ISBNewsLetter
S U B S K R Y P C J A

Zapisz się na bezpłatny ISBNewsLetter

Zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera, w którym codziennie znajdą Państwo najważniejszą depeszę ISBnews, przegląd informacji dostępnych w naszym Portalu i kalendarium nadchodzących wydarzeń biznesowych i ekonomicznych. Subskrypcja jest bezpłatna.

* Dołączając do ISBNewsLetter'a wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Twój adres e-mail będzie wykorzystany wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań ISBNews i nie zostanie przekazane podmiotom trzecim. W kazdej chwili można wypisać się z listy subskrybentów klikając link na dole każdego ISBNewsLettera.

Najnowsze depesze: ISBnews Legislacja

 • 12.09, 15:10PE chce likwidacji roamingu w UE do końca 2015 r. 

  Warszawa, 12.09.2013 (ISBnews) - Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem opłat roamingowych (za połączenia głosowe, SMS-y i transmisję danych) na obszarze Unii Europejskiej do końca 2015 r., podał Parlament w komunikacie. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny w tej sprawie.

  "Coraz więcej ludzi posiada smartfon czy tablet, który często muszą wyłączać, kiedy podróżują za granicę, aby uniknąć wysokich opłat roamingowych. Europa była pionierem w globalnym przemyśle komórkowym na początku lat 90., ale dziś przemysł ten z trudnością może prowadzić sprzedaż na kontynencie, na którym nie ma rozwiązań 4G, a konsumenci nie mają dostępu do najnowszych osiągnięć technologicznych" - powiedział Jens Rohde, autor rezolucji w tej sprawie, cytowany w komunikacie.

  Według europarlamentarzystów, znaczące różnice w kosztach użytkowania telefonów komórkowych w kraju i za granicą to jeden z głównych powodów braku jednolitego rynku telekomunikacyjnego w UE.

  "W wielu przypadkach opłaty roamingowe stanowią ok. 10% przychodów unijnych operatorów, co oznacza, że przemysł i konsumenci płacą podwójną cenę za rozmowy roamingowe w porównaniu z tym, co operatorzy muszą płacić na rynku hurtowym. Różnica pomiędzy cenami w taryfach roamingowych krajowych powinna zatem zniknąć do 2015 r." - konkludują europarlamentarzyści.

  Opowiedzieli się oni także za tym, żeby w 2020 r. wszystkie gospodarstwa domowe podłączone do internetu w UE dysponowały przepustowością rzędu 100 Mb/ s. Zaapelowali też do państw członkowskich o otwarcie większej liczby częstotliwości radiowych, które zostały uwolnione dzięki przejściu telewizji na nadawanie cyfrowe, z przeznaczeniem dla mobilnego internetu.

  (ISBnews)

   

 • 12.09, 14:07Założenia polityki pieniężnej: Cel 2,5% inflacji, ale dłuższe okresy odchylenia 

  Warszawa, 12.09.2013 (ISBnews) - Zgodnie z zapowiedziami, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała cel inflacyjny na poziomie 2,5% (+/- 1 pkt proc.) w opublikowanych dziś "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2014", ale podkreśliła, że obecnie banki centralne dopuszczają dłuższe okresy odchylania się inflacji od celu, jeśli wspiera to stabilność makroekonomiczną.

  "Rada opiera politykę pieniężną na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego od 1998 r. Począwszy od 2004 r. Rada przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy. Rada realizuje strategię w warunkach płynnego kursu walutowego. System płynnego kursu nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, co sprzyja średniookresowej realizacji celu inflacyjnego" - czytamy w "Założeniach..."

  RPP podkreśla, że decydując o stopniu restrykcyjności polityki pieniężnej, będzie także nadal brała pod uwagę kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej, zaznaczono.

  "W przypadku gwałtownej eskalacji kryzysu w otoczeniu Polski i pojawienia się poważnych zaburzeń na krajowym rynku finansowym, Rada dopuszcza możliwość elastycznego kształtowania instrumentów polityki pieniężnej, w szczególności stosowania operacji otwartego rynku na różne okresy, jak również dostosowania typów zabezpieczeń do sytuacji na rynkach" - zapowiedziano w dokumencie.

  Polityka pieniężna w 2014 r. będzie prawdopodobnie nadal prowadzona w warunkach niepewności, zmiennych nastrojów i fluktuacji awersji do ryzyka w gospodarce globalnej, podkreśla bank centralny. Według niego, źródłem niepewności pozostaną perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, co może być związane przede wszystkim z utrzymującą się niekorzystną, pomimo pewnej poprawy, sytuacją gospodarczą w strefie euro. Źródłem niepewności pozostanie także silnie ekspansywna polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne, której efektem był wzrost zmienności cen aktywów.

  RPP zauważyła w "Założeniach...", że "obecnie banki centralne dopuszczają dłuższe okresy odchylania się inflacji od celu, jeśli wspiera to stabilność makroekonomiczną".

  "Argumentem przemawiającym za bardziej elastycznym stosowaniem strategii celu inflacyjnego jest także rosnący, już w okresie poprzedzającym kryzys, wpływ szoków podażowych na gospodarkę, w szczególności związanych ze zwiększoną zmiennością cen surowców na rynkach światowych" - czytamy w dokumencie.

  Banki centralne w odpowiedzi na długotrwały wzrost cen surowców i uporczywe utrzymywanie się inflacji powyżej celów inflacyjnych zazwyczaj zacieśniały politykę pieniężną jedynie wówczas, gdy pojawiało się ryzyko zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych powyżej celu inflacyjnego. Również następujące później obniżenie dynamiki cen surowców, przyczyniające się do spadku inflacji poniżej celów, skłania banki centralne do ostrożnego łagodzenia polityki pieniężnej, podkreślają władze monetarne.

  "Zbyt silna reakcja banku centralnego w reakcji na szoki pozostające poza bezpośrednim wpływem polityki pieniężnej mogłaby bowiem prowadzić do gwałtownych wahań inflacji oraz produkcji. Większą elastyczność strategii celu inflacyjnego uzasadnia także rosnący wpływ międzynarodowych przepływów kapitału na krajowe procesy gospodarcze" - zauważa RPP.

  Ponadto, przedłużający się okres niskiej aktywności w gospodarce światowej, któremu towarzyszy utrzymywanie się inflacji i oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie, umożliwia prowadzenie polityki pieniężnej w większym stopniu sprzyjającej ożywieniu aktywności gospodarczej i stabilizacji nastrojów na rynkach finansowych, konkluduje Rada.

  RPP przypomniała też, że w ramach całego cyklu obniżyła stopy procentowe o 2,25 pkt proc., w tym stopę referencyjną do 2,5% w lipcu br., utrzymując ją w ujęciu realnym na dodatnim poziomie. "Obniżenie stóp procentowych uwarunkowane było silniejszym niż oczekiwano spowolnieniem wzrostu gospodarczego i związanym z tym wyraźnym spadkiem presji inflacyjnej w gospodarce. W ocenie Rady, znaczące obniżenie stóp procentowych NBP dokonane do lipca 2013 r. sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie" - czytamy w "Założeniach...".

  (ISBnews)

   

 • 11.09, 08:20PAIiIZ: W Polsce reinwestycje są ponad trzykrotnie wyższe niż średnia europejska 

  Warszawa, 11.09.2013 (ISBnews) – W Polsce poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska, wynika z szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

  "W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zainwestowały 36% swoich zysków, podczas gdy w Europie poziom reinwestycji wynosi zaledwie 11%" - powiedziała wiceprezes Agencji Anna Polak-Kocińska podczas konferencji Reinwestycje w Polsce.

  Dodała, że odsetek reinwestycji zagranicznego kapitału w Polsce jest wyższy niż średnia światowa. 

  "Aż 78 prowadzonych przez PAIiIZ w latach 2010-2013 to reinwestycje. Stanowiły one 41% wszystkich projektów, a  ich wartość sięga 2,3mld euro" – wskazała Polak-Kocińska.

  Zaznaczyła również, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w naszym kraju są w dużej mierze finansowane z reinwestowanych zysków.

  Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w 2012 r. saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce wyniosło 2.864 mln euro wobec 13.564 mln euro w 2011 r.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 18:00Kalendarium ISBnews 

  ŚRODA, 11 września

  --10:00: Konferencja prasowa Voxel nt. wyników

  --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte "Czy polskie firmy są gotowe na największą rewolucję w VAT od 20 lat?"

  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za lipiec

   

  CZWARTEK, 12 września

  --11:00: Otwarcie apartamentowca Złota 44 w Warszawie

   

  PIĄTEK, 13 września

  --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za sierpień

  --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za sierpień

   

  PONIEDZIAŁEK, 16 września

  --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień

   

  WTOREK, 17 września

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień

  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień

   

  ŚRODA, 18 września

  --MF może zorganizować przetarg zamiany obligacji w zależności od sytuacji rynkowej

  --10:00: Śniadanie prasowe Comarch nt. Sektora Usług

  --10:30: Pierwszy dzień dwudniowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nafta i Gaz 2013"

  --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i PPI za sierpień

   

  CZWARTEK, 19 września

  --09:00: Spotkanie prasowe AB SA 

  --10:30: Drugi dzień dwudniowej Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nafta i Gaz 2013"

 • 10.09, 18:00Przegląd informacji ze spółek 

  PTK Centertel, należący do Telekomunikacji Polskiej,  podpisał z T-Mobile S.A. aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych, zakładający rozszerzenie współpracy o technologię 4G, podała TPSA w komunikacie.

  Projekt Echo – 70, spółka zależna od Echo Investment, wyemitowała dziesięcioletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 145 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Zarząd BondSpot podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 14 tys. obligacji serii AMRE03300618 operatora sieci restauracji AmRest Holdings SE o łącznej wartości 140 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  AmRest wraz ze spółkami zależnymi AmRest Polska i AmRest Czechy podpisał umowę kredytową z Pekao S.A., BZ WBK, Rabobank Polska i ING Bank Śląski Polska w przybliżonej kwocie 250 mln euro, podała spółka w komunikacie.

  British American Tobacco (BAT) wprowadza w Polsce nowy model sprzedaży i dystrybucji – sprzedaż bezpośrednią do punktów detalicznych. W efekcie zatrudni 500 nowych pracowników, a przy logistyce znajdzie zatrudnienie kolejne ok. 200 osób, podał koncern w komunikacie.

  Spółka Polish Television Holding B.V. (PTH), właściciel większościowy TVN, zamierza wyemitować i uplasować uprzywilejowane obligacje typu senior PIK toggle notes o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2020, podał ITI w komunikacie.

  Rank Progress podpisał z grupą LPP umowy najmu w planowanej Galerii Piła o szacunkowej wartości 21,3 mln zł netto, podał Rank Progress w komunikacie.

  Cyfrowy Polsat dokonał przedterminowej spłaty części kredytu terminowego w wysokości 100 mln zł, podała spółka w komunikacie.

  Ferro ocenia, że obniżenie poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA rzędu do 2,0-2,5x byłoby optymalne wobec 2,9x na koniec I półr., poinformował dyrektor finansowy Ferro Artur Depta.

  Vantage Development chce w tym roku znacząco zwiększyć sprzedaż liczbę sprzedanych i przekazanych mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Edward Laufer. Do klientów w tym roku trafi łącznie ponad 200 lokali. Spółka chce pozyskać ponad 20 mln zł z emisji obligacji i akcji w ramach kapitału docelowego.

  Ryanair wraca na lotnisko w Modlinie od 30 września br., poinformował wiceprezes Michael Cawley. Linia otwiera także 2 nowe destynacje - do Alicante oraz Salonik. W perspektywie kilku lat w Modlinie może powstać kolejna baza w Polsce, dająca nowe miejsca pracy.

  Ferro przenosi coraz więcej swojej produkcji z Chin do Europy, poinformowała prezes spółki Aneta Raczek. Firma dostrzega poprawiającą się koniunkturę w swojej branży.

  Zarząd Telekomunikacji Polskiej (TPSA) zatwierdził plan połączenia TP S.A z zależnymi od niej w 100% Polską Telefonią Komórkową - Centertel (operator sieci Orange) oraz z Orange Polska (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej), podała TPSA w komunikacie. Po przejęciu, TPSA będzie działać pod firmą Orange Polska S.A.

  Polskie LNG zawarło z konsorcjum realizującym terminal LNG w Świnoujściu aneks do umowy, który zakłada m.in. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie terminalu do końca 2014 roku, podała Polskie LNG w komunikacie. Według podpisanej w 2010 r. umowy, budowa miała zakończyć się do 30 czerwca 2014 r.

  VOSS Automotive Polska oraz DRG Agro-Group otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółki deklarują inwestycje odpowiednio na poziomie minimum 50 mln zł i 15 mln zł oraz stworzenie co najmniej 50 i 25 nowych miejsc pracy, podała Strefa w komunikacie.

  Rawlplug poprawi w II półroczu 2013 r. wyniki zanotowane w pierwszych 6 miesięcy br. i w całym roku liczy na powtórzenie przychodów z roku 2012 i przekroczenia 15 mln zł zysku netto, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Radosława Koelnera dla agencji ISBnews. Spółka obawia się natomiast początku przyszłego roku na rynku polskim, będzie mocno stawiać na eksport. Jednak liczy na kilkunastoprocentową poprawę zysku.

  Francuskie spółki Areva i EDF podpisały z polskimi Grupą Powen-Wafapomp, Elektrobudową, Telefoniką-Kable i Rafako cztery nowe porozumienia, podała Areva w komunikacie. Mają one na celu m.in. przyszłą współpracę na polu energetyki jądrowej w Polsce.

  Zarząd ZWG podjął uchwały dotyczące zmian zasad programu emisji obligacji oraz emisji obligacji serii A. Spółka wyemituje w ramach programu do 100 tys. sztuk obligacji do kwoty 100 mln zł, zaś emisja obligacji serii A obejmie 10 tys. obligacji o wartości do 10 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.

  EDP Renewables uruchomiło farmę wiatrową w Pawłowie w gminie Gołańcz w województwie wielkopolskim, podała spółka w komunikacie. To trzecia farma spółki w Polsce po Margoninie (wielkopolskie) i Korszach (warmińsko-mazurskie). Docelowa moc farmy to 80 MW.

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) powinno wprowadzić na Towarową Giełdę Energii (TGE) jeszcze co najmniej 1,5 mld m3 gazu do końca roku wobec 2,5 mld m3 wprowadzonych od końca grudnia 2013 r., wynika z informacji "Parkietu". Jest to efekt wchodzących od jutra nowych regulacji dotyczących obliga sprzedaży gazu na giełdzie.

  Remedis wyemitował obligacje serii DJ1 o wartości 3,5 mln zł z terminem wykupu 8 września 2014 r., poinformowała spółka w komunikacie.

 • 10.09, 14:54MG: Dochody budżetu 2014 mogą być o ok. 5 mld zł wyższe od planowanych 

  Warszawa, 10.09.2013 (ISBnews) - Dochody budżetu 2014 będą o ok. 2%, tj. ok. 5 mld zł, wyższe od zapisanych w projekcie ustawy budżetowej 276,5 mld zł, podało Ministerstwo Gospodarki w opinii do projektu ustawy.

  "Planowane dochody budżetowe zostały zaniżone. Ustalono je na poziomie praktycznie tożsamym z planowanym wykonaniem za 2013 rok po jego korekcie. Tymczasem w 2014 roku PKB ma być realnie większy o 2,5%" - napisano w opinii.

  Dochody budżetu państwa wzrosną w 2014 r. nominalnie o 0,3% (wobec znowelizowanego planu na br.) do 276,51 mld zł. W relacji do PKB dochody wyniosą 16,1% w 2014 r. wobec 16,8% w tym roku.

  "Rozerwanie korelacji pomiędzy wielkością PKB, a wielkością dochodów budżetowych w warunkach względnie stabilnych regulacji gospodarczych, w tym fiskalnych, budzi daleko idące wątpliwości. Strukturalna korekta tej korelacji już nastąpiła w 2013 roku. Oceniamy, że przy zakładanych uwarunkowaniach gospodarczych planowane przychody budżetowe mogą być o ok. 2% wyższe, tj. o ok. 5 mld zł" - czytamy dalej w dokumencie.

  W projekcie ustawy budżetowej napisano, że na wzrost przychodów w 2014 r. wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych.

  (ISBnews)

   

 • 10.09, 13:24Fitch: Zmiany w systemie OFE są zasadniczo neutralne dla ratingu Polski 

  Warszawa, 10.09.2013 (ISBnews) - Zaproponowane w ub. tygodniu zmiany w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wydają się być zasadniczo neutralne dla ratingu Polski, uważa Fitch Ratings. Według agencji, początkowy pozytywny wpływ na wskaźnik długu publicznego może zostać zbilansowany obniżeniem wolumenu aktywów związane z koniecznością wypłat emerytur w przyszłości.

  "Polskie reformy emerytalne ogłoszone w ub. tygodniu wydają się zasadniczo neutralne dla ratingu suwerennego, zakładając, że władze dostosują limity długu publicznego, by uwzględnić wynikający z tych zmian spadek wskaźników zadłużenia" - głosi komunikat Fitch Ratings.

  Agencja zwraca uwagę na "potencjalne wyzwania" związane z planowanymi zmianami w OFE w Trybunale Konstytucyjnym.

  "Wpływ długoterminowy zależy od wielu czynników, w tym także od interakcji z poprzednimi reformami, takimi jak ustawa emerytalna z maja 2012 r. Nasza pełna ocena zmian w ustawodawstwie związanym z OFE będzie zależeć od ostatecznych, szczegółowych propozycji i przepisom towarzyszącym" - podkreślono w materiale.

  Krytycy zaproponowanych zmian wskazują m.in. na to, że obecnie nie ma w polskim prawie przepisów pozwalających na umorzenie obligacji skarbowych. Jednak wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski uważa, że wprowadzenie takich przepisów w nowej ustawie nie będzie oznaczało, że prawo działa wstecz.

  "Przekazanie 120 mld zł (37 mld USD) długu suwerennego znajdującego się w rękach OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jego umorzenie zmniejszyłoby różnicę między deficytem sektora publicznego Polski i medianą kategorii ratingów 'A'. Wskaźnik długu do PKB mógłby spaść o 7-8 pkt proc. z ok. 53% wg metodologii krajowej na koniec 2012 r., a roczne deficyty - o blisko 1 pkt proc., w zależności od tego, ile osób wybierze dalsze przekazywanie składek emerytalnych do OFE, a ile - przeniesienie nowych składem do ZUS (rząd proponuje uczestnikom 3 miesiące na podjęcie decyzji" - czytamy w komunikacie.

  Fitch podkreśla, że rząd zapowiedział już obniżenie progów ostrożnościowych w relacji długu do PKB (z 50% i 55%).

  Według agencji, wpływ tych zmian na polski rynek obligacji skarbowych jest niepewny.

  "OFE nie będą mogły kupować skarbowych papierów wartościowych, a wycofanie znaczącej części obligacji skarbowych może wpłynąć na głębokość rynku, choć nie uważamy, że miałoby to bezpośredni wpływ na zdolność Polski do finansowania swoich potrzeb, po części ze względu na niższe potrzeby pożyczkowe" - napisano w materiale.

  Udział nierezydentów wśród posiadaczy obligacji skarbowych wzrósłby do 45% z 36%, ale nic nie wskazuje na to, by Polsce groziło znaczące ryzyko wycofania się kapitału, pomimo ostatniej zwiększonej zmienności rynków związanej z polityką Fed-u, konkluduje Fitch.

  W sierpnia br. Fitch Ratings obniżył perspektywę długoterminowego ratingu podmiotu (IDR) Polski w walutach obcych oraz w walucie krajowej do stabilnej z pozytywnej i podtrzymał te ratingi na poziomie odpowiednio: A- i A.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 14:35Sadowski z C. im. A. Smitha: Ustawa refundacyjna do gruntownej zmiany 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Żaden z celów, jaki miała realizować ustawa refundacyjna, która działa w Polsce od 1 stycznia 2012 r., nie został zrealizowany, wynika z wypowiedzi Andrzeja Sadowskiego z Centrum im. Adama Smitha. W jego ocenie, zakaz reklamy aptek prowadzi obecnie do absurdów i cenzurowania aptekarzy.

  "Ustawa refundacyjna wraz z zapisami dotyczącymi zakazu reklamy aptek w Polsce nie spełniła celów postawiony przez rząd, w tym przede wszystkim obniżenia cen leków dla pacjentów. Należałoby gruntowanie zmienić obecnie obowiązujące prawo" - powiedział Sadowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan, Polską Izbę Ubezpieczeń, Centrum im. Adama Smitha, ZPA PharmaNET, Federację Pacjentów Polskich i Izbę Gospodarczą Farmacja Polska.

  Według niego, obecne prawo prowadzi do niewyobrażalnych gdzie indziej sytuacji, np. apteka jest karana za informację naklejoną na szybie, że można w niej zapłacić kartą.

  "Obowiązujące prawo w Polsce osiągnęło w tym temacie skalę absurdu niespotykaną w innych krajach" - stwierdził Sadowski.

  Jego zdaniem, rząd posunął się za daleko wprowadzając zakaz reklamy aptek, który jest interpretowany w ten sposób, że każda informacja może zostać uznana za reklamę i zostać ukarana wysoką grzywną.

  "Mamy do czynienia z prawem, które cenzuruje podawane informacje przez aptekarzy" - podsumował Sadowski.

  Ministerstwo Zdrowia w połowie sierpnia br. zdecydowało o wycofaniu z projektu założeń ustawy o refundacji leków propozycji zmiany polegającej na doprecyzowaniu obowiązującego obecnie przepisu zakazującego reklamowania aptek i punktów aptecznych.

  Według uczestników konferencji, obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. całkowity zakaz reklamy aptek, który odnosi się do wszystkich aspektów działalności aptek, ogranicza dostęp do informacji, godzi w prawa pacjentów i wpływa na zmniejszenie konkurencyjności aptek. Zakaz reklamy aptek spowodował w praktyce wyłączenie wszelkiej działalności informacyjnej aptek, zarówno dotyczącej leków, jak i produktów innych niż refundowane (np. leki OTC, kosmetyki czy środki higieny osobistej). Uniemożliwił tym samym pacjentom porównanie cen i dokonanie wyboru najtańszych lub najlepiej dostosowanych do ich potrzeb produktów. W związku z tym organizacje zrzeszające aptekarzy wystosowały list do ministra zdrowia z apelem o zmianę prawa.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 14:15Projekt budżetu 2014 zakłada trend lekkiego umacniania się złotego 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Rząd spodziewa się utrzymania lekkiego aprecjacyjnego trendu polskiej waluty, podano w projekcie budżetu na 2014 r.

  "Zakłada się, że w horyzoncie prognozy utrzyma się lekki aprecjacyjny trend polskiej waluty. "Umacnianiu się złotego będą w tym okresie sprzyjały poprawa fundamentów polskiej gospodarki, w tym niski poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz napływ inwestycji zagranicznych" - czytamy w projekcie.

  W dokumencie przyjęto, że w 2013 r. średni kurs euro wyniesie 4,15 zł, zaś dolara - 3,19 zł, a w 2014 r. będzie to odpowiednio: 4,00 zł i 3,08 zł. "Oznacza to, że w 2014 r. średnioroczna aprecjacja złotego do euro i dolara amerykańskiego wyniesie ok. 3,5%" - czytamy w projekcie.

  W kolejnych latach kurs PLN/EUR (średni w roku) przewidywany jest na poziomie: 3,85 w 2015 r., 3,70 w 2016 r. i 3,65 w 2017 r.

  Z kolei deficyt w obrotach bieżących ma wynieść: 2,7% PKB w 2013 r., 3,3% PKB w 2014 r., 3,9% PKB w 2015 r., 4,5% PKB w 2016 r. i 4,9% PKB w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 14:07Projekt budżetu 2014: Stopa referencyjna wyniesie średnio 2,5% w 2014 r. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył, że stopa referencyjna wyniesie (średnio) 2,9% w 2013 r. i 2,5% w 2014 r. Obecnie - od lipca br. stopa ta wynosi 2,5%.

  "Założono, że główna stopa procentowa NBP - stopa referencyjna wyniesie w 2013 r. średnio 2,9%, a w 2014 r. ukształtuje się na poziomie 2,5%" - napisano w projekcie.

  Średnioroczna inflacja założona jest na poziomie 1,6% w 2013 r. i 2,4% w 2014 r., a w latach 2015-2017 - na poziomie 2,5%.

  "Niska dynamika inflacji w bieżącym roku wynika przede wszystkim ze spadku cen energii oraz spowolnienia wzrostu cen żywności. Spadkowi inflacji sprzyja również brak presji popytowej i płacowej w polskiej gospodarce. Wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej, w 2014 r. przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, choć w warunkach utrzymującej się ujemnej luki produktowej presja inflacyjna powinna być nadal niska" - czytamy dalej.

  W projekcie budżetu założono, że średnioroczna inflacja producentów (PPI) wyniesie 0,5% w 2013 r., 2,8% w 2014 r., 2,5% w 2015 r., 2,6% w 2016 r. i 2,5% w 2017 r.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:57Projekt budżetu 2014: Stopa bezrobocia rejestr. to 13,8% na koniec 2013 i 2014 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrośnie do 2.198 tys. na koniec tego i 2.202 tys. na koniec przyszłego roku, podano także.

  "Zmniejszający się popyt na pracę wraz z dalszym wzrostem podaży pracy - co w warunkach spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym jest efektem zakładanego dalszego wzrostu aktywności zawodowej – przyczyni się do zwiększenia poziomu bezrobocia rejestrowanego do ok. 2,2 mln osób i stopy bezrobocia rejestrowanego do 13,8% na koniec 2013 r." - napisano w projekcie budżetu.

  W 2013 r. oczekiwany jest również wzrost stopy bezrobocia wg. metodologii BAEL (15 lat i więcej) o 0,6 pkt proc. do 10,7%, tj. poniżej średnich poziomów dla krajów strefy euro czy UE, które, zgodnie z prognozą KE z maja br. szacowane są odpowiednio na 12,2% i 11,1%, podano także.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego prognozowana jest na poziomie 13,3% na koniec 2015 r., 12,8% na koniec 2016 r. i 12,0% na koniec 2017 r.

  Utrzymujący się relatywnie wysoki poziom bezrobocia kolejny rok z rzędu ogranicza presję na wzrost wynagrodzeń, podkreślono też w projekcie.

  "Oczekuje się, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniesie tylko 2,4% i tym samym będzie niższe niż rok wcześniej (3,4%). Jednakże dzięki niskiej inflacji, siła nabywcza średniej płacy rośnie szybciej niż w poprzednim roku - przewiduje się, że w całym 2013 r. wyniesie 0,8% wobec 0,3% spadku w 2012 r" - czytamy dalej.

  Kolejny rok w rzędu, czynnikiem ograniczającym wzrost płac w skali całej gospodarki jest zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych.

  W efekcie przewiduje się, że realny poziom przeciętnej płacy w gospodarce narodowej będzie o 1,2% wyższy niż przed rokiem. Oznacza to, że rok 2013 będzie już piątym z kolei, gdy realne tempo wzrostu wynagrodzeń jest niższe niż wzrost wydajności pracy, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw względem firm zagranicznych" - napisano w dokumencie.

  Ze względu na opóźnioną reakcję rynku pracy, rząd oczekuje, że prognozowana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej nie zdoła jeszcze przełożyć się na przyrost liczby etatów w 2014 r.

  "Przewiduje się, że poziom zatrudnienia, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce narodowej będzie zbliżony do szacowanego na 2013 r. (oczekiwany jest niewielki spadek o 0,1%)" - podano w projekcie.

  Według dokumentu, nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. będzie wyższe niż rok wcześniej, jednak wciąż pozostanie niskie (3,5%).

  "Ze względu na przewidywany wyższy niż w rekordowo niskim 2013 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnym, realne tempo wzrostu średniej płacy w przedsiębiorstwach spowolni do 1,1%, ale i tak będzie wyższe niż w latach 2009-2012. Uwzględniając planowane utrzymanie ograniczenia dotyczącego wzrostu funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych w 2014 r., oczekuje się, że realna płaca w gospodarce narodowej będzie o 1,0% wyższa w porównaniu z 2013 r." - czytamy dalej w materiale.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:48Projekt budżetu 2014: Wkład eksportu netto to +0,8 pkt w 2013, -0,1 pkt w 2014 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wkład eksportu netto we wzrost PKB w tym roku pozostanie dodatni i wyniesie 0,8%, zaś w 2014 r. będzie ujemny i wyniesie -0,1 pkt proc., podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  "Uwzględniając oczekiwania dotyczące kształtowania się popytu krajowego oraz dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w UE można oczekiwać, że realny wzrost PKB w Polsce w skali całego 2013 r. wyniesie 1,5%. W 2014 r. wzrost ten przyspieszy do 2,5%" - czytamy w projekcie.

  Tym samym podtrzymano wcześniejsze prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (które wyniosło 1,9% w 2012 r.).

  "W roku bieżącym głównym czynnikiem wzrostu pozostanie eksport netto, którego kontrybucja we wzrost PKB szacowana jest na ok. 0,8 pkt proc. W przyszłym roku, wraz ze stopniową odbudową popytu wewnętrznego, w tym spożycia i inwestycji prywatnych, wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie lekko ujemny i wyniesie minus 0,1 pkt proc." - czytamy dalej.

  Według projektu, popyt krajowy wzrośnie w tym roku o 0,8% (po spadku o 0,2% w ub.r.), zaś w 2014 r. - o 2,7%.

  Poniżej prognozy dot. PKB przedstawione w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  Wyszczególnienie (zmiana r/r w %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  PKB 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 4,3
  Eksport 2,8 2,8 4,3 5,0 5,1 5,5
  Import -1,8 0,9 4,9 5,5 5,9 6,6
  Popyt krajowy -0,2 0,8 2,7 4,0 4,6 4,8
  Spożycie ogółem 0,6 1,1 1,6 2,4 2,7 2,8
  – prywatne 0,8 1,1 2,1 3,2 3,5 3,5
  – publiczne 0,0 0,9 0,0 -0,6 -0,1 0,0
  Akumulacja -3,3 -0,4 6,4 9,3 10,4 10,6
  – nakłady brutto na środki trwałe -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2 10,6
  PKB w cenach bieżących w mld zł 1595,3 1642,9 1721,5 1829,8 1955,6 2089,6

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:18Projekt budżetu 2014: Koszty obsługi długu SP spadną o 15,5% r/r do 36,1 mld zł 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosą w przyszłym roku 36,10 mld zł, tj. spadną o 15,5% wobec przewidywanego wykonania w tym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r.

  "Spadek wydatków w grupie jest wypadkową obniżenia o 24,9% kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nie zaplanowania na 2014 r. rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa oraz wzrostu o 14,2% kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych" - czytamy w dokumencie.

  Przyjęty poziom wydatków uwzględnia wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym, w szczególności umorzenie obligacji przeniesionych do ZUS w związku z przejęciem części ubezpieczonych ze składką z OFE, podkreślono.

  Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych ma kosztować w przyszłym roku 11,80 mld zł, tj. o 14,2% więcej niż w br. natomiast koszt obsługi skarbowych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych na rynku krajowym ma spaść o 24,9% r/r do 24,30 mld zł, podano także.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 13:03Projekt budżetu 2014: Wynik finansowy NBP wyniesie -4,4 mld zł w 2013 r. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniesie w tym roku minus 4,40 mld zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa w przyszłym roku, podano w projekcie budżetu na 2014 r. Zysk NBP za 2012 r. wyniósł 5,54 mld zł.

  "W 2014 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu państwa pochodzących z wpłaty z zysku NBP. Plan finansowy NBP na rok 2013 zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku centralnego na poziomie -4.400.700 tys. zł., co przekłada się na brak wpłaty do budżetu państwa" - czytamy w projekcie budżetu.

  W 2013 r. dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP wyniosły 5,26 mld zł (cały zysk NBP wyniósł 5,54 mld zł i został pomniejszony o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego). Wpłata z zysku uzyskanego w 2012 r. nastąpiła w czerwcu 2013 r.

  "Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP na poziomie zaplanowanym charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - czytamy dalej w projekcie.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 12:50Projekt budżetu 2014: Dochody wzrosną najbardziej dzięki poprawie sytuacji gosp. 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Dochody budżetu państwa wzrosną w 2014 r. nominalnie o 0,3% (wobec znowelizowanego planu na br.) do 276,51 mld zł. Na wzrost ten wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu.

  W relacji do PKB dochody wyniosą 16,1% w 2014 r. wobec 16,8% w tym roku.

  "Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2014 r. wpływ będą miały głównie czynniki makroekonomiczne, w mniejszym stopniu efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Wskaźnikami makroekonomicznymi, które wykorzystywane są do opracowania indykatorów bazy podatkowej, są:

  - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 2,5%),

  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,4%),

  - nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3,5%),

  - spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,1%),

  - wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,6%)" - głosi projekt budżetu.

  Najistotniejszymi zmianami podatkowymi, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r. będą między innymi:

  - utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie,

  - likwidacja systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, co będzie powiązane z wprowadzeniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych,

  - zmiany w prawie do odliczeń przy nabyciu samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do tych samochodów,

  - zakładany wzrost stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe o 15%,

  - zakładany wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy o 5%,

  - opodatkowanie podatkiem akcyzowym gazu ziemnego (od listopada 2013 r.) wraz z wprowadzeniem szerokiego zakresu zwolnień,

  - ograniczenie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.),

  - włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

  - ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet (zmiana wprowadzona od 2013 r.),

  - zmiana w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci (wprowadzona od 2013 r.)" - czytamy dalej.

  W materiale podkreślono, że w 2014 r. ponownie wzrośnie udział gmin we wpływach z podatku PIT - do 49,38% z 49,27% w tym roku. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2013 r., tj. 22,86%.

  "Głównym powodem bardzo niskiego wzrostu dochodów w 2014 r. w stosunku do dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku bieżącym (zgodnie z projektem nowelizacji ustawy budżetowej) są dużo niższe dochody niepodatkowe (niższe o około 8 mld zł). Jest to w głównej części spowodowane faktem, że w 2014 r. nie jest planowana wpłata z zysku NBP, która w 2013 r. wyniosła 5,3 mld zł" - napisano w dokumencie.

  (ISBnews)

   

 • 09.09, 12:41Projekt budżetu 2014: Prywatyzacja przyniesie 3,7 mld zł, dywidendy - 4,6 mld zł 

  Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Planowane przychody z prywatyzacji w 2014 r. szacowane są na poziomie 3,7 mld zł, natomiast budżet otrzyma także 4,6 mld zł dochodów z dywidend ze spółek, w których Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem, wynika z "Kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa", dołączonych do projektu budżetu.

  "Planowane przychody z prywatyzacji w 2014 r. szacowane są na poziomie 3,7 mld zł. (…) Jednocześnie wstępnie szacuje się, iż w 2014 r. dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą 4,6 mld zł" - czytamy w dokumencie.

  W projekcie budżetu podano także, że pozycja "dywidendy i wpłaty z zysku" przyniesie w 2014 r. 5,14 mld zł wobec 6,93 mld zł planowanych w budżecie na bieżący rok (po nowelizacji).

  "Przekształcenia własnościowe prowadzone będą poprzez prywatyzację branżową oraz giełdową, procesy komunalizacji, a także wniesienia akcji/udziałów Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa" - czytamy dalej w "Kierunkach..."

  Na kształt polityki prywatyzacyjnej wpływ będzie miało również rozpoczęcie realizacji Programu Inwestycje Polskie, którego głównym założeniem jest utworzenie narzędzia wykorzystującego potencjał aktywów Skarbu Państwa, a tym samym mogącego współrealizować duże projekty infrastrukturalne, podkreślono również.

  "Zmianie ulega dotychczasowe podejście do prywatyzacji. Przychody ze sprzedaży akcji niektórych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które według dotychczasowych planów przewidziane były do prywatyzacji, mogą zostać przeznaczone do realizacji Programu" - czytamy w dokumencie.

  "W 2014 r., oprócz działań prywatyzacyjnych, planowana jest konsolidacja lub wniesienia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego innych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, a także kontynuowanie procesów nieodpłatnego zbycia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (komunalizacja)" - zapowiada także rząd.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 16:37Rząd przyjął projekt budżetu 2014 z 47,7 mld zł deficytu 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2014 r., zakładający 47,7 mld zł deficytu (przy 276,5 mld zł przychodów), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

  "Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd wstępnie przyjął projekt ustawy budżetowej na 2014 r., który zostanie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Projekt zakłada, że dochody wyniosą 276,5 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 324,2 mld zł, a deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł" - głosi komunikat.

  W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., zakładające m.in. wzrost PKB w wysokości 2,5% i średnioroczną inflację na poziomie 2,4%. Deficyt budżetu centralnego ustalono na maksymalnym poziomie 55 mld zł.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 13:07MAEA: Polska jest gotowa na wdrożenie energetyki jądrowej 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Przygotowania rządu do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) należy ocenić pozytywnie, jednak konieczne jest wzmacnianie ram prawnych dla sektora, uważa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), która opublikowała raport przeprowadzonej w marcu misji INIR.

  "Raport MAE, który pozytywnie ocenia realizację działań podejmowanych przez polski rząd jest wynikiem Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Eksperci wskazali jednak na konieczność wzmacniania ram prawnych dla sektora. Ponadto podkreślili potrzebę przyjęcia przez rząd zaktualizowanego Programu Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz opracowania zintegrowanego planu rozwoju zasobów ludzkich" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki.

  Analizie poddano 19 obszarów PPEJ, w tym m.in. ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, regulacje obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

  Pierwsza wersja PPEJ została przygotowana w 2010 r., obecnie trwają pracę nad jego aktualizacją. Branża liczy, że zostanie ona przyjęta do końca tego roku.

  Rząd liczy na powstanie dwóch bloków po 3000 MW (program prowadzi Polska Grupa Energetyczna), przy czym pierwszy z nich zostanie uruchomiony zapewne najwcześniej w 2023-2024 r.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 08:01Buzek i Hausner: Rządowa propozycja ws. OFE prowadzi do demontażu II filaru 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Przyjęta przez rząd propozycja dotycząca zmian w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) prowadzi do demontażu drugiego kapitałowego filara systemu emerytalnego, napisali były premier Jerzy Buzek i były wicepremier Jerzy Hausner w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

  Podkreślili, że czują się współodpowiedzialni za reformę emerytalną, wprowadzoną z końcem lat 90. i uważają, że była konieczna.

  Zgadzają się, że każda reforma wymaga monitorowania i ewentualnego wprowadzania korekt.

  "Ale korekta nie powinna podważać wielofilarowego systemu emerytalnego. A przyjęta przez rząd propozycja prowadzi do demontażu drugiego kapitałowego filara" - głosi oświadczenie.

  "Pomoże to doraźnie ograniczyć poziom deficytu budżetowego, ale nie gwarantuje w dłuższej perspektywie ani trwałej poprawy stanu finansów publicznych, ani zapewnienia ekonomicznego bezpieczeństwa ubezpieczonych. Jest to zatem propozycja szkodliwa dla polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

  Przypominają, że dwa lata temu rząd Donalda Tuska zapewniał, że nie przeprowadzi demontażu drugiego filara.

  "Niepokój budzi także sposób wprowadzania zmian w tak ważnej dla każdego dziedzinie, jaką jest system emerytalny. Szczególnie nie podoba nam się nierzetelna argumentacja przedstawicieli rządu stosowana dla uzasadnienia zmian, podważająca zaufanie obywateli do państwa" - napisali także politycy.

  Rząd zaproponował w tym tygodniu przeniesienie z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) portfeli obligacyjnych (co ma nastąpić w przyszłym roku), przy pozostawieniu portfeli akcyjnych bez zmian. Składka emerytalna ma wynosić 2,92% płacy brutto, a na podjęcie decyzji o tym, czy trafi ona do ZUS czy do OFE, ubezpieczeni będą mieli trzy miesiące od wejścia w życie ustawy (plus 3-miesięczne vacatio legis). Jednocześnie o połowę mają zostać obniżone opłaty w systemie emerytalnym.

  (ISBnews)

   

 • 06.09, 07:27Rząd będzie kontynuować posiedzenie nt. budżetu 2014 w piątek od godz. 12-ej 

  Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów nie zakończyła posiedzenia poświęconemu m.in. projektowi przyszłorocznego budżetu i będzie kontynuować obrady w piątek od godz. 12.00, podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

  "Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że Rada Ministrów nie zakończyła obrad. Posiedzenie rządu będzie kontynuowane w piątek, 6 września o godz. 12.00" - głosi komunikat.

  Porządek obrad rozpoczętego w czwartek o godz. 13-ej posiedzenia obejmował: "Projekt ustawy budżetowej na rok 2014" oraz "Rekomendacje dotyczące zmian w systemie emerytalnym" plus sprawy bieżące.

  W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., zakładające m.in. wzrost PKB w wysokości 2,5% i średnioroczną inflację na poziomie 2,4%. Deficyt budżetu centralnego ustalono na maksymalnym poziomie 55 mld zł.

  (ISBnews)