz dysponują władzą rodzicielską,      

  - umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, pobranie informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe udostępniono z rejestru PESEL;

  Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego mają na celu umożliwienie pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy. 

  W związku z wprowadzeniem nowych usług elektronicznych w ustawie o ewidencji ludności konieczna była także zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wielokrotnego i nieograniczonego wyszukiwania danych w księgach wieczystych o ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 14 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

  - m.in. przepisów, które umożliwiają dokonywanie wymeldowania przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 3 marca 2022 r.;

  - m.in. przepisów, które umożliwiają między innymi wgląd do rejestru PESEL, pobieranie zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 2 czerwca 2022 r.;

  - przepisów, które umożliwiają dokonanie zameldowania przy użyciu usługi elektronicznej. Przepisy te wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.;

  - przepisów, upoważniających ministra właściwego do spraw informatyzacji do zakupu sprzętu komputerowego dla gmin, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 21.10, 13:20KIGEiT: Projekt o KSC wymaga co najmniej 30-dniowych konsultacji społecznych 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Termin konsultacji społecznych dotyczący nowego projektu o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) jest za krótki, ocenia Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) i wnioskuje o jego wydłużenie do 30 dni z 7 dni zaproponowany w projekcie. Izba chce także zorganizowania konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych.

  "Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, trwających co najmniej 30 dni oraz zorganizowanie zapowiadanej konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych w najbliższym czasie, zgodnie ze składanymi przez przedstawicieli rządu deklaracjami" - czytamy w liście prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego do sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego.

  "Zapowiadany partnerom społecznym termin 7-dniowy jest zdecydowanie zbyt krótki, biorąc pod uwagę istotność regulowanej materii, nowe elementy wprowadzone w tym projekcie, jak również powszechnie przyjęte zasady prowadzenia procesu legislacyjnego i nierozłącznie z tym związane konsultacje prowadzone przez organy publiczne ujęte m.in. w ustawie o związkach zawodowych, ustawie o organizacjach pracodawców, czy też ustawie o Radzie Dialogu Społecznego" - czytamy także. 

  Ponadto, Izba ponawia prośbę o zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej, o której mowa w § 44 Regulaminu pracy Rady Ministrów oraz zaproszenie na nią przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowiska, ewentualnie zorganizowanie odrębnej konferencji z udziałem przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowiska, zgodnie z §47 pkt 2) Regulaminu pracy Rady Ministrów.

  "Taka konferencja była zapowiadana bezpośrednio po zakończeniu konsultacji pierwotnego projektu przez dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, jednakże nie odbyła się do dzisiaj, ze szkodą dla procesu tworzenia dobrego prawa. Uważamy bowiem, że tylko dialog i wymiana stanowisk daje okazję do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań służących wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa przy zapewnieniu rozwoju rynku ICT i nowoczesnych usług w Polsce" - napisano także w liście. 

  W ocenie Izby - jak widać z treści nowego projektu - w wyniku 12 miesięcy prac rządowych, został on istotnie zmieniony zarówno w zakresie przedmiotowym (odzwierciedlonym w samym tytule), a także wprowadza rozwiązania nie ujęte ani w projekcie pierwotnym, ani w późniejszych wersjach (w tym m.in. z 22 stycznia 2021 r), co do których podmioty zainteresowane nie miały możliwości wypowiedzenia się w toku przeprowadzonych konsultacji, w tym: działanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, w tym kwestia dotacji, wprowadzenie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, kwestie związane ze spółką Polskie 5G, szczegółowe zasady przyznania i wykorzystania zasobów częstotliwości z zakresu 703-733 MHz oraz 758-788 MHz, wprowadzenie systemu certyfikacji - jednakże wciąż dalekiej od wskazywanej przez rynek do pierwotnego projektu - czy bardzo ograniczone wprowadzenie stosowania procedury administracyjnej (KPA) m.in. w zakresie: postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, poleceń zabezpieczających.

  Według KIGEiT, projekt wciąż opiera się także na wadliwym założeniu, że w dalszym ciągu najsłabszym ogniwem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest technologia, a także pomija też kwestię ścigania rzeczywistych sprawców dokonujących przełamywania zabezpieczeń, często działających na zlecenie innych państw lub międzynarodowych grup przestępczych.W w zamian za to narzuca się dodatkowe obowiązki formalne i proceduralne na potencjalne ofiary tych przestępstw.

  "W związku z powyższym, Izba kieruje prośbę o uwzględnienie postulatu przeprowadzenia rzetelnych i pełnych, a więc co najmniej 30-dniowych konsultacji publicznych oraz przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej w celu przygotowania aktu prawnego, który rzeczywiście będzie realizował założenia dotyczące zapewnienia należytego poziomu cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej" - podsumowano w liście. 

  Kolejna wersja projektu noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - projekt z 12 października 2021 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji 13 października br.

  (ISBnews)

   

 • 21.10, 09:53Senacka komisja chce, by wzór e-faktury był określony w rozporządzeniu 

  Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, by wzór e-faktury został określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie - jak stanowi nowela ustawy o podatku od towarów i usług - w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie informacji Publicznej. Wczoraj senatorowie komisji rozpatrywali przepisy noweli VAT-owskiej, wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF).

  Nowy system, który ma być fakultatywny dla firm, ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

  W ocenie Biura Legislacyjnego Senatu, wzór e-faktury powinien być uregulowany w rozporządzeniu, gdyż ma mieć ma charakter powszechnie obowiązujący. Pozostałe poprawki mają głównie charakter legislacyjny.

  Nowela zakłada wdrożenie w Polsce e-faktury od stycznia 2022 r. dla wszystkich chętnych. Faktury mają być generowane w systemie księgowym przedsiębiorców, a za pośrednictwem bazy danych Ministerstwa Finansów trafiać do kontrahentów. Zarówno dostawca, jak i nabywca mają widzieć e-fakturę na swoim darmowym koncie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

  KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z pewnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody powinno odbywać się na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych.

  (ISBnews)

   

 • 19.10, 17:26KE zapowiada inicjatywy ustawodawcze dot. m.in. Zielonego Ładu i cyfryzacji 

  Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska chce zaproponować w roku przyszłym ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, wprowadzenie instrumentu nadzwyczajnego, który miałby zapobiegać zakłóceniom konkurencji, wynika z programu prac Komisji na rok 2022.

  Program ten zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów, odnoszących się m. in. do Zielonego Ładu, transformacji cyfrowej, gospodarki, wzmacniania pozycji Europy na świecie, promowania europejskiego stylu życia oraz  impulsu dla demokracji europejskiej.

  "W przypadku kryzysu na taką skalę [jak pandemia COVID-19] nie wystarczy przywrócić tego, co było. Musimy wyjść z kryzysu silniejsi i bardziej odporni. W tym duchu przedstawiamy dziś nasz program prac na 2022 r. […] Mam teraz nadzieję, że szybko osiągniemy porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič, cytowany w komunikacie.

  Komisja zapowiada również inicjatywę ustawodawczą, wspierającą powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw w UE dostęp do kapitału. Deklaruje też, że jak tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego "szybkie i spójne wdrożenie w całej UE".

  Jak podano w komunikacie, Komisja będzie kontynuować starania, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Oprócz pakietu Fit for 55 przedstawionego w 2021 r. jako część Zielonego Ładu, KE zaproponuje ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla.

  Komisja ponadto: podejmie dalsze działania prowadzące do mobilności bezemisyjnej, np. przeprowadzi przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, kontynuować będzie realizację planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, aby poprawić jakość wody i powietrza, określi nowe przepisy dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów, oraz poczyni postępy w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym przez wzmocnienie prawa do naprawy produktów zamiast zastępowania ich nowymi, czytamy także.

  Komisja planuje tez uruchomienie środków w ramach Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, by podwoić zewnętrzne finansowanie na rzecz bioróżnorodności.

  Część programu prac dotyczy też transformacji cyfrowej.

  "Jednolity rynek wciąż ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności Europy, dlatego Komisja poddaje ponownej analizie politykę konkurencji i zamierza wprowadzić instrument nadzwyczajny jednolitego rynku, aby zapobiegać przyszłym zakłóceniom. Aby rozwiązać pilne problemy związane z podażą półprzewodników umożliwiających cyfrowe rozwiązania, przyjmiemy europejski akt o mikroczipach, którego celem będzie promowanie nowoczesnego ekosystemu i rozwój nowych rynków dla przełomowych europejskich technologii. Komisja zaproponuje też europejski akt dotyczący cyberodporności, aby ustanowić wspólne standardy odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa" - wymieniła KE w komunikacie.

  Zapowiedziała też rozpoczęcie tworzenia unijnego systemu globalnej bezpiecznej komunikacji satelitarnej, aby zapewnić państwom członkowskim dodatkową dostępną w całej UE łączność szerokopasmową.

  Priorytetowo chce traktować też środki wspierające zdobywanie umiejętności cyfrowych w szkołach i szkolnictwie wyższym.

  Komisja zapowiada, że przedstawi także wniosek ustawodawczy w celu poprawy ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na azbest w miejscu pracy.

  "Aby wspierać politykę państw członkowskich, Komisja wystąpi z inicjatywą dotyczącą odpowiedniego dochodu minimalnego, która wzmocni siatki bezpieczeństwa socjalnego, niezbędne do łagodzenia wstrząsów gospodarczych" - czytamy dalej.

  Planowane są także inicjatywy odnoszące się do sektora finansowego.

  "Uznając, że sektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego, przedłożymy również wnioski ustawodawcze wspierające powszechne zastosowanie płatności natychmiastowych  oraz ułatwiające przedsiębiorstwom w UE dostęp do kapitału. Ja tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego szybkie i spójne wdrożenie w całej UE" - podkreśliła KE.

  Jak wynika z zapowiedzi KE, do końca bieżącego roku przedstawiona ma zostać  nowa wspólna deklaracja UE-NATO i Komisja postara się przyspieszyć prace nad rzeczywistą Europejską Unią Obrony.

  W ramach wysiłków na rzecz globalnej transformacji energetycznej i zdrowszych oceanów przedłożone zostaną: nowa strategia dotycząca międzynarodowych zobowiązań energetycznych oraz plan działania w dziedzinie międzynarodowego zarządzania oceanami, podano także.

  Komisja zapowiedział też unijną strategię na rzecz uniwersytetów i zaproponuje sposoby głębszej i trwalszej współpracy transnarodowej w szkolnictwie wyższym.

  "Wykorzystując doświadczenia i wnioski z pandemii, Komisja zaprezentuje europejską strategię w dziedzinie opieki, aby w sposób kompleksowy usprawnić system – od opieki nad dziećmi po opiekę długoterminową. Aby dalej rozwijać Europejską Unię Zdrowotną, Komisja zapewni dostęp do przystępnych cenowo wysokiej jakości leków dzięki propozycji nowych ram funkcjonowania dynamicznego sektora farmaceutycznego w UE" - czytamy dalej.

  "Przedstawi również nowelizację prawodawstwa dotyczącego leków dla dzieci i leków na choroby rzadkie, a także wspierać będzie ratujące życie badania przesiewowe i wczesną diagnostykę chorób nowotworowych w zaleceniu dotyczącym badań przesiewowych w kierunku raka" - czytamy także.

  Komisja zapowiada też, że podejmie "dalsze działania w ochronie wolności i pluralizmu mediów, przedstawiając europejski akt o wolności mediów, oraz stać będzie na straży praworządności, która jest podstawowym elementem skutecznego funkcjonowania UE".

  "Kontynuować będziemy również prace nad strukturą nowego międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki, w ścisłej konsultacji z pozostałymi instytucjami. Aby zapewnić równość dla wszystkich, zaproponujemy środki mające usprawnić uznawanie rodzicielstwa między państwami UE. Przedstawimy również inicjatywę dotyczącą drenażu mózgów i łagodzenia skutków spadku liczby ludności, w której zaproponujemy możliwe rozwiązania" - podkreśliła KE.  

  Komisja zapowiada rozpoczęcie rozmów z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych.

  (ISBnews)

   

 • 15.10, 08:29Sejm za wsparciem dla gmin w załatwianiu spraw obywatelskich 

  Warszawa, 15.10.2021 (ISBnews) - Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, umożliwiającą  ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji udzielenie wsparcia gminom w realizacji zadań z obszaru spraw obywatelskich, do których wykonywania niezbędne jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sprzętowej.

  Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych zakłada poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwiać online m.in. o zameldowanie i wymeldowanie się oraz pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

  Sejm przyjął dwie poprawki Senatu - jedną która umożliwia wsparcie dla gmin w zakresie infrastruktury i sprzętu, niezbędnego do wykonywania zadań - i drugą stanowiącą, że przepis ten powinien wejść w życie w dniu, następującym po dniu ogłoszenia noweli.

  Posłowie odrzucili natomiast poprawkę, regulującą zasady pobierania odpisu skróconego aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego wyłącznie za pośrednictwem usług sieciowych, a gdyby nie było to możliwe – składania wniosku wyłącznie w formie elektronicznej.

  Celem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych jest przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu w systemie teleinformatycznym oraz włączenie usług do witryny gov.pl, z której korzystanie będzie możliwe po uprzednim założeniu np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).

  Nowe usługi mają umożliwić m.in.: 

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

  - zameldowanie oraz wymeldowanie się;

  - zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

  - pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

  - złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

  - pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

  - pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

  Nowe usługi mają zacząć obowiązywać stopniowo począwszy od marca 2022 r.

  Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 12,8 mln Polaków.

  (ISBnews)

 • 14.10, 18:18Sejm odrzucił veto do noweli dot. przekazania wypłaty 500+ do ZUS 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

  Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu poparło 237 posłów, 209 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Nowelizacja zakłada przekazanie obsługi programu "Rodzina 500+" do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe.

  Wnioski mają być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

  Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski mają być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, mają być przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

  Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

  (ISBnews)

 • 14.10, 15:12Cyfrowa Polska chce przyspieszenia procesu zatrudniania cudzoziemców 

  Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Związek Cyfrowa Polska wnioskuje o zmiany w ustawie o cudzoziemcach w tym m.in o uzupełnienie listy podmiotów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski, w których zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na specjalnych zasadach oraz o nakładanie kar na urzędników, którzy nie będą dotrzymywali terminów rozpatrywania wniosków o pozwolenie na pracę, podał Związek. 

  Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce, przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) uwagi branży w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz wybranych innych ustaw.

  Ustawa o cudzoziemcach określa m.in. zasady i warunki wjazdu cudzoziemców do kraju i pobytu w nim. Reguluje relacje przyjezdnych z urzędami administracji publicznej oraz pracodawcami. Projektowane aktualnie zmiany dotyczyć będą również ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wpłyną na warunki zatrudniania pracowników pochodzących spoza kraju.

  "Wiele firm z naszego rynku boryka się dziś z problemem niedoboru pracowników. Dlatego musimy zadbać o możliwość pozyskania odpowiednio wykwalifikowanej kadry z zagranicy. Regulacje, które przyśpieszą proces zatrudniania obcokrajowców w kraju, uzyskiwania przez nich pozwolenia na prace, są dla nas kluczowe" - powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, cytowany w komunikacie.

  Branża cyfrowa zwraca uwagę, że projekt przewiduje ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki kraju. Apeluje jednak o udostępnienie listy tych podmiotów i proponuje, by znalazły się na niej te firmy, instytucje oraz organizacje, które podpisały uprzednie porozumienie cenowe z polskim fiskusem. Jak zauważa Związek, porozumienia takie zapewniają sprawne rozliczenia i większe wpływy do budżetu z tytułu podatku CIT. 

  Kanownik, który skierował pismo do MSWiA, jednocześnie przestrzega przed proponowanymi w projekcie zmianami w składaniu wniosków o pobyt czasowy i pracę. Jego zdaniem, mogą one prowadzić do zatorów w urzędach wojewódzkich. 

  "Projekt zakłada, że aby dostać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, nie będzie konieczna ani umowa o pracę ani umowa najmu mieszkania. Może to skutkować ogromnym zwiększeniem liczby wniosków, również w związku z migracją z krajów rozwijających się. Obawiamy się, że taka propozycja nie tylko nie poprawi sytuacji migracyjnej i pracy urzędów, lecz wręcz ją pogorszą" - dodał Kanownik.

  Wśród uwag Związku znalazły się również propozycje korzystnej dla pracodawców rezygnacji z konieczności zmiany decyzji pobytowej, w przypadku nowych warunków zatrudnienia, np. zmiany stanowiska. Branża proponuje również ustalenie kar dla urzędów nieprzestrzegających ustawowo określonych terminów rozpatrywania spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

  (ISBnews)

 • 11.10, 13:42GPW postuluje objęcie przepisami dot. crowdfundingu także spółek z o.o. 

  Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postuluje objęcie przepisami planowanej ustawy crowdfundingowej także spółek z o.o., wynika z opinii GPW do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) podano, że opinia ta została "przyjęta kierunkowo".

  Projekt został skierowany do ponownych konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać do 22 października.

  Giełda "poddaje pod rozwagę skorzystanie - w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 - z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"- czytamy w opinii GPW.

  Podkreśliła ona, że wprowadzenie tego rozwiązania wymaga usunięcia z KSH obecnych ograniczeń formalnych, zwłaszcza dokonanie zmian w treści art. 180 KSH, który ustanawia wymóg notarialnego poświadczenia podpisów przy zbywaniu udziałów (§ 4) oraz art. 174 KSH, z którego wynika zakaz wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółce z o.o. (§ 6).

  Obecne regulacje - w ocenie GPW - te w istotny sposób utrudniają tej kategorii podmiotów możliwość korzystania z atrakcyjniejszej od kredytu bankowego, czy emisji obligacji formy finansowania, jaką są coraz popularniejsze zbiórki publiczne, podkreśliła GPW.

  W przypadku, gdyby ustawodawca nie chciał otwierać drogi do finansowania w formie crowdfundingu dla wszystkich spółek z o.o. GPW postuluje wprowadzenie rozwiązań pośrednich, poprzez np: (i) wprowadzenie wymogu przekształcenia się w spółkę akcyjną po skutecznym pozyskiwaniu przez spółkę z o.o. funduszy na dalszy rozwój (np. w określonym okresie) lub (ii) umożliwienie korzystania z tej formy finansowania jedynie większym podmiotom (np. o określonej wartości kapitału zakładowego).

  Jak wynika z informacji na stronach RCL, opinia GPW do projektu została "przyjęta kierunkowo".

  Spółka z o.o. to najpopularniejsza, po jednoosobowej działalności gospodarczej, forma prawna prowadzenia działalności w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2019 r. powstało 33 117 spółek z o.o. podczas gdy w przypadku spółek akcyjnych były to 243 nowe podmioty.

  Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie warunków do przestrzegania rozporządzenia 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wdrożenie dyrektywy 2020/1504 z 7 października 2020 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.  Projekt nakłada na operatorów platform crowdfundingowych obowiązek wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddanie ich nadzorowi KNF.

  Projektowana ustawa ma przyznać KNF uprawnienia nadzorcze m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców, wprowadzić odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą. Ma też uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych - w przypadku ofert publicznych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum.

  Od 10 listopada 2023 r. podwyższony ma zostać podwyższony z 2,5 mln euro do 5 mln euro próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

  Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

  (ISBnews)

   

 • 09.10, 12:09MF: 136 krajów, w tym Polska, chce współpracy ws. podatku od gigantów cyfrowych 

  Warszawa, 09.10.2021 (ISBnews) - Polska razem ze 135 krajami wydała wspólne oświadczenie o dalszej chęci współpracy w zakresie wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania największych firm, w tym tzw. gigantów cyfrowych, podało Ministerstwo Finansów.

  "Negocjacje na forum OECD były wymagające, ale pracujemy dalej i chcemy wspólnie stworzyć nową rzeczywistość podatkową na świecie. Polska od lat walczy z rajami podatkowymi. Wiele naszych postulatów jest uwzględnianych na forum OECD i UE, z czego bardzo się cieszymy. W czasie pandemii Polska i Dania podjęły inicjatywę, aby środki publiczne przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w czasie lockdownu nie trafiały do rajów podatkowych. Teraz zamykamy pewien etap prac nad wzmocnieniem międzynarodowego systemu podatkowego na polu OECD" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

  Udział w zawartym w piątek kompromisie to ważny krok w kierunku zwalczania nieuczciwej konkurencji podatkowej. Kampanie przeciw rajom podatkowym prowadzimy od 2016 r. Obecna deklaracja polityczna zostanie przelana na język rzeczywistych regulacji w toku prac na polu UE realizowanych w pierwszej połowie 2022 r., podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

  Oświadczenie to efekt negocjacji, które toczyły się od lipca br. Wtedy to 130 krajów, w tym Polska, w ramach prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydało pierwsze wspólne oświadczenie o chęci pracy nad reformą międzynarodowego opodatkowania i dostosowaniem zasad międzynarodowego opodatkowania do wyzwań gospodarki cyfrowej.

  "Zasady te będą oparte na dwóch Filarach. Filar I obejmuje opodatkowanie ok. 100 największych przedsiębiorstw, które korzystając z postępu globalizacji i cyfryzacji, sprzedają towary i świadczą usługi na całym świecie. Są to nie tylko firmy dostarczające nam treści cyfrowe, ale także największe przedsiębiorstwa sprzedające usługi i towary przez internet, jak również tradycyjnie. Filar II zakłada natomiast wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15% efektywnej stawki" - wyjaśnił Sarnowski.

  Najważniejszym aspektem dla Polski na arenie międzynarodowej OECD jest utrzymanie konkurencyjności poprzez możliwie jak największe wyłączenie z opodatkowania minimalnym podatkiem globalnym firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, tzw. substance-based carve-out, wskazano także.

  "Na samym początku negocjacji wyraźnie zastrzegliśmy, że zależy nam na przyciąganiu do Polski inwestorów, którzy będą tworzyć w naszym kraju miejsca pracy. I faktycznie udało nam się wywalczyć mechanizm ochronny, dzięki któremu nie dojdzie do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski" - podkreślił wiceminister.

  Oświadczenie w wersji z lipca br. zawierało propozycję substance-based carve-out w postaci wyłączenia co najmniej 7,5% w okresie przejściowym 5 lat, a po tym okresie co najmniej 5% wartości aktywów oraz wartości płac. Propozycja wprowadzenia okresu przejściowego była wówczas pomysłem Polski. W rezultacie dalszych intensywnych rozmów i negocjacji udało się osiągnąć zwiększenie wskaźnika dotyczącego wartości aktywów do 8% oraz wartości płac do 10%, a także zwiększenie okresu przejściowego do 10 lat z mechanizmem zmniejszającym, podał resort.

  "Od początku wychodziliśmy z założenia, że taki podatek musi uderzać w tzw. raje podatkowe, czyli kraje stosujące nieuczciwą konkurencję podatkową. Polska nie jest takim krajem. Stąd też globalny podatek nie powinien doprowadzać do zwiększenia opodatkowania zagranicznych firm, które inwestują na terenie Polski i prowadzą tutaj rzeczywistą działalność gospodarczą Mówiliśmy to głośno i wyraźnie To był nasz warunek przystąpienia do dalszych prac nad projektem globalnego opodatkowania" - zaznaczył Kościński.

  Zgodnie z badaniami OECD, globalne straty związane z unikaniem podatku od dochodów osób prawnych to od 4% do 10% światowych wpływów z tego podatku, czyli pomiędzy 100 a 240 mld USD rocznie. Według opublikowanego w styczniu raportu "The Missing Profits of Nations", 40% zysków międzynarodowych korporacji - 700 mld USD - trafia co roku do rajów podatkowych, podano w materiale.

  "Transfer zysków przez wielkie korporacje, często przy pomocy rajów podatkowych zlokalizowanych w Unii Europejskiej, odbywa się kosztem pozostałych krajów, które tym samym tracą wpływy podatkowe. Na tym procederze tracą kraje które nie stosują nieuczciwej konkurencji podatkowej, m. in. Niemcy, Francja, Włochy, Węgry czy właśnie Polska" - podsumował Sarnowski.

  (ISBnews)

   

 • 08.10, 17:55Senat wprowadził poprawki do noweli o dowodach osobistych dot. trybu zdalnego  

  Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych zakładającej poszerzenie katalogu spraw urzędowych, które można będzie załatwiać online m.in. o zameldowanie i wymeldowanie się oraz pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 100 senatorów, nikt nie był przeciwny. Nikt też nie wstrzymał się od głosu.

  Senat przyjął m.in. poprawkę zakładającą, że osoba, której dotyczy akt, o który wnioskuje do urzędu, jej małżonek, dzieci oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby lub pobrać zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Zgodnie z poprawką organy administracji publicznej pobierają odpis skrócony aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego za pośrednictwem usług sieciowych.

  Inna z poprawek zakłada, że odpis aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie o danych dotyczących są opatrywane zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Aprobatę zyskała też regulacja, zakładająca, że minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zakupu sprzętu komputerowego dla gmin na potrzeby realizacji przez nie zadań wynikających z ustaw, może powierzyć realizację zadania  jednostce mu podległej lub przez niego nadzorowanej.

  Celem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych jest przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu w systemie teleinformatycznym oraz włączenie usług do witryny gov.pl, z której korzystanie będzie możliwe po uprzednim założeniu np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego z dowodem osobistym).

  Nowe usługi mają umożliwić m.in.: 

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z rejestru PESEL;

  - zameldowanie oraz wymeldowanie się;

  - zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu;

  - pobranie z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby oraz jej dzieci;

  - pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach, którym dane osobowe  osoby korzystającej z usługi lub jej dzieci zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych;

  - złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL, zarówno w trybie jednostkowym, jak i teletransmisji oraz przedkładanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków do przyznania dostępu;

  - pobranie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego;

  - pobranie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

  Nowe usługi mają zacząć obowiązywać stopniowo począwszy od marca 2022 r.

  Rozwiązania cyfrowe dostępne są obecnie m.in. w postaci e-PIT-u, e-zwolnień, e-recept, zgłoszenia narodzin dziecka. W formie elektronicznej obsługiwani byli także przedsiębiorcy, składający wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Z profilu zaufanego korzysta ponad 11 mln Polaków.

  (ISBnews)

   

 • 04.10, 13:30Rząd chce przyjąć projekt ws. elektronicznych wpisów do ewidencji producentów  

  Warszawa, 04.10.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, zakładającego możliwość składania wniosków o wpis do ewidencji producentów w wersji elektronicznej oraz możliwość przechowywania cyfrowej kopii dokumentów, związanych z tym wpisem, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw planowane jest na IV kw.

  "Istota rozwiązań ujętych w projekcie to:
  - wprowadzenie możliwości składania drogą elektroniczną wniosków o wpis do ewidencji producentów;
  - umożliwienie pozostawiania cyfrowej kopii dokumentów dotyczących spraw związanych z wpisem do ewidencji producentów. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej;
  - doprecyzowanie przepisów w sprawie postępowania ze skopiowanymi cyfrowo dokumentami oraz cyfrową kopią dokumentów" – czytamy w wykazie.

  Obecnie nie ma możliwości elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów. Składa się go w wersji papierowej do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

  Jak podano w uzasadnieniu, konieczne jest także ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów składających się na akta spraw zgromadzonych w toku postępowań administracyjnych dotyczących spraw związanych z wpisem do ewidencji producentów oraz doprecyzowanie przepisów w sprawie postępowania ze skopiowanymi cyfrowo dokumentami oraz z cyfrową kopią dokumentów.

  (ISBnews)

 • 30.09, 10:23Prezydent podpisał nowelę o usługach płatniczych dot. akceptacji gotówki 

  Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która ma uregulować płatności gotówką na równi z płatnościami w formie bezgotówkowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem ustawy jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Zmiana ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych polegająca na dodaniu do niej art. 59ea eliminuje możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej" - czytamy w komunikacie.

  W praktyce obrotu gospodarczego zatem każda oferta zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług skierowana przez akceptanta do ogółu konsumentów będzie implikować w sobie możliwość dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz gotówkowej znakami pieniężnymi emitowanymi przez Narodowy Bank Polski (NBP), podano także.  

  Każdy akceptant będzie zatem zobowiązany do akceptacji gotówki. 

  Nakaz akceptacji gotówki nie będzie miał jednak charakteru bezwzględnego, gdyż regulacja przewiduje w tym zakresie stosowne wyłączenia. Przedmiotowy nakaz akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski nie będzie miał zastosowania:

  1. w przypadku działalności prowadzonej przez akceptanta w sieci internet,
  2. w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu;
  3. w trakcie imprezy masowej, jeśli akceptant zamieści stosowną informację w regulaminie tej imprezy;
  4. do jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub większa od niego.

  Jednocześnie regulacja przewiduje brak możliwości nakładania dodatkowych opłat przez akceptantów z tytułu obowiązku akceptowania zapłaty w gotówce.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

  (ISBnews)

   

 • 29.09, 14:19Prezydent podpisał nowelę umożliwiającą wysyłanie powiadomień ws. PPK przez ZUS 

  Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiającą wysyłanie wezwania o zawarcie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z wykorzystaniem profilu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

  "Celem nowelizacji jest wprowadzenie […] czasowej regulacji (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich) umożliwiającej wysłanie wezwania […] o pracowniczych planach kapitałowych, przez Fundusz Rozwoju Społecznych z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - czytamy w komunikacie.

  Ustawa o PPK nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia, w określonym terminie, umowy o zarządzanie planami. Do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) informację zawierającą nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników, będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

  Informacja ta zawiera dane zgodne ze stanem odpowiednio na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje dane zawarte w informacji z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK. Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił, w terminie, obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Polski Fundusz Rozwoju wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK. Do tej pory wezwanie uznawano za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  W wezwaniu PFR informuje jednocześnie podmiot zatrudniający o karze za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie (kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym).

  Ustawa nowelizująca, poza możliwością wysłania wezwania z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS, wskazuje, kiedy wezwanie uznaje się za skuteczne: w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym Zakładu albo po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS, w przypadku nieodebrania wezwania, podkreśliła Kancelaria.

  Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

  (ISBnews)

   

 • 28.09, 11:54Rząd chce przyjąć projekt dot. usług cyfrowych w prawie pocztowym w I kw. 2022r. 

  Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie projektu, dostosowującego przepisy prawa pocztowego do rynku usług i komunikacji cyfrowej i przemodelowanie ich w taki sposób, aby stanowiły element działalności e-commerce, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji prawa pocztowego planowane jest na I kw. 2022 r.

  "Istotnym celem wprowadzanej ustawy jest przemodelowanie przepisów regulujących funkcjonowanie usług pocztowych w Polsce, tak aby usługi te stanowiły pełnowartościowy element działalności e-commerce. Dla uczestników gospodarki cyfrowej istotna jest nie tylko sama usługa sprzedaży, ale również możliwość cyfrowego zamawiania i kontrolowania procesu dostawy. Na obecnym etapie rozwoju rynku cyfrowego konkurencyjne usługi doręczeń muszą być świadczone przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań (komunikacja cyfrowa, automaty paczkowe)" - czytamy w wykazie.

  Projekt ma zawierać szereg rozwiązań dostosowujących regulacje prawne do zmian zachodzących na rynku pocztowym, jak np. zmiany dotyczące mocy urzędowej potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego samodzielnie pobieranego przez użytkownika z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego, definicji przesyłki kurierskiej czy zmiany zasad postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi.

  Wprowadzane zmiany regulacyjne mają na celu poprawienie funkcjonowania polskiego rynku usług pocztowych poprzez:

  1) upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej;

  2) uelastycznienie mechanizmów obsługi nadawców i odbiorców;

  3) obniżenie kosztów działalności operatorów pocztowych;

  4) zmniejszenie obciążenia administracyjnego krajowego organu regulacyjnego (prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) i operatorów pocztowych.

  "Upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym usług i komunikacji cyfrowej – zaproponowane rozwiązania obejmują m.in. zmianę definicji przesyłki kurierskiej (uwzględniającą jej obsługę za pomocą tzw. paczkomatów), nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego operatora wyznaczonego, wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego" - czytamy dalej.

  Planowane jest także zwiększenie praw odbiorców w procesie doręczeń (m.in. usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą – np. w ramach przekierowania przesyłki) oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i operatorów pocztowych (np. w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji dotyczących działalności pocztowej, których charakter i skala nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu pocztowego oraz istotnym interesom podmiotów planowane jest zastąpienie decyzji prezesa UKE zaleceniami pokontrolnymi).

  Projekt zakłada także rezygnację z procedury ustalania limitu podwyżek cen przez tzw. price cap.

  Zastosowanie tych rozwiązań ma pozwolić lepiej dostosować usługi pocztowe do wyzwań jednolitego rynku cyfrowego, podano także.

  (ISBnews)

 • 23.09, 13:33KE wzywa Polskę do wdrożenia europejskiego kodeksu łączności cyfrowej 

  Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Podobne wezwanie wystosowała do kilkunastu innych państw Unii.

  "Działania UE w dziedzinie łączności elektronicznej doprowadziły do zwiększenia wyboru dla konsumentów, obniżenia rachunków telefonicznych i wyższych standardów usług telekomunikacyjnych. Europejski kodeks łączności elektronicznej stanowi aktualizację obowiązujących przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, dostosowując je do ery cyfrowej" - czytamy w komunikacie.

  W ocenie Komisji, z powodu opóźnionej transpozycji konsumenci i przedsiębiorstwa w  nie mogą korzystać z przepisów, które przewidują:

  • jasne i obejmujące wszystkich zasady dotyczące praw użytkowników końcowych: w całej Europie obowiązują te same zasady, służące stworzeniu jednolitego rynku sprzyjającego włączeniu społecznemu;
  • wyższą jakość usług: konsumenci mogą korzystać z większej prędkości połączeń i większego zasięgu; ponieważ kodeks sprzyja konkurowaniu o inwestycje, w szczególności w sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G;
  • harmonizację przepisów: kodeks zwiększa przewidywalność regulacyjną, w tym przy przydzielaniu widma;
  • ochronę konsumentów: kodeks przynosi korzyści konsumentom i ich chroni, niezależnie od tego, czy użytkownicy końcowi komunikują się za pośrednictwem usług tradycyjnych (rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS) czy usług opartych na aplikacjach;
  • zasadę fair play: kodeks zapewnia równe traktowanie wszystkich podmiotów w sektorze usług telekomunikacyjnych, zarówno tradycyjnych, jak i opartych na aplikacjach.

  KE wskazała, że konsumenci powinni korzystać w szczególności ze zwiększonej ochrony dzięki przepisom zapewniającym jasność informacji zawartych w umowie, dzięki jakości usług oraz ułatwieniom w zmianie dostawcy, mającym zapewnić bardziej sprawiedliwe ceny detaliczne.

  Operatorzy i dostawcy mogą korzystać z przepisów proinwestycyjnych, np. w zakresie zachęt do współinwestowania w sieci o bardzo dużej przepustowości oraz sieci o charakterze wyłącznie hurtowym, bądź w zakresie przewidywalności regulacji i inwestycji, w tym procedur przydziału widma, podkreśliła.

  Oprócz Polski, wezwanie o wdrożenie przepisów kodeksu skierowane zostało do: Estonii, Hiszpanii, Chorwacji, Irlandii, we Włoszech, na Cyprze, Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Niderlandach, Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i w Szwecji.

  Termin transpozycji Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do prawa krajowego upłynął 21 grudnia 2020 r. 4 lutego 2021 r. Komisja przesłała 24 państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia. Do końca sierpnia jedynie Bułgaria i Dania zgłosiły pełną transpozycję (dołączyły one do Grecji, Węgier i Finlandii, które już wcześniej dokonały transpozycji).

  Ostatnio Belgia i Niemcy również zgłosiły pełną transpozycję, a ich zgłoszenia są obecnie przedmiotem oceny. Latem Czechy, a ostatnio również Francja, zgłosiły dużą liczbę środków mających na celu częściową transpozycję dyrektywy, i zgłoszenia te są również oceniane, podano.

  Komisja wystosowuje obecnie uzasadnione opinie do osiemnastu państw UE, wzywając te państwa do przyjęcia i zgłoszenia odpowiednich środków. Państwa te mają dwa miesiące na przyjęcie krajowych środków transpozycji tych aktów prawnych UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Wdrażający kodeks łączności elektronicznej projekt ustawy prawo telekomunikacyjne został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów w I połowie września.

  (ISBnews)

   

 • 23.09, 12:57KE skarży Polskę do TSUE za skrócenie kadencji byłego prezesa UKE 

  Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w związku z naruszeniem - w jej ocenie - prawa UE gwarantującego niezależność krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), podała Komisja. Według KE, polski rząd przedwcześnie odwołał prezesa UKE w 2020 r.

  "W trybie pilnym w maju 2020 r. Polska zmieniła niektóre przepisy polskiej ustawy Prawo telekomunikacyjne dotyczące powoływania i odwoływania Prezesa polskiego krajowego organu regulacyjnego - Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na podstawie tych samych przepisów zmieniających polski rząd przedwcześnie odwołał - ze skutkiem od maja 2020 r. - prezesa polskiego organu regulacyjnego, którego kadencja powinna była trwać do września 2021 r." - czytamy w komunikacie.

  Z regulacji unijnych wynika, że warunki, które mogą prowadzić do wcześniejszego odwołania prezesa krajowego organu regulacyjnego, muszą zostać określone przed rozpoczęciem kadencji.

  "Niezależność krajowego organu regulacyjnego jest kluczową zasadą unijnych ram prawnych w zakresie telekomunikacji. Celem tej zasady jest zagwarantowanie, by organ mógł podejmować obiektywne decyzje i działać bezstronnie zarówno względem przedsiębiorstw podlegających regulacji, jak i w obliczu nacisków politycznych" - czytamy dalej.

  Zasadę tę zagwarantowano na mocy dyrektywy ramowej, a ostatnio podkreślono jej wagę w kodeksie łączności elektronicznej.

  Decyzja Komisji o skierowaniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce została podjęta w wyniku wymiany opinii między Komisją a władzami polskimi. W lipcu 2020 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a w lutym 2021 r., po otrzymaniu odpowiedzi od władz polskich, przesłała uzasadnioną opinię, na którą władze polskie również odpowiedziały.

  Wspomniana wymiana opinii nie rozwiązała kwestii, o której mowa, podkreśliła Komisja.

  Uznała wyjaśnienia przedstawione przez Polskę za niezadowalające i niezgodne z wymogami Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, które miały zostać wdrożone w wyniku zmian legislacyjnych z maja 2020 r. W związku z tym Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Przepisy dotyczące skrócenia kadencji poprzedniego prezesa UKE wprowadzone zostały ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczą antykryzysową 3.0  Zgodnie z art.  61 tej ustawy, kadencja prezesa UKE przypadająca na lata 2016-2021 uległa skróceniu i skończyła się po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Pięcioletnia kadencja powołanego we wrześniu 2016 roku na prezesa UKE Marcina Cichego powinna zakończyć się w roku 2021, natomiast po nowelizacji ustawy zakończyła się 31 maja 2020 r.

  (ISBnews)
   

 • 23.09, 09:51Rząd chce, by obniżone stawki uiszczane w e-Toll obowiązywały do końca 2021r. 

  Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Rząd chce, by obniżone stawki za przejazd drogami krajowymi lub ich odcinkami, wnoszone z wykorzystaniem systemu e-Toll obowiązywały do 31 grudnia 2021r., wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

  Projekt - jak wynika z informacji Rządowego Centrum Legislacji (RCL) - znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

  Obniżona stawka opłaty elektronicznej w e-Toll została wprowadzona nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami z 23 lipca 2021 r. i miała zachęcić do korzystania z tej formy opłaty. Obecne przepisy obowiązują do 30 września br.

  Z dniem 1 października 2021 r. pobór opłaty elektronicznej będzie dokonywany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) wyłącznie za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL).

   "Wprowadzenie zryczałtowanej opłaty w wysokości 70% stawki przez okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest formą udziału państwa w partycypacji kosztów poniesionych na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do elektronicznego naliczenia opłaty za przejazd i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, w tym przewoźników, którzy są zobowiązani do wyposażenia pojazdów w OBU, ZSL albo urządzenie mobilne" - czytamy w uzasadnieniu.

  System e-TOLL to rozwiązanie zbudowane, wdrażane, utrzymywane i nadzorowane przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  (ISBnews)